Page 1

A

A

A

A

A

T Ü R K Ç E TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

7.

“Var”, “boz”, “kýr” sözcükleri sesteþlik özelliði taþýr. “Küs” sözcüðünün sesteþi yoktur. Sözcük tek kanlam içermektedir. Yanýt: A

“Öðrencilerin bu hafta sonu gelmediðini düþünelim.” cümlesi “varsayým”, “Kocaman denizde hepsi hepsi elli kadar balýk çeþidi varmýþ.” cümlesi de “azýmsama” anlamý taþýdýðýndan bu iki cümle yer deðiþtirmelidir. Yanýt: B

2.

Çarpmak” sözcüðü birinci cümlede “etkisiyle hasta etmek”, ikinci cümlede “el çabukluðuyla çalmak”, üçüncü ve dördüncü cümlelerde “birbirine çarpmak”, beþinci cümlede “çekiciliðiyle etkilemek” anlamýnda kullanýlmýþtýr.

8.

Yanýt: C

Verilen sözcüklerden anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturduðunda sýralama “4-2-7-3-6-5-1” þeklindedir. “Ümitsizlik ve korkaklýk, çalýþma azminden yoksun insanlara göredir.” Yanýt: D

3.

A seçeneðinde “olgun bir insan”, B seçeneðinde “yapýþkan bir adam”, C seçeneðinde “tatlý bir kýz” ifadeleriyle doðayla ilgili bir kavram insana aktarýlmýþtýr.

9.

Yanýt: D

4.

“Çiçekler sulanýrsa daha hýzlý büyür.” cümlesinde “koþul-sonuç” iliþkisi vardýr. Ayný anlam iliþkisi “Ödevlerini bitirirsen oyun oynayabilirsin.” cümlesinde de yer alýr. Yanýt: B

Bu dizelerde “Yalnýzlýk”; kokusuz, iri bir güle benzetilmektedir. Yanýt: A

10. 5.

“Mýsra, bölük, merdiyen” terimleri sýrasýyla “Þiir, askerlik, coðrafya” alanlarýyla eþleþtirilir. Bu durumda “hukuk”, bu eþleþtirmenin dýþýnda kalýr.

“Dolduðun kabýn þeklini almak” ifadesiyle “yanýndaki insana ve ortama göre tavýr deðiþtirmek” anlatýlmýþtýr. Cümle, bir etkilenmenin sonuçlarýný anlatmaktadýr. Yanýt: D

Yanýt: D

6.

11.

Parçada altý çizili olan “önceleri” sözcüðü kiþinin “kitap okumadýðý yýllarý” belirtmektedir. Çünkü yazar paragrafta kitap okumanýn kendisinde yarattýðý deðiþmeyi anlatmaktadýr.

Yanýt: A

Yanýt: A ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

“Kelimeler deðil, onlarý konuþan aðýzlar önemlidir.” cümlesi “Sözcükler, onu söyleyen kiþiye göre önem kazanýr.” ifadesiyle karþýlanabilir. Bu da öncül cümleyle yakýn anlamlýdýr.

1

7. SINIF


A 12.

A

A

A 17.

“Devler gibi eserler býrakmak için karýncalar gibi çalýþmak gerekir.” sözüyle “büyük fedakârlýklar göstererek büyük baþarýlar elde edilebileceði” anlatýlmaktadýr.

A

Dizelerde “düne ait sözlerin yerine yeni þeyler söylemenin gerektiði” belirtilerek “yenileþmenin önemi” vurgulanmaktadýr. Yanýt: B

Yanýt: C

13.

Selin’in cümlesinde yer alan “ziyaret edemiyorum” birleþik yapýlý fiilinde þimdiki zaman, geniþ zamanýn yerine kullanýlmýþtýr. Zaman (kip) kaymasý olmuþtur.

18.

Yanýt: A

Parçada daha sonra Þirince’nin gözde bir belde olduðu belirtilmekle birlikte oraya dönenlerin beldeden ayrýlanlar olduðuna iliþkin bir bilgi verilmemektedir. Yanýt: B

14.

Dörtlüðün birinci dizesinde “gelecek”, ikinci dizesinde “kalacak”, dördüncü dizesinde “sunacak” eylemleri gelecek zamana göre çekimlenmiþtir. Üçüncü dizede çekimli eylem yoktur.

19.

Yanýt: C

15.

Parçada teknolojik araçlarýn dilin kullanýmýna olumsuz etkisinden yakýnýlmaktadýr. Yanýt: D

A seçeneðinde “sabahlarý”, C seçeneðinde “her akþam”, D seçeneðinde “hafta içi” zaman zarfý; B seçeneðindeki “keyifle” durum zarfýdýr.

20.

Yanýt: B

Bu parçada insanlarýn bilmedikleri þeylerden korktuklarý anlatýlmaktadýr. Buradan hareketle “Korkunun kaynaðý bilgisizliktir.” ifadesine ulaþýlýr. Yanýt: A

16.

Paragrafýn anlam bütünlüðünün saðlanmasý için 2. ve 3. cümlenin yer deðiþtirmesi gerekmektedir. Çünkü Montaigne, birinci cümlede yapýtlarýný kimin için yazdýðýný söylemiþtir. Bu cümleyi izleyecek cümle, üçüncü cümledir.

21.

Yanýt: C ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

Afiþte verilen bilgilerde programýn süresi deðil, sadece baþlama saati belirtilmiþtir. Yanýt: C

2

7. SINIF


A

A

A

A

A

M ATE M AT Ý K TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

4.

Basit kesirlerde payda > pay olmak zorundadýr. 4a – 6 > 29 u saðlayan a nýn en küçük tam sayý deðeri için;

c ile e iç ters açýlardýr. f ile d iç ters açýlardýr. c ile f iç ters açýlar deðil, karþý durumlu açýlardýr.

4a – 6 = 30 olmalý

Yanýt: D

4a = 30 + 6 36 4a –––– = –––– 4 4 a = 9 dur. Yanýt: D

2.

5.

Sinan’ýn iþleminin sonucu;

Bir kalemin fiyatý = x TL

(–6) + (–5) + ... + (+5) + (+6) + (+7) = (+7) dir.

14444244443

Bir defterin fiyatý = (x + 5)TL olsun.

bu aralýktaki sayýlarýn toplamý

3 defterin fiyatý ile 4 kalemin fiyatý ayný olduðundan;

sýfýrdýr.

3(x + 5) = 4x dir.

Dilan’ýn iþleminin sonucu;

Yanýt: A

(–10)  (–9) ... 0 ... (+15) = 0 dýr. 14444244443 Çarpanlardan biri 0 dýr. 0 pozitif tam sayý deðildir. Yanýt: B

3.

Küçük Açý: x°

6.

Büyük Açý: (x + 40)° olsun.

(3x + 45)° ile (2x – 15)° karþý durumlu açýlar olduðundan toplamlarý 180° dir.

Tümler açýlar birbirini 90° ye tamamladýðýndan,

(3x + 45)° + (2x – 15)° = 180

x + x + 40 = 90 dýr.

5x + 30 = 180 5x = 180 – 30

2x = 90 – 40

150 5x –––– = –––– 5 5

50 2x –––– = –––– 2 2

x = 30 dur.

x = 25 dir.

Yanýt: C

Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

3

7. SINIF


A 7.

A

A

A

A

(–2)  (+3) = (+3)  (–2)

(Deðiþme Özelliði)

2x + 5x – 10 – 10 = –3x + 20

(+6)  0 = 0  (+6) = 0

(Yutan Eleman)

7x + 3x = +20 + 10 + 10

(2  3)  4 = 2  (3  4)

(Birleþme Özelliði)

10.

2x + 5(x – 2) – 10 = –3x + 20

40 10x –––– = –––– 10 10

Yanýt: C

x = 4 tür. Yanýt: D

11. 8.

1 saat = 60 dk dýr. yürüyerek = 32 dk

Baþlangýçta 6 tane – pulu, 4 tane + pulu vardýr. Daha sonra 4 tane + pulu ile 4 tane – pulunun bir-

bisikletle = 8 dk

birini sýfýrlar, 2 tane – pulu kalmýþtýr.

yürüyerek = x dk bisikletle = 60 dk –––––––––––––––––––––––––––––––– D.O

Yani iþlem; (–6) + (+4) = (–2) dir. Yanýt: A

60  32 x = –––––––– = 240 dk 8 Yanýt: B

9.

12.

Gündüz sýcaklýk: 17 °C Gece sýcaklýk: –4 °C Gece ile gündüz sýcaklýk farký; 17 – (–4) = 17 + 4 = 21 dir. Yanýt: D

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

A noktasýndan [BD] na çizilen doðru parçalarýndan uzunluðu en kýsa olaný, bu noktadan bu doðru parçasýna çizilen dikmenin uzunluðudur, yani |AC| dir. [AD] nýn [BD] ile arasýndaki dar açý, [AB] nýn [BD] ile arasýndaki dar açýdan daha büyük olduðundan |AD| < |AB| dýr. Yanýt: C

4

7. SINIF


A 13.

A

A

Bir cebirsel ifadede deðiþkeni ve deðiþken derecesi ayný olan terimlere benzer terim denir.

A 16.

A

5(x + 4) – 2(x – 3) = 50 I. adým 5x + 20 – 2x + 6 = 50 olmalýdýr.

3x ile 3x2 benzer terim deðildir.

Öðrenci I. adýmda (–2) (–3) = +6 yerine –6 yazýp hata yapmýþtýr.

Yanýt: A

Yanýt: A

14.

Merkez açýnýn ölçüsü, gördüðü yayýn ölçüsüne eþittir. AëOC sý merkez açý olduðundan,

17.

x = m(AëOC) = m(AùDC) = 80° dir.

Modellenen ifade; x2 + 3x – x – 3 tür.

Çevre açýnýn ölçüsü, gördüðü yayýn ölçüsünün Bu ifadeyi veren çarpma iþlemi;

yarýsýna eþittir. AëBC sý çevre açý olduðundan

(x – 1)  (x + 3) = x2 + 3x – x – 3 tür.

m(AùDC) y = m(AëBC) = –––––––– = 40° dir. 2

Yanýt: C

x + y = 80 + 40 = 120 dir. Yanýt: A

15.

5 tane

cismi ile 3 tane

18.

cisminin kütlesi bir-

birine eþit olduðundan, = 3 kat, +

Verilen taralý kýsýmlara karþýlýk gelen kesirlerle istenilen iþlemin sonucu,

T ––14 + ––12 Y: ––38 = T ––28 + ––48 Y: ––38 = ––68  ––83 = 2 dir.

= 5 kat olmalýdýr.

toplamý 8 kat (Yani 8 in katý) olmalýdýr.

Yanýt: B

Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

5

7. SINIF


A

A

A

A

A

F E N v e TE K N O L O J Ý TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

4.

a. Ayný cins yaylara farklý büyüklükte kuvvet uygulandýðýnda yayýn boyundaki uzama miktarý farklý olur. Bunun için; I-III ya da II-IV yaylarýný kullanmalýdýr.

• Aðaçtaki ceviz, sadece potansiyel enerjiye sahiptir. • Havada uçan uçurtma, hem kinetik enerjiye hem de potansiyel enerjiye sahiptir.

b. Yayýn yapýldýðý maddenin cinsi farklý ancak uygulanan kuvvetler ayný olmalýdýr. Bunun için; IIIII veya I-IV yaylarýný kullanmalýdýr.

• Virajlý yolda tepeye týrmanan araba, hem kinetik enerjiye hem de potansiyel enerjiye sahiptir.

Yanýt: D

• Dönme dolaptaki çocuklar, hem potansiyel enerjiye hem kinetik enerjiye sahiptir. Yanýt: A

2.

5.

Fen anlamýnda iþ yapýlabilmesi için; • Cisme etki eden bir kuvvet olmalý • Cisim uygulanan kuvvet doðrultusunda yol almalýdýr. 1. þekilde daðcý yerçekimine karþý iþ yapar 2. þekilde bisiklet süren çocuk iþ yapar.

Uçaktan atlayan kiþilerin paraþüt kullanmasý sürtünme kuvvetini artýrmaya yöneliktir. Uçaðýn uç kýsmýnýn sivri olmasý, bisiklet yarýþçýlarýnýn özel tasarlanmýþ kask kullanmasý, geminin ön kýsmýnýn V þeklinde tasarlanmasý sürtünme kuvvetini azaltmaya yöneliktir. Yanýt: C

Yanýt: A

3.

6.

• Uçuþ pistinden havalanan uçak, hem kinetik enerjiye hem de çekim potansiyel enerjisine sahiptir.

Maþa da kuvvet ortadadýr. Kuvvet desteðe yaklaþtýðý için kuvvetten kayýp vardýr. Yanýt: D

• Duvarda asýlý ayna, yalnýz potansiyel enerjiye sahiptir. • Düz yolda hareket eden araba, yalnýz kinetik enerjiye sahiptir. • Yayý kurulmuþ çalar saat, esneklik potansiyel enerjisine sahiptir. Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

6

7. SINIF


A 7.

A

A

A 10.

• Þekil I de sabit makara kullanýlmýþtýr. Kuvvet yüke eþittir. F1 = 100 N dir. • Þekil II de hareketli makara kullanýlmýþtýr. 2 hareketli makara kullanýldýðý için kuvvetten 4 kat kazanç saðlanýr. F2 = 25 N dir.

A

Yapýsýnda bulunun kaslar yardýmýyla besinleri mideye ileten sindirim sistemi yapý ve organý yemek borusudur. Besinlerin bulamaç haline getirilip, proteinlerin kimyasal sinidriminin baþladýðý sindirim sistemi yapý ve organý midedir. Yanýt: D

• Þekil III te 1 hareketli, 1 sabit makara kullanýldýðý için kuvvetten 2 kat kazanç saðlanýr. F3 = 50 N dir. Yanýt: A

8.

X

11.

Ekmek karbonhidrat içerir. Karbonhidratlarýn kimyasal sindirimi aðýzda baþlar, incebaðýrsakta sonlarýr. n aðýzdýr.

• Tavuk protein içerir. Proteinin kimyasal sindirimi midede baþlar, incebaðýrsakta sonlanýr. l midedir.

K

• Yaðlarýn kimyasal sindirimi incebaðýrsakta baþlar ve sonlanýr. s incebaðýrsaktýr.

X

Yanýt: C

L

X diþlisi ok yönünde döndüðünde diðer diþlilerin dönme yönü þekildeki gibi olur. K yükselirken L aþaðý doðru hareket eder. Yanýt: C

9.

12.

Sabit deðiþken uzunluktur yine 2l uzunluðunda eðik düzlem kullanýlmalýdýr. Baðýmsýz deðiþken deðiþtirdiðimiz deðiþkendir. Yükseklik farklý alýnmalýdýr. Baðýmlý deðiþkende, baðýmsýz deðiþkene göre deðiþen kuvvettir.

Beyaz peynir, yumurta, köfte ve sütlaç protein içerir. Ekmek karbonhidrat içerir. Aysel en fazla protein tüketmiþtir. Yanýt: B

Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

7

7. SINIF


A 13.

A

A

A 16.

Su, safra ve besin atýklarýnýn dýþký þeklinde vücuttan atýlmasýný kalýnbaðýrsak saðlar. Su ve tuzun fazlasýnýn terleme yoluyla vücudumuzdan dýþarý atýlmasýný deri saðlar. Karbondioksit ve suyun soluk verme sýrasýnda vücuttan dýþarý atýlmasýný akciðer saðlar.

• Guatr hastalýðý tiroit bezinden salgýlanan tiroksin hormonunun az salgýlanmasýndan kaynaklanýr. • Þeker hastalýðý pankreas bezinden salgýlanan insülin hormununun az salgýlanmasýndan kaynaklanýr. Yanýt: C

Yanýt: A

14.

A

17.

• Besin atýklarýný ve suyu vücuttan uzaklaþtýran organ, 1  kalýnbaðýrsaktýr.

Göz modelindeki sarý leke üzerinde oluþan görüntü ters ve cisimden küçüktür.

• Karbondioksidi ve suyu vücuttan uzaklaþtýran organ, 2  akciðerdir.

Yanýt: C

• Tuz ve suyu vücuttan uzaklaþtýran organ, 3  deridir. • Su ve üreyi vücuttan uzaklaþtýran organ, 4  böbrektir. Yanýt: D

15.

18.

• Kulakla birlikte dengede görevli organ beyinciktir. (Ali)

Organ baðýþý yapabilecek kiþiler;  18 yaþýný doldurmuþ olmalýdýr.

• Refleks ve alýþkanlýk merkezi omuriliktir. (Ömer)

 Ýsteðini tanýklar huzurunda sözlü ve yazýlý olarak yapmalý ve bunu doktor onaylamalýdýr.

• Beþ duyu organýmýzýn yönetim merkezi beyindir. (Samet)

 Baðýþlanacak organda saðlýk problemi bulunmamalýdýr.

Yanýt: D

Yanýt: D ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

8

7. SINIF


A

A

A

A

A

S O S YA L B Ý L G Ý LE R TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

5.

Sen dili; yýkýcý, güven kýrýcý, suçlayýcý bir özelliðe sahiptir. Bu yüzden iletiþimi olumsuz etkiler.

Yanýt: A

Yanýt: C

6. 2.

Taþkömürü Türkiye’de sadece Zonguldak ve çevresinde çýkarýlýr.

Kitle iletiþim araçlarý insanlara doðru bilgi verme ve yaþanan deðiþikleri yansýtma görevi vardýr. Yanýt: D

Grafikteki verilerde nüfus yoðunluðunun Karadeniz’de, Ýç Anadolu’ya oranla daha fazla olduðu görülür. Nüfus miktarý ve kent nüfusu grafikte verilmemiþtir. Yanýt: A

3.

Anayasada: “Özel hayatýn ve aile hayatýnýn gizliliðine dokunulamaz” maddesi vardýr ve ihlal edilemez.

7.

Yanýt: B

Yanýt: B

4.

Daðlýk ve yükseltisi fazla olan yerlerde nüfus azdýr.

8.

Ýþ imkanlarý ekonomiyle alakalý olurken, kuraklýk yaþanmasý iklim özelliði ile ilgilidir.

Marmara Bölgesi yoðun göç alýr. Göç almasýnýn en önemli nedeni sanayinin geliþmiþ olmasý ve buna baðlý olarak iþ imkanlarýnýn fazla olmasýdýr.

Yanýt: C Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

9

7. SINIF


A 9.

A

A

Katolik Kilisesi  Dini

A 13.

A

Mama Hatun Kervansarayý  Ticaret

Krallarýn otoritesi  Siyasi

Yaðýbasan Medresesi  Eðitim

Limanlarýn önem kazanmasý  Ekonomik alanlarla ilgilidir.

Yapýlan eserlerin hepsi  Mimari alanýdýr. Denizcilikle ilgili çalýþma verilmemiþtir.

Yanýt: A Yanýt: D

10.

Bizans Devleti, Osmanlý Devleti’nin Ýstanbul’u ele geçirmesiyle yýkýlmýþtýr. I. Beylikler, Osmanlý Devleti’nden önce kurulmuþtur. Yanýt: D

14.

I. Murat bu uygulamayla taht kavgalarýný en aza indirerek merkezi otoriteyi güçlendirmek istemiþtir. Yanýt: C

11.

Sultan Alparslan’ýn amaçlarý arasýnda Anadolu’da din birliðini saðlamak amacý yoktur. Yanýt: C

15. 12.

Verilen bilgiler Miryakefalon Savaþý’nýn sonuçlarýdýr. Yanýt: D

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

Osmanlý Beyliði, Bizans’a sýnýr olarak kurulmuþtur. Bizans’ýn merkezi otoritesinin zayýf olmasý Osmanlý Devleti’nin, Bizans aleyhine sýnýrlarýný geniþletmesini saðlamýþtýr. Yanýt: B

10

7. SINIF


A

A

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMLERÝ

16.

A

SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMLERÝ

16.

Ýftirada bulunmak, oruç ibadetinin faydalarý arasýnda gösterilemez.

Çelebi Mehmet dönemi ile ilgili verilen bilgilerde, Balkanlarýn Türk yurdu olduðuna dair bir kanýt yoktur.

Yanýt: C Yanýt: C

17.

17.

Þeytan dört büyük melek arasýnda yer almaz. Yanýt: B

Osmanlý yönetiminin sarsýlmasýna raðmen Balkan uluslarýnýn devletten ayrýlmamasý, Osmanlý yönetiminden memnun olduklarýnýn göstergesidir. Yanýt: B

18.

18.

Ýnsanlýða gönderilmiþ ilk peygamber Hz. Adem’dir. Yanýt: D

Osmanlý Devleti’nde ülkenin hanedanýnýn ortak malý kabul edilmesi taht kavgalarýna neden olduðu için olumlu bir özellik taþýmaz. Yanýt: D

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

11

7. SINIF


A

A

A

A

A

Ý N G Ý L Ý Z C E TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1.

5.

Soruda ikizler burcu resmi görülüyor. Buna göre doðru cevap "A" seçeneðidir.

Resimde Selçuk'un arabasý Selim'in arabasýndan daha büyük ve pahalý görünüyor. Buna göre doðru cevap "B" seçeneðidir.

Yanýt: A Yanýt: B

2.

6.

Resimdeki adam kel ve kýzgýn gözüküyor. Buna göre doðru cevap "B" seçeneðidir.

Yanýt: B

Yanýt: B

3.

Jack John'dan 10 cm. daha uzun. Buna göre doðru cevap "B" seçeneðidir.

7.

Resimdeki çift çizgi film seyrediyor. Buna göre doðru cevap "C" seçeneðidir. Yanýt: C

Soruda verilen resimde Rana’nýn elbisesiyle Sena’nýn elbisesi kýyaslanýyor. Resime bakýldýðýnda ikisinin de elbisesinin ayný olduðu görülüyor. Buna göre doðru cevap "B" seçeneðidir. Yanýt: B

4.

8.

Resimde bir bulaþýk yýðýnýnýn önünde duran bir kadýn var. Bulaþýk yýkayacak. Buna göre doðru cevap "D" seçeneðidir.

Cümlede "yesterday" zaman terimi var. Bu da cümlenin zamanýnýn "Simple Past Tense" olmasý gerektiðini ifade ediyor. Ýki boþlukta da fiilin ikinci hali olmalý, buna göre doðru cevap "A" seçeneðidir.

Yanýt: D Yanýt: A ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

12

7. SINIF


A 9.

A

A

A 13.

Cevap "Yes" ile baþlýyor. Buna göre soru cümlesi "Yes/no question" olmalý. Past Tense'de yardýmcý fiil kullanýldýðýnda fiil birinci halde olmasý gerektiðine göre doðru cevap "D" seçeneðidir.

A

Karýþýk verilen kelimelerin doðru sýralanmýþ þekli "B" seçeneðinde verilmiþtir. Doðru cevap "B" seçeneðidir. Yanýt: B

Yanýt: D

10.

14.

Soruda "Hande Buraktan daha iyi piyano çalýyor" deniyor. Daha iyi "better" olduðuna ve kýyaslanan iki kiþi de cümlede olduðuna göre "than" kullanýlmalýdýr. Buna göre doðru cevap "C" seçeneðidir.

Karýþýk verilen kelimelerin doðru sýralanmýþ þekli "A" seçeneðinde verilmiþtir. Doðru cevap "A" seçeneðidir. Yanýt: A

Yanýt: C

11.

15.

Soruda verilen resimlerle ifadelerin uyuþmadýðý seçenek "C" seçeneðidir. Çünkü ifadede "kýz sandalyeyi tamir ediyor" deniyor ancak kýz masayý siliyor. Buna göre doðru cevap "C" seçeneðidir.

"good" sýfatýnýn comparative hali "better"dýr. "bad" sýfatýnýn comparative hali de "worse" olmalý. Buna göre doðru cevap "D" seçeneðidir. Yanýt: D

Yanýt: C

12.

Soruda verilen resimlerle ifadelerin uyuþmadýðý seçenek "A" seçeneðidir. Çünkü ifadede "Mina yeni bir þarkýyý piyanoda çalýþýyor" deniyor, ancak resimdeki kýz piyano deðil keman çalýyor. Buna göre doðru cevap "A" seçeneðidir. Yanýt: A ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI 11-12 / 1

13

7. SINIF

7.sinif SBS Duzey Belirleme Sinavinin 15 Ocak 2012 Cozumleri OzDeBir  

7.sınıf SBS Duzey Belirleme Sınavının sorularını incelemek için adrese tıklayınız. 15 Ocak 2012 ÖzDeBir http://www.kemalturkeli.com/site/in...

Advertisement