Page 14

12

commissie wonen Helmond bestuurlijk overleg directies van de in Geldrop-Mierlo actieve corporaties en de gemeente Geldrop-Mierlo Lorentzgenootschap bestuurlijk overleg woningcorporaties SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) en MRE (Metropool Regio Eindhoven) bestuurlijk overleg de Peel kwartaaloverleg met de huurdersorganisaties.

Marktwaarde Een belangrijke wijziging in dit jaarverslag is de waardering van het vastgoed tegen marktwaarde. Dit is een verplichting vanuit de Woningwet. Compaen is een voorstander van een eenduidige waarderingssystematiek voor het vastgoed van woningcorporaties. Dit komt de vergelijkbaarheid van de cijfers van verschillende corporaties ten goede. Voor Compaen betekent een waardering tegen marktwaarde dat het vermogen fors toeneemt ten opzichte van de waardering tegen bedrijfswaarde. Om deze vermogenstoename goed te kunnen duiden, heeft Compaen onderzoek gedaan naar haar investeringsruimte. Bij de vormgeving van het financieel beleid dienen corporaties langjarig te voldoen aan een vijftal financiĂŤle kengetallen. Deze kengetallen bepalen de investeringsruimte van een corporatie. Twee ervan zijn gerelateerd aan de kasstromen, ofwel het huishoudboekje van Compaen. Drie ervan zijn gerelateerd aan het vermogen. Een verdere toelichting op deze kengetallen vindt u bij de toelichting op de jaarcijfers. Uit ons onderzoek naar de investeringsruimte blijkt dat ondanks de vermogenstoename op papier, de kasstromen bepalend zijn en blijven voor de investeringsruimte van Compaen. De vermogenstoename leidt dus niet tot een grotere investeringscapaciteit van Compaen en is daardoor als financieel sturingsinstrument minder relevant dan de kasstromen. Dit betekent ook dat het huidige kasstroom gestuurde financieel beleid naar de toekomst gecontinueerd wordt.

KU NST I N DE WIJ K I N BROUWH U IS

Compaen

Profile for Kemme Communicatie

Jaarverslag Compaen 2016  

Jaarverslag Compaen 2016