Page 1

A

A

A

A

A .

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

Birçok þeyi izleyemiyor, gözden kaçýrýyor, birçoðunu da unutuyoruz. Zaman içinde çok þey önemini yitirebiliyor. Üstelik bugün önemli olmayan, on yýl sonra önemli olabiliyor. Ýþte bu nedenlerle eleþtiriler, anýlar, edebiyat yýllýklarý, edebiyat tarihleri büyük önem kazanýyor. Bu ürünler toplumsal belleðin kapýlarýný aralayarak yaþananlarýn irdelenmesini, deðerlendirilmesini, böylece birer deneyim olarak geleceðe yön vermesini saðlýyor.

Bu parçada altý çizili sözle anlatýlmak istenen, aþaðýdakilerden hangisidir?

Bu parçada geçen “toplumsal belleðin kapýlarýný aralamak” sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Uzmanlarýn, yapýtlarýn yazarý ve niteliði konusunda farklý görüþlerini ýsrarla savunduklarý

A) Topluma daha aydýnlýk bir geleceðin yolunu açmak

B) Yapýtlarýn, tarihsel açýdan olmasa da yazýnsal açýdan deðerli bulunduðu

B) Topluma önceden yaþadýklarýný, tanýk olduklarýný hatýrlatmak

2.

Homeros’un Ýliada ve Odysseia’sý zaman zaman akademisyenler için birinci sýnýf bir savaþ alaný olmuþtur. Özellikle de 19. yüzyýlda Alman eleþtirmenler, bu iki yapýtýn tek bir kiþinin ürünü olamayacaðýný, yapýtlarýn her birinin karýþýk ve düzensiz biçimde bir araya getirilmiþ birer uydurma metin olduðunu kanýtlamak için býkýp usanmadan çalýþmýþlardýr.

C) Ýnsanlarýn, geçmiþi doðru deðerlendirmesini saðlamak

C) Akademisyenlerin, destanlarý içerik yönünden olumlu, biçim yönünden kusurlu bulduklarý

D) Geçmiþte yaþananlarýn yeniden tartýþýlmasýný saðlamak

D) Anonim yaratý olan Ýliada ve Odysseia’ya son biçiminin Homeros tarafýndan verildiði

E) Yaþananlardan kalýcý olmasý gerekenleri vurgulamak

E) Hiçbir yapýtta savaþýn bu destandakiler kadar baþarýyla anlatýlamadýðý

4.

Yahya Kemal eski þiir dilini yýktý, o dilin þiir için bir zincir olduðunu gösterdi. Nâzým Hikmet ölçüyü yýktý, ölçüsüz de ahenge eriþilebileceðini, ölçünün þiir için, ahenk için vazgeçilmez bir unsur deðil, tam tersine hýz kesen bir zincir olduðunu gösterdi. Ama Yahya Kemal ile Nâzým Hikmet, þiirin dýþý ile uðraþtýlar; içini temizlemediler, içindeki zincirleri kýramadýlar.

A) Sözcüklerdeki hecelerden birinin ya da cümlelerde, dizelerde yan yana gelen sözcüklerden birinin ötekilere oranla daha baskýlý söylenmesi. (vurgu) B) Dilde bazý sözcüklerin pek çok kavramý ya da nesneyi karþýlarken zamanla bu kavram ya da nesnelerden sadece birini karþýlayacak þekilde kullanýlmaya baþlanmasý. (anlam daralmasý)

Bu parçada altý çizili sözlerle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

C) Ýnsan olmayan varlýklarý insan gibi algýlayarak insana özgü nitelikleri o varlýklarla anmak. (kiþileþtirme)

A) Konuya önem vermedikleri B) Bireysel konularý iþlemekten kurtulamadýklarý

D) Bir ülkede ya da bölgede yaþayan halkýn geleneksel ürünlerini inceleyerek bunlarýn birbirleriyle iliþkilerini belirten bilim dalý. (folklor)

C) Þiirde ideolojiyi ön planda tuttuklarý D) Bilinen konularýn dýþýna çýkamadýklarý

E) Bir edebiyat yapýtýnda merak ve heyecan ögelerinin diri tutulmasý. (açýklýk)

E) Gereksiz ayrýntýlara yer verdikleri

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

Aþaðýdaki tanýmlardan hangisi, ayraç içinde verilen kavramla uyuþmamaktadýr?

1

Diðer sayfaya geçiniz.


A 5.

A

A

A 7.

Ýyi yazar, dile hâkim olduktan sonra, onu unutur; bizzat varlýk, hayat ve insan ile uðraþýr. Daha doðrusu dili kullanýrken dikkatini sözcüklere deðil, hayata çevirir.

A .

A) Dili bir araç olarak iyi kullanýp asýl olarak yaþamla ilgilenmek

(I) Aþkýn direngen bir yaný vardýr. (II) Ýnsan yüreðinin derinliklerine bir kez mührünü vurmuþsa, hiçbir el kolay kolay silemez onu. (III) Zamanýn saðaltamadýðý aþk yarasý, dindiremediði aþk acýsý yoktur, denmiþtir. (IV) Belki yüzeysel aþklar için geçerlidir bu. (V) Ancak zamana meydan okuyan, ona karþý direnen aþklar da vardýr. (VI) Ýnsan yüreðinin usta okuyucusu Marquez’in “Kolera Günlerinde Aþk”ta anlattýðý öykü, böyle direngen bir aþkýn destanýdýr.

B) Dilde yeni olanaklar yaratmaya çalýþýp dile damgasýný vurmak

Bu parçada numaralanmýþ cümlelerden hangisi, kendinden önceki cümlenin örneðidir?

C) Yaþamýn, baþka yazarlarýn dikkatini çekmemiþ yönlerini irdelemek

A) II.

Bu cümlelere göre iyi bir yazarýn yapmasý gereken, aþaðýdakilerden hangisidir?

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

D) Sanatý bir oyun olarak deðil, yaþamýn amacý olarak görmek E) Edebiyatýn, kendini diðer sanatlardan, kullandýðý araç olan dille ayýrdýðýný bilmek

6.

8.

“Tüm dehamý yaþamýma koydum, yapýtlarýma ise yalnýzca yeteneðimi.” diyen bir yazarýn, yazarlýkla ilgili söylemek istediði aþaðýdakilerden hangisidir?

Bir zamanlar þeker yalnýzca þeker kamýþýndan üretiliyordu, þimdiyse hemen her þeyden çýkarýlabiliyor; þiir de böyle iþte. ----

A) Edebiyat yapýtýnda gerçek, yazarýn kendi duygu ve hayal dünyasýndan doðar.

Aþaðýdakilerden hangisi bu cümleden sonra getirilemez?

B) Yaþama güzellikleriyle bakmak, yaþamý güzellikleriyle yansýtmak yazara haz verir.

A) Çok emek harcamanýz gerekebilir, ama her þeyden þiir çýkarabilirsiniz.

C) Yazarlar, yaþamlarý için, yapýtlarý için olduðundan daha üstün bir çaba gösterirler.

B) Þiir, biçemi ve anlatým teknikleriyle geri planda kalmaya baþlamýþtýr.

D) Yazarlar, yazdýklarýndan daha renkli, daha farklý yaþarlar.

C) Þiirin kaynaðý, konu alaný, eskiye oranla çok geniþlemiþtir.

E) Yazarlýðýn birinci koþulu, yaþamdan aldýklarýný hayal gücüyle yeniden biçimlendirmek, hatta deðiþtirmektir.

D) Þiirde sadece belli temalarýn iþlenebileceði düþüncesi geçmiþte kaldý. E) Dünyada birçok þey þiirsel yaratýcýlýk için ham maddedir.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

2

Diðer sayfaya geçiniz.


A 9.

A

A

A 11.

(I) 1998’de romanda bir yol ayrýmý yaþadým. (II) Gaziantep’te, Fýrat’ýn kýyýsýnda bir höyük gördüm. (III) Çevresinden sütun baþlarýnýn taþtýðý bu höyük öylesine ilgimi çekti ki bende orayý yazma isteði uyandýrdý. (IV) Ýstanbul’a döndüðümde görüþlerine baþvurduðum arkeologlar, orasýnýn çok önemli olmadýðýný, o bölgenin az ilerisinde yer alan Hitit’in önemli merkezlerinden Kargamýþ’ý yazmam gerektiðini söylediler. (V) Böylece Patasana romanýný yazdým, yaþadýðýmýz topraklarýn zenginliðini gözler önüne sereyim diye.

A .

(I) Dünya edebiyatýnýn unutulmaz aþk romanlarýndan biri Anna Karenina. (II) Benim okuduðum en kusursuz, en derin ve en zengin roman. (III) Tolstoy’un her þeyi gören dikkati, sayfalarý çevirdikçe okura, “Evet, hayat böyle bir þey” dedirtiyor. (IV) Bir yarýþ atýnýn diriliðini, mutsuz bir bürokratýn düþtüðü yalnýzlýðý, bir kadýn kahramanýn üst dudaðýný mucizeye varan bir edebi yetenekle önümüze seriyor Tolstoy. (V) Roman sanatýný öðrenmek için okunacak ilk romanlardan biri bu. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde zincirleme ad tamlamasýna yer verilmiþtir?

Bu parçada numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. ve II. A) I.de bir deneyim aktarýlmýþtýr.

B) I. ve IV. D) III. ve IV.

C) II. ve III. E) IV. ve V.

B) II. yorum içermeyen bir cümledir. C) III.de yargý gerekçesiyle verilmiþtir. D) IV.de doðrudan anlatým vardýr. E) V.de yazarýn amacý belirtilmiþtir.

12.

Dünya beni nasýl görüyor, bilmiyorum; ama ben kendimi, deniz kenarýnda oynayan, ara sýra ötekilerden daha güzel bir deniz kabuðu bularak eðlenen bir çocuk olarak görüyorum. Bu cümlede aþaðýdakilerin hangisi yoktur?

10.

(I) Romanlarýndaki kahramanlara mesafeli duran bir yazardýr Hüseyin Rahmi. (II) “Þýpsevdi” romanýndaki sofra savaþýnda hem Meftun’u hem de alýþkanlýklarýný sürdürmek için çýrpýnan ev halkýný ayný alaycý üslupla anlatýr. (III) Hüseyin Rahmi’nin de ustasý olan ve Batýlýlaþma konusunu romanlarýnda sýk iþleyen yazarlarýn baþýnda gelen Ahmet Mithat’ýn alafranga sofra karþýsýndaki tutumu ise oldukça þaþýrtýcý bir farklýlýk gösterir. (IV) Batýlýlaþmanýn söz konusu olduðu her alanda kendine göre bir denge arayan Ahmet Mithat, ilginçtir ki alaturka sofranýn hep aleyhinde konuþur. (V) Ahmet Mithat’ýn, Türk halkýný Batýlý sofra düzenine alýþtýrma çabasý, bir babanýn, dýþarýda yemek yerken mahcup olmasýnlar diye, çocuklarýna sofra dersi vermesi gibidir.

A) Ýþaret adýlý B) Derecelendirme belirteci C) Belirtili ad tamlamasý D) Dönüþlülük adýlý E) Niteleme sýfatý

13.

Bu parçada numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

Aþaðýdakilerin hangisinde basit yapýlý bir eylem vardýr?

A) I. cümlede, Hüseyin Rahmi’yle ilgili genelleme yapýlmýþtýr.

A) Masadaki bütün bardaklarý aðzýna kadar suyla doldurmuþtu.

B) II. cümlede aralarýnda amaç ilgisi bulunan yargýlar vardýr.

B) Büyük bir yanlýþ yapýnca ona olan bütün inancýmýzý yitirdik.

C) III. cümlede Ahmet Mithat, iþlediði temalar açýsýndan Batýlý yazarlarla karþýlaþtýrýlmýþtýr.

C) Mezuniyet balosu için kendine güzel bir elbise diktirmiþ.

D) IV. cümlede, sözü edilen yazarýn genel bakýþ açýsýna uymayan bir tutumu açýklanmýþtýr.

D) Tatil dönüþü, sevdiði bütün arkadaþlarýna hediyeler alacakmýþ.

E) V. cümlede Ahmet Mithat, çocuklarýný eðitmeye çalýþan bir babaya benzetilmiþtir.

E) Bir an önce iyileþmesi için ona öksürük þurubu da içirsin.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

3

Diðer sayfaya geçiniz.


A 14.

A

A

A 17.

Aþaðýdakilerin hangisinde yan cümlecik öznede kullanýlmamýþtýr? A) Aragon’un bir þiirinin okunmasý bu bakýmdan çok yerinde olacaktýr. B) Bence bu yapýtlarýn kalabalýklarca beðenilmesini istemek doðru deðildir.

A .

Boðaziçi Köprüsü, Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birbiriI II ne baðlayan ve Ýstanbul Boðazý üzerinde yer alan iki asIII ma köprüden biridir. Köprü, 30 Ekim 1973’de hizmete girIV V miþtir. Yukarýdaki numaralanmýþ sözlerden hangisinin yazýmý yanlýþtýr?

C) Bir beðeni ve sanat eðitiminden geçmek gerektiðine çok az kiþi inanýyor.

A) I.

D) Üç beþ kiþinin beðenisine göre oluþturulmuþ bir yapýt okuru hiçbir açýdan avutmayacaktýr.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

E) Sanattan anlamak üç beþ kiþiyle sýnýrlý olabilir mi?

15.

(I) Eminönü vapur iskelesinin turnikelerinden telaþla geçen insanlar, bekleme salonunu yavaþ yavaþ dolduruyordu. (II) Sabahýn, yerini öðlene býraktýðý bu saatte ne de çok insan Kadýköy’e gitmek istiyor, diye düþündü. (III) Hava puslu, gök yaðmur bulutlarýyla kaplýydý. (IV) Her an kar beklendiði söyleniyordu haberlerde. (V) Usul usul yaðan yaðmur, aralýk ayýnýn ýslak soðuðu, turnike giriþlerinden salona doluyordu; insanlar sarýnýp sarmalanmýþ, sessizce vapurun gelmesini bekliyorlardý.

18.

Alaçatý sokaklarýnda tur atýp (I) tamamen masif (II) cilasýz tahtayla dekore edilmiþ bir restorana giriyoruz. Biberiye (III) nane (IV) taze kekik ve otlarla (V) yapýlmýþ salatayý ve patates çorbasýný tadýyoruz. Bu parçada numaralanmýþ yerlerden hangilerine virgül (,) getirilemez? A) I. ile III.

Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr?

B) I. ile V. D) II. ile V.

C) II. ile IV. E) III. ile V.

A) I., yüklemi bileþik zamanlý olan bileþik bir cümledir. B) II., yüklemi görülen geçmiþ zamanlý olan bileþik bir cümledir. C) III., ad soylu yüklemlerin ekeylemi paylaþtýðý sýralý bir cümledir. D) IV., öge diziliþi açýsýndan devrik bir cümledir. E) V., öznenin ortak kullanýldýðý sýralý bir cümledir.

19.

16.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr?

Aile kavramýnda ülke adlarý kullanýlmaktadýr ( ) Türk aile yapýsý ( ) Ýngiliz aile yapýsý ( ) Böyle bir sýnýflandýrma ( ) aile bireylerinin hangi milletten geldiðini gösterse de ailenin yapýsal özelliklerini vermez. Bu parçada parantezle gösterilen yerlere, aþaðýdaki noktalama iþaretlerinden hangileri sýrasýyla getirilmelidir?

A) Geçtiðimiz yol da daha önce bir kaza olmuþtu. B) Ailesi de birkaç yýl mahallemizde yaþamýþtý. C) Ne zamandýr aklýmda, ama bir türlü arayamadým.

A) (;) (,) (.) (,)

B) (:) (,) (...) (,)

D) Geçen yýl kasýmda yeni atamalar oldu.

C) (:) (,) (.) (;)

D) (;) (,) (...) (;) E) (.) (,) (:) (,)

E) Pazar gibi salý da yarým gün izin yapardý. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

4

Diðer sayfaya geçiniz.


A 20.

A

A

A 22.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým bozukluðu vardýr? A) Sana her zaman destek oldu ve seni korudu. B) Eðitim sorunu hakkýnda siz neler düþünüyorsunuz? C) Çiçeklerine çok iyi bakýyor, her gün suluyordu. D) Her gece ona hiç usanmadan masallar okuyordum. E) Saða sola saçýlan eþyalardan evin kalabalýk olduðu anlaþýlýyordu.

A .

Yýllara, mevsimlere meydan okuyan, her þeyin karþýsýnda baþý dik ayakta duran bir kule var karþýmýzda. Tam 113 yaþýnda. Saati soran kaç nesle yanýt verdiðini kim bilebilir ki? Altýnda kaç sevdalýnýn buluþtuðunu, kaç film çekildiðini... Gücünü ve enerjisini, ayný adý taþýdýðý Dolmabahçe Sarayý’ndan alýyor belki de. Ýstanbul’u simgeleyen bir yapýdan, Dolmabahçe Saat Kulesi’nden söz ediyoruz. Dört kattan oluþan ve saatin bulunduðu odayý son katýnda saklayan Dolmabahçe Saat Kulesi, yakýnda tarihinin ikinci restorasyonunu geçirecek. Yýllarýn izini taþýyan yüzü, estetik ameliyata uðramýþ hâliyle bir kez daha çýkacak karþýmýza. Ve akýp giden zamana karþý duran tek þeyin eserler üretmek olduðunu fark eden bir bilge gibi gülümseyecek Boðaz’ýn iki yanýna. Bu parça ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Ýstanbul’u simgeleyen tarihi bir yapýnýn özellikleri betimlenmiþtir. B) Ýnsana has özellikler, Dolmabahçe Saat Kulesi’ne aktarýlmýþtýr. C) Kalýcýlýðýn sýrrýnýn ölümsüz eserler yaratmak olduðu vurgulanmýþtýr. D) Tarihi bir yapýda restorasyon çalýþmasýnýn nasýl yapýlacaðý üzerinde durulmuþtur. E) Kiþisel düþüncelere yer verilmiþtir.

21.

Sözlüklere dalmak benim için güzeldir, gramerler arasýnda dolaþmak da. Fakat birkaç ciltle sýnýrlý sözlükler ve gramerler asla dilin kendisi deðildir. Sözlük, dilin bütün sözcüklerini içerse de sonuçta bir sözcükler listesinden ibarettir. Gramer kitaplarý ise bir kurallar sýralamasýndan baþka nedir? Gramer kitabýndaki söz dizimi kurallarýný sayýsýz örnekle zenginleþtirebilir, sözcükleri sayýsýz örgüler içinde bir araya getirebilirsiniz. Ýþte dil, bu sayýsýz örgü ve örneðin evrenidir. Binlerce yýldan beri milyonlarca insan tarafýndan yaratýlan...

23.

Bu parçayla ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðru deðildir? A) Baðýmlý sýralý cümle kullanýlmýþtýr. B) Düþünce karþýlaþtýrmadan yararlanýlarak dile getirilmiþtir. C) Dilin zenginliðini anlamakta sözlüklerin ve gramer kitaplarýnýn yetersizliði vurgulanmýþtýr.

(I) Kitap kapaklarýna zaafý olan okurlardansanýz, size þunu söylemem gerek: Bu kitap sizi önce kapaðýyla vuracak. (II) “Tanrý Beni Görüyor mu?”nun kapaðýndaki tabloya kayýtsýz kalmak mümkün deðil, çünkü Ýspanyol ressam Pere Borrell Del Caso’nun en bilindik tablolarýndan olan “Eleþtiriden Kaçýþ” bu. (III) Resmedilen çocuðun yüzü, baþlý baþýna sayfalar sürebilecek bir duygu okumasý gerektirdiði için burada kapakla ilgili söyleyebileceðimiz tek þey, sýra dýþý yazarýn, okurunu kitaptaki öykülerin görsel bir özeti ile karþýladýðý. (IV) “Tanrý Beni Görüyor mu?”, pek çok anlamda cesur, yenilikçi, taze bir kitap. (V) Bu keskin tazelik, yazarýn üslubuna hâkim olan okur için son derece tanýdýk, ama yazarýn bu kez kemikleþmiþ okuruna da sürprizleri var. (VI) Yirmi altý sayfalýk bu öyküyü okumak hiç de kolay deðil; çünkü gözünüz her satýrda baþka bir ayrýntýyý yakalýyor, baþka bir çizgiye, eski bir fotoðrafa takýlýyor. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragrafýn kaçýncý cümleyle baþlatýlmasý uygun olur?

D) Öznel yargýlardan yararlanýlmýþtýr. A) II.

E) Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle vardýr. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

5

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

Diðer sayfaya geçiniz.


A 24.

A

A

A 27.

(I) Bir ülkede sanat yapýtý varsa eleþtiri de vardýr. (II) Bir sanat yapýtýnýn ortaya konmasý sanatçýnýn eleþtiri gücüyle olur. (III) Her cümlenizi okur, her fýrça darbenizi geri çekilip þöyle bir izlersiniz. (IV) Bu, eleþtiridir. (V) Sanatçýnýn eleþtirmen kimliði kazanmasý, çok yönlü okumalar yapmasýna baðlýdýr. (VI) Eleþtiri, yani deðerlendirme gücü olmayan sanatçý, baþarýlý ürünler ortaya koyamaz.

A .

---- Sabahleyin gazeteyi elimize alýp ona þöyle bir göz gezdirir, ülkemizde, dünyamýzda olup bitenleri öðrenmek isteriz. Ýþ ve uðraþ alanýmýzla ilgili bir kitabý okur, geliþmeleri, deðiþmeleri izleriz. Bu konudaki bilgilerimizi yenileyip tazeleriz. Ýþ dönüþü ya bir gazetenin mizah sayfasýný okuruz ya da bir romaný, öyküyü. Günlük yorgunluklarýmýzdan sýyrýlýr, gerginliklerimizi atýp ferahlar, oyalanýrýz.

Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisi anlam akýþýný bozmaktadýr?

Bu parçanýn baþýna düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) I.

A) Okuma söz konusu olduðunda her insan diðerinden farklý þeylere ilgi duyuyor.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

B) Okuma, yazarla belli bir noktada buluþma, uzlaþma ya da ona karþý çýkmadýr. C) Her okuma belli bir amaca yöneliktir, amaçsýz bir okuma eylemi düþünülemez. D) Okumanýn ön hazýrlýðý, okuyacaðýmýz metni ve okuma yöntemimizi belirlemedir.

25.

E) Bir mizah dergisindeki yazý ile bilim ve sanat dergisindeki yazý ayný yöntemle okunmaz.

Ortaya bir yapýt koymak, bir güzellik yaratmaktýr yazmak. (I) Ýstemli bir kendiliðindenliktir. (II) Dipten kaynayan bir pýnarýn boþalmasý gibi bir þeydir. (III) Bir doða-toplum olayý da diyebilirsiniz ona. (IV) Söyleyecek sözü olmayan, düþüncesinde doðrulara, bir bakýþ açýsýna ermemiþ olan, hele dil ve biçim kaygýsý çekmeyen kimselere yazar denemez. (V) Yazar olmayanlar için de yazmak yaþamak deðil, bir sýkýntý, bir ölüm olsa gerek! Öyle deðil mi? Bu parçada numaralanmýþ yerlerin hangisine “Gelgelelim her yazý yazan, kalemi her eline alan da yazar deðildir.” cümlesinin getirilmesi uygun olur? A) I.

26.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

28.

(I) Roma, zayýf yöneticilere, kötü idareye, kargaþa ve devrimlere karþýn Ýmparatorluk’un merkezi oldu hep. (II) Romalýlarýn yaptýðý ilk yol, Konsül Cladius’ün MÖ 312’de baþlattýðý Appian yoluydu. (III) Romalýlar, Ýmparatorluk’u korumanýn, birliklerini ve ürettikleri mallarý kolaylýkla ulaþtýracak sistemin, baþarýlý bir kara yolundan geçtiðini keþfetmiþlerdi. (IV) Bunu saðlayansa Romalýlarýn yaptýðý muhteþem yollardý. (V) Roma merkezinden baþlayan 288 bin kilometrelik bu yolu 200 yýl içinde yaptýlar.

Bu parçanýn son cümlesi, anlamýn akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A) Doðu kültür ve sanatý, yinelediði motifler ve kalýplar içinde gizli bir düþünce derinliði barýndýrmaktadýr B) Batý sanatý, kendini Doðu sanatýný eleþtirerek, deðiþik biçimlerde yorumlayarak kurmuþtur C) Doðu düþüncesi ve sanatý, tekrarlanan bir hünerin, Batý ise yaratýcýlýðýn önem kazandýðý bir yöntemi benimser

Bu parçada anlam akýþýnýn saðlanabilmesi için numaralanmýþ cümlelerden hangilerinin yeri deðiþtirilmelidir? A) I. ile II.

B) II. ile IV. D) III. ile V.

D) Doðu ve Batý sanatýnýn benimsediði yöntem, çaðýmýzýn sanat anlayýþýna çok uzaktýr E) Doðu sanatýnda ve düþüncesinde toplumsal yaþam, Batý’da ise bireysel yaþam önemlidir

C) III. ile IV. E) IV. ile V.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

Doðu düþüncesi, anlamýný en iyi nakýþta bulur. Ayný motiflerin, birbirini izleyen farklý zamanlarda yeniden üretildiði bir pratiktir nakýþ. Doðu’da hemen her sanat dalýnda, verili þablonlar içinde, dilde ve görüntüde ayný kalýplar, ayný mazmunlar ve ayný motifler sürekli olarak yeniden üretilir. Batý ise sert sýçramalarla, kýsa zaman dilimlerinde yer alan deðiþimlerle birbirini dýþlayan, hatta çatýþan araçlarý ve bunlarýn kullaným bilgisini sentezleyerek her seferinde yeni bir akým yaratarak kendisini aþar. Kýsaca ----.

6

Diðer sayfaya geçiniz.


A 29.

A

A

A 31.

Her ütopya, kendi çaðýnýn toplumsal koþullarýnýn bir eleþtirisi niteliðini taþýr. Thomas More’un “Ütopya”sý da yaþanan kötülüklerden, Hristiyanlýðýn baþlangýcýndaki eþitlikçi görüþlerle arýnýlacaðý öðretisine dayanýr. Siyasal iktidarýn tek elde toplanmasýna ve sýnýfsal ayrýcalýklara karþý çýkan bir metin yazar More. Ne var ki ilk bakýþta eþitlikçi görünen bu ütopyanýn altý kazýnýnca ----. Bu parça, anlam ve anlatým akýþýna göre aþaðýdakilerin hangisiyle tamamlanamaz? A) birçok ütopyada olduðu gibi, bireyi yok sayan tek tipleþtirici bir toplum mühendisliði ile karþýlaþýlýr

A .

Sanal ortamýn getirdiði eriþim ve dolaþým kolaylýðýný yadsýmak mümkün deðil. Ama sapla saman karýþmýþ durumda. Bu bilgi ve ürün yýðýnýndan kaliteli ve özgün olaný bulmak çok zor. Þimdilerde hemen herkes bir “blog” oluþturuyor ya da site kuruyor. O da olmazsa forumlar, “facebook”lar var. Ki oralarda hiç zahmet çekmeksizin istediðinizi yayýmlayabiliyorsunuz. Beþ para etmeyen zýrvalar bile olsa bunlar, hayranlar kazanabiliyorsunuz. Eh, ondan sonra gelsin “büyük þair” havalarý... Bu bulaþýcý çirkinlik içinde gerçek güzelliðe ulaþmak kolay olmuyor. Bu parçanýn yazarý aþaðýdakilerin hangisinden yakýnmaktadýr?

B) yapýtta eþitsizliðe karþý çýkýlmasýna raðmen yönetimin bilginlere býrakýldýðý görülür

A) Ýnternetteki kalitesiz þiirlerin bolluðu yüzünden iyi þiirlere ulaþmanýn zorlaþmasý

C) bilgi paylaþýmýnýn savunulmadýðý, bilginin topluma yayýlmasýnýn amaçlanmadýðý anlaþýlýr

B) Ýyi þairlerin sanal ortamý yeterince kullanmamasý

D) dönemin sorunlarýný çözme amacý yanýnda gelecekle ilgili öngörüler de ortaya koyduðu görülür

C) Ýnternet sayesinde bilginin ve ürünün çok kolay ulaþýlýr hâle gelmesi

E) var olan eþitsizlikler reddedilse de baþka eþitsizliklerin savunulduðu anlaþýlýr

D) Genç þairlerin kýsa zamanda ün ve hayranlýk kazanmak istemesi E) Sanal ortamýn yeterince denetlenmemesi

30.

32.

Behçet Necatigil’in þiirlerini eskiden de okumuþtum, ama bugün yeniden okurken onlara farklý bir açýdan yaklaþýyorum. Onun þiirleriyle kuramýnýn tutarlýlýðýný bir kez daha gördüm. Ancak gençliðin þiirsel coþkusuna kapýlýp da sadece duygusal yaklaþtýðým nice eserine bugün biraz daha soðukkanlý, eleþtiri kurallarýnýn yaný sýra edebiyat tarihini de göz önünde bulundurarak yaklaþmak gerektiðini savunuyorum. Edebiyat tarihi sýnavýný vermiþ, ama bugün okunmayan nice þiir var. Þairler, kendi þiirini açýklamakla, o þiirin arkasýndaki kuramý yazarak bir tür kalkan ardýna saklanmakla okura karþý görevlerini yapmýþ olmuyorlar. Ýyi þiirler, iyi edebiyat eserleri her zaman geçerliliðini korur, savunulma ihtiyacý içinde deðildir, her dem tazelikleri vardýr.

Romanlardan hayat formülleri çýkmaz. Bir roman hayat konusunda sorular sorar. Bu yüzden demokratiktir. Okuru baþka kitaplar okumaya, yeni sorular sormaya yöneltir. Bir kitap okudum hayatým deðiþti, anlayýþý büyük bir yalandýr. Böyle bir okuma macerasý arýyorsan kutsal kitaplarý ya da bilimsel makaleleri okumalýsýn. Bir sanat yapýtý seçenekler sunmalýdýr. Milan Kundera “Ýyi roman belirsizliðin üstünde yükselir.” der. Formülü olan romanlar saf okuru tavlamak için yazýlmýþtýr. Üstelik zeki deðil kurnaz ve tutarsýz yazarlarýn icadýdýr. Bu parçanýn yazarý, aþaðýdakilerin hangisine karþý çýkmaktadýr? A) Romanýn yalnýzca okur dünyasýný yansýtmasý gerektiði düþüncesine

Bu parçada anlatýlanlar, aþaðýdakilerin hangisine dayandýrýlmaktadýr?

B) Romanlarda yazarlarýn kendi varlýðýný hissettirmesine C) Yaratýcý hayal gücüne sahip olmayanlarýn roman türünü eleþtirmesine

A) “Ýyi þiirin öz eleþtiri ile daha uzun süre yaþayacaðý” düþüncesine

D) Romanlarda tek tip politik görüþlerin örneklendirilmeye çalýþýlmasýna

B) “Gerçek þiirin, edebiyat içindeki yerini ve okunurluðunu kanýtlamasý gerektiði” düþüncesine

E) Romanlardan, hayatý deðiþtirecek, hazýr bir dünya görüþünün beklenmesine

C) “Rastlantýlar sonucu yakalanan baþarýnýn þair kimliðini olumsuz etkilediði” inancýna D) “Yýllar geçtikçe yeni düþünceleri, duygularý yansýtacak özgün þiirlere olan ihtiyacýn artacaðý” inancýna E) “Þairlerin, þiirlerindeki dizelerin rastlantýlar sonucu oluþmadýðýný kanýtlamalarý gerektiði” düþüncesine ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

7

Diðer sayfaya geçiniz.


A 33.

A

A

A 35.

Türk romanýnda genellikle “tip”ten öteye geçemeyen kahramanlarla karþýlaþýyoruz. Bu roman kahramanlarýnýn, sosyal ve ekonomik olaylarýn etkisiyle kendilerine özgü bir kimlik kazanamadýklarýný görüyoruz. Sanki toplum sorunlarýný yansýtmak için çizilmiþ, yapma kiþiler onlar. Yazar, belki böyle kiþileri anlatarak düzenin toplumsal yapýsýný baþarýyla çiziyor, ama roman türünün en önemli ögesi olan “insan gerçeði” yok oluyor. Böyle bir roman da kalýcýlýk ve derinlik kazanamýyor. Bu açýdan Türk edebiyatý, düz bir edebiyat, yani eksik bir edebiyattýr.

A .

Estetik kuramcýsý G. Plehanov eleþtiriyi þöyle tanýmlar: “Bir eserin estetik özünü sosyolojik dile çevirmek.” Doðrusu, benim pek kolayýma gelen bir tanýmdý bu. Çünkü toplumsal bilimlerle epey içli dýþlýydým. Nitekim ilk roman eleþtirilerimde bu yaklaþým açýkça görülür. Zamanla bu yöntemin yetersizliðini gördüm, yeni düþünürler tanýdým, yeni kitaplar okudum ve romanýn biçimsel özellikleri, romanýn yapýsý, dili üzerinde de durmaya baþladým. Bu sözler, aþaðýdaki sorulardan hangisine karþýlýk olarak söylenmiþ olabilir?

Bu parçada yazarýn, Türk edebiyatýný “eksik bir edebiyat” olarak nitelemesinin nedeni, aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Neden özellikle roman üzerine eleþtiri yazýyorsunuz? B) Günümüz romanýnýn incelenmesinde yeni yöntemler kullanmak gerektiði görüþüne katýlýyor musunuz?

A) Ýç çeliþkiler yaþayan tutarsýz kiþilerin iþlenmesi

C) Eleþtiri anlayýþýnýzda gerçekleþen deðiþim hangi etkenlerden kaynaklanýyor?

B) Kiþilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri arasýnda baðlantý kurulmamasý

D) Edebiyat eleþtirisinin, yapýtýn toplumla baðlantýsý üzerinde durmasý gerekir mi sizce?

C) Düzenin, kiþiler üzerindeki etkisinin yüzeysel anlatýlmasý

E) Yeni eleþtiri yöntemleri, edebiyatý eski yöntemlere göre daha iyi mi aydýnlatmaktadýr?

D) Tip anlatýmýyla yetinilip karakter yaratýlamamasý E) Toplumsal iliþkileri yetersiz kiþilerin kahraman olarak iþlenmesi

34.

36.

Bir eseri okurken eserle mükemmel uyum saðlamak kadar kötü bir þey yoktur. Yazýnýn daha ilk cümlesinde, yazarýn bize kabul ettirmek istediði fikrin tam tersinin de doðru olup olmadýðýný düþünmemize olanak býrakmaz bu tutum. Hâlbuki bir yazý, içimizde uðradýðý direnç ölçüsünde yararlýdýr. Yoksa yazar, bizim beyin gücümüzü ve duygularýmýzý tutsak alarak bizi uþak gibi kullanmaya kalkar. Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Okurun, kitapta anlatýlanlarý kendine özgü bir yorumla anlamasýnýn doðal olduðu

“Yapmak” sözcüðüyle ilgili garip bir tutum içindeyiz. Gerekmediði yerde, gerekmediði kadar “yapmak” kullanýyoruz. “Beklemek, girmek, çýkmak” demek varken, “bekleme yapmak, giriþ yapmak, çýkýþ yapmak” diyoruz. Niye? “Müzik yapmak, sinema yapmak, tiyatro yapmak” var daha. Hem sözü uzatmýþ hem de anlamý bulanýklaþtýrmýþ olmuyor muyuz? “Sol tarafta beklemeyin.” daha kesin bir yargý deðil mi? Sinema yaptýðýný söyleyen birinin aslýnda ne yaptýðýný anlýyor muyuz? Yönetmen midir, oyuncu mu? Sinema ile ilgili hangi dalda çalýþmaktadýr? Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadýr?

B) Okumanýn saðladýðý yararýn okunanlarýn tartýlmasý, tartýþýlmasý oranýnda arttýðý

A) Bir dil yanlýþý ve bunun yarattýðý anlam karmaþasý

C) Kitabýn ana düþüncesinin, doðrudan söylenenler kadar sezdirilenlerden de anlaþýlacaðý

B) Dil bilinci eksikliðinin, çeviri yanlýþlarýna yol açtýðý

D) Yazarlarýn, okuyucularý, dünya görüþü konusunda etkilemeye çalýþtýklarý

D) Dil yanlýþlarýnýn giderek çoðaldýðý

C) “Yapmak” sözcüðünün yaygýn olarak kullanýldýðý

E) Birden çok anlama gelen sözcüklerin anlamlarýný ayýrt etmenin zorluðu

E) Birbiriyle çeliþen görüþleri içeren kitaplarýn, tek yönlü kitaplardan daha iyi olduðu ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

8

Diðer sayfaya geçiniz.


A 37.

A

A

A 39.

Anadolu’daki folklorik inanýþlar, kültürler ilgimi çok çekiyor. Bunun nedeni bu topraklarda doðmuþ olmam deðil yalnýzca, bu topraklarýn uygarlýklara beþiklik etmesi. Ne yazýk ki bu, o kadar iyi bilinmiyor. Bu konuda özellikle Batýlýlarda bir ön yargý olduðunu görüyorum. Onlar her þeyi Antik Yunan’dan baþlatýyorlar. Oysa Anadolu’da Sümer, Hitit uygarlýklarý olmasaydý, Antik Yunan’daki birikim de olmazdý.

A .

A) Anadolu’daki kültürel birikimin baþka topraklara sýçramasýyla ilgili görüþünüz nedir?

Reklam kampanyalarý, satýþ rekorlarý, imza günleri, yaðmur gibi ödüller, karþýlýklý iltifatlar edebiyat dünyasýný diriltmekten çok bitkisel yaþama sürüklüyor. Övgüyle sunulan “en çok satanlar” listesindeki kitaplar, neredeyse 10-15 yýllýk sözcük hafýzasýyla kaleme alýnmýþtýr. Mekânlar bellidir, karakterler sipariþ edilmiþçesine hazýr, göreve çaðrýlmayý beklemektedir. Kurgular, imgeler, sorunlar birbirinin tekrarýdýr. Artýk herkes kabul ediyor ki ambalajlanmayan bir yapýtýn deðeri uzun süre anlaþýlmayacaktýr. Güç iliþkilerinin verdiði avantajlar en iyi biçimde sömürülerek ortaya çýkmýþtýr. Gelecekte unutulmaya mahkûm kitaplar þimdilerde vitrinleri süslemeye devam ediyor.

B) Batý’da çaðdaþ uygarlýklarýn çýkýþý konusunda nasýl bir deðerlendirme yapýlýyor?

Bu parçada aþaðýdakilerin hangisinden yakýnýlmamaktadýr?

Bu parçada aþaðýdaki sorulardan hangisinin yanýtý yoktur?

C) Anadolu uygarlýklarýnýn Batý uygarlýðýna herhangi bir katkýsý olmuþ mudur?

A) Edebiyat yapýtlarýna, kendi nitelikleri dýþýnda yollarla deðer katýlmaya çalýþýlmasýndan

D) Anadolu’daki kültürel deðerlerin sizi etkilemesinin nedenleri nelerdir?

B) Gerçekten deðerli olan yapýtlarýn, tanýnma imkâný bulamamasýndan

E) Anadolu uygarlýklarýnýn Batý kültüründen beslenmesi hangi yollardan gerçekleþmiþtir?

C) Özgün olmayan yapýtlarýn edebiyat piyasasýna hâkim olmasýndan D) Edebiyat yapýtlarýna yönelik haksýz yüceltmelerin, edebiyatý olumsuz etkilemesinden E) Edebiyatýn geliþip canlanmasý için çalýþacak kurumlarýn oluþturulamamasýndan

38.

40.

Çocukluðumuzun özgür günlerini þimdi daha iyi anlýyorum. Toprak sokaklarýnda koþtuðumuz, korularýnda cirit attýðýmýz, ceviz topladýðýmýz aðaçlý, çiçekli böcekli, kedili köpekli geniþ yaþama alanlarý... Çocukluk çaðýndaki arkadaþlýklarýmýz, sevgilimiz olduðunu bilmeyen sevgililerimiz, hayvanlarýmýz... Bunlarýn hepsiyle dopdolu zengin çocuk hayatýmýz... Evden bir topak ekmek, biraz peynir, bir domates kapýp fýrladýðýmýz sokaklar... Geliþtirici sokak kültürünü doya doya yaþayýþýmýz... Arkadaþlýklar, dostluklar, kavgalar... Þimdi hamburgerle kolayý ödül sayan kent çocuklarýna bakýyorum. Servis arabalarýnýn pencerelerinden sarkarak kendilerinin farkýna bile varmayan kalabalýk kentlerin içinde, kurallarý bozarak var olduklarýný anlatmaya çalýþýyorlar. Bu sözleri söyleyen kiþiyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Çocukluðunu doya doya yaþadýðýna inanmaktadýr.

Bir sýnýfta Orhan Burian’ýn “Denemeler ve Eleþtiriler” adlý yapýtýndan “Hümanizma ve Biz” adlý denemesini çoðaltýp öðrencilere daðýtmýþtým. Metinle ilgili sorularýmdan biri de “Parçada geçen anlamýný bilmediðiniz ya da anlaþýlmasý size güç gelen sözcükleri saptayýnýz.” idi. Birkaç gün sonra metni sýnýfta topluca iþlerken sýra sözcüklerle ilgili soruya geldi. Tahtada saptamaya çalýþtýk bunlarý. Bir iki öðrenci anlamadýðý ya da anlamada sýkýntý çektiði sözcük olarak “dogma”, “hümanist”, “paganlaþmak” sözcüklerini yazmýþtý. Büyük bir bölümündense hiçbir yanýt gelmemiþti. Bundan sonra, parçada geçen þu sözcükleri tahtaya yazdým: deneme, ulusal kiþilik, devletçilik, ön yargý, benlik, kilise, tarih bilimci, klasik. Öðrenciler bunlarýn anlamlarýný bildiklerini söylediler. Söylenenlerin, sözcük ve sözcük öbeklerinin metindeki anlamlarýyla hiçbir ilgisi yoktu. Oysa metnin anlaþýlmasý, yazarýn öne sürdüðü düþüncenin alýmlanmasý büyük ölçüde bu sözcüklerin anlaþýlmasýný gerektiriyordu. Bu parçada aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir?

B) Sokakta oynamanýn çocuklarýn geliþimini olumlu etkilediðini düþünmektedir.

A) Metnin edilgin bir tutumla okunduðuna

C) Yaþlandýkça çocukluðunu doðayla iç içe geçirmiþ olmanýn avantajlarýný fark etmiþtir.

B) Öðrencilerin, yazar ve metinle buluþamadýðýna

D) Büyük þehirlerde yaþayan çocuklarýn doða özlemi içinde olduðunu gözlemlemiþtir.

C) Tanýdýk gelen sözcüklerin üzerinde de durulmasý gerektiðine

E) Kentte yetiþen çocuklarýn olumsuz davranýþlarýný ilgi çekme ihtiyacýna baðlamaktadýr.

D) Metni anlayabilmek için dikkatli okumak gerektiðine

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

E) Metni yönlendiren anahtar sözcük ve terimlerin bilinmesinin önemli olduðuna 9

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A .

SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ 1. Bu testte, Tarih: 17 Coðrafya: 14 Felsefe: 9 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

4.

Tarihsel süreçte insanlarýn araç gereç yapmasý ve giderek bunlarýn niteliklerini geliþtirmesinin, aþaðýdakilerden hangisi üzerinde etkili olduðu söylenemez?

Coðrafi Keþifler; Avrupalýlarýn Doðu’nun zenginliklerini ele geçirerek, yeni ekonomik kaynaklar bulmak ve Hristiyanlýðý geniþ alanlara yaymak için açýk denizler yoluyla yaptýklarý seferlerdir.

A) Mesleki uzmanlaþmanýn geliþmesi Bu bilgiye göre, aþaðýdakilerden hangisinin Coðrafi Keþiflerle ilgisi olduðu söylenemez?

B) Ýnsanlarýn doða üzerindeki egemenliðinin güçlenmesi C) Tarihsel çaðlarýn sona ermesi

A) Sömürgecilik hareketlerinin yaygýnlaþmasýnýn

D) Uygarlýðýn geliþme hýzýnýn artmasý

B) Toprak mülkiyeti olgusunun önem kazanmasýnýn

E) Ýnsanlarýn yaþam biçiminin deðiþmesi

C) Akdeniz limanlarýnýn zamanla önem kaybetmesinin D) Deðerli madenlerin Avrupa’ya akýþýnýn hýzlanmasýnýn

2.

E) Geleneksel ticaret yollarýnýn yön deðiþtirmesinin

Orta Asya Türk devletlerinde, “Gökyüzünde bir tek Tanrý olduðu gibi, yeryüzünde de tek bir hükümdar vardýr. Göktanrý, hükümdar aracýlýðýyla iradesini göstermektedir.” anlayýþý hakimdi.

5.

Bu bilgiler, Orta Asya Türk devletleriyle ilgili,

I. eyalet sayýsý,

I. monarþik rejimin dinsel güçle desteklendiði,

II. hazine gelir ve giderleri,

II. vahye dayalý bir inancýn benimsendiði,

III. hanedan ailesi,

III. cihan hâkimiyeti anlayýþýnýn öngörüldüðü

lV. egemenlik anlayýþý

yargýlarýndan hangilerine kanýt gösterilebilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

Osmanlý Devleti’nde,

durumlarýndan hangilerinin fetih hareketlerine baðlý olarak deðiþtiði savunulabilir?

C) I ve II

E) I, II ve III A) l ve lI

B) ll ve IIl

D) I, ll ve Ill

3.

C) Ill ve IV E) II, lll ve IV

Hz. Ebubekir döneminde henüz Ýslam inancýný tam olarak benimsememiþ olan, bu yüzden de dinden dönen Arap kabileleriyle mücadele edilmiþtir.

6.

Arap kabileleri arasýnda Ýslamiyet’in gerçek anlamýyla yerleþmemiþ olduðuna, aþaðýdaki geliþmelerden hangisi kanýt gösterilemez?

I. üretim-tüketim dengesinin korunmasý,

A) Belli dönemlerde Kâbe’nin ziyaret edilmesi

II. tarýmda sürekliliðin saðlanmasý,

B) Kan davalarýnýn yeniden baþlamasý

III. toplumsal düzenin korunmasý

C) Bazý kabilelerin Cahiliye Dönemi âdetlerine geri dönmesi

durumlarýndan hangileriyle ilgili olduðu söylenebilir?

D) Kimi kabilelerin namaz ve zekât uygulamalarýný terk etmesi

A) Yalnýz I

E) Çok sayýda sahte peygamberin ortaya çýkmasý ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

Osmanlý Devleti’nde köylünün, geçerli bir nedeni olmadan tarým yaptýðý bölgeden baþka bir bölgeye göç etmesine izin verilmemesinin,

D) II ve III 10

B) Yalnýz II

C) I ve II E) I, II ve III Diðer sayfaya geçiniz.


A 7.

A

A

A 11.

Osmanlý Devleti’nde XVII. yüzyýlda çok sýk sadrazam ve devlet adamý deðiþikliklerinin yaþanmasýnda, I. taht deðiþikliklerinin daha sýk olmasý,

II. ulusal mücadele karþýtý isyanlarýn artmasý,

III. savaþlarýn baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý

III. ulusal iradeye dayalý bir hükümetin kurulma ihtiyacýnýn doðmasý,

durumlarýndan hangilerinin etkili olduðu savunulabilir? B) Yalnýz II

lV. halkýn ulusal baðýmsýzlýk duygusunun güçlenmesi geliþmelerinden hangilerine neden olduðu savunulabilir?

C) I ve II

D) I ve III

Misak-ý Milli kararlarýnýn alýnmasýndan sonra Ýngilizlerin Osmanlý Mebusan Meclisi’ni daðýtmasýnýn, I. TBMM’nin açýlma sürecinin hýzlanmasý,

II. rüþvet ve kayýrmanýn yaygýnlaþmasý,

A) Yalnýz I

A .

E) I, II ve III A) l ve ll

B) ll ve lll D) l, lll ve lV

8.

C) lll ve lV E) ll, lll ve lV

Osmanlý Devleti’nde daha önce yapýlan ýslahatlara padiþahlar öncülük ederken, Genç Osmanlýlarýn önerdiði ýslahatlara Padiþah Abdülaziz tepki göstermiþtir. Abdülaziz’in, Genç Osmanlýlarýn önerdiði ýslahatlarýn aþaðýdaki özelliklerinden hangisine tepki gösterdiði söylenebilir? A) Azýnlýk isyanlarýný önlemeye yönelik olmasýna B) Egemenlik anlayýþýnýn deðiþtirilmesini öngörmesine

12.

C) Dýþ müdahaleleri önlemeye çalýþmasýna D) Toplumsal huzurun saðlanmasýný öngörmesine

Türk Kurtuluþ Savaþý’nýn süresinin uzamasýnda aþaðýdakilerden hangisi etkili olmamýþtýr? A) Türk ordusunun birden çok cephede savaþmasý

E) Ýmparatorluðun yapýsýný korumayý amaçlamasýna B) Yunanlarýn Ýtilaf Devletleri tarafýndan desteklenmesi C) Ýstanbul’da hükümetin sýk sýk deðiþmesi

9.

D) TBMM’ye karþý iç isyanlarýn çýkmasý

Çanakkale Savaþý’ndan sonra Bulgaristan’ýn l. Dünya Savaþý’na katýlmasýnýn,

E) Düzenli ordunun kurulmasýnýn zaman almasý

I. Ýttifak Devletleri’nin güç kazanmasý, II. Osmanlý Devleti’nin müttefikleriyle kara baðlantýsý kurmasý, III. Rusya’nýn boðazlarý ele geçirme amacýndan vazgeçmesi durumlarýndan hangilerine neden olduðu savunulabilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

D) Il ve Ill

C) I ve lI

13.

E) l, II ve III

Aþaðýdakilerin hangisinde l.’de verilen geliþme ll.’de verilene neden olmamýþtýr? l

10.

ll

A) Kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý

Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi

B) Halifeliðin kaldýrýlmasý

Mustafa Kemal’in Cumhurbaþkaný seçilmesi

C) Aþar vergisinin kaldýrýlmasý

Tarýmsal üretimde artýþ görülmesi

yargýlarýndan hangilerine kanýt gösterilebilir?

D) Cumhuriyetin ilaný

Kabine sistemine geçilmesi

A) Yalnýz I

E) Kabotaj Kanunu’nun kabulü

Ulusal deniz filosunun güçlenmesi

Sivas Kongresi’nde alýnan “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararý, kongreye katýlan delegelerle ilgili, I. tam baðýmsýzlýðýn gerçekleþmesini benimsedikleri, II. ulusal iradeye dayalý bir yönetim anlayýþýný hakim kýlmak istedikleri, III. dýþ politikayla ilgili de kararlar aldýklarý

B) Yalnýz II D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

11

Diðer sayfaya geçiniz.


A 14.

A

A

A 17.

Cumhuriyet Dönemi’nde görülen, I. Halifeliðin kaldýrýlmasý ve Osmanlý hanedanýna mensup kiþilerin yurtdýþýna çýkarýlmasý,

B) Her genel seçimden sonra cumhurbaþkanýnýn yeniden seçilmesi

III. Halifeliðin kaldýrýlmasýna tepki gösteren milletvekillerinin ayrý bir parti kurmasýna izin verilmesi

C) Milletvekillerinin iki dereceli seçimle belirlenmesi D) Halkýn seçtiði delegeler vasýtasýyla iradesini sandýða yansýtmasý

geliþmelerinden hangilerinin, devrimleri ve rejimi korumak veya kalýcý kýlmak amacýyla gerçekleþtirildiði söylenebilir? B) Yalnýz II D) I ve II

15.

Cumhuriyetin ilk yýllarýnda görülen aþaðýdaki uygulamalardan hangisinin zaman içinde deðiþtiði söylenemez? A) Ulus egemenliðinin TBMM tarafýndan temsil edilmesi

II. Þeyh Sait Ýsyaný nedeniyle Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çýkarýlmasý,

A) Yalnýz I

A .

E) Tek partili yönetim sisteminin uygulanmasý

C) Yalnýz III E) II ve III

Mustafa Kemal Atatürk’ün; I. Hükümetin varlýðýnýn nedeni, memleketin refahýný, huzurunu ve rahatýný temin etmektir. II. Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve geliþtirecek olan sizlersiniz.

18.

III. Unutmamalýdýr ki, milletin hakimiyetini tek bir kiþide toplamak mümkün deðildir.

30°

II

15°

30° 45°

l

sözlerinin, ilgili olduðu ilkelerle eþleþtirilmesi aþaðýdakilerin hangisinde doðru verilmiþtir? I

15°

30° ll 15°

III

0° lll

A) Halkçýlýk

Ýnkýlapçýlýk

Cumhuriyetçilik

B) Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Devletçilik

C) Halkçýlýk

Devletçilik

Cumhuriyetçilik

D) Devletçilik

Ýnkýlapçýlýk

Laiklik

E) Ýnkýlapçýlýk

Halkçýlýk

Milliyetçilik

15° lV

V 30°

X, Y ve Z merkezlerinin Ekvator’a kuþuçuþu uzaklýklarý ve Baþlangýç Meridyeni ile yerel saat farký aþaðýda verilmiþtir. Ekvator’a kuþ uçuþu uzaklýk ve yönü

16.

Atatürk dönemi dýþ politikasý ulusçuluk, tam baðýmsýzlýk ve barýþçýlýk ilkelerine dayandýrýlmýþtýr. Bu ilkeler ile,

Baþlangýç Meridyeni ile yerel saat farký

X. 1554 km güney

40 dakika ileri

Y. 2220 km kuzey

80 dakika ileri

Z. 1998 km güney

40 dakika geri

Buna göre, X, Y ve Z merkezleri koordinat sisteminde numaralanmýþ yerlerden hangilerinde yer alýr?

I. Boðazlardaki uluslararasý komisyonun yönetimine son verilmesi, II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasý,

X

Y

Z

III. yabancý okullarýn Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn denetimine alýnmasýnýn tavizsiz uygulanmasý

A)

l

V

lll

B)

ll

lll

lV

geliþmelerinden hangilerinin baðdaþtýðý söylenebilir?

C)

lll

ll

lV

D)

lV

ll

l

E)

III

II

V

A) Yalnýz II D) II ve III

B) Yalnýz III

C) I ve II

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

12

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A 22.

19. ve 20. sorularý aþaðýdaki parçaya göre yanýtlayýnýz. Büyükbaþ hayvancýlýkla uðraþan bir çiftçiyim. Yaþadýðým yörede yer þekilleri ve iklim özellikleri tarým yapmaya pek elveriþli deðilken geniþ, gür çayýr ve otlaklarýn bulunmasý büyükbaþ hayvancýlýða uygun bir ortam oluþturuyor. Yaz yaðýþlarýnýn bol olduðu yýllarda ise et ve süt verimi artýyor.

A .

Türkiye’de tektonik göllerin geniþ yer tutmasý bu göllerin bulunduðu yerlerle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisini doðrular? A) Jeolojik yaþý eski arazilerdir. B) Heyelan ve erozyon olaylarý þiddetlidir. C) Yer yapýsý genç ve kýrýklýdýr. D) Doðal bitki örtüsü çeþitlilik gösterir.

19.

E) Çok sayýda kapalý havza bulunur.

Bu parçaya göre, çiftçinin aþaðýdaki platolardan hangisinde yaþadýðý söylenebilir? A) Haymana B) Taþeli C) Çatalca-Kocaeli

23.

D) Erzurum-Kars

I. Volkanik araziler II. Karstik araziler

E) Cihanbeyli

III. Vadi tabanlarý lV. Deltalar Yukarýda verilen alanlardan hangilerinde verimli topraklara daha az rastlanýr?

20.

A) Yalnýz l Bu parçada sözü edilen yerde yapýlan hayvancýlýkla ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

B) Yalnýz ll D) ll ve lV

C) l ve ll E) lll ve lV

A) Hayvancýlýðýn önemli bir geçim kaynaðý olduðu B) Hayvancýlýðýn doðal koþullara baðýmlý olduðu C) Hayvancýlýktan elde edilen verimin dalgalanma gösterdiði

24.

D) Hayvan türleri içinde sýðýrlarýn bulunduðu E) Hayvansal ürünlerin ihracattaki payýnýn fazla olduðu

Aþaðýda Türkiye’de yer alan üç yörenin yer þekli özellikleri verilmiþtir: I. Bizim yaþadýðýmýz yerde volkanik kayaçlarýn dýþ kuvvetler tarafýndan aþýndýrýlmasýyla oluþmuþ peribacalarý bulunur. Doðal ve kültürel zenginliklerimiz dünyanýn pek çok yerinden turist çeker. II. Bizim yaþadýðýmýz yöre yer þekillerinin oldukça engebeli olduðu bir yerdir. Çözünebilir kayaçlarýn su tarafýndan eritilmesiyle oluþan irili ufaklý çukurluklarla, yeraltý sularýnýn oluþturduðu maðaralara sýkça rastlanýr.

21. Aþaðýdaki topografya haritasýnda eþ yükselti eðrileriyle bir yörenin yer þekilleri gösterilmiþtir.

III. Bizim yaþadýðýmýz yörede yeraltý sularýnýn taþýdýðý kireç ve minerallerin birikmesiyle oluþan travertenler bulunur. Ayrýca çok sayýda termal kaynaðýmýz saðlýk turizminin geliþmesini saðlamýþtýr.

Tepe

Bu üç yöre aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? l

ll

lll

A) Nevþehir

Edirne

Afyon

Haritada belirtilen yer þekillerinden hangisi doðru verilmemiþtir?

B) Kayseri

Mersin

Ýzmir

C) Niðde

Ankara

Aydýn

A) Delta

D) Nevþehir

Antalya

Denizli

E) Aðrý

Konya

Kütahya

B) Tepe D) Boyun

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

C) Vadi E) Sýrt 13

Diðer sayfaya geçiniz.


A 25.

A

A

Güneþ ýþýnlarýnýn öðle vaktinde düþme açýsý

Yaþanan gündüz süresi (saat)

Cisimlerin öðle vakti gölge yönü

X

50°

22

Kuzey

Y

50°

10

Güney

A .

28. Kent ve kýr yerleþmelerinde farklý dokular göze çarpar. Her

X ve Y merkezlerinin 21 Haziran tarihinde yaþadýðý bazý olaylar aþaðýdaki tabloda yaklaþýk olarak belirtilmiþtir.

Merkez

A

yerleþmenin kurulduðu yerin coðrafi özellikleri farklýdýr: I. yer þekilleri engebesiz ve su kaynaklarý sýnýrlý olan arazilerde toplu yerleþme, II. tarým alanlarýnýn küçük ve parçalý olduðu daðlýk ve engebeli arazilerde daðýnýk yerleþme, III. Akarsular ya da bir yol boyuna kurulanlara çizgisel yerleþmeler denir.

Buna göre, X ve Y kentlerinin aþaðýdaki özelliklerden hangisi bakýmýndan kesinlikle farklý olduðu söylenemez?

K

L

A) Ekvator’a uzaklýk B) Bulunduðu yarým küre

M

C) Bulunduklarý boylam D) Matematik iklim kuþaðý Buna göre, haritada numaralanmýþ yerleþme dokularýna haritada belirtilen yerlerden hangilerinde rastlandýðý söylenebilir?

E) Gece-gündüz süre farklarý

26. Aþaðýdaki haritada, Türkiye’de yýllýk ortalama yaðýþ miktarýnýn 2000 mm’den fazla ve 400 mm’den az olduðu yerler taranarak gösterilmiþtir.

2000 mm’den fazla

l

ll

lll

A)

K

L

M

B)

M

K

L

C)

K

M

L

D)

L

K

M

E)

M

L

K

400 mm’den az

Buna göre, bu yerlerdeki yaðýþ miktarýnýn farklý olmasýnda, I. denize uzaklýk, II. yer þekillerinin konumu,

29. Aþaðýdaki haritada bazý boðaz ve kanallar numaralandýrý-

III. yer yapýsý

larak gösterilmiþtir.

etkenlerinden hangileri etkilidir?

Cebelitarýk Boðazý

A) Yalnýz l

B) Yalnýz ll D) l ve ll

C) Yalnýz lll E) ll ve lll

Süveyþ Kanalý

lll

27.

l

Panama Kanalý

lV ll

Bir grup coðrafyacý Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde araþtýrma yapmýþ ve bölgenin özellikleriyle ilgili bazý saptamalarda bulunmuþtur.

V Malakka Boðazý

Babülmendep Boðazý

Aþaðýdakilerden hangisi bu saptamalardan biri olamaz?

Türkiye ve Þili arasýnda yük taþýyan bir geminin en kýsa yoldan numaralanmýþ kanal ya da boðazlarýn hangilerinden geçmesi gerekir?

A) Geniþ tarým alanlarý bulunmaktadýr. B) Doðal bitki örtüsü genellikle cýlýz otlardýr. C) Yer þekillerinin engebesi azdýr.

A) l ve ll

D) Termal kaynaklar yaygýndýr.

D) lll ve lV

E) Yaz mevsimi sýcak ve kurak geçer. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

B) l ve lll

14

C) ll ve lV E) lV ve V Diðer sayfaya geçiniz.


A 30.

A

A

I. Nükleer santral  Radyoaktif sýzýntý

A 33.

II. Termik santral  Hava kirliliði III. Petrol rafinerisi  Su ve toprakta kirlenme lV. Hidroelektrik santral  Ýklim deðiþikliði V. Bakýr iþletmesi  Asit yaðmuru Yukarýda bazý üretim alanlarý ve çevresinde oluþturabileceði etkiler birlikte verilmiþtir.

B) ll

C) lll

D) lV

Bilgeliðe ulaþmak, kuþkucu olmakla mümkündür. Kuþku, bizi bilgi alanýnda önyargýlardan, eylem alanýnda ise tutkulardan ve kolektif bilincin dürtülerinden uzaklaþtýran eleþtirel bir tutumdur. Ancak bu tutum kalýplaþmýþ bir öðretiye dönüþtüðünde, yani bilgi alanýnda sistemli kuþkuculuða, hayat ve eylem alanýnda ise insanlýkdýþý bir duyarsýzlýða dönüþtüðünde, dogmalaþarak soysuzlaþýr ve bilgelik de kendine ihanet etmiþ olur. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi “bilgeliðin dogmatikliðe dönüþmesi”nin önündeki engeldir?

Bu eþleþtirmelerden hangisinin doðal çevreye zararý diðerlerinden daha az olur? A) l

A .

A) Sorgulayýcý ve eleþtirici olma

E) V

B) Genel açýklamalara baðlý kalma C) Kuþkuyu amaç haline getirme D) Tutkularýn peþinden koþma E) Eylem alanýnda duyarsýz olma

31.

Bir yerleþim merkezinde süreç içinde aþaðýdaki deðiþimlerden hangisinin yaþanmasý ekonomik olarak geliþtiðinin göstergesi olamaz? A) Enerji tüketiminin artmasý B) Dýþarýdan iþçi göçü almasý C) Ticaret hacminin artmasý D) Sanayi tesislerinin artmasý E) Mevsimlik göçlerin yaþanmasý

32.

Antik Yunan’da baþlayan felsefe Sokrates, Platon ve Aristoteles’le altýn çaðýný yaþadý. Daha sonra yaþanan durgunluk döneminde Ýskenderiyeli Plotinus, Platon’un felsefesinden neoplatonizmi yarattý. St. Augustine neoplatonizmi hýristiyanlýða uyarladý. Ýbn-i Rüþt, Aristoteles felsefesinin bazý bölümlerine birtakým katkýlarda bulundu. Yeniçað’ýn baþlangýcý kabul edilen Descartes’a kadar bu örneklerden farklý pek bir þey yaþanmadý.

34.

Moleküler biyoloji alanýnda yaþanan büyük ilerlemeler bize, “doðamýz gereði” sahip olduðumuz her þeye biyo-teknolojik müdahale olanaðý vermektedir. Deneysel doða bilimlerindeki bu geliþmeler bir yandan insana, eskiyen organlarýnýn yerine yapay organ üretme ve hastalýklarla mücadele etme olanaklarý sunarken; öte yandan taþýyýcý annelik, klonlama, ötenazi gibi hukuki, ahlaki ve dinsel alanda tartýþmalara yol açabilecek olanaklar da sunmaktadýr.

Bu açýklamadan hareketle felsefenin tarihsel geliþimi için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

Bu açýklamada Habermas, bilim ve teknolojik geliþmelerde aþaðýdakilerden hangisine dikkat çekmektedir?

A) Felsefede modern çaðýn Descartes ile baþladýðý

A) Bilimin pratiðe uygulanabilir oluþuna

B) Ýlkçað felsefecilerinin sonraki çaðlarda yorumlandýðý

B) Teknik geliþmelerin birçok problemi çözdüðüne

C) Ýlkçaðdan sonra felsefe devam etse de Yeniçaða kadar yeni bir þey üretilemediði

C) Bilimsel ve teknolojik geliþmelerin insan yaþamýnda çok yönlü etkisi olduðuna

D) Felsefe tarihinde özgün ürünlere rastlamanýn olanaksýz olduðu

D) Bilimin tekniði, tekniðin de bilimi etkileyip geliþtirdiðine E) Bilim ve teknikteki yeni geliþmelerin, ahlaki ve dini kaygýlarla engellendiðine

E) Felsefe tarihinin, düþünce zenginliði açýsýndan iniþli çýkýþlý bir çizgi izlediði ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

15

Diðer sayfaya geçiniz.


A 35.

A

A

A 38.

Descartes, “En küçük bir kuþku barýndýran bilgi, doðru deðildir.” diyerek bize yöntemli olmayý öðretir. Apaçýk olmayan hiçbir bilgiyi doðru kabul etmez ve bilgiyi açýk hale getiren yöntemin ise kuþku olduðunu savunur. Aklýn en iyi paylaþtýrýlmýþ þey olduðunu savunarak þüphe eden bir akýlla gerçeðin bilgisine ulaþýlabileceðini iddia eder.

A .

Her þey yeterli olsun! Seni ayakta tutmaya yetecek kadar güzelliklerle dolu bir yaþam sürmeni diliyorum. Aydýnlýk bir bakýþ açýsýna sahip olmana yetecek kadar güneþ diliyorum. Güneþi daha çok sevmene yetecek kadar yaðmur diliyorum.

Aþaðýdaki yargýlardan hangisi Descartes’ýn ileri sürdüðü bu bilgi anlayýþýyla çeliþir?

Ruhunu canlý tutmaya yetecek kadar mutluluk diliyorum.

A) Kesin bilgiye ulaþýlabilir.

Yaþamdaki en küçük zevklerin daha büyükmüþ gibi algýlanmasýna yetecek kadar acý diliyorum.

B) Bilgi yalýn ve açýk olmalýdýr.

Ýsteklerini tatmin etmeye yetecek kadar kazanç diliyorum.

C) Üzerinde düþünülmeyen bilgi doðru olamaz.

Sahip olduðun her þeyi takdir etmene yetecek kadar kayýp diliyorum.

D) Doðru bilgiye ulaþmak mümkün deðildir.

Son “elveda”yý atlatmana yetecek kadar “merhaba” diliyorum.

E) Doðruya ulaþmada þüphe sadece bir yöntemdir.

Bu Aborijin duasýnda “insanýn mutluluðu” aþaðýdaki koþullardan hangisine baðlanmýþtýr? A) Acýdan kaçýnýp hazza yaklaþmaya B) Tüm dinsel ve toplumsal baskýlara kayýtsýz kalmaya

36.

C) Tüm dünya nimetlerinden uzak durmaya Ýnsanýn özel bir anda kesinlik duygusu hissetmesi, bir biçimde süzülmüþ, saf bir gerçekliðin farkýna varmasý, az rastlanan bir durum deðildir. Bu yaþantýya bazen içgörü denir. Maslow, bu içgörüye bir tür “doruk yaþantý” adýný vermiþtir.

D) Aþýrý isteklerden kaçýnýp ortalama ile yetinmeye E) Sürekli bir haz arayýþý içinde olmaya

39.

Bu açýklamada bilgi aþaðýdakilerden hangisine dayandýrýlmaktadýr? A) Akýla

B) Sezgiye

C) Deneye

D) Faydaya E) Dilin analizine

Halkýn siyasal örgütlenme yoluyla korumaya çalýþtýðý temel haklar; yaþama, özgürlük ve mülkiyet haklarýdýr. Bireyin özel mülkiyet hakký, hükümetin verdiði en önemli güvencelerden biridir. Böyle bir sistem içinde her insan, baþka insanlarýn özgürlüðüne saygý göstermeye ve onlarla iliþkilerini ayný haklara sahip olma temelinde kurup sürdürmeye ahlaksal bakýmdan yükümlüdür. Aþaðýdakilerden hangisi Locke’un savunduðu bu ideal düzen anlayýþýyla çeliþir? A) Hukuki eþitlik B) Özel mülkiyet hakký C) Ekonomik eþitlik

37.

Ortaçað’ýn sonuna kadar klasik felsefenin temel konusu metafizikti. Bu dönemde varlýk Tanrý’ya baðlanarak açýklanýyordu. Ancak bilimlerin ilerlemesi ile birlikte, felsefe içinde metafiziðe karþý eleþtirici bir tavýr ortaya çýktý. Bu geliþmenin sonucunda duyularýmýzý ve algýlarýmýzý aþan konularý inceleyen metafiziðin, saðlam bilgiler veremeyeceði iddia edilerek metafizikten uzaklaþýldý.

D) Temel insan haklarý E) Birey özgürlüðüne saygý

40.

• Ýnsanlar, sadece algýladýklarý nesneye iliþkin öznel izlenimlerini bildirebilirler. Bu nedenle beðeniler bireyseldir. • Her insanda imgelem ve zihin ortaktýr ve ikisi arasýnda uyum vardýr. Bu nedenle beðeni yargýlarý evrenseldir.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi metafizik düþünceden kopuþun nedenlerinden biri deðildir?

Bu iki görüþ, aþaðýdaki sorulardan hangisine verilmiþ iki farklý yanýtý oluþturur?

A) Soyut konularý ele almasý

A) Güzel nedir?

B) Olgulara deðil, inanca dayanmasý

B) Ortak estetik yargýlar var mýdýr?

C) Kanýtlanamayan bilgilerden oluþmasý

C) Sanat nedir? D) Duyu verilerini dýþta býrakmasý

D) Estetik tavýr nedir?

E) Aklýn her türden sorular sorabildiði bir alan olmasý ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

E) Estetik yargýlarýn nesnesi nedir? 16

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A .

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ 1. Bu testte, Matematik: 32 Geometri: 8 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

4.

b sayý tabanýdýr. 9 = (11)

2 + 4˜8 – 4:2 = ?

b

olduðuna göre, b kaçtýr? A) 3

B) 4

C) 5

D) 8

E) 9

Yukarýdaki þekilde öðretmenin tahtaya yazdýðý iþlemin sonucu kaçtýr? A) 9

B) 12

C) 22

D) 32

E) 46

5.

1

1+ 1–

2 3

2.

(0, 3)2 – (0, 2)2

iþleminin sonucu kaçtýr?

iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0,005

3.

B) 0,05

1 A) — 3 C) 0,5

D) 0,6

6.

C) 5

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

D) 6

D) 2

E) 4

1043 + 2˜1064 + 1083 toplamýndan elde edilen sayýnýn rakamlarý toplamý kaçtýr?

olduðuna göre, a + b toplamý kaçtýr? B) 4

3 C) — 2

E) 0,65

0,abab... + 0, baba... = 0,777...

A) 3

4 B) — 3

E) 7

A) 1 17

B) 3

C) 4

D) 190

E) 254

Diðer sayfaya geçiniz.


A 7.

A

A

317 = 1291a0163

A 11.

olduðuna göre, a rakamý kaçtýr? A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

3x

8.

Dört basamaklý 34A5 sayýsý ile üç basamaklý B2C sayýsýnýn toplamý 4322 olduðuna göre, A + B + C toplamý kaçtýr? A) 26

12.

A .

B) 25

C) 24

D) 23

E) 22

N = 7k+2 – 7k sayýsý veriliyor.

4 —––– = 32 3 M8

N sayýsýnýn 50 tane pozitif tamsayý böleni olduðuna göre, k kaçtýr?

olduðuna göre, x kaçtýr?

A) 5

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

E) 5

13.

Boþ olmayan A, B, C ve D kümeleri veriliyor.

[(A ˆ B) ‰ C] – D

9.

kümesi aþaðýdaki taralý bölgelerden hangisiyle gösterilir?

M2 –––––––– M8 – M6

A)

iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir? A) 2 – M3

B) M2

C) M3

D) M6

B

B)

A

B

C

C

D

D

E) 2 + M3

C)

10.

A

A

B

E)

ab iki ve 5cd üç basamaklý sayýdýr.

D)

A

B

C

C

D

D

A

B C

2

(ab) = 5cd olduðuna göre, a + b + c + d toplamý en çok kaçtýr? A) 16

B) 18

C) 19

D) 20

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

D

E) 23 18

Diðer sayfaya geçiniz.


A 14.

A

A 18.

Altý basamaklý 56788A sayýsý 12 ile tam bölündüðüne göre, ayný sayýnýn 5 ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

A

Bir sýnýfta kýz öðrencilerin sayýsý erkek öðrencilerin sayýsýnýn iki katýdýr. Bir sýnavda öðretmen kýzlara 30 ar puan fazla verdiðinde sýnýfýn ortalamasý kaç puan artar?

E) 4

A) 10

15.

A .

B) 12

C) 15

D) 18

E) 20

Aþaðýdaki sayýlarýn hangisi sayý doðrusu üzerinde sýralandýðýnda 1 e en yakýn olur? 1 A) 1 + —– 10

1 C) 1 + — 5

1 B) 1 – — 2 1 E) 1 + — 2

1 D) 1 – — 3

19.

a b = ba – a˜b iþlemi veriliyor. Buna göre, (4 3) – (3 4) iþleminin sonucu kaçtýr? A) 19

16.

B) 17

C) 0

D) –17

E) –19

f(x) = 3x + 4 g(x) = 2x2 – 4x – 5 olduðuna göre, f –1(g(2)) kaçtýr? A) –1

17.

B) –2

C) –3

D) –4

E) –5

20.

0 < y < x ve z z 0 olduðuna göre,

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 ... ? ... 14444444442444444443

I. x + z > y – z

n kutu

x y II. — > — z z

Yukarýda kutular içerisine 1, 2, 3, 4, 5 sayýlarý tekrar tekrar sýrayla yazýlýyor.

2 2 III. xz > yz

önermelerinin hangisi daima doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

Ýlk n kutudaki sayýlarýn toplamý 100 olduðuna göre, n. kutuda bulunan sayý kaçtýr? C) Yalnýz III A) 1

E) I ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

19

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Diðer sayfaya geçiniz.


A 21.

A

A

xy – y2 –––––––– xy – x2

x2 + y2 ––––––– + xy

A 24.

A . top

A

B

iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir? x A) — y

y B) — x

x C) – — y

y D) – — x

Saniyede 4 metre hýzla giden bir toptan 15 metre uzaklýkta bulunan A hareketlisinin hýzý saniyede 9 metre ve toptan 30 metre uzaklýkta olan B nin saniyedeki hýzý 8 metredir.

E) –xy

Bu üç hareketli ayný anda ok yönünde harekete baþlýyorlar. Topa ilk dokunulduðunda A ile B arasýnda kaç metre uzaklýk olur?

22.

A) 2,00

49

5

3

x

y

16

23

Yukarýdaki þekilde birbirlerine teðet olan çemberlerin içlerine sayýlar yazýlmýþtýr. x ve y numaralarý yazýlan çemberler kendilerine teðet olan çemberlerdeki sayýlarýn aritmetik ortasý olduðuna göre, x – y kaçtýr? B) 1

C) 2,50

D) 2,75

E) 3,00

24

25.

A) 0

B) 2,25

C) 2

D) 3

Üç marangozdan A 1 saatte 1 sandalye, B 2 saatte 1 sandalye, C ise 3 saatte 1 sandalye yaptýðýna göre, üçü birlikte çalýþtýðýnda 99 sandalyeyi kaç saatte yaparlar? A) 33

B) 42

C) 44

D) 54

E) 60

E) 4

26. 23.

2˜12 – 3

=5

Þekildeki salon kare biçimli fayanslarla döþenecektir.

Yukarýdaki tahtada yazýlý iþlemin silinen yerindeki sayý kaç olmalýdýr ki iþlemin sonucu doðru olsun?

Siyah fayanslarýn bir tanesi 3 TL olduðuna göre, beyaz fayanslarýn tanesi kaç TL olursa salona döþenen fayanslara ödenen para 177 TL olur?

A) 9

A) 2,75

B) 10

C) 11

D) 13

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

E) 15 20

B) 2,60

C) 2,50

D) 2,25

E) 2,00

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

27.

A

A .

30. 0

Yukarýda dairesel bir pistte sabit hýzla hareket eden bir arýnýn merkezden baþlayýp ok yönünü izleyerek tekrar merkeze gelme sürecinde merkeze olan d uzaklýðýnýn t zamana baðlý grafiði aþaðýdakilerden hangisidir?

250 gramý 5 liraya satýlan bir çikolatanýn 200 gramý 5 liraya satýlýnca yüzde kaç zam yapýlmýþ olur? A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

E) 30

A) d

B) d

t

28.

C) d

D) d

Yukarýdaki þekilde bulunan karelere, bir kareye bir sayý gelecek þekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayýlarý yazýldýðýnda ilk beþ karedeki sayýlarýn toplamý 35, son beþ karedeki sayýlarýn toplamý 16 olduðuna göre, baþtan beþinci karedeki sayý kaçtýr? A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

t

t

t

E) d

E) 8

t

29. 150 130 120 100 70 60 50 30 0 I

II

III

IV

V

1990

31.

2000

Yukarýdaki grafikte I, II, III, IV ve V köylerinin 1990 ve 2000 yýllarýndaki nüfuslarý gösterilmiþtir.

Kutudan bir miktar kýrmýzý bilye alýndýðýnda kalanlarýn % 2 si mavi olduðuna göre, kutuda kaç bilye kalmýþtýr?

Buna göre, nüfus artýþ oraný en büyük köy hangisidir? A) I

B) II

C) III

D) IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

Bir kutudaki 500 bilyenin % 1 i mavi diðerleri kýrmýzý renklidir.

E) V

A) 245 21

B) 250

C) 485

D) 490

E) 495

Diðer sayfaya geçiniz.


A 32.

A 0

3

0

3

3

3

A 5

2

5

4

4

3

3

2

1

3

3

2

1

3

3

2

1

A

A .

34.

4

A

D

Yukarýda açýk þekilleri verilen dört zar atýldýðýnda üst yüze gelen sayýlar toplamýnýn 6 olma olasýlýðý kaçtýr? 5 A) — 8

5 B) —– 12

1 C) — 6

1 D) — 8

F

1 E) — 9 B

E

C

ABE ve DBC birer üçgen, |AD| = |DB|, |BE| = |EC| |AE| + |DC| = 36 cm Yukarýdaki verilere göre, |FA| + |FC| toplamý kaç cm dir? A) 12

33.

B) 16

35.

D

C) 18

D) 20

E) 24

T

8

x

C

D

C

M 74°

74°

B

E

A

A

O

ABCD bir dörtgen,

12

B

M merkezli küre, þekildeki dik koninin [TB] ve [TA] ana doðrularýna C ve D noktalarýnda teðet, [AB] çapýna ise O noktasýnda teðettir.

|AE| = |BC|, |AD| = |BE| m(DéAB) = m(AéBC) = 74° Yukarýdaki verilere göre, m(DéCE) = x kaç derecedir?

|OB| = 12 cm, |TC| = 8 cm A) 43

B) 47

C) 51

D) 53

E) 57

3 Yukarýdaki verilere göre, kürenin hacmi kaç S cm tür?

A) 232 ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

22

B) 240

C) 264

D) 272

E) 288

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

36.

D

A 38.

C

3

A F

D

A .

T

[DC] çaplý çemberde

7

E

A

m(FùTE) = D

H

6

m(AùKB) = T

25

|AB| = 24 cm 24

x

|DC| = 25 cm K

A

B

2M10

B

ABCD dik yamuk,

|FE| = 7 cm

C

Yukarýdaki verilere göre, D + T toplamý kaç derecedir?

[AD] A[DC], [AD] A[AB], [BH] A[AC]

A) 90

B) 100

C) 120

D) 160

E) 180

ll cm 2|DC| = |AD| = 6 cm, |AB| = 2M10 Yukarýdaki verilere göre, |AH| = x kaç cm dir? A) 2M2

B) 3M2

C) 5

D) 4M2

E) 6

39.

Analitik düzlemde, A(4, k) noktasý I. bölgede ve koordinat eksenlerine eþit uzaklýkta ise bu noktanýn orijine olan uzaklýðý kaç br dir? A) 4

37.

B) 3M2

C) 5

40.

C

D) 4M2

E) 6

A

ABC ikizkenar üçgen D

4

A, D, K, L, E noktalarý

K

çember üzerinde

E

40°

|AB| = |AC| A

4

|CK| = |LB|

4

m(AéKE) = 40° B

D

C

L

ABC eþkenar üçgen, |EA| = |EB| = |ED| = 4 cm

E

Yukarýdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir?

B

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

Yukarýdaki verilere göre, m(BéAC) kaç derecedir? A) 80

B) 90

C) 100

D) 110

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

E) 120 23

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A .

FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ 1. Bu testte, Fizik: 14 Kimya: 13 Biyoloji: 13 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

F4 ÂF

10

0 3

K

10

yatay

LL

10

0 3

10

yatay

MM

LL L

5

ÂF

Þekil I

3

K

Þekil II

Kütleleri sýrasýyla mK, mL ve mM olan K, L ve M cisimleri özdeþ eþit kollu terazilerle binici 3. bölmedeyken Þekil I ve

ÂF

1

Þekil II deki gibi dengededir.

ÂF

2

Buna göre, Sürtünmesi önemsenmeyen yatay düzlemde durmakta olan noktasal K cismine yatay düzleme paralel olarak etki eden ÂF1, ÂF2, ÂF3, ÂF4 ve ÂF5 kuvvetleri þekildeki gibidir.

I. mK > mM II. mK = mM

Bileþke kuvvetin sýfýr olmasý için hangi kuvvetin büyüklüðü iki katýna çýkarýlmalýdýr? A) ÂF1

B) ÂF2

C) ÂF3

D) ÂF4

III. mK > mL yargýlarýndan hangileri doðrudur?

E) ÂF5

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

2.

C) Yalnýz III E) II ve III

4.

düþey

X d

Y d

Z d

T

yatay

h

K

d

h

2d

h 4d

yatay h

2d

L

Buna göre, L noktasýndaki sývý basýncý kaç P dir?

Buna göre, tel nereden asýlýrsa þekildeki konumda dengede kalýr? B) XY arasýndan

C) Y noktasýndan

D) YZ arasýndan

yer

Birbirine karýþmayan iki farklý sývý þekildeki gibi dengededir. K noktasýndaki sývý basýncý P dir.

Düzgün türdeþ 12d uzunluðundaki tel þekildeki gibi bükülmüþtür.

A) X noktasýndan

h

A) 4

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

E) Z noktasýndan ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

24

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

5.

K

A

A

A .

7.

L

yatay

F

Gaz

K

h2

h1

h3

L

sývý yatay

I

II

III

M

Açýk hava basýncýnýn P0 olduðu ortamda bulunan, düþey kesiti þekildeki gibi olan kapta sývý ve gaz dengededir.

Düzgün türdeþ metal çubuklar þekildeki gibi dengededir. Çubuklarýn sýcaklýklarý eþit miktarda artýrýldýðýnda K, L ve M noktalarýnýn yerdeðiþtirme miktarlarý sýrasýyla xK, xL ve xM oluyor.

K deki piston, F kuvvetiyle L noktasýna doðru hýzlýca itilirken kaplardaki sývý yükseklikleri h1, h2 ve h3 için ne söylenir?

Buna göre xK , xL ve xM arasýndaki iliþki nedir?

h2 h3 h1 ––––––––––– ––––––––––– –––––––––––

(Ýplerin genleþmesi önemsenmiyor.)

A) Artar

Deðiþmez

Azalýr

A) xK = xL = xM

B) xK < xL < xM

B) Artar

Azalýr

Azalýr

C) xK = xL < xM

D) xL < xM < xK

C) Azalýr

Artar

Artar

D) Azalýr

Deðiþmez

Artar

E) Artar

Artar

Azalýr

E) xM < xL < xK

8. 6. K d

Perde

3d

yatay

Noktasal , ýþýk kaynaðý ve özdeþ saydam olmayan küre-

Eþit bölmeli türdeþ K katý cismi birbirine karýþmayan d ve

sel engeller yeterince uzun perde önüne þekildeki gibi yer-

3d özkütleli sývýlara býrakýldýðýnda þekildeki gibi dengede

leþtirilmiþtir.

kalýyor.

Buna göre, perde üzerinde oluþan gölge aþaðýdakilerden hangisine benzer?

Buna göre, K cisminin özkütlesi kaç d dir?

(

A) 1

4 B) —– 3

5 C) —– 3

D) 2

5 E) —– 2

: Tamgölge,

A)

B)

D)

25

: Yarýgölge )

C)

E)

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

9.

A

A 11.

n3

A . E

2E

K

m

N

1 n2

h1

O

h2

2

3E n1

L

Kýrýcýlýk indisi n1 olan ortamda bulunan noktasal O ýþýk

Düþey kesiti þekildeki gibi olan sürtünmesi önemsenmeyen yolun K noktasýndan 2E lik kinetik enerjiyle fýrlatýlan m kütleli cismin M noktasýndaki kinetik enerjisi 3E, h2 yüksekliðindeki N noktasýnda ise E olmaktadýr.

kaynaðýndan çýkan ayný renkli Ι1 ve Ι2 ýþýnlarýnýn n1, n2 ve n3 kýrýcýlýk indisli ortamlarda izlediði yollar þekildeki gibidir. Buna göre n1 , n2 ve n3 arasýndaki iliþki nedir? A) n2 < n3 < n1

B) n1 = n2 < n3

C) n3 < n2 < n1

D) n3 < n1 = n2

M

h1 Buna göre, ––– h2 1 A) –– B) 3

oraný kaçtýr? 1 –– 2

3 D) –– 2

C) 1

E) 2

E) n2 < n1 < n3

10.

12.

K L M N P R

+ –

K L

Y

M

X

+ –

X

Y

Ýç direnci önemsenmeyen özdeþ üreteçler ve özdeþ lambalarla kurulan þekildeki elektrik devresinde K, L ve M lambalarýnýn parlaklýklarý sýrasýyla ΙK , ΙL ve ΙM oluyor.

v v

Akýntý hýzýnýn sabit ve kýyýya paralel olduðu bir nehirde suya göre hýzlarý þekildeki gibi  X ve  Y olan X ve Y yüzücülerinden, X karþý kýyýya M noktasýnda çýkýyor.

Buna göre ΙK , ΙL ve ΙM arasýndaki iliþki nedir?

Buna göre, Y yüzücüsü hangi noktadan karþý kýyýya çýkar? A) L

B) M

C) N

D) P

E) R

A) ΙK = ΙL = ΙM

B) ΙK < ΙM < ΙL

C) ΙK < ΙM = ΙL

D) ΙK = ΙM < ΙL E) ΙM < ΙK < ΙL

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

26

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

13.

A 15.

X

Y + + +

+ + + +

Z

– –

– ––

A .

Aþaðýdaki madde örneklerinden hangisi homojen karýþýmdýr? A) 18 ayar altýn B) Ayran

– –– – – –

C) Zeytinyaðý + su D) Naftalin + su

Yalýtkan ayaklar

E) Tuz + þeker Þekildeki içleri boþ X, Y ve Z iletken küreleri yüksüz olup X küresinin içine pozitif yüklü cisim sarkýtýlýyor. Y küresine negatif yüklü cisim içten, Z küresine ise dýþtan dokunduruluyor. Buna göre, hangi kürelerin iç yüzeyi negatif yüklenir? A) Yalnýz X

B) Yalnýz Y

D) X ve Z

C) X ve Y E) Y ve Z

16.

Maddeler yoðun bir halden daha az yoðun bir hale geçtiklerinde, düzensizliklerinin artmasý beklenir. Buna göre, aþaðýdaki olaylarýn hangisi gerçekleþirken düzensizliðin artmasý beklenmez? A) Glikozun suda çözünmesi B) Aðzý açýk býrakýlan þiþedeki kolonyanýn zamanla havaya yayýlmasý C) Gazoz dolu þiþenin kapaðý açýldýðýnda gaz kabarcýklarýnýn oluþmasý D) Havadaki su buharýnýn kýraðýlaþmasý

14.

n

X

4n

2n

V1

V

Y

V2

V

Þekil I

E) Naftalinin süblimleþmesi

3n

Þekil II n

Z

2n

17.

V3

2V

Sürtünmesiz pistonlu bir kapta sýcaklýðý 600 kelvin olan 1 mol ideal X gazýnýn basýncý P atmosfer, hacmi V litredir. Buna göre,

Þekil III

I. Piston sabitlenip kaba sýcaklýðý 600 kelvin olan 1 mol X gazý eklendiðinde basýnç 2P atmosfer olur.

Sarým sayýlarý Þekil I, Þekil II ve Þekil III te belirtilen X, Y ve Z transformatörlerinin primer devrelerine sýrasýyla V, V ve 2V þiddetinde alternatif potansiyeller uygulandýðýnda çýkýþ potansiyelleri sýrasýyla V1, V2 ve V3 oluyor.

II. Kaba 1 mol X gazý eklenip sýcaklýk 300 kelvine düþürüldüðünde basýnç P atmosfer, hacim V litre olur.

Buna göre V1, V2 ve V3 arasýndaki iliþki nedir?

III. Sýcaklýk 300 kelvine düþürülüp hacim 2V litreye getirilP diðinde basýnç — atmosfer olur. 2 ifadelerinden hangileri yanlýþtýr?

(n:sarým sayýsý)

A) V1 = V2 < V3

B) V2 < V1 = V3

C) V1 = V3 < V2

D) V1 < V2 < V3

A) Yalnýz I

E) V1 = V2 = V3 ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

B) Yalnýz II D) I ve II

27

C) Yalnýz III E) II ve III Diðer sayfaya geçiniz.


A 18.

A

A 20.

X ve Y elementleri arasýnda I ve II bileþikleri oluþurken, I. bileþikteki X kütlesinin Y kütlesine baðlý deðiþimi Þekil I de, II. bileþikteki X kütlesinin bu bileþiðin kütlesiyle deðiþimi Þekil II deki grafikte verilmiþtir. X kütlesi (g)

A

A .

Sývý kütlesi (g)

X kütlesi (g) II. bileþik 0

14

Zaman (dk)

t

I. bileþik

Yukarýdaki grafik saf X maddesinin sabit basýnçta ýsýtýlmasýna aittir.

7

0

16

0

Y kütlesi (g)

Þekil I

54

Buna göre, X maddesi ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

Bileþik kütlesi (g)

Þekil II

A) Baþlangýçta katýdýr.

Bu grafiklere göre, ayný miktar X ile birleþen I. bileþikteki Y miktarýnýn II. bileþikteki Y miktarýna oraný nedir?

B) Baþlangýçta erime sýcaklýðýndadýr. C) t anýna kadar sýcaklýðý sabittir.

1 A) — 8

4 B) — 5

4 C) — 3

1 D) — 2

3 E) — 5

D) t anýna kadar ortalama kinetik enerjisi artar. E) t anýna kadar potansiyel enerjisi artar.

19.

Deney

X kütlesi (gram)

Y kütlesi (gram)

I

7

14

II

14

12

III

14

24

21.

Aþaðýda adý verilen bileþiklerden hangisinin formülü yanlýþtýr? Bileþiðin adý _______________

Tabloda üç ayrý deneyde kaba konulan X ve Y kütleleri verilmiþtir. Deneylerde tam verimle X2Y3 bileþiði elde edilmektedir.

Bileþiðin formülü _______________

A)

Sodyum peroksit

Na2O2

B)

Dihidrojen monoksit

H 2O

C)

Demir (III) klorür

FeCI3

D)

Alüminyum nitrat

Al(NO3)3

E)

Kalay (II) oksit

SnO2

Buna göre, deneyler sonucunda oluþan X2Y3 kütleleri arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? (X = 14, Y = 16) A) I = II = III D) I = III > II

B) III > I > II

C) III > II > I E) III > I = II

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

28

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

22.

A

A

A .

24.

Sýcaklýk (°C)

X

Doymuþ X çözeltisi

Doymuþ X çözeltisi

1. çözelti t °C

2. çözelti t °C

Y

Isý (kalori)

Saf X katýsýnýn çözünme denklemi, Saf X ve Y sývýlarýnýn ayný ortamda ýsýtýlmalarý sýrasýndaki sýcaklýk-ýsý deðiþimleri grafikteki gibidir.

X(k) + su m o X(suda) + ýsý þeklindedir.

Buna göre, X ve Y sývýlarý ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

Her iki çözeltinin de sýcaklýðý 2t °C ye yükseltildiðinde, I. 1. çözeltinin kütlece yüzde deriþimi deðiþmez.

A) X ve Y farklý sývýlardýr. B) Kütleleri eþit ise, öz ýsýlarý cX > cY dir.

II. 2. çözeltinin elektriksel iletkenliði azalýr.

C) Isýnma ýsýlarý eþit ise, kütleleri mY > mX tir.

III. Her iki çözeltide çözünmüþ X miktarý azalýr.

D) Y nin ýsý sýðasý, X inkinden büyüktür.

yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur? (Buharlaþma ihmal edilecektir.)

E) Kütleleri eþit ise ayný miktarda ýsý verildiðinde X in sýcaklýðý, Y ninkinden daha fazla yükselir.

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) Yalnýz III

D) I ve II

23.

25.

Doymamýþ þeker çözeltisine ayný sýcaklýkta bir miktar daha þeker eklendiðinde çözeltinin aþaðýdaki niceliklerinden hangisi deðiþmez?

E) II ve III

Element

Proton sayýsý

Nötron sayýsý

Elektron sayýsý

X

10

9

A) Elektrik iletkenliði

Y

13

12

B) Yoðunluk

Z

13

14

C) Kütlece yüzde deriþim

Tabloda nötr X, Y ve Z atomlarýyla ilgili bazý bilgiler verilmiþtir.

D) Birim hacimdeki þeker miktarý E) Buhar basýncý

Buna göre, element atomlarýyla ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) X in çekirdek yükü 19 dur. B) Z nin kütle numarasý 27 dir. C) Z nin elektron sayýsý 13 tür. D) Y nin nükleon sayýsý 25 tir. E) Z nin elektron sayýsý X inkinden fazladýr.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

29

Diðer sayfaya geçiniz.


A 26.

A

A

A 28.

X atomunun proton sayýsý 23, nötron sayýsý 28 dir. Buna göre, X elementi ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) 4. periyot d bloðu elementidir. B) 3A grubu elementidir.

A .

Birden fazla hücrenin oluþturduðu yaþam birimine koloni denir. Koloniler homomorf ve heteromorf koloni olmak üzere iki gruba ayrýlýr. Yapýsal ve iþlevsel olarak birbirinin ayný olan hücrelerin oluþturduðu kolonilere “homomorf koloni”, yapýsal ve iþlevsel olarak farklýlaþmýþ hücrelerin oluþturduðu kolonilere “heteromorf koloni” denir. Aþaðýda, bazý koloniler ve bu kolonilere ait bazý özellikler verilmiþtir:

C) Nükleon sayýsý 51 dir. D) Temel hal elektron daðýlýmýnda elektron bulunduran üç tür orbitali vardýr.

I. Pandorina :

E) Bileþiklerinde pozitif deðerlik alýr. II. Volvox

III. Eudorina

Ayný yapýsal ve iþlevsel özelliklere sahip 16 hücreden oluþur. Koloniden ayrýlan hücreler, bir birey gibi yaþamýný sürdürebilir.

:

Binlerce hücreden oluþur. Hücrelerin bir kýsmý savunma, bir kýsmý beslenme, bir kýsmý da üremede görev alýr.

:

32 hücreden oluþur. Ayný yapýsal ve iþlevsel özelliklere sahip hücreler jelatinimsi bir kýlýfla birarada tutulmuþtur.

Buna göre, bu kolonilerden homomorf ve heteromorf koloni olanlar, aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? Homomorf koloni

27.

X ve Y elementleri arasýnda gerçekleþen,

29.

2X + Y o X2Y

Buna göre,

I, III

II

B)

I, II

III

C)

II

I, III

D)

II, III

I

E)

I

II, III

Farklý veya ayný canlý türleri arasýnda görülen rekabetle ilgili olarak, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

B) Ýki tür arasýndaki rekabete baðlý olarak, rekabet eden türlerden ya sadece birinin ya da her ikisinin birey sayýsýnda azalma gözlenebilir.

I. X, yükseltgendir. II. Y, indirgendir.

C) Ayný habitatý paylaþan fakat üreme dönemleri farklý olan türler arasýnda rekabet daha azdýr.

III. Redoks tepkimesidir.

D) Rekabette baþarýlý olan türün soyunu devam ettirme olasýlýðý yüksektir.

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

D) II ve III

A)

A) Ýki bitki türü arasýndaki rekabet ne kadar fazla olursa, bu iki bitki türünün biyokütlesi o oranda artar.

tepkimesinde X in elektron verdiði bilinmektedir.

A) Yalnýz I

Heteromorf koloni

B) Yalnýz III

C) I ve II

E) Yaþam alanýný paylaþan türlerin ekolojik niþleri ne kadar benzerse, aralarýndaki rekabet o kadar fazla olur.

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

30

Diðer sayfaya geçiniz.


A 30.

A

A

A

A .

33.

Ýki canlýnýn ayný türden olduðuna, aþaðýdakilerden hangisi yeterli bir kanýttýr?

Feed back

A

A) Kan proteinlerinin benzer olmasý

E1

E2

B

C

E3

D

E4

F

Yukarýdaki þekilde, enzimlerle kontrol edilen bir tepkime serisinde son ürün engellemesi gösterilmiþtir.

B) Çiftleþtiklerinde verimli döller oluþturmalarý C) Kromozom sayýlarýnýn ayný olmasý

Buna göre,

D) Solunum enzimlerinin benzer olmasý

I. Ortamda F maddesinin birikmesi, E1 enzimini inhibe etmiþtir.

E) Embriyonik geliþimlerinin benzer olmasý

II. Tepkimenin devam etmesi için ortama E2 eklenmelidir.

31.

III. F maddesinin tepkime ortamýndaki deriþiminin azaltýlmasý tepkimenin devamýný saðlar.

Protista (Birhücreli) aleminde incelenen canlýlarda,

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

I. yeni gen kombinasyonlarýnýn oluþmasý,

(E1, E2, E3, E4 enzim çeþitlerini göstermektedir.)

II. büyümenin saðlanmasý,

A) Yalnýz I

III. kalýtsal özelliklerin deðiþmeden aktarýlmasý,

B) Yalnýz II D) I ve III

IV. soyun devamlýlýðýnýn saðlanmasý

C) Yalnýz III E) I, II ve III

olaylarýndan hangileri, mitoz bölünme ile gerçekleþir? A) Yalnýz II

B) I ve III D) I, II ve III

C) III ve IV

34.

E) II, III ve IV

Aþaðýdaki tabloda, birbirinden farklý sýnýflarda incelenen K, L, M, N ve P canlýlarýna ait bazý karakteristik özellikler verilmiþtir. Tabloda, O; ilgili karakteristik özelliðin bulunmadýðýný, 1; ilgili karakteristik özelliðin bulunduðunu göstermektedir. Karakteristik özellikler

32.

Streptococcus pneumoniae bakterilerine ait R ve S tipleri ile yapýlan deneyler aþaðýda belirtilmiþtir.

3. deney : Isýtýlarak öldürülmüþ S tipi bakterilerin enjekte edildiði fareler yaþamýþtýr. 4. deney : Isýtýlarak öldürülmüþ S tipi bakterilerin özütü ve canlý R tipi bakteriler karýþtýrýlýp birlikte fareye enjekte edildiðinde fare ölmüþtür. Buna göre,

O

O

O

O

1

O

O

O

1

1

1

O

O

O

O

O

O

O

1

1

Ýç döllenmeyi gerçekleþtirmesi

O

O

1

1

1

Omurganýn bulunmasý

1

1

1

1

1

B) Bu canlý türlerinin birlikte yer aldýðý en büyük sýnýflandýrma basamaðý sýnýftýr.

III. 4. deneydeki R tipi canlý bakteriler, ölü S tipi bakterilerden genetik madde alarak S tipine dönüþmüþtür.

C) K canlý türü hayvanlar aleminin omurgasýzlar þubesinde yer alýrken, diðer canlý türleri omurgalýlar þubesinde yer alýr.

IV. 2. deneyde fareye enjekte edilen R tipi bakteriler çoðalamadýðý için fare ölmemiþtir. ifadelerinden hangileri doðrudur?

D) L ve M canlý türleri uzak akraba, K ve N canlý türleri ise yakýn akrabadýr. C) I ve II

E) Bu canlý türlerinin evrimsel geliþmiþliði çoktan aza doðru P, N, M, L, K þeklinde sýralanabilir.

E) II, III ve IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

P

A) P ve N canlý türlerindeki ortak gen sayýsý, P ve K canlý türlerindeki ortak gen sayýsýndan daha azdýr.

II. S tipi bakterilerin ýsýtýlmasý bu bakterilerin enzimlerinin yapýsýnýn bozulmasýna neden olmuþtur.

D) I, II ve III

N

Buna göre, tablodaki canlýlarla ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðrudur?

I. S tipi bakteriler hastalýk yapan, R tipi bakteriler hastalýk yapmayan bakterilerdir.

B) Yalnýz IV

M

Kalplerinin dört odacýklý olmasý Kalplerinde sadece kirli kan bulunmasý Vücut sýcaklýðýnýn sabit olmasý

2. deney : Canlý R tipi bakterilerin enjekte edildiði fareler yaþamýþtýr.

A) Yalnýz I

L

Vücut yüzeyinin kýllarla örtülü olmasý

1. deney : Canlý S tipi bakteriler fareye enjekte edildiðinde fare ölmüþtür.

Tür çeþitleri K

31

Diðer sayfaya geçiniz.


A 35.

A

A

A 38.

Memeli bir canlýnýn bir seferde doðurduðu dört yavrudan ikisinin tek yumurta ikizi olduðu belirleniyor. Buna göre,

A .

Memeli bir canlýnýn somatik bir hücresi ile sperm hücresi karþýlaþtýrýldýðýnda, I. sitoplazma miktarý,

I. Diþi bireyin vücudunda 3 yumurta döllenmiþtir.

II. taþýdýklarý gen sayýsý,

II. Diþi bireyin döl yataðýnda 4 embriyo geliþmiþtir.

III. organel sayýsý

III. 4 yavrunun her birisi farklý genetik yapýya sahiptir. niceliklerinden hangileri bakýmýndan farklýlýk gözlenir?

ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

C) Yalnýz III

A) Yalnýz I

B) I ve II

E) I, II ve III

D) II ve III

39.

C) I ve III E) I, II ve III

Bitkide, terleme olayýna baðlý olarak, I. yapraðýn emme kuvvetinin artmasý,

36.

Orta ve Güney Amerika’daki bazý akasya türleri, bir karýnca türünün barýnabileceði içi boþ dikenlere ve bu karýncalarýn beslenmesini saðlayan þeker ve proteince zengin uzantýlara sahiptir. Akasya aðaçlarý üzerinde beslenen ve barýnan bu karýnca türü, akasya aðacýna ulaþan böcekleri, mantarlarýn sporlarýný ve diðer kalýntýlarý uzaklaþtýrýr.

II. topraktan su emiliminin yavaþlamasý, III. bitki sýcaklýðýnýn düzenlenmesi olaylarýndan hangileri gözlenir? A) Yalnýz I

B) I ve II D) II ve III

Yukarýda verilen bilgilere göre, akasya aðaçlarý ile bu karýnca türü arasýndaki iliþki, aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir?

C) I ve III E) I, II ve III

40.

A) Yarý parazitlik B) Tam parazitlik C) Mutualizm

Mýsýr

D) Kommensalizm E) Türler arasý rekabet

Triptofan Methionin Valin Threonin Fenilalanin Lösin Ýzolösin Lizin

Fasulye

Yukarýda, insan için gerekli olan 8 temel aminoasitten mýsýr ve fasulyede bulunanlar gösterilmiþtir. Buna göre,

37.

I. Yetiþkin bir insan, sadece mýsýr yiyerek gerekli olan temel aminoasit ihtiyacýný karþýlayabilir. II. Yetiþkin bir insan, mýsýr ve fasulyeyi yeterince tüketirse gerekli olan tüm temel aminoasit ihtiyacýný karþýlamýþ olur.

%5 %2 %5 %5 %1 25°C %0,1 15°C 15°C glikoz glikoz glikoz glikoz glikoz glikoz çözeltisi çözeltisi çözeltisi çözeltisi çözeltisi çözeltisi

I

II

III

III. Protein kaynaðý olarak sadece fasulye ile beslenen yetiþkin bir insanda, protein yetersizliðine baðlý problemler ortaya çýkabilir.

Yukarýda gösterilen U borularý, ayný özellikte yarý geçirgen zarla ikiye ayrýlarak içlerine, deriþimleri belirtilen glikoz çözeltileri konulmuþtur.

IV. Mýsýr ve fasulyede bulunan temel aminoasitlerin insanlar tarafýndan da sentezi gerçekleþtirilir.

Buna göre, deney düzeneklerindeki glikoz geçiþ hýzlarý arasýndaki iliþki, aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? A) I>III>II

B) II>III>I D) III>II>I

ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

C) II>I>III

D) II, III ve IV

E) III>I>II

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý 2

B) II ve III

32

C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

YGS Denemesi 2011 Mart Oz-De-Bir Sorulari  

YGS 2.Denemesi 2011 Mart Oz-De-Bir Sorulari çözümleri ve cevapları ve diger YGS Denemeleri ve cozumleri icin www.kemalturkeli.com sitesinde...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you