Page 7

5

Verantwoording van de Raad van Toezicht Het bestuur In de Governance Code worden onder andere de rol en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor het beheersen van risico’s en het verrichten van activiteiten omschreven. Enkele principes uit de Governance Code zijn dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit en volledigheid van openbaar gemaakte financiële berichten en dat in het jaarverslag de hoofdlijnen worden aangegeven van het bezoldigingsbeleid. Verder behoort de Raad van Bestuur een visie te hebben op de maatschappelijke positie van de woningcorporatie, dienend als uitgangspunt voor zijn beleid en houdt de corporatie ten minste eenmaal per jaar een vergadering met belanghebbenden.

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen woningbouwvereniging Compaen en de met haar verbonden Compaen Energie BV en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. Hierbij staat de missie van Compaen centraal. Het toezicht strekt zich uit tot de strategie, de financiële risicobeheersing en de volkshuisvestelijke taken. Bij zijn toezicht heeft de Raad van Toezicht zich in 2016 wederom laten leiden door de vraag of het beleid wordt gevoerd in overeenstemming met de beginselen van verantwoord ondernemerschap. De Raad van Toezicht heeft erop toegezien dat het beleid in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit, ook op de langere termijn gewaarborgd is. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in artikel 24 van de statuten van Compaen omschreven. Als toezichtkader voor het uitvoeren van zijn taken hanteert de Raad van Toezicht de spelregels en bepalingen vanuit het stelsel, de eigen spelregels en bepalingen (reglementen en statuten) en zijn eigen zienswijze op de taken en de wijze waarop de Raad zijn taken invult. Deze zienswijze is uitgewerkt in het teamkader als onderdeel van de notitie Visie op bestuur en toezicht, die 15-9-2016 door de Raad van Toezicht is vastgesteld. In het onderdeel governance zal hier verder op worden ingegaan. Belangrijke kaders zijn onder andere: het BTIV de woningwet de governance code 2015 de Aedes code de door de Raad van Toezicht goedgekeurde missie het treasurystatuut het reglement Financieel Beheer de begroting het jaarplan het overzicht van geplande investeringen en bijbehorende financieringsbehoefte kwartaalrapportages afspraken met externe belanghebbenden Op basis van o.a. deze kaders heeft de Raad van Toezicht de afwegingen getoetst tussen het organisatiebelang enerzijds en de maatschappelijke functie van de stichting anderzijds. De leden van de Raad van Toezicht hebben zich bij de vervulling van hun taak gericht op het belang van Compaen en de daaraan verbonden onderneming.

Jaarverslag 2016

Profile for Kemme Communicatie

Jaarverslag Compaen 2016  

Jaarverslag Compaen 2016