Page 65

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

63

Algemeen Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Alle bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.

Activiteiten De activiteiten van Woningbouwvereniging Compaen, statutair en feitelijk gevestigd en kantoor houdende aan de Houtsestraat 69 te 5706 LR Helmond, zijn erop gericht mensen te huisvesten die daar zelf niet in kunnen voorzien geheel in de geest van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). Het KvK- nummer van Woningbouwvereniging Compaen is 40236239.

Groepsverhoudingen Woningbouwvereniging Compaen is voor 100% aandeelhouder van Compaen Energie BV. Bij Compaen Energie BV zijn de commerciële activiteiten met betrekking tot de levering van energie welke opgewekt wordt uit bodemwarmte ondergebracht. Woningbouwvereniging Compaen is voor 25% aandeelhouder van de gezamenlijk met de Helmondse woningcorporaties Woonpartners, Volksbelang en woCom opgerichte “Woonwagens en Standplaatsen Beheer BV”. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:

GECONSOLIDEERDE MAATSCHAPPIJEN: Naam

Statutaire zetel

Aandeel in geplaatst kapitaal

Compaen Energie B.V.

Helmond

100%

NIET GECONSOLIDEERDE MAATSCHAPPIJEN Naam

Statutaire zetel

Aandeel in geplaatst kapitaal

Woonwagens en Standplaatsen B.V.

Helmond

25%

Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van Woningbouwvereniging Compaen zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Woningbouwvereniging Compaen. Geconsolideerd is Compaen Energie BV. De financiële gegevens van de Compaen Energie BV zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Er zijn in 2016 geen nieuwe groepsmaatschappijen verworven of deelnemingen afgestoten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening van Woningbouwvereniging Compaen is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting(BTIV). In dit besluit wordt jaarrekening opgesteld volgens de voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.

Jaarverslag 2016

Profile for Kemme Communicatie

Jaarverslag Compaen 2016  

Jaarverslag Compaen 2016