Page 1

2010 YGS Felsefe Çözümleri 32. Soru, felsefi soruların niteliği ile ilgilidir. Felsefenin soruları-

37. Soru,

ahlaki eylemlerin felsefi yaklaşımlar açısından yorumlanış biçimiyle ilgilidir. Parçada belirtilen örnekte doğru bilgiye sahip olamayışın bireyi eylemsizliğe yöneltmesi, Pyrrhon’un kuşkuculuğuyla ilişkilendirilebilir. Çünkü kuşkuculuk ya da septisizm yaklaşımı insanın doğrulara ulaşamaması nedeniyle yargısız ya da eylemsiz kalması gerektiğini savunur. YANIT: A

nın bilimsel ya da olgusal sorulardan farkı belirtilmektedir. Buna göre, “Niçin ahlaklı olmalıyım?” sorusu felsefi bir nitelik taşımaktadır. YANIT: D

33. Soru,

Bilgi Felsefesi’yle ilgilidir. Parçada verilen örnekte bir objeyi algılayış biçiminin, ulaşılan bilgiyi farklılaştırdığı vurgulanmaktadır. Bu durum, bilginin bakış açılarına göre değiştiğine örnek oluşturur. YANIT: C

34. Soru, Varlık Felsefesi ile ilgilidir. Parçada bir varlığın, ona

yüklenen öznel anlamlarla var olduğu, böylece özneden bağımsız bir varlık alanının var olamayacağı belirtilmektedir. Bu görüş “Özneden ayrı bir varlık alanı var mıdır?” probleminin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. YANIT: A

UÐUR DERSHANELERÝ

38. Soru, Siyaset Felsefesi’nin temel kavramlarından ütopya-

35. Soru, Bilim Felsefesi ile ilgilidir. Bilim Felsefesi’ndeki “Et-

larla ilgilidir. Parçada filozofların yaşadıkları döneme ilişkin toplumsal sorunların onları ütopyalar oluşturmaya yönelttiği belirtilmektedir. Filozofların koşullarının birbirinden farklı oluşunun, değişik ütopyalar ortaya koymalarına neden olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. YANIT: D

39. Soru,

Sanat Felsefesi ile ilgili bir sorudur. Parçada son cümlede belirtilen “Kütlelerin içinde uyuyup kalmış figürleri kurtarmak” yargısı, sanatçının işlevinin malzemeyle sınırlı sanat etkinliğinde bulunmak olduğunu gösterir. YANIT: E

kinlik Olarak Bilim” anlayışının öne sürdüğü paradigma kavramına ilişkindir. Bir paradigmanın açıklayıcı olma niteliğini yitirdiğinde değişmesi gerekirken, paradigmanın değişmeyebildiği belirtilmektedir. Parçada verilen “anahtarın düşürülen sokakta değil, ışığın daha iyi olduğu sokakta aranması” örneği, olguların kurama uydurulmaya çalışıldığını, bunun da paradigma değişimini güçleştirdiğini vurgulamak için verilmiştir. YANIT: B

40. Soru, Estetik konusuyla ilgilidir. Parçada estetik yargıların

36. Soru,

Ahlak Felsefesi’nin temel kavramlarıyla ilgilidir. Parçada iyi niyetle yapılan bir eylemin, iyi bir sonuca ulaştırmayabileceği örneklendirilmektedir. YANIT: E

alınan hazlarla biçimlendiği, objeye yüklenen bilgisel anlamın, estetik yargıyı değiştirmeyeceği örneklendirilmektedir. YANIT: B

1

Diðer sayfaya geçiniz.

2010 YGS FELSEFE Cozumleri Ugur Dershanesi cozdu  

2010 YGS FELSEFE Cozumleri Ugur Dershanesi cozdu.www.kemalturkeli.com sitesinde 2010 YGS Sorularini ve cozumlerini inceleyin. YGS Denemeler...

2010 YGS FELSEFE Cozumleri Ugur Dershanesi cozdu  

2010 YGS FELSEFE Cozumleri Ugur Dershanesi cozdu.www.kemalturkeli.com sitesinde 2010 YGS Sorularini ve cozumlerini inceleyin. YGS Denemeler...

Advertisement