Page 1

IN

fo

2011

INFORMATIEGIDS TENNISVERENIGING

KELTENWOUD

1

KELTENWOUD BENNEKOM


2. Openingstijden tennispark

IN

Tennisvereniging Keltenwoud opgericht 29 februari 1975 Tennispark Keltenwoud geopend 26 september 2009

houd

Adres: Langschoterweg 9 6721 MR Bennekom (tevens postadres) Tel. (0318) 430610 Parkbeheerder en ledenadministratie: Gert Marcus Tel. (0318) 430610 E-mail: ledenadministratie @keltenwoud.nl Bankrekeningnummer: Rabobank 38.70.88.911 ten name van TV Keltenwoud

1. Voorwoord .............................................................1 2. Openingstijden tennispark ......................................2 3. Vrijwilligers zijn onmisbaar ....................................3 4. Samenstelling bestuur.............................................5 5. Samenstelling commissies ......................................5 6. Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud .......................9 7. Tennissen op 16 banen .........................................11 8. Lidmaatschap .......................................................15 9. Huurtarieven tennishal .........................................18 10. Baanreglement ....................................................19 11. Tennissen als recreatie .........................................21 12. Tennissen om te presteren ...................................25 13. Jeugdbeleid .........................................................27 14. BTO ......................................................................30 15. Clubhuis en beheerder horeca ..............................33 16. Bridgeclub Keltenwoud ........................................34 17. Sponsoring ...........................................................35 18. Communicatiemiddelen ........................................36 19. Historie Keltenwoud .............................................38 20. Activiteitenkalender 2011.................................... 40 Aantekeningen .....................................................43 KELTENWOUD BENNEKOM

2

Kamer van Koophandel: Centraal Gelderland onder nummer 40119563

Openingstijden tennisbanen, tennishal en clubhuis: Zomerperiode 1 april-1 oktober: maandag t/m vrijdag 08:00-23:00 uur zaterdag 08:00-23:00 uur zondag 09:00-22:00 uur Winterperiode maandag t/m vrijdag zaterdag zondag

1 oktober-1 april 09:00-23:00 uur 09:00-20:00 uur 09:00-20:00 uur

[Het park is gesloten op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag]

Ereleden: Adri van de Klooster Ginus Voorintholt Bert de Vries Tom Kettler Lenie Verhaegh-Ottenheijm

1991 † 1996 2009 2010 2010

Colofon: Uitgave:

Verenigingsnummer bij de

Oplage: Redactie:

Koninklijke Nederlandse Lawntennis Bond KNLTB: 11742 Akte van statutenwijziging is van 30 december 2009. De

Tekstbijdragen:

vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport (art.3 lid 1).

Foto’s: Vormgeving:

www.keltenwoud.nl 3

KELTENWOUD BENNEKOM

Tennisvereniging Keltenwoud; 22 maart 2011 800 exemplaren Communicatiecommissie, PRteam: Nico de Gouw (samenstelling en eindredactie), Dick de Beij, Mark Hemmer René van Dijk, Dianne van Kampen, Chris Kluijtmans, Ton Roks, Bert de Vries, Paul Zaal, diverse contactpersonen commissies en anderen Elize de Groot, Nico de Gouw en anderen Nico Hoogendoorn


1. Voorwoord

3. Vrijwilligers zijn onmisbaar

Geachte leden van Tennisvereniging Keltenwoud, Met genoegen presenteren wij het informatieboekje 2011-2012 van onze vereniging. Deze ledengids is op de eerste plaats voor u bedoeld omdat er van alles in staat dat met uw lidmaatschap te maken heeft en met uw verblijf op ons fraaie tennispark. Wij willen u informatie verschaffen over alle aspecten waar leden van de vereniging mee te maken kunnen krijgen, zoals organisatie, banen, gebouw, tennismogelijkheden, contributie, lessen, activiteitenlijst, competitie, etc. Een gids voor uw ontspanning en inzet voor onze vereniging. Nieuwe leden vinden hierin een bron van informatie die hen helpt zich zo snel mogelijk ‘op Keltenwoud’ thuis te voelen. Ook geïnteresseerde niet-leden kunnen door deze brochure kennis maken met de tennisvereniging. Wellicht worden zij lid of vinden het interessant te gaan sponsoren. Als u deze gids tenminste gedurende het verenigingsjaar bewaart, kunt u er als naslagwerk gebruik van maken. Als u een vraag hebt, dan vindt u waarschijnlijk hier het antwoord en anders wel de naam van degene die u verder kan helpen. Wij verwachten hiermee de communicatie met de leden te verbeteren. De informatiegids is samengesteld door de communicatiecommissie, die nog maar kort geleden met Nico de Gouw als voorzitter is geformeerd. Andere leden van deze commissie zorgen voor het clubblad dat voortaan vier keer per jaar verschijnt en waarin u telkens veelsoortige informatie over Keltenwoud aantreft. Ook tussentijdse wijzigingen in de informatiegids vinden daarin een plek. Daarnaast maak ik u graag attent op onze digitale communicatiemiddelen als de nieuwe website www.keltenwoud.nl en de Keltenwoud-Nieuwsflits. Via internet en op uw e-mailadres informeren wij u ook graag met Keltenwoud-nieuws en andere actuele berichten over onze tennisvereniging. Wij wensen u een goed en sportief verenigingsjaar toe. Namens het bestuur, René van Dijk, voorzitter

KELTENWOUD BENNEKOM

4

Jonge bomen en struiken, geplant met behulp van vrijwilligers.

Een vereniging bestaat door en voor haar leden. Die hebben allemaal gelijke rechten en plichten. Bij onze tennisvereniging dienen de leden het baanreglement in acht te nemen. Vroeger was er nog een verplichting om in het clubhuis “bardiensten te draaien” maar door de komst van een pachter op het nieuwe park behoort deze plicht tot het verleden.

U kunt er als lid voor kiezen om alleen te komen tennissen en gebruik te maken van de faciliteiten die de vereniging biedt. Dat is uw goed recht! Echter, zonder vrijwilligers die bepaalde taken of functies uitvoeren, is onze vereniging niet overeind te houden. Hoe afgezaagd het ook klinkt: vele handen maken licht werk. Vrijwel iedereen is druk met zijn of haar werk, kinderen, hobby’s, sociale verplichtingen, etc. Feit blijft dat zonder vrijwilligers onze vereniging niet zou bestaan en u geen mogelijkheid zou hebben om in Bennekom te tennissen. Vrijwilligers vergroten de saamhorigheid en dus de kracht van een vereniging. Een bijdrage daaraan, in welke vorm dan ook, wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan van alles zijn, op vele gebieden. Iets waar u goed in bent (bijvoorbeeld werkgerelateerde activiteiten), iets waar uw passie ligt of wat u leuk vindt om wat meer van te leren. De vereniging heeft vele commissies en dikwijls ook eenmalige activiteiten waarbij uw hulp en inzet gewenst is. Zo hebben bijvoorbeeld in de herfst ruim 30 vrijwilligers nieuwe boompjes aangeplant op de wal rondom het park. Dat heeft daardoor maar enkele uren geduurd. En vanaf het voorjaar zijn vrijwilligers nodig om alle groenvoorzieningen te onderhouden. Als dank voor hun inzet nodigt het bestuur alle vrijwilligers elk jaar uit voor een “vrijwilligersavond” in ons clubhuis. Doorgaans vindt deze in 5

KELTENWOUD BENNEKOM


4. Samenstelling bestuur

november plaats. Dat is steevast een gezellige bijeenkomst met hapjes, drankjes en verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld een wijnproeverij, casino, etc. Als er te weinig of geen vrijwilligers voor bestuur, commissies of onderhoud van park en voorzieningen zijn, zal het bestuur genoodzaakt zijn meer kosten te maken om de vereniging toch draaiende te houden. En die kosten moeten uiteraard betaald worden door de leden. In ons clubblad en op de website verschijnt daarom geregeld een “vacaturepagina” met de vacante bestuurs- of commissiefuncties. Kijk eens of er iets voor u bij is. Daarnaast zult u als lid actief benaderd worden om uw steentje bij te dragen aan onze vereniging. We hopen dat we op uw inzet voor onze vereniging kunnen rekenen!

Bestuur TV Keltenwoud tijdens een ledenvergadering.

René van Dijk Chris Kluijtmans Hans Groot Kormelink Jack Laanen Peter Ooijendijk Ton Roks Dianne van Kampen-Beumer

voorzitter vicevoorzitter secretaris penningmeester vz technische cie evenementen vz jeugdcie

0318-416583 06-53957039 0318-417644 0318-413104 0318-840550 06-50453470 0318-413684

rvdijk47@planet.nl chris.kluijtmans@facility.nl h.grootkormelink@planet.nl laanen@kpnplanet.nl p.ooijendijk@chello.nl aroks@hetnet.nl vankampen.a@upcmail.nl

5. Samenstelling commissies Technische commissie TC Peter Ooijendijk voorzitter 0318-840550 p.ooijendijk@chello.nl Herma Florissen competitieleider 0318-430170 hsflorissen@cs.com Nicole Oosterveld competitieleider 0318-430119 nicoleoosterveld@chello.nl Liesbeth Preller competitie jeugd 0318-413454 jacco.liesbeth@hetnet.nl Jack Engelaar trainer BTO 06-20953491 jengelaar@live.nl De TC regelt zaken voor trainingen en de indeling en begeleiding van de KNLTB-competities.

KELTENWOUD BENNEKOM

6

7

KELTENWOUD BENNEKOM


Toernooicommissie Dianne van Kampen Leon Nijsten

wedstrijdleider inschrijvingen

0318-413684 vankampen.a@upcmail.nl 0318-624493 lnijsten@hotmail.com

Marjolein van der Toolen 06-54622668 mjvandertoolen@hotmail.com De toernooicommissie organiseert elk jaar het Open Keltenwoud toernooi voor senioren. Er zijn nog enkele vacatures in de toernooicommissie. Eindejaarstoernooi commissie Janny Marcus-Vonk voorzitter 06-11124612 janny.vonk1@gmail.com Piet van Herp 0318-623871 Olisiana Marcus 0318-623871 Ria van Dijk 0318-414090 a.vandijk10@upcmail.nl Harry van Nieuwamerongen 0318-417929 ingrid.kemper@hetnet.nl Ingrid Kemper 0318-417929 ingrid.kemper@hetnet.nl Rien Beukhof 0318-413406 rdebeuk@hotmail.com Ellen Smit 0318-625033 Het algemeen e-mailadres is: Keltenwoudeindejaarstoernooi@gmail.com Clubkampioenschappen commissie (CKC) Chris Kluijtmans voorzitter 06-53957039 chris.kluijtmans@facility.nl Karin Peters 06-53749877 Judy Nijman 0318-431228 Marco van Brenk 0318-419057 Organisator van de jaarlijkse clubkampioenschappen voor senioren. Jeugdcommissie (JC) Dianne van Kampen-Beumer voorzitter 0318-413684 vankampen.a@chello.nl Marjet Laats secretaris 0318-431053 hanning@knoware.nl Gerard van de Linden penningmeester 0318-415415 esther.gerard@xs4all.nl Liesbeth Preller competitieleider 0318-413454 jacco.liesbeth@hetnet.nl Angela Tolsma activiteitencie 0318-430084 rene.tolsma@gmail.com Frank Bouman werving & PR 06-46078322 frank.bouman1@gmail.com Pascal Mariany communic. & PR 06-21991666 pascal.mariany@gmail.com Sinds begin 2010 is een geheel nieuwe jeugdcommissie actief. Hun ambitie: “de jeugd van Keltenwoud verder op de kaart zetten!” Het e-mailadres voor berichten aan de jeugdcommissie is: jeugdcommissie@keltenwoud.nl

KELTENWOUD BENNEKOM

8

Recreatiecommissie (RC) Ton Roks Lenie Verhaegh

voorzitter

06-50453470 0318-415306

aroks@hetnet.nl

Cees Pouw 06-12100006 cp.pouw@kpnmail.nl Gertie Savelkoul 06-52457631 g.savelkoul@gmail.com Joke van Paridon 06-50541736 j.vanparidon@upcmail.nl Henk Hekkers 06-22870319 hahekkers@hetnet.nl Boudewien Sikking 0318-418241 bsi@roc.a12.nl Organiseert vele leuke toernooien en tosstennis op recreatief niveau, en evenementen. 50+ Commissie Gosse Schraa voorzitter 06-40026168 gosseschraa@wur.nl Marieke Bosman vicevz/secretaris 06-20882135 marie.bosmannetje@gmail.com Gerard Monninkhof penningmeester 06-2294534 gerardm@chello.nl Paul Zaal 0318-646905 pzaal@hetnet.nl Gertie Savelkoul 06-52457631 g.savelkoul@gmail.com Joke van Paridon 06-50541736 j.vanparidon@upcmail.nl Deze commissie is belast met de organisatie van het jaarlijkse 50+toernooi. Wintercompetitie commissie Organiseert in de winterperiode interne competities voor herendubbel, damesdubbel en mix. Mixed op dinsdagavond Suzanne ten Böhmer Karel ten Böhmer

0318-416832 06-53582288

k.bohmer@chello.nl k.bohmer@chello.nl

Herendubbel op donderdagavond: Geert Jansen TeunisJan van Eldik

0318-419506 0318-618628

g.jansen7347@upcmail.nl tj@eldik.nu

Damesdubbel op donderdagavond en weekenduitwisseling met tennisvereniging NVLTB uit Wageningen: Désirée Meijer 0318-624436 desiree.meijer@hetnet.nl Damesdubbel op vrijdagmiddag: Frances Verheij Hella Laurijsen

0318-418614 0317-422709

9

KELTENWOUD BENNEKOM

kuipersverheij@orange.nl hellalaurijsen@planet.nl


Sponsorcommissie Theo Michels Cor Weijman Gerard van Breda Jelle Thien Turgay Urganci

voorzitter secretaris

0318-416406 0318-416783

theo.michels@chello.nl cor.weijman@chello.nl

lid lid lid

0318-416636 0318-417628 06-20653355

gvbreda@hotmail.com jelle@dibede.nl turgayurganci1@hotmail.com

6. Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud

Bridgecommissie Bep Bongers 0318-430150 Fie Pouw 0318-415837 fie.pouw@hetnet.nl Cees Pouw 0318-415837 Verzorgt in de wintermaanden een bridgecompetitie voor Keltenwoud-leden. Communicatiecommissie (CC) Drie afzonderlijke teams zorgen voor de samenstelling van onder andere het Keltenwoud Magazine, de Keltenwoud informatiegids, de Keltenwoud Website en de Keltenwoud Nieuwsflits. Gezamenlijk vormen zij de Communicatiecommissie (CC) van Keltenwoud. Nico de Gouw voorzitter CC 06-48587924 ndegouw@xs4all.nl Het e-mailadres van de communicatiecommissie: communicatiecommissie@keltenwoud.nl Internetteam: Theo Michels Dick de Beij Wim Wennekes Leon Nijsten

webredacteur webredacteur webmaster contentmanager

0318-416406 0318-302381 0318-415368 0318-624493

theo.michels@chello.nl dick.debeij@planet.nl wim.wennekes@gmail.com lnijsten@hotmail.com

Redactie Keltenwoud Magazine: Nico de Gouw eindredacteur 06-48587924 ndegouw@xs4all.nl Simon van den Bent redacteur 0318-453819 svdbent@hotmail.com Tineke Hofs redacteur 0318-417064 t.hofs@hetnet.nl Paul Zaal redacteur 0318-646905 pzaal@hetnet.nl Het e-mailadres van de redactie van het Keltenwoud Magazine: redactieKM@keltenwoud.nl PR-team: Dick de Beij Nico de Gouw Mark Hemmer Elize de Groot

redacteur coördinator redacteur fotografie

Coördinatie bezorging Magazine: Erik Basset depothouder Ytske Basset- van de Velde

0318-302381 06-48587924 0318-590436 0318-416596

0318-415314 0318-415314

KELTENWOUD BENNEKOM

10

dick.debeij@planet.nl ndegouw@xs4all.nl mark@woordkunstenaar.nl a.groot111@upcmail.nl

vlnr Nanne Groot, Marjo Gruisen, René van Dijk, Gerrit Kok, Bert de Vries op inzetfoto Jack Laanen Bert de Vries voorzitter Gerrit Kok secretaris Nanne Groot penningmeester René van Dijk* Marjo Gruisen Jack Laanen*

0318-430290 0317-419806 0318-414508 0318-416583 0318-418260 0318-413104

bertdevries@kpnmail.nl kokbosch@hotmail.com nanne.groot@planet.nl rvdijk47@planet.nl marjogruisen@hetnet.nl laanen@kpnplanet.nl

Verantwoordelijk voor het beheer van de nieuwbouw (tennispark incl. tennishal) van TV Keltenwoud. Het stichtingsbestuur SBNK bestaat uit zes leden, waarvan twee personen* ook deel uitmaken van het bestuur van de tennisvereniging.

De stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK) is opgericht op 11 oktober 2007 met als doel de realisatie en exploitatie van het nieuwe tennispark van de vereniging. De hoofdreden daarvan was dat daardoor belangrijke belastingvoordelen konden worden gerealiseerd. Immers de BTW over de kosten van de aanleg van het nieuwe park kon worden teruggevorderd. De stichting stelt de buitenbanen tegen een vaste vergoeding ter beschikking aan de vereniging. Dat geldt in de zomerperiode van 1 april t/m 1 september ook voor de binnenbanen. Om de contributie van de leden laag te kunnen houden worden de binnenbanen in de periode van 1 september - 1 april apart verhuurd; deels op contractbasis en deels op basis

11

KELTENWOUD BENNEKOM


van losse verhuur. De huurtarieven zijn in deze gids vermeld. De stichting streeft niet naar winst, maar wel naar een kostendekkende exploitatie om het park tot in lengte van dagen in optimale conditie te kunnen houden.

7. Tennissen op 16 banen Tennissen is een uitstekende gelegenheid om op sportieve, ontspannen en gezellige wijze actief te zijn. Voor jong en oud, voor iedereen. Tennis is fit & fun.

SBNK is er primair ten behoeve van de leden van de vereniging. De bestuursleden worden daarom benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging. Voor een aantal belangrijke besluiten is voorafgaande goedkeuring nodig van het bestuur of de ALV. Zo moet de jaarrekening van de stichting worden goedgekeurd door het verenigingsbestuur en vindt voorafgaand aan de ALV overleg plaats over de afstemming van de begrotingen van de stichting en de vereniging.

Prachtig tennispark Het fraaie, moderne tennispark van Keltenwoud beschikt over: ✓ 12 SmashCourt buitenbanen met verlichting, beschikbaar voor leden van de tennisvereniging ✓ een minibaan ✓ een oefenmuur ✓ een tennishal met 4 Bross Slide banen, die ook voor niet-leden te huur zijn ✓ een verpachte horecaruimte tevens clubhuis van de tennisvereniging ✓ drie zaalruimten voor clubactiviteiten zoals vergaderingen, informatiebijeenkomsten, bridgen en voor cursussen en bedrijfsuitjes ✓ een entreehal met elektronisch baanreserveringssysteem, garderobe en tassenrek ✓ een zandbak, enkele speeltoestellen voor de kinderen en een tafeltennistafel ✓ een groot terras voor en naast van de tennishal ✓ een loket voor consumptie-uitgifte met terras aan de zwembadzijde ✓ een fietsenstalling en een royaal parkeerterrein

KELTENWOUD BENNEKOM

12

13

KELTENWOUD BENNEKOM


Op de 12 gravelkleurige all-weather buitenbanen, voorzien van een ongebonden keramische toplaag van gebrand zand, kunnen de leden zomer en winter tennissen. ’s Avonds zorgen lampen aan 7 meter hoge masten voor een passende verlichting. De vier banen in de uitstekend verlichte en geluidsarme tennishal hebben een prettig bespeelbare tapijtvloer, ingestrooid met rubbergranulaat. Dit lijkt sterk op gravel, zodat er met dezelfde tennisschoenen op gespeeld kan worden. Tussen de banen hangen scheidingsnetten. Het tenniscomplex beschikt over twee kleedkamers met elk 3 doucheruimten en sanitaire voorzieningen. De gezellige horecaruimte annex clubhuis met bar, tientallen zitplaatsen, leestafel en lounge geeft zicht op zowel de tennishal, het terras als de centercourt-buitenbanen. De clubhuisbeheerder is Turgay Urganci.

Vanaf deze bewegwijzering is het nog circa 500 meter naar het tennispark aan de Langschoterweg

Reserveringssysteem Als leden willen tennissen, dienen alle betrokken spelers voorafgaand met hun ledenpas een reservering te maken in het elektronisch reserveringssysteem in de hal van het clubhuis. De speeltijd voor vrij spelen bedraagt 45 minuten per reservering. Na afloop van de gereserveerde spelperiode mag men langer doorspelen zolang er geen nieuwe reservering is voor de baan. Bij het reserveren van op dat moment nog bespeelde banen, wordt men geacht zo mogelijk eerst een baan te reserveren waarop een single wordt gespeeld. Bij competities, toernooien en andere evenementen zijn er altijd tenminste twee banen voor recreanten beschikbaar. Na het spelen op de buitenbanen dient men deze te slepen. Het is een speler niet toegestaan gebruik te maken van een ledenpas van een ander lid. Voor meer informatie over ‘het afhangen’ en het gebruik van de accommodatie, zie het baanreglement verderop in deze gids. *Eerst ‘afhangen’ op het baanreserveringssysteem in de hal van het clubhuis en dan tennissen

KELTENWOUD BENNEKOM

14

15

KELTENWOUD BENNEKOM


8. Lidmaatschap De leden van de tennisvereniging betalen contributie, waarvoor zij op de buitenbanen van het tennispark mogen spelen. Vrijwel iedereen heeft een lidmaatschap voor het gehele jaar. Het is ook mogelijk alleen zomerlid (periode 1 april tot 1 oktober) te zijn of alleen lid tijdens de winterperiode. Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april. Onder bepaalde condities mogen leden ‘s zomers ook voor de hal ‘afhangen’ en op de binnenbanen tennissen. Verschillende commissies van de vereniging organiseren het hele jaar door allerlei toernooien en activiteiten voor de leden. Belangstellenden kunnen zich gedurende het gehele jaar aanmelden als lid van Keltenwoud. Dit kan op drie manieren; via de website, door een aanmeldingsformulier in te sturen of door aanmelding bij de ledenadministratie in het clubhuis. Bij aanmelding via internet is een volledig ingevuld webformulier inclusief digitale foto nodig. Als het aanmeldingsformulier van de website gedownload wordt en daarna ingevuld, dient tegelijk met dat formulier ook een pasfoto opgestuurd of ingeleverd te worden. Via het aanmeldingsformulier kan de vereniging gemachtigd worden om de contributie van uw bankrekening af te schrijven. E-mailadres en wijziging gegevens Keltenwoud wil graag van alle leden het e-mailadres hebben zodat zij ook via digitale berichten op de hoogte gesteld kunnen worden van belangwekkende of interessante verenigingszaken. Als dit e-mailadres al bij de club bekend is, is het gewenst dat u tussentijdse wijzigingen van bijvoorbeeld emailadres, bankrekeningnummer, huisadres en/of telefoonnummer direct schriftelijk doorgeeft aan de parkbeheerder Gert Marcus: ledenadministratie@keltenwoud.nl. Ook degenen, die wegens ziekte of blessure niet kunnen spelen, dienen dit zo spoedig mogelijk aan hem te melden indien men tijdelijk een zogenaamd slapend lidmaatschap wenst (zie bij Contributie). KNLTB Met het lidmaatschap van Keltenwoud bent u ook automatisch lid van de nationale tennisorganisatie KNLTB. Dat heeft allerlei voordelen. Leden kunnen meedoen aan KNLTB-competities op landelijk, regionaal en districtsniveau, en aan tientallen open toernooien. KELTENWOUD BENNEKOM

16

17

KELTENWOUD BENNEKOM


Speciaal voor wedstrijdspelers is het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS) ontwikkeld. Met dat systeem kunt u snel en gemakkelijk uw vorderingen volgen. Aan het begin van het jaar berekent de KNLTB uw speelsterkte. Iedere keer als u competitie- of toernooiwedstrijden speelt, wordt het resultaat verwerkt in uw rating: wint u van iemand met een hogere speelsterkte dan wordt uw rating beter, verliest u van iemand met een lagere speelsterkte dan wordt uw rating lager. Zo kunt u op elk moment aan de rating zien hoe u het doet. Via aanmelding voor MijnKNLTB kunt u (onder andere) uw prestaties bekijken en competitieteams volgen. Leden krijgen vaak korting op de entreeprijs bij KNLTB-evenementen zoals de Davis Cup. U kunt dan met korting genieten van live toptennis. Daarnaast doen de KNLTB-sponsors regelmatig interessante aanbiedingen aan MijnKNLTB-leden. Na aanmelding voor MijnKNLTB-nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van tennisevenementen in Nederland en ander tennisnieuws. Op vertoon van uw ledenpas krijgt u 10% korting bij alle winkels en de online store van Perry Sport. Ook Keltenwoud heeft sponsorcontracten waardoor u voordelen bij een aantal bedrijven en winkels kunt behalen. Zo geeft Intersport in Ede 10% korting aan Keltenwoud-leden. Opzegging lidmaatschap Als een jaar- of zomerlid het lidmaatschap wil opzeggen, moet dat vóór 1 december schriftelijk gedaan worden aan: Ledenadministratie TV Keltenwoud t.a.v. de heer Gert Marcus Langschoterweg 9 6721 MR Bennekom. Per e-mail: ledenadministratie@keltenwoud.nl Mondelinge opzegging kunnen wij niet accepteren. Bij opzegging na 1 december, wordt € 25 in rekening gebracht (ook voor jeugd). Bij opzegging na 1 februari wordt dit bedrag € 50 (voor jeugd € 30). Bij geen opzegging of opzegging na 1 april bent u de gehele voor u geldende jaarcontributie verschuldigd. Bij incasso zijn alle kosten voor uw rekening. Opzeggen van het lidmaatschap voor het winterseizoen dient vóór 1 augustus te gebeuren.

KELTENWOUD BENNEKOM

18

Contributie De algemene ledenvergadering van de tennisvereniging stelt het contributiebedrag vast. De contributie bedraagt in het seizoen 2011-2012: senioren: jaarlid € 185 junioren: 1e kind jaarlid € 100 2e kind hele jaar € 90 3e kind hele jaar € 80

alleen zomerlid € 125

alleen winterlid € 85

zomerlid € 68 zomer € 52 zomer € 42

winterlid € 50 winter € 45 winter € 45

eenmalig entreegeld voor nieuwe leden: zowel bij jaarlidmaatschap als zomerlidmaatschap: senior € 55 junior € 22 alleen winterlidmaatschap: senior € 5 junior € 5 slapende leden, die niet actief tennissen, betalen € 22 contributie, ongeacht het soort lidmaatschap. Een lid behoort tot de senioren vanaf het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt.

Ledenadministratie Samenvattend: Gert Marcus, onze parkbeheerder, telefoon 0318-430610 en e-mailadres ledenadministratie@keltenwoud.nl regelt alle zaken voor het lidmaatschap van TV Keltenwoud en de KNLTB-passen.

19

KELTENWOUD BENNEKOM


9. Huurtarieven tennishal Huurders kunnen een contract afsluiten om wekelijks op een vast tijdstip op een of meer banen te tennissen. Een langere speeltijd dan een uur is uiteraard ook mogelijk, bijvoorbeeld anderhalf uur, twee uur of tweeëneenhalf uur. Rond Kerstmis en Nieuwjaar kan gedurende twee weken niet op contractbasis in de hal worden gespeeld. Dit houdt onder meer verband met het Keltenwoud eindejaarstoernooi.

10. Baanreglement De Tennisvereniging Keltenwoud beschikt over een baanreglement. Dit reglement is door het bestuur vastgesteld en is bindend voor gebruikers van de tennisbanen. In de zomerperiode (1 april-1 september*) beschikt de vereniging over 12 buitenbanen en 4 binnenbanen. Alle 16 banen zijn dan opgenomen in het elektronische reserveringssysteem. In het winterseizoen (1 september-1 april*) heeft de vereniging alleen de 12 buitenbanen ter beschikking. De binnenbanen worden in deze periode door de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK) verhuurd aan leden en niet-leden die daarvoor apart betalen. Dat betreft zowel losse verhuur als contractverhuur. *De begin- en einddatum kunnen enkele dagen variëren. Het winterseizoen 2010-2011 duurt t/m 10 april 2011; het winterseizoen 2011-2012 loopt van 29 augustus 2011 t/m 8 april 2012.

De winterseizoentarieven in de periode 29 augustus 2011 - 8 april 2012 bedragen: Baanhuur op maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur: € 510, seizoencontract per baan en 1 uur per week 12.00-14.00 uur: € 410 14.00-17.00 uur: € 510 17.00-22.30 uur: € 560 Zaterdag en zondag: 9.00-20.00 uur: € 510 Aanspreekpunt voor de vaste (contractuele) baanhuur in het winterseizoen: Rina Weijman, tel. 0318-416783, e-mailadres: rina.weijman@chello.nl Losse verhuur: In het winterseizoen 2011-2012 tussen 9.00-17.00 uur € 20 per baan per uur en tussen 17.00-22.30 uur: € 22 In de periode 11 april – 28 augustus 2011: zowel overdag als ‘s avonds € 14 Privé of zakelijke toernooien in de tennishal kunnen in overleg worden afgesproken. Voor meer informatie over losse baanhuur tennishal: Parkbeheerder Gert Marcus, tel. (0318) 430610, website www.keltenwoud.nl. Zo kunt u op de website zien welke speeltijden contractueel verhuurd zijn.

KELTENWOUD BENNEKOM

20

Gebruik van de banen 1. De buitenbanen zijn in principe in alle seizoenen bespeelbaar, tenzij de parkbeheerder anders beslist. 2. Indien er sneeuw op de baan ligt of tijdens periodes van opdooi mogen de banen niet worden bespeeld, aangezien dit schade aan de banen kan veroorzaken. Het is niet toegestaan sneeuw van de banen te schuiven. De parkbeheerder bepaalt wanneer de banen weer bespeelbaar zijn. 3. De banen mogen alleen worden gebruikt door: a. Leden van de vereniging. b. Deelnemers aan toernooien en competities georganiseerd door of met medewerking van TV Keltenwoud. c. Trainers van de Bennekomse Tennisopleiding (BTO) voor het geven van lessen. d. Personen die gebruik maken van de introducéregeling. e. Personen die gebruik maken van een baan die gehuurd is. 4. Voorafgaand aan het spelen dienen alle betrokken spelers een reservering te maken in het elektronisch reserveringssysteem. Bij baanhuur, toernooien en competities zullen commissies en/of bestuur zorg dragen voor reserveringen. Het is een speler niet toegestaan gebruik te maken van een ledenpas van een ander lid. Bij het reserveren van op dat moment nog bespeelde banen, wordt men geacht zo mogelijk eerst een baan te reserveren waarop een single wordt gespeeld. 5. In de zomerperiode probeert men -bij goede weersomstandigheden- het gebruik van de binnenbanen zoveel mogelijk te vermijden. Onnodig energieverbruik wordt daardoor voorkomen.

21

KELTENWOUD BENNEKOM


6. De speeltijd voor vrij spelen bedraagt 45 minuten per reservering. Na afloop van de gereserveerde spelperiode mag men langer doorspelen zolang er geen nieuwe reservering is voor de baan. 7. Bij competities, toernooien en andere evenementen zijn er altijd tenminste twee banen voor recreanten beschikbaar. 8. Voor jeugdleden jonger dan 12 jaar is vrij spelen na 18.00 uur niet toegestaan. 9. In geval van baanhuur is de verhuurregeling van toepassing. 10. In geval van introducĂŠs is de introducĂŠregeling van toepassing. 11. De banen mogen alleen bespeeld worden met daarvoor geschikte tennisschoenen. Zonodig zal de parkbeheerder spelers hierop aanspreken. Van de spelers wordt bovendien verwacht dat zij tenniskleding dragen. 12. Indien er tijdens het spelen schade is ontstaan aan de banen met toebehoren dan dient men die te melden aan de parkbeheerder of zijn vervanger. 13. Na het spelen zijn de spelers verplicht om de buitenbaan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten. Binnenbanen hoeven niet te worden gesleept 14. De TV Keltenwoud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of blessures opgelopen tijdens het spelen. Lesbanen 15. Met de BTO is door de vereniging overeengekomen dat de trainers voor het geven van lessen aan leden van de vereniging van de 12 buitenbanen tegelijkertijd maximaal 3 banen kunnen gebruiken en van de vier binnenbanen alleen in de zomerperiode maximaal 1 baan. De trainers moeten er zelf voor zorgen dat de betreffende banen worden gereserveerd via het digitale reserveringssysteem. In de winterperiode gebruikt de BTO binnenbanen op basis van een afgesloten contract met de SBNK. Gebruik van de accommodatie 16. Het is niet toegestaan om in het gebouw, waar dan ook, en op de banen te roken. 17. Vernielingen, graffiti, oneigenlijk gebruik van materialen, etc., zijn uiteraard niet toegestaan. Eventuele schade en onkosten zullen zo mogelijk worden verhaald op de dader(s). 18. Het bestuur van de vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal vanHLJHQGRPPHQ Overige gedragsregels +HW is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te nuttigen op het tennispark, tenzij het dranken betreft ten behoeve van de tennissport (sportdrank en water). Op de banen mag geen glas worden gebruikt. 20. Op en rond de banen en in het gebouw wordt men geacht geen overlast te veroorzaken voor anderen in welke vorm dan ook. Tenslotte 21. Bij ernstige en/of herhaalde overtredingen van dit reglement kan het bestuur besluiten tot inperking van de speelrechten van het betrokken lid en zonodig tot royering. 22. Indien het bestuur wijzigingen in dit reglement vaststelt, zullen die zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd met de leden van de vereniging.

KELTENWOUD BENNEKOM

22

11. Tennissen als recreatie Keltenwoud is een tennisvereniging waarbij het recreatief spel hoog in het vaandel staat. Naast het recreatief beoefenen van de tennissport hebben wij ook op prestatieniveau voldoende aanbod. Veel leden kiezen ervoor om op ontspannen wijze de tennissport te beoefenen waarbij de prestatie ondergeschikt is. Keltenwoud biedt beide vormen aan. Voor seniorleden organiseren de recreatiecommissie en andere commissies tal van activiteiten op recreatief niveau. Tennissen is immers fit en fun. Naar eigen voorkeur en mogelijkheden kunt u hieraan elke keer, elke week, regelmatig, af en toe of juist alleen maar die ene keer meedoen. Bij bepaalde toernooien is vooraf inschrijven noodzakelijk maar bij een aantal andere activiteiten kunt u onaangekondigd naar het tennispark komen en meedoen. Recreatietennis TOSSTENNIS Gedurende het gehele jaar op drie tijden in de week: maandagmiddag, dondermorgen en vrijdagavond. Bij tosstennis worden de deelnemers per half uur in dubbels ingedeeld en spelen dan een aantal games. OPENINGSTOERNOOI Aan het begin van het zomerseizoen wordt een drive-in tenniswedstrijd georganiseerd. De deelnemers tennissen in het dubbelspel; telkens om het uur in een andere samenstelling. Zodoende kunnen leden weer wennen aan het spelen op de buitenbanen. FAMILIETOERNOOI Op tweede Pinksterdag dit jaar wordt het famillietoernooi gespeeld in poulevorm. De diverse poules bestaan qua familieverband uit dezelfde samenstelling, zoals bijvoorbeeld vader met dochter, moeder met zoon, oma met kleinkind, neef en nicht. Reuze gezellig! Het is toegestaan om familieleden die geen lid van Keltenwoud zijn uit te nodigen als dubbelpartner.

23

KELTENWOUD BENNEKOM


TEAMTENNIS Op vijf donderdagavonden in mei en juni wordt in teamverband een competitie gespeeld. Elk team bestaat uit 3 dames en 3 heren. Ieder teamlid speelt twee dubbelwedstrijden. Teamtennis is vooral bedoeld om nieuwe leden en leden die daaraan nog niet zijn toegekomen, te laten kennismaken met het spelen van wedstrijden. Gezelligheid staat hierbij hoog in het vaandel. Nieuwe leden leren op deze wijze snel veel andere leden kennen. 50+ TOERNOOI In de eerste week van augustus spelen 50-plussers een dubbelspeltoernooi. Er zijn poules in gemengd dubbel, damesdubbel en herendubbel. Het is die hele week een feest om te zien hoe ‘de oudere senioren’ plezier beleven aan hun tennisspel. Het terras zit dan, al jaren onder schitterende weersomstandigheden, vol met spelers en toeschouwers die de wedstrijden volgen en bediend worden met hapjes en drankjes. Op de laatste speeldag wordt het toernooi afgesloten met een prijsuitreiking en een groots buffet. Dit toernooi is zo populair dat leden rekening houden met het plannen van hun vakantie. Dit jaar kunt u inschrijven tot en met 30 juni. De speeltijden op 1 - 6 augustus zijn in principe van 15.30 - 22.30 uur en op zaterdag van 9.00 - 15.00 uur. SLOTTOERNOOI Als afsluiting van het zomerseizoen wordt een weekendtoernooi georganiseerd. Ook hierbij worden de wedstrijden in poulevorm gespeeld. Voordeel van het poulesysteem is dat elke deelnemer meerdere wedstrijden speelt en zo bij het gehele toernooi betrokken blijft. Het toernooi start op vrijdagavond en wordt op zondagmiddag afgesloten met een prijsuitreiking. Gedurende het toernooi zijn er ook gezellige informele onderdelen. WINTERTOERNOOIEN Op elke 2e of 3e zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur in de maanden november t/m maart spelen we op de buitenbanen vijf gezelligheidstoernooitjes: Herfsttoernooi, Snerttoernooi, Midwintertoernooi, Valentijntoernooi en Lentetoernooi. U kunt per keer inschrijven. De deelnemers spelen telkens drie wedstrijden van 45 minuten. DIVERSE COMPETITIEVORMEN IN ONDERLING VERBAND In het winterseizoen: op dinsdagavond mixed, donderdagavond (damesdubbel en herendubbel), vrijdagmiddag (damesdubbel) en zondag (dubbel en mixed).

KELTENWOUD BENNEKOM

24

Er wordt in deze onderlinge competities wel degelijk om de punten gespeeld, maar de gezelligheid en het onderlinge contact zijn voor veel spelers ook heel belangrijk ONDERLINGE MIXED-COMPETITIE OP DINSDAGAVOND. Voor de dinsdagavond mixed wintercompetitie kunnen Suzanne ten Böhmer en Karel ten Böhmer meer informatie geven: 0318 -416832, e-mailadres k.bohmer@chello.nl. ONDERLINGE COMPETITIE DAMES OP DONDERDAGAVOND De dameswintercompetitie op donderdag wordt in 2 rondes gespeeld van 2 sets. Ronde 1 begint om 19:30 uur, ronde 2 om 21 uur. Elk team speelt op een avond dus één wedstrijd. Er zijn alleen damesdubbels. De speelavond is vanaf eind oktober/begin november telkens om de twee weken. Deelnemers geven zich op per team. De indeling gaat op sterkte. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden poules gevormd (twee in de eerste twee jaar). De competitieduur hangt af van de grootte van de poules. Eind maart moet het wedstrijdschema zijn afgerond. Als er sneeuw ligt wordt er niet gespeeld. In het eerste seizoen op het nieuwe park deden 14 teams mee; in het afgelopen winterseizoen 10. Toen waren er dus twee poules van 5. Een beetje uitbreiding komend seizoen is gewenst, aldus de organisator van de competitie. Het inschrijfgeld is gering. Meer informatie bij Désirée Meijer, tel. (0318)–624436, e-mail: desiree. meijer@hetnet.nl. WINTERCOMPETITIE VOOR HERENDUBBELS Eveneens tweewekelijks op donderdagavond, maar dan in de andere week dan de dames, is er in de periode november-maart een onderlinge wintercompetitie voor herendubbels. Het reglement bevat bepalingen over onder meer de wedstrijdduur van 50 minuten, het doortellen van de games en het inschrijfgeld. De heren spelen in 2 poules 2 wedstrijden per avond. Daarna zijn er hapjes. Bij verhindering moet een speler zelf voor vervanging zorgen, maar dat is doorgaans niet zo moeilijk bij een flinke lijst reserves. Alle deelnemers moeten winterlid of jaarlid zijn. Meer informatie bij de wedstrijdleiding, TeunisJan van Eldik, tel. 0318618628 en Geert Jansen, 0318-419506. VRIJDAGMIDDAGCOMPETITIE DAMES In de periode oktober-maart spelen dames een onderlinge vrijdagmiddagcompetitie. Gemiddeld doen zo’n 45 vrouwen mee. Zij spelen om de twee

25

KELTENWOUD BENNEKOM


weken van 13:45-15:15 uur in twee verschillende groepen. Elke speelsterkte kan meedoen, want de organisatoren proberen bij de groepsindeling daarmee rekening te houden. De samenstelling van de 4-tallen wisselt wekelijks; er is dus geen vaste partner. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro, waar men op de laatste speeldag iets lekkers voor bestelt. Aanmelden kan via de website of door inlevering van een aanmeldingsformulier. Er zijn geen prijzen te winnen. Het motto is meedoen is per definitie winnen want het is altijd erg gezellig! Meer informatie bij de coördinatoren van het seizoen 2010-2011: Frances Verheij, 0318-418614 en Hella Laurijsen, 0317-422708. Evenementen Naast het tennissen zijn er diverse andersoortige activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwjaarsreceptie die het bestuur op de eerste of tweede zaterdag van januari voor alle leden organiseert en de vrijwilligersavond die doorgaans in november plaatsvindt. Nieuwe leden worden jaarlijks uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst. Verder kent Keltenwoud een bridgecommissie (lees hierover meer in een afzonderlijk hoofdstuk). Zoals u ziet is er voor elk wat wils. Het jaarprogramma bevat op bijna elke dag wel een activiteit. Zie ook de activiteitenkalenders in deze gids, in het clubblad en op de website waar de meest actuele versie staat. Om dit alles te organiseren is een grote groep vrijwilligers nodig. Dus als u mee wilt tennissen of mee wilt helpen organiseren, is uw aanmelding van harte welkom.

Zingende tennisdames tijdens de geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst.

KELTENWOUD BENNEKOM

26

12. Tennissen om te presteren Ook op prestatieniveau organiseren diverse commissies, de meeste onder de paraplu van de technische commissie, verschillende activiteiten. Competities LANDELIJKE EN REGIONALE COMPETITIES Vanaf 5 april 2011 organiseert de nationale tennisbond KNLTB verschillende landelijke en districtscompetities met tegenstanders van andere tennisverenigingen. De meeste competities duren 7 weken; de woensdagavondcompetitie telt 6 speelavonden. Aan deze voorjaarscompetitie doen liefst 25 Keltenwoud-teams mee: 6 op zondag in de landelijke competitie, 15 op zaterdag en 4 op dinsdag in de districtscompetities. WOENSDAGAVONDCOMPETITIE Voor de woensdagavondcompetitie zijn 3 teams ingeschreven. De speeldata zijn woensdag 18, 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni. KNLTB-COMPETITIES Ook de jeugd speelt een stevig partijtje mee in de KNLTB-competities. Op zondag zijn er 2 Keltenwoud-teams in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar landelijk actief; 3 jeugdteams komen uit in de districtscompetitie t/m 14 jaar op zondag en 4 teams op woensdagmiddag in de districtscompetitie t/m 12 jaar. De namen van de spelers en speelsters staan vermeld in het clubblad en op de website. De behaalde resultaten tellen mee voor de individuele speelsterkte op de landelijke rankinglijst. De teams met de meeste punten worden kampioen in hun poule of klasse. Via internet zijn de uitslagen en standen van de competitieteams te volgen. Dat kan via het tabblad Competitie resp. Voorjaarscompetitie 2011 en doorklikken naar de competitie-uitslagen. Clubkampioenschappen Deze worden in september aan het eind van het zomerseizoen gespeeld. Hierbij strijden de Keltenwoud-leden, zowel bij de senioren als bij de jeugd, een week lang in diverse spelcategorieën om de titel “clubkampioen”.

27

KELTENWOUD BENNEKOM


Toernooien OPEN KELTENWOUD TOERNOOI In de laatste week van juni organiseren wij een open toernooi, zoals ook veel andere verenigingen in andere perioden in het jaar doen. Een prima uitdaging en krachtmeting voor veel Keltenwoud-tennissers. Hiervoor kunnen ookleden van andere verenigingen inschrijven, doorgaans zowel in het enkelspel als in het dubbelspel. Dit toernooi staat onder toezicht van de KNLTB. HET KELTENWOUD-EINDEJAARSTOERNOOI Een indoortoernooi op onze vier binnenbanen in de laatste week van het jaar. Ook leden van andere verenigingen kunnen inschrijven. Er wordt gespeeld in de categorieën heren dubbel, dames dubbel en mix dubbel. Dit jaar zijn de wedstrijden op 26 tot en met 30 december van half 10 ’s morgens tot half 10 ‘s avonds. De meeste finales zijn op oudejaarsdag 31 december, gevolgd door de prijsuitreiking. Bij een grote deelname wordt er ook al ’s avonds op 22 en 23 december getennist. Vanaf 18 oktober kan men inschrijven via de website www.toernooi.nl. Onder alle deelnemers worden waardevolle prijzen verloot. Meer info via het e-mailadres: keltenwoudeindejaarstoernooi@ gmail.com.

Keltenwoud-wijn als herinnering aan het Eindejaarstoernooi

KELTENWOUD BENNEKOM

28

13. Jeugdbeleid Jeugdbeleid om kinderen enthousiast te maken De doelstelling van het jeugdbeleid van Keltenwoud is: de jeugd van Bennekom en directe omgeving enthousiast maken voor de tennissport. Bij deze doelstelling staat het plezier krijgen en houden in tennissen in verenigingsverband voorop. Dit betekent dat gestreefd wordt om zoveel mogelijk jeugd te betrekken bij de activiteiten die de vereniging voor hen organiseert. Daarbij staat het recreatieve karakter van de tennissport centraal. Dit laat onverlet dat geselecteerde talentvolle en op prestatie gerichte jeugdleden de mogelijkheid kunnen krijgen zich te ontwikkelen. Jeugdbeleidsplan Om deze doelstelling te realiseren is eind 2010 een nieuw jeugdbeleidsplan opgesteld waarin de volgende onderdelen, zowel afzonderlijk als in hun onderlinge samenhang, een plaats hebben gekregen: organisatiestructuur van de jeugdcommissie, werving, p.r. en communicatie, activiteiten, opleiding en training, competitie, selectie, en financiën. De jeugdcommissie heeft voor elk van deze onderdelen een doelstelling en uitwerking geformuleerd, inclusief het aantal gewenste medewerkers (vrijwilligers) en de geschatte kosten. In het bijzonder zal bij de onderdelen opleiding en training, competitie en selectie de relatie, taakverdeling en verantwoording met de Technische Commissie en de BTO geregeld worden. Voorjaarscompetitie In samenwerking met de commissies competitie, selectie en de BTO worden jaarlijks jeugdteams samengesteld. De teams bestaan uit minimaal 5 spelende leden. De teams worden naast de onmisbare support van veel ouders begeleid door de competitieleiders van Keltenwoud. De voorjaarscompetitie start op 6 april en duurt tot eind mei. Deze wordt op woensdag (8-12 jarigen) en op zondag (leeftijd 12-17 jaar) gespeeld. Als er eens een wedstrijddag door bijvoorbeeld weersomstandigheden uitvalt, wordt deze op 1 of 2 juni ingehaald.

29

KELTENWOUD BENNEKOM


Open Jeugdtoernooi In week 25 (maandag 20 t/m zondag 26 juni) is het jaarlijkse open jeugdtoernooi. Zowel onze eigen jeugdleden als jeugdleden van andere verenigingen kunnen zich hiervoor inschrijven. Het toernooi staat onder toezicht van de KNLTB. Kom gerust kijken; u bent van harte welkom. Clubkampioenschappen De clubkampioenschappen worden in de maand september gehouden; waarschijnlijk van 12-18 september. Alle jeugdleden van Keltenwoud kunnen zich dan aan elkaar meten met als doel clubkampioen van het jaar 2011 te worden. Selectie De selectie bestaat uit 20 kinderen die twee keer in de week trainen in groepjes van 4. De eerste training wordt volledig door het jeugdlid zelf betaald; de tweede training wordt voor de helft gesubsidieerd door de vereniging. Om in de selectie te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Inzet, aanleg, redelijke motoriek en het willen spelen van competitie voor de vereniging zijn hierbij belangrijke criteria. De samenstelling van de selectiegroep wordt gedaan door de trainers van BTO, Sonja Ooijendijk en Jack Engelaar. Zij leggen hun keuze voor aan de technische commissie en de jeugdcommissie. De trainingen worden uitsluitend gegeven door de trainers van BTO. Het is de bedoeling om met deze activiteiten regionaal aan de weg te timmeren en de doorstroom te bevorderen naar de hogere teams van TV Keltenwoud. (Neven)Activiteiten Naast de selectietrainingen organiseert BTO in samenwerking met de jeugdcommissie ook andere aansprekende activiteiten zoals het pannenkoekentennis voor de jongste jeugd (8 juni gepland), het sneeuwballentoernooi inclusief spelletjes (in januari), het opening/voorjaarstoernooi (3 april) of een uitje naar de kidsmiddag van het ABN AMRO tennistoernooi in Ahoy (februari). Daarnaast zijn we dit jaar voornemens om een disco-/feestavond te organiseren en gaan we ook starten met tosstennis voor de jeugd. Uiteraard zal ook de barbecue (mei) weer op het programma staan. Verder is het schooltennis meer dan het vermelden waard. In februari/maart is hiermee gestart voor de basisschoolgroepen 3, 4 en 5 en als dit goed bevalt, kan dit een jaarlijks terugkerende activiteit worden. We hopen heel veel jeugdleden bij de activiteiten op ons mooie tennispark te ontmoeten.

KELTENWOUD BENNEKOM

30

31

KELTENWOUD BENNEKOM


14. BTO BTO staat voor Bennekomse Tennis Opleiding. Deze tennisopleiding is officieel opgericht op 1 april 2009. Het doel van de opleiding is het stimuleren van de tennissport en het ontwikkelen van tennistalent bij met name regionale jeugd door het verzorgen van trainingen, clinics, coaching en begeleiding op het gebied van tennis. De vennoten en tevens tennisleraren zijn Jack Engelaar en Sonja Ooijendijk die al 12 respectievelijk 10 jaar bij de vereniging werkzaam zijn. De derde trainer dit jaar is Niels Noordmans. De algemene contactpersoon van BTO is Jack Engelaar, tel. 06-20953491 of e-mail info@btotennis.nl.

Kinderen bij clinic Sjeng Schalken.

Sonja Ooijendijk en Jack Engelaar van de Bennekomse Tennisopleiding BTO.

Tennislessen De tennislessen zijn onderverdeeld in junioren en seniorenlessen. Bij de junioren is er een onderverdeling in de mini’s (5 t/m 8 jaar) en kids+ ( 9 t/m 11 jaar). Deze trainingen worden in groepen van 8 tot maximaal 10 personen gegeven en zijn vooral bedoeld om kennis te maken met de sport. Bijkomend sociaal aspect is dat de kinderen makkelijker met elkaar gaan afspreken buiten de lessen. 18 Lessen kosten 115 euro. Ook zijn er lesgroepen van 4 personen, waarin over het algemeen kinderen meedoen die al langer tennissen en o.a. de techniek van de slagen nog meer willen inslijpen. Deze sessie van 18 weken kost 210 euro. Daarnaast heeft de BTO een selectiegroep van 20 kinderen waarmee regionaal aan de weg wordt getimmerd. Deze groep traint 2x in de week en de tweede les wordt voor de helft gesubsidieerd door Keltenwoud. Zij trainen in groepen van 4. BTO geeft ook seniortrainingen in groepen van 4 personen. Deze kosten 250 euro. Voor privÊ-trainingen met 1 of 2 deelnemers zijn er diverse mogelijkheden. Less nemen kan gedurende 10 of 18 weken. De lestijden zijn KELTENWOUD BENNEKOM

32

Na het scholierentennis bij Keltenwoud samen op de groepsfoto.

33

KELTENWOUD BENNEKOM


variabel, bijv. een uur of een half uur. De uurprijs is 47 euro. Al deze prijzen gelden voor de buitentrainingen; hier zit nog geen halhuur bij. Voor alle mogelijkheden kunt u op de site kijken, www.btotennis.nl. Overeenkomst met tennisvereniging De tennislessen in de winter spelen zich grotendeels in de tennishal af. In de avonduren worden er ook buitenlessen gegeven aan grotendeels de senioren. De kinderen hebben afgelopen winter bijna allemaal in de hal getraind. Zomers traint BTO over het algemeen buiten; bij slecht weer mag men naar binnen indien er genoeg ruimte is. In de winter hoeven de lessers in de hal geen lid te zijn van de tennisvereniging. Bij lessen buiten moeten de mensen altijd lid zijn van Keltenwoud. De banen die de BTO voor de lessen gebruikt, zijn variabel maar worden altijd aangegeven op het afhangbord. In totaal verzorgt de BTO zomer en winter tennisles gedurende ongeveer op 60 Ă 70 uur per week. Nu de eerste overeenkomst uit 2009 tussen de tennisvereniging en BTO beĂŤindigd is, geldt vanaf april 2011 een nieuwe overeenkomst van 3 jaar waarin duidelijke afspraken over en weer vastgelegd zijn. Tennistrainers Jack Engelaar (47) is al 25 jaar fulltime tennisleraar en in het bezit van een A- en B-licentie. Inmiddels is hij 12 jaar lang verbonden aan TV Keltenwoud. De eerste tijd was dit in loondienst en vanaf 2009 op zelfstandige basis. Hij onderhoudt vanuit BTO de contacten met de vereniging. Als tennisspeler heeft Jack in de jaren negentig bij de eerste 60 van Nederland gestaan met als hoogste competitieniveau eerste klas mix zondag. Hij behaalde twee titels bij de Nederlandse kampioenschappen voor tennisleraren. In ons land is Jack de enige man uit 1964 die de niveau-2 status heeft; vandaar dat hij 2e staat op de nationale ranglijst 45+. Dit jaar komt Jack Engelaar weer uit in het eerste herenteam van Keltenwoud. Sonja Ooijendijk, A-licentie, is al 10 jaar fulltime tennislerares. Zij is al die tijd verbonden aan Keltenwoud, de eerste tijd in loondienst en vanaf 2009 op zelfstandige basis bij de BTO. Zij zorgt voor de werving van jeugdleden voor BTO en de contacten met de jeugdcommissie. Als tennisspeelster behaalde Sonja successen in categorie 3 toernooien met als hoogste competitieniveau zondag gemengd 2e klasse. Verder haalde zij in 1990 de finale damesdubbel A en in 2010 de halve finale bij de Nationale Tenniskampioenschappen Veteranen. Sonja heeft bij Keltenwoud het meisjesteam getraind en begeleid dat Gelders Kampioen is geworden en in 2010 in de finale op nationaal niveau uitkwam. KELTENWOUD BENNEKOM

34

15. Clubhuis en beheerder horeca Tegelijk met de ingebruikneming van het nieuwe tenniscomplex heeft het bestuur besloten het horecagedeelte uit te besteden en niet meer met vrijwilligers te werken. Daarmee wilde het bestuur de horeca meer professionaliseren en aan de leden meer service bieden. Turgay Urganci is sinds september 2009 de pachter van het horecagedeelte van Keltenwoud. Samen met zijn medewerkers staat hij garant voor een gastvrije ontvangst in het clubhuis en op de terrassen bij de tennishal. Terras voor tennisvereniging Voor het clubhuis is een groot terras aangelegd alsmede terrasperken. ’s Zomers ziet het er allemaal heel gezellig uit met de ronde tafels en rieten stoelen, grote parasols en bloeiende planten. Met ingang van het nieuwe zomerseizoen 2011 wordt het terras nog wat meer aangekleed. Terras voor het zwembad Aan de zwembadzijde van de tennishal is een terras aangelegd met verhoogde vlonders waarop mooie trendy terrasmeubels geplaatst zijn. Ook hier is een aantal bloembakken neergezet om het allemaal nog wat vrolijker te krijgen. Dit terras dient als uitgiftepunt van dranken, hapjes en snoep voor bezoekers van het aangrenzende openluchtzwembad De Vrije Slag. Menukaart Er is een uitgebreide menukaart. U kunt in het clubhuis niet alleen van het uitgebreide drankassortiment

35

genieten, maar tevens is er een keuze uit vier verschillende hoofdmaaltijden. Buiten de standaardmaaltijden hebben de leden nog keuze uit buffetten en een barbecue. Voor meer informatie: horecapachter Turgay Urgançi, tel. 0318430610, mob. 06-45102300, e-mail turgayurganci1@hotmail.com.  

3ULMVOLMVWKRUHFD.HOWHQZRXG 7KHH.RIILHHVSUHVVR .RIILHYHUNHHUG .RIILHVSHFLDDO &DSSXFFLQR /DWWHPDFFKLDWR :DUPHFKRFRODGHPHON ,ULVKFRIIHH /LPRQDGH 9HUVH-XVGÂśRUDQJH $$GULQNVSRUWZDWHU $TXDULXV$TXDQD ,FHWKHH ,FHWKHHIOHVFO 5HGEXOO +HLQHNHQFO +HLQHNHQFO +HLQHNHQFO +HLQHNHQFROGFO +XLVZLMQ .ZDOLWHLWVZLMQ 3RUWVKHUU\PDUWLQL 0L[GUDQNELQQHQODQGVH 0L[GUDQNEXLWHQODQGVH

   KELTENWOUD BENNEKOM 

            

7RVWLKDPNDDV

 7RVWLVSHFLDDO +DPEXUJHU %URRGMHKDPNDDV .URNHW %URRGMHNURNHW )ULNDGHO %URRGMHIULNDGHO %URRGMHIULNDGHOVSHFLDDO %DOJHKDNW %URRGMHEDOJHKDNW %URRGMHJH]RQG )ULWHV 3RUWLHELWWHUEDOOHQ 3RUWLHELWWHUEDOOHQ 'REEH  3RUWLHELWWHUJDUQLWXXU 3RUWLHZRUVWNDDV 6RHS 7XUNVHSL]]D 6FKQLW]HOPHWIULWHV 6DWpPHWIULWHV 6SDUHULEPHWIULWHV %LHIVWXNPHWIULWHV 


16. Bridgeclub Keltenwoud

17. Sponsoring Keltenwoud heeft de ambitie uit te groeien tot een vereniging met een breed tennisaanbod: competitietennis op hoog niveau, jeugdtennis, ook voor de allerkleinsten, seniorentennis, tennis voor mensen met een beperking, schooltennis, bedrijventennis en diverse toernooien. Om al deze activiteiten op hoog niveau te kunnen aanbieden zoeken wij samenwerking met ondernemingen die iets met tennis hebben en hun regionale bekendheid willen versterken door naamsverbinding. Ons fraaie tennispark biedt daartoe volop kansen. Sponsors zijn het gehele jaar door zichtbaar in het clubhuis

In de nevenzaal van het clubhuis kunt u in de wintermaanden als lid van de tennisvereniging ook gezellig bridgen. Dit gebeurt niet via de bridgebond. Dit bridgen is een al vele jaren bestaande traditie, waarin gemiddeld zo’n 50 leden van Keltenwoud een eigen competitie spelen. Gespeeld wordt in de periode 1 oktober tot 31 maart, op maandagavond om de 14 dagen van 19.30 uur tot ongeveer 23.00 uur. De contributie bedraagt € 20. AANMELDEN OF INLICHTINGEN VRAGEN: Fie Pouw, tel. 0318-415837 of Bep Bongers, tel. 0318-430150.

Onze sponsorcommissie geeft invulling aan deze visie. Het is haar taak, rapporterend aan het bestuur van de SBNK, voor heel Keltenwoud het sponsorplan uit te voeren en verder te ontwikkelen. De commissie is het centrale coördinatie- en informatiepunt voor alle contacten vanuit Keltenwoud met sponsors. We bieden bedrijven diverse sponsorpakketten zoals winddoeken, reclameborden op het park en in de hal, sponsoring van een toernooi, maar ook andere vormen zijn bespreekbaar. Zo zijn bedrijven welkom voor een bedrijfsarrangement waarin ze met personeel of zakenrelaties genieten van onze fraaie tennisaccommodatie, en de catering in het clubhuis. In maart 2011 hadden zo’n 45 ondernemingen als sponsor hun naam aan Keltenwoud verbonden. Op www.keltenwoud.nl/onze sponsors staat de volledige lijst. Uiteraard zijn we erg blij met hun financiële steun, waardoor we al veel extra activiteiten kunnen ontplooien, zoals jeugdtraining tegen een laag tarief. Maar de ambitie is hoog en nieuwe sponsors zijn meer dan welkom. Op ‘www.keltenwoud.nl/sponsor worden’ vinden ondernemers informatie. Of bel of mail de secretaris Sponsorcommissie, Cor Weijman: 0318-416783; sponsorcommissie@keltenwoud.nl

KELTENWOUD BENNEKOM

36

37

KELTENWOUD BENNEKOM


18. Communicatiemiddelen

Km

MAGAZINE VAN

TENNISCLUB

KELTENWOUD BENNEK

T 2011 NUMMER 1 MAAR

In dit nummer:

OM

Na de ingebruikname van ons nieuwe tennispark gaf het verenigingsbestuur in samenspraak met SBNK te kennen dat ook de communicatie op een nieuwe leest geschoeid mocht worden. Zowel intern met de leden en gebruikers van de tennishal als extern richting publiek en pers. De ervaringen in 2009 met de verspreiding van een tennispromotiekrant in Bennekom en omliggende plaatsen evenals de uitgifte van een flyer van de nieuwe accommodatie en een sponsorinformatiepakket waren prima bevallen.

Op voorstel van de Communicatiecommissie heeft het bestuur afgelopen najaar ingestemd met een andere opzet van het clubblad en de website, naast de uitgifte van een informatieboekje en e-mailnieuwsbrieven. Inmiddels hebben vrijwilligers verschillende redactieteams gevormd, KM-redactie, Internet-team en PR-team, en hun eerste ‘producten’ gepresenteerd. Informatiegids 2011 De voor u liggende Ledengids is daar een voorbeeld van. De besturen, beheerders en alle commissies hebben ruimte gekregen relevante zaken en wetenswaardigheden voor het gehele tennisseizoen te melden. Zoals René van Dijk in zijn voorwoord aangeeft, is deze brochure te gebruiken als wegwijzer en naslagwerk. Onder handbereik houden, dus! Keltenwoud Magazine Het vernieuwde Keltenwoud Magazine verschijnt dit jaar vier keer. Na de voorjaarseditie van maart komen de volgende KM ’s tegen het einde van de maanden mei, augustus en november. In het clubblad is in principe ruimte voor alle commissies en organisatoren om hun activiteiten onder de aandacht van de leden te brengen. De uiterste inleverdata voor kopij en foto’s zijn 6 mei, 12 augustus en 4 november 2011. Ook sponsors en adverteerders zijn welkom.

KELTENWOUD BENNEKOM

38

Bij de vaststelling van de verschijningsdata van de printmedia is voor zover mogelijk rekening gehouden met het tennisseizoen, wensen van o.a. de recreatiecommissie en uiteraard bezorgers en drukker. Website en Nieuwsflitsen Na afloop in maart van een driejarig contract met KNLTB/Jiba voor een afhangsysteem en de website hebben wij als Keltenwoud voortaan een eigen website. De webmaster heeft in samenspraak met het Internetteam een geheel vernieuwde website ‘gebouwd’: www.keltenwoud.nl. Het is de bedoeling deze voortdurend te voeden met actuele informatie evenals goed te onderhouden. Zo ongeveer alles wat voor onze tennisvereniging en de tennishal van belang kan zijn, dient een plek op internet te krijgen. Dan kunt u als lid, huurder, sponsor, tennisliefhebber, aspirant-lid of belangstellende kennis nemen van Keltenwoud op tijdstippen van uw eigen voorkeur. De frequente uitgifte van digitale nieuwsbrieven kan bijdragen aan een actuele informatievoorziening. Deze worden aan het verzamelde e-mailadressenbestand van leden, sponsors en relaties gestuurd. Zo’n Nieuwsflits kan over één onderwerp gaan maar bevat meestal enkele berichten over tennisactiviteiten, accommodatie of andere clubzaken. Wat ook nieuws is, dat voortaan de inschrijfformulieren voor competities en toernooien alleen op de Keltenwoud-website verschijnen en niet meer in het clubblad. Wilt u dus verzekerd zijn van e-mailberichten, dan is uw emailadres nodig. Als u geen KeltenwoudNieuwsflits ontvangt en dat wel graag wil, dan is het in uw belang u zo snel mogelijk te abonneren. Dat kunt u via de website doen.

Ook het publicatiebord in het clubhuis behoort tot de communicatiemiddelen; regelmatig even kijken kan nuttig zijn.

39

KELTENWOUD BENNEKOM


19. Historie Keltenwoud Tennisvereniging Keltenwoud werd formeel op 29 februari 1975 opgericht. De officiële opening van het tenniscomplex aan de Selterskampweg in Bennekom-oost vond plaats op 27 mei 1978. Er waren toen 6 gravelbanen zonder verlichting. Het ledenbestand bedroeg 500. Een eigen clubhuis werd pas een jaar later geopend. In 1982 werd het park uitgebreid met drie banen met verlichting, waardoor een wachtlijst van 400 personen kon worden weggewerkt. Twee jaar later vond het eerste open tennistoernooi plaats, tegelijk met de ingebruikname van een automatische beregeningsinstallatie. Het jaar daarop kwam er verlichting bij op nog eens twee banen. Belangrijke gebeurtenissen waren in 1987 de privatisering van het park door overname van de gemeente Ede, de aanleg van een 10e baan en in 1988 een forse uitbreiding van het clubhuis door de aanbouw van twee kleedkamers met douche- en toiletvoorzieningen. Reeds in 1991 was sprake van serieuze verhuisplannen naar het terrein naast het zwembad De Vrije Slag aan de westzijde van Bennekom, maar dat werd in 1994 om o.a. financiële redenen afgeblazen. In 1995 vierde Keltenwoud op grootse wijze haar 20-jarig jubileum in Buitenzorg. Van de korfbalvereniging DVO werden in 1996 vier kunstgrasbanen gehuurd, zodat voortaan ook ’s winters kon worden getennist. Een elektronische afhangzuil deed zijn intrede (1998) om een jaar later alweer ter ziele te gaan. Zilveren jubileum in 2000 In het millenniumjaar 2000 bestond de viering van het 25-jarig bestaan uit een jubileumkrant en de organisatie van een feestweek. Invoering van een Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS) gebeurde in 2001, waarbij de rating per wedstrijd kon wijzigen. De Keltenwoud-website werd in 2002 gerealiseerd. In hetzelfde jaar kreeg het bestuur mandaat om plannen uit te werken voor de verplaatsing van het park naar het terrein achter het Bennekomse openluchtzwembad. Het wensenpakket was: 12 buitenbanen, tennishal met 4 banen en een nieuw clubhuis. Mede

KELTENWOUD BENNEKOM

40

als gevolg van deze plannen steeg het ledental fors naar 1038 leden. In 2004 werd een aanvraag gedaan voor een bestemmingswijziging voor het nieuwe park. Bij een ecologisch en archeologisch onderzoek in dat gebied Havikse Eng werden vondsten gedaan uit de late IJzertijd, Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen. Het park aan de Selterskampweg werd verkocht aan Grootheest Projecten BV. Instemming leden met plan nieuw tennispark Een jaar later werden de plannen voor verhuizing naar een nieuw tennispark positief beoordeeld door de gemeente Ede en provincie Gelderland. In een buitengewone ledenvergadering begin 2006 gingen honderd aanwezige leden akkoord met de aankoop van de grond voor het nieuwe park, waarna in april de nieuwbouwplannen ter inzage bij de gemeente Ede lagen. In 2007 werd in verband met fiscale voordelen een aparte rechtspersoon opgericht, de stichting Beheer Nieuw Keltenwoud. Taken: de bouwvergunning aanvragen en het park bedrijfsmatig gaan exploiteren. Uiteindelijk kon in de loop van 2009 na negen jaar voorbereiding de officiële opening van het nieuwe tennispark aan de Langschoterweg georganiseerd worden. In Bennekom en omgeving werden 30.000 exemplaren van een Keltenwoud-tenniskrant verspreid. De openingshandeling op 26 september 2009 kwam op naam van burgemeester C. van der Knaap, Heidekoningin Calluna 54e en Heideprinses Erica 35e. Keltenwoud had zijn beoogde nieuwe park. Binnen een half jaar kwam het tussentijds gedaalde ledental weer terug op ‘het oude niveau’: op 16 april 2010 werd het met enig feestvertoon het 1.000e lid ingeschreven.

Fotocollage van de officiële opening van het tennispark in 2009 door burgemeester en Heidehoogheden

41

KELTENWOUD BENNEKOM


20. Activiteitenkalender 201123(1,1*672(516(1 /(17(72(5122,-(8*' 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,(0HL   

   

=$7(5'$*&203(7,7,(

   

 '21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( 

      

-(8*'&203(7,7,( '21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1

=21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,(

   

-(8*'&203(7,7,(

-(8*'&203(7,7,( '21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( (3$$6'$* =21'$*&203(7,7,( ',16'$*&203(7,7,( $/*(0(1( /('(19(5*$'(5,1* '21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 ,1+$$/'$*','2=$ =2&203 

      

-XQL 

,1+$$/'$* =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ,1+$$/'$* ',16'$*&203(7,7,( '2'(1+(5'(1.,1* 83$5.*(6/27(1 ,1+'21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( -(8*'&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 '21'(5'$*&203 7($07(11,6 72667(11,6 -(8*'6(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( -(8*'&203(7,7,( :2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 '21'(5'$*&203 7($07(11,6 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( -(8*'&203(7,7,( :2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 '21'(5'$*&203 7($07(11,6 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( %$5%(&8(-(8*' =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ,1+$$/'$* ',16'$*&203(7,7,(

  

,1+$$/'$*-(8*'&203 :2$921'&203 +(0(/9$$576'$* ,1+'2=$=2&203 72667(11,6 -(8*'6(1,25(1 ,1+$$/'$* =$7(5'$*&203(7,7,( ,1+$$/'$* =21'$*&203(7,7,(

   

72667(11,66(1,25(1

         

 3$11(1.2(.(17(11,6 :2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 7($07(11,6 72667(11,66(1,25(1 H3,1.67(5'$*

)$0,/,(72(5122, :2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 7($07(11,6 72667(11,66(1,25(1 

72667(11,66(1,25(1 23(172(5122,-(8*' 23(172(5122,-(8*' 23(172(5122,-(8*' :2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 23(172(5122,-(8*' 23(172(5122,-(8*' 72667(11,66(1,25(1 23(172(5122,-(8*' ),1$/('$* 23(172(5122,-(8*' 72667(11,66(1,25(1 23(172(5122,6(1 23(172(5122, 6(1,25(1 23(172(5122,6(1 ,1+:2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 23(172(5122,6(1 

-XOL       

72667(11,66(1,25(1 23(172(5122,6(1 23(172(5122, 6(1,25(1 ),1$/('$* 23(172(5122,6(1 72667(11,66(1,25(1

          72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 

72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 

$XJXVWXV 6HSWHPEHU                

72(5122, 72(5122, 72(5122, 72(5122, 72(5122, 72(5122, 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1

 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 =20(57266-(8*' 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 

42

          

 KELTENWOUD BENNEKOM

      

43

KELTENWOUD BENNEKOM

72667(11,66(1,25(1 72667(11,6 -(8*'6(1,25(1  72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 &/8%.$03,2(16&+$3 -(8*'(16(1,25(1 &/8%.$03,2(16&+$3 -(8*'(16(1,25(1 &/8%.$03,2(16&+$3 -(8*'(16(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 &/8%.$03-(8*'6(1 &/8%.$03,2(16&+$3 -(8*'(16(1,25(1 1$-$$56&203(7,7,( &/8%.$03-(8*'6(1 1$-$$56&203-(8*' &/8%.$03-(8*'6(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 1$-$$56&203(7,7,( 1$-$$56&203-(8*' 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 

6RPPLJHDFWLYLWHLWHQ]LMQRQGHUYRRUEHKRXG5DDGSOHHJGHZHEVLWHYRRUGHILQLWLHYHGDWDHQWLMGHQ

72667(11,6 -(8*'6(1,25(1 

 6RPPLJHDFWLYLWHLWHQ]LMQRQGHUYRRUEHKRXG5DDGSOHHJGHZHEVLWHYRRUDFWXHOHGDWDHQWLMGHQ

$SULO   


                

1RYHPEHU 'HFHPEHU 

 72667(11,66(1,25(1   72667(11,66(1,25(1 72667(11,6-(8*'6(1 $%&72(5122, 1$-$$56&203(7,7,( $%&72(5122, 1$-$$56&203-(8*' $%&72(5122, 72667(11,66(1,25(1   72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 1$-$$56&203(7,7,(  1$-$$56&203-(8*' 72667(11,66(1,25(1   72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 1$-$$56&203(7,7,(  1$-$$56&203-(8* 72667(11,66(1,25(1   72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 1$-$$56&203(7,7,(  1$-$$56&203-(8*' 72667(11,66(1,25(1 1$-$$56&203(7,7,( 1$-$$56&203-(8*'

               

 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 &5($7,()0(77(11,6 -(8*'$921'7(11,6 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 +(5)6772(5122, 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1  

72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,6 -(8*'6(1,25(1 61(5772(5122, 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1  72667(11,66(1,25(1  H.(567'$* 7(11,63$5.*(6/27(1 23(1.(/7(1:28' (,1'(-$$5672(5122, (,1'(-$$5672(5122,

Aantekeningen

6RPPLJHDFWLYLWHLWHQ]LMQRQGHUYRRUEHKRXG5DDGSOHHJGHZHEVLWHYRRUGHILQLWLHYHGDWDHQWLMGHQ

2NWREHU 

(,1'(-$$5672(5122, (,1'(-$$5672(5122, (,1'(-$$5672(5122, (,1'(-$$5672(5122, 1$8*(6/27(1KELTENWOUD BENNEKOM

44

45

KELTENWOUD BENNEKOM


Reacties, aanvullingen en suggesties voor de informatiegids kunt u sturen naar: communicatiecommissie@keltenwoud.nl

KELTENWOUD BENNEKOM

EDE 46

47

KELTENWOUD BENNEKOM


3BCPCBOL1SJWBUF#BOLJOH TBNFOVXBNCJUJFTSFBMJTFSFO #JK 3BCPCBOL 1SJWBUF #BOLJOH TUBBU V DFOUSBBM 0O[F SFMBUJF NFU V JT HFCBTFFSE PQ WFSUSPVXFO FO HBBU WFSEFS EBO BMMFFO VX GJOBODJ¿O 6X QFSTPPOMJKLF BDDPVOUNBOBHFS CMJKGU HFÃOUFSFTTFFSE JO V FO VX PNHFWJOH8JKLFOOFOEFMPLBMFSFHJP VXTJUVBUJFFOCFIPVEFOIFUPWFS[JDIUPQVXQPSUFGFVJMMF6LVOU FS PQ WFSUSPVXFO EBU PO[F TQFDJBMJTUJTDIF EJFOTUWFSMFOJOH IPPHXBBSEJH JT 7FSBOEFSU VX QFSTPPOMJKLF TJUVBUJFPGBNCJUJF 8JK[PSHFODPOUJOVWPPSEFCFTUFGJOBODJ¿MFEJFOTUWFSMFOJOH;PLVOUVPOUTQBOOFO UFOOJTTFO CJK ,FMUFOXPVE %BU JT IFU JEFF 0PL EF[F TQFDJBMJTUJTDIF CFUSPLLFOIFJE FSWBSFO /FFN EBO DPOUBDUPQNFU3BCPCBOL1SJWBUF#BOLJOHWJB 

3BCPCBOL7BMMFJFO3JKOJTCFUSPLLFO IPPGETQPOTPSWBO,FMUFOXPVE 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

XXXSBCPCBOLOMWS

KELTENWOUD BENNEKOM

48

Informatiegids Keltenwoud  

Informatiegids Keltenwoud

Informatiegids Keltenwoud  

Informatiegids Keltenwoud

Advertisement