Page 1

M LLÎ E

T.C. T M BAKANLI I

E T M TEKNOLOJ LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖLÇME DE ERLEND RME VE AÇIKÖ RET M KURUMLARI DA RE BA KANLI I TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL LKÖ RET M OKULU

6. SINIF TEST (6. s n fta ö renim görecekler) 29 HAZ RAN 2008 Saat: 10.00 Aday)n Ad) ve Soyad) : Aday Numaras)

:

D KKAT: 1. Salon sorumlular , adaylara soru kitapç klar n kontrol ettirecekler ve bask hatas olan kitapç klar , s nav ba lamadan önce mutlaka de4i6tireceklerdir. 2. Salon sorumlular ndan biri, soru kitapç n n ön ve arka yüzünü yüksek sesle okuyacak, adaylara da kendi kitapç klar ndan takip ettirecektir. CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA 1. Cevap kâ d üzerine yazaca n z yaz ve yapaca n z i aretlemelerde kur un kalemden ba ka hiçbir kalem kullanmay n z. 2. Size verilecek olan cevap kâ d na, kimli inizle ilgili bilgileri, salon ba kan n n aç klamalar na göre yaz n z. 3. Cevaplar n z cevap kâ d na a a daki örnekte oldu u gibi yuvarla , d na ta rmadan i aretleyiniz. Yanl karalamalar n z düzeltirken yuvarla n içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: A

B

C

D SORU K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapç nda TÜRKÇE testinde 25, MATEMAT K testinde 25, FEN ve TEKNOLOJ testinde 25, SOSYAL B LG LER TEST NDE 25 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktad r. Kitapç n tamam için verilen cevaplama süresi 100 dakikad)r. 2. Her sorunun dört seçene i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do ru cevapt r. Do ru buldu unuz seçene i cevap kâ d nda o soru için ayr lan yerde bularak i aretleyiniz. 3. Size ayr bir karalama kâ d verilmeyecektir. Soru kitapç n z n içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevab n bilmedi iniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden di er sorulara geçiniz. Zaman n z kal rsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. De erlendirmede ans ba ar s ndan ar nd r lm net puanlar hesaplanacakt r. Bu hesaplamada 3 yanl)6 1 do4ruyu götürecektir. 6. S)nav)n bitiminde cevap kâ4)d)n)z) ve soru kitapç)4)n)z) salon sorumlular)na teslim etmeyi unutmay)n)z. Arka kapa a geçiniz

BA LAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.


TÜRKÇE TEST 1. “Ya6amak” sözcü4ü a6a4)dakilerin hangisinde

6. SINIF

6. A6a4)daki alt) çizili sözcüklerin hangisinin e6

“görüp geçirmek, ba6)ndan geçmek” anlam)nda kullan)lm)6t)r?

seslisi yoktur? A) Buradan kar k y ya kadar yüz. B) Pazartesiye kadar bütün uçaklar dolu. C) Bana getirdikleri sadece bir bardak çay. D) Her ak am yar m saat kitap oku.

A) Balkan Sava ’n n bütün ac lar n ya am bir ailenin k z yd . B) Akvaryumdaki bu bal klar denizde ya amay özlemi lerdir. C) Bu müzeyle onun an s hep ya ayacak. D) Babam, güzellikleriyle insan büyüleyen bu köyde ya ad .

7. 1. geldim 2. kini de4il 3. sevgiyi 4. ben 5. payla6maya 6. dünyaya Yukar)daki sözcüklerle anlaml) ve kurall) bir cümle olu6turuldu4unda s)ralama nas)l olur?

2. A6a4)daki cümlelerin hangisinde alt) çizili sözcük terim anlam)yla kullan)lm)6t)r? A) Bu sokakta eskiden bir ekerci dükkân vard . B) Her ak am sürüler ç ng rak sesleriyle dönerdi. C) Odan n perdelerini aç da güne girsin. D) Maç son dakikada att klar penalt yla kazand lar.

A) 6 – 3 – 1 – 4 – 2 – 5 B) 4 – 6 – 2 – 3 – 5 – 1 C) 2 – 6 – 5 – 1 – 4 – 3 D) 5 – 1 – 2 – 6 – 3 – 4

3. Selin h)zl) çal)6)yor ………….. çok hata yap)yor. 8. “Dün ak6am sinemada güzel bir belgesel

Bu cümlede bo6 b)rak)lan yere a6a4)dakilerden hangisi getirilemez? A) fakat

B) ama

C) ile

izledim.” Bu cümlede a6a4)dakilerden hangisinin cevab) yoktur?

D) ancak

A) Nerede C) Niçin

4. A6a4)daki cümlelerin hangisinde z)t anlaml)

B) Ne D) Ne zaman

sözcükler bir arada kullan)lmam)6t)r?

9. A6a4)daki cümlelerin hangisinde

A) Alçak yerde yatma sel al r, yüksek yerde yatma yel al r. B) Bakarsan ba olur, bakmazsan da olur. C) Dost ba a, dü man aya a bakar. D) Sakal n ak m kara m önüne dü ünce görürsün.

“kar6)la6t)rma” yap)lm)6t)r? A) Yar n getirmek üzere bu kulakl götürebilirsin. B) Bu an t görmek için çok uzaktan geldim. C) Her ak am gölün üstünden ku sürüleri geçer. D) Öyküleri, iirleri kadar güzel de ildir.

5. “Yol” sözcü4ü a6a4)daki cümlelerin hangisinde bir deyimin içerisinde kullan)lm)6t)r?

10. 1. Köyde k)6a haz)rl)klar erken ba6lad). 2. Arkada6) gibi o da herkese yard)m ederdi. 3. Bir daha görü6emeyece4imiz için üzülüyordu. 4. Tiyatroyu seviyor, bu yüzden alt) oyun yazd).

A) Bahçe ile ev aras nda bir toprak yol vard . B) Yolda oynayan çocuklara ne oldu unu sordu. C) .yi davran lar yla arkada lar na yol gösteriyordu. D) Erzurum’a gitmek için bu yolu tercih ediyorlar.

Yukar)daki cümlelerin hangilerinde sebep-sonuç ili6kisi vard)r? A) 1 ve 2

-2-

B) 1 ve 4

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4


TÜRKÇE TEST 11. A6a4)daki cümlelerin hangisinde “abartma”

6. SINIF

15. A6a4)dakilerin hangisiyle gerçek hayatta

vard)r?

kar6)la6)labilir?

A) O kö klerin, yal lar n yerine on be katl apartmanlar yap lacakm . B) Oyunu izleyen seyirciler oyundan övgüyle bahsettiler. C) Usta, dünya kadar i i on günde bitirmesi gerekti ini söyledi. D) Evin salonunda dikkatimi küçük, eski bir sand k çekti.

A) Aslan n yiyece i, bir ku u bile doyurmaya yetmezdi. B) Güvercinler k rlang ca te ekkür ederek oradan ayr ld lar. C) Tav anlar n ba kan hemen dan ma kurulunu toplad . D) Kedi, fareyi kendine inand rmak için bir öykü anlatt .

12. A6a4)dakilerin hangisinde nesnel bir yarg)

16. Tam otlar)n sarard)4) zamanlar,

vard)r?

Yere yüzükoyun uzan)yorum. Toprakta bir tela6, bir tela6… Kar)ncalar öteden beri dostum. Behçet Necatigil

A) Bana göre maç turuncu formal tak m kazanacak. B) Bana iki kutu sulu boya alm lar. C) Bana kal rsa bu tatil erken bitti. D) Bana sorarsan üstündeki k yafetler sana çok yak m .

13. A6a4)daki cümlelerin hangisinde “anlay)6 gösterme” söz konusudur?

Bu dörtlü4ün ana duygusu a6a4)dakilerden hangisidir? A) Sevinç

A) Dergilerim C) Gazetelerim

D) Hüzün

lard)r. Her yazar i6ledi4i konuya ve amaca uygun kelimeleri seçer. Bunlar) ses ve anlam ili6kisini gözeterek ustaca kullan)r. Bir ressam için renk, bir besteci için ezgi neyse, bir yazar için de kelime odur. Bu parçada a6a4)dakilerden hangisine de4inilmemi6tir? A) Yazarlar n, kelimeleri ses ve anlam ili kilerine göre kulland na B) Çok eseri olanlar n iyi yazar oldu una C) Kelimelerin yazarlar için önemli oldu una D) Yazarlar n kelime hazinelerinin geni oldu una

14. çinde yaz)l) birkaç sayfa bile olsa atam)yorum

Bu parçan)n ba6l)4) a6a4)dakilerden hangisidir?

C) Korku

17. Yazarlar, söz da4arc)klar) zengin olan insan-

A) Gürültülü ve havas z ortamlardan uzak durmak ister. B) Evinin uzakl n i e geç kalmas na bahane olarak gösteriyordu. C) Dünkü maçta hakem, yap lan faulü görmezlikten geldi. D) Onun k r c sözlerini heyecan na vererek sevgiyle gülümsedi.

hiçbirini. An)lar)mla onlarda ya6)yor say)yorum kendimi. çimi onlara döküyorum, çünkü onlar beni anl)yor.

B) Özlem

18. Bir köpek, a4z)nda kemikle bir nehrin kenar)nda duruyormu6. Birden sudaki yans)mas)n) fark etmi6. O köpe4in de a4z)nda kemik varm)6, hem de daha büyük bir kemik. Köpek a4z)ndaki kemi4i f)rlat)p, sudaki köpe4in kemi4ini almak istemi6 ve suya atlam)6. Neredeyse bo4ulacakm)6. K)y)ya ula6t)4)nda ne kemik kalm)6 ne de kemi4in yans)mas).

B) Defterlerim D) Kitaplar m

Bu parçada anlat)lan köpek a6a4)dakilerden hangisiyle nitelenemez? A) Sab rl C) Tecrübesiz

-3-

B) H rsl D) Açgözlü


TÜRKÇE TEST 19. Uzun süredir birbirleriyle darg)n olan kartal ve

22. Beni bu kadar çok mutlu eden tek 6ey resim

bayku6, günün birinde tekrar konu6maya ba6lam)6lar. Bayku6, bayku6 yemini; kartal da kartal yemini etmi6. Bundan sonra birbirlerine zarar vermeyecek, birbirlerinin avlar)n) yemeyeceklermi6. Bu paragrafta a6a4)dakilerden hangisi yoktur? A) Bar mak C) Tan mak

6. SINIF

yapmak de4ildi, bu tek ba6)na yetersizdi. Gerçek 6uydu ki; sadece kendimi de4il, karde6imi de mutlu etmek için resim yap)yordum. O, benim resimlerimi büyük bir memnuniyetle kabul etmekle kalm)yor, sab)rs)zl)kla da bekliyordu. Bu parçadaki ressamla ilgili as)l anlat)lmak istenen a6a4)dakilerden hangisidir?

B) Anla mak D) Sözle mek

A) Kendisini ve karde ini mutlu etmek için resim yapt B) Sadece resim yaparak huzurlu olamad C) Resimlerini karde inin be enmesine sevindi i D) Yeni resimlerini görmek için karde inin sab rs zland

20. - Geçenlerde dedemin eski evinin önünden geçtik. - Bana o evi gösterebilir misin? - O terkedilmi6 evi mi? - Evet, o evi hep merak etmi6imdir. - …………………………. Bu diyalogda bo6 b)rak)lan yere a6a4)dakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

23. Merakl) bir tarla faresi vard). Bir gün yuvas)ndan 1 ayr)l)p köyün harman yerine girdi. Tarla faresi 2

A) Yeni kiralad klar eve pazar günü ta nd lar. B) Haydi kalk o zaman, hemen gidelim. C) Ben size bu karar m bildirmi tim. D) ?a k nl m bir kat daha artm t .

heyecanl) ve sab)rs)zd). Maceral) bir yolculuk 3 4 yapmak istiyordu. Bu parçadaki numaraland)r)lm)6 kelimelerden hangisi alm)6 oldu4u ekten dolay) yeni bir anlam kazanmam)6t)r?

21. Zay)f kedi “Niçin ben böyle güçsüz, bak)ms)z)m, sen böyle 6i6mans)n.” diye söylendi. Semiz kedi de “Sen de her gün padi6ah)n saray)nda bulunursan, türlü türlü yemekler yer benim gibi olursun.” dedi. Bu sözler zay)f kedinin akl)na yatt). Bunun üzerine 6i6man kediyle beraber saraya gitti. Fakat padi6ah)n bir emri üzerine yakaland). Hayalini kurdu4u güzel yemekleri asla yiyemedi. Yoksul ninenin ona vermi6 oldu4u yemek art)klar)n) da arar hâle geldi. A6a4)dakilerden hangisi bu parçadaki zay)f kedinin durumunu ifade eder? A) Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak B) Pi ene kadar sabredip so uyana kadar beklememek C) Ka kla verip kepçeyle almak D) E e ini sa lam kaz a ba lamak

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

24. A6a4)dakilerin hangisinde varl)4) niteleyen bir sözcük kullan)lm)6t)r? A) Ben i imi severek yap yorum. B) Arabay evin önüne park etmeyiniz. C) Oraya, a açl yollardan gittik. D) Hakan ak am bize geldi.

25. A6a4)daki cümlelerin hangisinde biten bir eylem vard)r? A) Yar n ö leden sonra çad rlar m z toplayaca z. B) Sizin odan n lambalar hâlâ yan yor. C) Sabahlar burada yürüyü yapmay severim. D) Çocuklar ikram edilen pastay afiyetle yediler.

TÜRKÇE TEST B TT . MATEMAT K TEST NE GEÇ N Z. -4-


MATEMAT K TEST 1.

6. sim

… 1. ad)m

2. ad)m

Yusuf 3. ad)m

4. ad)m

Kerem

Yukar)da e6 birim küplerden olu6turulmu6 bir örüntünün ilk dört ad)m) verilmi6tir. Bu örüntünün 6. ad)m)ndaki yap) kaç birim küpten olu6turulur? A) 16

2.

6. SINIF

B) 14

72 2 7

C) 13

Sefa Naz

D) 12

Yukar)daki tablo Yusuf, Kerem, Sefa ve Naz’)n ayn) matematik testini kaç saatte bitirdiklerini göstermektedir. Buna göre, bu testi en uzun sürede bitiren kimdir?

1

A) Yusuf

Yukar)daki ç)karma i6lemlerinde , , , geometrik 6ekilleri farkl) rakamlar) temsil etmektedir. Buna göre “ ” 6eklinin temsil etti4i rakam a6a4)dakilerden hangisidir? A) 2

B) 3

C) 5

Süre (saat) 1 2 2 3 1 4 2 5

B) Kerem

C) Sefa

D) Naz

7. A6a4)da verilen bütünler e6 parçalara ayr)lm)6t)r. Hangi 6ekilde verilen taral) k)s)m 18 kesrine denk olan bir kesre kar6)l)k gelir? 27

D) 6

3. 1980 y)l)nda A ilinin nüfusu 65 810, B ilinin

A)

B)

C)

D)

nüfusu 89 600’dür. 1990 y)l)nda, A ilinin nüfusu 74 240, B ilinin nüfusu ise A ilinin nüfusundan 18 900 fazlad)r. Buna göre, B ilinin nüfusu 1980 – 1990 y)llar) aras)nda ne kadar artm)6t)r? A) 3540

B) 8430

C) 23 790

D) 34 360

4. Bir tiyatroya giri6 için tam bilet ücreti 12 YTL, indirimli bilet ücreti 8 YTL’dir. Tiyatroya gelen 50 seyirciden 24’ü tam bilet ald)4)na göre, bu seyircilerin tümü tiyatroya toplam kaç YTL ödemi6tir? A) 288

B) 400

C) 496

1 3 ’ine m)s)r, ’üne karpuz, 2 10 kalan)na ise kavun ekilmi6tir. Kavun ekili alan 2 160 m oldu4una göre, bu tarla kaç metre karedir?

8. Bir tarlan)n

D) 1200

5. 200 ö4rencinin bulundu4u bir okulda, 1200 pa-

A) 180

ket f)nd)k ö4rencilere e6it 6ekilde payla6t)r)lm)6t)r. Bu payla6)m)n yap)ld)4) gün okula gelmeyen 40 ö4renci okulda bulunsayd), her bir ö4renci kaç paket f)nd)k daha az al)rd)? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

-5-

B) 320

C) 640

D) 800


MATEMAT K TEST 9. A6a4)da verilen kaplardaki kar)6)mlardan

12. A6a4)daki ondal)k kesirlerden hangisi 4,16 ile 5,06 ondal)k kesirleri aras)ndad)r?

hangisindeki 6eker miktar)n)n tüm kar)6)m miktar)na oran), di4erlerinden farkl)d)r? A)

6. SINIF

A) 4,68

B) 5,16

C) 5,60

D) 5,61

B)

2 bardak eker 8 bardak süt

C)

4 bardak eker 12 bardak süt

13. ekilde verilen I. bardaktaki su, II. barda4a bo6alt)l)rsa II. barda4)n tahminen yüzde kaç) dolu olur?

D)

I 5 bardak eker 20 bardak süt

A) 25

6 bardak eker 24 bardak süt

B) 50

14.

10. Ki6i say)s) 1

2 3 4

Çikolata miktar) (fincan) 1 4 1 2 3 4 1

3 4

B)

3 2

C) 3

D) 100

C

D 105°

Süt miktar) (fincan)

43°

A

1

B

2

ekildeki ABCD yamu4unda verilmeyen iç aç)lar)n ölçüleri toplam) kaç derecedir?

3

A) 148

B) 180

C) 212

D) 223

4

S)cak çikolata yapmak için gerekli olan çikolata tozu ve süt miktarlar) yukar)daki tabloda verilmi6tir.12 ki6ilik s)cak çikolata haz)rlamak için kaç fincan çikolata tozu gerekir? A)

C) 75

II

15.

Tablo: Y)llara Göre Kaza Say)lar) Y)llar 2004 2005 2006 2007

D) 4

Hatal) sollama 302 248 250 175

K)rm)z) )6)k ihlali 321 252 248 140

Yukar)daki tablo, bir bölgede 2004 – 2007 y)llar) aras)nda meydana gelen trafik kazalar)n)n say)lar)n) ve nedenlerini göstermektedir. Tabloya göre a6a4)daki ifadelerden hangisi yanl)6t)r?

11. Yandaki abaküste verilen ondal)k kesrin okunu6u a6a4)dakilerden hangisidir? Tam K s m

A) En fazla kaza 2007 y l nda meydana gelmi tir. B) K rm z k ihlali en az 2007 y l nda yap lm t r. C) Hatal sollama en fazla 2004 y l nda yap lm t r. D) 2006 y l ndaki kaza say s , 2005 y l ndaki kaza say s ndan azd r.

Kesir K sm

A) .ki yüz üç tam binde be yüz üç B) Yirmi üç tam binde elli üç C) Yirmi üç tam binde be yüz üç D) .ki yüz üç tam binde elli üç

-6-


MATEMAT K TEST 16.

6. SINIF

19. ekildeki kay)k modelinin

Yelken

2

gövdesinin alan) 20 cm oldu4una göre, 2 yelkeninin alan) kaç cm dir?

Gövde

A) 4 Yukar)daki süslemede a6a4)daki geometrik 6ekillerden hangisi yoktur? A) Üçgen C) Paralelkenar

B) Alt gen D) Kare

C) 8

D) 10

20. Feyza, i6e gitmek için saat 07.43’te evden ç)k)yor. Dura4a 20 dakikada varan Feyza 3 dakika otobüs bekliyor. Otobüsten indikten sonra 5 dakika yürüyerek i6e saat 08.30’da varan Feyza, otobüs ile kaç dakika yolculuk yapm)6t)r?

17. A6a4)dakilerden hangisindeki 6ekiller verilen

A) 9

do4ruya göre simetriktir? A)

B) 5

B) 11

C) 17

D) 19

B)

21. Bir markette ayn) marka ayçiçe4i ya4) 3 farkl)

C)

ambalajda sat)lmaktad)r. 1 L’lik ya4 3 YTL’ye, 2 L’lik ya4 5 YTL’ye, 5 L’lik ya4 ise 10 YTL’ye sat)ld)4)na göre, bir lokantac) bu marketten alaca4) 28 L ya4 için en az kaç YTL para öder?

D)

A) 48

B) 53

C) 58

D) 66

22. A6a4)daki yap)lardan hangisindeki birim küp say)s) di4erlerinden farkl)d)r? A)

B)

C)

D)

18. Bir çiçek bahçesinin görünümü yanda verilmi6tir. Lale ekili alan düzgün alt)gen 6eklinde, papatya ekili alanlar ise e6kenar üçgen 6eklindedir. Lale ekili alan)n çevre uzunlu4u 144 metre oldu4una göre, çiçek bahçesinin çevre uzunlu4u kaç metredir? A) 144

B) 288

C) 432

D) 864

-7-


MATEMAT K TEST 23.

6. SINIF

25. Bir lokantac) hafta boyunca lokantaya günde

Puan

ortalama 243 mü6teri geldi4ini hesapl)yor. Sonradan, sal) günü gelen mü6teri say)s)n) yanl)6 hesaplad)4)n), 151 de4il de gerçekte 186 oldu4unu fark ediyor. Buna göre, lokantaya gelen günlük ortalama mü6teri say)s) gerçekte kaçt)r?

100908070605040302010-

A) 186

B) 243

C) 248

D) 278

S)navlar 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Yukar)daki grafik Ahmet’in matematik dersinde yap)lan 6 s)navdan ald)4) puanlar) göstermektedir. Grafi4e göre Ahmet’in ald)4) puanlarla ilgili a6a4)dakilerden hangisi yanl)6t)r?

MATEMAT K TEST B TT . FEN ve TEKNOLOJ TEST NE GEÇ N Z.

A) 1. s nav ile 6. s navdan ayn puanlar alm t r. B) En yüksek puan 3. s navdan alm t r. C) 5. s navdan ald puan, 4. s navdan ald puandan daha dü üktür. D) En dü ük puan 2. s navdan alm t r.

24. Verilen izometrik kâ4)t üzerindeki noktalar kö6e olacak 6ekilde a6a4)daki geometrik 6ekillerden hangisi çizilemez? A) Dikdörtgen C) E kenar dörtgen

B) Kare D) Yamuk

-8-


FEN ve TEKNOLOJ TEST 1. A6a4)dakilerden hangisi Dünyan)n kendi ekseni

6. SINIF

4. Mustafa, K m)knat)s)n) masaya tutturuyor. L ve

etraf)nda dönü6ünün sonuçlar)ndan de4ildir?

M m)knat)slar)n) 6ekildeki gibi serbest b)rakt)4)nda oklar yönünde hareket ettiklerini görüyor.

A) Gece ve gündüzün olu mas B) Günlük s cakl k fark n n olu mas C) Rüzgârlar n yön de i tirmesi D) Mevsimlerin olu mas

L 3

K 1 2

M 4

Masa

2. A6a4)da verilen basit devrelerden hangisinde ampul )6)k vermez? (Piller özde6tir.) A)

B)

Ampul

+ Pil

Anahtar

C)

D) Anahtar

+ -

Buna göre, m)knat)slar)n 1, 2, 3, 4 uçlar)n)n kutuplar) hangisindeki gibi olabilir? Ampul

Anahtar

+ -

- +

Pil

Pil

Ampul

1 N N S S

A) B) C) D)

2 S S N N

3 N S S S

4 N N N S

5. A6a4)dakilerin hangilerinde hava direnci

Ampul

(sürtünmesi) vard)r? Ampul

+ -

Pil

+ Pil

Pil

+ Anahtar

I- Yolda giden otomobil

Pil

II- Para6ütle atlayan Mehmet

3. ekilde verilen toplar) Dünya, Güne6 ve Ay’a

III- Gökyüzünde uçan uçak

benzetirsek hangi seçenekteki e6le6tirme do4ru olur? Basketbol Futbol

A) Yaln z II C) II – III

Golf

B) I – III D) I – II – III

6. K ampulü a6a4)daki devrelerin hangilerinde )6)k verir? A) B) C) D)

Dünya Futbol Golf Basketbol Basketbol

Güne Basketbol Basketbol Golf Futbol

Ay Golf Futbol Futbol Golf

K

K

K

+ -

+ -

+ -

I

II

III

A) Yaln z I C) I – III

B) I – II D) II – III

7. A6a4)daki olaylar)n hangilerinde sadece temas gerektiren kuvvet vard)r? I- A4açtan dü6en elmaya etki eden kuvvet II- Ahmet’in teli eliyle bükmesini sa4layan kuvvet III- M)knat)s)n toplu i4neye uygulad)4) kuvvet A) Yaln z II C) II – III -9-

B) I – II D) I – II – III


FEN ve TEKNOLOJ TEST 8. Sesin farkl) maddesel ortamlarda farkl) 6ekilde

11.

yay)ld)4)n) test etmeye çal)6an bir ö4renci a6a4)daki deneylerden hangisini yapmal)d)r? A)

Hava

Saat

C)

Ta

D)

Hava

Ta

1

Ya4)6

ekilde verilen su döngüsünde bo6 b)rak)lan 1 ve 2 numaral) kutulara a6a4)dakilerden hangisi gelmelidir?

Hava

Saat

2

Deniz

Davul Su

Bulut Güne6

Su

Su

Davul

Hava

Davul

B)

Su

6. SINIF

Saat

2 Buharla ma Yo u ma Yo u ma Erime

1 A) Sis B) Yo u ma C) Buharla ma D) Buharla ma

9. Farkl) ortamlardan 6ekildeki gibi h yüksekli4inden serbest b)rak)lan K cismi; K

K

12.

K

Termometre

h I

II

III

50 mL

I. ortamda 10 saniyede yere dü6üyor. II. ortamda 15 saniyede yere dü6üyor. III. ortamda 5 saniyede yere dü6üyor.

1. kap

Verilen bilgilere göre, a6a4)dakilerden hangisi do4rudur?

m)knat)s 6ekildeki gibi üç parçaya bölünüyor.

N K

S L

I

A) 1. kaptaki suyun s cakl daha fazlad r. B) 2. kaptaki suyun s cakl daha fazlad r. C) Her iki kaptaki suyun s cakl ayn d r. D) Su miktarlar farkl oldu undan bir ey söylenemez.

13.

M O P R II

Az 6i6irilmi6 balon

III

I K K L L

II O M M O

S)cak su

Az 6i6irilmi6 ve a4z) ba4l) olan balon s)cak suya b)rak)l)yor. Belli bir süre sonra 6ekildeki gibi balonun hacminin artt)4) gözleniyor. Bu gözleme ba4l) olarak a6a4)dakilerden hangisi söylenebilir?

Elde edilen yeni m)knat)slar)n N kutuplar) a6a4)dakilerden hangisinde do4ru verilmi6tir? A) B) C) D)

2. kap

Ba6lang)ç s)cakl)klar) ayn) olan kaplardaki sular e6it süre )s)t)l)yor. Is)tma i6lemi bittikten sonra kaplardaki suyun s)cakl)4) için a6a4)dakilerden hangisi söylenebilir? (Kaplar ve )s)t)c)lar özde6tir.)

A) I. ortam n harekete kar gösterdi i direnç II. ortama göre büyüktür. B) II. ortam n harekete kar gösterdi i direnç en küçüktür. C) III. ortam n harekete kar gösterdi i direnç en küçüktür. D) III. ortam n harekete kar gösterdi i direnç II. ortama göre büyüktür.

10. Yanda verilen çubuk

100 mL

III P P R R

A) Havan n suya göre daha çok genle ti i B) S cakl kla balondaki havan n genle ti i C) Balondaki havan n miktar n n artt D) Balondaki havan n yo unlu unun artt -10-


FEN ve TEKNOLOJ TEST 14. S)cakl)4) 20 °C olan bir miktar alkol )s)t)larak

6. SINIF

17.

iki dakika arayla s)cakl)4) ölçülüyor ve a6a4)daki tablo olu6turuluyor. Zaman (dk) Kaynama s)cakl)4) (°C)

Tah)llar

0

2

4

6

8

10

12

14

20

30

40

50

65

78

78

78

Et ve Süt Ürünleri Meyve ve Sebze Ya4 ve eker

Tabloya göre, alkol kaç)nc) dakikada kaynamaya ba6lam)6t)r? A) 6

B) 8

C) 10

Besin Piramidi

Hülya’n)n tüketti4i besin gruplar) genellikle besin piramidindeki gibidir.

D) 14

Bu piramitte hangi besin gruplar) yer de4i6tirirse Hülya daha do4ru beslenmi6 olur?

15. ki deney tüpünden birine su, di4erine de benzin konuluyor. Deney tüpleri 20°C’ta bir süre bekletildi4inde suyun dondu4u, benzinin ise donmad)4) gözleniyor. Bu gözleme göre a6a4)dakilerden hangileri söylenebilir? I- S)v)lar)n donma noktalar) birbirinden farkl)d)r. II- Suyun donma noktas) 20°C’tan küçüktür. III- Benzinin donma noktas), suyun donma noktas)ndan küçüktür. A) I – II

B) I – III

C) II – III

A) Tah llar – Ya ve ?eker B) Ya ve ?eker – Et ve Süt Ürünleri C) Meyve ve Sebze – Et ve Süt Ürünleri D) Meyve ve Sebze – Tah llar

18. A6a4)dakilerden hangisi, 6ekilde verilen sindirim sisteminin “?” ile gösterilen bölümünde gerçekle6ir?

D) I – II – III

?

16.

Kütle (g)

A) Besinlerin salg larla parçalanmas B) Besinlerin kar t r l p parçalanmas C) Suyun emilerek kana geçirilmesi D) Ya lar n emilerek kana geçirilmesi

2,7 1,8 0,9 1

2

3 Hacim (mL)

Yukar)da buzun kütle-hacim grafi4i verilmi6tir. Bir buz parças), a6a4)da yo4unluklar) verilen s)v)lardan hangisine b)rak)ld)4)nda yüzer? A)

B) 0,5 g/mL

0,7 g/mL

C) 0,8 g/mL

19. Sa4l)kl) di6lere sahip olan 12 ya6)ndaki Selim, y)kanm)6 elmay) )s)r)p iyice çi4nedi ve yuttu. Bu i6lemde s)ras)yla hangi di6leri görev alm)6t)r? A) Yirmi ya di leri, köpek di leri B) Kesici di ler, az di leri C) Az di leri, köpek di leri D) Köpek di leri, kesici di ler

D) 1 g/mL

20. ………………...?....................... Dünya’daki en yayg)n zararl) al)6kanl)klardand)r. Akci4er, kalp, mide rahats)zl)klar)na yol açabilir. Çevre kirlili4ine sebep olur. Verilen bilgilere göre “?” yerine a6a4)dakilerden hangisi yaz)lmal)d)r? A) Trafik kazalar C) Sigara kullan m -11-

B) Bula c hastal klar D) Düzensiz beslenme


FEN ve TEKNOLOJ TEST 21.

24. Bir ö4renci, oksijen ve nemin küf mantar)n)n

.………................. Deri

ço4almas)nda etkili olup olmad)4)n) ara6t)rmaktad)r. Yapaca4) deneyde a6a4)daki düzeneklerden hangisini kullanmas)na gerek yoktur?

Anüs

Böbrek Akci4er

Yukar)da verilen 6emadaki kutucu4a a6a4)dakilerden hangisi yaz)lmal)d)r?

A)

A) Zararl maddelerin vücut d na at lmas nda görevli organ ve yap lar B) Vücut için gerekli vitamin ve minerallerin emilerek kana geçti i organlar C) Kan süzerek zararl maddelerden temizleyen organlar D) Besinlerin sindiriminde görev alan organ ve yap lar

22.

B)

Nemli ekmek

C)

Kuru ekmek

Havas z ortam

D)

Nemli ekmek

Elma yapra4)

Papatya

Kuru ekmek

Büyüteç

5

4

Havas z ortam

3

2

1

6. SINIF

6

25. Canl) ad) Kiraz dal

Fasulye tohumlar)

E4relti otu

Bir ö4renci, çiçekli ve çiçeksiz bitkilerdeki üremede görevli farkl) yap)lar) gözlemek istiyor. Buna göre yukar)da verilen malzemelerden hangilerini seçmesi yeterlidir? A) 1, 6 C) 2, 3, 4

A) B) Bitkiler C) Bitkiler D) Bitkiler

23. canl)s)

Suda ya6ar. Karada ya6ar. Do4urarak ço4al)r. Yumurtayla ço4al)r. Yavrusunu sütle besler. Sert pullar) vard)r.

canl)lar)n)n besinleri canl)s) Bitkiler canl)s)

Ö4retmen, ö4rencilerine yukar)daki tabloyu vererek, besin zinciri olu6turmalar)n) istiyor. Ö4rencilerin olu6turdu4u a6a4)daki besin zincirlerinden hangisi do4rudur?

B) 1, 3, 5 D) 2, 4, 5, 6

Özellikler

, ,

canl)s)

Bitkiler

x x x x x x

Tabloda özellikleri i6aretlenen ve , ile gösterilen canl)lar hangi gruptan olabilir? canl s

A) Bal k B) Memeli C) Memeli D) Bal k

FEN ve TEKNOLOJ TEST B TT . SOSYAL B LG LER TEST NE GEÇ N Z.

canl s

Memeli Bal k Sürüngen Sürüngen

-12-


SOSYAL B LG LER TEST 1.

6. Ülkemizdeki baz) tarihî eserler ile bulunduklar)

Resmî nikâh usulü ve tek kad)nla evlilik esas) getirildi. Evlenme, bo6anma ve mirasta kad)n erkek e6itli4i sa4land). Kad)nlara istedikleri i6te çal)6abilme hakk) tan)nd). Bu geli6meler a6a4)dakilerden hangisiyle sa4lanm)6t)r?

6ehirler a6a4)da e6le6tirilmi6tir. Bu e6le6tirmelerden hangisi yanl)6t)r? A) Döner Kümbet – Kayseri B) Rumeli Hisar – Çanakkale C) Aspendos Antik Tiyatrosu – Antalya D) Ayasofya Müzesi – .stanbul

A) Te vik-i Sanayi Kanunu B) Türk Medenî Kanunu C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu D) Soyad Kanunu

7. A6a4)dakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan)ndan önce gerçekle6mi6tir? A) Halifeli in kald r lmas B) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi C) Saltanat n kald r lmas D) Türk Dil Kurumunun kurulmas

2. I- Saltanat)n kald)r)lmas) II- Türk Dil Kurumunun kurulmas) III- Kabotaj Kanunu’nun kabulü IV- Kad)nlara seçme ve seçilme hakk)n)n verilmesi Verilen bu yeniliklerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesi ile do4rudan ilgilidir? A) Yaln z I C) II – III

3.

8. I- Vali II- Belediye Ba6kan) III- Kaymakam IV- Muhtar Yukar)dakilerden hangileri halk taraf)ndan seçilen yöneticilerdendir?

B) Yaln z IV D) I – IV

Özel sektörün yapamad)4) yat)r)mlar) devletin üstlenmesi Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalk)nmas)n)n sa4lanmas) Bu özellikler, a6a4)daki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ili6kilendirilebilir? A) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik

A) Yaln z II C) II – III

II- Manast)r Askerî dadisini bitirmesi III- Cumhuriyeti ilan etmesi IV- Selanik’te do4mas) Mustafa Kemal’in hayat) ile ilgili yukar)da verilen olaylar)n olu6 s)ras), hangi seçenekte do4ru olarak verilmi6tir?

B) Milliyetçilik D) .nk lapç l k

gerçekle6tirmek amac)yla 17 ubat 1923’te toplanan ktisat Kongresi, a6a4)daki illerimizden hangisinde yap)lm)6t)r? B) Antalya D) .stanbul

B) I – III D) II – IV

9. I- Türk Tarih Kurumunu kurmas)

4. Atatürk Döneminde, ekonomik kalk)nmay)

A) .zmir C) Ankara

6. SINIF

A) II – IV – I – III C) IV – II – III – I

B) I – II – III – IV D) IV – III – II – I

10. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk cumhurba6kan) olarak 15 y)l görev yapm)6t)r. Bu bilgiye göre; Mustafa Kemal Atatürk kaç ya6)nda cumhurba6kan) olmu6tur?

5. A6a4)dakilerden hangisi laiklik ilkesiyle ba4da6maz?

A) 57

A) Ki ilere din ve vicdan özgürlü ü tan nmas B) Devlet ve toplum ya am nda akl n ve bilimin temel al nmas C) Devlet yönetiminin dinî esaslara dayand r lmas D) Toplumda ho görünün egemen olmas -13-

B) 50

C) 46

D) 42


SOSYAL B LG LER TEST 11. A6a4)daki kavramlardan hangisi, Atatürk’ün

6. SINIF

16.

cumhuriyet anlay)6)na uygun de4ildir? A) Ba ms zl k C) Millî .rade

Ankara

B) Halifelik D) Demokrasi

3 1

K)z)l)rmak

2

12. nsanl)4)n ortak miras ögelerinden olan Colosseum (Kolezyum), hangi ülkededir? A) M s r C) .ngiltere

Yukar)da ç Anadolu Bölgesi haritas)nda numaraland)r)larak verilen göller a6a4)dakilerden hangisinde do4ru s)ralanm)6t)r?

B) Hindistan D) .talya

1 A) Hirfanl B) Ak ehir C) Tuz D) Hirfanl

13. Gazi Mustafa Kemal’in naa6), hangi y)l ve nereden An)tkabir’e getirilmi6tir? A) 1951 – Topkap Saray Müzesi’nden B) 1953 – Etnografya Müzesi’nden C) 1953 – Kurtulu Sava Müzesi’nden D) 1956 – Dolmabahçe Saray ’ndan

2 Ak ehir Tuz Ak ehir Tuz

3 Tuz Hirfanl Hirfanl Ak ehir

.

17. Anavatan) Türkiye olan f)nd)k, d)6 sat)m) da yap)lan önemli bir meyvedir. F)nd)k bahçelerinin büyük bir k)sm) Do4u ve Orta Karadeniz bölümlerinde yer almakta olup en iyi geli6me ortam)n) da buralarda, k)y)dan 500 metre yüksekli4e kadar olan yerlerde bulur. Metne göre a6a4)daki illerin hangisinde f)nd)k yeti6mez?

14. Karadeniz Bölgesi’nin k)rsal kesimlerinde meskenlerin (konut) en önemli yap) malzemesinin ah6ap olmas)n)n temel sebebi a6a4)dakilerden hangisidir? A) Ah aptan konut yap m n n kolay ve çabuk olmas B) Marangozluk mesle inin bölgede yayg n olmas C) A ac n, bölgede bol ve yayg n bulunan konut yap m malzemesi olmas D) Ah ab n, insanlar için sa l kl malzeme olmas

A) Ordu C) Artvin

B) Giresun D) Manisa

18. Ülkemizde, daha önceki y)llarda k)6 mevsiminde

15. Türkiye fiziki haritas) incelendi4inde, Akdeniz ve Karadeniz k)y)lar)na paralel uzanan s)rada4lar)n Do4u Anadolu Bölgesi’nde birbirine yakla6t)klar) ve kahverengi olan tonlar)n)n koyula6t)4) görülür. Bu durum a6a4)dakilerden hangisiyle aç)klan)r? A) Da yükseltilerinin artmas yla B) Da lardaki bitki örtüsünün azalmas yla C) Da lar n k y dan uzakla mas yla D) Yap s ndaki ta türlerinin de i mesiyle

-14-

domates, salatal)k, biber gibi yaz sebzelerini bulup tüketemezdik. Oysa günümüzde bu sebzeleri k)6)n da tüketmek mümkündür. Bu durumun temel sebebi a6a4)dakilerden hangisidir? A) Toprak verimlili inin art r lmas B) Serac l n geli ip yayg nla mas C) Tar m alanlar n n geni lemesi D) Ula m a n n geli mesi


SOSYAL B LG LER TEST 19.

6. SINIF

22. Her y)l gittikçe bulan)kla6an bir akarsu için a6a4)dakilerden hangisi söylenebilir? A) Ta d su miktar n n artt B) Akt bölgede erozyonun h zland C) Suyunun tar msal amaçla kullan ld D) Çevresindeki baz hayvan türlerinin azald 0

200 km

23. Sorumluluk sahibi oldu4u hâlde sorumlulu4unu yerine getirmekten kaç)nan bir insan için a6a4)dakilerden hangisi söylenebilir?

Yukar)daki Türkiye haritas)nda ç Anadolu Bölgesi taranarak gösterilmi6tir. Buna göre a6a4)dakilerden hangisinin bu bölgeye s)n)r) yoktur?

A) Görevlerini yerine getirmedi i B) Çevresi taraf ndan takdir edildi i C) . ba arma duygusu kazand D) Toplum hayat nda ba ar l oldu u

A) Ege Bölgesi B) Marmara Bölgesi C) Do u Anadolu Bölgesi D) Güneydo u Anadolu Bölgesi

24. T.C. Anayasas)n)n 1. maddesinde yer alan “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.” hükmü a6a4)dakilerin hangisi hakk)nda bilgi vermektedir?

20. A6a4)daki ifadelerden hangisinde ya6an)lan yerin karasal iklim 6artlar) alt)nda oldu4una dair ipucu bulunur? A) Buralarda yaz n ya anmaz, gündüz s caktan kavrulursun, gece kazak giymeden d ar ç kamazs n. B) Mehmet A a u küçük tarlada her y l ailesine bakacak muzu yeti tirir. C) Yaz n bu kadar ya mur ya masa, yamaçtaki alanda bu day yeti tirirdim. D) 16 ya nday m, buralara daha kar ya d n görmedim.

A) Devletimizin yönetim ekli B) Vatanda l k haklar m z C) Devletimizin görevleri D) Toplumsal yasalar m z

25. A6a4)dakilerden hangisi, sa4l)k alan)nda çal)6an sivil toplum örgütlerindendir? A) Tema Vakf B) Ye ilay C) E itim Gönüllüleri Derne i D) Çevre ve Kültür Varl klar n Koruma Vakf

21. Avrupa k)tas)nda yer alan Almanya, Dünya’n)n önde gelen sanayi ülkelerinden biridir. Özellikle otomobil, ilaç, ev e6yalar) sanayisinde çok geli6mi6tir. Gerekli olan i6 gücünün bir k)sm)n) Türkiye’den sa4layan ülkenin yüzölçümü, yurdumuzun yar)s) kadar olmas)na ra4men nüfusu Türkiye’den fazlad)r. Metinden yararlanarak Almanya için a6a4)dakilerden hangisi söylenebilir?

TEST B TT . CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.

A) Nüfus art h zlar yüksektir. B) Enerji kaynaklar bak m ndan zengindir. C) Nüfus yo unlu u Türkiye’den fazlad r. D) .nsanlar n ço unlu u tar m ve hayvanc l kla geçinir.

-15-


Soraca n z bir ey var m ? Varsa verilmeyecektir. Haz r m s n z?

imdi sorunuz; s nav ba lad ktan sonra sorular n za cevap

S nav, okulun bütün salonlar nda ayn anda ba layaca ba ar lar dileriz.

için ba lama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize

(Salon ba6kan) ba6lama ve biti6 saatini tahtaya yazacakt)r.)

Bu kitapç)4)n her hakk) sakl)d)r. Hangi amaçla olursa olsun, kitapç)4)n tamam)n)n veya bir k)sm)n)n Millî E4itim Bakanl)4) E4itim Teknolojileri Genel Müdürlü4ünün yaz)l) izni olmadan kopya edilmesi, foto4raflar)n)n çekilmesi, bilgisayar ortam)na al)nmas), herhangi bir yolla ço4alt)lmas), yay)mlanmas) veya ba6ka bir amaçla kullan)lmas) yasakt)r. Bu yasa4a uymayanlar, do4abilecek cezai sorumlulu4u ve kitapç)4)n haz)rlanmas)ndaki mali külfeti pe6inen kabullenmi6 say)l)r.


CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE TEST

MATEMAT K TEST

FEN ve TEK. TEST

SOSYAL B L. TEST

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

A D C B C D B C D D C B D B A A B A C B A A B C D

A B A C A B D D B C D A C C A D A B B D C C D B C

D B A C D A A D C B C A B C B D A C B C A B C D D

B D C A C B C D C D B D B C A B D B D A C B A A B

2008'de 6.sınıfı TED Kolejinde okuyacak öğrencilere sorulan sorular cevapları  
2008'de 6.sınıfı TED Kolejinde okuyacak öğrencilere sorulan sorular cevapları  

Deneme Sınavları Cevapları www.kemalturkeli.com sitesinde http://www.kemalturkeli.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=219&...

Advertisement