Page 20

/// tekst jos leijen  illustratie henrike beukema

Dwars door vastgoed kijken Een uniek systeem om de waarde en kwaliteit van vastgoedbeleggingsfondsen te bepalen: daardoor kan het vastgoedteam gefundeerde investeringsbeslissingen nemen en gedetailleerde uitleg bieden. Klanten krijgen zo beter inzicht in hun beleggingen.

‘Je kunt op verschillende manieren besluiten

Met het team hebben we verschillende

of we al dan niet voor een bepaald vastgoed-

in welke vastgoedbeleggingsfondsen je gaat

scenario’s uitgewerkt en verwerkt in het plat-

beleggingsfonds kiezen.’

beleggen’, vertelt head of Real Estate Matthijs

form. Zo komen we tot wat wij noemen

Deze aanpak levert verschillende voordelen

Storm. ‘Je kunt je laten leiden door macroge-

“data-based property investment”, zo ratio-

op voor klanten. Om te beginnen is het

gevens over de markt, of je kunt je verdiepen

neel mogelijk.’

rendement goed (periode januari 2012 –

in de onderliggende informatie over de vast-

Behalve het platform moet ook de informatie

april 2016, vergelijking met de FTSE EPRA

goedbeleggingsfondsen en hun objecten. Wij

waarmee het platform wordt gevoed, betrouw-

NAREIT DEVELOPED EUROPE INDEX). ‘We

kiezen voor deze laatste methode, bottom-up.’

baar zijn. ‘We hebben onze bronnen met zorg

passen onze strategie nu vierenhalf jaar toe,

Kempen Capital Management heeft een digi-

geselecteerd. Van tijd tot tijd testen we de

waarvan de laatste anderhalf jaar wereld-

taal platform ontwikkeld dat gevuld wordt

betrouwbaarheid, bijvoorbeeld door zelf eens

wijd’, zegt Storm. ‘Het is ons ieder jaar gelukt

met informatie over de circa driehonderd

te gaan kijken in dat winkelcentrum waarvan

om een bovengemiddeld rendement te

beursgenoteerde vastgoedbeleggings-

onze bron zegt dat de kwaliteit van de huurders

halen. Gemiddeld ligt het rendement 200

fondsen waarin belegd kan worden. De

hoog is. Zo krijgen we een goed beeld.’

basispunten boven de benchmark.’ (De

gegevens komen uit verschillende bronnen, zoals informatie van de bedrijven zelf, eigen

Fondsen opsporen

onderzoek en informatie die wordt aange-

De bottom-upstrategie van Storm en zijn

kocht van gespecialiseerde aanbieders.

team stelt hen ook in staat om ondergewaar-

waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.)

deerde beleggingsfondsen op te sporen. ‘Er

Transparantie

zijn verschillende soorten beleggers in de

Een ander voordeel is dat het Real Estate-

Onze zelf opgebouwde data-infrastructuur

vastgoedmarkt, met inefficiënties als gevolg.

team beleggingsbeslissingen goed kan

verwerkt de informatie en ondersteunt de

Wij beoordelen de verhouding tussen de

motiveren. ‘De vastgoedmarkt is van nature

besluitvorming. ‘Je kunt het vergelijken met

koers en de kwaliteit van het onroerend

erg ondoorzichtig. Wij maken heel transpa-

een schaakcomputer’, zegt Storm. ‘Het is wel

goed. We kijken bijvoorbeeld naar de schuld-

rant wat we doen en waarom we het doen.

belangrijk dat die goed geprogrammeerd is.

positie en de huurinkomsten. Zo beslissen we

We kunnen klanten de onderliggende data

Schaakcomputer

20 Kempen Insight, juli 2016

Profile for Kempen publications

Kempen Insight juli 2016  

Begin dit jaar gingen we uit van een jaar met veel volatiliteit en weinig richting op de financiële markten. Tot nu toe worden we op onze we...

Kempen Insight juli 2016  

Begin dit jaar gingen we uit van een jaar met veel volatiliteit en weinig richting op de financiële markten. Tot nu toe worden we op onze we...