Page 1

2010 YGS Tarih Çözümleri 1.

Köylerin kurulması, tarımla uğraşılması, dokumacılığın başlaması, hayvanların evcilleştirilmesi Cilalı Taş Dönemi’nden itibaren görülen özelliklerdir. Ancak araç ve gereçlerin yapılması her iki dönemde de görülen bir özelliktir. Bu nedenle YANIT: C

2.

İpek Yolu üzerinde Türk devletlerinin denetim kurmak istemesi; bu devletlerin Orta Asya’da ekonomik açıdan gelişmesine ve Orta Asya siyasetinde söz sahibi olmalarına etki etmiştir. Bu nedenle YANIT: D

3.

Fetihler yoluyla Arapçanın geniş alanlara yayılması, İslamiyet’i kabul edenlerin sayısının artması, Arapçanın Kur’an dili olması ve Arapçanın Emeviler tarafından resmi dil olarak kabul edilmesi İslam dünyasında Arapçanın ortak bir dil durumuna gelmesine etki etmiştir. Arapların, Arap olmayan Müslümanlardan üstün tutulmasının Arapçanın yayılmasında etkili olamayacağı göz önüne alındığında YANIT: E

4.

1533 İstanbul Antlaşması’yla Avusturya İmparatoru’nun Osmanlı sadrazamına protokol bakımından denk sayılması ve Avusturya İmparatoru’nun barışı bozmadıkça antlaşmanın yürürlükte kalmasının kabul edilmesi; Osmanlı Devleti’nin savaştan galip çıktığını, güçlü bir devlet olduğunu, Avusturya üzerinde üstünlük kurduğunu ve barış süresinin Avusturya’nın davranışına bağlı olduğuna kanıt olarak gösterilebilir. Ancak bu paragrafta 1533 İstanbul Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nde sadrazamla padişahın yetkilerinin eşit olduğu bilgisine ulaşılamaz. Bu nedenle YANIT: B

5.

Avrupa’da XVI. yüzyılda din alanında görülen Reform hareketleri sonrasında Katolik Kilisesi halk üzerindeki birleştiricilik özelliğini yitirmiş, farklı coğrafyalarda yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu yüzyılda Avrupa’da mezhep birliğinin parçalanması Osmanlı Devleti’nin yeni mezheplerden Protestanları desteklemesine ve Avrupa üzerindeki etkisini artırmasında etkili olmuştur. Bu nedenle YANIT: A

6.

Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi ile işletilme hakkı köylülere bırakılan toprağın, mülkiyetinin devlete ait olması Avrupa’da görülen feodal sistemin ortaya çıkmasını engellemiştir. Bu nedenle YANIT: C

7.

8.

Paragrafta İtalya’nın Akdeniz’e egemen olmak istemesi ve Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’nin içerisinde bulunduğu zor durumu fırsat olarak değerlendirmelerinden söz edilmiştir. Bu nedenle YANIT: D

10. I. Grupta verilen “İstanbul Hükümeti’nin halkın dini duygu-

larını kötüye kullanması” II. grupta yer alan Anzavur Ayaklanması ile “Bazı Kuva-i Milliye birliklerinin Milli mücadelede yeni orduya katılmak istememesi” Demirci Mehmet Efe olayı ile eşleştirilebilir. Bu nedenle YANIT: B

11. Yunanlıların

Anadolu’ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi; İstanbul Hükümeti’ne halkın desteğinin azalmasına, işgallere tepki veren ulusal hareketin güçlenmesine, Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümeti’ne baskısının artmasına ve Anadolu’da işgal sahasının genişlemesine ortam hazırlamıştır. Ancak Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Antlaşması Anadolu’ya yönelik işgallerden önce gerçekleşmiştir. Bu nedenle YANIT: A

12. Ulusal mücadele döneminde toplanan Erzurum Kongresi’ni UÐUR DERSHANELERÝ

9.

İstanbul’da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcilerinin ihtilal olarak nitelendirmesi ve Osmanlı saltanatı aleyhinde sonuçlar verebilecek gelişmeler olarak değerlendirmesi; Erzurum Kongresi’nde ulusal istencin egemen kılınması ile merkezi hükümetin aldığı kararların meclisin denetimine sunulması belirleyici olmuştur. Bu nedenle YANIT: D

13. İstiklal Mahkemelerinin kurulması, Takrir-i Sükûn Kanunu’

nun çıkarılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın da kendisini feshetmesi; yapılan İnkılapları koruma ve sürekliliğini sağlama amacına yöneliktir. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesinin bunlarla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu nedenle YANIT: C

14. Atatürk’ün soru paragrafındaki anlatımıyla; toplumun birlik

ve beraberlik ruhuyla bütünleştiğini, Atatürk milliyetçiliğini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kastettiği sonuçlarına ulaşılır. Bu nedenle YANIT: E

15. Türkiye’de 1945’e kadar çok partili yaşama geçişin erte-

lenmesi Laiklik ilkesinin kötüye kullanılmasını engelleme amacına yöneliktir. Bu nedenle YANIT: B

Boğazlar, kapitülasyonlar, azınlıklar ve kutsal yerler gibi sorunlar Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde batılı büyük devletler arasında çıkar çatışmalarının yaşanmasında etkili olmuştur. Ancak iltizam sistemine bağlı mültezim kavramının ortaya çıkması Osmanlı Devleti’nin kendi içerisinde görülen bir özelliğidir. Bu nedenle YANIT: E

16. Almanya’nın Ren bölgesini, İtalya’nın da Habeşistan’ı işgal

etmesi 1936’da Türkiye’nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde etkili olmuştur. Bu nedenle YANIT: D

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenmesi, toplumu oluşturan grupların benliklerini korumasına neden olmuştur. Bu nedenle YANIT: A

17. Soru

1

paragrafında yer alan Atatürk’ün ifadesinde; ulusal gücün yalnız silahlı güç olmadığı vurgulanmıştır. Bu nedenle YANIT: C Diðer sayfaya geçiniz.

2010 YGS TARiH Cozumleri Ugur dershanesi cozdu  

2010 YGS TARiH Cozumleri Ugur dershanesi cozdu .www.kemalturkeli.com sitesinde 2010 YGS Sorularini cozumlerini inceleyin. YGS Denemelerini C...