Page 94

92

(Bedragen in €)

Boekjaar

Boekjaar

2016

2015

16.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille DAEB-vastgoed in exploitatie Toename marktwaarde

23.569.868,00

2.883.410,27

Afname marktwaarde

-5.285.019,00

-4.731.043,00

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed In exploitatie

-

-2.099.924,62

18.284.849,00

-3.947.557,35

Toename marktwaarde

286.960,00

177.955,00

Afname marktwaarde

-238.490,00

-106.882,00

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 48.470,00

71.073,00

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.

17 NETTORESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN Opbrengsten overige activiteiten

-

-

Projectontwikkeling nieuwbouw sociaal

74.593,43

71.725,29

Portefeuillebeheer Compaen

54.034,30

51.956,67

128.627,74

123.681,96

185.649,98

183.258,05

185.649,98

183.258,05

1.009.206,44

992.773,01

Sociale lasten

147.299,18

138.989,34

Pensioenlasten

150.486,64

162.601,97

1.306.992,26

1.294.364,32

18 AFSCHRIJVINGEN (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende goederen ten dienste van exploitatie

19 LONEN, SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN Lonen en salarissen

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Het gemiddelde aantal werkzame werknemers bij Compaen berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten bedroeg in 2016: 16,5 (2015: 16,5).

Compaen

Profile for Kemme Communicatie

Jaarverslag Compaen 2016  

Jaarverslag Compaen 2016