Page 1


Say›n Veliler, Çocu€unuz bilgisayar bafl›nda bofla vakit mi geçiriyor? Ders çal›flmay› s›k›c› m› buluyor? Derslerine yard›mc› olmakta zorlan›yor musunuz?

Üzülmeyin.

Art›k Morpa Kampüs var. Morpa Kampüs’te ilkö€retim ö€rencileri derslerini internet üzerinden 7 gün 24 saat diledi€i zaman diledi€i kadar tekrar ederken hem e€leniyor hem ö€reniyor hem de ö€rendiklerini kolay kolay unutmuyor. Morpa Kampüs’te MEB müfredat›na uygun, e€itim ö€retimi çekici k›lan ve kolaylaflt›ran konu anlat›mlar›, e€itsel etkinlikler ve oyunlar, ödevler, ö€renmeyi pekifltiren binlerce soruluk testler, de€iflik tipte s›navlar, deneyler, belgeseller, çözümlü sorular ve e-kütüphane yer al›yor. Gelin, çocuklar›n›z› e€itim teknolojilerinin olanaklar›ndan yoksun b›rakmay›n. Onlar›n, sa€l›kl›, mutlu ve baflar›l› bireyler olarak yetiflmesini sa€lay›n. Onlara Morpa Kampüs üyeli€i hediye edin. Derslerini Morpa Kampüs ile çal›fls›n. E€lenirken ö€rensin, baflar›lar› arts›n, notlar› yükselsin. Siz de çocu€unuzun ne kadar çal›flt›€›n› görün ve test sonuçlar›n› takip edin. Çocu€unuzun e€itsel oyunlarla, etkileflimli etkinliklerle derslerden kopmadan e€lenerek ö€rendi€ini gözlemleyin. Hem onlar mutlu olsun, hem de siz.


Sevgili Çocuklar,

E€lenerek ö€renmeye haz›r m›s›n›z? Morpa Kampüs’le art›k geleneksel ö€retim uygulamalar›ndaki s›k›nt›lardan kurtuluyorsunuz. Türkiye’nin veya dünyan›n neresinde olursan›z olun, www.morpakampus.com.tr adresini t›klay›n, derslerdeki en büyük yard›mc›n›zla tan›fl›n. E€itimi e€lence dolu bir maceraya dönüfltürmenin keyfini doya doya yaflay›n. Okuldaki derslerinizi s›k›lmadan tekrar edin, anlamad›€›n›z konuyu tekrar dinleyin, çözümlü sorular› seyredin, testleri çözün, yanl›fl yapt›€›n›z sorular›n yan›tlar›n› an›nda görün. E-kütüphanedeki yard›mc› kitaplardan, sözlüklerden, ansiklopedilerden yararlan›n, öyküleri okuyun. Her gün on binlerce ö€renci derslerini Morpa Kampüs’ten çal›fl›yor. E€lenirken ö€reniyor, ö€rendiklerini unutmuyor. Böylelikle okuldaki baflar›lar› art›yor, notlar› yükseliyor. Haydi çocuklar! fiimdi s›ra sizde. T›klay›n, üye olun. Baflar›n›z arts›n, notlar›n›z yükselsin.


MORPA KAMPÜS NED‹R?

NASIL KULLANILIR?

NASIL ÜYE OLUNUR?

ÜYEL‹K SÜRES‹ NE KADARDIR?


MORPA KAMPÜS’TE NELER VAR?


Ö⁄RENC‹YE KATKISI NED‹R?

Ö⁄RETMENE KATKISI NED‹R?

A‹LEYE KATKISI NED‹R?


MORPA KAMPÜS E-KÜTÜPHANE

Yard›m c› Kitaplar

Kü Kit ltür apl ar›

, üler k y Ö ler k ü l Söz

r dile e p iklo Ans

Bir miz öneri var!

Çocuklar› sürekli güncellenen ve yeni yay›nlar eklenen Morpa Kampüs e-kütüphanesinden yoksun b›rakmay›n.


MORPA KAMPÜS’E NASIL ÜYE OLUNUR? www.morpakampus.com.tr internet adresine girerek kredi kart›yla, Yetkili e€itim dan›flmanlar›, bayiler ve üye e€itim kurumlar›ndan temin edinilecek Morpa Kampüs fiifreli Üyelik Kart› ile, 0212 512 62 09 numaral› telefonu aray›p banka veya posta çeki havalesi ile sat›n alabilirsiniz. Toplam bedeli ödeyip, ödeme makbuzunu fakslayabilir ya da fotokopisini postalayabilirsiniz. Banka Hesap Numaras› Akbank, ‹stanbul-Sirkeci flubesindeki Morpa Kültür Yay›nlar› Ltd. fi’nin TR19 0004 6000 8088 8000 0563 26 IBAN numaral› banka hesab›na yat›rabilirsiniz. (Banka havale ücreti isteyebilir.) Posta Çeki Hesap Numaras› Morpa Kültür Yay›nlar› Ltd. fi’nin PTT’deki 666 791 numaral› posta çeki hesab›na yat›rabilirsiniz.

Ankara Caddesi No: 16 Kat: 1, 34 112 Ca€alo€lu - Fatih - ‹stanbul Tel.: 0212.512 62 09

Morpa Kampüs ilköğretim veya Okul öncesi öğrencilerine uzaktan Açıköğretim yöntemi ile  
Morpa Kampüs ilköğretim veya Okul öncesi öğrencilerine uzaktan Açıköğretim yöntemi ile  

http://www.morpa.com.tr/ Tüm Morpa Kampüs içeriğini, istediği zaman, istediği kadar, dinleyebilir, okuyabilir, çalışabilir ya da çözebilir....

Advertisement