Page 1

H S A W R A C ASH W R A C

vzw Speelplein Don Bosco, Vrijwilligersstraat 38, 2340 Beerse, tel. 0473 76 98 13 www.donboscobeerse.be, info@donboscobeerse.be e

.b g n i an

C

C

eg w e ps r e w Ant

34,

es r e Be

cle s j . www

NEL N U T

SH WA T at F stra SO

was uwe rasvrij en e i N %K zuig 100 is stof t Gra

F SEL

ASH W R CA

rs elve n z o t t e e ro/j e-h 1 eu de do uigen r z Voo is stof t Gra

Don Bosco 2017  
Advertisement