Page 1

uitgave 22

nieuwsbrief | 2017-1

Zoek balans tussen zorg en werk interview met Ilona Middel, LEV-groep Werk en Mantelzorg Wet Flexibel Werken Mantelzorg en werk Gedicht Agenda

gratis zelfhulpcursus

Zoek balans tussen zorg en werk Kent u mantelzorgers in uw omgeving, die nog niet bekend zijn met Steunpunt Mantelzorg?

Wie een baan combineert met mantelzorg zou soms willen dat hij of zij op twee plekken tegelijk kon zijn. Hoe zorg je voor een goede balans tussen werk, mantelzorg én jezelf? Ilona Middel deed onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers.

Attendeer ze dan op deze nieuwsbrief. Eén telefoontje is voldoende om zich als mantelzorger te laten abonneren. De Nieuwsbrief wordt dan kosteloos aan de mantelzorger toegestuurd.

Foto: Frank Kemme

Informatie: Steunpunt Mantelzorg, tel. 0492-598989 Ilona Middel

Ilona Middel (23) is werkzaam bij de LEVgroep in

de ervaringen van werkende mantelzorgers. Tien

Helmond als maatschappelijk werkster. Afgelo-

mantelzorgers waren graag bereid om zich daar-

pen zomer studeerde ze af aan de Fontys Hoge-

over te laten interviewen.

school op Sociale Studies. ‘Tijdens mijn stage bij

Laagdrempelige ondersteuning

de LEVgroep kreeg ik de kans om te helpen bij het mantelzorgcompliment. Zo kwam ik in contact met mantelzorgers en hoorde hun verhalen over wat ze allemaal doen in het leven en hoe ze dat Deze nieuwsbrief

combineren met andere taken. Ik vind het mooi

is een gezamenlijke

om te zien dat mensen bereid zijn om mantelzorg

uitgave van de Steunpunten

te verlenen en ik vind het bewonderenswaardig

Mantelzorg Helmond, Deurne,

dat ze dat combineren met taken als werk en hun

Gemert-Bakel, Nuenen en

eigen huishouden. Dus besloot Ilona om voor

Son en Breugel

haar afstudeerscriptie onderzoek te doen naar

Wat Ilona tijdens die interviews opviel, is dat de ervaringen ver uiteenlopen. ‘Ieder heeft zijn eigen situatie qua werk, mantelzorg en gezinssamenstelling. De meesten vonden de combinatie werk en mantelzorg wel lastig. Vier van de tien noemden dit “echt zwaar” en drie “soms moeilijk”. Van de negen geïnterviewden die aangaven bekend te zijn met het Steunpunt Mantelzorg, hebben vijf er geen gebruik van gemaakt. Simpelweg


Vervolg coverstory Ilona Middel omdat ze nauwelijks toekomen aan sociale contacten. De tijd die overblijft na werk en zorgtaken besteden ze liever aan hun gezin of hobby’s in plaats van

Gratis Zelfhulpcursus

het fijn om zonder afspraak bij het Steunpunt Mantelzorg te kunnen binnenlo-

Werk en Mantelzorg

pen met vragen. De zorg is de afgelopen jaren veranderd en daardoor hebben

Bent u werknemer én mantelzorger? En vindt

mantelzorgers soms het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden

u dat wel eens stressvol?

aan bijvoorbeeld lotgenotencontact. Wat we daar bij de LEVgroep van leren, is dat we voor werkende mantelzorgers de informatie en ondersteuning vooral laagdrempelig en snel, bijvoorbeeld digitaal, moeten aanbieden. Men vindt

gestuurd. Het Steunpunt wijst hen dan de weg. Ook vragen ze soms naar de mogelijkheden voor respijtzorg. Dat betekent dat je de zorg tijdelijk uit handen geeft. En áls ze tijd kunnen vrijmaken, bezoeken ze liefst een bijeenkomst waar meerdere organisaties tegelijk praktische informatie geven of een hobbycursus bij de LEVgroep. Want dat zijn twee of meer vliegen in één klap.’

Taken verdelen Waar de meerderheid van de mantelzorgers tegenaan loopt, is dat het lastig kan zijn om werk en mantelzorg op elkaar af te stemmen. Ilona: ‘Bijvoorbeeld als je met degene voor wie je zorgt mee moet naar het ziekenhuis, maar moet werken op het tijdstip dat je daar terecht kunt. Mijn aanbeveling aan ziekenhuizen en instanties zou dan ook zijn om rekening te houden met de mantelzorger van de patiënt. Verlof opnemen is voor de mantelzorger financieel soms niet haalbaar. Er werd ook aangegeven dat er op het werk niet altijd begrip of

Speciaal voor mensen zoals u heeft het Acade-

waardering is voor het feit dat men voor iemand zorgt. Soms is de werkgever

misch Medisch Centrum (AMC) - Universiteit

er niet van op de hoogte gesteld dat zijn werknemer zorgtaken heeft. Drie

van Amsterdam de gratis Zelfhulpcursus Werk

respondenten gaven aan de combinatie mantelzorg en werk juist wel prettig

en Mantelzorg ontwikkeld. voor werkenden die in de privé-situatie zorg verlenen

te vinden. Je bent er even tussenuit en hebt afleiding. Dan moet je natuurlijk wel weten dat de zorg in goede handen is. Afstemming met gezinsleden is heel belangrijk om de taken te verdelen. Soms wil ook een buurman of buurvrouw wel even een oogje in het zeil houden. De belasting voor de mantelzorger kan soms heel wisselend zijn. Zwaarder wanneer de zorgvrager bijvoorbeeld ziek is en veel medische afspraken heeft en “goed te doen” als de omgeving zorgta-

Persoonlijk handboek

ZORG Voor een ander zorgen Zorg combineren met mijn werk en sociale leven

ken kan overnemen. De geïnterviewde mantelzorgers die de zorgtaken alleen dragen, gaven vaak aan dat zwaar te vinden.´

Balans en afstemming Om het als mantelzorger vol te houden - met of zonder werk - is het belangrijk

voor werkenden die in de privé-situatie zorg verlenen

om een goede balans te zoeken tussen tijd voor jezelf en tijd voor de dingen die je moet doen, weet Ilona. ‘Praten helpt niet altijd, maar mensen kunnen veel steun vinden bij hun sociale contacten. Er is vooral behoefte aan praktische ondersteuning. Probeer zoveel mogelijk af te stemmen met gezinsleden en andere mantelzorgers, informeer bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn voor verlof en flexibele werktijden en vraag instanties om rekening te houden met je werktijden.

Een tip van Ilona voor andere mantelzorgers: • ‘Maak tijd vrij voor

Verdeel simpelweg de taken en maak ook

jezelf, want jij bent ook

tijd vrij voor je hobby, want jij bent ook

belangrijk!.’

belangrijk!’ <<<

Doe de gratis zelfhulpcursus via: www.amc.nl/mantelzorgstress <<<


Wet Flexibel Werken Is het lastig voor u om werk en zorg te combineren? Dan bent u niet de enige. Eén op de zes werknemers – in de zorgsector zelfs één op de vier – staan voor deze uitdaging. De combinatie van werk en zorg is voor

om werk en zorg op een prettige manier te

veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat

combineren. Denk bijvoorbeeld aan:

zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. Het kan dan soms helpen om uw werktijden aan te passen of minder uren te gaan werken. Hier zijn wettelijke mogelijkheden voor. Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Aanpassing Arbeidsduur omgevormd tot de nieuwe Wet Flexibel Werken. Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen door werkne-

• zorgverlof opnemen • uw werktijden of aantal uren aanpassen

• meer thuiswerken • overuren sparen voor onverwachte zorgsituaties

• afspraken maken om bijvoorbeeld op het werk te kunnen bellen met degene die u verzorgt of met zorgverleners

• regeltaken uitbesteden. Er zijn organisaties die u daarbij kunnen helpen.

mers meer mogelijkheden te geven om

Informeer bij het Steunpunt Mantel-

thuis te werken en op voor hen gunstige

zorg naar de mogelijkheden.

tijden te werken. Naast aanpassing van de arbeidsduur regelt de nieuwe wet ook de aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats. Het gaat hier echter

Maak uw situatie ook bespreekbaar bij uw collega’s. Als zij ervan weten, zullen zij meer begrip hebben.

ls ik je vraag naar mij te Aluisteren en jij begint mij adviezen

Gedicht mantelzorger

te geven, dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen, waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel, dan neem jij mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren, en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, Hoe vreemd dat ook mag

nadrukkelijk niet om een absoluut recht

Aandachtspunt

op thuiswerken. De nieuwe wet regelt

Aanvragen voor zorgverlof en/of flexibel

het recht om het verzoek te doen om te

werken moeten altijd schriftelijk worden

Dus, alsjeblieft, luister alleen naar

mogen thuiswerken. De wet is niet van

gedaan, voorafgaand aan de gewenste

me en probeer me te begrijpen.

toepassing op bedrijven met minder dan

ingangsdatum. <<<

tien werknemers.

lijken.

En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Tip

• Veel tips en informatie

Leo Buscaglia

vindt u op de website www.werkenmantelzorg.nl. Wijs ook uw werkgever op deze site.

maakt sterk in werk én mantelzorg

www.mantelzorgpower.nl is een platform dat werkende mantelzor-

Hoe vraagt u het aan?

gers ondersteunt met informatie en inspiratie, herkenning en er-

Ga in gesprek met uw werkgever of

kenning, maar ook met tips, tests

leidinggevende en vertel over uw situatie.

en oefeningen om zelf mee aan de

Bekijk samen welke mogelijkheden er zijn

slag te gaan.

Time-out


Agenda

april t/m september 2017

Mantelzorginloop Helmond

Café Brein Helmond e.o.

Elke 1e donderdag van de maand (m.u.v. juli en augustus). Van 10.30 tot 12.00 uur. Locatie: Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55, Helmond. Elke 2e dinsdag van de maand (m.u.v. juli en augustus). Van 10.30 tot 12.00 uur. Locatie: Wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44, Helmond.

Elke 2e maandag van de oneven maanden Maandag 8 mei: Hoe integreer je NAH in het gezin? Maandag 10 juli: Vermoeidheid Maandag 11 september: Gedragsveranderingen. Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: Lunchroom de Keyser, Torenstraat 17, Helmond.

Mantelzorginloop Nuenen

Café Brein Eindhoven e.o.

Dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur. Locatie: Berg 22c, Nuenen. Tel. 040-2831675.

Elke 2e maandag van de even maanden Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: Kastelenplein 170 (B), Eindhoven.

Mantelzorgontmoetingsmiddag Nuenen

NAH-Café Eindhoven/Nuenen

Elke 3e donderdag van de maand Locatie: Dienstencentrum Goudvinkhof, Goudvinkhof 12a, Nuenen (tenzij anders aangegeven in de maandelijkse bijlage).

Elke 1e donderdag van de maand. Aanvang: 19.30 uur (tot uiterlijk 22.00 uur). Locatie: Den Binnen 5, Nuenen. Tel. 040-8437515.

Mantelzorginloop Son en Breugel

Alzheimer Café Helmond e.o.

Elke maandag en woensdag van 13.00 tot 15.00 uur. Locatie: Europalaan 2, Son en Breugel.

Mantelzorgcafé Son en Breugel Elke 3e woensdag van de maand Van 13.30 tot 15.30 uur. Locatie: Tuinkamer Berkenstaete, Bontstraat 71, Son en Breugel.

Mantelzorgcafé’s Helmond Woensdag 12 april Thema: Wat is mantelzorg en hoe combineer ik het met andere dingen? Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: De Geseldonk, Cederhoutstraat 44, Helmond. Dinsdag 13 juni Thema: Iedereen kan op vakantie! Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: De Fonkel, Prins Karelstraat 123, Helmond.

Mantelzorgactiviteiten Deurne Dinsdag 25 april Thema: Zorg verandert, wat betekent dat voor Deurne? 10.00-12.00 uur Locatie: Asteffekan, Visser 27, Deurne. (1e van drie bijeenkomsten)

NAH-Café Deurne Elke 2e en 4e woensdag van de maand Van 13.30 tot 16.00 uur. Locatie Cratoscentrum, Rembrandt van Rijnstraat 5a, Deurne. Tel. 0493-842255.

NAH-Café Gemert e.o. Elke laatste woensdag van de maand Van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: ‘Café Dientje’, Kerkstraat 9, Gemert. Elke 2e vrijdag van de maand: zwemmen. Aanmelden: 0492-362733/ 06-187333018.

Elke 3e donderdag van de maand Donderdag 20 april Thema: 12,5-jubileum Alzheimer Café Helmond. Toneelstuk over dementie: ‘Zoeken’. Donderdag 18 mei Thema: Als het thuis niet meer gaat. Donderdag 15 juni Thema: Cognitieve fitness, kom in beweging om je brein fit te houden. Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: Zorginstelling Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout (Helmond), Tel. 0492-598989 (LEVgroep).

Alzheimer Café Peelland Elke 1e dinsdag van de maand Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: Dienstencentrum ‘de Beiaard’, Pastoor De Kleijnhof 21, Asten.

Alzheimer Café Best-OirschotSon en Breugel e.o. Elke 4e woensdag van de maand (niet in juli en augustus). Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: Zalencentrum ‘het Zand’, Bestseweg 52, Oirschot.

Alzheimer Café Eindhoven e.o. Elke 3e maandag van de maand (niet in juli en augustus). Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27, Eindhoven.

Parkinson Café Helmond e.o. Elke 3e vrijdag van de maand Van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond.

Colofon Productie: Kemme Communicatie Redactie: Franka Maráczi Contactpersonen Helmond Penningstraat 55 Tel. 0492-598989 lies.vanhoutem@levgroep.nl nicole.deruijter@levgroep.nl Deurne Oude Martinetstraat 2 Tel. 06-14905493 mia.vandijk@levgroep.nl Gemert-Bakel Vondellaan 51 Tel. 0492-363026 maria.peters@levgroep.nl wilma.vangrinsven@levgroep.nl Nuenen Berg 22c Tel. 040-2831675 aline.perdaen@levgroep.nl Son en Breugel Europalaan 2 Tel. 06-41037639 ellen.vangils@levgroep.nl Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Steunpunten Mantelzorg Helmond, Deurne, GemertBakel, Nuenen en Son en Breugel

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg maart 2017  

Infobulletin voor mantelzorgers in de regio Helmond

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg maart 2017  

Infobulletin voor mantelzorgers in de regio Helmond