Page 1

A

A

A

A

A

TÜRKÇE TESTÝ 1.

4.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili kavramlar arasýnda özelden genele bir sýralama yapýlmýþtýr?

Benim güzel çiçeðim, sendeki bu tatlý koku, bu pürüzsüz görünüþ baþka hangi çiçekte var?

A) Þiirlerini yayýmladýðý ilk dergi, Þiir Oku’ydu. B) Vazoya koyduðu çiçek, adadan getirdiði mimozaydý. C) Yaprak Dökümü, dönemine ayna tutan bir romandýr.

Bu cümlede altý çizili söz öbeðinde kullanýlan mecaz oluþturma yolu, aþaðýdakilerin hangisinde yoktur?

D) Meyvelerden C vitamini deposu portakalý severim.

A) Salonda keskin bir koku vardý. B) Acý haykýrýþlarý buradan da duyuldu. C) Bu katý görünüþün altýnda bir melek var. D) Limonata çok mu ekþi olmuþ ne?

2.

Bir an gülümseyen talih, deðiþen kader Ömrümde bir tek o sonbahar Ömrüm oldukça anacaðým Bir rüya görür gibi geçtiðimiz sokaklar

5.

Ziya Osman SABA

Ekmek parasý için çoluk çocuðuyla gurbet ellere düþmüþtü. “Düþmek” sözcüðünün bu cümleye kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?

Bu þiirde aþaðýdaki sözcüklerden hangisinin eþ anlamlýsý yoktur?

A) Yaz tatili için herkes yollara düþmüþtü.

A) Tarih

B) Güz

B) Adam çok çalýþmaktan yorgun düþmüþtü.

C) Þans

D) Tebessüm

C) Hakan gelmeyince hepimiz telaþa düþtük. D) Bu konuda yorum yapmak bize düþmez.

6. 3.

s Senin yüzünden bütün hevesim kýrýldý. l Ýki kiþinin bildiði sýr deðildir.

“Ama” baðlacý, aþaðýdakilerin hangisinde “Ýyi bir futbolcu olduðunu söylemiþti ama boþ kaleye gol atamadý.” cümlesine kattýðý anlamda kullanýlmýþtýr?

H Sanatçý, son konserinde Ýstanbul’u salladý. n Kadýnýn sesi çok güzeldi. Yukarýdaki cümlelerden hangilerinde altý çizili sözcükler, somut anlamlýyken cümlede soyut anlam kazanmýþtýr?

A) Söylediklerini yaparým ama beni dinleyeceksin. B) Çok cesurdur ama geceleri yalnýz uyuyamaz. C) Az ama öz konuþmayý çok sever.

A) s – l

B) s – H

D) Ýþleri çabuk bitiririm ama bana yardým edersen.

C) H – n

D) n – l

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

1

8. SINIF


A

A

A

7.

A 10.

A

Aþaðýdaki atasözlerinin hangisi mecazlý anlatýma örnek olamaz? A) Horoz ölür, gözü çöplükte kalýr. B) Ay ýþýðýnda ceviz silkilmez. C) Irmak kenarýna çeþme yapýlmaz. D) Gönül kimi severse güzel odur.

Ben geleceðimle ilgilenirim çünkü yaþamýmýn geri kalan bölümünü orada geçireceðim.

11.

Bu cümlenin anlam iliþkisi aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir?

1. Sabýr, geniþliðe ulaþmanýn anahtarýdýr. 2. Sabýr acýdýr ama meyvesi tatlýdýr. 3. Sabýr; güçten, öfkeden daha yamandýr.

8.

A) Koþul-sonuç

B) Amaç-sonuç

4. Sabýr, sýkýntýdan kurtulmanýn tek yoludur.

C) Karþýlaþtýrma

D) Neden-sonuç

Yukarýda numaralanmýþ cümlelerin hangileri anlamca birbirine yakýndýr?

“Korkularýmdan kurtulamazsam ----” cümlesinin sonuna aþaðýdakilerden hangisi getirilemez?

12.

A) 1. ile 2.

B) 2. ile 3.

C) 1. ile 4.

D) 3. ile 4.

B) durumum daha da kötüleþir.

“Büyük adamlarýn hatalarý, güneþ tutulmasýna benzer; onlarý herkes görür.” cümlesi yorumlandýðýnda aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir?

C) yoluma devam edemem.

A) Büyük adamlar, hata yapmaktan kaçýnmalýdýr.

D) yapmak istediklerimi yapamam.

B) Büyük adamlarýn küçük hatalarý bile göze batar.

A) kendimi çok özgür hissederim.

C) Büyük adamlarýn hatadan korkularý olmaz. D) Büyük adamlar, hatalarýný kolay düzeltirler.

9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

çalýþmanýn þarttýr olmak için uþaðý efendisi bilginin olmak

13.

Yukarýdaki numaralanmýþ sözcük ve sözcük gruplarýyla anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulduðunda sýralama nasýl olur?

Bu paragrafta numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde, anlatýlanlarýn gerekçeleri de belirtilmiþtir?

A) 1 - 5 - 3 - 2 - 6 - 4 - 7 B) 6 - 5 - 3 - 1 - 4 - 7 - 2 C) 4 - 6 - 3 - 1 - 5 - 7 - 2 D) 5 - 3 - 1 - 4 - 6 - 2 - 7 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

(1) Shakespeare, oyunlarýný kendisi sahneye koyduðu için oyunlarýnýn her sahnesi metinle uyumludur. (2) Onun oyunlarýnýn perde ve sahne bölümlerinde daha sonraki yýllarda dekor yoktur. (3) Bütün oyunlar, sabit bir fon önünde ve perdesiz, kare þeklinde bir platform üstünde oynanýr. (4) Sahne tekniklerinden az yararlanýldýðýndan Shakespeare, oyunlarýnda hareket ve hitabet unsurlarýna çok önem vermiþtir.

2

A) 1. ve 2.

B) 1. ve 4.

C) 2. ve 3.

D) 3. ve 4. 8. SINIF


A 14.

A

A

A 16.

“Demagoji”; bir kimsenin veya grubun duygularýný kamçýlayarak, gerçek dýþý sözler söyleyerek onlarý kazanmaya çalýþmaktýr. Diðer bir adý, halk avcýlýðýdýr. Böyle halk avcýlarý, politikada çoktur. Pek çok politikacý demagoji ustasýdýr.

A

Bazý yazarlar var, sadece roman ya da hikâye yazmakla kalmýyor. Dergilerde, gazetelerde de yazýyorlar. Kendileri deðil aslýnda baþkalarý düþünüyor, kurguluyor, uyarlýyor; onlar sadece sonuna imzalarýný atýyorlar. Sonuç olarak ortaya çift imzalý kitaplar çýkýyor. Bu parçadaki altý çizili cümlenin paragrafa kattýðý anlam, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yapýtlarýn tek yönlü iþlendiði B) Ortaya çýkan yapýtlarýn özgün olmadýðý C) Yapýtlarýn üslup ve içeriðinin farklýlýðý yakaladýðý D) Yapýtlarýn yoðun çalýþmalarla oluþturulduðu

Bu parçadan aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Politikacýlar, demagojiyi seçimlerde kullanýrlar. B) Demagoji, içinde yalan barýndýrýr. C) Pek çok politikacý, halký yanlýþ yönlendirir. D) Demagoji, pek çok politikacýnýn kullandýðý bir konuþma yöntemidir.

15.

17.

OLTA Düþün, düþün ki anne ben daha çok küçüðüm Oltamý geçmiþe atýp çocukluðumu görmüþüm. Cebimde biriktirdiðim acýlar bulut, Gözyaþlarým deniz, Ben denizin ortasýnda Bebeðimin saçlarýný örmüþüm.

Her ne kadar Nasrettin Hoca’nýn varlýðý üzerinde tartýþma sürdürülmekteyse de Nasrettin Hoca’nýn tarihi bir kiþilik olarak varlýðý bir gerçektir. Ancak 13. yüzyýlda yaþamýþ olan ve Akþehir’de türbesi bulunan Nasrettin Hoca’nýn yaþamýndan yola çýkarak fýkralara ulaþmak nasýl mümkün deðilse fýkralardan hareketle de hayatý hakkýnda bilgi edinemeyiz. Bu parçadan çýkarýlabilecek en kapsamlý yargý, aþaðýdakilerden hangisidir?

O zaman düþtüðümde sadece ellerim kanarken Büyüdükçe, büyüdükçe

A) Nasrettin Hoca’nýn yaþamý üzerinde tartýþmalar sürmektedir.

Ne yaralar görmüþüm Ah anneciðim düþün, düþün ki

B) Nasrettin Hoca’nýn tarihi bir kiþilik olduðu düþünülmektedir.

Ben daha küçücüðüm Oltamý atsam geçmiþe

C) Nasrettin Hoca, 13. yüzyýlda Akþehir’de yaþamýþ tarihi bir kiþiliktir.

Çocukluðumu bir daha görür müyüm? Makbule YAZICI

D) Tarihi bir kiþilik olan Nasrettin Hoca’nýn yaþamýndan eserlerine, eserlerinden de yaþamýna ulaþýlamaz.

Bu þiirde aþaðýdaki duygulardan hangisi baskýn olarak iþlenmiþtir? A) Sitem

B) Kýrgýnlýk

C) Korku

D) Özlem

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

3

8. SINIF


A

A

A

18.

A 20.

A

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðunun nedeni diðerlerinden farklýdýr? A) Hemen hemen tam beþ ay Bodrum’da kaldým. B) Kuþkusuz olayýn yanlýþlýðýna inanmýþ olmalý. C) Onu ilk tanýdýðým günden beri seviyorum. D) Sanýrým bu olayý da ortaya atan kesinlikle odur.

21.

Bu görseldeki kiþiyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz?

Yönünüzü bulamadýðýnýz durumlarda bazen ben ( ) bazen arkadaþým Kutup Yýldýzý ( ) bazen aðaçlarýn ve taþlarýn üzerindeki yosunlar ( ) bazen de karýnca yuvalarý yönünüzü bulmanýza yardýmcý olur ( ) Yukarýdaki parçada ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama iþaretleri sýrasýyla getirilmelidir?

A) Yaþadýðý yýllarýn giyim kuþamý hakkýnda bilgiye B) Birbirinden farklý bilim dallarýnda çalýþtýðýna C) Asyalý bir bilim insaný olduðuna

A) (,) (,) (,) (.)

B) (,) (,) (;) (.)

C) (;) (,) (;) (.)

D) (;) (,) (,) (.)

D) Yaþamýný iki ayrý yüzyýlda sürdürdüðüne

19.

22.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde ay ve gün adlarýnýn yazýmýyla ilgili bir yanlýþlýk yapýlmamýþtýr? A) Bu Salý, önemli bir maçýmýz var. B) O, Mayýs ayýnýn ilk haftasý taþýnacak. C) Herkes, temmuz ayýnýn tadýný çýkarýyor. D) 29 ekim kutlamalarýnda görev alacaðým.

23.

1. Böyle þeyler söylemeniz çok düþündürücü. 2. Seni bu akþam arayamadým iþ yerinden. 3. Bugünlerde çok bitkinim her nedense. 4. Sürekli görüyorum onu eski çarþýda. Yukarýdaki cümlelerden hangisi olumlu, devrik, eylem cümlesidir?

Bu görselle ilgili aþaðýdaki cümlelerden hangisi kanýtlanabilirlik açýsýndan diðerlerinden farklýdýr?

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

A) Kaplumbaðalar, uzun yaþayan hayvanlardýr. B) Aile, kaplumbaða beslediði için çok mutludur. C) Kaplumbaðalar, evde beslenebilen hayvanlardýr.

TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ. MATEMATÝK TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

D) Kaplumbaðalara her zaman iyi bakýlmalýdýr. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

4

8. SINIF


A

A

A

A

A

M AT E M AT Ý K T E S T Ý 1.

3.

kozmetik çekmecesi

D

A

tiþört çekmecesi çorap çekmecesi C

çamaþýr çekmecesi B

Geometri tahtasýna gergin bir þekilde takýlan lastiðin en uzun parçasý hangi iki nokta arasýnda yer almaktadýr?

5 çift beyaz çorap 3 çift siyah çorap 3 çift lacivert çorap 4 çift gri çorap

Öznur, annesinin yeni düzenlediði dolabýnýn çekmecelerinde neler olduðunu bilmeden rastgele birini çekerek ürünlerden rastgele birini alýyor.

A) A – B

B) B – C

C) C – D

D) D – A

4.

B

Öznur’un aldýðý ürünün bir çift siyah çorap olma olasýlýðý kaçtýr? 1 A) –– 4

1 C) ––– 15

1 B) –– 5

x

1 D) ––– 20

28°

A

pist

Bir uçak hava alaný pistinden 28° lik bir açý ile bir AB doðrusu boyunca 400 metre ilerlediðinde B noktasýna geliyor. Uçak B noktasýndayken piste olan en kýsa uzaklýðý kaç metredir? (Uçaðýn boyu önemsizdir.) (sin28 # 0,47)

2.

A) 188

B) 181

C) 168

D) 161

O 3 cm

5.

Z N

Yarýçap uzunluðu 3 cm olan küre þeklindeki bir mumun dakikada 4 cm3 lük kýsmý erimektedir.

B) 64

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

C) 44

,

Her harf kendisini ifade eden sayý kümesini temsil ettiðine göre, hangi harfler yer deðiþtirirse yukarýdaki þema doðru olur?

16 dakikalýk bir elektrik kesintisi sýrasýnda yanan yukarýdaki mumun, bu süre sonunda kaç cm3 lük kýsmý kalmýþtýr? (S = 3 alýnýz.) A) 108

R

Q

A) Q-Z

D) 32

N-, 5

B) Q-R

C) Q-Z

Z-N

,-R

D) Q-R ,-Z 8. SINIF


A 6.

A

A

A 8.

A

F B C

D

A

Yaðmur proje ödevi olarak dik silindir ve dik koni kullanarak yukarýda verilen ölçülerde Galata Kulesi’nin maketini yapacaktýr.

13 cm

Buna göre, maketin 20 cm yüksekliði kaç cm dir?

E

Ýkizkenar üçgen þeklindeki mermer tam ortadan simetrik olacak þekilde iki parçaya ayrýlacaktýr.

O

Mermer ustasý öncelikle keseceði doðrultuyu belirleyecek doðru parçasýný çizecektir.

A) 20

B) 25

C) 30

5 cm

D) 32

Ustanýn çizimi hangi iki nokta arasýnda yapmasý gerekir? A) C ile F

B) A ile D

C) B ile F

D) B ile D

9.

x

y

Gönüllülerden oluþan bir grup tekerlekli sandalyedeki engelli insanlara özgü bir otobüs tasarlamýþlardýr. Bunun için kapý açýldýðýnda engellilerin daha rahat otobüse binmesi için bir rampa düzeneðine ihtiyaç vardýr.

7.

Rampa eðiminin % 75 olmasý engellilere kolaylýk saðlayacaðýna ve rampanýn yüksekliði(y) 60 cm olduðuna göre, rampanýn uzunluðu(x) kaç cm dir?

% 20 % 30 % 40

A) 60

B) 80

C) 100

D) 120

% 50 % 60 indirim

10.

Bir maðazada her ürüne uygulanan indirim oranlarý þekilde gösterilmiþtir. En ucuz ürünün 10 TL, en pahalý ürünün 400 TL olduðu bu maðazadan indirim sonunda bir ürün alan Begüm’ün ödeyeceði ücretin(A) en geniþ aralýðýný gösteren eþitsizlik aþaðýdakilerden hangisidir?

Yeni çýkan, bir ürünün satýþ grafiðini oluþturmak için ürün müdürü, satýþýn yapýldýðý maðazalardan bir hafta boyunca satýlan ürün sayýsýna bakarak baþarýlý maðazayý belirleyecektir. Müdür, doðru tespiti yapabilmek için merkezi eðilim ve yayýlma ölçülerinden hangisine ilk olarak bakmalýdýr?

A) 4 d A d 160

B) 4 d A d 320

A) Aritmetik ortalama

B) Mod

C) 2 d A d 80

D) 6 d A d 80

C) Açýklýk

D) Standart sapma

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

6

8. SINIF


A

A

A

11.

A 13.

A

Bir okulda 8A ve 8B sýnýflarýndaki bütün öðrencilerin bir günde çözdükleri soru sayýlarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. 8-A SINIFI

Soru Sayýsý Kiþi Sayýsý Soru Sayýsý Kiþi Sayýsý

10

  42 14

Duvar

Anýl

Anýl, ders çalýþýrken elektrikler kesiliyor ve eline bir fener alarak oynamaya baþlýyor. Kalemi þekildeki gibi masa yüzeyine dik olacak þekilde yerleþtiriyor. Duvarda kalemin gölgesini görüyor ve gölge boyunu hesaplamak için ölçüm yapýyor.

C) 20

3

105 - 115

9

61 - 71

5

116 - 126

7

72 - 82

2

127 - 137

2

83 - 93

7

138 - 148

5

94 - 104

9

149 - 159

8

A) Sýnýflardaki veriler 5 er gruba ayrýlmýþtýr. B) 8B sýnýfýndaki öðrenciler daha fazla soru çözmüþtür C) 8A sýnýfýnda 90 soru çözen öðrenci sayýsý, 8B sýnýfýnda 120 soru çözen öðrenci sayýsýna eþit olabilir.

Buna göre, kalemin gölgesinin boyu kaç cm dir? B) 40

50 - 60

Tabloda verilen soru ve kiþi sayýlarýyla ilgili aþaðýdaki yorumlardan hangisi yanlýþtýr?

Fenerin kaleme uzaklýðýný 14 cm, masanýn duvara uzaklýðýný 42 cm ve kalemin boyunu 10 cm olarak ölçüyor.

A) 50

8-B SINIFI

D) 8A sýnýfýnda 50-71 aralýðýnda soru çözen öðrenci sayýsý 5 tir.

D) 15

14.

12.

Baþlangýç

Aþaðýdaki perspektif çizimlerinden hangisi uygulanan çizim tekniðine göre diðerlerinden farklýdýr?

A)

B)

C)

D)

1. adým

... 3. adým

2. adým

Yukarýda küplerle oluþturulan fraktalýn 3. adýmýnda toplam kaç küp vardýr? A) 64

B) 72

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

C) 85

D) 90 7

8. SINIF


A 15.

A

A

A 18.

Maddeyi oluþturan taneciklerden bir elektronun kütlesi 91,1 ˜10–32 kg dýr. Bir elektronun kütlesinin kaç miligram olduðunu ifade eden sayýnýn bilimsel gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? A) 9,11 ˜ 10–25

B) 9,11 ˜ 10–29

C) 9,11 ˜ 10–36

D) 9,11 ˜ 10–39

A

Salon 1

Salon 2

20 öðrenci

10 öðrenci

3 öðretmen

2 öðretmen

30 öðrenci ve 5 öðretmen bir sinemada farklý iki salona yukarýdaki þekilde bölünüyor. Salon 1 için 124 TL ve Salon 2 için 66 TL ücret ödenmiþtir. Öðretmenlere tam, öðrencilere indirimli bilet alýndýðýna göre, her bir öðretmen için ödenen ücret kaç TL dir? A) 7

16.

B) 8

C) 9

D) 10

43 ˜ 43 ˜ 43 ˜ 43 –––––––––––––––– 83 ˜ 83 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 16

B) 32

19. C) 64

x3 – 2x2 – 4x + 8

D) 128 x2 – 4

Yukarýda x3 – 2x2 – 4x + 8 cebirsel ifadesinin çarpanlara ayrýlmýþ þekli verilmiþtir. Buna göre, boþ kalan kutuya gelmesi gereken ifade aþaðýdakilerden hangisidir?

17. Baþak

Deniz

–2, –4, –6, –8, ...

27, 9, 3, 1, ...

Aritmetik dizidir ve ortak farký 2 dir.

Geometrik dizidir ve 1 ortak çarpaný –– tür. 3

Aslý

Ýpeknur

13, 18, 23, 28, ...

2, 14, 98, 686, ...

Aritmetik dizidir ve ortak farký 5 tir.

Geometrik dizidir ve ortak çarpaný 7 dir.

20.

A) x – 4

B) x + 4

C) x + 2

D) x – 2

Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 12 ile 14 sayýlarý arasýnda yer almaz?

ll A) M200

B) M195 ll

C) M184 ll

D) M150 ll

Dört öðrencinin tahtaya yazdýklarý sayý dizileriyle ilgili yaptýðý açýklamalardan hangi öðrencinin söylediði yanlýþtýr? A) Deniz

B) Baþak

C) Aslý

D) Ýpeknur

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 8

8. SINIF


A

A

A

A

A

FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ 1.

3.

Çiðdem, sývýlarýn cisimlere uyguladýklarý kaldýrma kuvvetinin nelere baðlý olduðunu araþtýrmak için aþaðýdaki deneyleri yapýyor ve bazý sonuçlara ulaþýyor.

Burcu, eþit kalýnlýk ve gerginlikteki ayný cins tellerden yapýlmýþ þekildeki müzik aletinden sesler çýkarýyor. Buna göre, bu seslerle ilgili aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr?

Deney I

K K d

K

d

A) En ince ses IV numaralý telden çýkar. B) En kalýn ses I numaralý telden çýkar. C) III numaralý telden çýkan ses, II numaralý telden çýkan sesten incedir.

Deney II

K

K d

2d

II I

d

Sonuç I: K cisminin d yoðunluklu sývý içerisindeki derinliði þekildeki gibi arttýkça kaldýrma kuvveti deðiþmez.

K

IV III

D) II numaralý telden çýkan ses, I numaralý telden çýkan sesten kalýndýr.

3d

Sonuç II: K cisminin içine konulduðu sývýnýn yoðunluðu arttýkça sývýlarýn K cismine uyguladýðý kaldýrma kuvveti de artar. Çiðdem’in yaptýðý deneylerden elde ettiði sonuçlarla ilgili ne söylenebilir? A) I doðru, II yanlýþ

B) Ýkisi de doðru

C) I yanlýþ, II doðru

D) Ýkisi de yanlýþ

4.

Ece Engin A

B

Tahta masa

2.

K h

N

L

h

h

h

h

h

h

S

Ece, þekildeki tahta masanýn A noktasýna tokmakla vurduktan bir süre sonra B noktasýna kulaðýný dayayan Engin vurma sesini duyuyor.

h

Ece masada aþaðýdaki iþlemlerden hangilerini yaparsa Engin vurma sesini daha kýsa sürede duyar? (ddemir > dtahta)

S

Özdeþ K ve L kaplarýna þekilde belirtilen yüksekliklerde su konulmuþtur.

I. Tahta masa yerine ayný boyutlarda demir masa kullanýrsa

Þekildeki N musluðu açýlýp su dengesi saðlandýðýnda suyun kaplarýn tabanlarýna yaptýðý PK ve PL basýnçlarý arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? A) PK = PL C) 3PK = 2PL ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

II. Tahta masanýn her noktasýnda sýcaklýðý ayný oranda artýrýrsa III. Tahta masayý kumaþla kaplarsa

B) 3PL = PK D) 2PK = 3PL 9

A) Yalnýz I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III 8. SINIF


A

A

A

5.

A 7.

200 g su

100 g su

100 g alkol

K

L

M

sarým sayýsý=10

A

Özge, içlerinde ayný sýcaklýkta ve þekillerde belirtilen miktarda sývýlarýn bulunduðu K, L ve M kaplarýný kullanarak; I. Maddelerin sahip olduðu ýsý miktarý maddenin kütlesine baðlý mýdýr?

sarým sayýsý=20

3A

X

Y

sarým sayýsý=10

sarým sayýsý=20

2A

2A

II. Maddelerin sahip olduðu ýsý miktarý maddenin sýcaklýðýna baðlý mýdýr?

Z

III. Maddelerin sahip olduðu ýsý miktarý maddenin cinsine baðlý mýdýr?

A

T

X, Y, Z, T elektromýknatýslarýnýn sarým sayýlarý ve akým deðerleri þekildeki gibidir.

sorularýndan hangilerine yanýt verebilir? A) Yalnýz II

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

Buna göre, elektromýknatýslarýn çekebilecekleri toplu iðne sayýlarýnýn grafiði aþaðýda verilenlerden hangisi gibi olmalýdýr? A) Çekebildiði toplu

B) Çekebildiði toplu

iðne sayýsý

X Y Z T

iðne sayýsý

Elektromýknatýs

C) Çekebildiði toplu

D) Çekebildiði toplu

iðne sayýsý

X Y Z T

6.

Madde

Erime ýsýlarý (J/g)

X

52,04

Y

29,78

Z

85,4

I

II S

Elektromýknatýs

Elektromýknatýs

X Y Z T

III

IV

N

N

K

S

L

Þekilde verilen yere sabitlenmiþ elektromýknatýsýn yanlarýna konulan K ve L mýknatýslarýnýn hareket yönü aþaðýda verilenlerden hangisi gibidir?

Erime sýcaklýklarýnda bulunan bu katýlar özdeþ ýsýtýcýlarla ýsýtýldýklarýnda erime süreleri tX, tY ve tZ arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisi gibi olur?

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

iðne sayýsý

8.

Yukarýdaki tabloda eþit kütlede alýnan X, Y, Z katýlarýnýn erime ýsýlarý verilmiþtir.

A) tX > tY > tZ C) tX = tY = tZ

Elektromýknatýs

X Y Z T

K ––– A) I B)

B) tZ > tX > tY D) tZ > tY = tX 10

L ––– III

I

IV

C) II

III

D) II

IV 8. SINIF


A

A

9. Çalýþma Odasý 12 A

Oturma Odasý 16 A

A

Elektrikli alet

Çalýþtýðý akým deðeri

Televizyon

1A

Masa lambasý

0,25 A

Klima

13 A

A 11.

Ýyonlar Katyon

Anyon

X2+

Y3–

Öðretmen Tablodaki iyonlarýn yaptýðý bileþiðin formülünü, aralarýnda oluþan kimyasal baðýn türünü ve elektron kullanýmýný açýklar mýsýn?

Barýþ Bey’in odalara baðladýðý sigortalarýn taþýyabileceði akým deðeri ile evdeki aletlerin çalýþtýðý akým deðerleri yukarýdaki tabloda verilmiþtir. Barýþ Bey aþaðýdaki hangi oda tasarýmýný kullanýrsa sigorta devredeki akým geçiþini durdurur?

Televizyon Masa lambasý

Televizyon Klima

Çalýþma odasý

Oturma odasý

Yukarýdaki diyaloða göre öðretmen, Orçun’un verdiði yanýta aþaðýdaki tabloda açýklamasý verilen puanlardan hangisini vermelidir?

D)

C) Masa lambasý Klima Çalýþma odasý

Orçun

Bileþiðin formülü X2Y3 tür. Aralarýnda oluþan kimyasal bað türü kovalenttir. Kimyasal baðý elektron alýþveriþi ile kurmuþlardýr.

B)

A)

A

Televizyon Masa lambasý Klima Oturma odasý

10.

Puan

Açýklama

4

Bileþiðin formülü, oluþan kimyasal bað türü ve elektron kullanýmý doðru

3

Bileþiðin formülü yanlýþ, oluþan kimyasal bað türü ve elektron kullanýmý doðru

2

Bileþiðin formülü ve oluþan kimyasal bað türü yanlýþ, elektron kullanýmý doðru

1

Bileþiðin formülü doðru, oluþan kimyasal bað türü ve elektron kullanýmý yanlýþ

A) 4

12. Dünya’nýn Güneþ etrafýnda dönmesi ve eksen eðikliðinden dolayý bazý olaylar yaþanýr.

B) 3

CaCO3 katýsý HCl çözeltisi içine atýldýðýnda þekildeki gibi CO2 gazýnýn çýktýðý gözleniyor.

C) 2

D) 1

CO2 gazý

HCl CaCO3

Aþaðýdakilerden hangisi bu olaylardan biri deðildir?

Oluþan tepkime,

A) Gece-gündüz ve günlük sýcaklýk farklarýnýn oluþmasý

þeklinde yazýldýðýna göre, bu tepkimeyle ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

B) Mevsimsel sýcaklýk ve basýnç farklarýnýn oluþmasý

A) Tepkimede toplam kütle korunmuþtur.

2HCl + CaCO3 o CaCl2 + CO2 + H2O

C) Bir noktaya düþen Güneþ ýþýnlarýnýn yýl içinde deðiþmesi

B) Bu bir yanma tepkimesidir.

D) Kuzey ve Güney yarým kürede ayný anda farklý mevsimler yaþanmasý

D) Tepkimede açýða çýkan CO2 gazý kireç suyunu bulandýrýr.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

C) Tepkimede atom türü ve sayýsý korunmuþtur.

11

8. SINIF


A

A

A

13.

A 15.

HCl + su 100 ml I

HNO3 + su 100 ml II

NaOH + su 100 ml III

I, II ve III numaralý kaplardaki çözeltilerle ilgili aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin yaptýðý yorum yanlýþtýr? I. ve III. kaptaki çözeltiler karýþtýrýlýrsa tuz elde edilir.

Eþeysiz Üreme Çeþitleri Tomurcuklanarak

I

a

Bölünerek

II

b

Vejetatif

III

c

A)

B)

H+,

I. kapta III. kapta (OH)– iyonlarý sayýsý fazladýr.

C)

I. ve II. kaptaki çözeltiler karýþtýrýlýrsa nötralleþme tepkimesi olur.

C)

D)

16. 14.

Gül dalýndan yeni gül oluþmasý Hidranýn vücudunda oluþan çýkýntýdan yeni hidranýn oluþmasý Belirli bir büyüklüðe eriþen amipin kendine benzer amip oluþturmasý

I

o a

B)

I

o b

II o b

II o a

III o c

III o c

I

o b

D)

I

o c

II o c

II o b

III o a

III o a

Orak hücreli anemi genetik bir hastalýktýr. Bu hastalýk vücut kromozomlarýnda çekinik bir genle taþýnýr. Bu hastalýða sahip kiþilerin alyuvarlarý orak þeklindedir. Bu hücreler yeterli miktarda oksijen taþýyamaz. Ayrýca bazý kýlcal damarlarý týkayarak doku ve organlarýn yeterli oksijen almasýný engeller.

Ýyon deðiþtirici reçine yastýklarý suya sertlik veren Ca2+ ve Mg2+ iyonlarýnýn suya sertlik vermeyen Na+ ve K+ iyonlarýyla yer deðiþtirmesini saðlar. H H H H

Örnek

Tablodaki eþeysiz üreme çeþitleri ve örneklerin eþleþtirmesi aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir?

II. kaptaki çözelti mavi turnusolu kýrmýzýya çevirir.

A)

A

sert su Musluk

H

H

n n

Reçineye baðlanmýþ iyon

H

H

H

Reçineden kopmuþ iyon Musluk

n n

n

Sevda, arkadaþlarýna genetik bir hastalýkla ilgili sunum hazýrlýyor. Bu sunumda, yukarýdaki sayfayý arkadaþlarýna okuyor ve arkadaþlarýna bu konudaki yorumlarýný soruyor.

Ýyon deðiþtirici reçine yastýk

H

n

n

n

Buna göre, aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin yaptýðý yorum yanlýþtýr?

yumuþak su

Yukarýdaki düzenekte sert suyun yumuþatýlmasý þematize edilmiþtir.

A)

Bu hastalýða sahip kiþilerin hücrelerine, yeterli oksijen gitmediði için yorucu iþlerde çalýþamazlar.

B)

Yalnýz annede hastalýða neden olan gen bulunuyorsa, çocuðun hasta olma olasýlýðý % 50 dir.

C)

Bireyin hasta olmasý için, anne ve babasýnýn her ikisinde de hastalýða neden olan gen bulunmalýdýr.

D)

Bu hastalýk vücut kromozomlarýnda taþýnan genetik bir hastalýktýr.

Buna göre, H ve n sembolleri hangi iyonlar olabilir? H ––––– A) Ca2+

n ––––– Mg2+

B) Ca2+

Na1+

C) Na1+

Ca2+

D) Mg2+

Ca2+

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

12

8. SINIF


A

A

17.

Vücut Hücreleri

A n = 23

Erkek 2n = 46 o 44 + XY

n = 23

A

19.

Üreme Hücreleri

2n = 46 o 44 + XX

Diþi

A

22 + X 22 + X 22 + Y

Vücut Hücreleri

Üreme Hücreleri

1. Mitoz bölünme sonucu oluþurlar. 2. Vücut hücrelerinde 23 çift kromozom bulunur.

3. Mayoz bölünme sonucu oluþurlar. 4. Neslin devamýný saðlarlar.

Sabahleyin belli bir bölgesi alüminyum folyo ile kapatýlan yaprak akþama kadar ýþýk altýnda býrakýlýyor. Akþam niþasta ayýracý ile muamele edildiðinde yapraðýn ýþýk gören kýsýmlarýnýn mavi-mora boyandýðý, ýþýk görmeyen kýsýmlarýnda ise renk deðiþimi olmadýðý gözleniyor.

Ýnsanlarýn diþi ve erkek bireylerinin vücut ve üreme hücrelerinin kromozom sayýlarý ve hücrelerin özellikleri verilmiþtir. Buna göre, hücrelerle ilgili verilen 1, 2, 3, 4 numaralý bilgilerden hangileri doðrudur? A) 1 ve 3

B) 2 ve 4

C) 1, 3 ve 4

D) 1, 2, 3 ve 4

Bu deney ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Alüminyum folyo ile kapatýlan bölgede niþasta üretilmemiþtir. B) Iþýk enerjisi olmazsa fotosentez yapýlamaz. C) Yapraðýn alüminyum folyo ile kapatýlmayan bölgesi atmosfere O2 vermiþtir. D) Yapraðýn ýþýk alan kýsýmlarýnda kloroplastlar geliþmediði için niþasta üretememiþtir.

18.

20.

Canlýlarý belirli ortam koþullarýnda yaþama ve üreme þansýný artýran fiziksel yapýlar, davranýþlar gibi kalýtsal özelliklere sahip olmasýna adaptasyon denir.

Atmosferdeki CO2

Fosil yakýtlarýn yakýlmasý

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi adaptasyon örneði deðildir?

Ölmüþ bitki ve hayvan atýklarýnýn ayrýþtýrýlmasý

Bitki ve hayvanlarýn solunumu

Fotosentez (Bitki) O2

A) Güneþlenen birinin bronzlaþmasý Organik Bileþikler

B) Çölde yaþayan tilkilerin kulak ve burunlarýnýn büyük olmasý

Yukarýda verilen madde döngüsü için,

C) Kaktüs bitkilerinin yapraklarýnýn iðne þeklinde olmasý

I. Azot döngüsüdür.

D) Bukalemunun girdiði ortama uygun olarak renk deðiþtirmesi

II. Solunum ve fotosentez olaylarý etkilidir. III. Yanma ve atýklarýn ayrýþtýrýlmasý döngünün devamý için önemli deðildir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ. SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

13

8. SINIF


A

A

A

A

A

S O S YA L B Ý L G Ý L E R T E S T Ý 1.

3.

I. “Bu vatan çocuklarýmýz ve torunlarýmýz için cennet yapýlmaya layýktýr.” II. “Büyük hayaller peþinde koþan, yapamayacaðý þeyleri yapar görünen sahtekar insanlardan deðiliz.”

Milli Mücadele Dönemi’nin zararlý cemiyetleri hangileridir?

Gamze Öðretmen’in sorduðu soruya yanlýþ yanýt veren öðrenci aþaðýdakilerden hangisidir?

III. “Bir memleket, topyekün kurtulmaya karar verir de harekete geçerse onun özgürlüðünü ve baðýmsýzlýðýný elde etmesini engelleyecek bir güç dünyada yoktur.”

A)

B) Mavri Mira Cemiyeti

IV. “Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktýr. Bizim için bu hayat davasýdýr.”

Pontus Rum Cemiyeti

Selin

 Gerçekçiliði

Adil

 Ýdealistliði

C)

D)

 Vatanseverliði

Taþnak Hýnçak Cemiyeti

 Ýleri görüþlülüðü Atatürk’ün yukarýda numaralandýrýlarak verilen sözleri ile simgelerle gösterilen kiþilik özellikleri eþleþtirildiðinde aþaðýdakilerden hangisi dýþarýda kalýr? A) 

B) 

C) 

Yasemin

Milli Kongre Cemiyeti

Özgür

D) 

2.

4. • Milli sýnýrlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

Osmanlý Devleti’ni savaþ dýþý býrakmak amacýyla Ýtilaf Devletleri’nin açtýðý Çanakkale Cephesi’nde, Türk ordusu büyük bir zafer kazanmýþtýr. Çanakkale Zaferi’nin I. Dünya Savaþý’na etkileri arasýnda aþaðýdakilerden hangisi gösterilemez?

• Her türlü iþgale karþý millet birlikte karþý koyacaktýr. • Milli iradeyi hakim kýlmak için milli kuvvetler kullanýlmalýdýr.

A) Ýttifak Devletleri’nin tüm cephelerde kazanmasýný saðlamýþtýr.

• Manda ve himaye kabul edilemez.

B) Savaþýn uzamasýna yol açmýþtýr. C) Rusya’nýn savaþtan çekilmesine neden olmuþtur.

Milli Mücadele sürecinde alýnan bu kararlar, aþaðýdakilerden hangisine aittir?

D) I. Dünya Savaþý’nda Osmanlý ilk defa bir cephede baþarý saðlamýþtýr.

A) Erzurum Kongresi’ne B) Samsun Raporu’na C) Havza Genelgesi’ne D) Amasya Genelgesi’ne ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

14

8. SINIF


A

A

A

5.

A 8.

Çok ýzdýrap çektik, çok kan akýttýk. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.

A Ýstanbul Hükümeti ortadan kaldýrýldý.

Saltanatýn kaldýrýlmasý ile

Ýsmet Ýnönü’nün bu sözlerinden hareketle, Türk milletinin aþaðýdakilerden hangisinin gerçekleþmesine öncelikle ihtiyaç duyduðu söylenebilir?

?

Ulusal egemenlik yolundaki engellerden ilki kaldýrýldý.

A) Ulusal egemenliðin B) Laik devlet anlayýþýnýn C) Tam baðýmsýzlýðýn

Verilen kavram haritasýnda “?” ile gösterilen yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

D) Demokratikleþmenin

A) Cumhuriyet rejimine kesin olarak geçildi. B) Laikliðe geçiþ aþamalarý tamamlandý. C) Devlet baþkanlýðý sorunu çözüldü.

6.

D) Osmanlý Devleti resmen sona erdi. Demokrasi rejiminde birçok partiye gereksinim duyulmasýnýn nedenleri arasýnda aþaðýdakilerden hangisi gösterilemez?

9.

A) Rejim karþýtlarýnýn güçlenmesini saðlamak B) Hükümet faaliyetlerini denetlemek C) Milli egemenliði tam olarak gerçekleþtirmek D) Farklý görüþlerin seslerini duyurmalarýna imkan vermek

Ýzmir Ýktisat Kongresi’nin açýlýþýnda bir konuþma yapan Mustafa Kemal þunlarý söylemiþtir: “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa, kazanýlacak baþarýlar yaþayamaz, az zamanda söner.” Aþaðýdaki geliþmelerden hangisi bu söz doðrultusunda yaþanmamýþtýr? A) Misak-ý Ýktisadi kararlarýnýn kabul edilmesi B) Yerli malý kullanýmýnýn teþvik edilmesi

7.

Kadýnlara istedikleri iþte çalýþabilme hakký tanýnmýþtýr.

C) I. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý’nýn hazýrlanmasý

Resmi nikah zorunlu hale getirilmiþtir.

H

D) Demir yolu inþaatýnýn yabancý devletlere býrakýlmasý

l

10.

Medeni Kanun’un Kabul Edilmesi

Kadýnlara milletvekili seçilme hakký tanýnmýþtýr.

Lozan Antlaþmasý’nda alýnan aþaðýdaki kararlardan hangisi, bu bilgiye kanýt olarak gösterilebilir?

Tek eþle evlilik yapma esasý getirilmiþtir.

s

Lozan Antlaþmasý, ayný zamanda ekonomik baðýmsýzlýðýn saðlandýðý bir belgedir.

A) Bütün azýnlýklar Türk vatandaþý sayýlmýþtýr.

n

B) Kapitülasyonlar kaldýrýlmýþtýr. Yukarýdaki þemadan hangi sembolle gösterilen bilgi çýkarýlýrsa, Medeni Kanun’un sonuçlarý doðru olarak verilmiþ olur? A) H

B) l

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

C) s

C) Boðazlar’ýn yönetimi uluslararasý bir komisyona býrakýlmýþtýr. D) Yabancý okullar Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlanmýþtýr.

D) n 15

8. SINIF


A 11.

A

A

A 14.

A

Çok sesliliðin olmasý

Bütünleyici ilkeleri:

Etnik ayrýmýn reddedilmesi

• Eþitlik, • Ýnsan ve insanlýk sevgisi, • Toplumsal dayanýþma ve kaynaþma,

Bir dine inanma ya da inanmama özgürlüðünün bulunmasý

• Yurtta ve dünyada barýþ, Yukarýda bütünleyici ilkeleri verilen Atatürk ilkesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Laiklik

B) Halkçýlýk

C) Cumhuriyetçilik

D) Ýnkýlapçýlýk

Yukarýdaki uygulamalarýn olduðu bir toplumla ilgili, aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Kültürel çeþitlilik geliþmiþtir. B) Din ve vicdan özgürlüðü vardýr. C) Irkçý uygulamalar yapýlmaktadýr. D) Düþünce zenginliði oluþmuþtur.

12.

I. Devletin ekonomik yatýrýmlar yapmasý

15.

II. Din ve vicdan özgürlüðünün olmasý III. Egemenliðin ulusa ait olmasý

Bir toplumdaki kadýnlarýn hak ve özgürlüklerinin kýsýtlanmasýnýn, I. Cinsiyetçi bakýþ açýsýnýn güçlenmesi

Yukarýda verilen özelliklerin, Atatürk ilkeleriyle doðru eþleþtirilmesi aþaðýdaki hangi seçenekte yer almaktadýr?

II. Bireysel ve toplumsal huzurun azalmasý III. Fýrsat eþitliði kavramýnýn zedelenmesi

I

II

III durumlarýndan hangilerine yol açtýðý söylenebilir?

A) Halkçýlýk

Laiklik

Devletçilik

B) Cumhuriyetçilik

Ýnkýlapçýlýk

Milliyetçilik

C) Milliyetçilik

Halkçýlýk

Ýnkýlapçýlýk

A) Yalnýz I

B) Yalnýz III

D) Devletçilik

Laiklik

Cumhuriyetçilik

C) I ve II

D) I, II ve III

16.

13.

Ýnsanýn kendini tanýmasý, fiziksel ve duygusal açýdan sahip olduðu özelliklerini bilmesi önemlidir. Buna göre, kendini iyi tanýyan bir bireyin, aþaðýdaki özelliklerden hangisine sahip olmasý beklenemez?

Atatürk bu sözü aþaðýdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Toplumsal iliþkilerde baþarýlý olma

A) Cumhuriyetin ilanýyla

B) Yanlýþ yaptýklarýný gizleme yoluna gitme

B) TBMM’nin açýlýþýyla

C) Her türlü seçimini bilinçli yapma

C) Tekke-zaviye ve türbelerin kapatýlmasýyla

D) Uzlaþmacý bir yapý taþýma ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

Türkiye Cumhuriyeti, þeyhler, derviþler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doðru, en hakiki tarikat uygarlýk tarikatýdýr.

D) Türk Medeni Kanunu’nun hazýrlanmasýyla 16

8. SINIF


A

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR AÞAÐIDAKÝ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YERÝNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

17.

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUMAYANLAR, AÞAÐIDAKÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.

17.

Mevlana ve Yunus Emre’nin Ortak Özellikleri

Güzel ahlak ve kalp temizliði üzerinde durmuþlardýr.

Ýnsanlara nefsini kontrol etmeyi öðretmiþlerdir.

Ýtalya, I. Dünya Savaþý’ndan beklediðini alamamýþtý. Geliþen sanayisi için kaynak arayan ve demokratik olmayan bir yönetim gücü bulunan bu devletin ele geçirmek istediði bölgelerden biri de Ortadoðu’nun zengin petrol yataklarýydý. Bölge ülkelerini tedirgin eden bu durum, Türkiye öncülüðünde kurulan Sadabat Paktý (askeri ve siyasi iþbirliði) ile büyük ölçüde giderilmiþ oldu.

Bu bilgilere göre, Sadabat Paktý ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

?

A) Bölgede caydýrýcý bir güç oluþturmuþtur. B) Türkiye’nin saygýnlýðýný arttýrmýþtýr.

Yukarýdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere, aþaðýdakilerden hangisi getirilemez?

C) Bölge barýþýnýn saðlanmasýnda etkili olmuþtur. D) Ýtalya’nýn, emperyalist düþüncelerinden vazgeçmesine ortam hazýrlamýþtýr.

A) Allah sevgisini daima hatýrda tutmayý hedeflemiþlerdir. B) Bütün canlýlara þefkat ve sevgiyle yaklaþýlmasýný istemiþlerdir. C) Ýnsanlara karþý hoþgörülü ve baðýþlayýcý olunmasýný dilemiþlerdir. D) Ýnsanlara çýkarlarýný her þeyin üzerinde tutmalarýný öðütlemiþlerdir.

18.

18.

Ýslamiyet, Hýristiyanlýk ve Musevilik gibi büyük kitleler tarafýndan benimsenen ilahi dinlerde; doðruluk, temizlik, iyilik, yardýmseverlik, hoþgörü ve zararlý alýþkanlýklardan kaçýnmak gibi birçok davranýþýn özendirildiði görülmektedir. Bu bilgilere göre, varýlabilecek ortak yargý aþaðýdakilerden hangisidir?

Ekonomi demek her þey demektir. Yaþamak, insanlýðýn var olmasý için gerekiyorsa, tarým demektir, ticaret demektir, çalýþma demektir, her þey demektir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarýda verilen sözü doðrultusunda aþaðýdaki devrimlerden hangisinin gerçekleþtirildiði söylenemez?

A) Ýslamiyet’te içki içmek yasaklanmýþtýr. B) Dinlerin öðütleri evrensel nitelik taþýr.

A) Ýzmir Ýktisat Kongresi

C) Dinler, insanlarý baský altýna almýþtýr.

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

D) Bütün dinlerde, hoþgörülü olmak benimsenmiþtir.

C) Tarým Kredi Kooperatifleri D) Teþvik-i Sanayi Kanunu ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

17

8. SINIF


A 19.

A

A

A 19. •

Türklerin Ýslam dinini benimsemelerinde, bu dinin aþaðýdaki özelliklerinden hangisinin bir etkisi yoktur? A) Tek Tanrý anlayýþýnýn B) Ahiret inancýnýn

A

Ýþçi sendikalarý kuruldu ve grev hakký verildi.

Cemiyetler Kanunu’nda düzenlemeler yapýlarak dernek kurmak kolaylaþtý.

Ýnsan haklarý cemiyeti kuruldu.

Türkiye’de yaþanan yukarýdaki geliþmelere göre, aþaðýdakilerden hangisine kesin olarak ulaþýlabilir?

C) Araplar tarafýndan benimsenmesinin D) Ahlak kurallarýnýn

A) Ülke yönetiminde istikrar saðlanmýþtýr. B) Uluslararasý alanda barýþçýl bir politika izlenmiþtir. C) Kiþi hak ve özgürlüklerine önem verilmiþtir. D) Toplumsal birlik ve beraberlik saðlanmýþtýr.

20.

Kur’an-ý Kerim’de, “Baþýnýza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle iþledikleriniz yüzündendir.” ayeti yer almaktadýr.

20.

Buna göre, bu ayette aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiþtir?

II. DÜNYA SAVAÞI MÝHVER DEVLETLER

MÜTTEFÝK DEVLETLER

Almanya

Fransa

Ýtalya

SSCB

(I)

(II)

A) Ýnsanýn irade sahibi olmasý nedeniyle davranýþlarýndan sorumlu olduðu B) Baþarýnýn elde edilmesi için çalýþýlmasý gerektiði

Verilen tabloda numaralarla gösterilen yerlere sýrasýyla aþaðýdakilerden hangileri getirilmelidir?

C) Ýnsanlarýn sadece maddi olarak deðil manevi olarak da birbirlerine ihtiyaç duyduklarý

I ______

D) Ýnsanlarýn yaþadýklarý toplumda, ekonomik olarak eþit olanaklara sahip olmadýklarý

II _________

A) Japonya

Ýngiltere

B) ABD

Yunanistan

C) Ýngiltere

Japonya

D) ABD

Afganistan

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ BÝTTÝ. ÝNGÝLÝZCE TESTÝNE GEÇÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

18

8. SINIF


A

A

A

A

A

ÝNGÝLÝZCE TESTÝ 4. - 9. sorularda verilen boþluklara uygun gelen seçeneði bulunuz.

1. - 3. sorularda verilen resimlere göre boþluklara uygun gelen seçeneði bulunuz.

4.

1.

The man was suitcases.

he carried four heavy

A) so strong that B) such a strong that C) so weak that D) such a weak that I like intelligence.

. I have got

5.

Ankara

the capital of Turkey 1923.

A) studying alone / intrapersonal

A) has been / for

B) studying alone / interpersonal

B) has been / since

C) group work / intrapersonal

C) have been / for

D) group work / interpersonal

D) have been / since

6.

2.

Mrs. Polat was conversation courses.

I liked her

A) such a good teacher that B) such a horrible person that C) such a bad teacher D) so bad that My friend, Tom

for a long time.

A) hasn't shave

B) didn't shave

C) hasn't shaved

D) has shaved

7.

3.

8.

My boyfriend hasn't phoned me A) just

B) yet

C) already

D) for

The weather was so bad that

.

.

A) I didn't have to wear a coat B) I wanted to stay out longer C) we cancelled the tour D) I can understand everything

9.

The child wasn't careful enough so he

.

A) met Sue at the cafe She is very

.

B) went shopping

A) angry

B) cheerful

C) fell into the river

C) friendly

D) optimistic

D) left the Office at 6 o'clock

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

19

8. SINIF


A

A

A

10. - 12. sorularda verilen resimlerle ifadelerin uyuþmadýðý seçeneði bulunuz.

10.

C)

A

13. - 15. sorularda “?” olan yere uygun gelen ifadeyi iþaretleyin.

13.

Murat has musical intelligence. A)

A

Simple Past

ago

Present Perfect

?

B)

A) last

B) already

C) now

D) yesterday

D)

14.

11.

%100

all

%50

?

The suitcase was so heavy that I couldn't lift it. A)

B)

A) both

B) none

C) most

D) half

15.

C)

12.

feed

the pet

A) do

B) pay

C) put

D) make

16. - 17. sorularda karýþýk verilen sözcüklerin doðru diziliþi hangi seçenektedir?

B)

16.

C)

the washing up!

D)

While I was eating, my brother was studying in his room. A)

?

defeat / they want to / at sea / the enemy / . 1 2 3 4 A) 1 - 3 - 4 - 2

B) 1 - 4 - 2 - 3

C) 2 - 1 - 4 - 3

D) 2 - 1 - 3 - 4

D)

17.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

20

appointments / she's always / for / very punctual/. 1 2 3 4 A) 2 - 4 - 3 - 1

B) 2 - 1 - 4 - 3

C) 1 - 4 - 2 - 3

D) 1 - 2 - 3 - 4 8. SINIF


A

A

A

A

A

ALMANCA TESTÝ 1.

5.

Ich finde, _____ alle Mädchen doof sind.

Cümlede boþ býrakýlan yere uyan seçeneði iþaretleyiniz. Wo hast du denn ______ Pullover gekauft?

Lass das bloß nicht Steffi hören!

2.

A) dass

B) weil

C) denn

D) das

6.

A) der schöne

B) den schönen

C) das schöne

D) dem schönen

Boþluðu doldurunuz. Sie war so müde, dass sie den ganzen Tag _______ .

Diyaloðu tamamlayýnýz. – “Er kommt aus Deutschland.”

A) schlief

B) geschlafen

C) schliefte

D) schläft

– “Ach,so er ist ___________.” A) Deutsch

B) Deutsche

C) Deutscher

D) Deutschen

7.

Diyaloðu tamamlayýnýz. – “Morgen gehe ich einkaufen. Ich brauche ein neues Kleid.”

3.

Cümleyi tamamlayýnýz.

– “Da komme ich mit. Ich kenne ein ______ mit schicken Klamotten.

Heute ist viel Verkehr _______ Straßen.

4.

A) auf den

B) auf die

C) in den

D) in die

8.

Konuþma balonunda boþ býrakýlan yere uyan seçeneði iþaretleyiniz. Aber gern.

A) Apotheke

B) Modehaus

C) Schuhgeschäft

D) Konditorei

Konuþma balonunda boþ býrakýlan yere uyan seçeneði iþaretleyiniz. Von ___ hast du diesen Unsinn gehört?

Andi, sei so gut und ____ mir mal bitte!

Dicke Kinder sind gesünder.

A) hilf

B) helft

A) was

B) wer

C) hilfst

D) half

C) wem

D) wen

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

21

8. SINIF


A 9.

A

A

A 14.

Diyaloðu tamamlayýnýz. Was ist denn mit dir los?

A

Boþluðu doldurunuz. “Ich habe gestern Frank getroffen. Er hat gesagt, dass du ihn morgen anrufen _________ .”

Ach, ich ärgere ______ über die Zwei in Mathe. “Ok, dass mache ich.” A) sehr

B) mir

C) mich

D) noch

A) lässt

15. 10.

Cümleyi tamamlayýnýz.

11.

C) hat Spaß

D) hat Lust

Boþluðu doldurunuz. “Bist du dir sicher, dass wir jetzt frei haben? Ich schau mal an der _____________ nach.”

12.

A) Programmtafel

B) Tagesprogramm

C) Programm

D) Suchanzeige

A) während

Boþluðu doldurunuz.

A) von … zu

B) von … zur

C) vom … zum

D) vom … zu

B) als

C) obwohl

D) dass

16.- 17. sorularý metne göre cevaplandýrýnýz.

Sie heißt Angela und wohnt in einer kleinen Stadt in Süddeutschland. Sie ist 14 Jahre alt und geht in die Mozart-Schule. Sie findet Schule okay, aber sie freut sich auf das Schulende. “Dann muss ich nicht immer so uninteressante Dinge lernen”, sagt sie jeden Tag zu ihrer Mutter. “Nach der Schule kann ich endlich tun, was ich will!” Die Mutter antwortet immer: “Man kann auch später nicht das tun, was man will.”

“Entschuldigen Sie, wie komme ich _____ Hauptbahnhof ______ Olympiastadion?”

13.

D) sollst

Frau Müller, es wird eine Stunde dauern. Gehen Sie doch einkaufen, ______ ich ihr Auto repariere.

Es ___________ . B) macht ihm Spaß

C) willst

Konuþma balonunda boþ býrakýlan yere uyan seçeneði iþaretleyiniz.

Mein Sohn geht gern zur Schule.

A) ihm gefällt

B) möchtest

Konuþma balonunda boþ býrakýlan yere uyan seçeneði iþaretleyiniz.

16.

Wie findet Angela die Schule? A) Sie mag ihre Schule sehr.

Hast du meinen Radiergummi gesehen? Ich kann ___ nicht finden.

B) Ihre Schule ist klein. C) Sie findet die Schule okay. D) Sie freut sich auf das Schuljahr.

17.

Was passiert, wenn das Schulende kommt? A) Sie kann machen was sie will. B) Angela lernt interessante Dinge.

A) sie

B) ihn

C) Angelas Mutter freut sich sehr.

C) ihnen

D) es

D) Angela kann in die Schule gehen.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

22

8. SINIF


A

A

A

A

A

FRANSIZCA TESTÝ 5. 1. - 7. sorularda boþluklara gelecek uygun seçeneði iþaretleyiniz.

1.

Sinem: Est-ce que Mahmut est amical? Mine:

______________

Sinem: Donc,ses amis l’aiment beaucoup. A: A quoi tu t’intéresses? A) Il est intolérant.

B: ______________

B) Oui,il aide toujours ses amis. A) Je m’intéresse à la politique.

C) Il est un vrai menteur.

B) Je m’appelle Ayse.

D) Non, je pense qu’il est tolérant.

C) Non, c’est un disque. D) Qu’est-ce qu’il y a?

6.

A: As-tu appelé tes parents ? B: ______________ A) Oui,je les ai appelés.

2.

Clémentine est très intelligente et elle _____ tous les problèmes de maths.

B) Je les ai finis.

A) pense

B) ne résout pas

D) Non,je les ai appelés.

C) résout

D) ne fait pas

C) Je ne les finis pas.

7.

A: Où se trouvent les Pyramides? B: ______________

3.

Si j’ ___________ prince, j’ ___________ avec toutes les filles du monde.

A) En Amérique.

A) étais – sortirais

C) je ne veux pas la visiter.

B) étais – arrêterais

D) je n’aime pas Les Pyramidesl.

B) En Egypte.

C) suis – ferais D) serai – arrêterai

8. - 13. sorularda verilen resimlere göre uygun gelen seçeneði iþaretleyiniz.

4.

8.

Si je passe mes examens, ___________

A) Paul est très grand pour toucher l’étagère..

A) j’aurai mon diplôme.

B) Ses frères sont petits.

B) je serais pauvre. C) je ferais le tour du monde.

C) Paul est très petit pour toucher l’étagère.

D) j’achèterais tout ce que je veux.

D) Paul ne travaille pas.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

23

8. SINIF


A 9.

A

A

A

A) Ma mère fait la cuisine

14. soruda aþaðýda verilen sözcüklerden hangisi farklýdýr?

B) Ma mère fait la vaisselle. C) Ma mère fait les vitres.

14.

D) Ma mère ne fait pas les ménages.

10.

A

A) Ce

B) Cet

C) Cette

D) Ces

A) Elle mande de la glace. B) Elle a des boutons sur son visage.

15. - 17. sorularda verilen seçeneklerden hangisi ya da hangileri yanlýþtýr?

C) Elle est heureuse.

15.

D) Elle est contente.

I.Si j’ai mon diplôme, je travaillerai comme dentiste. II. Je me couche en dix heures du soir. III. Steven Spielberg est connu de ses films.

11.

A) Ali lave son chien.

IV. Marie est pontuelle.

B) Ali lave son chat. A) II

C) Ali lave son lapin.

B) I

C) III-IV

D) IV

D) Ali lave sa souris.

16. 12.

A) Elle rit.

Nous faisons du natation. A) natation

B) nous

C) du

D) faisons

B) Elle n’est pas malade. C) Son nez coule beaucoup. D) Elle a mal au dos.

17.

13.

Pelin n’est pas encore fini ses devoirs. A) est

B) fini

C) ses

D) devoirs

A) Zeynep est très mince. B) Zeynep prend des médicaments pour maigrir. C) Zeynep n’est pas grosse. SINAV BÝTTÝ. YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.

D) Zeynep ne mange pas beaucoup. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 3

24

8. SINIF

8.sınıf SBS Deneme Sınavı soruları Mayıs 2012 ÖzdeBir  
8.sınıf SBS Deneme Sınavı soruları Mayıs 2012 ÖzdeBir  

8.sınıf SBS Deneme sınavları cevapları çözümleri için tıklayınız http://www.kemalturkeli.com/site/index.php?option=com_content&view=article...

Advertisement