Morpa İlköğretim 2010 sitesi, kitaplari

Page 1


‹lkö€retim; çocu€un yeteneklerini keflfetti€i, yeterlilik ve yetersizliklerinin fark›na vararak do€ru bir kendilik alg›s› oluflturdu€u, temel bilgi ve becerileri kazan›p hayata haz›rland›€› ilk ciddi e€itim dönemidir. Bu dönemde verilen temel bilgiler ve kazand›r›lan yeterliliklerle çocu€un e€itime karfl› gelifltirdi€i pozitif tutum, onun gelecekteki baflar›lar›n› önemli ölçüde etkiler. Ö€renmede bireysel farkl›l›klar›n dikkate al›nmas›, aktif ö€renme sürecini ve aile kat›l›m›n› temel alarak, ezbercilikten uzak bir e€itimin verilmesi, e€itim teknolojilerinden yararlanarak ö€renen merkezli e€itim yeni ‹lkö€retim Program›’n›n esaslar›n› oluflturur. ‹lkö€retim Program›’n›n amac›na ulaflmas›nda programa uygun olarak haz›rlanan yay›nlar›n çok önemli bir yeri vard›r. Çünkü 21. yüzy›lda istenen insan modeline ulaflmak, di€er etkenlerin yan› s›ra ancak Yeni Program’a uygun olarak haz›rlanan yay›nlar ve e-ö€renme gibi e€itim materyalleri ile mümkündür. Yay›nevi olarak 2009-1010 e€itim ö€renim y›l›na, Yeni Program’› özümsemifl uzmanlar taraf›ndan haz›rlanm›fl yepyeni yay›nlar ve Morpa Kampüs gibi ça€dafl ve teknolojik e€itim materyalleri ile katk› sa€lamaktay›z. Yay›nlar›m›z›n ve Morpa Kampüs’ün yar›nlar›m›z› emanet edece€imiz çocuklar›m›z›n e€itimine istenen katk›y› sa€lamas› dile€iyle... Morpa Kültür Yay›nlar›

‹çindekiler Morpa Kampüs yeni yay›nlar 1. s›n›f kitaplar› 2. s›n›f kitaplar› 3. s›n›f kitaplar› 4. s›n›f kitaplar› 5. s›n›f kitaplar› 6. s›n›f kitaplar›

3 6 8 12 14 16 18 20

21 öykü kitaplar› 22 öykü setleri 28 ingilizce öykü kitaplar› 30 sözlükler 31 kaynak ve zekâ etkinli¤i kitaplar› 32 7-14 yafl çocuk geliflimi kitaplar› 33 ö¤retmen rehber kitaplar› 34 7. s›n›f kitaplar›


Hayalleriniz gerçek oluyor! ‹LKÖ⁄RET‹MDE 7 GÜN 24 SAAT Ö⁄RET‹M KEYF‹ BAfiLADI! Görsel ve sesli konu anlat›mlar› E€itsel oyunlar Deneme s›navlar›, testler

Videolu deney ve al›flt›rmalar Soru bankalar› Öyküler, sözlükler, ansiklopediler

E€lenceli etkinlikler

Elektronik kitaplar

TIKLAYIN, E⁄LEN‹N, Ö⁄REN‹N.

Geleneksel e€itim uygulamalar›ndaki s›k›nt›lardan kurtuluyorsunuz. Çocuklar derslerini internet üzerinden tekrar ederken hem e€leniyor, hem ö€reniyor, hem de ö€rendiklerini kolay kolay unutmuyor.


‹LKÖ⁄RET‹MDE 7/24 Ö⁄RET‹M KEYF‹ BAfiLADI Morpa Kampüs Nedir? Morpa Kampüs; ilkö€retim ö€rencileri ve ö€retmenlerine derslerde

Morpa Kampüs’ü Kimler Kullan›r? ‹lkö€retim birinci s›n›ftan sekizinci s›n›fa kadar tüm

destek olmak için haz›rlanm›fl, yeni

ö€renciler, bu yafl grubunda çocuklar› olan veliler ve ilk-

ö€retim müfredat›na uygun, internet

ö€retimde görevli ö€retmenler ile yöneticiler kullan›r.

üzerinden kullan›lan bilgisayar destekli bir e€itim yaz›l›m›d›r. Morpa Kampüs CD de€ildir ve CD versiyonu

Morpa Kampüs Nas›l Kullan›l›r?

yoktur. ‹nternet ba€lant›s› olan her yerden kullan›c› ad› ve flifresi girilerek kullan›l›r. Morpa Kampüs’ten yararlanmak için internet ba€lant›s› olan bir bilgisayar yeterlidir. Yap›lmas› gereken tek fley, www.morpakampus.com.tr adresine girerek üye olmakt›r.

Morpa Kampüs Neleri Kapsar? Morpa Kampüs MEB müfredat›na uygun flekilde haz›rlanm›fl, ilkö€retim bir, iki ve üçüncü s›n›flar için Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersleri, 4, 5, 6, 7 ve 8. s›n›flar için Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve ‹n-

4

gilizce derslerini kapsar.

Morpa Kampüs’te Neler Var? Morpa Kampüs’te; • 3 boyutlu, tam ekran, görsel canland›rmal› ve sesli konu anlat›mlar› • Tiyatro sanatç›lar› taraf›ndan seslendirilmifl okuma ve dinleme metinleri • E€itsel oyunlar ve etkinlikler • Etkileflimli ve e€lenceli çal›flmalar • Videolu deneyler ve al›flt›rmalar • Çözümlü testler • Binlerce sorudan oluflan tarama testleri, tema-ünite testleri • Deneme s›navlar›, seviye belirleme s›navlar›, ara de€erlendirme, genel de€erlendirme s›navlar›, online deneme s›navlar› baflta olmak üzere yedi farkl› türde s›nav • Ayr›nt›l› ölçme-de€erlendirme ve raporlama • Soru bankalar›, • Morpa Kampüs üyeleri için özel olarak haz›rlanm›fl elektronik kitaplar • Öykü kitaplar› • Sözlükler • Ansiklopediler • Ödevler • Belirli Gün ve Haftalar • Projeler vard›r.


Morpa Kampüs’ün ‹çeri€i 1 Y›l Boyunca Ayn› m› Kal›r? Kesinlikle hay›r. Morpa Kampüs’ün içerikleri 45 uzmandan oluflan özel yay›n ekibimizce y›l boyunca sürekli yenilenir. Yeni konu anlat›mlar›, e€itsel oyunlar, üç boyutlu canland›rmalar, etkinlikler ve testler eklenir. Ö€renciye Katk›s› Nedir? – Tüm Morpa Kampüs içeri€ini, istedi€i zaman, istedi€i kadar, dinleyebilir, okuyabilir, çal›flabilir – –

– –

– –

ya da çözebilir. Sesli konu anlat›mlar› sayesinde temay›-konuyu daha iyi anlar. Görsel kalitesi yüksek e€itsel oyun ve etkinlikler, bilgileri pekifltirir, ö€renmenin kal›c› olmas›n› sa€lar. Yeni s›nav sistemine uygun sorularla s›navlara tam olarak haz›rlan›r. Modern ölçme de€erlendirme raporlar›yla çabuk, do€ru ve güvenilir geri bildirim al›r. (Girmifl oldu€u s›navlar›n listesi, s›nava girifl tarihi, ald›€› puan, do€ru-yanl›fl say›s›, s›nav sonuç belgeleri vb.) Ö€rencinin iletiflim kurma, araflt›rma yapma, bilgiye ulaflma ve paylaflma becerisini gelifltirir. Kendi kendine ö€renme yetene€ini, yarat›c›l›€›n› ve öz güvenini art›r›r.

– Ö€retmeninin verdi€i ödevleri görür. Ö€retmene Katk›s› Nedir? – Çok de€erli bir e€itim materyali olan sesli konu anlat›mlar› ve görsel kalitesi yüksek e€itsel oyunlarla dersi daha rahat anlat›r ve dersin pekifltirilmesini sa€lar. – Yeni s›nav sistemine uygun binlerce soru ve testler sayesinde ö€renciyi ölçme flans›n› elde eder. – De€erlendirme tablolar› ile ö€rencileri hakk›nda tam ve do€ru bilgi sahibi olur. – E€itimler, s›n›flar genel raporu baflta olmak üzere tek bir t›klamayla onlarca farkl› rapora ulafl›r. – Ö€rencinin yapt›€› her çal›flmay› takip eder. – Ö€renciye çeflitli ödevler verir. Ailelere Katk›s› Nedir? – Çocu€un neyi, ne kadar yapt›€›n›, ne kadar çal›flt›€›n› görür. – Test sonuçlar›n› takip eder, çocu€un geliflimini izler. – Morpa Kampüs sayesinde, çocu€un e€itsel oyunlarla, etkileflimli etkinliklerle derslerden kopmadan e€lenerek ö€rendi€ini gözlemler. – Çocu€un istedi€i yerden, istedi€i konuyu, istedi€i zaman, istedi€i kadar tekrar etme ve pekifltirme olana€›, velileri ekstra masraflardan (dershane, özel ö€retmen vb.) kurtar›r. K›sacas› çocu€u daha ucuz, daha kaliteli ve daha etkili ö€retim imkân›na kavuflur.

Morpa Kampüs’e Nas›l Üye Olunur? • www.morpakampus.com.tr internet adresine girerek kredi kart›yla, • Yetkili e€itim dan›flmanlar›, bayiler ve üye e€itim kurumlar›ndan edinilecek Morpa Kampüs flifreli üyelik kart› ile, • 0212 512 62 09 numaral› telefonu aray›p banka veya posta çeki havalesi ile üye olunur.

5


1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

6


4. SINIF

5. SINIF

7


Yaflas›n ‹lk Defterim Yeni Program gere€i; ses tan›t›m› bitinceye kadar çocuklar yaz›lar›n› d›fl iki çizgi aras› 1.3 cm olan, dört çizgi üç aral›ktan oluflan standart yaz› defterine yazacaklar. Ses tan›t›m› tamamland›ktan sonra ise çocuklar yaz›lar›n› iki çizgi tek aral›ktan oluflan defterlere yazacaklar. Bu defter, ses tan›t›m›n›n yaklafl›k 80 ifl gününde tamamlanaca€› ve bu süre içinde çocu€un ortalama 180 sayfal›k defter tüketece€i öngörülerek haz›rlanm›flt›r. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 64 sayfa

El Yaz›s› Yazmaya Haz›rlan›yorum Reyhan Ceylan • Nurgün Çelik Bu kitap, çocuklar›n kalemi düzgün tutabilme ve yönergeleri takip edebilme yeteneklerini gelifltirmeyi, el yaz›s› yazabilmek için gerekli olan çizgi çal›flmalar›n› yapmalar›n› desteklemektedir. Ayr›ca çocuklar›n sesleri ö€renmeleri, harflerin flekil ve formlar›yla ilgili görsel haf›za oluflturmalar› ve el yaz›s›na karfl› pozitif tutum gelifltirmeleri için haz›rlanm›flt›r. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 96 sayfa

Sesleri Yaz›yorum Fikret Bal Bu kitapta bitiflik e€ik yaz› küçük ve büyük harflerin yaz›l›fl› ok yönünde gösterilmifl, çocuklar›n bol al›flt›rma yapmas›na f›rsat tan›nm›flt›r. Kitap bitti€inde çocuklar harfleri oyunlarla, kurall› olarak ö€renmifl olacaklard›r. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 64 sayfa

Okuma-Yazma Ö€reniyorum (1-2) Fikret Bal Ses temelli cümle yöntemine göre haz›rlanan bu kitaplarda, seslerin tan›t›m› ‹lkö€retim Türkçe Dersi Ö€retimi Program›’nda öngörülen ses gruplar› tablosundaki s›ralamaya uygundur. Bu uygulama kitaplar›nda; okumaya haz›rl›k, sesi hissetme ve tan›ma, sesi okuma ve yazma, sesten hece ve kelime oluflturma, kelime üretme, aç›k heceye ulaflma, cümle ve metin oluflturma, bitiflik e€ik yaz› büyük harfin tan›t›m›, dik temel harfin tan›t›m› ile e€lenceli ve ö€retici etkinliklere yer verilmifltir. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 112’fler sayfal›k 2 kitap

8


Türkçe Çal›flma Yapraklar› Fikret Bal Birinci s›n›f çocuklar›, okuma-yazma ö€retimi bak›m›ndan en fazla yard›m ve yol göstericiye ihtiyaç duyan, bol tekrar ve pekifltirme çal›flmas› yapmas› gereken ö€renci grubudur. Bu çal›flma yapraklar› Program’a uygun, ders kitaplar›ndaki seslerin verilifl s›ralamas›na ba€l› kalan bir ürün olup ses tan›t›m ve ifllenifl aflamalar›na iliflkin bol say›daki örnekle ö€retmenin özellikle 1. dönemde yükünü azaltmakta ve ö€rencilerin pekifltirme çal›flmas› yapmas›n› sa€lamaktad›r. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 96 sayfa

Matematik Çal›flma Yapraklar› Fikret Bal Matematik çal›flma yapraklar›nda farkl› ve e€lenceli örnekler sunulmufl, ö€rencilerin özellikle 1. dönemdeki konular› pekifltirerek kazan›mlar›n› art›rmalar› amaçlanm›flt›r. Görsellere genifl yer verilerek ö€renmeyi kolaylaflt›rmay› amaçlayan bu çal›flma yapraklar› dersin son 10 dakikas›nda s›n›fta tekrar ve de€erlendirme amaçl› kullan›labilece€i gibi bilgilerin pekifltirilmesi amac›yla ev çal›flmas› olarak da verilmeye uygundur. Bu anlamda ö€retmenin yükünü azaltacak görevi de yerine getirmektedir. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 80 sayfa

Kolay Okuma Dizisi ‘10 Kitap’ Fikret Bal Ses temelli cümle yöntemine göre haz›rlanan ve 10 kitaptan oluflan Ela ile Ata dizisindeki kitaplar›n amac› çocuklar›n çabuk ve kolay okumalar›n› sa€lamakt›r. Dizideki Kitaplar: Ela ile Ata (1. Atla, 2. Olta At, 3. Markette, 4. Okuyor, 5. Okulda, 6. Köyde, 7. Okuyor Yaz›yor, 8. De€erlerini Ö€reniyor, 9. Çevreciler, 10. Okuma Bayram›nda) 16.5x23.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 16’flar sayfal›k 10 kitap

9


1000 Soruda Temel Dersler - 1 Komisyon Bu kitapta 1. s›n›f temel dersleriyle ilgili yeni s›nav sistemine uygun ölçme de€erlendirme testleri yer almaktad›r. Amac›m›z, okumay›-yazmay› yeni ö€renen çocu€un konular› ne kadar anlad›€›n› ölçmek ve eksik bilgilerini tamamlamas›na yard›mc› olmakt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 240 sayfa

Yaprak Test - 1 Komisyon Bu yaprak test, okuma yazma ö€renen 1. s›n›f çocuklar›n›n ikinci dönemdeki hayat bilgisi, Türkçe ve matematik derslerine paralel olarak haz›rlanm›fl olup; Tema-Konu Testleri, Tarama Testleri ve Genel De€erlendirme Testlerinden oluflmaktad›r. 19x25 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 96 sayfa

Temel Dersler-1 Gülay ‹mamzade • Metin Dolunay • E. Sevgi Özden Bu kitap, ö€rencilerin ilkö€retim 1. s›n›ftaki baflar›s› ve geliflimi için müfredatta yer alan tüm konular› içermektedir. Konular örnek çal›flmalar, ölçme-de€erlendirme sorular›yla ve bulmacalarla desteklenmifltir. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 368 sayfa

Matematik Ö€reniyorum - 1 E. Sevgi Özden • Gülay ‹mamzade Bu kitap, 1. s›n›f çocuklar›n›n, sözel ve zihinsel matematik becerilerini gelifltirmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Kitab›m›zda bulunan tüm konular; etkinlikler, problemler ve örnek çözümlerle desteklenmifltir. Ayr›ca, her konunun pekifltirilmesi ve ölçülmesi amac›yla bölüm sonlar›na testler konulmufltur. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 232 sayfa

1. S›n›f Okuma-Yazma Materyalleri

10

1. Ses Gruplar› Tablosu (Büyük Harf) 2. Ses Gruplar› Tablosu (Küçük Harf) 3. Bitiflik E€ik ve Düz Yaz› ile Temel Harfler 4. Renkli Say› Tablosu 5. Mevsim Posteri 6. Atatürk ve Atatürkçülük Köflesi 7. Metin Levhalar› (10 Adet) 8. 29 Sesle ‹lgili Kitaplar› Destekleyen Okuma-Yazma Ö€reniyorum E€itim CD’leri (2 Adet) 9. Y›ll›k ve Günlük Plan CD’si 10. Mevcut Grafi€i 11. A€›rl›k Grafi€i 12. Boy Grafi€i 13. Veli Grafi€i 14. Hava Durumu Grafi€i 15. Harf Levhalar›


Matematik Sihirbaz› - 1 Mahmut Akengin 1. s›n›f ö€rencilerinin matematik dersinde yararlanabilece€i yeni bir kaynak kitap olan Matematik Sihirbaz› - 1, Yeni ‹lkö€retim Program›’na ve kazan›m s›ralamas›na uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Ö€rencilerin s›k›lmadan yapabilece€i etkinlikler birbirinden e€lenceli resimlerle süslenmifltir. Bu kitap, ö€rencilerin bilgi ve becerilerinin geliflimine katk› sa€layacak niteliktedir. 19.5x27 cm, renkli, 90 g k‛t, 216 sayfa

Pratik Dil Bilgisi - 1 Ümit Özveri Morpa Pratik Dil Bilgisi kitaplar› yap›land›r›c› bir yaklafl›mla ve programa uygun bir flekilde haz›rlanm›fl olup seviyeye uygun çal›flmalar, örnek uygulamalar, yönlendirici e€itsel sorularla ö€rencilerin konular› zihinlerinde yap›land›rmas›na önem verilmifltir. Her bölüm, e€lenceli uygulama çal›flmalar› ve kazan›mlar›n ölçülüp de€erlendirilece€i testlerle desteklenmifltir. 16.5x23.5 cm, renkli, 90 g k‛t, 176 sayfa

E€lenceli Yar›y›l - 1 Fikret Bal Ses temelli cümle yöntemine göre okumay›-yazmay› ö€renen 1. s›n›f çocuklar›n›n ilk yar›da ö€rendiklerini pekifltirebilmeleri amac›yla haz›rlanm›flt›r. Kitapta yorumlay›c›, düflündürücü, ö€retici ve e€lenceli okuma-yazma çal›flmalar› yer almaktad›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 64 sayfa

Yaz E€lencesi - 1 Fikret Bal 1. s›n›ftan 2. s›n›fa geçen ö€rencilerin ö€rendiklerini çoklu zekâ yaklafl›m›na ve yap›land›r›c› e€itim anlay›fl›na göre pekifltirebilmeleri amac›yla haz›rlanm›fl e€lenceli etkinliklerden ve okumayazma çal›flmalar›ndan oluflmaktad›r.

11


1200 Soruda Temel Dersler - 2 Komisyon Bu kitapta ilkö€retim 2. s›n›f temel dersleriyle ilgili yeni s›nav sistemine uygun testler yer almaktad›r. Bu testler 2. s›n›fta ifllenen temel konularla paralellik tafl›makta olup, çocuklar›n konular› ne kadar anlad›€›n› ölçüp eksik bilgilerini tamamlamalar›na yard›mc› olacakt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 312 sayfa

Yaprak Test - 2 Komisyon Yeni ‹lkö€retim Program›’na paralel olan yaprak testler 1 ve 2. dönem için ayr› ayr› haz›rlanm›flt›r. Bu testler; Tema-Konu Testleri, Ünite Tarama Testleri, Ara De€erlendirme, Tatil Testleri ve Genel De€erlendirme Testlerini kapsamaktad›r. Bir dönem için her dersten 17 yaprak test bulunmaktad›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 96’flar sayfal›k 2 kitap

Temel Dersler - 2 G. ‹mamzade • M. Dolunay • E. Sevgi Özden • Elif Afl›ko€lu Bu kitapta tüm kazan›mlara yer verilmifl olup konular etkinliklerle ve testlerle desteklenmifltir. Uygulama çal›flmalar›, ö€renmeyi kolaylaflt›racak biçimde ele al›nm›flt›r. Konu testleri, çocu€un konuyu ne kadar ö€rendi€ini anlamas›n› ve eksik bilgilerini tamamlamas›n› sa€lamaktad›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 432 sayfa

Matematik Ö€reniyorum - 2 Mahmut Akengin • M. Dolunay • Mustafa Hac›alio€lu Bu kitap çocuklar›n, sözel ve zihinsel matematik becerilerini gelifltirmek amac›yla haz›rlan›p, konu anlat›mlar›, etkinlikler, problemler ve örnek çözümlerle donat›lm›flt›r. Ayr›ca, her konunun pekifltirilmesi ve ölçülmesi amac›yla, bölüm sonlar›na testler konulmufltur. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 272 sayfa

Türkçe Ö€reniyorum - 2

12

Elif Afl›ko€lu • H. Hüseyin Özbek • Zehra Mülküt Kitap, çocuklar›n okuma, anlama ve düflünme yeteneklerini gelifltirecek etkinlikler, öyküler, fliirler, bulmacalarla desteklenerek haz›rlanm›fl olup, çocuklar konular›n sonlar›nda bulunan testleri yaparken ö€rendiklerini pekifltirecek ve çok keyif alacaklard›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 352 sayfa


Matematik Sihirbaz› - 2 Mahmut Akengin 2. s›n›f ö€rencilerine yönelik olarak haz›rlanan bu kitap, Yeni ‹lkö€retim Program›’n›n amaçlar›na uygun bir nitelik tafl›maktad›r. Bu kitapta birbirinden e€lenceli resimlerle süslenmifl, ö€rencilerin s›k›lmadan yapabilece€i çok farkl› etkinlikler ve konu sonlar›nda özenle seçilmifl sorulardan oluflan testler yer almaktad›r. 19.5x27 cm, renkli, 90 g k‛t, 304 sayfa

Pratik Dil Bilgisi - 2 Ümit Özveri Morpa Pratik Dil Bilgisi kitaplar› yap›land›r›c› bir yaklafl›mla ve programa uygun bir flekilde haz›rlanm›fl olup seviyeye uygun çal›flmalar, örnek uygulamalar, yönlendirici e€itsel sorularla ö€rencilerin konular› zihinlerinde yap›land›rmas›na yard›mc› olacak flekilde düzenlenmifltir. Her bölüm, kazan›mlar›n ölçülüp de€erlendirilece€i testlerle desteklenmifltir. 16.5x23.5 cm, renkli, 90 g k‛t, 160 sayfa

E€lenceli Yar›y›l - 2 Komisyon ‹kinci s›n›f ö€rencilerinin 1. yar›y›lda ö€rendikleri Türkçe, hayat bilgisi ve matematik konular›n› gelifltirip pekifltirmek amac›yla haz›rlanm›fl düflündürücü ve e€lendirici etkinliklerden oluflan yar›y›l tatili etkinlik kitab›d›r. 19.5x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 64 sayfa

Yaz E€lencesi - 2 Komisyon ‹kinci s›n›f ö€rencilerinin tüm e€itim y›l› boyunca ö€rendikleri ders konular›na paralel etkinliklerden oluflan e€itici ve ö€retici bir yaz tatili etkinlik kitab›d›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 96 sayfa

13


1400 Soruda Temel Dersler - 3 Komisyon Bu kitapta 3. s›n›f temel dersleriyle ilgili yeni s›nav sistemine uygun 1400 soru bulacaks›n›z. Bu testler ifllenen konularla paralellik tafl›maktad›r. Amac›m›z, çocu€un konular› ne kadar anlad›€›n› ölçmek ve eksik bilgilerini tamamlamas›na destek olmakt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 352 sayfa

Yaprak Test - 3 Komisyon Yaprak testler, 1 ve 2. dönem için ayr› ayr› planlanm›flt›r. Testler her dönem için her dersten Tema-Konu Testleri, Ünite Tarama Testleri, Ara De€erlendirme ve Tatil Testleri ile Genel De€erlendirme Testleri bafll›klar› alt›nda yer almaktad›r. 18.5x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 96’flar sayfal›k 2 kitap

Temel Dersler - 3 G. ‹mamzade • M. Dolunay • E. Sevgi Özden • Elif Afl›ko€lu Temel Dersler 3’te, tüm kazan›mlara yer verilmifl olup konular etkinlik ve testlerle desteklenmifltir. Uygulama çal›flmalar› ve etkinlikler, çocu€un ö€renmesini kolaylaflt›racak biçimde ele al›nm›flt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 448 sayfa

Türkçe Ö€reniyorum - 3 Elif Afl›ko€lu • H. Hüseyin Özbek • Zehra Mülküt Kitapta, çocuklar›n okuma, anlama ve düflünme yeteneklerini gelifltirecek etkinlikler, öyküler, fliirler ve bulmacalara yer verilmifl, bölüm sonlar›ndaki testlerle ö€rendiklerini pekifltirmesi amaçlanm›flt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 352 sayfa

14


Matematik Sihirbaz› - 3 Mahmut Akengin Matematik Sihirbaz› - 3, 3. s›n›f ö€rencileri için Yeni ‹lkö€retim program›na ve kazan›m s›ralamas›na uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Konu sonlar›nda özenle seçilmifl sorulardan oluflan testlerle ö€rencilerin, ö€rendiklerini ölçebilmeleri amaçlanm›flt›r. Ayr›ca, kazan›mlara uygun olarak haz›rlanan etkinliklerle hangi kazan›m›n ne kadar ö€renildi€i belirlenebilir. 19.5x27 cm, renkli, 90 g k‛t, 352 sayfa

Pratik Dil Bilgisi - 3 Ümit Özveri Pratik Dil Bilgisi 3 kitab› yap›land›r›c› yaklafl›mla programa uygun olarak haz›rlanm›fl olup, seviyeye uygun çal›flmalar, örnek uygulamalar, yönlendirici e€itsel sorularla ö€rencilerin konular› zihinlerinde yap›land›rmas›na özen gösterilmifltir. Her bölüm, e€lenceli uygulama çal›flmalar› ve kazan›mlar›n ölçülüp de€erlendirilece€i testlerle desteklenmifltir. 16.5x23.5 cm, renkli, 90 g k‛t, 200 sayfa

E€lenceli Yar›y›l - 3 Komisyon Üçüncü s›n›f ö€rencilerinin ilk yar›da ifllemifl olduklar› derslerin paralelinde haz›rlanm›fl de€iflik etkinliklerden oluflan ve de€erlendirme testini de içeren e€lendirici bir tatil kitab›d›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 64 sayfa

Yaz E€lencesi - 3 Komisyon 3. s›n›fta ifllenen Türkçe, matematik ve hayat bilgisi konular›n› içeren yüzlerce e€lendirici ve e€itici etkinli€i kapsayan mükemmel bir tatil kitab›d›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 96 sayfa

15


1600 Soruda Temel Dersler - 4 Komisyon Bu kitapta 4. s›n›f temel dersleriyle ilgili toplam 1600 sorudan oluflan testler bulacaks›n›z. Bu testler yeni s›nav sistemine göre haz›rlanm›flt›r. Amac›m›z çocuklar›n konular› ne kadar anlad›klar›n› ölçmek ve eksik bilgilerini tamamlamalar›na yard›mc› olmakt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 384 sayfa

Yaprak Test - 4 Komisyon 1 ve 2. dönem için ayr› ayr› haz›rlanan bu testler çocu€un konular› ne kadar ö€rendi€inin ölçülmesini sa€lar. Tesler; Tema-Konu, Ünite Tarama, Ara De€erlendirme, Tatil ve Genel De€erlendirme Testleri bafll›klar› alt›nda ifllenmifltir. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 112’fler sayfadan oluflan 2 kitap

Temel Dersler - 4 G. ‹mamzade • M. Dolunay • E. Sevgi Özden • Elif Afl›ko€lu Bu kitapta konular etkinliklerle ve testlerle desteklenmifl olup, uygulama çal›flmalar›, ö€renmeyi kolaylaflt›racak biçimde ele al›nm›flt›r. Testlerle konunun ve eksik bilgilerin ölçülmesi amaçlanm›flt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 640 sayfa

Matematik Ö€reniyorum - 4 Mahmut Akengin • M. Dolunay • Mustafa Hac›alio€lu 4. s›n›f çocuklar›n›n, matematik becerilerini gelifltirmek amac›yla haz›rlanan bu kitapta tüm konular; etkinlikler, problemler ve örnek çözümlerle ve bölüm sonu testleriyle desteklenmifltir. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 368 sayfa

Türkçe Ö€reniyorum - 4 Elif Afl›ko€lu • H. Hüseyin Özbek • Zehra Mülküt Kitab›m›z, okuma, anlama ve düflünme yeteneklerini gelifltirecek etkinlikler, öyküler, fliirler ve bulmacalarla haz›rlanm›flt›r. Çocuklar kitab› okurken e€lenecek, ayn› zamanda düflünecekler.

16

19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 384 sayfa


Matematik Sihirbaz› - 4 Mahmut Akengin Bu kitapta ö€rencilerin s›k›lmadan yapabilecekleri çok farkl› matematik etkinlikleri yer almaktad›r. Bu etkinliklerle onlar›n farkl› çözüm yollar› üretebilmeleri ve kendilerini gelifltirebilen bireyler olmalar› amaçlanm›flt›r. 19.5x27 cm, renkli, 90 g k‛t, 400 sayfa

Pratik Dil Bilgisi - 4 Ümit Özveri Bu kitapta 4. s›n›f seviyesine uygun dil bilgisi çal›flmalar›, örnek uygulamalar, yönlendirici e€itsel sorularla ö€rencilerin konular› zihinlerinde yap›land›rmas›na önem verilmifltir. Her bölüm, e€lenceli uygulama çal›flmalar› ve testlerle desteklenmifltir. 16.5x23.5 cm, renkli, 90 g k‛t, 208 sayfa

E€lenceli Zekâ Oyunlar› - 4 Gülay Tuna Bu kitap, çocuklar›n okuldaki derslerinin paralelinde sosyal, sözel, flekilsel alg›lama ve yarat›c›l›k yönlerini gelifltirerek beyin jimnasti€i yapmalar›n› sa€layacak bulmacalar, flekil oyunlar›, labirent ve flifre çözme gibi e€lenceli etkinlikteri içermektedir. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 48 sayfa

E€lenceli Yar›y›l - 4 Komisyon Bu etkinlik kitab› birinci yar›da ifllenen Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, matematik ve ‹ngilizce konular›n› gelifltirip pekifltirmek amac›yla planlanm›fl e€lenceli bir çal›flma kitab›d›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 64 sayfa

Yaz E€lencesi - 4 Komisyon 4. s›n›ftan 5. s›n›fa geçen ö€rencilerin yaz tatilinde dinlenirken e€lenmelerini, e€lenirken ö€rendiklerini gelifltirip pekifltirebilmelerini sa€lamak amac›yla haz›rlanm›fl bu kitap, çoklu zekâ yaklafl›m›na uygun etkinliklerden oluflmaktad›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 96 sayfa

17


1800 Soruda Temel Dersler - 5 Komisyon Bu kitapta, 5. s›n›f temel derslerine paralellik tafl›yan ve 1800 sorudan oluflan, tamamen yeni s›nav sistemine uygun testlere yer verilmifltir. Amac›m›z çocuklar›n konular› ne kadar anlad›€›n› ölçmek ve eksik bilgilerinin tamamlanmas›na yard›mc› olmakt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 408 sayfa

Yaprak Test - 5 Komisyon Yaprak testler 1 ve 2. dönem için ayr› ayr› planlanm›fl olup s›n›f dersleriyle paraleldir. Testler; Tema-Konu Testleri, Ünite Tarama Testleri, Ara De€erlendirme ve Tatil Testleri, Genel De€erlendirme Testleri bafll›klar› alt›nda toplanm›flt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 112’fler sayfal›k 2 kitap

Temel Dersler - 5 G. ‹mamzade • M. Dolunay • E. Sevgi Özden • Elif Afl›ko€lu Bu kitapta 5. s›n›f konu anlat›mlar› ayr›nt›l› biçimde ifllenmifl, etkinlik ve testlerle desteklenmifltir. Uygulama çal›flmalar›, ö€renmeyi kolaylaflt›racak biçimde ele al›nm›fl olup, testlerle çocu€un konuyu anlamas› ve eksik bilgilerini tamamlamas› amaçlanm›flt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 640 sayfa

Matematik Ö€reniyorum - 5 Mahmut Akengin • M. Dolunay • Mustafa Hac›alio€lu Bu kitap ö€rencilerin matematik becerilerini gelifltirmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Etkinlikler, problemler ve çözümlü sorular›n yer ald›€› bu kitapta, bölüm sonlar›na testler konulmufltur. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 400 sayfa

Türkçe Ö€reniyorum - 5

18

Elif Afl›ko€lu • H. Hüseyin Özbek • Zehra Mülküt Türkçe kitab›m›z, 5. s›n›f çocuklar›n›n okuma, anlama ve düflünme yeteneklerini gelifltirecek öyküler, fliirler, bulmacalar, etkinlikler ve konu sonu testleriyle haz›rlanm›flt›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 384 sayfa


Matematik Sihirbaz› - 5 Mahmut Akengin Bu kitap, okulda ifllenen konulara paralel olup, konu sonlar› özenle seçilmifl sorulardan oluflan testlerle desteklenmifl, ö€rencilerin ö€rendiklerini ölçebilmeleri amaçlanm›flt›r. Ayr›ca, kazan›mlara uygun haz›rlanm›fl çal›flmalarla hangi kazan›m›n ne kadar ö€renildi€ini belirlemek amaçlanm›flt›r. 19.5x27 cm, renkli, 90 g k‛t, 416 sayfa

Pratik Dil Bilgisi - 5 Ümit Özveri Bu kitapta seviyeye uygun çal›flmalar, örnek uygulamalar, yönlendirici e€itsel sorularla ö€rencilerin konular› zihinlerinde yap›land›rmas›na önem verilmifltir. Her bölüm, e€lenceli uygulama çal›flmalar› ve testlerle desteklenmifltir. 16.5x23.5 cm, renkli, 90 g k‛t, 224 sayfa

E€lenceli Zekâ Oyunlar› - 5 Gülay Tuna Bu kitap 5. s›n›f çocuklar›n›n seviyelerine göre haz›rlanm›fl olup okuldaki derslerin paralelinde ö€rencilerin sosyal, sözel, flekilsel, alg›lama ve yarat›c›l›k yönlerini gelifltirerek beyin jimnasti€i yapmalar›n› sa€layaca€› etkinlikleri içermektedir. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 48 sayfa

E€lenceli Yar›y›l - 5 Komisyon 5. s›n›f ö€rencilerinin 1. yar›y›lda ö€rendiklerini, Türkçe, sosyal bilgisi, fen ve teknoloji, matematik ve ‹ngilizce konular›ndaki bilgilerini pekifltirmek amac›yla haz›rlanm›fl e€lenceli bir yar›y›l etkinlik kitab›d›r. 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 64 sayfa

Yaz E€lencesi - 5 Komisyon 5. s›n›ftaki tüm konular› kapsayan, yap›land›r›c› e€itim anlay›fl›na göre haz›rlanm›fl bu yaz tatili kitab› çocuklar›n tatilde hoflça vakit geçirmelerini sa€layacakt›r. 19 19x27 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 96 sayfa

19


Konu Anlat›ml› Kitaplar Yeni E€itim Program›’na ve S›nav Sistemi’ne tam uyumlu olarak haz›rlanm›fl bu kitaplar›m›z; sade ve anlafl›l›r konu anlat›mlar›, uyar›lar, sorularla ilgili k›sa çözüm yollar›, etkinlik çal›flmalar›, çözümlü örnek sorular, her konunun sonunda bilgilerin pekifltirilece€i çözümlü testler ve ölçme de€erlendirme s›navlar›n› içermektedir. Bu kitaplar çocuklara hem okulda hem de s›navlarda yard›mc› olacakt›r. • Matematik - 6 (208 sayfa) • Fen ve Teknoloji - 6 (176 sayfa) • Sosyal Bilgiler - 6 (272 sayfa) • Türkçe - 6 (192 sayfa)

Soru Bankas› Kitaplar› Yeni S›nav Sistemi’ne tam uyumlu olarak haz›rlanan bu kitaplar›m›zla çocuklar, hem okulda ö€rendikleri konular› pekifltirecek hem de s›navlara haz›rlanacaklar. • Matematik Soru Bankas› - 6 (144 sayfa) • Fen ve Teknoloji Soru Bankas› - 6 (112 sayfa) • Sosyal Bilgiler Soru Bankas› - 6 (120 sayfa) • Türkçe Soru Bankas›- 6 (128 sayfa) • ‹ngilizce Soru Bankas› - 6 (104 sayfa)

Yaprak Testler Yeni S›nav Sistemi’ne tam uyumlu olan ve alan›nda uzman ö€retmenlerden oluflan bir komisyon taraf›ndan haz›rlanm›fl bu yaprak testlerimiz ö€rencilerin o dersle ilgili tüm ölçmede€erlendirme ihtiyac›n› karfl›layacak düzeydedir. • Matematik Yaprak Test - 6 (19 test) • Fen ve Teknoloji Yaprak Test - 6 (19 test) • Sosyal Bilgiler Yaprak Test - 6 (19 test) • Türkçe Yaprak Test - 6 (19 test) • ‹ngilizce Yaprak Test - 6 (19 test)

Tüm kitaplar 19x27 cm boyutlar›nda, 1. hamur 90 g k‛da bas›lm›fl olup lüks kartondan selefon kapakl›d›r.

20


Konu Anlat›ml› Kitaplar SBS S›nav Sistemi’ne göre haz›rlanm›fl olan bu kitaplar›m›zdaki; konu anlat›mlar›, sade ve anlafl›l›rd›r. Uyar›lar, sorularla ilgili k›sa çözüm yollar›, etkinlik çal›flmalar›, çözümlü örnek sorular, her konunun sonunda bilgilerin pekifltirilece€i çözümlü testler ve ölçme de€erlendirme s›navlar›n› içermektedir. • Matematik - 7 (344 sayfa) • Fen ve Teknoloji - 7 (296 sayfa) • Sosyal Bilgiler - 7 (232 sayfa) • Türkçe - 7 (224 sayfa)

Soru Bankas› Kitaplar› SBS S›nav Sistemi’ne tam uyumlu soru bankas› kitaplar›m›zla çocuklar, hem okulda ö€rendikleri konular› pekifltirecek hem de s›navlara haz›rlanacaklar. • Matematik Soru Bankas› - 7 (176 sayfa) • Fen ve Teknoloji Soru Bankas› - 7 (176 sayfa) • Sosyal Bilgiler Soru Bankas› - 7 (120 sayfa) • Türkçe Soru Bankas›- 7 (128 sayfa)

Yaprak Testler Yaprak testlerimiz SBS S›nav Sistemi’ne tam uyumlu olup alan›nda uzman ö€retmenlerden oluflan bir komisyon taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu yaprak testlerimiz ö€rencilerin o dersle ilgili tüm ölçme de€erlendirme ihtiyac›n› karfl›layacak düzeydedir. • Matematik Yaprak Test - 7 (19 test) • Fen ve Teknoloji Yaprak Test - 7 (19 test) • Sosyal Bilgiler Yaprak Test - 7 (19 test) • Türkçe Yaprak Test - 7 (19 test) • ‹ngilizce Yaprak Test - 7 (19 test)

Tüm kitaplar 19x27 cm boyutlar›nda, 1. hamur 90 g k‛da bas›lm›fl olup lüks kartondan selefon kapakl›d›r.

21


Minik Öyküler Yazan: Savafl Kondu - ‹lkö€retim 1. s›n›f ö€rencilerine yönelik birbirinden sevimli hayvan öyküleri, okumay› gelifltirecek niteliktedir. 1. Taklac› Güvercin • 2. Ak›ll› Koyun K›nal› • 3. Pasakl› Bonbon • 4. Havada Çarp›flan Kazlar • 5. Üflengeç Tilki

Yazan: A. Kerem Dölarslan - Tonton ile Ponpon iki sevimli kedidir. Aileleriyle birlikte yaflayan iki kardeflin serüvenleri, kavramlar› pekifltirecek ve okuma al›flkanl›€›n› gelifltirecek niteliktedir. 1. Tekir Dedeye Gidiyorlar • 2. Pikni€e Gittiler • 3. Oyuncak Ülkesinde • 4. Bisiklet Gezisi • 5. Tren Yolculu€u

Boz Fare’nin Serüvenleri Yazan: Abbas C›lga - Boz Fare, keflfetme iste€iyle dolu, sevimli, e€lenceli ve duyarl› bir faredir. Boz Fare’nin serüvenleri çocuklara okuma al›flkanl›€› kazand›rmas›n›n yan› s›ra sözcük da€arc›€›n› zenginlefltirecek niteliktedir. 1. Sihirli Kuyru€u • 2. Pazarda • 3. Üzen Mevsim 4. Peynir Peflinde • 5. Baflkanl›€› • 6. Bahar Sevinci • 7. Ya€mura Yakalan›fl› • 8. Kovuluflu • 9. Kurtuluflu • 10. Bayra€›

‹lk Öykülerim Yazan: Aziz Sivasl›o€lu - Bitiflik e€ik yaz› karakteriyle yaz›lan bu kitaplar, çocuklara okumay› sevdirmek, h›zl› ve do€ru okumalar›n› sa€lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r. 1. fieker Köpek Boncuk • 2. K›rm›z› Bisiklet • 3. Orman Ne Güzel 4. Misafircilik Oyunu • 5. fiakac› Çocuk • 6. Kar Ya€›yor • 7. Anneci€im • 8. Ali Kayboldu • 9. Bar›fl’›n Güvercini • 10. Beyaz Uçurtma

Cimcime Kitaplar Derleyen: Gülsüm Cengiz - Bu kitaplar, okumay› yeni ö€renen ilkö€retim 1. s›n›f ö€rencilerinin okumas›n› pekifltirecek ve onlara okuma al›flkanl›€› kazand›racak k›sa sevimli öykülerden oluflmaktad›r. 1. Büyük Baba Pancar› Nas›l Ç›kard›? • 2. Yard›mc› Kirpiler • 3. Büyük Konuflan Tavflan • 4. Çiftçi ile Koca Ay› • 5. Ormandaki Kulübe 6. Küçük K›zla Yaban Kazlar› • 7. Yeni Y›l A€ac› • 8. ‹lk Av • 9. Çilli Tavukla All› Tavuk • 10. fiikâyetçi Yusuf

F›nd›k Kitaplar Yazan: Mustafa Balel - Bu kitaplardaki, hayvanlarla ve çiçeklerle ilgili öyküler; çocuklar›n okumas›n› pekifltirmenin yan› s›ra, okuma al›flkanl›€› kazand›racak ve sözcük da€arc›€›n› zenginlefltirecek niteliktedir. 1. Kurba€an›n Derdi • 2. Kurnaz Tilki • 3. Umduklar›n› Bulamayan Kargalar • 4. Leyle€in Yuvas› • 5. Difllek Tavflan • 6. Yumak ile Topak • 7. Kuzgunla Köstebek • 8. Hangisi Daha H›zl›? • 9. Günefle Meydan Okuyan Zambak • 10. Övüngen Çan Çiçe€i

Uzayl› Rola Yazan: Melek Güngör - Yaflad›€› yerden s›k›lan Rola, bir gün Dünya’ya do€ru yola ç›kar. Kitab› okuyan çocuklar da, Rola ile birlikte hem minik bir uzay yolculu€u yaparlar, hem de dünyay› dolafl›rlar. 1. Kristal Gezegende • 2. Günefl’in Çevresinde • 3. Türkiye’yi

22

Geziyor • 4. Bo€a Güreflinde 5. Karnaval Kraliçesi • 6. Do€u Ülkelerinde • 7. Çin Seddi’nde • 8. Kangurular›n Peflinde • 9. Penguenlerle Dans Ediyor • 10. Kristal Gezegenin Kraliçesi

13.5x19.5 cm, 1. hamur k‛t, 16 sayfal›k tamam› renkli 60 kitap


Uyduruk Masallar Yazan: Anais M. Martin - Sevgi, dostluk, yard›mlaflma, paylaflma gibi de€erlerin ifllendi€i 24’er sayfal›k çeflitli hayvan öyküleri, bir annenin a€z›ndan s›cac›k anlat›mla sunuluyor. 1. Kufl Kanad›ndan Masal • 2. Küçük T›rt›l ile Kurba€ac›k • 3. Kestanenin Masal› • 4. Serçe Annenin Masal› • 5. Fil ile Panter • 6. Kitap Kurdu • 7. Çok Merakl› M›s›r Tanesi • 8. M›s›r Tanesinin Yolculu€u • 9. Elma Kurtlar› • 10. Ali’nin Elma Bahçesi

fiakac› Öyküler Yazan: Murat Tuncel - Bitkilerin ve hayvanlar›n dünyas›ndan nefleli, ilginç öykülerin anlat›ld›€› 24’er sayfal›k kitaplar›n hepsi de e€lenceli ve ö€retici niteliktedir. 1. ‹yi Yürekli Kaplumba€a • 2. Ormandan Gelen Ses • 3. Yar›flç› Serçe • 4. Bülbül Sesli Baykufl • 5. Timsah ile Su Ayg›r› • 6. A€layan Kiraz A€ac› • 7. Kedinin fiakas› • 8. ‹ncili Horoz • 9. Ringa Bal›€› • 10. Konuflan Papatya

Rengârenk Masallar Yazanlar: Sennur Sezer • Leyla Onur • Nursel Erdo€an • Y›ld›z Çelik Kooiman • Kemal Urgenç - Do€a, insan, yaflam sevgisinin çeflitli serüvenler arac›l›€›yla ifllendi€i, birbirinden ilginç 24’er sayfal›k çeflitli öykülerden oluflan bir dizi. 1. Sümüklü Böce€in Masal› • 2. Bal›kç›n›n K›z› • 3. Kardan Adam • 4. Kibirli Kelebek • 5. Günefle Bakan Çiçekler • 6. Bö€ürtlen Reçeli • 7. Hepimiz Dünyal›y›z • 8. Radyo • 9. Mutfaktaki Yaramazlar • 10. Nefleli Dondurma

Annemin Masallar› Derleyen: Gülsüm Cengiz - Bu dizide Nasrettin Hoca’dan Karagöz ile Hacivat’a, Evliya Çelebi’den Beydeba’ya kadar uzanan, geleneksel kültürümüzde yer etmifl öykü ve halk masallar› yer almaktad›r. 1. Kaval Çalan Horoz • 2. Büyülü Yüzük • 3. Paran›n Sesi (Nasrettin Hoca) • 4. Paray› Veren Düdü€ü Çalar (Nasrettin Hoca) • 5. Sal›ncak Safas› (Karagöz-Hacivat) • 6. Karagöz Kibarl›k Ö€reniyor (Karagöz-Hacivat) • 7. ‹p Cambazlar› (Evliya Çelebi) • 8. Havada Donan Kedi (Evliya Çelebi) • 9. Aslan, Öküz ve Çakal (Kelile ve Dimne) • 10. Çaylak, Fare ve Güvercin (Kelile ve Dimne)

Deniz’in Serüvenleri Yazan: Önder Kar盀a - 9 yafl›ndaki Deniz’in; kardefli ‹rem, anne, babas› ve arkadafllar›yla yaflad›€› olaylar güldürücü biçimde anlat›lm›flt›r. Öyküler, 32’fler sayfal›k olup e€lendirici ve ö€retici niteliktedir. 1. Okul Yolunda • 2. Babaannenin Çantas› • 3. Bir Maç An›s› • 4. Çam A€ac›n›n Konuklar› • 5. Yolculuk • 6. Çil Horoz • 7. Hayvan Sevgisi • 8. Vapur Yolculu€u • 9. Hafta Sonu Tatili • 10. Büyüdün Art›k

Televizyon Çocuklar› Yazan: Gülsüm Cengiz - Bu dizideki birbirini izleyen öyküler; çocuklar›n televizyondaki film ya da programlardan etkilenerek yapt›klar› hareketleri, düfltükleri gülünç durumlar› e€lenceli bir dille anlat›yor. 1. Bulafl›c› Hastal›k • 2. Adadaki Hazine • 3. Perili Ev • 4. Bez Bebek • 5. Yavru Kuflun fiark›s› • 6. Gecenin Sürprizi • 7. Üç Elma Fidan› 8. Kafesinden Kaçan Maymun • 9. En De€erli Arma€an • 10. Gökyüzündeki Sevinç

13.5x19.5 cm, 1. hamur k‛t, 24 ve 32 sayfal›k tamam› renkli 60 kitap

23


Sihirli Ellerin Öyküleri Yazan: Gülsüm Cengiz - Demir, cam, k‛t, deri ayakkab›, lastik tekerlek, çikolatal› pasta, pamuklu kumafl, sabun ya da yedi€imiz ekmek; nas›l yap›l›r, nelerden elde edilir, kim yapar, üretilene dek hangi süreçlerden geçer? Öyküler, birçok konuda bilgi içermelerine karfl›n; s›k›c›, kuru bir nitelik tafl›mamaktad›r. 1. Lastik Tekerlekler • 2. Lamba fiiflesi Nas›l Ampul Oldu? • 3. ‹pek Giysi • 4. Masalc› Uçurtma • 5. Köprü Olmak ‹steyen Çivi • 6. De€irmenin fiark›s› • 7. Tohumdan Dokumaya • 8. Sihirli Köpükler • 9. Ayakkab›n›n Öyküsü • 10. Çikolatal› Pasta

Resimli Çocuk Klasikleri Derleyen: Gülsüm Cengiz - Dünya çocuklar›n›n severek okudu€u ünlü çocuk klasikleri, yeniden yorumlanarak resimli olarak sunulmufltur. 1. Kül Kedisi • 2. Çizmeli Kedi • 3. Don Kiflot 4. Beyaz Difl • 5. Kral ve Dilenci • 6. Vahfli Do€an›n Ça€r›s› • 7. Deniz K›z› • 8. Hazine Adas› • 9. Moby Dick • 10. Parmak K›z

Dünya Halk Masallar› (Sar› Dizi) Derleyen: Gülsüm Cengiz - Eskimolardan Avusturalya yerlilerine kadar dünyan›n birçok ülkesinden derlenen halk masallar›ndan oluflan bir dizi. Hepsi birbirinden ilginç ve özgün masallar çocuklara okuma al›flkanl›€› kazand›racak niteliktedir. 1. Angola Masallar› • 2. Brezilya Masallar› • 3. Norveç Masallar› • 4. K›z›lderili Masallar› • 5. Meksika Masallar› • 6. Eskimo Masallar› • 7. Çin Masallar› • 8. Çingene Masallar› • 9. Afganistan Masallar› • 10. Avustralya Masallar›

100 Temel Eser’den Seçmeler (Mavi Dizi) Derleyen: Ongun Gökçe - T.C. Millî E€itim Bakanl›€›nca ilkö€retim okullar›nda okutulmas› öngörülen 100 Temel Eser listesinde yer alan kitaplar; çocuklar›n anlayaca€› dille ve ça€dafl bir bak›fl aç›s›yla haz›rlanm›flt›r. 1. Bilmeceler • 2. La Fontaine • 3. Pinokyo • 4. Yaln›z Efe • 5. Falaka • 6. Nasrettin Hoca • 7. Tekerlemeler • 8. fiermin • 9. Ömer’in Çocuklu€u • 10. Ezop Masallar›

Kardelen Kitaplar Güncel edebiyat›m›z›n usta kalemlerinin 8 yafl ve üstü çocuklar için yazd›€› birbirinden güzel masal, öykü ve romanlardan oluflan bir dizidir. 1. Çorap Canavar› • 2. Yumuflak G’nin Tatl› Düflleri • 3. Mavi • 4. Benim Ad›m fieker Çocuk • 5. Gülfem’in Arkadafllar› • 6. Kardelen Ormanda • 7. Kedi Kamp› • 8. Bar›fl ‹ksirine Yolculuk • 9. Özgün Bilmeceler • 10. Küçük Bulut’un Serüvenleri • 11. Definenin S›rr› • 12. Hattuflafll› Hatafl • 13. Alt›n Ülkesi Lidya • 14. Urartulu Çocuklar • 15. Kral Midas’›n Çocuklar› • 16. Vahfli Kedi • 17. Gazi Dedem • 18. Okuyan Örümcek • 19. Benim Babam Sihirbaz • 20. Arkadafl›m

24

13.5x19.5 cm, 1. hamur k‛t, 48 sayfal›k tamam› renkli 60 kitap


Zamanda Yolculuk Yazan: Nur ‹çözü - Bu dizi, çocuklara serüven içinde Anadolu’da yaflayan uygarl›klarla ilgili bilgiler vermektedir. Kitaplar›n son sayfalar›nda yolculuk haritas› ve çoklu zekâ kuram›na göre haz›rlanm›fl sorular ve etkinlikler yer almaktad›r. 1. Alev Dilli Canavar • 2. Alt›n Post Avc›lar› • 3. Gölün Dibindeki Ejderha • 4. Gözünü Günefle Diken Devler • 5. Kaç›n Amazonlar Geliyor • 6. Korsanlar Peflinde • 7. Ma€ara Devleri • 8. Periler Ülkesinde • 9. fieytan Bunun Neresinde? • 10. Uzayda Buluflal›m

Dünya Halk Masallar› (Yeflil Dizi) Derleyen: Gülsüm Cengiz - Çocuklar, dünyan›n de€iflik bölgelerinde yaflayan halklar›n masallar›n› okurken onlar›n yaflamlar› hakk›nda da bilgi edinebilecekler. Kitapta çoklu zekâ kuram›na göre haz›rlanm›fl etkinlikler de yer almaktad›r. 1. Japon Masallar› • 2. Brezilya Masallar› • 3. Rus Masallar› • 4. Macar Masallar› • 5. Hint Masallar› • 6. Etiyopya Masallar› • 7. Vietnam Masallar› • 8. ‹talyan Masallar› • 9. Arap Masallar› • 10. Anadolu Masallar›

100 Temel Eser’den Seçmeler (K›rm›z› Dizi) Türk ve dünya edebiyat›ndan seçilip, Millî E€itim Bakanl›€›nca öngörülen 100 Temel Eser listesinde yer alan kitaplardan oluflan bu dizi, çocuklar›n anlayaca€› bir dille ve ça€dafl bak›fl aç›s›yla çevrilip derlenerek haz›rlanm›flt›r. 1. Deyimlerden Seçmeler • 2. Atasözlerinden Seçmeler • 3. Kelo€lan Masallar› • 4. Çocuklara fiiirler • 5. Ninni, Türkü ve Maniler • 6. Alice Harikalar Ülkesinde • 7. Robin Hood • 8. Gülliver’in Yolculuklar› • 9. Peter Pan • 10. Üç Silahflorlar

Tarihe ‹z B›rakanlar ‹nsanl›k tarihi boyunca düflünürler, ressamlar, müzisyenler, sporcular, bilim insanlar› yaflamlar›, yapt›klar› ve yap›tlar›yla tarihe iz b›rakm›fllard›r. Bu dizide yer alan kifliler yaflamlar›n›, yapt›klar›n› ve yap›tlar›n› kendi a€›zlar›ndan anlat›yorlar. 1. Galileo • 2. Edison • 3. Arflimet • 4. Andersen • 5. Nasrettin Hoca • 6. Ahmet Rasim • 7. Dede Korkut • 8. Evliya Çelebi • 9. Yuri Gagarin • 10. Piri Reis

Kitap Sepeti Ülkemiz edebiyat›n›n usta kalemlerinin yazd›€› öykü, fliir ve romanlardan oluflan bir dizi. Anlat›lan masal ve öykülerde; deprem, çal›flan çocuklar vb. güncel konular da ifllenmifltir. 1. Ebemevi • 2. Düfl Göremeyen Padiflah • 3. Fil Olmak ‹stemeyen Fil Yavrusu • 4. Dünya Çocuklar› Kardefltir • 5. Sevginin Dili Birdir • 6. 2X2 Dört Sincapt›r Belki • 7. fiairlerimizden Masal fiöleni • 8. Gülderen’in Dedesi • 9. Tut Elimi S›k›ca • 10. Özgürlü€ün En Yücesi • 11. Han Yapt›rma Yar›fl› • 12. Tomurcuk ve Pembe Kedi • 13. Günefle Köprü • 14. Bulutlarda Koflan Adam • 15. Ifl›€› Yaratanlar • 16. Gerçek Arkadafll›k • 17. Tavflan Tobi • 18. Çember Tiyar • 19. Benim Orkestram Sizinkini Döver • 20. Bar›fl’›n fiiir Defteri

13.5x19.5 cm, 1. hamur k‛t, 64 ve 96 sayfal›k resimli 60 kitap

25


Kitap Bahçesi Ülkemiz edebiyat›n›n usta kalemlerinin yazd›€› öykü, fliir, masal öykü, masal fliir ve romanlardan oluflan bir dizi. Anlat›lan masal ve öykülerde göçmen iflçilerin yak›nlar›, çal›flan çocuklar, vb. güncel konular da ifllenmifltir. Kitaplar›n son sayfalar›nda çoklu zekâ kuram›na göre haz›rlanm›fl sorular ve etkinlikler yer almaktad›r. 1. Armutlu Tarla • 2. Sö€ütler Ses Verince • 3. Çiftlikteki Yabanc› • 4. S›pa • 5. fiiirlerle Nasrettin Hoca • 6. Ak›ll› Kurba€a: Da€›n Ard›ndaki Ifl›k • 7. Ak›ll› Kurba€a: Ifl›€›n Gizemi • 8. Korku Tüneli • 9. Gökten ‹nen Üç Y›ld›z • 10. Ça€›l Nas›l Mavi Oldu? • 11. Son Çiçek • 12. Ahflap Evin Çocuklar› • 13. Prenses Bibofl • 14. Cem ile Cemile • 15. Noktalama ‹flaretleri Ülkesi • 16. Nöbetçi Ayakkab›c› Dükkân› • 17. Coco Gezegende Bir Çiçek • 18. Dostum Gelincik • 19. Yeflil Çocuklar • 20. 3 M’ler Soygunculara Karfl›

Tarihe ‹z B›rakanlar ‹nsanl›k tarihi boyunca düflünürler, ressamlar, müzisyenler, sporcular, bilim insanlar› yaflamlar›, yapt›klar› ve yap›tlar›yla tarihe iz b›rakm›fllard›r. Bu dizide yer alan kifliler yaflamlar›n›, yapt›klar›n› ve yap›tlar›n› kendi a€›zlar›ndan anlat›yorlar. 1. Pele • 2. Einstein • 3. Leonardo • 4. Hipokrat • 5. Volta • 6. Mendel • 7. Mevlana • 8. Mozart • 9. Marco Polo • 10. Cahit Arf • 11. Barbaros Hayrettin • 12. Charlie Chaplin • 13. ‹bni Sina • 14. Fatih Sultan Mehmet • 15. Mimar Sinan • 16. Ulu€ Bey • 17. M. Kemal Atatürk • 18. Yunus Emre • 19. Farabi • 20. Tevfik Fikret

100 Temel Eser’den Seçmeler (Yeflil Dizi) Türk ve dünya edebiyat›ndan T. C. Millî E€itim Bakanl›€›nca seçilen ve ilkö€retim okullar›nda okutulmas› öngörülen 100 Temel Eser listesinde yer alan kitaplardan oluflan dizi. Çocuklar›n anlayaca€› bir dille ve ça€dafl bak›fl aç›s›yla çevrilip derlenerek haz›rlanm›flt›r. Kitaplar›n son sayfalar›nda çoklu zekâ kuram›na göre haz›rlanm›fl sorular ve etkinlikler yer almaktad›r. 1. Define Adas› • 2. Mesnevi’den Seçmeler • 3. 80 Günde Devri Alem • 4. Beyaz Difl • 5. ‹nsan Neyle Yaflar? • 6. Hikâyeler • 7. De€irmenimden Mektuplar • 8. Pollyanna • 9. Heidi • 10. Mutlu Prens • 11. Wilhelm Tell • 12. Dede Korkut Hikâyeleri • 13. Tiryaki Sözleri • 14. Tom Sawyer • 15. Cumhuriyet Ön. Yazarlardan Seç. • 16. Alt›n Ifl›k • 17. Vatan Yahut Silistre • 18. Karagöz ile Hacivat • 19. Andersen’den Masallar • 20. Oliver Twist

26

13.5x19.5 cm, 1. hamur k‛t, 80-96 sayfal›k resimli 60 kitap


Çocuk Klasikleri Dünya yaz›n›ndan seçtik kitaplar›m›z›. Bu seçkin örneklerle çocuklar›m›z ana dilimizi tan›s›nlar; insan karakterinin en güzel yönlerini ö€rensinler; en iyi duygu ve davran›fllar› kazans›nlar istedik. Haydi çocuklar, düflelim yollara!.. Unutmay›n! Alice, Don Kiflot, Monte Cristo Kontu ve di€erleri yan›n›zda olacak. Bu dizide birbirinden güzel 30 kitap, her biri 10’ar kitapl›k üç ayr› grupta yay›mlanm›flt›r.

Mavi Dizi • • • • • • • • • •

DÜNYANIN UCUNDAK‹ FENER • JULES VERNE ÜÇ S‹LAHfiORLAR • ALEXANDRE DUMAS MONTE CRISTO KONTU • ALEXANDRE DUMAS ‹K‹ DÜfiMAN A‹LE • R. D. BLACKMORE DON K‹fiOT • M. CERVANTES G‹ZL‹ BAHÇE • FRANCES BURNETT D. ALTINDA Y‹RM‹ B‹N FERSAH • JULES VERNE ESRARLI fiATO • W. D. SMEDLEY HAZ‹NE ADASINA DÖNÜfi • JOHN CONNELL ALICE DÜfiLER ÜLKES‹NDE • LEWIS CARROLL

64 72 72 80 80 80 80 80 80 80

sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa

128 136 160 160 164 168 192 208 208 224

sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa sayfa

Yeflil Dizi • • • • • • • • • •

BAY RÜZGÂR VE BAYAN YA⁄MUR • A. DE MUSSET K‹MSES‹Z ÇOCUK • HECTOR MALOT DAVID COPPERFIELD • CHARLES DICKENS B‹R NOEL fiARKISI • CHARLES DICKENS BRAHMA’NIN GÖZÜ • MRIAM CATALANY BEYAZ D‹fi • JACK LONDON ORMAN ÇOCU⁄U MAUGL‹ • RUDYARD KIPLING TOM AMCA’NIN KULÜBES‹ • H. BEECHER STOWE JANE EYRE • CHARLOTTE BRONTE MOBY DICK • HERMAN MELVILLE

Turuncu Dizi • • • • • •

POLLYANNA • ELEANOR H. PORTER TOM SAWYER • MARK TWAIN CAMBAZHANE KÖPE⁄‹ • HECTOR MALOT GELECE⁄‹N ÖYKÜLER‹ • JACK LONDON OLIVER TWIST • CHARLES DICKENS SABAH YILDIZI • R. HAGGARD • ON BEfi YAfiINDA B‹R KAPTAN • JULES VERNE • ‹K‹ KENT‹N ÖYKÜSÜ • CHARLES DICKENS • KÜÇÜK LORD • FRANCES BURNETT • KÜÇÜK PRENSES • BEECHER STOWE

13.5x19.5 cm, 80 g k‛t, 64-224 sayfal›k 30 kitap

27


Okuma Sand›€› (1, 2, 3, 4, 5. s›n›flar için) Bu öyküler yaflam, do€a ve hayvan sevgisi kazand›rman›n yan› s›ra yard›mlaflma ve arkadafll›k duygular›n› da gelifltirecek niteliktedir. Okumay› yeni ö€renen çocuklardan bafllayarak 1, 2, 3, 4 ve 5. s›n›f ö€renciler için ayr› ayr› planlanan bu kitap sand›klar› okumay› pekifltirici özelli€e de sahiptir. Ayr›ca çocu€un yak›n çevresinden bafllayarak yaflam› tan›mas›na ve sözcük da€arc›€›n› zenginlefltirmesine yard›mc› olacak niteliktedir. De€iflik yazarlar taraf›ndan yaz›lm›fl birbirinden ilginç öykülerden oluflan bu kitaplarda yer alan öykülerin birbirinden farkl› özellikleri bulunmakta olup güncel konular da ifllenmifltir. Türk ve dünya edebiyat›ndan seçilip T. C. Millî E€itim Bakanl›€›nca ilkö€retim okullar›nda okutulmas› öngörülen 100 Temel Eser listesinde yer alan kitaplar da çocuklar›n anlayaca€› dille ve ça€dafl bak›fl aç›s›yla çevrilip derlenerek haz›rlanm›flt›r. Ülkemizden ve dünyadan tarihe iz b›rakan kiflilerin yaflamlar› ve yaflad›klar› döneme iliflkin bilgiler ise, çocuklar›n anlayaca€› bir dille ve e€lenceli bir anlat›mla sunulmaktad›r. Bu kitap setiyle birlikte 14 e€itim materyali de sizlere verilmektedir. Bu materyaller; • Okuma Sand›€› Kitaplar› • Video CD - Audio CD • Dinleme Metinleri Listesi • Ö€retmenler ‹çin Kullanma K›lavuzu • S›n›f Kitapl›€› Kitap Listesi • Kitap Okuma ‹zleme Formu • Kitap Okuma Dosyas› • Öz De€erlendirme Formu • Teflekkür ve Takdir Belgeleri • Okuma Sand›€› Dosyas› • Kitap Okuma Gözlem Formu • Ö€renci Kitap Okuma ‹zleme Formu • Hikâye Kitab› Okuma Formu • fiiir-Düflünce Kitab› Okuma Formu

13.5x19.5 cm, 1. hamur k‛t, resimli kitaplar

28


Tarihe ‹z B›rakanlar (30 Kitap) ‹nsanl›k tarihi boyunca baz› yazarlar, düflünürler, ressamlar, müzisyenler, sporcular, bilim insanlar› yaflamlar›, yapt›klar› ve yap›tlar›yla tarihe iz b›rakm›fllard›r. Bu dizide yer alan kifliler yaflamlar›n›, yapt›klar›n› ve yap›tlar›n› kendi a€›zlar›ndan anlat›yorlar. Kitaplar›n baz› sayfalar›nda yer alan d›fl ses ise bu kiflilerin yaflad›klar› dönem ve koflullara iliflkin bilgiler veriyor. E€lenceli bir anlat›m ve biçemle sunulan kitaplar çocuklara bilgi vermesinin yan› s›ra okuma al›flkanl›€›n›n geliflmesine de katk› sunacak niteliktedir.

100 Temel Eser (40 Kitap) T.C. Millî E€itim Bakanl›€›nca ilkö€retim okullar›nda okutulmas› öngörülen 100 Temel Eser listesinde yer alan kitaplar; çocuklar›n anlayaca€› bir dille ve ça€dafl bir bak›fl aç›s›yla haz›rlanm›flt›r. Günümüz çocuklar›n›n geleneksel kültürümüzün örneklerini tan›mas›n›, edebiyat›m›z›n usta kalemlerinin yap›tlar›yla buluflmas›n› sa€lamaktad›r.

Çocuk Klasikleri (30 Kitap) Yaz›ld›klar› günden bu yana de€iflik ülkelerde her kuflaktan çocuklar ve gençler taraf›ndan benimsenip okunan masal ve romanlar günümüzde de ilgiyle karfl›lanmaktad›r. Dünya çocuklar›n›n severek okudu€u bu tür öykü, masal ve romanlar çocuklar için k›salt›l›p yal›nlaflt›r›larak haz›rlanm›flt›r. Bu ünlü roman kahramanlar› arac›l›€›yla çocuklarda okuma al›flkanl›€›n›n geliflmesine katk› sa€layacak niteliktedir.

13.5x19.5 cm, 1. hamur k‛t, resimli kitaplar

29


First Readers-Activity Books

(12 Kitap)

32’fler sayfal›k bu kitaplar, özellikle ilkö€retim okullar›n›n 4, 5 ve 6. s›n›flar›ndaki ö€rencilerin okuma, anlama, yazma gibi dil becerilerini kazanmalar›nda onlara yard›mc› olacakt›r. Kitaplar›n soldaki sayfalar›nda renkli, resim ve öyküler, sa€daki sayfalar›nda ise öykülerle ilgili sorular, al›flt›rmalar ve oyunlar bulunmaktad›r. Yeni sözcükler, sayfalar›n alt›nda renkli, resimlerle verilmifl olup her kitap yaklafl›k 300 sözcük içermektedir. 1. The Wizard of Oz • 2. Cinderella • 3. Dracula • 4. Pollyanna • 5. Walnut Farm • 6. Gulliver in Lilliput • 7. The Cricket on the Hearth • 8. The Happy Prince • 9. Uncle Podger • 10. Peter Pan • 11. Ali Baba and the Forty Thieves • 12. The Three Musketeers Bu kitaplar, Millî E€itim Bakanl›€›nca ilkö€retim 4, 5, 6, 7 ve 8. s›n›f ö€rencilerine tavsiye edilmifltir. 11.5x19 cm, renkli, 1. hamur k‛t, 32 sayfal›k 12 kitap

Very Easy Readers - Activity Books

(18 Kitap)

Kitaplar, özellikle, ilkö€retim okullar›n›n 6, 7 ve 8. s›n›f ö€rencilerine okuma, anlama ve yazma becerilerini gelifltirmelerinde büyük destek olacakt›r. 32 sayfal›k bu kitaplarda da, renkli, resimli öyküler soldaki sayfalarda; sorular, al›flt›rma ve oyunlar sa€daki sayfalarda yer alm›flt›r. En çok bilinen ve sevilen öyküler, ak›c› ve basit bir dille yaz›lm›fl olup her kitap yaklafl›k 500 sözcük içermektedir. 1. Robin Hood • 2. Titanic • 3. Dinosaur Valley • 4. Mutiny on the Bounty • 5. Ghost Stories • 6. Shark • 7. Bonnie and Clyde • 8. The Sea Wolf • 9. The Channel Tunnel • 10. The Taming of the Shrew • 11. Motorbike Madness • 12. Space Volunteer • 13. The Black Cat • 14. A Christmas Carol • 15. Puss in Boots • 16. Escape from Alcatraz • 17. Frankenstein • 18. Alice in Wonderland Bu kitaplar, Millî E€itim Bakanl›€›nca ilkö€retim 4, 5, 6, 7 ve 8. s›n›f ö€rencilerine tavsiye edilmifltir. 11.5x19 cm, renkli, 1. hamur k‛t, 32 sayfal›k 12 kitap

30


Türkçe Sözlük Metin Dolunay Türkçe sözlük, ö€rencilerimize sözcüklerin en do€ru biçimde ö€retilmesine, dilde ve yaz›mda birlik sa€lanmas›na, ö€rencilerimizin sözcük da€arc›klar›n›n genifllemesine yard›mc› olmay› amaçlamaktad›r. 13.5x19.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 688 sayfa

Yaz›m (‹mla) K›lavuzu Metin Dolunay Dilimizde sürekli olarak yaflanan geliflme ve de€iflme, uygulamada sorunlar yaflanmas›na neden olmaktad›r. Bu da yaz›m k›lavuzu gereksinimini ortaya ç›karm›flt›r. Titizlikle haz›rlanm›fl bu k›lavuz dilimizi daha do€ru kullanman›za yard›mc› olacakt›r. 13.5x19.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 480 sayfa

Atasözleri Sözlü€ü Metin Dolunay Bu sözlükte konuflma dilinde s›k ve yayg›n kullan›lan atasözleri yer almaktad›r. E€itim ve ö€retim ilkeleri gözetilerek haz›rlanan bu sözlükle ö€rencilerimizin dilimizi ö€renirken eksik kalabilecek yönlerini tamamlamalar› amaçlanm›flt›r. 13.5x19.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 200 sayfa

Deyimler Sözlü€ü Metin Dolunay Bir toplumun en büyük zenginliklerinden biri olan deyimler, o toplumun duygu ve düflünce yap›s›n› yans›t›r. Türkçe, deyimler yönünden zengin bir dildir. Deyimler Sözlü€ü’nde dilimizde iyi bilinen ve yayg›n olarak kullan›lan deyimler yer almaktad›r. 13.5x19.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 464 sayfa

Türkçede Efl, Karfl›t ve Mecaz Anlaml›lar Sözlü€ü Metin Dolunay Dillerin etkileflimi sonucu yaz›l›fllar› farkl› olan sözcüklerin ayn› anlama gelmesi durumu olan efl anlaml›, anlamlar› birbirine z›t olan ve daha çok karfl›m›za s›fatlarda ve fiillerde ç›kan karfl›t anlaml› ve bir sözcü€ün gerçek anlam›n›n d›fl›nda kullan›lmas›yla oluflan mecaz anlaml› sözcükler yay›nevimiz taraf›ndan bir sözcük çat›s› alt›nda derlenerek ö€rencilerimizin hizmetine sunulmufltur. 13.5x19.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 464 sayfa

Diamond Dictionary (‹ngilizce-Türkçe / Türkçe-‹ngilizce Sözlük) Bu sözlü€ün amac›, özellikle ‹ngilizceye yeni bafllayanlar›n sözcük da€arc›€›n› oluflturarak sorunlar› çözümlemek ve ‹ngilizce ö€reniminin daha sonraki aflamalar›nda da kolayl›k sa€lamakt›r. 12x15 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 304 sayfa, özel ciltli

31


Resimli Çocuk Ansiklopedisi Oxford University Press Özenle seçilmifl resimler, haritalar, tablolar, flekiller ve foto€raflarla desteklenmifl, 654 sayfadan oluflan bu ansiklopedi Oxford Üniversitesi Yay›nlar› taraf›ndan haz›rlanm›fl olup alfabetik s›ralanm›fl 850 ana bafll›ktan oluflmaktad›r. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, ciltli sert kapak 654 sayfa

Resimli Bilim Ansiklopedisi Oxford University Press Oxford Üniversitesi Yay›nlar› taraf›ndan haz›rlanm›fl 424 sayfal›k bu ansiklopedi bilim dallar›n› tan›man›z› ve daha iyi anlaman›z› sa€layacak flekilde düzenlenmifltir. Bafll›klar› alfabetik olarak s›ralanm›fl olup ayr›nt›l› notlarla aç›klanm›fl resimler, tablolar, grafikler ve flemalarla desteklenmifltir. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, ciltli sert kapak 424 sayfa

Sihirli Sorular Dizisi Octopus Publishing Group Sihirli Sorular Dizisi, yaflam›m›z›n her an›nda karfl›m›za ç›kabilecek sorulara yan›t verecek, okul projelerini destekleyecek yüzlerce flafl›rt›c› soru ve yan›tla dolu zengin bir kaynakt›r. 8 yafl üstü çocuklar›n ve tüm aile bireylerinin ilgisini çekecek bilgi kayna€› bu kitaplar, renkli resimlerle, foto€raf, harita ve çizimlerle desteklenmifltir. Dizi, 1. Ne? 2. Nas›l? 3. Neden? 4. Nerede? 5. Ne Zaman? 6. Ne Hakk›nda? kitaplar›ndan oluflmaktad›r. Tüm kitaplar 16.5x23.5 cm boyutlar›nda 1. hamur k‛t ve 208 sayfad›r.

Labirentli Sudoku 1 - 2 Caramel Editions Sudoku, 9x9 kareye 1’den 9’a kadar rakamlar› sat›r, sütun ve hücrelere dikkat ederek yerlefltirmeyi amaçlayan bir mant›k oyunudur. Sudoku 1 ve 2 tüm ilkö€retim ö€rencilerine tavsiye edilir. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 48 sayfal›k 2 kitap

Tangram 1 - 2 Elif Aç›n Tangram, 3 farkl› boyuttaki 7 parçan›n bir zemin üzerinde de€iflik flekillerde yerlefltirilmesi ile oluflturulur. Tangram 1 ve 2 tüm ilkö€retim ö€rencilerine tavsiye edilir. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 48 sayfal›k 2 kitap

Resimli Çapraz Bulmaca 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Caramel Editions Resimlerden sözcükleri bulmaktan hofllanan ve bulmaca çözmeyi seven çocuklar için haz›rlanm›fl kitaplard›r. Tüm kitaplar 1, 2, 3, 4 ve 5. s›n›f ö€rencileri taraf›ndan kullan›labilir. 19.5x27.5 cm, renkli, 1. hamur 90 g k‛t, 16 sayfal›k 5 kitap

32


• Okul Ça€›nda Çocuk Geliflimi ve E€itimi Yard. Doç. Dr. Nilay Dereobal› • Bilinçli Anne Baba ve Baflar›l› Çocuk Prof. Dr. F. Özden Ekmekçi • Kendine Güven ve Baflar› Doç. Dr. Müzeyyen Sevinç • Baflar›ya Giden Yolu Anlamak Uzman Psikolog F. Nevsun Duman • Okul Ça€›nda Çocuk Sa€l›€› Dr. Füsun Kitapç› Uysal • Anne Baba Olmak Yard. Doç. Dr. Gül fiendil • Uzm. Psk. ‹dil Kaya Balkan • Okul Ça€› Çocu€u ile ‹letiflim Doç. Dr. Alev Önder • Anne Babalar ‹çin E€itim Rehberi Harun Ünlü • Sorunlu Çocuklar› Tan›ma ve Müdahale Uzm. Psk. Ceyda Y›lmazçetin Eke • Psk. Dan. Sevil Taner • Okul Ça€›nda Dil Etkinlikleri Yard. Doç. Dr. Murat Afl›c› • Çocuk ve Müze Oya Abac› • Çocuklarda Sigara, Alkol ve Madde Ba€›ml›l›€› Doç. Dr. Kültegin Ögel • Psk. Dan. Bilge Erol • Evlilik Çat›flmas› ve Çocuk Yard. Doç. Dr. Gül fiendil • Uzm. Psk. Özgün K›z›lda€ • Davran›fl Bozuklu€u Gösteren Çocuklar› Tan›ma ve Anlama Dr. Semai Tuzcuo€lu • Dr. Necla Tuzcuo€lu • Okul Ça€›nda Spor Yard. Doç. Dr. Mehmet ‹nan • Müzi€e Bafllarken Yard. Doç. Dr. Ayflen Arslan • Okul Ça€›nda Beslenme Doç. Dr. Nevin fianl›er • Dr. Nurcan Yabanc› • Ahlaki ve Dinî Geliflim Dr. Yurdagül Mehmedo€lu • Okul Aile ‹fl Birli€i Uzman Psikolog F. Nevsun Duman • Ergenlik Hakk›nda Sebahat Söylemez 15 x 19.5 cm, 1. hamur 90 g k‛t, 112 - 320 sayfal›k 20 kitap

33


• E€itimli Ak›l Howard Gardner

• S›n›f ‹çi Ölçme ve De€elendirme Tek. Prof. Dr. Giray Berbero€lu

• ‹lkö€. Kaynaflt›rma Uygulamalar› Prof. Dr. Bülbin Sucuo€lu Doç. Dr. Tevhide Karg›n

• Ö€renme Beyinde Nas›l Oluflur? Dr. Bülent Madi

• Etkinliklerle Türkçe Ö€retimi Prof. Dr. Sedat Sever Ö€r. Gör. Zekeriya Kaya Arfl. Gör. Canan Aslan

• ‹lkö€retim Bilim Ö€retimi Doç. Dr. Gülflen Ba€c› K›l›ç • ‹lkö€retimde E€itici Drama Doç. Dr. Alev Önder

• ‹lkö€retimde Materyal Kullan›m› Doç. Dr. Servet Bayram

• ‹lkö€retimde Biliflim Teknolojileri Prof. Dr. Petek Aflkar • Doç. Dr. Arif Altun

• ‹lkö€. Okullar›nda Yönetim ve Kalite Prof. Dr. Hoflcan Ensari • Yüksel Gündüz

• ‹lkokuma ve Yazma Ö€retimi Doç. Dr. Süleyman Çelenk

• Ö€renme Stilleri Prof. Dr. Münire Erden • Dr. Sertel Altun

• Ça€dafl Çocuk Yaz›n› Doç. Dr. Selahattin Dilidüzgün

• Yarat›c› Yazma Zehra ‹pfliro€lu

• Etkili Okul Yöneticili€i Prof. Dr. Mehmet Durdu Karsl›

16.5 x 23.5 cm, 1. hamur 90 g k‛t, , 104 - 368 sayfal›k 15 kitap

34


• Sevgiye Davet Yard. Doç. Dr. Gürsan Saraç

• Yabanc› Dil Ö€retimi Teknolojisi Prof. Dr. Erdal Ceyhan

• ‹lkö€retimde Ödev Prof. Dr. Adil Türko€lu Yard. Doç. Dr. Ayten ‹flazo€lu Yard. Doç. Dr. Mehmet Karakufl

• Aktif Ö€renme ‹çin Etkili Ö€retmen Mehmet K›l›ço€lu

• Çocuk Edebiyat› Doç. Dr. Alev S›nar Ç›lg›n

• ‹lkö€retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doç. Dr. Nurullah Altafl • Dr. Mahmut Ay

• Çocuk ve Ergen Geliflimi Prof. Dr. Esra Ömero€lu Dr. ‹lkay Ulutafl

• ‹lkö€retim Okullar› ‹çin 100 E€. Oyun Caner Onay

• ‹lkö€retimde Alan Ö€retimi Prof. Dr. Ayla Oktay Dr. Özgül Polat Unutkan • ‹lkö€retim Ça€›na Genel Bir Bak›fl Prof. Dr. Ayla Oktay Dr. Özgül Polat Unutkan

• ‹lkö€retimde Oyun ve Ders Dr. Nihal Kuyumcu

• ‹lkö€retimde Geliflimsel Rehberlik Prof. Dr. Binnur Yeflilyaprak • S›n›f Yönetimi Ö€retmen Kitab› Prof. Dr. Hüseyin Baflar • ‹lkö€retimde Kalite Araçlar› ve S›n›f ‹çi Uygulamalar Prof. Dr. Hoflcan Ensari • Uzm. Burçak Tüysüz • ‹letiflim Odakl› Türkçe Derslerinde Çocuk Kitaplar› Doç. Dr. Selahattin Dilidüzgün

16.5 x 23.5 cm, 1. hamur 90 g k‛t, , 56 - 368 sayfal›k 15 kitap

35


www.morpa.com.tr Morpa’ya internet üzerinden de ulaflabilirsiniz. Dilerseniz sitemize üye olabilir, ç›km›fl ve yeni ç›kan yay›nlar hakk›nda daha detayl› bilgiler alabilir, ilkö€retim ile ilgili en son haberleri web sitemizden görebilirsiniz. Dilerseniz alanla ve yazarlar›m›zla ilgili bilmek istediklerinizi uzman akademisyenlerden ö€renebilirsiniz. Morpa ile ilgili sorular›n›z›, istek ve önerilerinizi bize ulaflt›rabilir, k›sa sürede yan›t alabilirsiniz. Ankara Caddesi, Nu.: 46/1, 34 112 Ca€alo€lu - ‹stanbul tel.: (0212) 512 62 09 • www.morpa.com.tr


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.