2011_Oz_De _Bir_8.sinf_SBS_1.deneme_Sorulari

Page 1

A

A

A

A

A

TÜRKÇE TESTÝ 1.

3.

Mustafa Öðretmen, öðrencilerinden birer deyim söylemelerini ister.

Can YÜCEL

Buna göre öðrencilerinin hangisinin örneði yanlýþtýr? Onat Atý alan Üsküdar’ý geçti.

Bir sen eksiktin ay ýþýðý, Gümüþ bir tüy dikmek için manzaraya!

Bu dizelerdeki anlam olayý, aþaðýdakilerden hangisidir?

Selin

A) Bir sözcük, benzetme ilgisi olmaksýzýn baþka bir kavrama aktarýlmýþtýr.

Ayýkla pirincin taþýný.

B) Birbirine yakýn anlamlý sözcükler kullanýlarak uyum yaratýlmýþtýr. C) Doðal bir olay, baþka bir amaca dayandýrýlarak aktarýlmýþtýr. D) Bir kavram, birden fazla sözcükle gösterilmiþtir.

Buðra Kuþ uçmaz, kervan geçmez.

Ýlayda Geç olsun da güç olmasýn.

A) Onat’ýn

B) Selin’in

C) Buðra’nýn

D) Ýlayda’nýn

4.

“Býrakmak” sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde diðerlerinden farklý anlamda kullanýlmýþtýr? A) Dersin varsa dolaþmayý sonraya býrakalým. B) Arkadaþým gelince çalýþmayý akþama býraktým. C) Elektrikler kesilince film izlemeyi yarýna býraktýk. D) Okuduðu kitabý beðenmeyince býraktý.

2.

5.

Batý Karadeniz’de, yeþillikler içinde kaybolan bir yoldan ulaþýlan, küçük bir balýkçý köyüyken turizmle tanýþtý Kerpe. Ýnce kumlu plajlarý, Karadeniz’in hýrçýn dalgalarýnýn þekillendirdiði kayalýklarý ve büyük kent merkezlerine yakýnlýðý birleþince bu cennet, gizlenemedi.

Bu cümlede altý çizili sözcüðün yerine aþaðýdakilerin hangisinin getirilmesi uygun deðildir?

Bu parçada aþaðýdakilerin hangisinden yararlanýlmamýþtýr? A) Kiþileþtirmeden

B) Deyimden

C) Ad aktarmasýndan

D) Benzetmeden

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Anadolu topraðý yüzlerce kültürün yaratýldýðý, kültürlerin birbirini aþýladýðý bir kültür topraðýdýr.

1

A) beslediði

B) etkilediði

C) koruduðu

D) desteklediði

8. SINIF


A 6.

A

A

A 10.

Bu þarký, o yýllarda dilimizden düþmezdi. Altý çizili sözün cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?

A

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “amaç” ilgisi vardýr? A) Derslerime düzenli çalýþtýðým için baþarýlýyým.

A) Okulda herkesin baþarýsý için yol gösterilirdi.

B) Geri vermek üzere o kitabý istedim.

B) Sürekli yeni iþ yerinizden söz ediyordu.

C) Buraya kadar seni görmek için geldim.

C) Baþarýlý olmak için her þeye göðüs geriyor.

D) Aðzýmýzdan çýkan sözlere dikkat etmeliyiz.

D) Caddemizdeki yenileme çalýþmalarý sürüyor.

7.

Destan, önemli bir toplumsal olayý ya da dönemi þiirsel bir biçimde kendine özgü üslupla yazýya aktaran türdür.

11.

Bu cümledeki altý çizili sözün cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerden hangisidir?

Her rüzgârda sallanýrsan dað kadar da olsan bir ota deðmezsin. Mevlana

A) Kimseye benzemeyen dil örgüsü

Bu sözle aþaðýdakilerden hangisi öðütlenmiþtir?

B) Farklý bakýþ açýsý

A) Dirençli olmak

B) Saygýlý olmak

C) Yeni bir yazý türü

C) Anlayýþlý olmak

D) Duyarlý olmak

D) Yaratýcý düþ gücü

8.

1. Sanatçý, her þiirinde yalnýzlýk temasýný iþlemiþ. 2. Sanatçýnýn ilk þiirlerindeki etkileyicilik yitmiþ.

12.

3. Özellikle son þiirlerinde basit ifadeler kullanmýþ. 4. Fazla söz sanatý, þiirlerini tatsýzlaþtýrmýþ. Bu cümlelerden hangisi kanýtlanabilirlik açýsýndan diðerlerinden farklýdýr? A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4. Batuhan

9.

Dinleyicilerle göz temasý kurarak konuþulmalýdýr. Bebek, emeklemedikçe yürümeyi öðrenemez.

Konuþma sýrasýnda görsel, iþitsel materyaller kullanýlmalýdýr. Konuþurken sözcüklerin telaffuzuna dikkat edilmelidir. Yapmacýklýktan, taklit ve özentiden uzak bir sesle konuþulmalýdýr. Batuhan, bir konuþma yapacaktýr. Sesini ve beden dilini etkili kullanmasý gerekmektedir. Fakat yukarýdaki dört cümleden biri sesi ve beden dilini etkili kullanma ile ilgili deðildir.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlam ilgisi vardýr? A) Eve gelirken ekmek almayý unutma.

Buna göre Batuhan, hangi iþaretle gösterilen yargýdan konuþmasýnda yararlanamaz?

B) Düzenli olduðundan hiçbir þeyini kaybetmiyor. C) Geç kalmýþ olmalý ki hýzlý hýzlý yürüyor.

A)

D) Ablaný dinle ki yanlýþ yapmayasýn. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

2

B)

C)

D) 8. SINIF


A 13.

A

A

A 16.

Ham elmas, doðada bulunduðu hâliyle bir çakýl taþýný andýrýr ve yalnýzca usta bir sanatçýnýn hünerli elleri onu ateþ saçan bir pýrlantaya dönüþtürebilir.

A

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde eylemsinin türü, diðerlerinden farklýdýr? A) Tatil denince akla deniz, kum geliyor. B) Zavallý kadýnýn gidecek bir yeri yoktu. C) Kaan’ýn boyu gittikçe uzuyordu.

Bu cümleden aþaðýdaki yargýlardan hangisi çýkarýlabilir?

D) Cezvedeki kahve taþýnca annem kýzdý.

A) Pýrlanta ile elmasýn birbirlerine dönüþemeyeceði B) Çakýl taþýnýn iþlenebilir bir doða varlýðý olduðu C) Ýþlenmiþ elmasýn çakýl taþýna benzediði D) Acemi sanatçýlarýn elmasý pýrlantaya çeviremeyeceði

17.

Gitarýmý elime alýnca, o gün yaþadýðým tüm sýkýntýlarýmý unuturum. Bu cümlenin öge sýralamasý aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

14.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde ayrý yazýlmasý gereken “ki” bitiþik yazýlmýþtýr?

A) Belirtili nesne - dolaylý tümleç - yüklem B) Zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem

A) Beni anlýyor musun ki baþýný sallýyorsun?

C) Zarf tümleci - özne - yüklem

B) Diliyorumki hafta sonu pikniðe gideriz.

D) Dolaylý tümleç - zarf tümleci - yüklem

C) Kazaktaki desenler çok güzeldi. D) Mademki ýsrarlýsýn, istediðin olsun.

15.

18.

Okulun baþöðretmeni bir gün Erdal’a bir dosya vermiþ. Ýçindeki kâðýtlarda eski Türkçe yazýlar varmýþ. “Bunlarý oku, yeni harflere çevir ve özet çýkar.” demiþ. Yazýlar öyle çokmuþ ki: çeviri uzun sürmüþ. Bu parçadaki noktalama yanlýþý, aþaðýdaki deðiþikliklerden hangisiyle giderilebilir?

Edebiyat sahasýnýn en yaygýn türlerinden biri anýdýr. Bu türde verilen eserlerin çok deðiþik sahalarda oluþu, ona belli bir sýnýr çizme imkânýný zorlaþtýrýr. Anýlarýn önde gelen özelliði, yazarýnýn hayatýnýn belli bir kesitini almasý ve çok sonra yazýya dökülmesidir. Yukarýdaki paragrafta aný ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?

A) “çokmuþ ki”den sonraki iki noktayý çýkararak B) “özet çýkar”dan sonra üç nokta getirilerek

A) Hayatýn bir bölümünü anlattýðýna

C) “Bunlarý oku”dan sonra ünlem getirilerek

B) Belli bir sýnýr çizmenin zorluðuna

D) “vermiþ”ten sonra iki nokta konarak

C) En yaygýn türlerden biri olduðuna D) Tarihî gerçekleri anlatmadaki önemine ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

3

8. SINIF


A 19.

A

A

A 21.

Oyun oynamayý kim sevmez? Oyunlar hem eðlendirir hem de fiziksel yetenekleri ve zekâyý geliþtirir. Bu yüzden insanlar, yüzyýllardýr sayýsýz oyun yaratarak keyifli vakit geçirmiþtir. Kültürel farklýlýklar, oyunlarda da kendini gösterir. Her ülke kendi oyunlarýný yaratarak halk kültürünü ayakta tutmaya çalýþýr. Örneðin ülkemizde sosyal paylaþýmý ve saðlýklý egzersizleri geliþtiren oyunlar tercih edilir. Bu paragrafta oyunla ilgili aþaðýdaki bilgilerden hangisi yoktur? A) Keyifli vakit geçirmeyi saðladýðý

A

Medeniyet; insanlýðýn yararý gözetilerek yapýlan bilimsel ve teknolojik çalýþmalar ile insani, evrensel deðerler bütünüdür. Burada geçen “bilimsel ve teknolojik çalýþmalar” ile “insani, evrensel deðerler” kavramlarý açýklandýðýnda medeniyetin bütün insanlýðýn birikimi olduðu anlaþýlýr. Ýnsani, bilimsel ve teknolojik çalýþmalar, tarih boyunca çeþitli toplumlar tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Evrensel deðerler ise farklý kültürlerden süzülen ve bütün insanlýk için geçerli olabilecek düþünceleri davranýþlarý ve tutumlarý içerir. Bu paragrafýn anlatýmýnda aþaðýdakilerin hangisinden yararlanýlmamýþtýr?

B) Dünyada deðiþik örnekleri olduðu C) Kültürel farklýlýklar taþýdýðý D) Sadece ülkemizde farklý türleri olduðu

22.

A) Tartýþmadan

B) Açýklamadan

C) Tanýmlamadan

D) Karþýlaþtýrmadan

Reha Erdem, 46. Altýn Portakal Film Festivali’nde “Bornova Bornova” ile en iyi film ödülünü paylaþan Kosmos’ta nereden gelip nereye gittiði belli olmayan bir karakter üzerinden iyilik ve kötülüðü anlatýyor. Muhteþem görüntülerin eþlik ettiði film, ilginç yapýsý ve deneysel anlatýmýyla sinemaseverler için bulunmaz bir fýrsat. Yukarýdaki tanýtýmdan “Kosmos” ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Nerede geçtiðine

20.

B) Konusuna C) Kahramanýnýn özelliklerine D) Anlatým özelliðine

23.

1. Düþünceler yerinde aktarýlmazsa yapýlmasý gereken iþler yapýlamaz. 2. Dil kusurlu olursa sözcükler, düþünceleri iyi anlatamaz. 3. Ýþte bu nedenle, hiçbir þey dil kadar yýkýcý ve onarýcý deðildir. 4. Görevler yerine getirilmezse toplum temelinden sarsýlýr.

Yukarýdaki görselde verilmek istenen ileti aþaðýdakilerden hangisidir?

Numaralanmýþ cümlelerle anlamlý bir paragraf oluþturulduðunda aþaðýdakilerin hangisi son cümle olur?

A) Hayvanlar, geçmiþte algýladýklarý sahneleri zihinlerinde canlandýramaz. B) Ýnsan, zihninde dýþ dünyaya þekil verebilme yetisine sahip deðildir.

A) 1.

C) Bir nesneyi algýlayýþ biçimimiz, ihtiyaçlarýmýza göre deðiþir.

C) 3.

D) 4.

TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ. MATEMATÝK TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

D) Hayvanlarýn ihtiyaçlarý, zamanla deðiþir. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

B) 2.

4

8. SINIF


A

A

A

A

A

M AT E M AT Ý K T E S T Ý 1.

x=3 3 3 ... 3 ve 1442443

3.

y = 914243 9 ... 9

50 tane

20 tane

Bu taþ bloklarýn her biri 2,5 ton aðýrlýðýnda olduðuna göre, Keops Piramiti’nin yapýmýnda tahmini kaç ton taþ blok kullanýlmýþtýr?

x olduðuna göre, –– ifadesinin deðeri aþaðýdakiy lerden hangisidir? A) 310

B) 39

C) 38

Keops Piramiti’nin yapýmýnda 2,3 milyon taþ blok kullanýldýðý tahmin ediliyor.

D) 37

4.

A) 5,75 106

B) 5,75 107

C) 5,85 107

D) 5,85 108

9 + 16 9 16

iþleminin sonucu kaçtýr?

2. 5 8 + 5 18 –

5 A) ––– 12

50

7 B) ––– 12

5 C) –– 6

7 D) –– 6

32 iþleminin sonucu kaçtýr?

2

Doða

4

3

Derin

Boran

5

Doruk

5.

Tahtadaki soru sýnýftaki öðrencilere soruluyor.

Iþýðýn boþluktaki hýzýnýn saniyede yaklaþýk 300000 km olduðu bilinmektedir.

Buna göre, yukarýdaki öðrencilerden hangisi soruyu doðru cevaplamýþtýr?

Buna göre, ýþýk boþlukta 100 saniyede kaç km yol alýr?

A) Boran

B) Doruk

A) 0,3 107

B) 3 107

C) Derin

D) Doða

C) 3 108

D) 3 109

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

5

8. SINIF


A 6.

(–2)

A

, 3 , (–1) ,

A

$ %

1 ' –– 5

A

A

9. = 5M5 gr

Yukarýdaki üslü sayýlar küçükten büyüðe doðru sýralý olduðuna göre; , , , ' sembolleri yerine gelmesi gereken sayýlar aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A)

–– 3

––– –1

–– 2

' ––– –2

B)

2

1

2

–3

C)

3

1

2

–2

D)

2

–1

3

1

= 7M3 gr

= 9 gr

Yukarýdaki yýlbaþý süsleri bir çam aðacýna asýlacaktýr. En aðýr olan süs, aðacýn üst kýsýmlarýna; en hafif olan süs, aðacýn alt kýsýmlarýna; diðeri de aðacýn orta kýsýmlarýna asýlacaktýr. Buna göre, çam aðacýnýn görüntüsü aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A)

B)

C)

D)

7. 75

24 40 15

4 0,4

135 – 60 15

M2 (M2 – M8)

Yukarýdaki tahtada yazýlmýþ olan sayýlardan kaç tanesi silinirse kalan sayýlarýn tamamý rasyonel sayý olur? A) 1

8.

B) 2

7

6

0,3 10 + 5 10 – 4 10

C) 3

D) 4

5

10. M0,09 lll + M1,44 lll – M1,96 lll

iþleminin sonucunun bilimsel gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir?

iþleminin sonucunun karesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir?

A) 7,6 104

B) 7,6 105

A) 10

C) 7,6 106

D) 76 106

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

6

B) 1

C) 0,1

D) 0,01

8. SINIF


A

A

A

A

A

11.-20. SORULAR SEÇMELÝ HAZIRLANMIÞTIR. CEVAP ANAHTARI AYNIDIR. AYNI NUMARALI SORULARDAN ÝÞLEDÝÐÝNÝZ MÜFREDATTAN SÝZE UYGUN OLANI CEVAPLAYINIZ.

11.

11.

y

x

O

1 br 1 br

Birim karelere bölünmüþ zemin üzerindeki koordinat düzleminde verilen araba modelinin 6 br sola ve 3 br aþaðýya ötelenmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir?

Boyu x cm olan bir çocuk, önündeki 15 cm yüksekliðindeki tabureye çýktýðýnda; masanýn boyundan uzun, buzdolabýnýn boyundan kýsa olmaktadýr.

A)

Buna göre, çocuðun boyunu veren eþitsizlik aþaðýdakilerden hangisidir?

B)

y

x

O

C)

x

O

D)

y

O

12.

y

x

1. Adým

B) 165 < x < 220

C) 135 < x < 190

D) 125 < x < 185

y

O

x

12.

Aþaðýdaki örüntülerden hangisi bir fraktal deðildir? Baþlangýç

A) 150 < x < 205

24 , 22 , 20 , 18 ... Yukarýda ilk dört terimi verilen aritmetik dizinin 11. terimi bir geometrik dizinin ortak çarpanýdýr.

2. Adým

A)

Bu geometrik dizinin 3. terimi 128 olduðuna göre, 1. terimi kaçtýr?

B)

A) 10

B) 8

C) 6

D) 4

C)

D)

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

7

8. SINIF


A 13.

A

A

A

A

13.

Grafik: Öðrencilerin Boylarý Kiþi Sayýsý 10

26.

8

25. Merve

6

24. 23.

4

22.

2

Boy (cm)

Basamaklarý numaralandýrýlmýþ bir merdivenin 23. basamaðýnda bulunan Merve, merdivenleri ikiþer ikiþer çýkmaya baþlýyor. Yukarýda bir sýnýftaki öðrencilerin boylarýnýn daðýlýmýný gösteren histogram verilmiþtir.

Buna göre, Merve’nin 127. basamaða gelebilmesi için kaç adým atmasý gerekir?

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) 56

B) 54

C) 52

D) 50

A) Grup geniþliði 5 dir. B) Boyu 155 cm olan kiþi sayýsý en fazla 6 dýr. C) Sýnýf mevcudu 28 kiþidir. D) Boyu 160 cm den kýsa olan 14 kiþi vardýr.

14.

14.

S

S K

S S

S

S

S K

K

I. Torba

S

K

K S K K

–x2

–x

–1

Yukarýda modellenmiþ hali verilen cebirsel ifadenin çarpanlara ayrýlmýþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir?

I. torbadan kýrmýzý, II. torbadan sarý top çekilme olasýlýðý kaçtýr?

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

1

II. Torba

Önce I. torbadan daha sonra II. torbadan rastgele birer top çekiliyor.

3 B) –– 8

x

K K

Þekilde gösterilen I. torbada 5 sarý, 3 kýrmýzý; II. torbada 4 sarý, 6 kýrmýzý özdeþ top bulunmaktadýr.

21 A) ––– 40

x2

1 C) –– 4

A) (5x – 1) (x + 2)

B) (x + 5) (x – 2)

C) (x + 5) (5x – 2)

D) (5x + 2) (x – 1)

3 D) ––– 20 8

8. SINIF


A

A

A

15.

A 15.

A

1. vagon (a–3) 2

=

2. vagon

a 2– 6a + 9

3. vagon

4. vagon

9x – 6 = 3 (3x –2)

Ayþe 3 yaþ

Ekin 5 yaþ

Ýrem 7 yaþ

A) 1

Buna göre, kardeþlerin yaþlarýnýn standart sapmasý kaçtýr?

16.

C) 2M3

B) 4

Ali, yandaki hesap makinesinin tuþlarýna art arda ve rastgele 5 kez basýyor. Hesap makinesinin ekranýnda görünen sayýnýn 47382 olma olasýlýðý kaçtýr? 1 A) ––– 9!

17.

1 B) –––– 95

16. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 C) –––––––––– 9 8 7 6 5

2. Hafta 4 5 9 5

B) 2

C) 3

D) 4

x2 – 3x – a –––––––––––– x+2 ifadesi sadeleþebildiðine göre, a deðeri kaçtýr? A) 12

B) 10

C) –10

D) –12

1 D) –– 9

17. 3. Hafta 8 4 3 4

– 2x = 6x + 4

D) 2

Tablo : Trafik Kazasý Sayýlarý Haftalar 1. Hafta Sokaklar 1 A 1 B 2 C 7 D

x2

Yukarýdaki trenin kaçýncý vagonunda yazan ifade özdeþlik deðildir?

Yukarýda üç kardeþin yaþlarý verilmiþtir.

A) 3M2

8x 2–18=2 (2x–3) (2x+3)

4. Hafta 5 9 5 1

Boyu 15 cm iken dikilen bir fidan her ay ayný miktarda uzamaktadýr. 6 ay sonunda fidanýn boyunun 70 cm den daha kýsa olduðu bilindiðine göre, fidanýn bir aydaki uzama miktarý aþaðýdaki eþitsizliklerin hangisi ile ifade edilir?

Yukarýdaki tabloda Ocak ayý içinde bir ilçedeki bazý sokaklarda meydana gelen trafik kazasý sayýlarý haftalara göre verilmiþtir.

A) 70 + 6x < 15

B) 70 – 6x < 15

C) 6 + 15x < 70

D) 15 + 6x < 70

Hangi sokakta trafik kazasý olma riski en azdýr? A) A

B) B

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

C) C

D) D 9

8. SINIF


A 18.

A

A

Eþ alanlý 8 daire dilimine bölünmüþ olan çark art arda iki kez döndürülüyor.

1 A) ––– 16

18.

sarý yeþil kýrmýzý

mavi

sarý

yeþil

Okun birinci dönüþte sarý bölgeyi, ikinci dönüþte mavi bölgeyi gösterme olasýlýðý kaçtýr?

A

A

(x2 – 9) (x + 1) ––––––––––––––– x2 + 4x + 3 ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir?

mavi yeþil

A) x–3

C) x+1

D) x+3

1 D) –– 4

1 C) –– 6

1 B) –– 8

B) x–1

19.

19. ...

2x + 1 x+2 –––––– < –––––– 5 3 eþitsizliðinde x in alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr?

Baþlangýç 1. adým

2. adým

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

1 –– oranýnda küçültülerek 2 oluþturulan fraktalýn kaçýncý adýmýnda 63 tane Kenar uzunluklarý

harfi bulunur? A) 7

B) 6

20.

C) 5

D) 4

20.

y 3

a 2 – b2 – a – b –––––––––––––– 4a + 4b

A

2

a – b = 25 olduðuna göre,

1

B

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? x

–3 –2 –1 0

1

2

3

A) 7

–1

B) 6

C) 5

D) 4

–2 –3

Þekildeki AB doðru parçasý saat yönünde orijin etrafýnda 90° döndürülüyor. Elde edilen yeni þeklin uç noktalarýnýn koordinatlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir? A) (–2,–2)

B) (1,–3)

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

C) (2,2)

MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

D) (3,–1) 10

8. SINIF


A

A

A

A

A

FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ 1.

3. T1

T2

X

Z Y

Atmosfer olaylarýný incelemede kullanýlan balon I

T3

sývý

Gökyüzünde süzülen uçurtma II

X, Y ve Z cisimleri þekildeki gibi dengede olup cisimleri dengede tutan iplerdeki gerilme kuvvetleri sýfýrdan farklýdýr. Paraþütle atlayan adam III

Buna göre, cisimleri tutan ipler kesildiðinde X, Y ve Z cisimlerinin hareket yönleri aþaðýdakilerden hangisi gibi olur? X ––––––– A) p

Y ––––––– p

Z ––––––– p

B)

p

p

n

C)

n

n

n

D)

n

p

n

2.

Hava, içinde bulunan cisimlere yukarý yönlü bir kuvvetle etki eder. Bu kuvvet, havanýn cisimlere uyguladýðý kaldýrma kuvvetidir. Buna göre, yukarýdaki olaylarýn hangilerinde havanýn kaldýrma kuvveti etkilidir?

sývý X d1

sývý Þekil I

= Cismin aðýrlýðý = Cismin özkütlesi = Cismin hacmi

X

C) II ve III

D) I, II ve III

L

M

N

S

2S

3S

4S

Þekil II

Þekil I deki sandýðýn yere yaptýðý basýncý azaltarak yerdeki parkeye zarar vermesini önlemek için ayaklarýnýn altýna Þekil II deki cisimler yerleþtirilmek isteniyor. Buna göre, masanýn ayaklarýna aþaðýdaki gibi hangi cisim yerleþtirilirse parke en az zararý görür?

sývý Þekil II

Sýla, Þekil I de gösterilen sistemin yukarýdaki gibi hazýrlamýþtýr.

kimlik kartýný

B)

A)

Buna göre, Sýla’nýn Þekil II deki sistemin kimlik kartýný hazýrlarken hangi eþitlikleri deðiþtirmesi gerekir? B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

M

K K

K

M

M

N

N

D)

C)

A) Yalnýz I

N

L L

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

K

Þekil I

sývý d2

B) I ve III

4.

Taþan Sývý Kimlik Kartý I. Taþan sývýnýn aðýrlýðý II.Taþan sývýnýn özkütlesi III.Taþan sývýnýn hacmi

A) I ve II

11

L

8. SINIF


A 5.

A

A

A 7.

Adil, eþit hacim bölmeli bileþik kaplardaki musluðu açýp sývý akýþý tamamlandýðýnda, kabýn K ve L noktalarýndaki sývý basýncýnýn birbirine eþit olmasýný istiyor.

A

S

Buna göre, Adil aþaðýdaki düzeneklerden hangisini seçmelidir? (Kaplarý birbirine baðlayan borudaki sývý hacmi önemsenmeyecek.)

2S

d

d l

ll

S A)

B)

h h h K

h

h

h

h

h

h h K

h

h

L

2d

D)

h

h

h

h

h

h

h

h

h

lll

lV

Özkan, Caner ve Soner açýk hava basýncýný ölçmek amacýyla, ayný ortamda hazýrladýklarý I, II, III ve IV düzeneklerini kullanarak aþaðýdaki sorulara yanýt aramaktadýrlar.

h h L K

h K

d

h L

C)

S

L

Tüpün içindeki sývý seviyesi kaba batýrýlan tüpün duruþuna baðlý mýdýr?

Özkan

6.

Tüpün içindeki sývý seviyesi sývýnýn cinsine baðlý mýdýr?

Kapalý bir kaptaki sývýya uygulanan basýnç bu sývýnýn ve kabýn iç yüzeyinin her noktasýna aynen ve dik olarak iletilir prensibine pascal prensibi denir.

Caner

Tüpün içindeki sývý seviyesi tüpün kesit alanýna baðlý mýdýr?

Buna göre, verilen örneklerden hangisi Pascal Yasasý’ný kanýtlamak için kullanýlamaz? Soner

A)

B) Buna göre, Özkan, Caner ve Soner’in kullanmalarý gereken düzenekler aþaðýdakilerin hangisinde doðru verilmiþtir? Özkan Tamirhanelerdeki araba kaldýraçlarý

C)

Tulumbalar

D)

Dalgýç tüpleri

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Caner

Soner

A) l ve ll

ll ve lll

ll ve lV

B) l ve lV

l ve lll

l ve ll

C) ll ve lll

l ve lV

l ve ll

D) l ve lV

ll ve lll

lII ve lV

Ýtfaiye merdivenleri 12

8. SINIF


A

A

A

8.

A 10.

X gazý

A

Fehmi’nin seçtiði element atomunun özellikleri þunlardýr: • 3 katmana sahiptir.

Lastik balon

• Son katmanýnda 6 elektron vardýr.

Açýk havada bulunan içi X gazý ile dolu þekildeki lastik balona ayný sýcaklýkta ayný cins gaz gönderilmesiyle ilgili öðrencilerin sorduðu sorular aþaðýda verilmiþtir. Kaptaki gazýn yoðunluðu nasýl deðiþir?

C

Kaptaki gazýn basýncý nasýl deðiþir?

Duygu

S

Fehmi’nin, bir bölümü verilen periyodik cetvelden seçip bahsettiði element aþaðýdakilerden hangisidir?

Ayþe

A) Mg Buna göre, Duygu ve Ayþe’ye verilecek doðru cevaplar aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir?

B) C

11. Element X

Duygu –––––––– A) Artar

Ayþe –––––––– Deðiþmez

B) Artar

Artar

C) Azalýr

Azalýr

D) Deðiþmez

Deðiþmez

O

Mg

C) O

D) S

Ýyonik bað Kovalent Nötr halde yapar bað yapar kararlý mýsýn? mýsýn? mýsýn? Hayýr Hayýr Evet

Y

Evet

Hayýr

Hayýr

Z

Evet

Evet

Hayýr

X, Y ve Z elementlerinin kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplar tablodaki gibidir. Buna göre; X, Y ve Z elementleri ile ilgili aþaðýdaki yorumlardan hangisi yapýlamaz? A) X elementi soygazdýr. B) Y elementi metaldir. C) Z elementi ametaldir. D) Z elementi kendi grubundakiler ile bað yapamaz.

9.

12.

Parlaktýr. Kendi aralarýnda bileþik yapabilirler.

4. kat NaCl - MgO

Oda sýcaklýðýnda katý, sývý ve gaz halde bulunabilirler.

3. kat N2 - CH4

Elektron verme eðilimindedirler.

2. kat NaCl - HF

Tabloda verilen özelliklerden metallere ait olanlara “3” olmayanlara ise “x” iþareti konulduðunda tablo aþaðýdakilerden hangisindeki gibi olur? A) x

B)

C) x

x

3 x

x

x

3 x

3

3

3

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

D)

1. kat CH4 - HF

Aslý’nýn evi bir iyonik ve bir kovalent baðlý bileþiðin bulunduðu katta olduðuna göre, Aslý kaçýncý katta oturmaktadýr? (1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 11Na, 12Mg, 17Cl)

3 x 3 3

A) 1 13

B) 2

C) 3

D) 4 8. SINIF


A 13.

A

A

A 15.

s: DNA kendini eþler. n: Kromozomlar ekvatoral düzlemde dizilir.

A T S G G

l: Çekirdek zarý erir. u: Kromozomlar ikiye ayrýlýp zýt kutuplara çekilir. Yukarýda mitoz bölünme sýrasýnda gerçekleþen olaylar verilmiþtir.

I

A) n, s, l, u

B) l, s, n, u

C) s, l, n, u

D) u, s, l, n

16.

B) I o DNA II o Gen III o Nükleotid

C) I o Nükleotid II o Gen III o DNA

D) I o DNA II o Nükleotid III o Gen

Vejetatif

Yenilenme

C) Eþeysiz üreme

l, u

C)

n, u

H, l

D)

l, n

H, u

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Tomurcuklanma

Þekilde verilen model üzerinde s sembolüyle gösterilen yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

Buna göre, aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi doðrudur?

H, n

Bölünme

s

A) Eþeyli üreme

B)

III

A) I o Gen II o DNA III o Nükleotid

Þekildeki kartlarda mitoz ve mayoz bölünmeye ait bilgiler yer almaktadýr.

Mayoz bölünme ––––––––––––– H, n

II

Buna göre, numaralý yapýlarýn isimleri aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

H n u l Hücrenin Homolog Büyüme, Çekirdek kromokromoyenilenve sitopzom sayýzomlar me, ona- lazma bir sý yarýya arasýnda rým olay- kere bölüinerken, gerçeklelarýný nerek iki türün kro- þen parça saðlar. yeni hücmozom deðiþimi Yaþam re oluþtusayýsýnýn kalýtsal boyu derur. sabit kalçeþitlilik vam eder. masýný saðlar. saðlar.

Mitoz bölünme –––––––––––– A) u, l

T A G S S

Þekilde bir kromozomu oluþturan yapýlar verilmiþtir.

Bu olaylarýn meydana geliþ sýrasý aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?

14.

A

B) Mayoz bölünme

D) Döllenme

14

8. SINIF


A

A

17.

Baskýn gen

A

Kývýrcýk saç geni

Düz saç geni Sarý saç rengi geni

A

19.

Çekinik gen

Siyah saç rengi geni

A

Kahverengi göz rengi geni Mavi göz rengi geni Þekildeki tabloda bazý çekinik ve baskýn genler verilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki öðrencilerden hangisinde saç rengi, þekli ve göz rengi bakýmýndan genotipleri kesin olarak bilinebilir? A)

B)

Kývýrcýk, siyah saçlý, kahverengi gözlü

Düz, sarý saçlý, mavi gözlü

C)

D)

Kývýrcýk, sarý saçlý, kahverengi gözlü

Þekildeki DNA zincirine bakan Eylül, DNA molekülleriyle ilgili bazý formüller buluyor. Düz, siyah saçlý, mavi gözlü

Buna göre, Eylül’ün formüllerinden hangisi yanlýþtýr? A)

Toplam Toplam þeker = fosfat sayýsý sayýsý Tek zin-

Tek zincir-

B)

or- = C) cirdeki D) ganik baz deki þeker sayýsý

sayýsý

A+G ––––– =1 T+C Tek zinTek zincirdeki = cirdeki sitozin guanin sayýsý sayýsý

20.

18.

Anne

Baba

I

XRXr

XR Y

II

XRXr

XrY

III

XRXR

XrY

Bir Bir süre bölgede sonra yaþayan buzul çaðý türünün gelir ve farklý renkli etraf beyaz bireyleri bir örtüye vardýr. bürünür.

Bu hikayede aþaðýdakilerden hangisi yoktur?

Buna göre, hangi ailenin renkkörü çocuðu olamaz? B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

Bir süre sonra geriye yalnýzca türün beyaz renkli bireyleri kalýr.

Yukarýda A türüne ait geliþim süreci verilmiþtir.

Yukarýda üç ailede anne ve babanýn renkkörlüðü yönünden genotipleri verilmiþtir.

A) Yalnýz III

Beyaz zeminin üstündeki koyu renkli bireyler çabuk farkedilip avlanýrlar.

A) Doðal seçilim

B) Varyasyon

C) Modifikasyon

D) Adaptasyon

FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ. SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 15

8. SINIF


A

A

A

A

A

S O S YA L B Ý L G Ý L E R T E S T Ý 1.

3. Artýk duramayýz, sürekli ileri gideceðiz, geriye ise hiç gidemeyiz.

Devrimcilik

Mustafa Kemal’in Katýldýðý Bazý Savaþlar ve Cepheler Trablusgarp Savaþý Çanakkale Savaþý

Bir millet topyekün kurtulmaya karar verir de harekete geçerse onun özgürlüðünü ve baðýmsýzlýðýný elde etmesini engelleyecek hiçbir güç yoktur.

I

• Conkbayýrý •3

II

1 ________

Yukarýda boþ býrakýlan yerlere, sýrasýyla Atatürk’ ün hangi kiþilik özellikleri getirilmelidir? I ____________

II ___________

A) Birleþtirici gücü

Vatan sevgisi

B) Vatan sevgisi

Önderliði

C) Akýlcýlýðý

Birleþtirici gücü

D) Birleþtirici gücü

Önderliði

Doðduðu þehir. Mustafa Kemal Atatürk’ün

•1

•2 • Tobruk

Yukarýdaki þemada numaralarla gösterilen yerlere, aþaðýdakilerden hangileri getirilmelidir?

Bu vatan çocuklarýmýz ve torunlarýmýz için cennet yapýlmaya layýktýr.

2.

• Derne

4.

Selanik

Harp Akademisi’nde okuduðu þehir.

?

Ýlk askeri görevine baþladýðý þehir.

?

2 _______

3 _________

A) Arýburnu

Bingazi

Anafartalar

B) Anafartalar

Arýburnu

Bingazi

C) Bingazi

Hicaz

Arýburnu

D) Bingazi

Arýburnu

Anafartalar

Mustafa Kemal, Ýstanbul’dan ayrýlýrken yakýn arkadaþlarýna: “Düþman süngüsü altýnda milli birlik olmaz. Ancak hür vatan topraklarýnda milletin istiklali ve hürriyeti için çalýþýlabilir. Bu gayeyi gerçekleþtirmek üzere Anadolu’ya gidiyorum” demiþtir. Yukarýda verilenler dikkate alýndýðýnda, Mustafa Kemal ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

Verilen þemada “?” ile gösterilen yerlere, sýrasýyla hangi þehirler getirilmelidir?

A) Kurtuluþun Ýstanbul’dan saðlanabileceðine inanmamaktadýr.

A) Manastýr – Trablusgarp B) Ýstanbul – Þam

B) Türk milletinin baðýmsýz olmasýný amaçlamaktadýr.

C) Sofya – Manastýr

C) Saltanat makamýnýn etrafýnda birleþilmesi gerektiðini düþünmektedir.

D) Þam– Çanakkale

D) Esaret altýnda milli birliðin saðlanamayacaðýna inanmaktadýr. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

16

8. SINIF


A 5.

A

A

A 7.

Mustafa Kemal’in doðduðu yýllarda Osmanlý Devleti zor bir dönem geçiriyordu. Meþrutiyet yönetimi, imparatorluðun daðýlmasýný önlemek için bir çare olarak düþünülmüþ ancak geliþmeler umulduðu gibi olmamýþtý. Milliyetçilik akýmýnýn yaygýnlaþmasý ile pek çok millet Osmanlý Ýmparatorluðu’ndan ayrýlma mücadelesine girmiþti.

Mondros Ateþkes Antlaþmasý’na tepkiler:

Sultan Vahdettin

Yukarýda verilen durum, aþaðýdakilerden hangisine ortam hazýrlamýþtýr?

A

Sadrazam Ahmet Ýzzet Paþa

A) Osmanlý Devleti’nin parçalanma sürecinin hýzlanmasýna

Aðýr þartlar taþýmasýna raðmen Mondros Ateþkes Antlaþmasý ný imzalamamýz gerekir.

Ateþkesin maddeleri diðer maðlup devletlerin imzaladýðý antlaþmalardan daha hafiftir.

Bu ateþkes tüm ülkeyi iþgale açýk hale getirmektedir.

B) Avrupalý devletlerin Osmanlý’nýn toprak bütünlüðünü savunmasýna

Mustafa Kemal Atatürk

C) Rusya’nýn Panslavizm politikasýna son vermesine

Bu bilgilere göre;

D) Osmanlý Devleti’nin Ýngiltere ile ittifak arayýþlarýna girmesine

I. Mondros Ateþkesi farklý tepkilerle karþýlanmýþtýr. II. Ateþkes maddelerinin tehlikesini Mustafa Kemal görmüþtür. III. Padiþah ateþkesi imzalayarak, Milli Mücadele’nin baþlatýlmasý için zaman kazanmak amacýndadýr. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlamaz?

6.

Mondros Ateþkes Antlaþmasý Maddeler

8.

C) I ve II

D) II ve III

? = Yeni cepheler açýldý.

b Osmanlý ordularý ter- 2. Ýletiþim kesilerek his edilecektir. topyekün bir Türk direniþinin baþlamasýnýn önlenmesi amaçlanmýþtýr.

+ Savaþ daha geniþ alana yayýldý. + Savaþýn süresi uzadý.

Doðudaki altý ilde ka- 3. Ýtilaf Devletleri iþrýþýklýk çýkarsa bu ilgallere hukuki dalerden herhangi biri yanak oluþturmuþiþgal edilebilecektir. lardýr.

d Ulaþým ve haberleþme araçlarýna el konulacaktýr.

B) Yalnýz lII

Yorumlar

a Ýtilaf Devletleri güven- 1. Osmanlý Devleti liklerini tehlikeye atasavunmasýz hale cak bir durum ortaya getirilmiþtir. çýkarsa, herhangi bir bölgeyi iþgal edebilecektir.

c

A) Yalnýz II

Yukarýdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere, aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

4 Ermeni Devleti’nin kurulmasýna zemin hazýrlanmýþtýr.

A) Çanakkale Savaþý’nýn sonuçlarý

Yukarýdaki tabloda verilen maddeler ve yorumlarýn eþleþtirilmesi, aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde doðru yapýlmýþtýr?

B) Osmanlý Devleti’nin Birinci Dünya Savaþý’na girmesinin sonuçlarý

A) a3 – b2 – c1 – d4

B) a2 – b3 – c1– d4

C) a3 – b1 – c4 – d2

D) a1 – b4 – c2– d3

D) Rusya’nýn Birinci Dünya Savaþý’ndan çekilmesinin sonuçlarý

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

C) Osmanlý Devleti’nin Birinci Dünya Savaþý’na girmesinin nedenleri

17

8. SINIF


A 9.

A

A

A 11.

Mustafa Kemal, meclise verdiði önergede TBMM’ nin yapýsýný ve çalýþma programýný belirtmiþtir. Bazý saltanat yanlýlarý padiþah ve halifenin konumunu sorunca þu cevabý vermiþtir: – Saltanat ve hilafet makamlarý, üzerindeki baskýdan kurtulduðunda TBMM’nin düzenleyeceði yasal ilkeler çerçevesinde yerini alacaktýr.

Ermenilerle imzalanan Gümrü Antlaþmasý’nda yer alan bazý maddeler þunlardýr: •

Ermenistan, Sevr Antlaþmasý’ný tanýmayacaktýr.

Kars, Sarýkamýþ, Kaðýzman ve Iðdýr, TBMM’nin denetimine býrakýlacaktýr.

Buna göre; I. Misak-ý Milli yolunda adýmlar atýldýðý,

Buna göre, Mustafa Kemal yapmýþ olduðu açýklamayla aþaðýdakilerden hangisini amaçlamýþ olamaz?

II. Güçler birliði ilkesinin benimsendiði, III. Ermenistan’ýn, TBMM’nin siyasi varlýðýný kabul ettiði

A) Ulusal bütünlüðü saðlamayý B) Halife ve saltanat yanlýlarýnýn da desteðini almayý

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

C) Farklý düþüncedeki bireyleri baðýmsýzlýk ülküsü etrafýnda birleþtirmeyi D) Saltanatýn güçlenmesini ve devamlýlýðýný saðlamayý

10.

A

12.

Egemenlik, bir ülkenin yönetim þeklini ortaya koyan ifadedir. Osmanlý Devleti’nin egemenlik anlayýþý uzun yýllar mutlak monarþiye dayanmýþtýr. Milli Mücadele’nin daha ilk yýllarýnda bu anlayýþýn deðiþtirileceði ile ilgili ilk sinyaller de ortaya çýkmýþtýr.

A) Yalnýz I

B) Yalnýz lII

C) I ve II

D) I ve III

.......................................................... Kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý Doðuda Ermenilere toprak verilmemesi

Buna göre;

Yukarýdaki diyagramda boþ býrakýlan yere, gelebilecek en uygun baþlýk aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

I. Milletin baðýmsýzlýðýný, yine milletin azim ve kararý kurtaracaktýr.

A) Lozan’da çözüme kavuþmayan konular

II. Kuvay-ý Milliye’yi etkin, milli iradeyi hakim kýlmak esastýr.

B) Lozan’da TBMM’nin taviz vermediði konular C) TBMM ile Fransa arasýnda çözüme kavuþmayan konular

III. Vatanýn bütünlüðü ve milletin baðýmsýzlýðý tehlikededir.

D) Kars Antlaþmasý’nda TBMM lehine çözülen konular

kararlarýndan hangileri, ulus egemenliðine dayalý bir yönetim kurulacaðýnýn sinyallerini vermektedir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz lII

C) I ve II

D) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

18

8. SINIF


A 13.

A

A

A 15.

Misak-ý Milli “milli yemin” demektir. Misak-ý Milli’yle vatanýn sýnýrlarý çizilerek, vatanýn bütünlüðü ve tam baðýmsýzlýk kavramlarý vurgulanmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin Misak-ý Milli’ye uygun bir karar olduðu söylenemez? A) Türk vatanýnýn tümü parçalanmaz bir bütündür.

A

Mustafa Kemal II. Ýnönü Savaþý’ndan sonra, Ýsmet Paþa’ya çektiði telgrafta þu ifadelere yer vermiþtir: “Siz orada yalnýz düþmaný deðil, milletin makus talihini de yendiniz. Ýstila altýndaki bedbaht topraklarýmýzla beraber bütün vatan, bugün en uzak köþelerine kadar zaferinizi kutluyor.” Yukarýdaki bilgilerden hareketle, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

B) Kapitülasyonlar kesinlikle kaldýrýlmalýdýr. C) Azýnlýklarýn durumu eþitlik ilkesi içinde belirlenir.

A) Milletin düzenli orduya güveni artmýþtýr.

D) Boðazlar uluslararasý bir komisyona býrakýlabilir.

B) Ordu saldýrý gücüne ulaþmýþtýr. C) TBMM’nin otoritesi güçlenmiþtir. D) Türk Kurtuluþ Savaþý’nda önemli bir dönüm noktasý yaþanmýþtýr.

14.

16.

Fransa, Milli Mücadele yýllarýnda Anadolu’da kalamayacaðýný anlamýþ ancak yine de süreç içerisinde biraz daha beklemeyi uygun bulmuþtur. Sakarya Zaferi’nin ardýndan da, Hatay hariç Suriye sýnýrýna kadar olan topraklarý boþaltmýþtýr. Böylece Ýtilaf Devletleri içinde, TBMM’yi tanýyan ilk devlet Fransa olmuþtur.

Mudanya Ateþkes Antlaþmasý’na göre Osmanlý Devleti hukuken yok sayýlmýþtýr.

Antlaþmanýn aþaðýdaki maddelerinden hangisi Nihat’ýn bu sözlerini kanýtlar niteliktedir?

Bu geliþmelerin, aþaðýdakilerden hangisine neden olduðu söylenemez?

A) Türkiye ile Yunanistan arasýndaki savaþ sona erecektir.

A) Güney sýnýrýnýn bugünkü halini almasýna

B) TBMM, Trakya’da en fazla 8.000 kiþilik bir jandarma kuvveti bulunduracaktýr.

B) Güney Cephesi’ndeki mücadelenin sona ermesine

C) Ýstanbul ve Boðazlar TBMM’ye býrakýlacaktýr. D) Yunanlýlar Doðu Trakya’yý boþaltacaktýr.

C) Ýtilaf Devletleri arasýnda görüþ ayrýlýklarýnýn oluþmasýna D) Misak-ý Milli’ye aykýrý olarak, Hatay’ýn ülke sýnýrlarýnýn dýþýnda býrakýlmasýna ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

19

8. SINIF


A

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR AÞAÐIDAKÝ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YERÝNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

17.

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUMAYANLAR, AÞAÐIDAKÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.

17.

Aþaðýdakilerden hangisi, zekât ibadetinin toplumsal ve bireysel katkýlarýndan biri deðildir? A) Sosyal dayanýþmanýn artmasý B) Toplumda muhtaç ve yoksul insanlarýn korunmasý C) Toplumda sýnýf farklýlýklarýnýn belirginleþmesi D) Zengin ile yoksul arasýndaki kaynaþmanýn saðlanmasý

I. TBMM döneminde alýnan bazý kararlar

Kullanýlan yetkiler

1. Ýstiklal Mahkemeleri’ nin kurulmasý

a Yürütme

2. Hýyanet-i Vataniye Kanunu’nun çýkarýlmasý

b Yasama

3. Batý Cephesi komutanlýðýna, Ýsmet Paþa’ nýn atanmasý

c

Yargý

Yukarýdaki tabloda verilen, karar ve yetkilerin doðru eþleþtirilmesi aþaðýdakilerden hangisinde yapýlmýþtýr?

18.

18.

Her þeyin önceden Allah tarafýndan belirlenmesine ............... denir. Allah tarafýndan bilinen þeylerin zamaný gelince gerçekleþmesine de ............... denir. Yukarýda verilen boþluklara sýrasýyla aþaðýdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) 1-a, 2-b, 3-c

B) 1-b, 2-c, 3-a

C) 1-c, 2-b, 3-a

D) 1-c, 2-a, 3-b

Kurtuluþ Savaþý süresince farklý görüþteki kiþiler ülkenin iþgalden kurtarýlmasý amacýyla ayný kongre veya meclis çatýsý altýnda toplanarak, birlikte hareket etmiþlerdir. Bu durum,

A) Fýkýh – Kader

I. Birleþtirici faktörlerin güçlü olduðu,

B) Kader – Kaza

II. Baðýmsýzlýðýn ulusal amaç olarak benimsendiði,

C) Kaza – Kader

III. Ýstanbul Hükümeti’ne baðlýlýðýn arttýðý

D) Tevekkül – Kaza

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

yargýlarýndan hangilerinin doðruluðunu kanýtlar?

20

A) Yalnýz I

B) l ve ll

C) lI ve Ill

D) I, ll ve lll

8. SINIF


A 19.

A

A

A

A

19.

Bir adam Hz. Muhammed’e; “Allah’ýn en sevdiði insanlar kimlerdir?” diye sormuþtur. Hz. Muhammed ise, “Ahlaký en güzel olanlardýr.” diye buyurmuþtur.

Bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adý altýnda toplandý.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi güzel ahlak sahibi olan birinin davranýþý olamaz?

Manda ve himaye kesin olarak reddedildi.

Ýrade-i Milliye adýnda bir gazete çýkarýlmasýna karar verildi.

A) Emanete ihanet etmez. B) Sorumluluklarýný bilir, verdiði sözü tutar. ?

C) Zor durumda kaldýðýnda yalan söyler. D) Arkadaþlarýnýn kusurlarýyla dalga geçmez.

Yukarýdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere, aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

20.

20.

Hac, yýlýn belirli günlerinde, Kâbe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir. Hac, þartlarý uygun olan her Müslüman için farzdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi hac ibadetini gerçekleþtirecek Müslümanlarda aranan þartlardan biri deðildir?

A) Amasya Genelgesi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Amasya Görüþmeleri

Ýtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açmasýnda; Ýstanbul ve boðazlarý ele geçirmek, Rusya’ya yardým göndermek, Balkan milletlerini kendi yanlarýna çekerek savaþý sonlandýrmak düþünceleri etkili olmuþtur. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi Ýtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açma amaçlarýndan biri olamaz?

A) Ekonomik açýdan uygun olmak B) Saðlýðý hacca gitmeye elveriþli olmak

A) Savaþý kýsa sürede bitirmek

C) Akýllý olup, ergenlik çaðýna girmiþ olmak

B) Osmanlý’yý savaþ dýþý býrakmak

D) Hiç günah iþlememiþ olmak

C) Müttefiklerine destek olmak D) Savaþý geniþ alanlara yaymak

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ BÝTTÝ. ÝNGÝLÝZCE TESTÝNE GEÇÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

21

8. SINIF


A

A

A

A

A

ÝNGÝLÝZCE TESTÝ 3. 1. - 5. Sorularda verilen resimlere göre boþluklara uygun gelen seçeneði bulunuz.

1.

They’re and expensive things. Women like them very much. The detective found the find the murderer soon.

A) valuable

. They will

B) valueless

A) suspectful

C) usual

B) fingerprints

D) innocent

C) footprints D) tooth impression

4.

2.

He is a . He likes chasing evidence to find the suspect. A) detective B) robber C) trap She uses

D) gambler

for her paintings.

A) brushes B) toothpaste C) chalks D) crayons ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

22

8. SINIF


A

A

A

5.

A 8.

A

While I was driving a car, I accident.

an

A) has B) have C) was having D) had

It’s the

.

A) Republic Day B) Valentine’s Day

9.

C) Youth and Sports Day D) Victory Day

Her skin is skin products.

. She doesn’t need to use

A) not smooth B) not smooth enough C) smooth enough D) enough smooth

10.

Left brain dominant people

.

A) are verbally

6. - 10. Sorularda verilen boþluklara uygun gelen seçeneði bulunuz.

B) are logic C) think realistically

6.

D) thinks intuitively

he was running, he fell down and broke his arm. A) If B) When C) While D) So

11. - 12. Sorularda verilen kelimenin zýt anlamlýsýný bulunuz.

7.

The enemy soldiers 1919.

11.

our soldiers in

introvert

A) attacked A) shy

B) attacks

B) respectful

C) will attack

C) sensitive

D) is attacking

D) outgoing ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

23

8. SINIF


A

A

A

A

12.

A

15. Soruda altý çizili olan kelime yanlýþ yazýlmýþtýr. Yerine gelecek doðru ifadeyi bulunuz.

guilty A) treasure

15.

B) innocent C) prove

As I saw him, he was shouting at his wife. He was so nervous. A) While

D) suspect

B) What C) When D) If

13. - 14. Sorularda verilen ifadeye uygun gelen resmi bulunuz.

13.

16. - 17. Sorularda verilen tablolarda “?” yerlere uygun gelen seçeneði bulunuz.

He is overweight. He likes eating too much. A)

B)

16.

C)

D)

shower gel

?

shampoo

hair care

A) hair care B) body care C) acne gel D) hand care

17. 14.

stingy

mean

reliable

?

You should rinse your face with warm water. A)

B)

A) trustworthy B) generous C) rude D) grateful C)

D)

SINAV BÝTTÝ. YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

24

8. SINIF


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.