Page 1

A

A

A

A

A

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük, temel anlamýyla kullanýlmýþtýr? A) Oyunun ikinci perdesi daha renkliydi.

Aziz Nesin öldüðünde, pek çok genç, hatta orta yaþlý yazar þunu itiraf etmiþti: "80'lik delikanlý meydan meydan dövüþürken, ben titreyen kalemimle sýðýnacak delik arýyordum." Bu parçada altý çizili sözlerle anlatýlmak istenen, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?

B) Bu kurum geleneklere baðlýlýðýyla övünüyor. C) Toplantýda konuþtuklarýmýz dýþarýya nasýl sýzmýþ, anlayamadýk.

A) Biz karanlýðýn bekçileri, bir savaþçýnýn cesaretine alkýþ tutuyorduk.

D) Onun gibi yumuþak biri bile sonunda isyan etti.

B) Saygýyý unutan, vicdaný terk eden aydýnlar beni utandýrmýþtý.

E) Cumartesi günü yapýlan toplantý çok sert bir havada geçti.

C) Gerçekleri yazma konusunda korkak, temkinli, kimi zaman suskundum. D) Savaþ baltamý gömmüþtüm ve nereye gömdüðümü anýmsamak istemiyordum. E) Cesur yazýlar ve meydan okuyuþlarla kalemi kýlýcýn önüne atýyordum.

2.

4.

Sergideki yaðlýboyalar on sekizinci yüzyýla ait. Bu cümledeki altý çizili sözcüðün anlam özelliði aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir tahminde bulunulmaktadýr? A) O öðrenciler de bizim dershanedendir.

A) Bir tencere yedi, yine de doymadým, diyor.

B) O öðrenciler de bizim dershanedendi.

B) Yaðmurlu günler uzun süreceðe benziyor.

C) O öðrenciler de bizim dershanedenmiþ.

C) Boynunda ince, zarif bir kolye vardý.

D) O öðrenciler de bizim dershanedense...

D) Elindeki kitaplarý masanýn üzerine býrakabilirsin.

E) O öðrenciler de bizim dershaneden.

E) Þu resimdeki renkler insana huzur veriyor.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

1

Diðer sayfaya geçiniz.


A 5.

A

A

A 8.

Aþaðýdaki cümlelerden hangisi dolaylý anlatýma örnektir? A) Her þairin bir kenti olmasý gerekir, diyorsunuz. B) Evlenmeyi önemsiz bir olay sayanlar, çok önemli sayanlar kadar yanýlýrlar.

A

(I) Dünyanýn en güzel, en lezzetli inciri Türkiye'de yetiþir. (II) Yýllýk üretim 185 bin ton civarýndadýr. (III) Kalkýnabilmemiz için üretimini daha da artýrmalýyýz. (IV) Dýþsatým ürünleri içinde incir en önemli olanýdýr. (V) Bu da incirlerimizin dýþ ülkelerde çok arandýðýný göstermektedir. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde “yaklaþýklýk” anlamý vardýr?

C) Bir ozanýmýz: "Sanatçý, saçmaladýðýnýn farkýna vardýðý oranda sanatçýdýr." diyor.

A) I.

D) Öðretmenlerimiz, düzenli çalýþmadan amacýmýza ulaþmanýn olanaksýz olduðunu söylüyorlar.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

E) Yazarlarýn kalemlerini ellerinden almaya ya da kalemlerine sýnýr çizmeye kalkýþanlar bir kalemde silinirler.

6.

Ölü sözcükleri, gereksiz sanat oyunlarýný, bunlarýn adlarýný ve tanýmlarýný ezberletmek, þiirin onlardan oluþtuðu kanýsýný uyandýrmak, divan þiirinden soðutuyor günümüz insanýný.

9.

Aþaðýdakilerden hangisi, bu cümlede sözü edilen olumsuzluðu gidermeye yönelik bir öneridir? A) Divan þiirinin en özgün örnekleri, kalýplardan arýnmýþ olanlarýdýr.

(I) Bugünlerde Edip Cansever'in "Ben Ruhi Bey Nasýlým" adlý þiir kitabýný okuyorum. (II) Þair, bu kitabýnda, kendine reva gördüðü daðýnýklýk içinde, gevþek denebilecek bir dil seçmiþse de saðlam bir bütünlüðe ulaþmýþ. (III) Her harf, her sözcük, belirgin olduðundan kolayca seçiliyor. (IV) Ruhi Bey'in dramýný eksiksiz hissediyorsunuz. (V) Yalnýz býrakýlmýþlýðýn acýsýyla önünüzden geçiyor; içiniz burkularak ardýndan bakýyorsunuz. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerden hangisi, sözü edilen þairin dil ve anlatýmýyla ilgilidir?

B) Divan þiirini sevdirebilmek için önce þiirleri nesre çevirmeliyiz.

A) I. ile II.

C) Divan þiirini sevdirebilmenin bir koþulu da bu ürünleri güçlü bir imparatorluðun dekorlarý içinde gösterebilmektir.

B) II. ile III. D) III. ile IV.

C) II. ile IV. E) IV. ile V.

D) Divan þiirinin, þairlerin adlarýnýn ve yaþamlarýnýn aktarýlmasý yoluyla öðretilmesi yeterli deðildir. E) Kuru bilgiler yerine, iyi seçilmiþ örneklerin okuyucuya sunulmasý divan þiirine sevgi uyandýrmayý saðlayabilir.

7.

10.

(I) Bireysel bir eylemdir söz söyleme. (II) Birey dilediði gibi seçer, dilediði gibi kullanabilir sözü. (III) Þöyle de söylenebilir: Dilin bir araca dönüþmesi sözle gerçekleþir. (IV) Ýþte burada sözle dil arasýndaki ayrým çýkar ortaya. (V) Dilin dizgisel yasasýna, sözün baðlý olmasý zorunlu deðildir. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakýndýr? A) I. ile II.

B) I. ile III. D) III. ile V.

C) II. ile IV.

Sanat alanýnda öncelikli tercihim müziktir. (I) Müziði sevmenin ve öðrenmenin, sade bir vatandaþ olarak, tek yolu dinlemekten geçer. (II) Lafý çok uzatýyor demezseniz size iki önerim var: (III) Birincisi, ilk günlerde bir yapýt alýn ve onu üst üste birkaç kez dinleyin. (IV) Ýnsan, kulaðýnýn alýþtýðý müziði sever, orada tanýdýk temalara rasladýkça keyiflenir. (V) Ýkinci önerim ise dinleyeceðiniz ürünleri, romantik dönemin bestecilerinden seçmeniz. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerden hangisi, kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadýr?

E) IV. ile V.

A) I. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

2

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

11.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðu vardýr?

A 14.

A

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumuna aykýrý bir sözcük kullanýlmýþtýr?

A) Çimenlerin üzerinde gezinen çocuða sinirli sinirli baðýrdý.

A) Þakayý tadýnda býrakmak gerek, diye onlarý uyardým.

B) Sunucu, haftaya gösteriye girecek programlarý hatýrlattý.

C) Gelecek günlerin kime, ne getireceði belli olmaz.

C) Çok soru çözmemiz sýnavda baþarýlý olmamýzý saðladý.

D) Söðüdün yapraðý dal arasýnda, diye baþlayan bir türkü vardýr.

D) Bu yaðmurlar en çok ekinlere yaradý, diyor köylüler.

E) Ýki kiþi bir çelengi taþýmayý baþaramadýnýz.

B) Onu karþýmda görünce gözlerime inanamadým.

E) Okuldan ayrýldýktan sonra beni hiç aramadý.

12.

Bu sýcakta, oraya kadar gitmiþken, hiç deðilse, soðuk bir II I III þeyler içseydiniz bari. IV V

15.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý vardýr? A) Geziyi yarýna ertelesek kabul etmez misiniz?

Bu cümledeki numaralanmýþ sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa, cümlenin anlam ve anlatýmýnda bozulma olmaz?

B) Olaylar öðleden sonra da devam etmiþ. C) Akþama kadar Gölcük’te dinlenebilirdik. D) Oraya bu dar yoldan da gidiliyormuþ.

A) I.

13.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

E) Hiç te öyle deðil, diyerek sözümü kesti.

Hazýrladýðýmýz raporu yeterli bulmadý; ancak ne var ki onunla ilgili doyurucu bir eleþtiri de yapamadý.

16.

Bu cümledeki anlatým bozukluðunun nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Gereksiz sözcük kullanýlmasý

Muzaffer Buyrukçu, son yazýlarýndan birinde, kimseyi suçlamadan þöyle dert yanýyordu (I) “Benim de yayýmlamadýðým uzun hikâyelerim var (II) En azýndan beþ yýl bekleyecekler yayýmlanmak için (III) Bugün korkunç bir çeviri salgýný kapladý ortalýðý (IV) Yayýncýlar, bizi kovdular topraklarýndan (V)”

B) Sözcüðün yanlýþ yerde kullanýlmasý Bu parçada numaralanmýþ yerlerin hangisine, ötekilerden farklý bir noktalama iþareti getirilmelidir?

C) Sözcüðün yanlýþ anlamda kullanýlmasý D) Çeliþen sözcüklerin bir arada kullanýlmasý

A) I.

E) Yardýmcý eylem eksikliði ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

3

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

17.

“Þu yazarýmýzýn þu romaný çok baþarýlý.” Neye ve kime göre? “Öbür romancýlarýmýzýn romanlarýna göre.” Ýþte ben buna karþýyým. Romandaki durumumuz, futboldaki durumumuzdan farklý deðil. Bizde þampiyon olan takýmlar, Batý’da eleniveriyorlar. Romanýmýz da öyle. Romancýlarýmýz Franz Kafka ile, Maksim Gorki ile karþýlaþtýrýlýnca sonuç hüsrandýr. Bence Türk romaný için ayrý, Batý romaný için ayrý bir ölçüt yoktur. Romancýlarýmýzý kendi yazarlarýmýzla deðil, Batýlý yazarlarla karþýlaþtýrarak deðerlendirmeliyiz.

A 20.

A

(I) Bizim gelenekle yerleþmiþ bir atalarsözü anlayýþýmýz vardýr. (II) Tanrý ve peygamber sözleri gibi, ruha iþleyen bir etki taþýrlar. (III) Ulusu oluþturan geniþ halk yýðýnlarýnýn yüzyýllar boyunca geçirdikleri deneyimlerden ve bunlara dayanan düþüncelerden doðmuþlardýr. (IV) Bu anlayýþa göre atasözleri, ulusal deðerlerdir. (V) Bu etkiyle, ulusun ortak düþünce, kaný ve tutumunu belirtir, bize yol gösterirler.

Bu parçanýn anlatýmýnda, aþaðýdakilerden hangisi yoktur?

Bu parçanýn anlamlý bir bütünlük kazanabilmesi için numaralanmýþ cümlelerden hangileri yer deðiþtirmelidir?

A) Tartýþma

B) Öneride bulunma

A) I. ile II.

C) Örnekleme

D) Karþýlaþtýrma

B) II. ile III. D) III. ile IV.

C) II. ile IV. E) IV. ile V.

E) Tanýk gösterme

18.

Eleþtiri, Batý dillerinde "ayýrt etme" ve "karar kýlma" demektir. Ayýrt etmek ve karar kýlmak önce akýl, sonra bilgi iþidir. Akýl ve bilginin konusu olmakla, eleþtiri, var olaný, yapýlabileni daha iyi hâle getirmek amacýyla elimizdeki verileri deðerlendirmektir. Bu parçada, aþaðýdaki düþünceyi geliþtirme yollarýndan hangisi kullanýlmýþtýr? A) Tanýmlama

B) Tanýk gösterme

C) Karþýlaþtýrma

D) Örneklendirme E) Benzetme

21.

19.

Çocuðun içine bir kuþku düþtü. Gözleri düþünceli, iri iri açýldý. Amcasýnýn evine doðru yöneldi. Dereden yoðun bir sis köye doðru akýyordu. Sis ýslak ve üþütücüydü. Rutubet kokusu sarmýþtý her yaný. Amcanýn kapýsý kapalýydý. Kýsýk bir sesle "Amca!" diye seslendi.

(I) Roman kahramanlarýný büyük bir neþeyle yarattým; onlara istediðim biçimi verdim. (II) Kadýnlarým kumral, erkeklerim esmerdi; birinin saçý düz, birinin kývýrcýktý. (III) Hoþuma gidenler her türlü olanaða sahipti, hoþuma gitmeyenler ölüme mahkûmdular. (IV) Fakat bir gün geldi, gördüm ki onlardan biri benim yönlendirmemi beklemeden istediði gibi hareket etmeye baþladý. (V) Birdenbire anladým ki, yarattýðým bebekler canlý idiler; örneðin Nina, evin içinde dolaþýyordu, benden daha gerçek bir varlýktý.

Bu parçadaki ayrýntýlarýn seçiminde aþaðýdaki duyularýn hangisinden yararlanýlmamýþtýr?

Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangilerinden sonra, "Bundan da anlýyoruz ki roman kahramanlarým bana hâkim olacak kadar gerçektiler." cümlesi getirilirse parçanýn anlam bütünlüðü bozulmaz?

A) Görme

A) I. ile II.

B) Koklama D) Tatma

C) Ýþitme

E) Dokunma

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) II. ile III. D) III. ile V.

4

C) II. ile IV. E) IV. ile V. Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

22.

Saðlýklý bir toplum, bireylerin kiþiliklerine dokunmaz; onlara, kiþiliklerini silmeden, yeni davranýþ yapýsý geliþtirmek için ortam hazýrlar. Saðlýklý toplum, ortak dille bütünleþir. Geçmiþin bütün birikimi dil içinde toplanmýþtýr. Dünü bugünde yaþatan, bugüne taþýyan dildir. Toplumu dipdiri ayakta tutan, ulusal deðerlerimizi koruyup yaþatan da dildir.

A

A 24.

A

Edebiyatta olduðu kadar bilimde de hayal gücünün iþlevi tartýþýlamaz boyuttadýr. Kuþkusuz ki edebiyat gemisi söz ile yol almaktadýr. Ancak söz, yaratýcýnýn hayal gücüyle belirlenmekte, anlatým içeriðe göre biçimlenmektedir. Hayal gücünün bilimsel birikimle desteklenmesi sonucu ortaya çýkan yapýt, edebi anlamda da estetik baþarýya ulaþmýþsa bilimkurgu edebiyatýnda yerini alýr.

Bu parçaya göre, aþaðýdakilerden hangisi "dünü bugünde yaþatmak" anlamýna gelmektedir?

Bu parçaya göre, bir yapýtýn bilimkurgu edebiyatýnda yerini almasý aþaðýdakilerin hangisine baðlýdýr?

A) Kültürel birikimi aktarmak

A) Hayal gücünün yapýttaki iþlevsel boyutuna

B) Deðiþimlere karþý çýkmak

B) Hayal gücünün bilimsel birikimle yazýnsal bir nitelik oluþturmasýna

C) Eski deðerleri yenilemek

C) Anlatým biçiminin içeriðe uygun olmasýna

D) Bugünün geliþmiþliðini vurgulamak

D) Gerçekleþme olasýlýðý olan hayallerin yapýtta yer almasýna

E) Geçmiþte yaþananlardan ders almak

E) Sanatçýnýn, hayallerini, baþarýlý bir kurguyla ortaya koymasýna

23.

25.

Size yok yere hakaret ettim, biliyorum; bunun için sizden özür dilemiþ bulunuyorum. Öfkemin nedenlerine gelince, bunlarý þimdi görüþmek istemem. Yaradýlýþlarýmýz o kadar ayrý ki, böyle zýt karakterlerin birbirleriyle anlaþmalarýnýn olanaksýzlýðý çok görülmüþtür. Bu nedenle þunu belirtmeyi gerekli görüyorum: Bugünden sonra aramýzdaki bütün baðlar kesin olarak kopmuþtur. Karþýsýndakine böyle seslenen biri için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir?

Az okuyoruz, okumuyoruz hatta. Bizde okumak denince bir diploma alana kadar okumak anlaþýlmýþtýr. Çoðu zaman çocuklarýn ellerinden ders kitaplarý dýþýndaki kitaplar alýnmaya çalýþýlmýþ, “Dersine çalýþ, o, sana göre deðil!” denmiþ; ama “ona göre” olduðu sanýlan þeyler de saðlanamamýþtýr. Çocuk, sýnýf geçmek için ezberlemek zorunda kalmýþ ve kitaplardan bütünüyle soðumuþtur. Böyle olunca da kitaplarý sevmeyen kuþaklar yetiþmiþtir. Bu parçaya göre, az okumamýzýn nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Karakterinden ödün vermeyen, açýk sözlü A) Ailede, kitap okumada örnek alýnacak bir kiþinin olmamasý

B) Olaylardan ders almayý bilmeyen C) Baþkalarýna saygý duymayan, hoþgörüsüz

B) Ýnsanlarý okumaya özendirecek koþullarýn bulunmamasý

D) Karamsar, sýk sýk piþmanlýk duyan E) Çok duygusal olan ve kararsýzlýðýný yenemeyen

C) Çocuk ve gençlere uygun kitaplarýn yayýmlanmamasý D) Okulda ders programlarýnýn kitap okumaya zaman býrakmamasý E) Ekonomik zorluklarýn kitap almayý engellemesi

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

5

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

26.

Hiçbir ozanýn, hiçbir sanatçýnýn tek baþýna tam bir anlamý yoktur. Onun anlamý, deðerlendirilmesi, ölmüþ ozanlarla, sanatçýlarla olan baðýnýn deðerlendirilmesidir. Ona tek baþýna deðer biçemezsiniz; karþýtlýk ve benzerliklerini belirtmek için onu ölmüþler arasýna yerleþtirmeniz gerekir. Bunu yalnýz tarihsel eleþtirinin deðil, estetik eleþtirinin de bir ilkesi olarak söylüyorum.

A

A 28.

A

Hint felsefesinin temel düþüncesini dile getiren Budizme göre, insanlar, isteklerini elde edemediklerinde mutsuz olurlar. Bu nedenle, insanlara, isteklerini vermek yerine istemekten vazgeçirme yollarý öðretilmelidir. Ýsteklerinden vazgeçirilen insanlar daha kolay yoldan mutluluða eriþir. Bu parçaya göre, bir Budist, aþaðýdakilerden hangisini ileri süremez?

Bu parçanýn bütününde, aþaðýdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Budizm, bir mutluluk felsefesidir. B) Hýrslar kiþiyi mutsuzluða sürükler.

A) Her sanatçýnýn, baþka sanatçýlarý da iyi tanýmasý zorunluluðundan

C) Ýnsan, kendi mutluluk yolunu tek baþýna arayýp bulmak zorundadýr.

B) Sanatta benzerliklerin, karþýtlýklarýn bulunduðundan

D) Elindekilerle yetinmeyi bilenler mutlu olmayý baþarabilir.

C) Sanatçýnýn, geçmiþtekilerle birlikte deðerlendirilmesi gerektiðinden

E) Mutsuzluðun kaynaðý, isteklerimizin yerine gelmeyiþidir.

D) Sanatçýlarýn geçmiþle baðlarýný koparmasýndan E) Eleþtirmenlerin sanatçýya yol göstermesi gerektiðinden

27.

29.

Yaþam karartan, dert aþýlayan bir "iyilik" vardýr, bunun adýna "acýmak" derler. O, aslýnda bir baþ belasýdýr. Veremden zayýflamýþ birisiyle, güya hassas bir insanýn nasýl konuþtuðuna hiç dikkat ettiniz mi? Gözlerindeki yaþ, sesindeki titreyiþ, sözlerin içeriði, her þey, yaþamýnda umut kalmadýðýný hastaya açýkça anlatýr. Hasta, genellikle alýþmýþtýr bu tür yaklaþýmlara. Ama yine de kederine keder katýlmaktadýr. Yinelenen þu sözleri düþünün de kendinizi onun yerine koyun: "Ah, sizi bu durumda gördüðüm için yüreðim sýzlýyor. Çýkmadýk candan umut kesilmez."

Bilim gerçeði, oluþu araþtýrýr. Oysa sanat daha iyinin, daha güzelin ardýndan koþar. Bu bakýmdan, örneðin insan psikolojisiyle ilgili baþarýlý bir roman, psikolojiyle ilgili bir makaleden daha etkili olabilir. Sanatýn bu yönü de insanýn, toplumun mutluluðu içindir. Kiþi, uyurken gördüðü düþlerden çok, yaþantýsýnda gözü açýk gördüðü düþlerle yaþar. Toplum içindeki insan, tek baþýna yaþamadýðý için toplumun da gözü açýk düþler gördüðünü söylemek yanlýþ olmaz. Bütün bu düþlerin sözcüsü sanatçýlardýr. Aþaðýdaki yargýlarýn hangisi bu parçadaki düþüncelerle çeliþir?

Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Bilim, insanýn iç dünyasýyla, duygularýyla, düþleriyle ilgilenmek amacýnda deðildir.

A) Hastalara, boþ da olsa umut vermek gerekir.

B) Toplumun ve kiþinin düþlerini ortaya koyma yeteneðine sanatçýlar sahiptir.

B) Verem hastalarýnýn iyileþme þansý zaten yoktur. C) Ýnsan, hastalarla konuþurken duygularýný saklamalýdýr.

C) Sanat da bir bilim olduðuna göre bilim, insanlarýn düþleriyle, duygularýyla ilgilenmektedir.

D) Ýçi dýþý bir olmak, her zaman önemli bir tutumdur. E) Acýmak, kimi zaman, sandýðýmýzdan daha olumsuz sonuçlar doðurur.

D) Sanatçý Dostoyevski, insanlarýn iç dünyasýný ortaya koyan bilim insaný Freud'dan daha çarpýcý ve etkileyicidir. E) Sanat, kiþilerin ve toplumun hayalinin dýþavurumunu saðlayarak daha iyiye, güzele ulaþmayý amaçlar.

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

6

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

30.

Aþaðýdakilerden hangisi, “sunum” yapacak kiþinin dikkat edeceklerinden biri deðildir?

A

A 32.

A) Görsel ve iþitsel ögelere yer vererek sunumu ilgi çekici hale getirmek

A

“Panel”le ilgili olarak aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Her kesimi ilgilendiren sorunlar ele alýnabilir. B) Bilimsel bir havada geçtiði için kapalý bir anlatým kullanýlýr.

B) Sunumdan önce sunum yerini görmek, prova yapmak ve kullanýlacak malzemeleri kontrol etmek

C) Ayný konunun farklý yönleri üzerinde durulur.

C) Sunumu yapýlacak olan konu hakkýnda gerekli bilgilere sahip olmak, yöneltilen sorulara doyurucu ve net cevaplar vermek

D) Belirlenen konunun dýþýna çýkýlmaz. E) Dinleyiciler, konuyla ilgili görüþlerini belirtebilir.

D) Sunum sonunda sorulan sorulara cevap verirken tartýþma konularý açmak ve dinleyicilerin ilgisini çekmek E) Ses tonu, jest ve mimikleri konuya uygun kullanmak ve ciddi, derli toplu bir görünüm sergilemek

33.

Aþaðýdaki dizelerin hangisinde, düþsel ögelere yer verilmemiþtir? A) Her mektup selamýmý götürür Eski gülüþleri arar zillerde B) Neden böyle düþman görünürsünüz Yýllar yýlý dost bildiðim aynalar C) Duvarda aðaç çerçeveli bir resim Resimde, fýrtýnaya tutulmuþ bir gemi D) Bir ateþ düþtü canýma Yanarým kimseler bilmez E) Anýyordum baharý çýrpýnarak Baktým ölmüþ zavallý bir yaprak

31.

Aþaðýdakilerden hangisi, bir “tartýþma”nýn konusu olamaz? A) Sürekli olarak televizyon seyretmek, sosyal hayatý olumsuz etkiler.

34.

B) Türk ve dünya edebiyatýnda en eski tür, þiir olmuþtur.

A) Alp Er Tunga sagusu

C) Sanat, bireyleri daha hoþgörülü ve daha olgun kýlar.

B) Dede Korkut Hikâyeleri

D) Ýnsan davranýþlarý, kiþinin içinde yetiþtiði çevreyle yakýndan ilgilidir.

C) Orhun Yazýtlarý D) Gýlgamýþ

E) Büyük kentlerde yaþam zordur ve kent insaný asosyaldir. ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

Ýslamiyet öncesi Türk edebiyatýnýn önemli ilk yazýlý ürünü, aþaðýdakilerden hangisidir?

E) Babürname 7

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

35.

Ýslamiyet öncesi Türk edebiyatýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A 38.

A) Sözlü geleneðe dayanan ürünler, döneme özgü törenlerde ortaya çýkmýþtýr.

A

Zile’nin yollarý dardýr geçilmez Soðuktur sularý bir tas içilmez Anadan geçilir yârdan geçilmez Zeynep’im Zeynep’im anlý Zeynep’im Üç köyün içinde þanlý Zeynep’im

B) Toplumu etkileyen olaylar iþlenmiþ, yaþananlar eserlere yansýtýlmýþtýr.

Bu dizeler, aþaðýdaki halk edebiyatý nazým þekillerinden hangisiyle söylenmiþ olabilir?

C) Sav, sagu, koþuk ve destan, dönemin baþlýca ürünleridir.

A) Mani

D) Þairin mahlasý ya da adý, genellikle son dörtlükte yer almýþtýr.

B) Koþma D) Türkü

C) Destan E) Koçaklama

E) Daha çok, yarým uyak kullanýlmýþtýr.

36.

39.

de taþýr.

Ondan önceki halk ozanlarý sevgiyi, sevgiliyi hep kalýplaþmýþ sözlerle anlatma yolunu seçmiþlerdi. Oysa bu ozan sevgiyi, sevgiliyi kendine özgü benzetmelerle, mecazlarla anlatmýþ, günlük dilin olanaklarýndan da yararlanmýþtýr. Sevgilisini, örneðin “yeþil baþlý gövel ördeðe...” benzetmiþtir. Kendisinden sonraki ozanlarý en çok etkileyen halk ozaný odur. Dini içerikli þiirler söylememiþtir.

Bu parçadaki numaralanmýþ yerlerin hangisinde bilgi yanlýþý vardýr?

Bu parçada tanýtýlan halk ozaný, aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) I.

A) Pir Sultan Abdal

B) Âþýk Ömer

C) Köroðlu

D) Dadaloðlu

Kaþgarlý Mahmut’un yazdýðý Divan-ý Lügati’t Türk, Göktürk II I III lehçesiyle yazýlmýþ önemli eserlerden biridir. 1072’de bitirilen bu sözlük, Türkçenin ilk gramer kitabý olma özelliðini IV V

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

E) Karacaoðlan

37.

40.

----, tekke þiirinin kurucusu olarak kabul edilir. Halk edebiyatýnda Ýslami etkiyi yansýtan ilk eserlerden biri olan ----, hece ölçüsüyle yazýlmýþtýr. ---- lehçesi ile yazýlan eser didaktik bir nitelik taþýr. Bu parçada boþ býrakýlan yerlere, aþaðýdakilerin hangisinde verilenler sýrasýyla getirilmelidir?

Aþaðýdakilerden hangisi divan edebiyatýndan etkilenmemiþ bir halk edebiyatý sanatçýsýdýr? A) Yunus Emre

B) Mevlana

C) Âþýk Ömer

D) Dadaloðlu E) Gevheri

A) Yunus Emre – Risaletü’n Nushiyye – Anadolu B) Dede Korkut – Kitab-ý Dede Korkut – Oðuz C) Ahmet Yesevi – Divan-ý Hikmet – Hakaniye D) Ahmet Yesevi – Divan-ý Hikmet – Anadolu E) Edip Ahmet – Atabetü’l Hakayýk – Hakaniye ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

8

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ 1. Bu testte, Tarih: 21 Coðrafya: 19 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

2.

3.

Aþaðýdaki Türk devletlerinden hangisinin yýkýlýþ sürecine girmesi Osmanlý Devleti’nin kurulmasýna zemin hazýrlamýþtýr?

Aþaðýdakilerden hangisi, Osmanlý Devleti’nin Orhan Bey döneminde beylikten devlet haline geldiðine kanýt gösterilemez?

A) Büyük Selçuklular

A) Cihat amaçlý seferler yapýlmasý

B) Anadolu Selçuklularý

B) Divan örgütünün kurulmasý

C) Akkoyunlular

C) Gümüþ paranýn basýlmasý

D) Memlükler

D) Yaya ve Müsellem ordusunun kurulmasý

E) Eyyubiler

E) Sancak teþkilatýnýn oluþturulmasý

4.

Osmanlýlarýn küçük bir beylikten büyük bir devlete ulaþmasýnda aþaðýdakilerden hangisinin etkili olduðu söylenemez?

Osmanlý Devleti aþaðýdaki savaþlardan hangisini Haçlý birlikleriyle yapmamýþtýr? A) Sýrpsýndýðý Savaþý

A) Yýkýlýþ döneminde olan Bizans’la komþu olunmasý

B) Niðbolu Savaþý

B) Merkeziyetçi anlayýþa önem verilmesi

C) Varna Savaþý

C) Hayvancýlýðýn temel geçim kaynaðý olmasý

D) Çaldýran Savaþý

D) Ahilik gibi toplumsal gruplardan destek alýnmasý

E) ll. Kosova Savaþý

E) Güçlü askeri birliklerin oluþturulmasý ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

9

Diðer sayfaya geçiniz.


A 5.

A

A

A 8.

Osmanlý Devleti’nin Kuruluþ Dönemi’nde, Balkanlar’da fethedilen topraklara Anadolu’dan getirilen Türkmenlerin yerleþtirilmesinin yanýnda, bu topraklarda yaþayan yerli halka karþý da hoþgörüye dayanan bir politika izlenmiþtir.

II. Türkmen boylarýnýn parçalanýp farklý bölgelere yerleþtirilmesi III. Kapýkulu Ordusu’nun kurulmasý

A) Yerli halkýn devlete baðlýlýðýnýn saðlanmak istendiðinin

IV. Ülkenin, hükümdarýn malý olduðu anlayýþýnýn kabul edilmesi

B) Egemenliðin kalýcý duruma getirilmek istendiðinin C) Bölgeyi Türkleþtirme politikasýnýn izlendiðinin

Bunlardan hangilerinin, merkezi otoritenin güçlendirilmesine yönelik olduðu söylenebilir?

D) Batý yönündeki fetihlerin kolaylaþtýrýlmaya çalýþýldýðýnýn

A) I ve II

E) Batý Avrupa’daki devletlerin birleþmesinin önlenmeye çalýþýldýðýnýn

B) I ve III D) I, II ve III

9.

Osmanlý Devleti’nin kuruluþ yýllarýnda görülen, I. Ankara Savaþý sonucunda Fetret Devri’ne girilmesi, II. Bizans’ta taht kavgalarýnýn yaþanmasý,

C) I ve IV E) II, III ve IV

Ýstanbul’un fethi için yapýlan hazýrlýklar arasýnda, aþaðýdakilerden hangisi yoktur? A) Rumeli Hisarý’nýn yaptýrýlmasý

III. Balkanlar’da siyasi birliðin olmamasý

B) Yeni bir donanmanýn hazýrlanmasý

geliþmelerinden hangileri, Türklerin Balkanlar’daki ilerleyiþini yavaþlatmýþtýr?

C) Trabzon ve Amasra kalelerinin fethedilmesi

A) Yalnýz I

E) Rumeli’den gelebilecek saldýrýlara karþý önlem alýnmasý

B) Yalnýz III D) I ve III

7.

Osmanlý Devleti’nde görülen bazý geliþmeler þunlardýr: I. Batý yönündeki seferlere aðýrlýk verilmesi

Osmanlýlarýn Balkanlar’da izlediði bu politika, aþaðýdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

6.

A

D) Büyük toplarýn döktürülmesi

C) I ve II E) II ve III

10.

Osmanlý Devleti’ndeki, I. beylerbeyliði sayýsýnýn artmasý,

Fatih Sultan Mehmet’in Ýstanbul’u almasýnýn sonucunda meydana gelen aþaðýdaki geliþmelerden hangisi daha evrensel boyutludur?

II. monarþik anlayýþýn benimsenmesi, A) Osmanlýlarýn Balkanlar’daki ilerleyiþinin hýzlanmasý III. etnik çeþitliliðin artmasý

B) Ortodoks Kilisesi’nin varlýðýný sürdürmesi

geliþmelerinden hangileri, sýnýrlarýn geniþlediðine kanýt gösterilebilir?

C) Türklerin Ýslam dünyasýndaki öneminin artmasý D) Sur gücüne dayalý yönetimlerin zayýflamasý

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

C) Yalnýz III

E) Osmanlý toprak bütünlüðünün saðlanmasý

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

10

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

11.

Fatih Sultan Mehmet, Ýstanbul’un fethinden sonra, buradaki halka iyi davranmýþ, þehri terkedenlerin geri dönmesine izin vermiþ; din ve vicdan özgürlüðü saðlamýþ ve Ortodoks Kilisesi’ni canlandýrarak, Patrikhane’yi Osmanlý himayesine almýþtýr.

A 14.

Fatih Sultan Mehmet bu politikayla, aþaðýdakilerden hangisini amaçlamýþ olamaz?

Osmanlý Devleti’nde, •

Yavuz Sultan Selim’in Mýsýr Seferi’nden sonra Halifelik Osmanlýlara geçmiþtir.

Kanuni Sultan Süleyman zamanýnda Þeyhülislam, Divan’ýn doðal üyesi olmuþtur.

Bu bilgiler, Osmanlý Devleti’nin aþaðýdaki yönetim þekillerinden hangisini benimsediðini kanýtlamaktadýr?

A) Hristiyan halka hoþgörülü davranýldýðýný göstermek

A) Teokratik monarþik devlet

B) Katolik Kilisesi’ne karþý bir güç oluþturmak

B) Meþruti monarþik devlet

C) Ülke içinde dinsel birliði saðlamak

12.

A

C) Demokratik devlet

D) Avrupa’ya yapýlacak seferlerde Ortodokslarýn desteðini saðlamak

D) Federal devlet

E) Ortodokslarý kontrol altýnda tutmak

E) Sosyal devlet

II. Bayezit’in hükümdarlýðýný tanýmayan kardeþi Cem Sultan, Konya yakýnlarýndaki ikinci yenilgisinden sonra Rodos Þövalyelerine sýðýnmýþ; burada II. Bayezit’in verdiði para karþýlýðýnda yedi yýl hapsedilmiþtir. Buna göre; Osmanlý Devleti’yle ilgili;

15.

I. Hazinesinden bir miktar para dýþarý çýkmýþtýr. II. Bir iç sorunu dýþ sorun haline gelmiþtir. III. Veraset sistemindeki düzensizlik dýþ güçlerin iþine yaramýþtýr.

1535’te Fransýzlara verilen kapitülasyon antlaþmasýna göre, Fransýz tacirleri arasýndaki ticari davalara, Osmanlý ülkesine gönderilen bir Fransýz hâkiminin bakmasý aþaðýdakilerden hangisini kanýtlamaktadýr? A) Fransýzlarýn Osmanlý hukukuna güvendiklerini

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

B) Fransa’ya hukuksal ayrýcalýðýn da verildiðini C) Yabancýlara hoþgörülü davranýldýðýný

C) Yalnýz III

D) Osmanlý hukukunun þeriata dayandýðýný

E) I, II ve III

E) Fransýz hukukunun Osmanlý hukukundan üstün olduðunu

13.

Osmanlýlar, Mýsýr Seferi sonunda Baharat Yolu’nu ele geçirmiþlerse de ekonomik anlamda uzun vadeli bir kazanç saðlayamamýþlardýr. Bu durumun nedeni, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Memlükler Devleti’nin yýkýlmýþ olmasý B) Coðrafi Keþifler sonucu Hindistan ticaret yolunun bulunmuþ olmasý

16.

C) Osmanlý Devleti’nin Akdeniz’de henüz yeterince güçlü olmamasý

Osmanlý Devleti’nin aþaðýdaki topraklardan hangisini almasý, donanmasýnýn Ýnebahtý’da yakýlmasýna neden olan savaþý baþlatmýþtýr?

D) Kapitülasyonlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý A) Kýrým

E) Safevi Devleti’nin Osmanlý ülkesinde isyanlar çýkarmasý ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) Girit D) Mora

11

C) Mýsýr E) Kýbrýs Diðer sayfaya geçiniz.


A 17.

A

A

A 20.

Osmanlý Devleti’nin, I. Basra Körfezi,

Osmanlý Devleti aþaðýdaki antlaþmalardan hangisini Ýran’la yapmamýþtýr? A) Hotin

II. Kýbrýs,

B) Amasya

D) Ferhat Paþa

III. Kýrým,

A

C) Nasuh Paþa E) Kasr-ý Þirin

IV. Rodos yerlerinden hangilerini ele geçirmesi, Akdeniz’de üstünlük kurma politikasýyla ilgilidir? A) I ve III

B) II ve IV D) I, II ve III

18.

C) III ve IV

E) II, III ve IV

21.

Ýlkçað’da Fenikelilerin, Ortaçað’da Venedik ve Cenevizlilerin, Yeniçað’da Ýspanya ve Portekiz’in ticaret ve kolonicilikte baþarýlý olmasýnda, bu devletlerin hangi özelliðinin daha etkili olduðu savunulabilir?

Aþaðýdakilerden hangisi, Osmanlý Devleti’nde XVll. yüzyýlda çýkan Celali Ýsyanlarýnýn nedenlerinden biri deðildir? A) Halktan alýnan vergilerin artýrýlmasý

A) Monarþik bir yönetime sahip olmalarýnýn

B) Merkezi otoritenin zayýflamasý

B) Kültürel alanda geliþme göstermelerinin

C) Timar sisteminin bozulmasý

C) Denizcilik alanýnda geliþme göstermelerinin

D) Mevcut rejimin deðiþtirilmek istenmesi

D) Güçlü ordulara sahip olmalarýnýn

E) Rüþvet ve iltimasýn yaygýnlaþmasý

E) Hoþgörülü bir dýþ politika izlemelerinin

19.

Avrupa’da Rönesans hareketlerinden sonra görülen, I. insaný ve doðayý konu alan resimlerin yapýlmasý, II. Ýncil’in ulusal dillere çevrilmeye baþlanmasý, III. dinsel tabularý sorgulayan kitaplarýn yazýlmasý geliþmelerinden hangileri, dinsel tutuculuða dayalý skolastik düþüncenin güç kaybetmeye baþladýðýnýn göstergesi sayýlabilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

22.

C) I ve II E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

Aþaðýdakilerden hangisi, Dünya’nýn sýk nüfuslu bölgelerine örnek gösterilebilir? A) Orta Asya

B) Grönland

C) Batý Avrupa

D) Amazon Havzasý E) Himalayalar

12

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

23.

A 26.

l lll

Akarsuyun yataðý içinde yýl boyunca göstermiþ olduðu akým deðiþimine, akým düzeni veya rejimi denir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisiyle beslenen akarsuyun rejimi daha düzenlidir?

0° lV

ll

A

V

A) Yaðmur sularýyla

B) Yeraltý sularýyla

C) Kar sularýyla

D) Göl sularýyla E) Buz sularýyla

Yukarýdaki haritada Afrika levhasý kaç numara ile gösterilmiþtir? A) l

B) ll

C) lll

D) lV

E) V

27.

Aþaðýda, göllerle ilgili verilen özelliklerden hangisinin doðru olduðu söylenemez? A) Yeraltý sularýyla beslenebilirler. B) Göller, çanaklaþmýþ alanlarda birikmiþ su kütleleridir. C) Gidegeni olmayan göllerin sularý tatlýdýr. D) Kurak bölgelerde yýl içinde seviyeleri deðiþebilir. E) Genellikle deniz ve okyanuslarla doðrudan baðlantýlarý yoktur.

24.

Volkan tüflerinin yaygýn olduðu yerlerde aþaðýdaki yer þekillerinden hangisinin oluþmasý beklenir? A) Traverten

B) Dolin

D) Peribacasý

C) Polye

E) Maðara sütunlarý

28.

Aþaðýda bir ülke nüfusunun yaþ gruplarýna göre daðýlýmýný gösteren piramit gösterilmiþtir. 60-+ 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9

Milyon 0

25.

C) Kuraklýk

4

6

8

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bu ülkenin genel özelliklerinden biri deðildir?

Dünya üzerinde sýcak su kaynaklarýnýn yoðun olduðu yerlerde, aþaðýdaki afetlerden hangisi daha çok görülmektedir? A) Depremler

2

A) Ortalama yaþam süresi kýsadýr. B) Ham madde ithalatý fazladýr.

B) Heyelanlar

C) Kiþi baþýna düþen milli gelir düþüktür.

D) Sel baskýnlarý

D) Saðlýk hizmetleri geliþmemiþtir. E) Demografik yatýrýmlar fazladýr.

E) Tayfun ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

13

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

29.

Ýklim, toprak ve yer þekilleri gibi þartlarýn aðaç yetiþmesine imkan vermediði yerlerde aþaðýdaki bitkilerden hangisinin yetiþmesi beklenmez? A) Savan

A

B) Step

A 31.

C) Çayýr

D) Tundra

E) Tayga

Kayaçlarýn akarsu, buzul, rüzgâr, dalgalar gibi dýþ kuvvetler tarafýndan aþýndýrýlmasý ve sürüklenen malzemenin yeryüzünde veya yeraltýnda normal basýnç ve sýcaklýk altýnda doðal bir çimento maddesi yardýmýyla birleþmesi sonucu tortul kayaçlar oluþur. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisi yukarýda açýklanan þekilde oluþmamýþtýr? A) Konglomera D) Mermer

32.

B) Kalker

C) Taþ kömürü E) Kumtaþý

Aþaðýdaki ülkelerden hangisi, iki okyanusal levhanýn çarpýþmasý sonucu meydana gelmiþtir? A) Moðolistan D) Avusturya

30.

A

B) Japonya

C) Ýsviçre E) Türkiye

Ot formasyonuna ait bitkiler, yeryüzünde sýcaklýðýn ya da yaðýþýn aðaç yetiþmesine elveriþli olmadýðý yerlerde yaygýnlaþýr. (ll) Tundra Savan (l)

33.

Ot formasyonu

Çayýr (lV)

A) Laterit topraklar; humus bakýmýndan fakir olan nemli bölge topraklarýdýr.

Bozkýr (lll)

B) Litosol topraklar; erozyona uðrayan yamaçlardaki taþlý topraklardýr.

Yukarýda verilen ot formasyonuna ait bitki türlerinden hangilerinin bulunduðu yerde yýllýk sýcaklýk ortalamasýnýn 20°C’nin üstünde olduðu ve yazlarýn yaðýþlý geçtiði söylenir? A) Yalnýz l

B) Yalnýz ll D) ll ve lll

Toprak tipleri ve oluþum özellikleri düþünüldüðünde aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

C) Terrarossa topraklarý; bünyesinde demiroksit oraný fazla olan kýrmýzý topraklardýr. D) Podzol topraklar; karasal iklim bölgesinde çayýr bitki örtüsünün altýnda geliþen topraklardýr.

C) l ve ll

E) Alüvyal topraklar; akarsularýn taþýyýp biriktirdiði malzemelerin üst üste yýðýlmasý sonucu oluþan topraklardýr.

E) lll ve lV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

14

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

34.

Kiþi baþýna düþen tatlý su daðýlýmý kýtalara ve ülkelere göre farklýlýk gösterir. Yaðýþlý bölgelerde ve nüfusun az olduðu sahalarda kiþi baþýna düþen tatlý su miktarý artarken, kurak bölgelerde ve yoðun nüfuslu sahalarda kiþi baþýna düþen tatlý su miktarý azalmaktadýr.

A 37.

B) Kanada

D) Kolombiya

35.

Topoðrafya ve anakaya özelliklerine baðlý olarak meydana gelen intrazonal topraklarda horizonlaþma belirgin deðildir. Buna göre, killi ve kireçli alanlar üzerinde geliþen intrazonal topraklara aþaðýdakilerden hangisi örnek verilebilir?

Buna göre, aþaðýdaki ülkelerden hangisinde yaðýþ miktarý az olduðu halde nüfusun seyrek olmasýndan dolayý kiþi baþýna düþen su miktarý daha fazladýr? A) Brezilya

A

A) Podzol

B) Terrarossa D) Laterit

C) Endonezya

C) Kolüvyal

E) Kalsimorfik

E) Avustralya

Tektonik hareketler sonucunda çöken alanlardaki çukurluklarda biriken su kütleleri tektonik gölleri oluþturur. Aþaðýdaki göllerden hangisi bu göllere örnek olarak gösterilemez? A) Hazar

B) Aral D) Lut

C) Bafa E) Issýk

38.

Aþaðýdaki tabloda beþ ülkenin doðum ve ölüm oranlarý gösterilmiþtir. Ülke

36.

Yeraltý su miktarýnýn az ya da çok olmasýnda aþaðýdakilerden hangisinin etkisi en azdýr?

Doðum oraný

Ölüm oraný

Çin

21

7

Hindistan

31

10

Fransa

13

10

Kenya

47

10

Ýngiltere

14

12

A) Yaðýþ rejimi Buna göre, doðal nüfus artýþ oraný en az olan ülke, aþaðýdakilerden hangisidir?

B) Yaðýþ miktarý C) Kayaçlarýn gözenekliliði D) Yer þekillerinin eðimi

A) Çin

E) Arazinin geçirimlilik durumu ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) Fransa D) Hindistan

15

C) Kenya E) Ýngiltere Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

39.

Volkanik ve tortul taþlarýn yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda deðiþime uðramasýyla baþkalaþým (metamorfik) kayaçlarý oluþur.

A 40.

Buna göre,

A

Aþaðýda verilen farklý iklim bölgelerine ait yaðýþ ve sýcaklýk grafiklerinden hangisinde kayalarýn kimyasal yolla çözünmesi daha fazladýr? B)

A) Sýcaklýk (°C)

l. Kalker, mermere dönüþmüþtür. ll. Kumtaþý, bazalta dönüþmüþtür. III. Kiltaþý, þiste dönüþmüþtür.

Sýcaklýk (°C) 35

Yaðýþ (mm)

30

300

25

250

20

200

15

150

10

100

5

50

5

0

0

0

O

Þ

M

N

M

lV. Kömür, elmasa dönüþmüþtür.

H

T

A

E

E

K

A

Yaðýþ (mm)

30

300

25

250

20

200

15

150

10

100 50 0 O

Þ

M

N

M

Aylar Yaðýþ

Sýcaklýk

H T Aylar

A

Yaðýþ

E

E

K

A

Sýcaklýk

V. Granit, gnaysa dönüþmüþtür. D)

C) Sýcaklýk (°C)

bilgilerinden hangisi yanlýþtýr?

30 25

A) l

B) ll

C) lll

D) lV

20

E) V

15 10 5 0 O

Þ

M

N

M

H

T

A

E

E

Yaðýþ (mm) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 K A

Sýcaklýk (°C)

Yaðýþ (mm)

20

200

10

150

0

100

50

-10

-20

O

Þ

M

N

M

Sýcaklýk (°C)

H

T

A

E

E

K

A

0

Aylar

Aylar Yaðýþ

Yaðýþ (°C)

Sýcaklýk

E) Sýcaklýk (°C)

Yaðýþ (mm)

20

200

15

150

10

100

5

50

0

O

Þ

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

0

Aylar Yaðýþ

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

16

Sýcaklýk

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

TEMEL MATEMATÝK TESTÝ 1. Bu testte, Matematik: 30 Geometri: 10 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

4

3

$x2 + 1% ⋅$x3 + 1%

4.

olduðuna göre, P(x) polinomunun sabit terimi kaçtýr?

polinomunun derecesi kaçtýr? A) 5

2.

3.

B) 7

C) 12

P(x – 2) = 4x2 – 3x – 1

D) 17

A) 10

E) 72

x4 – 8x3 + 21x2 – 26x + 8 = (x2 + ax + 4)(x2 + bx + 2)

5.

B) 9

C) 8

D) 7

E) 6

P(2x + 1) = 4x2 + 3x – 1

eþitliði her x reel (gerçel) sayýsý için gerçeklendiðine göre, ab kaçtýr?

olduðuna göre, P(x) polinomunun x – 3 ile bölümünden kalan kaçtýr?

A) 21

A) 8

B) 18

C) 15

D) 12

E) 8

(1 – 2x)7 = a0 + a1x + a2x + ... + a7x7

6.

B) 7

C) 6

D) 5

E) 4

x42 + 3x31 – 2

olduðuna göre,

polinomunun x + 1 ile bölümündeki kalan kaçtýr?

a0 + a1 + a2 + ... + a7

A) –6

B) –4

C) –2

D) 2

E) 4

toplamý kaçtýr? A) –2

B) –1

C) 0

D) 1

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

E) 2

17

Diðer sayfaya geçiniz.


A 7.

A

A

x3 – 2x + 3

A 10.

polinomunun x + 2 ile bölümündeki bölüm aþaðýdakilerden hangisidir? 2

2

A) x – 4x + 11

8.

Bu polinomun (x – 2)(x – 3) ile bölümünden kalan K(x) olduðuna göre, K(6) kaçtýr?

C) x + 2x + 2 2

D) x – 2x + 2

E) x – 4x – 11

A) 36

x2007 + kx – 2007

11.

polinomunun çarpanlarýndan biri x + 1 olduðuna göre, k kaçtýr? A) 2008

B) 2007

C) 2006

D) –2007

P(x) polinomu x – 2 ile bölündüðünde kalan 5, x – 3 ile bölündüðünde kalan 11 dir.

2

B) x + 3

2

B) 29

C) 24

D) 18

E) 12

2 P(x + 3) –––––––– = x + 7 eþitliði veriliyor. Q(x – 1)

Q(x – 4) polinomunun katsayýlar toplamý 5 olduðuna göre, P(x – 2) polinomunun x – 3 ile bölümünden kalan kaçtýr?

E) –2008

A) 26

9.

A

5x4 + 4x3 + 3x2 + Mx + N

12.

2

polinomu x + 1 ile tam bölündüðüne göre,

B) 30

C) 34

D) 42

E) 55

P(x) üçüncü dereceden bir polinom fonksiyon olmak üzere, P(4) = P(3) = P(–5) = 0

M – N kaçtýr?

P(0) = 15 A) –6

B) –2

C) 0

D) 2

E) 6 olduðuna göre, P(–1) kaçtýr? A) 20

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

18

B) 15

C) 10

D) –15

E) –20

Diðer sayfaya geçiniz.


A 13.

14.

A

A

(x + 1) ⋅ P(x) ≡ x2 – 4x + m özdeþliði veriliyor.

A 16.

2 2 100001 – 99999 –––––––––––––––– 100000

P(x) polinomunun x – 2 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtýr?

iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir?

A) –9

A) 4

B) –6

C) –3

D) –2

E) –1

2x–y – 2x+y

17.

ifadesinin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisi deðildir? A) 2

15.

A

x

x–y=3

B) 2x–y

ve

C) 1–2y

D) 1+2y

E) 1–2x

3 C) — 4

18.

4 D) — 5

B) 5M2

E) 20

C) 27

D) 18

E) 9

a + a3 – a2 – a4 –––––––––––––– a – a2 ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir?

5 E) — 6

2 B) a + 1

A) a – 1 2

D) a – 1

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

D) 10

1 x+ — =3 x

A) 8M5

x2 + y2 = 10

2 B) — 3

C) 8

1 3 olduðuna göre, x + ––– ifadesinin deðeri aþaðýdaki3 x lerden hangisidir?

olduðuna göre, x⋅y çarpýmý aþaðýdakilerden hangisidir? 1 A) — 2

B) 5

19

C) a + 1 E) 1

Diðer sayfaya geçiniz.


A 19.

A

A

3 2 2x2 – xy – 3y2 4x – 9xy ––––––––––––– : –––––––––– 2 2 2 2 x –y xy – x y

A 22.

y B) –––––– x–y

x+y D) –––––– 2x + 3y

20.

C) y

y E) – –––––– 2x + 3y

D) 3(x + 2)

23.

21.

C) –3

D) –2

A) 4

E) –1

24.

x x –––––– + –––––– 2 2 x +1 x –1

x3 D) –––––– 4 x –1

x2 B) –––––– x4 + 1

C) x + 2 E) x – 2

olduðuna göre,

ifadesinin deðeri kaçtýr?

B) 6

C) 8

D) 12

E) 16

(5x – 1)(x – 1) + (5x – 1)(x + 3) = 0 eþitliðini saðlayan x (reel) gerçel sayýlarýnýn toplamý kaçtýr?

ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 2x A) –––––– 4 x –1

2 Mxl ll + 24l – x = 2 2 Mxl ll + 24l + x

M5) deðeri kaçtýr? olduðuna göre, P(M B) –4

2 B) x – 3x + 2

A) 3

(1 – x – x2 + x3)(1 + x)2 P(x) = –––––––––––––––––––– 1 + x – x2 – x3

A) –5

2 3x – 12 x–2 –––––––––– : –––––– 2 x + 4x + 4 x+2

ifadesinin sadeleþmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir?

ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? 2x – 3y A) –––––– x+y

A

2x2 C) –––––– x4 – 1

1 A) – — 5

2 B) – — 5

3 C) – — 5

4 D) – — 5

E) –1

3

2x E) –––––– x4 – 1

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

20

Diðer sayfaya geçiniz.


A 25.

A

A

x2 + 8x + p = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.

A 28.

x1 + x2 —— ––––– = –2 x1 – x2

x+

A

M2xllll – 14 = 7

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?

olduðuna göre, p kaçtýr? A) –2

26.

B) –4

2

$1 + —1x %

C) 6

$

D) 8

A) {7, 9}

E) 12

%

29.

denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? B) {1}

{

1 D) 1, — 2

27.

}

C)

C) {9}

D) {–9, 7}

1 –5 1+ — +6=0 x

A) {3, 2}

B) {7}

{ } 1 — 2

E) ∅

ll – 2 olan rasyonel katsayýlý ikinKöklerinden biri M17 ci dereceden denklem aþaðýdakilerden hangisidir? 2 A) x + 4x – 13 = 0

B) x2 – 4x – 13 = 0

C) x2 + 4x + 13 = 0

D) x2 – 4x + 13 = 0

2 E) x – 13x + 4 = 0

E) {1, 2, 3}

x2 + (2 – 10m)x + 5m + 1 = 0

30.

x2 + ax + 2 = 0

denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.

2 x + 2x + a = 0

Buna göre, (2x – 1)(2x – 1) ifadesinin deðeri kaçtýr? 1 2

denklemlerinin sadece birer kökleri eþit olduðuna göre, a aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 8

B) 9

C) –40m

D) 10m+6

E) 40m A) –3

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

21

B) –2

C) 1

D) 2

E) 3

Diðer sayfaya geçiniz.


A 31.

A

A

Analitik düzlemde,

A 34.

A(5, x) ve B(y, –1) noktalarý veriliyor.

A

Âa ve Âb vektörleri arasýndaki açýnýn ölçüsü 120° dir. |Âa | = 3 br ve |Âb | = 8 br olduðuna göre, |Âa + Âb | kaç br

ÂAB = (–2, 3) olduðuna göre, x + y toplamýnýn deðeri

dir?

kaçtýr?

A) 4M2 A) –1

32.

B) –2

C) –3

D) –4

ÂA = (3, –1) ve ÂB = (2, k –1) vektörleri veriliyor.

35.

||ÂÂA – ÂB|| = ||ÂÂA + ÂB|| olduðuna göre, k kaçtýr? A) 4

33.

B) 5

ÂA = 2Áe1 + 3Áe2

C) 6

ve

D) 7

5 B) – — 2

E) 8

D) –3

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

D) 5M2

E) 8

ÂA = (2, –1), ÂB = (–3, 2) ve ÂC = (1, 3) vektörleri veriliyor.

A) 7

ÂB = mÁe1 – 4Áe2 vektörleri lineer 8 C) – — 3

C) 7

x.ÂA + y .ÂB = ÂC olduðuna göre, x kaçtýr?

36.

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

A(3t + 9, t – 2) noktasý koordinat düzleminin IV. bölgesinde ise, t kaç tamsayý deðeri alýr?

baðýmlý olduðuna göre, m deðeri kaçtýr? A) –1

B) 2Mll 10

E) –5

13 E) – — 3

A) 2

22

B) 3

C) 4

D) 5

E) 26

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

37.

A

A 39.

y

A

y

A

A(0, 4)

3

5

B

O

C(8, 0)

x

x

O

–1

–3

B

Dikkoordinat sisteminde ABC bir üçgen [AB] ⊥ [AC], A(0, 4), C(8, 0)

Analitik düzlemde, A(–1, 3), B(5, –3)

Yukarýdaki verilere göre, ÂBA.ÂBC skaler çarpýmý kaçtýr?

Yukarýdaki verilere göre, |AB| kaç birimdir?

A) 2M5

38.

B) 10

C) 10M3

D) 20

A) 4

E) 25

Düzlemde herhangi üçü doðrusal olmayan 8 nokta en

B) 28

C) 30

D) 36

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

C) 6

D) 6M2

E) 8

40. Áa

= (k, k + 4) ve Áb = (3, –1) vektörleri birbirine dik olduðuna göre, k nýn deðeri kaçtýr?

fazla kaç farklý doðru oluþturur? A) 25

B) 4M2

E) 48

A) –4

23

B) 4

C) 2

D) –2

E) 1

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

A

A

FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ 1. Bu testte, Fizik: 14 Kimya: 13 Biyoloji: 13 toplam 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

Bir çocuk yarýçapý 4r olan küre þeklindeki balmumundan kenar uzunluðu 2r olan küpler yapmak istiyor. Buna göre, çocuk en fazla kaç küp yapabilir? (π = 3 alýnýz.)

A) 8

B) 16

C) 27

D) 32

a

E) 64

Bir kenarýnýn uzunluðu a olan küpler yan yana ve üst üste dizilerek þekildeki küp oluþturuluyor. Kenar uzunluðu a olan küplerin toplam yüzey alaný A1, kenar uzunluðu 3a olan kübün toplam yüzey alaný A2 dir. A1 Buna göre, –––– oraný kaçtýr? A2 A) 3

2.

4.

M

1 D) — 2

C) 1

1 E) — 3

I. Evrenin büyük bir kýsmý plazmadan oluþur. II. Plazma elektrikçe nötrdür.

2r

K

B) 2

III. Plazma çok iyi bir iletkendir.

r

L

2h h

r

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

3h

A) Yalnýz I

r

B) I ve II D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Ayný maddeden yapýlmýþ K ve M silindirleri ve L prizmasýnýn boyutlarý þekilde verilmiþtir. Buna göre, cisimlerin dayanýklýklarý arasýndaki iliþki nedir? A) K = L = M

B) L < K < M

C) K < L < M

D) M < K < L E) K < M < L

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

24

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

5.

A

A

A

7.

karabiber tanecikleri

4 3N 4ñ3 N

60° Þekil I

5N

60°

60°

Þekil II

Bir öðrenci, suyla dolu bir kaba karabiber tanecikleri döktüðünde karabiber taneciklerinin Þekil I deki gibi suyun üzerine daðýldýðýný gözlüyor. Öðrenci kaba deterjan damlattýðýnda ise karabiber tanecikleri Þekil II deki gibi kabýn kenarlarýna biriktiðini gözlemliyor.

ñ3 N ve 5 N büyüklüðündeki Ayný düzlemde bulunan 4ñ kuvvetlerin bileþkesinin büyüklüðü kaç N dir? M3 1 ; cos60° = — % $sin60° = —– 2 2

Bu olay,

A) 4

B) 4ñ3

C) 9

D) 10ñ3

E) 13

I. Deterjanýn suyun yüzey gerilimini artýrmasý II. Deterjanýn suyun yüzey gerilimini azaltmasý III. Karabiber taneciklerinin birbirlerini itmesi yargýlarýndan hangileri ile açýklanýr? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

6.

C) Yalnýz III E) II ve III

8.

K

I

2k

ÂL P

ÂM

ÂN

II

2P

Ayný düzlemde bulunan ÂK, ÂL, ÂM ve ÂN vektörleri þekildeki gibidir.

Yay sabitleri 2k ve k olan I ve II yaylarýna aðýrlýklarý P ve 2P olan cisimler, þekildeki gibi asýlarak sistem serbest býrakýlýyor. Sistem dengeye geldiðinde yaylarýn boylarýndaki deðiþimler sýrasýyla x1 ve x2 oluyor.

Buna göre, I. ÂM = –2ÂK dir. II. ÂL + ÂM = ÂN dir.

x1 Buna göre, ––– oraný kaçtýr? x2

III. |ÂM + ÂN| = |ÂL| dir.

(Yaylarýn aðýrlýðý önemsenmiyor.)

yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) II ve III

k

2 A) — 3

C) I ve II

3 B) — 4

4 C) — 3

3 D) — 2

E) 2

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

25

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

9.

A

A 11.

Hýz K

X

A

= 30 m/s

Y

= 20 m/s

L d K

L I

II t

III 2t

Doðrusal bir yolda ayný yönde sabit

Zaman

3t

v

v

X=

30 m/s ve

Y = 20 m/s büyüklüðündeki hýzlarla hareket etmekte olan

X ve Y araçlarý ayný anda 5 m/s2 ivme ile yavaþlamaya Doðrusal bir yolda hareket eden K ve L araçlarýnýn hýz -

baþlýyor ve Y aracý durduðu anda araçlar yan yana olu-

zaman grafikleri þekildeki gibidir.

yorlar. Buna göre, d uzaklýðý kaç m dir?

Cisimler t anýnda yan yana olduðuna göre; I, II ve III zaman aralýklarýndan hangilerinde araçlar birbirine yak-

A) 20

laþmaktadýr? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

10.

12.

2

K

K

E) 100

L

Þekil II

L

M

N

a

K

L

Þekil I

D) 80

E) II ve III

K

K

C) 60

C) Yalnýz III

2

2

B) 40

L

α

α

O1

L

O2

Þekil III

Akýntý hýzýnýn sabit ve kýyýya paralel olduðu bir nehirde Doðrusal bir yolda K ve L araçlarý Þekil I, Þekil II ve Þekil III teki konumlardan 2 ve büyüklüðündeki sabit hýzlarla oklar yönünde hareket ediyorlar.

K ve L yüzücüleri sýrasýyla O1 K ve O2 L doðrultularýnda suya göre K ve L büyüklüðündeki hýzlarla hareket ge-

v v

v v v v

çip, karþý kýyýda N noktasýna varýyorlar.

Buna göre, hangi þekillerde K aracýndaki durgun bir gözlemci L aracýný önce kendisine yaklaþýyor, sonra kendisinden uzaklaþýyormuþ gibi görür?

K Buna göre, ––– oraný kaçtýr? L

(|KL|=|LM|=|MN|)

A) Yalnýz I D) I ve III

B) Yalnýz II E) II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

C) I ve II 1 A) — 3

26

2 B) — 3

C) 1

3 D) — 2

E) 3

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

13.

A

A 15.

Â

A

Atomun kuantum modeline göre 4d alt kabuðu ile ilgili,

2 I. Baþ kuant sayýsý (n), 4 tür.

1

3 II. Açýsal momentum kuantum sayýsý (l), 2 dir.

4 III. Manyetik kuantum deðerleri (ml), –1, 0, +1 dir. ifadelerinden hangileri doðrudur? Ayný düzlemde hareket eden, X aracýnýn Y aracýna göre

v

hýzý Â

A) Yalnýz I

þekildeki gibidir.

D) I ve II

Buna göre, X ve Y araçlarýnýn yere göre hýzlarý kesikli oklarla belirtilenlerden hangileri olabilir?

14.

X

Y

A) 1

3

B) 1

2

C) 2

4

D) 2

3

E) 3

1

X

16.

Z

h1

h2

Y

D) h1 < h2 < h3

Aþaðýdaki ifadelerden hangisi Bohr atom modeline ait varsayýmlardan biri deðildir?

C) Çekirdek çevresinde bulunan elektronlarýn yeri ve hýzý ayný anda tam olarak ölçülemez. D) Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektron düþük bir enerji düzeyine geçtiðinde, aradaki enerji farkýna eþit miktarda enerji yayýmlar.

Cisimlerin havada kalma süreleri eþit olduðuna göre, h1, h2 ve h3 arasýndaki iliþki nedir?

C) h3 < h1 < h2

E) I, II ve III

B) Bir atomun elektronlarýnýn en düþük enerji düzeyine temel hal düzeyi denir.

Hava sürtünmesinin önemsenmediði bir ortamda X, Y ve Z cisimlerinden X cismi serbest býrakýldýðý anda, Y cismi düþey yukarý, Z cismide düþey aþaðý yönde þekildeki gibi atýlýyor.

B) h2 < h1 < h3

C) Yalnýz III

A) Bir atomda bulunan her elektron çekirdekten ancak belirli uzaklýklarda, küresel (çizgisel) yörüngelerde bulunur.

h3

A) h1 = h2 = h3

B) Yalnýz II

E) Yörüngelerin (enerji düzeylerinin) ortak merkezi çekirdektir.

E) h3 < h2 < h1 ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

27

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

17.

Hidrojen elementinin spektrumunda, 5. enerji düzeyinden (n = 5) 2. enerji düzeyine (n = 2) geçen bir elektronun oluþturduðu çizgiyi temsil eden frekans (s–1) aþaðýdaki denklemlerin hangisiyle hesaplanýr? (h = 6,626.10–34 J.s) A) 3,289.1015

B) 3,289.10

15

$ $

A

A 19.

A

X ve Y elementlerinden oluþan XY2 ve XY3 gazlarýnýn ayný koþullardaki hacimleri eþittir. Buna göre, bu gazlarýn aþaðýdaki niceliklerinden hangisi de eþittir? A) Ýçerdikleri X kütlesi

% %

1 1 — —–— — 52 22

B) Kütle C) Normal koþullarda özkütle

1 1 — — —–— 2 52 2

D) Molekül kütlesi E) Ýçerdikleri toplam atom sayýsý

–2,18.10–18.22 C) ———————— 52 2

–2,18.10.5 D) —— ————— 22 E) 2,18.10–18

$

%

1 1 — — —–— 22 52

20.

Normal koþullarda 44,8 litre hacim kaplayan SO2 gazýnýn içerdiði O kütlesi kaç gramdýr? (O = 16) A) 64

18.

B) 48

C) 32

D) 24

E) 16

Atom spektrumlarý ile ilgili, I. Görünür bölgede mordan kýrmýzýya dek deðiþen tüm renkleri içeren spektruma kesiksiz (sürekli) spektrum denir. II. Bir element için elde edilen kesikli (çizgi) spektrum diðer elementlerinkinden farklý ve kendine özgüdür. III. Her elementin kendine özgü bir yayýnma spektrumu olduðu gibi bir de soðurma (absorbsiyon) spektrumu vardýr.

21.

açýklamalarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I D) II ve III

B) I ve II

0,1 mol X2YZ3 bileþiðinin kütlesi 12,6 gram

0,2 mol X2Y bileþiðinin kütlesi 15,6 gramdýr.

Yukarýda verilen bilgilere göre, Z elementinin atom kütlesi kaçtýr?

C) I ve III E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

A) 64 28

B) 32

C) 23

D) 16

E) 14

Diðer sayfaya geçiniz.


A 22.

A

A

A 25.

I. Elementleri artan atom kütlesine göre sýralamasý II. Keþfedilmemiþ elementlerin yerini boþ býrakmasý

A

Etan (C2H6) gazý ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? (H = 1, C = 12, N: Avogadro sayýsý)

III. Elementleri artan atom numaralarýna göre sýralamasý A) 1 molü 6 gram H içerir.

Yukarýdaki özelliklerden hangileri Mendeleyev’in hazýrladýðý periyodik cetvele aittir?

B) 12 gram C içeren miktarý 0,5 moldür. C) 6 gram C ile birleþen H miktarý 1,5 gramdýr.

A) Yalnýz III

B) I ve II

C) I ve III D) 1 molü 8 tane atom içerir.

D) II ve III

E) I, II ve III E) 4N tane atom içeren miktarý 15 gramdýr.

23.

26.

Atomlarýn yarýçaplarý ile ilgili; I. Bir atom elektron alýrsa atom yarýçapý büyür. II. Ayný elementin farklý yüklü iyonlarýnýn yarýçaplarý eþit deðildir.

Hund kuralýna göre, elektronlar eþ enerjili orbitallere birer birer yerleþtikten sonra kalan elektronlar tek elektron içeren orbitalleri iki elektrona tamamlayacak þekilde yerleþirler. Buna göre, aþaðýdaki elektron diziliþlerinden hangisi Hund kuralý ile çeliþir?

III. (+) yüklü iyonlarýn yarýçaplarý nötr hallerininkine göre daha küçüktür.

A)

4Be

B)

6C

: 1s2 2s2

yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

D) I ve III

24.

C) I ve II

: 1s2

2s2

2p2

C) 8O : 1s2

2s2

2p4

E) I, II ve III

D)

19K

: 1s2 2s2

2p6

3s2

3p6

4s1

E)

22Ti

: 1s2 2s2

2p6

3s2

3p6

4s2

3d2

Periyodik cetvel ile ilgili, I. Elementler artan atom numaralarýna göre sýralanmýþlardýr. II. Ayný grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. III. B grubu elementlerine geçiþ elementleri denir.

27.

açýklamalarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I D) II ve III

B) Yalnýz II

16 gram He gazýnýn 20 litre hacim kapladýðý koþullarda, 80 gram CH4 gazýnýn kapladýðý hacim kaç litredir? (H = 1, He = 4, C = 12)

C) I ve II A) 15

E) I, II ve III

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

29

B) 25

C) 30

D) 45

E) 50

Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

28.

A

A 30.

Ortama verilen karbondioksit miktarý 160 140

II. kanýn ozmotik basýncýný düzenleme,

100 80

Saðlýklý bir insanýn kan plazmasýnda bulunan proteinler, I. kanýn pýhtýlaþmasýnda görev alma,

Çeltikte fermantasyon

120

A

Buðdayda oksijenli solunum

Buðdayda fermantasyon

III. vücut savunmasýnda görev alma

60 40

iþlevlerinden hangilerini gerçekleþtirir?

Çeltikte oksijenli solunum

20 0 1,3

5,2

10

15

20

A) Yalnýz I

Ortamdaki oksijen yüzdesi

B) Yalnýz II D) I ve II

C) Yalnýz III E) I, II ve III

Yukarýdaki grafikte, ortamýn oksijen yüzdesindeki artýþa baðlý olarak buðday ve çeltik bitkilerinde gerçekleþen solunum çeþidine göre, bitkilerin ortama verdikleri karbondioksit miktarýnda meydana gelen deðiþim gösterilmiþtir. Grafiðe göre, I. Ortamdaki oksijen oraný % 1,3 olduðunda her iki bitkinin de fermantasyon hýzý, oksijenli solunum hýzýndan fazladýr. II. Buðday ve çeltik bitkilerinde gerçekleþen fermantasyonda birim zamanda üretilen karbondioksit miktarý eþittir. III. Her iki bitki türü de sadece oksijensiz ortamda fermantasyon yapar. sonuçlarýndan hangilerine ulaþýlamaz? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve III

C) I ve II

31.

E) II ve III

Organik moleküldeki baðlarýn kopmasý Enerji 1 ADP + Pi

ATP 2

Enerji

Hücre etkinliklerinin gerçekleþtirilemsi

29.

Etil alkol fermantasyonu sýrasýnda gerçekleþen,

Yukarýdaki þekilde, ATP üretimi ve tüketiminde gerçekleþen bazý olaylar gösterilmiþtir.

I. asetaldehit molekülünün hidrojene ait elektronlarý alarak indirgenmesi,

Numaralandýrýlmýþ tepkimelerle ilgili, I. 1 ve 2 numaralý tepkimeler, tüm canlý hücrelerde hücre içinde gerçekleþir.

II. fosfogliseraldehit moleküllerinden ayrýlan elektron ve protonlarýn NAD+ moleküllerine aktarýlmasý,

II. 1 numaralý tepkime sýrasýnda yüksek enerjili bað kurulur.

III. difosfogliserik asit moleküllerinden ayrýlan fosfat gruplarýnýn ADP moleküllerine aktarýlmasý,

III. 1 numaralý tepkime endergonik, 2 numaralý tepkime ekzergoniktir.

IV. tepkimeler sýrasýnda açýða çýkan enerjinin bir kýsmýnýn ýsý olarak çevreye yayýlmasý

IV. 1 numaralý tepkime sadece ototrof hücrelerde gerçekleþir.

olaylarýndan hangileri laktik asit fermantasyonunda ortak gerçekleþir?

ifadelerden hangileri doðrudur?

A) Yalnýz II

A) I ve II

B) I ve III D) III ve IV

C) II ve IV

D) II, III ve IV

E) II, III ve IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

30

B) III ve IV

C) I, II ve III E) I, II, III ve IV Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

32.

• Yeni doðan bebeklerde ilk altý ay sonrasýnda anne sütü ile beslenmek demir eksikliði oluþturmaktadýr.

A 35.

III I

• Altý aydan sonra katý gýdalarla da beslenmeye baþlayan bebeklerde C vitamini eksikliði, demir emilimini azaltmaktadýr.

A

II

ATP yapýsýnýn þematize edildiði yukarýdaki þekilde; I, II ve III numaralarý ile gösterilen kýsýmlardan hangileri organik yapýdadýr?

• Demir içeren katkýlý besinlerle beslenme, alyuvar yapýmýný artýrmaktadýr.

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II D) I ve II

Buna göre,

C) Yalnýz III E) I, II ve III

I. Demirin emilimi, karaciðer depolarýndaki vitaminlerle gerçekleþir. II. Vücudun günlük C vitamini gereksiniminin karþýlanmasý demir emilimini olumlu yönde etkiler. III. Besinlerle alýnan C vitamini ve demirin fazlasý alyuvarlarda depolanýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) Yalnýz III

D) I ve II

36.

E) I, II ve III

Karaciðer hücrelerinde aþaðýdaki moleküllerden hangisinin sentezi gerçekleþtirilmez? A) Sükroz

B) Glikojen

D) Apoenzim

33.

C) Glikoprotein E) ATP

Memeli bir canlýnýn somatik hücrelerinde, I. oksidatif fosforilasyon, II. substrat düzeyinde fosforilasyon, III. fotofosforilasyon olaylarýndan hangileri ile ATP sentezi gerçekleþtirilebilir? A) Yalnýz I

B) Yalnýz Il D) I ve ll

34.

C) Yalnýz III

37.

E) I, II ve lll

Yukarýdaki düzenekte, içine glikoz çözeltisi ve X hücreleri konulan deney kabý azot gazý ile doldurularak hava almayacak bir þekilde kapatýlýyor. Daha sonra deney kabý, cam bir boru yardýmýyla fenol kýrmýzýsý içeren baþka bir kaba baðlanýyor. Bir süre sonra fenol kýrmýzýsýnýn renginin sarýya dönüþtüðü gözleniyor.

Ýki farklý canlý türünün sistematik birimlerinin belirlenmesi, bu türlerin evrimsel akrabalýk derecelerinin saptanmasýyla mümkün olur.

Buna göre X hücresi,

Buna göre, doðal sýnýflandýrma yapýlýrken canlýlarýn,

I. yoðurt bakterisi,

I. kromozom sayýlarý,

II. memeli canlýya ait olgun alyuvar,

II. biyokimyasal benzerlikler, III. fizyolojik benzerlikleri,

III. bira mayasý mantarý

IV. analog organlarý

verilenlerden hangileri olamaz? (Fenol kýrmýzýsý asit ortamda sarý renge dönüþür.)

özelliklerinden hangileri dikkate alýnmalýdýr? A) I ve II

B) II ve III D) I, II ve IV

A) Yalnýz I

C) III ve IV

D) II ve III

E) II, III ve IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

B) Yalnýz II

31

C) I ve II

E) I, II ve III Diðer sayfaya geçiniz.


A

A

A

38.

Somatik hücrelerinde 2n = 4 kromozom bulunan bir hayvansal organizmada mitoz ve mayoz bölünme sýrasýnda gerçekleþen bazý evreler aþaðýda gösterilmiþtir.

A 40.

Buna göre, aþaðýdaki evrelerden hangisi mitoz bölünmeye aittir?

Nötral yað sentezi sýrasýnda 48 ester baðý kurulduðu bilinen bir tepkimenin gerçekleþmesi sýrasýnda meydana gelen deðiþimlerle ilgili aþaðýdaki grafiklerden hangisi yanlýþtýr? A) Harcanan yað asidi

B) Açýða çýkan su

48

A)

B)

48

C)

48

Oluþan ester baðý

C) Harcanan gliserol

D)

A

48

D) Oluþan nötral yað

E)

16

16

48

Oluþan ester baðý

48

E) Üretilen ATP 48

48

39.

Ökaryot canlýlarda gerçekleþen hücresel solunum olaylarýyla ilgili, I. tepkimeler sýrasýnda açýða çýkan enerjinin bir kýsmýnýn ýsýya dönüþmesi, II. karbondioksitin açýða çýktýðý tepkimelerin sitoplazmada gerçekleþmesi, III. besin monomerlerinin organik yapýlý son ürünlere kadar parçalanmasý, IV. iki farklý fosforilasyonla ATP üretiminin gerçekleþmesi özelliklerinden, a. etil alkol fermantasyonuna, b. oksijenli solunuma ait olanlar aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? a

Oluþan ester baðý

b

A)

II, III

I, II, IV

B)

I, II, III

I, IV

C)

I, II

III, IV

D)

I, II, IV

I, III, IV

E)

II, III

II, III, IV

ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / 10. Sýnýf YGS Deneme Sýnavý

32

Oluþan ester baðý

Oluþan ester baðý

10.sınıf Konularından YGS Deneme Sınavı  
10.sınıf Konularından YGS Deneme Sınavı  

10.sınıf konularından oluşturulan YGS Deneme Testini Çözmeyi deneyin. 10.sınıflarla ilgili tıklayın veya kopyalayın http://www.kemalturkeli....

Advertisement