Page 1

K

m

Magazine van tennisveReniging Keltenwoud

Jaargang 35 Nummer 1 maart 2012

• Sponsorcommissie is springlevend • Resultaten van ledenenquête • Meespelen in competitie en toernooien • Open Jeugdtoernooi START OP 18 juni

www.keltenwoud.nl


inhoud Uit het bestuur.................................................... 3

Bridgers komen winter prima door ...........17

Nieuwe openingstijden tennispark .............. 4

Ledenenquête: we zijn tevreden! . ..............18

Reparatie van vloer in clubhuis .................... 4

Winnaars waardebon tennishal ................19

Uitnodiging voor ALV....................................... 5

50+ toernooi: . ................................................. 20

De klok(2)................................................ 5

Vacatures............................................................ 21

Sponsorcommissie springlevend .................. 6

informatie van de jeugdcommissie!

VCL:“Na dit seizoen gaan we afbouwen” . 8

Lentetoernooi voor jeugdleden . ............ 22

Jeugd met 8 teams in competitie..................... 9

Tennispuzzel . ..................................................... 22

Tennispas afhalen vanaf 26 maart ............. 10

Master Etiketten Open Jeugdtoernooi: ... 23

Teamtennis spektakel start op 10 mei.......... 10

Wintertoernooi met 61 kinderen

T-matching in familietoernooi….................11

Pannenkoekentoernooi op 13 juni

Spannend slot HD wintercompetitie............11

Verjaardagskalender Jeugd

Ben Ros ................................................................12

Sportretten

Borrelpraat . ......................................................13

Vrijwilligers vermaken zich.......................... 26

Zomerseizoen openen: 1 APRIL .......................15

Jannie Busser: kunstschilderen ................... 27

Aanplant houtwal is aangevuld ..............15

eindejaarstoernooi groeit........................... 28

Nieuwe leden welkom op 23 maart

..........15

Sportmasseur start spreekuur..................... 30

..........................16

In gesprek met sponsor ETOS BIJL.................. 31

Annemieke en Rien winnen

Nieuw: supertoss op vrijdagavond

. ...... 22

. ........... 23 ......... 23

. .................... 24

................................................... 25

. ........16

Onze sponsors................................................... 32

Training voor AED-vrijwilligers..................16

Activiteitenkalender ....................................... 33

Tennisles nemen? Snel reageren!...................17

In de media........................................................... 34


Uit het bestuur Dit is het eerste nummer van het clubblad in 2012. Het vorige nummer verscheen in november 2011. Voor mijn gevoel lang geleden. Een gevolg van het feit dat vorig jaar is overgegaan naar een verschijningsfrequentie van vier keer per jaar. De gehouden ledenenquête, waarover elders in dit nummer meer informatie, gaf aan dat die frequentie als prima wordt ervaren. KM als geheel scoorde ruim voldoende (35%) tot goed (40%). Het zeer geslaagde eindejaarstoernooi ligt al weer ver achter ons. Dit evenement is voor herhaling vatbaar en dat zal eind dit jaar dan ook gebeuren. De winteractiviteiten lopen ten einde. Per 1 april, bij de start van het “zomerseizoen”, zijn de openingstijden van het park gewijzigd. Een overzicht daarvan staat in dit clubblad en op onze website. De inning van de enigszins verhoogde contributies is inmiddels gaande. Het ledental van de vereniging -ruim 1000- is stabiel te noemen. Dit kan niet gezegd worden van alle andere verenigingen in onze regio. Terugloop van het aantal leden is een zorg en helaas een landelijke trend. Groei komt nauwelijks nog voor. Natuurlijk waren er ook bij ons opzeggingen, maar gelukkig eveneens nieuwe aanmeldingen. De nieuwe leden worden op vrijdagavond 23 maart ontvangen voor een nadere kennismaking. Hen is daarvoor een uitnodiging gestuurd.

Colofon Keltenwoud Magazine Clubblad van tennisvereniging Keltenwoud verschijnt vier keer per jaar in maart, juni, aug/sept en nov. 35e jaargang nummer 1 - Maart 2012 Oplage:

Het informatieboekje dat vorig voorjaar is verschenen, zal nu niet worden vernieuwd. Het lijkt ons nog voldoende bruikbaar. Bovendien worden zo kosten bespaard. In dit kalenderjaar moet de verkoop van het oude park worden afgerond. Dat proces zal de komende tijd de nodige aandacht vragen van het bestuur van de vereniging en van het bestuur van de stichting. Tenslotte wil ik wijzen op de voorjaarsledenvergadering die gehouden zal worden op 27 maart a.s. De agenda treft u verderop in KM aan en de vergaderstukken liggen in de hal van het clubhuis ter inzage. Wij wensen u een goed, sportief, succesvol en zonnig nieuw verenigingsjaar toe.

750 exemplaren

Redactiecommissie: Simon van den Bent, redacteur 0318-453819 svdbent@hotmail.com Nico de Gouw, eindredacteur 06-48587924 ndegouw@xs4all.nl Tineke Hofs, redacteur 0318-417064 t.hofs@hetnet.nl Paul Zaal, redacteur 0318-646905 pzaal@hetnet.nl e-mailadres: redactieKM@keltenwoud.nl Foto’s en illustraties: Jan Demmink, Nico de Gouw, Elize de Groot, Hendrik-Jan Hanning, Marjet Laats, Ton Roks, en anderen Vormgeving: Nico Hoogendoorn Tennispark en clubhuis: (ook postadres) TV Keltenwoud: Langschoterweg 9, 6721 WL Bennekom Telefoon: 0318-430610 www.keltenwoud.nl

Namens het bestuur, René van Dijk, voorzitter

Planning Km in 2012: Nummer 2 bezorging in week 26, vanaf 26 juni; kopij inleveren uiterlijk 8 juni Nummer 3 bezorging in week 37, vanaf 11 september; kopij inleveren 24 augustus Nummer 4 bezorging in week 48, vanaf 27 november; kopij inleveren 9 november Attentie voor commissies en leden / niet vergeten: vóór 9 juni de kopij voor het volgende clubblad, liefst per e-mail in een Word-bestand, inleveren bij: redactieKM@keltenwoud.nl

3


Nieuwe openingstijden tennispark Het bestuur van de vereniging heeft na overleg met het bestuur van de stichting Beheer Nieuw Keltenwoud besloten om met ingang van 1 april 2012 de openingstijden van het tennispark Keltenwoud te wijzigen. Het betreft met name aanpassingen in de openingstijd ’s morgens en de sluitingstijd op zaterdag- en zondagavond. In het weekeinde gaat het park voortaan om 18.00 uur dicht. De openingstijden zijn: In de zomerperiode van 1 april tot 1 oktober: 8.30 – 23.00 uur op maandag t/m vrijdag; 8.30 – 18.00 uur op zaterdag en zondag. In de winterperiode van 1 oktober tot 1 april: 9.00 – 23.00 uur op maandag t/m vrijdag; 9.00 – 18.00 uur op zaterdag en zondag.

Bijzonderheden: Uitzonderingen op deze openingsuren, met name aangaande het sluitingstijdstip, blijven mogelijk bij toernooien, competities en bijzondere bijeenkomsten. Daarnaast is het de vrijheid van de horecapachter om de kantine na 23.00 uur nog open te houden.

Reparatie van vloer in clubhuis De gladde toplaag van de kunststof vloer in ons tenniscomplex vertoont scheuren. Op allerlei plaatsen, zoals in het clubhuis, de keuken en de gangen langs de tennishal zijn ‘breuklijnen’ te zien. Volgens deskundigen komt dat vaker voor bij constructievloeren die door losse elementen verbonden zijn. Maar omdat het toch niet juist is, hebben stichting, parkbeheerder, aannemer en het vloerenbedrijf afgesproken de vloeren nog voor de start van het nieuwe tennisseizoen te repareren. De toplaag wordt afgeslepen en na reparatie van de scheuren opnieuw aangebracht. De werkzaamheden veroorzaken overlast en gebeuren fasegewijs. Als eerste zijn clubhuis (entreehal en kantine) en keuken aan de beurt (week 12, onder voorbehoud tot 24 maart!). Deze ruimten zijn dan niet toegankelijk. In de week van 26 maart (week 13) zijn de bestuurskamer, de toiletten en de douches gesloten in verband met de reparatie van de vloeren daar. De tennishal is dan wel bereikbaar via de zij-ingang achterin de hal. Nadere informatie en bewegwijzering treft u aan op de deur van de tennishal. *Een van de scheuren in de vloer van het clubhuis. 4


UIT

column

DEZE RUBRIEK BELICHT WISSELENDE ONDERWERPRN IN KELTENWOUD OP LUCHTIGE, LICHTKRITISCHE WIJZE. REAGEREN MAG.

De klok(2)

door: deuce

Ieder mens is gevoelig voor complimenten. Zelfs een schouderklopje kan al een brede lach tevoorschijn toveren en goed zijn voor het zelfvertrouwen. Niets menselijks is de redactieleden van dit clubblad vreemd, dus als team zijn wij zeer verguld van een van de uitkomsten van het onderzoek onder de leden van Keltenwoud. Het Keltenwoud Magazine krijgt een uitstekend rapportcijfer en wordt door het overgrote deel van de leden zeer gewaardeerd. Over het onderzoek is elders in dit clubblad meer te lezen en het is best wel aanlokkelijk om het op deze plek over meer positieve punten te hebben. Maar dat doen we niet, want het onderzoek is een uitgelezen kans om terug te komen op een onderwerp van precies een jaar geleden (!) in deze rubriek. Juist: de klok. De buitenklok welteverstaan. De column toen eindigde met: “PS: mocht de klok er inmiddels hangen, dan is uit de droom van de tijd de werkelijkheid geboren, heeft de tijd de werkelijkheid ingehaald.” Je kunt die woorden ook lezen als een nadrukkelijke wens om de buitenklok te realiseren, maar de kille realiteit is dat hij er een jaar later nog steeds niet hangt. En laat nou één van de zeg maar ‘negatieve’ uitkomsten van het onderzoek zijn, dat het overgrote deel van de geënquêteerden het ontbreken van de buitenklok als een groot gemis ervaart. Nou mag het bestuur van Keltenwoud, en in het verlengde daarvan de stichting Beheer Nieuw Keltenwoud, zich misschien weinig aantrekken van deze column, het onderzoek moet toch welhaast de ogen wijd openen. Om het positief uit te drukken: dit is voor het bestuur een uitgelezen kans om daadkracht te tonen, om te laten zien dat een grote wens van de leden serieus wordt genomen en ten uitvoer wordt gebracht. Als het bestuur tot actie overgaat en de luide roep om de klok niet negeert, kan dat wellicht het begin zijn van een kentering in de belangstelling van de leden van Keltenwoud voor de bestuurlijke activiteiten. Want gezien de zeer magere opkomst tijdens de laatste ledenvergadering schort het daar nogal aan. Ja, als een actiegroep de benoeming van een erelid erdoor wil krijgen, dan zit er ineens een acceptabel aantal mensen in de zaal. In september vorig jaar wilden, buiten de zes bestuursleden, welgeteld 22 leden zich persoonlijk op de hoogte laten brengen van de laatste ontwikkelingen bij Keltenwoud. Een schamel aantal, dat waarschijnlijk te verhogen is door actie en gevolg. En laat de buitenklok dan de katalysator, de versneller van dit proces zijn. Of is hier de wens de vader van de gedachte?

Uitnodiging voor ALV Deze algemene ledenvergadering (ALV) van Tennisvereniging Keltenwoud wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2012, aanvang 20.00 uur. Plaats: clubhuis. Alle leden zijn van harte welkom. Agenda 27 maart 20.00 uur 1. Opening. 2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken. a. openingstijden tennispark vanaf 1 april 2012. b. informatiegids. c. ingekomen stukken. 3. Notulen van de ALV van 27 september 2011 (bijlage*). 4. Begroting 2012-2013 van: a. Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud. b. Tennisvereniging Keltenwoud (bijlage*). 5. Uitslag ledenenquête*. 6. Benoeming van Jos van Kroonenburg tot lid van het stichtingsbestuur. 7. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden. 8. Rondvraag. 9. Sluiting *De bijlagen liggen gedurende 14 dagen voor de vergadering, dus sinds 13 maart, ter inzage in het clubhuis.

IN MEMORIAM DEZE RUBRIEK BELICHT WISSELENDE ONDERWERPEN Op 15 januari 2012 is André van der Walle overleden op de leeftijd van 49 jaar. Lange tijd is André een betrokken en actief lid van onze vereniging geweest. Bovendien was hij een aantal jaren als groundsman op het oude park aan de Selterskampweg in dienst van de vereniging. Veel mensen kenden hem daardoor en omgekeerd kende hij veel clubleden. Met respect en waardering denken wij aan hem terug. Zijn vrouw Henriëtte en dochter Michelle wensen we heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies. Het bestuur.

5


Martin Dijkhuizen en Lia Draijer nieuwe voorzitter en secretaris

De opening van het nieuwe park in september 2009 heeft Keltenwoud op vele fronten nieuw leven ingeblazen. Een mooi voorbeeld is de sponsorcommissie. Op het oude park aan de Selterskampweg op sterven na dood, nu ruim tweeënhalf jaar later springlevend. Onlangs werd de vijftigste sponsor verwelkomd en het einde is nog niet in zicht. Een gesprek met twee vertrekkende en twee nieuwe commissieleden.

Sponsorcommissie springlevend Voorzitter Theo Michels en secretaris Cor Weijman zetten er op 1 april een punt achter. Het duo heeft dan samen met Gerard van Breda, Jelle Thien en Turgay Urganci bijna drie jaar de kar getrokken van de sponsorcommissie. “Het wordt tijd voor vers bloed, voor nieuwe mensen. Die hebben andere contacten en kennen weer andere mensen”, zegt Theo Michels. Martin Dijkhuizen en Lia Draijer nemen hun plek als voorzitter en secretaris in. Voordat zij aan het woord komen, blikken we eerst terug op de afgelopen periode.

In 2009 helemaal opnieuw begonnen “We hebben de sponsorcommissie vanaf de grond weer moeten opbouwen”, vertellen Theo Michels en Cor Weijman. In mei 2009 begonnen zij aan het karwei om bij de opening van het nieuwe park in september goedbeslagen voor de dag te komen. Er werd een professioneel sponsorplan opgezet en een goed verzorgde brochure gemaakt. “We hebben ook bij andere clubs rondgekeken en met veel mensen overleg gehad. Toen we begonnen, hadden we nog maar rond de zeven sponsors. Er hingen nog oude doeken met oude telefoonnummers. Bij de benadering van de bedrijven dachten we vaak ‘nee’ te zullen horen, omdat het crisistijd was. Het was best wel een verrassing dat het veelvuldig ‘ja’ werd. Voor ons was dit een enorme stimulans om door te gaan. Het mooie, nieuwe tennispark heeft daarbij natuurlijk een grote rol gespeeld.”

Ingaan op wensen sponsors Theo en Cor vinden het belangrijk dat de sponsors, zoals zij het uitdrukken, ‘vertroeteld’ worden en serieus aandacht krijgen voor hun wensen en ideeën. “Op die manier willen we onze waardering uitspreken. Zo houden 6

*(vlnr) Lia Draijer en Martin Dijkhuizen die als secretaris respectievelijk voorzitter van de sponsorcommissie de taak overnemen van Theo Michels en Cor Weijman. we in april een sponsoravond en dat wordt zeer gewaardeerd. Verder worden ze uitgenodigd voor de avond van de kaderleden en de nieuwjaarsreceptie. En het gaat ook om kleine dingen, zoals een attentie in januari.”

Sponsorgeld naar nuttige zaken De sponsorcommissie is vooral de boer opgegaan in Bennekom, maar ook bedrijven uit Ede, Wageningen en Veenendaal steunen Keltenwoud financieel. In een enkel geval kwam het bedrijf naar Keltenwoud toe. De commissie valt onder de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud, die het geld int. Het bestuur van de tennisvereniging maakt een lijstje met onderwerpen waar de sponsorgelden aan worden besteed. Het grootste bedrag gaat naar de trainingen voor jeugdspelers. Theo Michels: “De sponsors willen zien dat hun geld aan iets nuttigs wordt besteed.” Bedrijvencompetitie opzetten De nieuwe commissievoorzitter Martin Dijkhuizen is zelf ondernemer en woont in Ede. Volgens hem ligt vooral in Ede-Zuid nog een heel gebied voor leden en sponsors braak. Hij barst van de ideeën en is mede daardoor gevraagd voor de sponsorcommissie. “Keltenwoud is een prachtige club, maar het kan nog veel mooier. Van belang is dat het bestuur met ons meedenkt, dat we wederzijds brainstormen over onze ideeën. Wat betreft sponsoring gaan we op dezelfde voet door, maar ik sta wel een nieuwe aanpak voor, een andere manier om naar sponsoring te kijken.”


Martin Dijkhuizen wil een tipje van de sluier oplichten. Naast het streven naar verjonging binnen alle gelederen van de vereniging, wil hij zich inzetten voor de realisering van een bedrijvencompetitie op een doordeweekse avond in de wintermaanden in de tennishal. Een voorbereidingswerkgroepje mikt op de vrijdagavond. “Op die manier haal je veel nieuwe mensen naar het tennispark, het is goed voor de omzet in het clubhuis en je trekt potentiële sponsors.”

Tweede sponsorbord in clubhuis Lia Draijer, die in het verleden al secretaris was in het clubbestuur, ontdekte al vrij snel dat zij in een gespreid bedje terecht kwam. “Cor Weijman heeft alles keurig verzorgd achter gelaten. Aan de ene kant is het een uitdaging om nog meer sponsors binnen te halen. Aan de andere kant moeten we er eerst voor zorgen dat we houden wat we hebben. Een aantal sponsorcontracten loopt dit jaar af en daar gaan we eerst mee aan de gang.” Om de nieuwkomers te stimuleren laat Theo Michels tot slot weten, dat hij een tweede sponsorbord voor het clubhuis heeft besteld. Het eerste is met vijftig bedrijfsnamen letterlijk tot de rand gevuld. Lachend zegt hij: ”Op dat tweede bord moet het natuurlijk geen kale boel worden.” De borden aan weerszijden van het tv-scherm zullen dag in dag uit laten zien welke sponsors bijdragen aan het goed functioneren van Keltenwoud. Op onze website is veel meer informatie te vinden over de sponsoring en de verschillende sponsormogelijkheden. Deze variëren van een langdurig hoofdsponsorschap, een groot winddoek op het tennispark tot een reclamebord in tennishal of langs de buitenbanen. Iedereen die een bedrijf of organisatie kent die mogelijk interesse in sponsoring heeft of daar meer over wil weten, kan dit doorgeven aan de sponsorcommissie, e-mailadres: sponsorcommissie@keltenwoud.nl Simon van den Bent

*Het boordevolle sponsorbord in het clubhuis.

Sponsoravond op 17 april in tennishal Alle sponsors van Keltenwoud hebben een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse sponsoravond. Dit jaar zal deze ontmoeting op dinsdag 17 april een gezellige drukte geven in het clubhuis en de tennishal. De sponsorcommissie organiseert de sponsoravond op ons nieuwe tennispark nu voor de derde keer. Op 12 april vorig jaar lieten veel sponsors weten er ‘ook de volgende keer bij te willen zijn’. Na verwelkoming namens de besturen van tennisvereniging en stichting, verzorgden BTO-trainers toen een geslaagde tennisclinic. Aansluitend was er een geanimeerd samenzijn, uitermate geschikt om allerlei zaken te bespreken en te netwerken.

7


Herma Florissen en Nicole Oosterveld leiden competitie in goede banen

Vanaf 4 april barsten de tenniscompetities weer los. Als eerste de zaterdagmiddag- en de zondagcompetitie die dit jaar in het Paasweekeinde starten. Daarna volgt de dinsdagochtendcompetitie (10 april-29 mei) en van 16 mei-27 juni de woensdagavondcompetitie. Als afsluiter is er van 14 september tot eind oktober de najaarscompetitie. Herma Florissen en Nicole Oosterveld zorgen er bij Keltenwoud voor dat alles rondom deze competities in goede banen wordt geleid. Zij doen dat voor het derde seizoen en het wordt tijd het duo voor het voetlicht te plaatsen. Al vinden ze dat zelf niet echt nodig. *Herma Florissen (rechts) en Nicole Oosterveld, bij Keltenwoud bezig aan hun derde jaar als verenigingscompetitieleider.

“Na dit seizoen gaan we afbouwen” Herma Florissen en Nicole Oosterveld maken aan het begin van het gesprek meteen een statement. “Dit wordt ons derde seizoen en hierna gaan we afbouwen. Het wordt tijd dat anderen het van ons overnemen. We hopen dat we enkele leden kunnen motiveren om een seizoen met ons mee te lopen en het jaar daarna doen we mee op de achtergrond.” Zo, dat is in elk geval duidelijk. De totale periode van vijf jaar is niet voor niets. De geldigheidsduur van de cursus voor verenigingscompetitieleider (VCL) die Herma en Nicole volgden, is namelijk vijf jaar. “We hebben geen zin om die cursus opnieuw te doen.”

Programma voor kandidaat-opvolgers Het duo wil kandidaat-opvolgers niet afschrikken, maar Herma en Nicole moeten toegeven dat ze vrijwel het hele tennisseizoen bezig zijn met het competitiegebeuren. Een opsomming. In oktober beginnen ze met de voorbereidingen voor de voorjaarscompetities. Begin december leveren zij de teamopgaves in bij de tennisbond, twee weken na de sluiting van de inschrijving bij Keltenwoud. “We hebben dan nog tijd om eventueel met wat spelers en speelsters te schuiven. We proberen zoveel mogelijk de persoonlijke wensen in te vullen en we kunnen zeggen dat het dit jaar soepel is verlopen.” In januari worden de spelerslijsten opgehangen en op de website geplaatst.

8

Vanaf eind januari speelt de voorbereiding van de woensdagavondcompetitie, waarvoor de leden van Keltenwoud zich tot 5 maart konden opgeven.

Bijeenkomsten met teamcaptains Medio maart stuurt de tennisbond de paperassen voor de voorjaarscompetities. De VCL’en nodigen alle teamcaptains uit om de schema’s op te halen, waarbij zij hen tevens gezamenlijk uitleg geven over het verwerken van de uitslagen en bijpraten over onder meer wijzigingen in het reglement. Als de voorjaarscompetities volop draaien, worden half mei ook de teamcaptains van de woensdagavondcompetitie uitgenodigd om bijeen te komen. En aan het slot van de voorjaarscompetities worden de inschrijfformulieren voor de najaarscompetitie op de website gezet. De belangstelling daarvoor is groeiende bij Keltenwoud, ook bij de jeugd.


Op de al genoemde cursus voor VCL wordt ook ingegaan op de reglementen van de KNLTB: zoveel teams voor zoveel banen, de eisen aan de teamopbouw, de invallers- en de dispensatieregeling, enzovoorts. “Elk jaar moeten we alles wel weer even doornemen. Vooral de invallersregeling is ingewikkeld. Ook zijn er telkens wel een paar wijzigingen, maar we moeten zeggen dat een en ander goed geregeld is bij de bond”, aldus Herma en Nicole.

Alleen wedstrijdleider op zaterdag Het probleem van de wedstrijdleider tijdens de speeldagen in de competities hebben ze grotendeels opgelost. Die is alleen nog nodig op de zaterdagmiddag, wanneer er te veel teams zijn voor het aantal beschikbare banen. Herma Florissen: “Het is zo dat je geen wedstrijdleider nodig hebt als iemand van ons als VCL maar bereikbaar is. Bovendien is Nicole de helft van de tijd op zaterdag aanwezig en ik op zondag. We hebben het inschrijfgeld verhoogd, waardoor alle teams hun tennisballen kunnen houden. Dus we hebben niemand meer nodig om die na afloop in te zamelen. De wedstrijdleider op zaterdag hoeft ook niet meer tot het einde te blijven.”

Ideaal: één VCL per competitie Een door Herma en Nicole geïntroduceerde nieuwigheid is de teamtraining. Die werd eerder alleen gegeven aan de zondagteams en de jeugdteams. Vorig jaar maakten ook teams die uitkomen in de zaterdagmiddag- en de dinsdagmorgencompetitie gebruik van de gelegenheid om gezamenlijk te trainen. Vanaf half maart kunnen alle ploegen zich op deze wijze voorbereiden op de competitie. “De volwassenen moeten het wel zelf regelen met de trainers en zelf betalen.” Het VCL-duo hoopt vurig dat een aantal leden van Keltenwoud bereid is om hun taken over te nemen: “Dan kunnen wij iets anders gaan doen binnen de vereniging.” Ze besluiten met de voorstelling van een ideale situatie. “Eigenlijk zou je voor elke competitie iemand moeten hebben om de voorbereidingen en het verloop te regelen.” Dan is een vijftal Keltenwoudleden nodig die als Verenigingscompetitieleider optreden, maar waarbij ieder afzonderlijk daaraan veel minder tijd hoeft te spenderen dan het duo nu doet. Of dat haalbaar is? De toekomst zal het uitwijzen.

Jeugd met 8 teams in competitie Bij de jeugd heeft Keltenwoud dit jaar acht teams in de voorjaarscompetitie: vijf op zondag, twee op woensdag en een vrijdagmiddag driekwart team. De indeling is bij de spelers bekend en hangt in het clubhuis. We hopen vooral dat iedereen leuke wedstrijden speelt, en misschien hebben we straks wel één of meer kampioenen.

Speeldagen De woensdagteams trappen af op woensdag 4 april. Ze komen ook op de baan op 11 april, 18 april, 9 mei, 16 mei en 23 mei. Eventueel inhalen gebeurt op 25 april en/of 30 mei. De jeugdteams, die op zondag spelen, hebben 9, 15, 22, 29 april, 13 en 20 mei in hun agenda staan, evenals 3 juni als laatste wedstrijddag (bij goed weer). Als zondagteams moeten inhalen, kan dat o.a. op 17 mei, 28 mei en/of 10 juni.

Nog meedoen als reservespeler De verenigingscompetitieleider Liesbeth Preller (jeugd) laat weten “dat wij wat krap in de reservespelers zitten”. Dus ook al heb je jezelf niet opgegeven voor de competitie en wil je misschien wel een keer mee doen, dan kun je je bij haar aanmelden. Het e-mailadres is: liesbeth.preller@hetnet.nl

Simon van den Bent

9


Tennispas afhalen vanaf 26 maart Gert Marcus heeft de pasjes voor het nieuwe tennisseizoen al binnen. Vanaf 1 april kun je op de buitenbanen alleen afhangen met deze nieuwe tennispas, die ook nodig is in competities en toernooien. Bovendien geven sommige sponsorbedrijven korting op aankopen bij vertoon van de Keltenwoud-pas. U/jij kunt uw/jouw tennispas vanaf 26 maart a.s. afhalen bij onze parkbeheerderledenadministrateur. Gert Marcus houdt hiervoor zitting op maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 maart, telkens van 11.00 – 12.00 uur, plus op vrijdagavond 30 maart van 18.00 – 20.00 uur.

*Gert Marcus in de startblokken voor de afgifte van de nieuwe tennispassen.

Om de tennispas mee te nemen, moet aan alle financiële verplichtingen (met name de contributiebetaling) zijn voldaan.

Teamtennis spektakel start op 10 mei Binnenkort brandt weer een spektakel los op ons tennispark. Op donderdag 10 mei starten we een donderdagavondcompetitie, teamtennis genaamd. Dit is een competitie voor recreanten die elkaar op sportieve wijze vijf speelavonden bestrijden in het dubbelspel. Inmiddels een wereldberoemd evenement binnen Keltenwoud…. Teamtennis is vooral voor nieuwe leden een ideale mogelijkheid om kennis te maken met de Keltenwoud-sfeer, met vele andere leden van de vereniging en met het wedstrijdtennis. Teamtennis is ontspannen en leuk; veel plezier, enthousiasme en gezelligheid. Voor nieuwe leden is teamtennis een kans om partners voor de rest van het tennisseizoen te vinden. Donderdagavondcompetitie 10 mei – 14 juni Deze recreatieve competitie wordt gespeeld op 5 donderdagavonden. De speeldagen zijn: 10 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni en 14 juni. Op donderdag 17 mei wordt niet gespeeld, het is dan Hemelvaartsdag. Er worden maximaal 12 teams samengesteld. Afhankelijk van het inschrijfresultaat bestaan deze teams uit minimaal 2 dames en 2 heren. Vijf mooie avonden lang wordt er op zes banen een onderlinge competitie gespeeld, van 18.45 tot 22.00 uur. Elk team speelt 1 damesdubbel, 1 herendubbel en 2 mixed dubbels. Elke wedstrijd duurt 45 minuten. De teamcaptain bepaalt in overleg met de tegenpartij de volgorde van de partijen en de samenstelling van de dubbels.

Vaste teamleden en reserves Bij aanmelding voor deze competitie wordt verwacht dat je alle vijf avonden beschikbaar bent: 10, 24, 31 mei, 7 en 14 juni! Je kunt je als reserve opgeven wanneer je een of meer avonden verhinderd bent. De ervaring leert dat alle reserves volop aan hun trekken komen. Bovendien is de recreatiecommissie blij met een flinke reservelijst. De commissie verwacht ook dit jaar weer een grote belangstelling.

Inschrijving sluit op 23 april Vanaf 1 april kun je inschrijven via een inschrijfformulier in het clubhuis of op de Keltenwoud-site: www.keltenwoud.nl. Graag het inschrijfformulier deponeren in de witte bus in de hal van het clubhuis. De inschrijving sluit op maandag 23 april. De financiële bijdrage voor het welslagen van dit toernooi bedraagt € 15,- per persoon, te voldoen aan jouw teamcaptain op de eerste speelavond 10 mei. De captains ontvangen tijdig een programmaoverzicht. Dit overzicht verspreiden zij over de andere teamleden. De Recreatiecommissie

10


T-matching in familietoernooi op 27 mei… Het Pinkster-Familietoernooi is voor Keltenwoud een jaarlijks terugkerend evenement. Het hek van ons tennispark gaat open voor alle leden en niet-leden. Dit is dé gelegenheid om aan je naasten duidelijk te maken waarom je toch zoveel uur doorbrengt op ons mooie (nieuwe) park. Het is een toernooi met dubbelspel. Je kiest als partner: oom, tante, opa, oma, kleinzoon, kleindochter, broer, zus of die buurman of buurvrouw waar je al heel lang eens mee wil tennissen. Vriend of vriendin, zelfs echtparen kunnen zich inschrijven voor het Familietoernooi op 1e Pinksterdag.

Inschrijven voor 15 mei Vanaf 1 april kun je inschrijven via een inschrijfformulier in het clubhuis of op onze website www.keltenwoud.nl. Graag het inschrijfformulier deponeren in de witte brievenbus in de hal van het clubhuis. De inschrijving sluit op maandag 14 mei. De recreatiecommissie zorgt voor een evenwichtige indeling. Het toernooi begint op 27 mei om 11.00 uur en eindigt, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, om 16.00, 17.00 of 18.00 uur. Er wordt gespeeld in poules. Elk team speelt 3 partijen van 45 minuten, verdeeld over de hele dag. Vanaf donderdag 24 mei hangt de indeling en het speelschema in het clubhuis en is te bekijken op de Keltenwoud-site. Als deelnemer dien je 15 minuten voor aanvang van de eerste partij aanwezig te zijn. De bijdrage van 5 euro per persoon voor deelname dient vooraf te worden voldaan. Wij rekenen op mooi weer. Zorgt u voor een goede combinatie: T-matching? De Recreatiecommissie

Spannend slot HD wintercompetitie Geert Jansen organiseert al heel lang de herendubbel wintercompetitie op donderdagavond. Hij doet dit nu samen met Teunis Jan van Eldik. Tussen begin november en eind februari worden 8 speelavonden gepland plus een aantal inhaaldata. Deze zijn vanwege afgelastingen door sneeuw en vorst hard nodig. In twee poules ingedeeld spelen alle 36 deelnemers elke avond twee keer 50 minuten. De grootste zorg is dat er telkens 4 mannen en 3 ballen op het juiste tijdstip op de baan zijn. Vooral de baanbezetting mankeert soms even, ook al is er een namenlijst met een tiental invallers. Er wordt in wisselende combinaties steevast fanatiek getennist, want Geert noteert de gamestanden nauwkeurig. Veel spelers zeggen zelf dat ze de ranglijst niet bijhouden, maar ondertussen houdt het hen wel bezig. Het deert de pret niet, want na afloop is met een drankje en een hapje altijd goed toeven in het clubhuis.

Wim van der Wilden (links) en Piet van Herp feliciteren elkaar op voorhand al met het eindresultaat. Winnaars op donderdag 29 maart De slotavond van de HD-wintercompetitie is op 29 maart. Dan worden de kampioenen gehuldigd. In poule A is Martin Dijkhuizen met 23 punten zeker van de eerste plaats. Hij blijft Rien Busser en Vincent Brokken nipt voor. In de andere poule is het nog heel spannend: Piet van Herp voert de ranglijst aan met 24 punten vóór Wim van der Wilden met 23 punten. Beide spelen op de slotavond één wedstrijd met een voor hen nieuwe dubbelpartner. Als ze alle twee winnen, blijft Piet bovenaan staan, maar ook stuivertje wisselen met Wim of gelijk eindigen behoort tot de mogelijkheden. Nico de Gouw

11


Ben Ros hangt tennisracket aan de wilgen “Als de lol je ontgaat, moet je stoppen”. Hoewel het hem zwaar valt, heeft Ben Ros toch de knoop doorgehakt: hij stopt met tennissen. Nu houden er wel meer mensen mee op, maar Ben Ros is een geval apart. Hij is namelijk met 88 jaar (!) het oudste lid van Keltenwoud. Je zou verwachten bij iemand op zijn leeftijd dat de fysieke conditie de belangrijkste oorzaak is dat hij het tennisracket aan de wilgen hangt. Maar dat is niet het geval. Ben Ros legt uit: “Fysiek ben ik beter dan in mijn hoofd, daar begint het te slijten. Ik heb problemen om de stand bij te houden en dat ontneemt mij voor een groot deel het genoegen in het tennissen. Daarbij heb ik wat problemen met mijn schouder en heb ook steeds meer moeite om sprintjes in te zetten. Ja, dan worden alle kleine bezwaren één groot bezwaar.”

“Van jongs af aan wilde ik tennissen” Hard lopen blijft Ben Ros wel doen. Dat doet hij al vanaf 1970 wekelijks met een groep onder leiding van Gert Enneman en zelf trekt hij er drie tot vier keer in de week op uit in het bos. Het lopen gaat nog goed. Het is hetzelfde ritme en ik hoef er in tegenstelling tot het tennissen niet bij na te denken. Ik wil daar zo lang mogelijk mee doorgaan”, vertelt Ben, die geboren is in de Achterhoek en in 1957 in Bennekom kwam wonen. Pas op zijn 62ste werd hij lid van onze club, terwijl hij toen toch al tientallen jaren tenniste. “Ik ben ergens in de jaren vijftig begonnen. Op weg naar school in Winterswijk keek ik door het gaas van het tennispark en als boerenjongen vond ik het prachtig om te zien hoe de elite van mijn woonplaats een balletje stond te slaan. Dat wilde ik ook.” Voor zijn werk (gewassenonderzoek met specialiteit aardappels) verhuisde Ben Ros vlak na de oorlog naar Wageningen. Hij ging tennissen op een personeelsbaan aan de Bornsesteeg en sloeg ook menig balletje op de baan achter Indian Summer op de Bovenweg, het huis van de bij oude Bennekommers welbekende mevrouw Kempees.

Lid sinds 1986; vanaf nu slapend lid Waarom werd hij pas in 1986 lid van Keltenwoud? Ben: “Ach, er waren genoeg andere mogelijkheden om te tennissen. Ik sloeg wel eens een balletje met Adri van de Klooster, die later erelid werd. Hij heeft mij destijds 12

*De 88-jarige Ben Ros stopt als oudste lid van Keltenwoud met tennissen. Het racket kan figuurlijk gesproken de boom in…..

geïntroduceerd. Ik kende bij de club al wat mensen en vond de sfeer meteen heel prettig. Ik deed vaak mee aan toernooien, zoals het familietoernooi met de kleinkinderen. En aan de toss op vrijdag. Later ben ik naar het tossen bij Lenie Verhaegh gegaan, dat was meer mijn niveau.” Ben’s vrouw Anke laat een ingelijste voorpagina zien van het Bennekoms Nieuwsblad van 6 augustus 2008. Een artikel over het twintigste 50-plustoernooi met een actiefoto van de oudste deelnemer, de destijds 84-jarige Ben Ros. Als geintje kwam hij ooit met een wandelstok naar de prijsuitreiking, een jaar later met een rollator en het daaropvolgende jaar in een rolstoel. Een bank van het oude tennispark in de tuin van de woning aan de Margrietlaan herinnert aan werkzaamheden die Ben Ros verrichtte als vrijwilliger: banken verven en opknappen in de winter en het clubhuis een grondige verfbeurt geven. Helemaal verloren voor de club gaat Ben Ros niet. Hij blijft slapend lid (“Krijg ik dan nog wel het clubblad?”) en hij zal zeker op menige zaterdagmiddag naar het clubhuis komen. “Er is dan een vaste groep die na het tennissen gaat bridgen en schudjassen. Zo tegen vijf uur ga ik daar naar toe. Het is altijd heel gezellig. Ik drink dan één wijntje. Niet meer, want ik moet nog op de fiets terug naar huis.” Simon van den Bent


Borrelpraat Na de intrede van de winterperiode moeten we het zomerseizoen vergeten en wordt het tennisgebeuren voor ons vanzelf anders. Niet meer na een vermoeiende wedstrijd lekker buiten op het terras zitten, maar binnen in de kantine je vertier zoeken. Je mist ze wel, die rooie poes Lia en de gevlekte kater Bertus. Op het buitenterras zoeken ze me altijd op; kennelijk zien ze in mij een kattenliefhebber en schooien ze om alles wat voor een kat enigszins eetbaar is. Om wat terug te doen leggen ze soms een pas gevangen vette muis aan mijn voeten, die ik op gepaste wijze weiger. Ik heb beiden nu al maanden niet meer gezien, waarschijnlijk houden ze een winterslaap. “Sonja, Sonja….” Donderdag in de namiddag, op één van onze vaste tennistijden, is het rond 4 uur zoals gewoonlijk druk. De jonge moedertjes of soms opa’s en oma’s rijden af en aan, de mooie bolides volgeladen met allerlei kleintjes die op tennisles komen. Wanneer ze worden losgelaten op de parkeerplaats, rennen ze allemaal zo hard mogelijk richting tennishal, waar tennisjuf Sonja hen enthousiast staat op te wachten. Dat Sonja populair is bij de kinderen is al uit de verte hoorbaar. “Sonja, Sonja!” klinkt het zo hard dat het binnen in de kantine hoorbaar moet zijn. Bij mooi winterweer luistert Sonja buiten al even naar de verhalen die ze nu weer te vertellen hebben. Met soms wel zes kindertjes om zich heen informeert ze hoe het op school was en of ze de week weer goed zijn doorgekomen. Een vertederend gezicht. Keltenwoud boft toch maar met zo’n tennistrainster. Wij proberen de tennisdraad weer op te pakken na enkele minuten van afleiding en moe, bezweet maar voldaan na drie sets spelen vereren wij de tenniskantine met ons bezoek. Voor het raam met het beste zicht naar de hal zie ik op welke enthousiaste manier de kids door Sonja worden bezig gehouden, mede gadegeslagen door de jonge moeders en grootouders. Sommigen zitten nu al vergenoegd te kijken of hun (klein)kind een aanstaande wereldtopper zal worden. Ik kan hen verzekeren dat de kans nihil is. Pinda’s eten Na de eerste alcoholloze versnapering wordt het tijd voor wat sterkers, meestal wijn en bier binnen ons viertal en kunnen de wereldproblemen worden besproken. Een schaaltje pinda’s erbij, het leven voor gepensioneerden is nog niet zo slecht. Of de pensioenen nu wel of niet worden gekort dan wel geïndexeerd, daarover kunnen wij ons nog niet echt druk maken. We merken het wel in 2013, wie dan leeft dan zorgt.

Turgay bromt nog wat na over de pinda’s die hij uit zichzelf bij ons heeft neergezet en vertelt dat er nog al wat mensen zijn die alleen een kopje koffie drinken, nog geen dubbeltje fooi geven en er dan ook pinda’s bij verlangen. “Ik draai er gemiddeld per week tien kilo doorheen, kost me zwaar geld. Ik hoef het ook niet te doen. Jullie zijn goede klanten van mij, maar ik denk dat ik voor een aantal anderen maar een pinda-automaat neerzet. Zul je zien dat ze geen pinda meer eten”. Ik merk het al, de gemiddelde Keltenwoud tennisser staat niet bepaald bekend als een frequente vrijgevige kantinebezoeker; een aantal gaat linea recta na het tennissen huiswaarts. Ontbrekende klok houdt ons binnen…. Na een geslaagde tennispartij is voor ons het motto: gezelligheid kent geen tijd. Komt natuurlijk ook omdat er nog steeds geen klok op ons park hangt, ondanks eerdere toezeggingen van het bestuur. Vreemde zaak, de helft van het bedrag is reeds in 2010 door een oud-voorzitter en tevens erelid toegezegd, maar enige activiteit is er op dat gebied niet te bespeuren. Na enige discussie over dit telkens terugkerend onderwerp snappen wij eindelijk dat dit een bewuste keuze van het bestuur is. Zonder klok houd je de tennissers langer in de kantine, kijk maar naar ons. Paul Zaal

En nu ook nog een buiten...

13


Je voelt je zeker bij Guijt verzekeringen

Guijt verzekeringen is gevestigd in Arnhem, Bennekom, Cuijk, Gendt, Grave, Heythuysen, Kerkrade, Lent, Melick, Nijmegen en Uden

Kantoor Bennekom Dorpsstraat 64 6721 JM Bennekom Tel. (0318) 41 77 07

V RReemst eemst VHet an wordtR nog leuker Van an eemst Schildersbedrijf Schildersbedrijf

Schildersbedrijf

Heterwordt nogmet leuker als iemand je als ermeedenkt. iemand met je Schilder, Glaszetter, Behanger. meedenkt. Schilder, Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger.

Korenlaan 36 Korenlaan 36 36 Korenlaan 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom Tel. (0318) 417884 / 420308 Tel. (0318) 417884 / 420308 Tel. (0318) 417884 / 420308

SCHILDER GLASZETTER BEHANGER SCHILDER SCHILDER GLASZETTER GLASZETTER BEHANGER

BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF ERKEND SCHILDERSERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

EN AFWERKINGSBEDRIJF

14

Portugalhome bemiddelt in de aan- of verkoop van uw woning in Portugal. Kijk voor een uitgebreid en gevarieerd Portugalhome bemiddelt in de aan- of verkoop van uw aanbod in heel Portugal op onze website

woning in Portugal. Kijk voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod in heel Portugal op onze website WWW.PORTUGALHOME.NL PortugalWWW.PORTUGALHOME.NL Home Real Estate - Makelaardij o.g. Laarweg 78 6721 DG Bennekom Tel.: (0031) (0)318 630566- /Makelaardij (0)629305085 Portugal Home Real Estate o.g.

Laarweg 78 6721 DG Bennekom Tel.: (0031) (0)318 630566 / (0)629305085

BUSSER TRANSPORT B.V. BENNEKOM Goed voor Goed vooruu Goed voor u

Bennekom

Bennekom Dorpsstraat Bennekom 60 Dorpsstraat 60 0318 - 41 63 89 Dorpsstraat 60 0318 41 63 89 0318 - 41 63 89

en enuw uwhaar haar en uw haar Wolfheze Wolfheze Heelsumseweg 12 Wolfheze Heelsumseweg 026 - 48 21 280 1212 Heelsumseweg 026- -48482121 280 026 280

wenst U veel tennisplezier en een fijn tennisseizoen

Kaardebol 15 6721 RX Bennekom


Zomerseizoen openen: op 1 april Op zondag 1 april nemen we afscheid van het winterseizoen en verwelkomen we het zomerseizoen 2012. De recreatiecommissie doet dit met een klein toernooi voor alle seniorleden. Inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom en deelnemen is gratis. De organisatoren houden bij de indeling rekening met alle tenniskwaliteiten.

Er is een afwisselend programma dat om 12.00 uur begint en om 16.00 uur eindigt. Het is niet noodzakelijk het gehele programma te volgen. De recreatiecommissie zal de deelnemers om 12 uur verwelkomen met koffie plus iets lekkers. Er is maar één remedie om dit te proeven en er op de buitenbanen weer eens heerlijk tegen aan te gaan: meedoen aan het openingstoernooi!!!

Aanplant houtwal is aangevuld De lege plekken in de houtwal zijn weer opgevuld. De werkgroep Groenbeheer heeft ook in de voorbije winterperiode niet stil gezeten. Met medewerking van een groep enthousiaste Keltenwoud-leden zijn op 12 januari struiken en jonge bomen geplant. De opvulling was nodig na de langdurige droogte in april vorig jaar. Ondanks het frequente watergeven in die periode hebben zo’n 150 jonge struiken en een 15-tal grotere eiken het niet overleefd. Maar met inzet van vele uren watergift is Gert Marcus samen met een groepje vrijwilligers er toen wel in geslaagd om de andere 900 struiken erdoor te slepen. Mede hierdoor was de afdeling Landschapsbeheer van de gemeente Ede bereid om nieuwe struiken te leveren als vervangers van de planten die de lange voorjaarsdroogte van 2011 niet hadden overleefd. Hiermee zijn de lege plekken op de houtwal rondom ons tennispark opnieuw opgevuld (zie foto).

Nieuwe leden welkom op 23 maart Nieuwe leden zijn altijd welkom op ons tennispark, maar op vrijdagavond 23 maart hebben zij een streepje voor. Het bestuur, de parkbeheerder, enkele commissies en

BTO informeren hen dan over allerlei wetenswaardigheden op het tennispark en in de vereniging. De introductiebijeenkomst begint om 20.00 uur. De nieuwe leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Contributie

Contributie senioren vanaf 1 april 2012

Nieuwe jeugdleden tot en met 8 jaar kunnen alleen een zomerlidmaatschap á € 40,-- aangaan; voor hen hoeft dan geen entreegeld betaald te worden.

zomerlid winterlid jaarlid slapend lid entreegeld

€ € € € €

130 90 190 25 50

Contributie vanaf 1 april 2012 - - - junioren 1e kind zomerlid winterlid jaarlid slapend lid

€ € € €

70 52 105 15

2e kind

3e kind ev

€ € € €

€ € € €

54 47 95 15

45 45 85 15

25 € 25 € 25 entreegeld* € *entreegeld bij alleen winterlidmaatschap is € 5

15


Nieuw: supertoss op vrijdagavond De vrijdagavond was jarenlang een druk bezochte avond in het tosstennis. In de afgelopen twee jaar is daar “de klad” in gekomen. Jammer voor zo’n gezellig en sportief evenement, want het is een uitgelezen moment om met elkaar de week op gezellige wijze af te sluiten en het weekeinde alvast sportief in te luiden. Sportieve leden, kom allemaal! De leden van de recreatiecommissie hebben de hoofden bijeen gestoken en het plan opgevat om tosstennis op vrijdagavond nieuw leven in te blazen. Wij hebben jullie daar dan wel bij nodig. Daarom nodigen we al die sportieve leden uit om op vrijdagavond deel te nemen aan tosstennis. Verrassen De opzet wordt aangepast om aan veelgehoorde wensen tegemoet te komen. Er zal bij de indeling rekening worden gehouden met speelsterktes. Ook spelen we een keer in de maand, op de laatste vrijdagavond, een SUPERTOSS. Op deze Supertossavond

wordt een aantrekkelijke activiteit aan het programma toegevoegd. De commissie is de afgelopen tijd druk doende geweest om verrassende elementen te ontwikkelen die het tossen op vrijdagavond nieuw leven inblazen. Drie keer per week tossen Hebben we jullie nieuwsgierig gemaakt? Kom dan op vrijdagavond naar het tennispark en neem deel aan tosstennis! De activiteitenkalender in het clubblad geeft de verschillende tossmomenten aan. Je kunt tosstennissen op: • vrijdag van 19.30 - 22.30 uur • maandag van 13.30 - 16.00 uur • donderdag van 9.30 - 12.00 uur. De recreatiecommissie

Training AED-vrijwilligers In de entreeruimte van de tennishal bevindt zich een AED-apparaat, een automatische externe defibrillator voor hartreanimatie. Een aantal leden heeft een opleiding gevolgd om als vrijwilliger met zo’n AED te werken. Wie dat zijn, staat op de lijsten die

nabij de AED en de baanreserveringsklok opgehangen zijn. Komend voorjaar (april of mei) wordt een herhalingscursus reanimatie AED gehouden, waarmee de vrijwilligers de geldigheid van hun certificaat kunnen verlengen. Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij René van Dijk, rvdijk@planet.nl, tel. (0318) 416583.

Annemieke en Rien winnen Zondagavond 5 maart. Aan enkele aaneengeschoven tafels in het clubhuis zit een groep mannen en vrouwen gezellig te keuvelen. Ze hebben lekker gegourmet en tafelen nog wat na. Al snel blijkt dat ze alles met Keltenwoud te maken hebben. Maar ook met Rhenen en met Veenendaal. Hoe zo dan? De groep van 8 tenniskoppels vormt de zondag mixcompetitie die al voor de derde winter in onze tennishal gespeeld wordt. In de jaren negentig van de vorig eeuw begonnen ze in de blaashal in Rhenen. Merendeels Keltenwoud-leden, maar ook een viertal tennissers van TV Spitsbergen uit Veenendaal. Ze spelen op een aantal zondagen telkens onderling twee wedstrijden van een uur. Hun competitie zit er op en er is een heuse standenlijst. Laat eens kijken, svp? Eigenlijk hoeft dit niet gevraagd te worden, want Rien Beukhof en Annemieke Kwant kijken zo blij dat zij wel de kampioenen moeten zijn…. En jawel hoor! Dat is een foto waard, zo trots zijn ze samen…!

Voor het archief en de statistieken de top drie: 1.Rien Beukhof - Annemieke Kwant, 14 wedstrijden gespeeld, 42 punten; 2.Albert Stoffer – Marian Stoffer, TV Spitsbergen, 40 punten; 3.Peter van Berkel – Dity Bongers, 31 punten. Nico de Gouw

16


Tennisles nemen? Snel reageren! De zomerserie tennislessen draait vanaf 26 maart volop. De trainers van de Bennekomse Tennis Opleiding BTO instrueren en begeleiden jeugd- en seniorleden naar een (slag)vaardiger of soms zelfs hoger tennisniveau. Met lessen in groepsverband of individueel. Op de website www.btotennis.nl zijn de verschillende mogelijkheden beschreven evenals de trainingsdata en de lestarieven. Grote belanstelling De BTO-trainers hebben belangstellenden opgeroepen (onder andere via de Keltenwoud-nieuwsflits) om voor 5 maart in te schrijven, zodat zij tijdig de lesgroepen konden samenstellen en inplannen. Er is opnieuw grote belangstelling voor tennisles. De indeling is te zien op de website. Maar Jack Engelaar wil voor leden die zich nu nog voor tennisles aanmelden, graag bekijken hoe hij hen alsnog kan indelen. Dan moet men zich wel zo spoedig mogelijk, maar voor 27 maart aanmelden. De trainers zijn Jack Engelaar, Sonja Ooijendijk en Niels Noordmans. In de zomervakantie is er geen les. Evenmin op de feestdagen Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Koninginnedag. Deze lessen

worden ingehaald of doorgeschoven. Het inschrijven kan digitaal via de BTOwebsite door te klikken op ’Inschrijven Tennisles’ of door het formulier te downloaden, uit te printen, in te vullen en op te sturen via post of gescand via mail info@btotennis.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jack Engelaar, tel. 06-20953491 of mailen.

Bridgers komen winter prima door In de B-groep was de eindstand in de eerste ronde: 1. Geertje van de Heuvel en Ton van de Heuvel 56,36 % 2. Bea Zaal en Paula Homoet 55,56 % 3. Marty Wagenaar en Klaas Wagenaar 54,34 %.

Niet minder dan 46 Keltenwoud-leden deden in het voorbije winterseizoen mee aan de tweewekelijkse bridgecompetitie. Ook op die (tafel)velden in de clubhuiszaal bezorgden zij zeer geconcentreerd elkaar de nodige wedstrijdspanning. En net zoals op de tennisbaan gingen ook bij de bridgers vreugde (winst) en teleurstelling (verlies) hand in hand. Top-3 van competitieronden Bridgeclub Keltenwoud speelde twee competitieronden en drie speciale drives. De top-3 van de eerste competitieronde in de A-lijn is: 1. Annemieke Kwant en Bart Roosenboom 58,33 % 2. Riet Beukhof en Rien Beukhof 57,71 % 3. Dity Bongers en Jan Bongers 53,13 %.

In de tweede competitieronde zijn lijn A en lijn B samengevoegd. De top-3 is: 1. Riet Beukhof en Rien Beukhof 60,99 % 2. René van Dijk en Aart Homoet 60,04 % 3. Annemieke Kwant en Bart Roosenboom, 56,17 %. Winnaars bridgedrives De openingsdrive werd gewonnen door Bep Bongers en Wil van de Linden (63,39 %). Dit bridgepaar won ook de kerstdrive met een score van 59,72 %. De slotdrive van het seizoen vond op 12 maart plaats. De begindatum van het volgende bridgeseizoen is nog niet precies bekend, maar dat zal waarschijnlijk zoals gebruikelijk begin oktober 2012 zijn. Voor meer informatie kunt u zich melden bij Fie Pouw, tel. 0318-415837, e-mail fie. pouw@hetnet.nl en Bep Bongers, tel. 0318-430150. 17


Ledenenquête: we zijn tevreden! Meer dan 200 leden hebben hun mening over Keltenwoud gegeven. Over de activiteiten die binnen de tennisvereniging gehouden worden, over de informatie die de leden van de tennisvereniging ontvangen, over de manieren waarop wij communiceren en over de voorzieningen op ons tennispark. De resultaten mogen er zijn, het is prima gesteld met Keltenwoud! De leden zijn zeer tevreden over zowel de activiteiten, de communicatiemiddelen als de verstrekte informatie. Het clubblad “KM” moet blijven als de belangrijkste informatiebron, naast website en nieuwsflits. Eén op de drie leden heeft ingevuld vrijwilligerswerk te willen doen. Over een aantal voorzieningen zijn enkele leden minder tevreden, zoals over de verlichting en het banenafhangsysteem.

De onderzoekers hebben naast een onderzoeksverslag ook een adviesrapport met aanbevelingen opgesteld. Deze zijn in februari aan bestuursleden en communicatiecommissie gepresenteerd. De rapporten liggen ter inzage in het clubhuis en staan –gedeeltelijk- op onze website. In de komende ledenvergadering op 27 maart wordt een toelichting gegeven.

*René van Dijk neemt het onderzoeksrapport in ontvangst van Wim Korving

Drie vierde van leden recreatietennissers De enquête onder een steekproef van bijna 500 leden werd eind november en begin december verstuurd. Het onderzoeksteam van 4 studenten Communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede streefde naar 281 ingevulde formulieren. Meer dan 100 e-mailadressen bleken echter niet (meer) te kloppen. Na een tussentijdse herinnering kwamen uiteindelijk 211 formulieren terug: 182 via internet en 29 per post. Dit leidt volgens de onderzoekers tot een betrouwbaarheid van de uitkomst van 90%. Van de respondenten is het merendeel tussen 41 en 65 jaar oud en circa 61% is man. Tien procent is tussen 26-40 jaar oud en 4% is jonger. Driekwart speelt alleen recreatief tennis.

Clubblad KM en website in Top-5 De onderzoekers schrijven in de samenvatting van het rapport dat het clubblad (93%) en de website (81%) “erg veel gebruikt worden als informatiebron”. E-mailberichten en de Nieuwsflits scoren 68% resp. 60%. Meer dan 84% wordt voldoende of “zelfs meer dan voldoende geïnformeerd”. Veel mensen (80%) vinden de informatie nuttig en relevant. Twee van elke tien leden heeft een andere mening omdat de informatie volgens hen niet actueel genoeg is (11%) of iets anders is dan zij willen weten (41%). Aan de communicatie als geheel vanuit Keltenwoud geeft 8% van de leden een 9, 46% een 8, 35% een 7 en 8% 18


van social media, maar voor 68% hoeft dit niet. Deze wens leeft voornamelijk bij leden onder de 40 jaar en niet of nauwelijks bij oudere leden.

*Meral Pastoor, Karin van den Heuvel, Steven Poot en Wim Korving (vlnr) voerden het onderzoek uit, daarbij vanuit Keltenwoud begeleid door Nico de Gouw (2e van links). een 6. De top-5 van de manier waarop de leden informatie willen ontvangen bestaat uit: het clubblad KM 75%, de website 64%, de nieuwsflits 56%, persoonsgerichte e-mailberichten 40% en het publicatiebord in de tennishal 20%.

Hoge rapportcijfers Bijna de helft van de leden geeft het clubblad een rapportcijfer van 8 of hoger; 35% geeft een 7. Dertien procent heeft geen zin of geen tijd om KM te lezen. Men is vooral geïnteresseerd in “uit het bestuur”, de activiteitenkalender, advertenties, aankondigingen van toernooien en wedstrijden, informatie over huur en verhuur van de tennishal, ‘sportretten’ en verslagen van toernooien. De vormgeving van het blad wordt als aantrekkelijk en het taalgebruik als juist ervaren. Onze website wordt geregeld (22%) of af en toe (39%) door de leden bezocht; 29% doet dit “jaarlijks” en 9% nooit. Men zoekt vooral info over toernooien (62%), actualiteiten in de vereniging (52%), info over vereniging en bestuur (34%) en over de competitie (31%). Het taalgebruik ondervindt bij 55% instemming; 52% wil vaker een nieuwsflits ontvangen en 40% wil dat de website actueler wordt. Van de leden is 29% voorstander van het inzetten

Winnaars waardebon tennishal De deelnemers aan de ledenenquête konden een waardebon van 20 euro voor een uur baanhuur in de tennishal van Keltenwoud winnen na het invullen van hun naam. Tientallen leden deden dit. De winnaars van de waardebon zijn • Rick Stolk, • Jeanette Feddes en • Andre de Wolf.

Nevenactiviteiten De leden zijn zeer tevreden over de activiteiten. De jaarlijkse waarderingsavond voor vrijwilligers wordt het meest gewaardeerd: 62%. Daarna komen de introductiebijeenkomst voor nieuwe leden (49%), de feestavond tijdens toernooien (45%), de algemene ledenvergadering (44%) en de clinic Maak Kennis met Tennis (42%). De enige opmerking is dat er meer activiteiten moeten komen voor de jeugd. Als het gaat om vrijwilligers is de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien, want veel leden zeggen bereid te zijn iets voor de vereniging te willen betekenen. Wel verschillen de functies waarvoor men iets wil doen. Lid zijn/worden van een commissie scoort 14%, de organisatie van een toernooi 12% en onderhoud van het tennispark 5%. Keltenwoud zou hier volgens de onderzoekers “beter op kunnen inspelen door duidelijk te maken wat er nog gedaan moet worden en waar mensen voor nodig zijn”. Bijvoorbeeld door advertenties op te hangen of op de website en in het clubblad te plaatsen. Waardering voor faciliteiten De kwaliteit van de tennisbanen wordt met 88% hoog gewaardeerd; de binnenbanen scoren 79% tevreden of zeer tevreden. Ook zijn de meeste leden tevreden over faciliteiten als clubhuis, barbeheer, parkbeheer, banenafhangsysteem, kleedkamers, parkeervoorziening en verlichting. Wel worden veel suggesties gegeven, zoals voor het ophangen van een klok bij de buitenbanen, een betere verlichting buiten, het verbeteren van de groenvoorzieningen om het park en het aanpassen van het systeem voor het afhangen van banen. De onderzoekers vinden dat het ledenbestand verbeterd moet worden door correcte e-mailadressen en telefoonnummers. Naast alle opmerkingen en suggesties is de hoofdconclusie van de onderzoekers in hun rapport ‘door te gaan met de communicatie en de informatievoorziening zoals die is’. En daar mag Keltenwoud best trots op zijn! Nico de Gouw

19


50+ toernooi: van 30 juli tot 4 augustus Beste 50+ tennissers, Voordat jullie 50-plussers weer de hele wereld over trekken, zet week 31 vast in de agenda. Dan wordt het jaarlijkse Keltenwoudtoernooi voor de 50+’er gehouden, ditmaal alweer voor de 24e keer. Voor het 50+ toernooi omvat week 31 dit jaar maandag 30 juli tot en met zaterdag 4 augustus. Net als in 2011 zullen de wedstrijden aaneengesloten plaatsvinden: in principe beginnen we in de tweede helft van de middag en gaan we met tennissen door tot half elf. Deze opzet had vorig jaar een positieve invloed op de continuïteit, de gezelligheid en de belangstelling voor en rondom de wedstrijden. Opnieuw zullen we in samenwerking met Turgay er voor zorgen dat er rond de klok van zes uur iets te eten zal zijn op het terras en in het clubhuis. En niet te vergeten de hapjes bij de borrel. Op 4 augustus wordt het toernooi afgesloten met een buffet en aansluitend is er een eindfeest.

*Het vervoermiddel naar het tennispark van menig 50-plusser….

Inschrijven vóór 1 juli Jullie kunnen op twee onderdelen inschrijven: de mixdubbel en/of de heren- danwel damesdubbel. Prijzen zullen weer op zeer originele manier worden uitgereikt. Voor de wedstrijdbepalingen en het deelnameformulier verwijzen wij naar de website. Als je wilt deelnemen, dien je het inschrijfformulier uiterlijk op 30 juni in te vullen. Inleveren kan dus via internet maar ook via de bus in het clubhuis. Heeft u er weer zin in? Wij ook! Namens de 50+ commissie, Paul Zaal

*Zit er ook dit jaar een optreden in van het muzikale gelegenheidsduo Turgay en Gert…?

20


Vacatures In de enquête zegt één op de drie leden vrijwilligerswerk bij de tennisclub te willen doen. Zeker als het concreet is en u er om gevraagd wordt. Dit laatste is moeilijk omdat we niet weten wie al die potentiële vrijwilligers zijn. Hieronder staan taken en (soms kortdurende) klussen. Kijk wat er van uw gading bij is en vraag bij de contactpersoon vrijblijvend om meer informatie. Dan kunt u nog altijd beslissen het wel of niet te doen. Bij voorbaat dank als u deze moeite wilt doen! Voorzitter evenementencommissie In het bestuur zijn twee vacatures actueel: secretaris en de portefeuille van Ton Roks. Voor de functie van secretaris is een potentiële kandidaat. De opvolger van Ton als voorzitter van de evenementencommissie is nog niet in beeld. Deze groep vrijwilligers wordt ook vaak recreatiecommissie genoemd, omdat ze allerlei activiteiten voor de seniorleden binnen het recreatieve tennis organiseren. In dit KM staan enkele voorbeelden als openingstoernooi, teamtennis, familietoernooi en tosstennis. Coördinator vrijwilligerszaken Deze vacature is nieuw maar wel zeer actueel en belangrijk omdat we als vereniging allerlei zaken rondom de werving en inzet van vrijwilligers willen verbeteren. Doel van de functie: Het actief benaderen van de leden van TV Keltenwoud om een bijdrage te leveren aan structurele of incidentele activiteiten. Dat kan een deelname aan een commissie zijn, helpen met een eenmalige activiteit, een formele bestuursfunctie, etc., etc. Die bereidheid van leden dient gestructureerd bijgehouden te worden en dit vraagt om een actieve benadering van nieuwe leden. Profiel: Sociaal en communicatief vaardig, vermogen om leden te enthousiasmeren en te mobiliseren, actieve houding. Commissielid Open Toernooi Profiel: Organisatorisch sterk, creatief en communicatief vaardig. Taken: organisatie van activiteiten rondom het toernooi, aanwezigheid tijdens het toernooi “achter de tafel” om de spelers te ontvangen, de wedstrijdgegevens te registreren en wedstrijden te plannen. Inzet: circa 4 uur per maand in de voorbereidingsperiode en in de toernooiweek (in principe in september) aanwezigheid bij toerbeurt. Wedstrijdleider Open Toernooi Vanwege dubbelfuncties van Dianne van Kampen zoeken we een opvolger voor haar als wedstrijdleider. Hiervoor geldt dezelfde profielschets als voor een commissielid. Daarnaast is de wedstrijdleider eindverantwoordelijk voor het toernooi, heeft een coördinerende rol en is aanspreekpunt voor de bondsgedelegeerde vanuit de KNLTB.

Inzet: ongeveer 4 uur per maand voorbereiding met de commissie van april tot september en in de toernooiweek zelf drie avonden en het finaleweekend. Informatie over beide functies: Dianne van Kampen, vankampen.a@upcmail.nl, tel. (0318) 413684. Organisatie vrijdagmiddagcompetitie Frances Verheij stopt met de organisatie van het vrijdagmiddagtennis voor dames. Hella Laurijsen gaat nog wel door, maar zoekt versterking. Dit kost weinig tijd. Interesse kunt u melden bij Hella of Frances, e-mailadressen h.laurijsen@gmail.com en kuipersverheij@orange.nl. Communicatiecommissie In de communicatiecommissie is versterking altijd welkom, vooral van jongere leden. Zo zoekt het kleine groepje dat de public relations onderhoudt, een extra lid. Taken en doelen zijn o.a. het bekend maken van activiteiten, de werving van leden en de verhuur van de tennishal. Ook het internetteam kan een extra lid goed gebruiken, zeker voor het onderhoud van de website, de uitgifte van Nieuwsflitsen en de inzet van social media. Meer informatie bij Nico de Gouw, ndegouw@xs4all.nl, tel. 06-48587924.

Aanmelden en informatie Tenzij anders vermeld, kunt u terecht bij bestuurslid Chris Kluijtmans, Chris.kluijtmans@facility.nl, 06-53957039. Als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger voor andere activiteiten of daar ideeën over heeft, kunt u hem benaderen. En ook als u wil weten hoe u -op een andere manierzou kunnen bijdragen aan onze vereniging.

21


Geef e-mailadres op en mis geen informatie van de jeugdcommissie! De jeugdcommissie probeert altijd alle jeugdleden te bereiken met informatie over activiteiten. Meestal loopt deze informatie via de trainers, staat op internet, komt in een nieuwsflits te staan, en/of we mailen naar de ons bekende e-mail adressen.

Ook bij de ledenadministratie Zorg er voor dat jouw juiste e-mailadres ook bekend is bij de ledenadministrateur Gert Marcus, e-mailadres: ledenadministratie@ keltenwoud.nl. Dit is belangrijk wanneer er vanuit de ledenadministratie informatie naar jou gestuurd moet worden, bijvoorbeeld over jouw lidmaatschap, de contributie of de tennispas.

Wil je de kans zo klein mogelijk maken dat je informatie mist over activiteiten?

En ook bij de jeugdcommissie De derde plek waar je jouw e-mailadres dient op te geven, is bij de jeugdcommissie: gerard.vanderlinden@xs4all.nl. Dan kan de jeugdcommissie jou bij de verschillende activiteiten gericht informeren. Misschien is bijvoorbeeld soms een herinnering nodig of is er een wijziging die je moet weten. Het klinkt misschien overdreven om naar drie instanties je e-mailadres te sturen, maar het is (nog wel) nodig. Momenteel kunnen de verschillende bestanden met adressen namelijk nog niet altijd gekoppeld worden, dus zorg dat je juiste adres overal bekend is.

Geef je dan via de website van Keltenwoud op voor de nieuwsflits. Dat is heel makkelijk: je hoeft alleen maar je eigen e-mailadres in te tikken en te versturen. Vanaf dat moment zit je in het bestand e-mailadressen bij de webmaster en ontvang je voortaan Keltenwoud-nieuwsflitsen.

Frank Bouman

Tennispuzzel

Lentetoernooi voor jeugdleden

1 2

3

4

Puzzel mee en vind de naam van een be5 kende tennisser. Lever het woord in het 6 vetomlijnde vak in: per 7e-mail naar redactieKM@keltenwoud.nl of 8 in de bus in het 9clubhuis. De winnende inzending wordt in het volgende clubblad bekend gemaakt. 10

Net als de senioren beginnen ook de jeugdleden op zondag 1 april het nieuwe seizoen. Dit lentetoernooi begint om 10 uur en duurt tot 2 uur ‘s middags.

11

Jeugdleden tot en met 17 jaar kunnen zich aanmelden door een e-mail met hun gegevens (naam, leeftijd en aantal jaren tenniservaring) te sturen naar: jeugdcommissie@keltenwoud.nl Opgeven kan tot en met donderdag 29 maart. Als je meedoet, kost dat 2 euro.

1: tennisslag waarbij de tennisbal net achter het net valt 2: tennisleraar 3: bekende tennisser uit Zwitserland 4: staat achter de bar bij Keltenwoud 5: bekende tennisser uit Nederland 6: tennisleraar 7: tennislerares 8: hele harde slag bij tennis 9: bekend tennistoernooi wat in Londen wordt gehouden 10: opslag waarbij de tegenstander de bal niet terug kan slaan 11: achternaam van twee bekende tenniszusjes uit Amerika

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 22

1: tennisslag waarbij de tennisbal net achter het net valt


Master Etiketten Jeugdtoernooi: 18-24 juni De 2e editie van het Master Etiketten Open Jeugdtoernooi op het tennispark van Keltenwoud komt er aan: in week 25 is het zo ver! Om precies te zijn: de eerste speeldag is op maandag 18 juni en de finales plus prijsuitreiking zijn op zondag 24 juni. Inschrijven via website Na het succes van vorig jaar probeert de jeugdcommissie er dit jaar een nog grotere prestatie van te maken. De voorbereidingen zijn onlangs gestart en vanaf medio april kan er weer ingeschreven worden. Gespeeld wordt in verschillende leeftijden en categorieën, zoals jongens enkel en meisjes enkel t/m 8 jaar. In de oudere leeftijdsgroepen (t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 16 jaar) kan meegedaan worden in JE, ME, JD, MD en GD. Er zijn leuke bekers/prijzen te winnen en in het finaleweekeinde zal er afsluiting weer een geweldige verloting zijn. Je kunt inschrijven (vanaf half april tot eind mei) via de website: www.toernooi.nl

Kom organisatie helpen!!

De jeugdcommissie en organisatoren van het open toernooi zoeken overigens nog vrijwillig(st)ers die tijdens de toernooiweek kunnen helpen met allerlei activiteiten! Enkele voorbeelden hiervan zijn het begeleiden van de jongste deelnemers, het meewerken aan de verloting en het assisteren bij de wedstrijdtafel. Als je het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan dit leuke toernooi voor de jeugd dan kun je je aanmelden bij Frank Bouman, e-mail adres: frank.bouman1@gmail.com Doen dus…….! Frank Bouman

Wintertoernooi met 61 kinderen Op zondag 29 januari was het wintertoernooi voor de jeugd. De opkomst was met 61 kinderen erg goed. Alle kinderen speelden 3 dubbelwedstrijden van 20 minuten. De wedstrijdjes waren heel spannend en iedereen deed heel sportief mee. Tussen de wedstrijden door konden de kinderen tafeltennissen op de nieuwe binnen- tafeltennistafel in de Keltenwoudhal. Verder konden de kinderen sjoelen, stripboeken lezen, de finalewedstrijd van de Australian Open op televisie volgen en DVD’s kijken. Na de wedstrijden kregen de

kinderen nog een broodje worst en een kopje soep met stokbrood. Het was een heel gezellige dag en we hopen dat bij het volgende toernooi weer een heleboel kinderen van de partij zullen zijn. De jeugdcommissie

Pannenkoekentoernooi 13 juni Op woensdag 13 juni organiseert de jeugdcommissie weer het jaarlijkse pannenkoekentoernooi voor alle jeugdleden in de basisschoolleeftijd. Doorgaans zijn dit de jongens en meisjes tot en met 12 jaar.

Tegen die tijd krijg je als jeugdlid een uitnodiging, maar noteer de datum al vast in je agenda!

Er wordt natuurlijk getennist, maar er is nog meer te doen. Aan het eind van de middag zijn er lekkere pannenkoeken.

23


Verjaardagskalender Jeugd

24


Sportretten Hoe heet je? Nils van der Gaag. Ik heet Emmelie Vos. Wanneer en waar ben je geboren? Nils: 1 Augustus 1997 te Wageningen. Emmelie: Ik ben op 6 januari 2000 geboren in Ede. Waar zit je op school? Nils: Het Streek, Bovenbuurtweg te Ede. Emmelie: Ik zit op CNS De Wingerd in groep 8. Wat vind je leuk aan tennis? En hoe lang doe je dit al? Nils: De trainingen, 8 jaar. Emmelie: Nu zit ik ongeveer 6 jaar op tennis. Ik vind het altijd erg leuk om met mijn vriendin Carmel te tennissen. Het is dan altijd erg gezellig. Ook leer ik veel van de trainingen, ik vind het leuk om steeds beter te leren tennissen.

Wat zijn je hobby’s naast tennis? Nils: Kobudo (zwaardvechten), gamen, Aikido. Emmelie: Naast tennis zijn mijn hobby’s vooral shoppen en met mijn vriendinnen afspreken. Ook vind ik het leuk om te skiën. Ik ben net terug (eind februari, red.) van een weekje wintersport. Dat was erg leuk. Wie is je favoriete tennisster? Of wie is je grote voorbeeld en waarom? Nils: Federer, hij speelt slim. Emmelie: Mijn voorbeeld is mijn vader omdat hij super goed kan tennissen en mij altijd goed aanmoedigt. Als ik een dipje heb dan helpt hij mij daar overheen. Wat zijn je overwinningen? Nils: ?? Emmelie: Ik heb al aan veel toernooitjes mee gedaan. Dan dubbel ik altijd met Carmel. We zijn beste maatjes en we hebben al veel samen gewonnen. En afgelopen jaar heb ik het clubkampioenschap gewonnen.

Wanneer train je en wie zijn je trainingsmaatjes? Nils: Op vrijdag 18.15 uur; Daan Mulder, Dorus Lieon en Thijs. Emmelie: Ik train op dinsdag (selectietraining), nu ook op woensdag (competitietraining) en op donderdag (conditietraining). Dan train ik altijd met Carmel en Ilsa en soms met Ids.

Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit? Nils: Zwarte band in Aikido, Ninjutsu, Kobudo. Het liefste zou ik in Japan wonen. Emmelie: Natuurlijk ben ik dan nog steeds aan het tennissen. Ik hoop dat ik dan een mooie opleiding heb.

Wat vind je van het nieuwe tennispark? Wat valt er nog te verbeteren? Nils: Mooi, het is alleen een beetje sfeerloos. Emmelie: Het nieuwe tennispark ziet er vooral vergeleken met de andere tennisparken erg modern en mooi uit. Ik zou wel graag willen dat er een tenniskamp georganiseerd wordt.

Heb je nog leuke ideeën voor jeugdcommissie? Nils: -. Emmelie: Ik zou graag een tenniskamp willen.

Wat is je lievelingseten? Nils: Spinazie. Emmelie: Mijn lievelingseten is pizza. Wat is je favoriete muziek? Nils: Van alles. Emmelie: Ik luister vooral naar R&B en popmuziek.

Dit wilde ik ook nog even kwijt: Emmelie: Ik vind tennis een superleuke sport en ik ga er graag mee verder. Aan wie geef jij het stokje door? En waarom? Nils: Eva Volkering. Emmelie: Ik geef het stokje door aan Denise Rossen, omdat ik vind dat ze goed kan tennissen en het is de zus van mijn beste vriendin Carmel.

25


Vrijwilligers vermaken zich Het is fijn dat de jaarlijkse vrijwilligersavond hoog gewaardeerd is in de ledenenquête: 62% vindt deze nevenactiviteit “goed”. Op 26 november 2011 kwamen vele tientallen vrijwilligers naar het clubhuis voor een

ontspannend ontmoeting. De kennismaking met het golfspel viel prima in de smaak. De ‘clinic’ in een gedeeltelijk als golfbaan ingerichte tennishal omvatte chippen, putten en (met een zachte bal) afstand slaan. Jelle en Jasper van Reprotex / Passion4Golf deden hun uiterste best om vrijwilligers enkele basistechnieken van golfen bij te brengen

Rietberg

an RR eemst VV an eemst Van Reemst Schildersbedrijf Schildersbedrijf

Schildersbedrijf

Hoorzorg

Laat gehoor Schilder,uw Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger. vrijblijvend testen Korenlaan 36

Korenlaan 36 36 Korenlaan 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom Tel. (0318) 417884 / 420308 tis. ijd gra Hoortoestellen Tel. (0318) 417884 / 420308 st is alt e Tel. (0318) 417884 / 420308 hoorte nd Gehoorbescherming Solo-apparatuur

n estaa Ook b gers kunne ra ld n te s io e in hoorto een 2nd op t. voor terech d n e jv vrijbli

Een

Zwemdoppen Ringleiding/Infrarood SCHILDER GLASZETTER BEHANGER SCHILDER SCHILDER GLASZETTER GLASZETTER BEHANGER

BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF ERKEND SCHILDERSERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

EN AFWERKINGSBEDRIJF

Veenderweg 107 - Ede - T: 0318-769024 - www.rietberghoorzorg.nl 26

Goed uu u en en haar Goedvoor voor uw haar Goed voor enuw uw haar Goed voor u

en uw haar

Bennekom

Wolfheze Wolfheze Heelsumseweg 12 Wolfheze Heelsumseweg 026 48 21 280 Heelsumseweg 1212 026- -48482121 280 026 280

Bennekom Dorpsstraat Bennekom 60 Dorpsstraat 60 0318 - 41 63 89 Dorpsstraat 60 0318 41 63 89 0318 - 41 63 89


De andere hobby/passie van….

Jannie Busser:

kunstschilderen

Naast tennissen doen sommige leden onverwachte, bijzondere dingen in hun vrije tijd. In deze rubriek lichten we er een uit: Jannie Busser. Misschien kent of bent u ook zo iemand, laat het weten. Er zijn van die mensen die ondanks een druk leven nog tijd hebben voor hobby’s. Neem Jannie BusserSchreuder. Ze vindt tennissen leuk (dat doet ze al 31 jaar bij Keltenwoud), maar ook tuinieren, bloemschikken, koken en fietsen. Maar bovenal schilderen en dat was de aanleiding voor een gesprek.

Moderne schilders Toen Jannie 18 jaar geleden met schilderen begon, ging ze direct op les bij KREK in Ede. Daar heeft ze veel geleerd. Jarenlang hield ze dat vol en ook nu nog heeft ze ’s winters met een klein groepje privé les van Trees van de Berk, die in Ede een eigen atelier aan huis heeft. “Het is niet alleen gezellig om met een paar mensen samen te schilderen, maar je leert er ook telkens weer van en ontwikkelt in de loop der jaren een geheel eigen stijl. Een echt favoriete schilder heb ik niet, maar ik houd meer van moderne schilders, niet van de klassieke schilderskunst”.

Verschillende technieken “ Ik heb jarenlang alleen met aquarelverf geschilderd, maar sinds een jaar of vier is dat hoofdzakelijk acryl. En dan vooral in gemengde techniek, met modelleerpasta en palletmes”. Dat Jannie veel plezier aan haar grote hobby beleeft is wel duidelijk. De gehele woning hangt van boven tot onder vol met grote en kleine schilderijen in verschillende technieken, waarbij het opvalt dat de schilderijen vaak een combinatie zijn van figuratief en modern/abstract. Het is te zien dat ze van felle kleuren houdt, waarbij rood favoriet is. “Portretschilderen doe ik niet; ik heb het natuurlijk wel eens geprobeerd maar ik vind het erg moeilijk. Wellicht ga ik nog een speciale cursus volgen, want het zou wel leuk zijn als ik dat onderdeel ook onder de knie zou krijgen”. Ze schildert niet in opdracht. Als mensen al een schilderij van haar willen betrekken, moeten ze maar een keuze maken uit de grote voorraad die ze in bezit heeft. Wel vindt ze het leuk om bij speciale gelegenheden, zoals verjaardagen, voor mensen die er in geïnteresseerd zijn een mooi schilderij cadeau te doen. Zo hangt bij haar zoon een fraai schilderij van Kasteel Hoekelum in de woonkamer.

Eigen atelier aan huis Het voordeel van een groot huis is wel dat je een eigen atelier kunt inrichten. Jannie heeft dan ook in een slaapkamer een mooi atelier gevestigd met ruime daglicht inval. “Je kunt alle spullen zoals schildersezel, schilderijen en verf lekker laten staan. Niemand heeft er last van en ik kan gewoon aan de slag gaan wanneer ik er zin in heb”. En zin heeft ze meestal wel, ze is al gauw een uurtje of zes gemiddeld per week bezig met schilderen. “Ik heb altijd een druk leven gehad met drie kinderen die nu allemaal de deur uit zijn. Onze zoon Walter is nu al jaren directeur van ons bedrijf Busser Logistiek, zodat ik nog maar zijdelings met het bedrijf te maken heb en nu dus veel meer vrije tijd heb dan vroeger. Schilderen geeft echt een heel andere invulling aan mijn leven”. Sinds december zijn in de gang van de tennishal twee kleurrijke schilderijen van haar hand te zien. Dit gebeurde op initiatief van haar man Gert. Het schilderij op de foto heeft recent gehangen op een expositie in Huis Kernhem. “Heel apart vind ik wel dat ik inmiddels thuis ook schilderles geef aan mijn drie kleinkinderen. Ze vinden het hartstikke leuk. Dat geeft me een voldaan gevoel en daar ben ik wel een beetje trots op”. Paul Zaal

27


Deelname aan eindejaarstoernooi groeit Eind 2011 vond het inmiddels traditionele Keltenwoud eindejaarstoernooi plaats in onze prachtige tennishal. Loopt de deelname bij de meeste toernooien wat terug, bij Keltenwoud was dat nu zeker niet het geval: 134 inschrijvingen die samen 224 spelers telden, dertig meer dan een jaar eerder. Bij het eerste eindejaarsdubbeltoernooi op ons nieuwe park in 2009 zagen we 159 tennissers en tennissters. Nu waren er wedstrijden in 24 onderdelen met 46 schema’s, waardoor het totaal aantal wedstrijden op 194 uitkwam. Een zeer goed bezet toernooi dus. Er werden 425 sets en ruim 3400 games gespeeld. Het toernooischema zat zo vol dat er al op 21 december begonnen werd en er soms om 22.20 uur extra speelrondes waren, ook al omdat veel spelers overdag niet konden tennissen.

*De ‘bekende’ Keltenwoud-wijn.

Clubs uit regio goed vertegenwoordigd Het hield de wedstrijdleider Janny Marcus-Vonk en -bij toerbeurt- de overige commissieleden Rien, Piet, Ria, Ellen, Harry en Ingrid lekker bezig, maar in het algemeen liep alles op rolletjes. Het waren lange dagen en soms korte nachten, zowel voor de commissieleden als de deelnemers. De laatsten gingen soms pas rond twee uur ’s nachts richting huis. Het mooie was dat er ook tientallen leden van andere tennisverenigingen meededen. Zo zagen we bij de winnaars spelers van onder andere ETC en Teskwik uit Ede, VTC en Spitsbergen uit Veenendaal, Amerongen, Duno uit Doorwerth, De Laak uit Rheden en zelfs uit Utrecht (Domstad), Vught (Wolfsbosch) en Delft (Obvius). Gelukkig behoorden ook de nodige Keltenwoud-leden tot de winnaars.

Uitslagen op ‘Keltenwoud TV’ Alle indelingen waren in poules van 3 of 4 koppels, waardoor je in ieder geval twee en soms drie poulewedstrijden kon spelen. En dat voor een tientje in een prachtige hal met dito banen. De HD 7 (35 plus) was het ‘drukst’: 8 groepen met 23 koppels. Het GD7 trok 16 dubbels, HD6 veertien en GD6 dertien. Er was ook de nodige variatie van deelname sterkte te bespeuren, van 3 tot 8, en in de leeftijden van twintig tot zeventig. Overigens hadden de meeste deelnemers ingeschreven in twee onderdelen. Het was professioneel en zeer bij de tijd om de wedstrijden, uitslagen en standen direct op het televisiescherm in het clubhuis te projecteren. “Keltenwoud TV” als een prachtig hulpmiddel dat het papieren tijdperk vervangt. Verschillende wedstrijden werden met een tiebreak beslist, eentje zelfs met 18-16 als uitslag van deze derde set. *De aanwezige leden van de toernooicommissie op de slotdag: v.l.n.r. Ria van Dijk, Janny Marcus-Vonk, Harry van Nieuwamerongen, Ingrid Kemper, Rien Beukhof, Ellen Smit. 28

Beperkt zicht op banen Het blijft jammer dat de meeste wedstrijden van achter het glas niet goed zijn te volgen. Zelfs baan 1 heeft maar een beperkt zicht omdat de raampartijen het speelveld niet volledig ‘tonen’. Een gemiste kans dat bij de bouw van de tennishal hier niet in is voorzien. Baan 2 gaat nog net, maar op baan 3 en 4 kun je alleen aan het verhangen van het scorebord zien hoe het wedstrijdverloop is en dan nog moet je goed in de verte turen om het te zien. Komt ook nog bij dat baan 1 kennelijk alleen wordt vergeven aan de cracks of wat er voor doorgaat. Als modaal tennisser kom je daar niet snel te spelen.


Achter de schermen…

*Keltenwoud-leden Marjolein van der Toolen en Natalie van der Horst-Plageman in het midden als de winnaars van het damesdubbelspel categorie 3. Bij het gemengd dubbel wonnen Andy ten Dolle (links) en Bernie Brader van VTC uit Veenendaal. Gert-Jan Bekker en Andries Hörchner (rechts) uit Rheden waren de sterksten in het herendubbel. Prijzenpakket van Flynth en andere sponsors Op donderdagavond 29 december trad de Edese band “Breezy “ op in het clubhuis, waarbij de deelnemers en overige aanwezigen het tennisjaar swingend konden afsluiten. Elke dag vond een verloting onder de spelers plaats, waarbij de naam van de winnaar van de dagprijs op het tv-scherm kwam te staan. Veel belangstelling was er op zaterdagmiddag 31 december voor de prijsuitreiking, mede door de grote verloting onder de aanwezigen. Alle winnaars uit de onderdelen HD3 tot en met GD8 ontvingen een fles goede Spaanse wijn met Keltenwoud-etiket. Bij de verloting werden een eetbon voor 4 personen inclusief drank bij pannenkoekenhuis De Panoramahoeve in Bennekom uitgereikt, 2 eetbonnen ter waarde van € 50 bij restaurant RijksKamer in Bennekom, 2 eetbonnen van € 50 bij restaurant Het oude Postkantoor in Bennekom, 5 bonnen van € 15 voor een bezoek aan Cinemec in Ede en 5 bonnen voor 1 uur tennis op onze eigen binnenbanen. De hoofdprijs ter waarde van € 150, beschikbaar gesteld door de hoofdsponsor Flynth adviseurs en accountants te Ede, viel bij de verloting onder alle deelnemers in Bennekomse handen: Roy Evers. Winnende dubbels In acht onderdelen kon de toernooicommissie leden van Keltenwoud als winnaars huldigen: DD3 Natalie van de Horst-Plageman en Marjolein van der Toolen, HD5 Chris Kluijtmans en Maarten Doomen (van MTV Stokeind uit Moergestel), DD5 Lenette Brethouwer en Marianne Oldenbeuving, HD6 Rien Beukhof en Gert Marcus, GD6 Herman de Vries en Mariet de Vries-Bartels, DD7 Ina van de Water en Ria Roke (van TV Duno), GD7 Mark Hemmer en Marian Bordes-Mooij en GD8 Roy van Rennes en Jet Verhoeff. Dit jaar vanaf 22 december Al met al kan Keltenwoud, en met name de organisatie en de nieuwe hoofdsponsor Flynth, terugkijken op een wel zeer geslaagd en sfeervol eindejaarstoernooi. Dat belooft wat voor het Keltenwoud Eindejaarstoernooi 2012 dat vanaf zaterdag 22 december gespeeld gaat worden, met de finales en de prijsuitreiking op maandag 31 december. Een periode om al in de agenda te blokkeren.

De voorbereiding van het open eindejaarstoernooi begint al in augustus. De sponsorcommissie meldt ons dat een bedrijf in Ede Keltenwoud wil sponsoren door hun naam aan een activiteit te verbinden. We komen snel tot zaken; er is een win-win situatie: Flynth komt onder de aandacht van een groot aantal mensen wij kunnen het toernooi nog aantrekkelijker maken door een extra grote prijs in te zetten. In oktober komt de commissie bij elkaar en smeedt vol enthousiasme allerlei plannen. Sommige ideeën verdwijnen in de prullenbak en andere worden uitgewerkt. Ons toernooi laten we op de website toernooi.nl publiceren; de kop is eraf. Zoals bij elk toernooi druppelt het aantal deelnemers in het begin langzaam binnen en stroomt het de laatste dagen vol. Zodra de planning rond is, gaan de mailtjes de deur uit. Vanaf het begin op 21 december 18u tot het einde op oudejaarsdag 17u bij de prijsuitreiking is het een feest. Voor de commissieleden, de deelnemers, de horeca en de vereniging Keltenwoud. We horen geen wanklank. De griep velt een paar deelnemers, maar invallers vangen dat bijna altijd op. Dat is het grote voordeel van een clubtoernooi. Sportend het jaar uit Het ziet ernaar uit dat het toernooi een succes blijft. Voor heel weinig geld speel je minimaal. In de periode van het jaar dat de meeste mensen meer vrije tijd hebben en lekker willen chillen. Een ideale manier dus om je vrije tijd te besteden, de drukke tijden even achter je te laten en sportend het oude jaar uit te gaan. Het is supergaaf om aan de commissie deel te nemen, maar het vergt ook tijd. Vanaf ´s ochtends 9u tot ´s avonds 23u moeten er commissieleden aanwezig zijn en niet iedereen heeft overdag vrij. Mocht u denken “dat is precies iets voor mij”, meldt u dan even bij mij. Eigenlijk is de enige wens die wij als commissie hebben, dat u over een bijzonder goed humeur beschikt en de deelnemers graag een goed toernooi wil bezorgen. Janny Marcus-Vonk

Paul Zaal

29


Sportmasseur start spreekuur Marianne Nijsten is op het tennispark met een spreekuur sportmassage begonnen. Haar aanwezigheid op woensdagavond van 19.00-21.00 uur is vooralsnog alleen in de oneven weken. De data worden op het publicatiebord bekend gemaakt. Er hangt een intekenlijst bij. Ook de deur van de sportmassage-ruimte, de bestuurskamer in de tennishal, vermeldt de spreekuurdag. Als er (nog) geen afspraken zijn, is vrije inloop mogelijk. Waarom sportmassage? Steeds meer mensen gaan sporten en bewegen, en lopen daarbij risico op een blessure. Spierpijn en vermoeidheid zijn vaak voorbodes van blessures. Sportmassage kan dan een goede preventieve werking hebben door: - (algehele) ontspanning van lichaam en geest en lokale ontspanning voor soepele spieren; - bestrijden van spiervermoeidheid en verminderen van verhardingen in de spieren; - verbetering van de doorbloeding van de spieren; - ontwatering van spieren en weefselspleten en afvoer afvalstoffen uit de spier. Sportmassage in zijn totaliteit is bedoeld ter ondersteuning van het lichaam, voor tijdens en na een prestatie. Of die wordt geleverd tijdens sporten of gedurende dagelijkse bezigheden, maakt voor het effect op het lichaam niet uit. Sportmassage is dus niet alleen voor (professionele) sporters, maar voor iedereen die zijn spieren gebruikt, jong én oud.

Tennisgezin Marianne is sinds 1997 lid van Keltenwoud. Ze is getrouwd met Léon Nijsten en moeder van twee kinderen. Dit voorjaar spelen zij alle vier mee in de tenniscompetitie. Jarenlang werkte zij als afdelingssecretaresse op afroepbasis in Ziekenhuis Gelderse Vallei, maar ze wilde ‘meer met mensen’ gaan doen. Samen met haar zus volgde zij zo’n 12 jaar geleden een soort introductiecursus massage bij Linda Lammertink, destijds hun tennislerares. Sindsdien zijn zij beiden blijven 30

masseren. Haar zus is de opleiding fysiotherapie gaan doen. Vanwege de komst van de kinderen lukte dat Marianne niet, maar het enthousiasme voor masseren en verhelpen van lichte blessures is steeds gebleven. Toen de oudste dochter aan atletiek deed, de jongste aan turnen en Leon en zijzelf vrij fanatiek gingen tennissen, kwamen er regelmatig pijntjes in spieren en gewrichten. Hier wilde zij meer mee kunnen en mogen doen om deze te verlichten. In 2010 is Marianne gestart met de opleiding tot sportmasseur van het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs. Naast massage leerde zij eerste hulp verlenen bij sportongevallen (EHBSO). Ook kan zij door onderzoek problemen herkennen en hiervoor behandeling vaststellen. Deze bestaat uit het geven van een ontspannende of een stimulerende massage. Wanneer Marianne Nijsten een probleem tegenkomt waarvoor meer deskundigheid nodig is, kan zij sportfysiotherapeut Dick van der Toolen oproepen.

Tarieven Een spreekuurconsult zonder behandeling van 15 minuten kost 5 euro. Een massage kan bestaan uit één of meerdere deelmassages. Afhankelijk van wens of noodzaak worden de volgende deelmassages gegeven: schoudergordel, nek, armen, rug, voorkant benen, achterkant benen. Een massage van één onderdeel neemt ca. 25 minuten in beslag. Een enkelvoudige deelmassage kost € 15,--; een meervoudige deelmassage van 40 minuten €€20,-- en van 60 minuten € 30,--. Tapen / bandageren, dat per gewricht of spiergroep doorgaans 10 minuten duurt, kost 8 euro.


In gesprek met sponsor Etos Bijl Bennekom Waar kan men Etos Bijl Bennekom vinden? De winkel is gevestigd aan de Dorpsstraat 8 in Bennekom. Er zijn zeven medewerk(st)ers. Hoe is Gerben Bijl te introduceren? Gerben Bijl is 26 jaar en woont in het Betuwse dorp Ingen. Franchiser van Etos Bennekom sinds oktober 2009. Daarvoor al een periode bij Etos werkzaam geweest als algemeen bedrijfsleider van meerdere vestigingen. Wat doet Etos? Ons assortiment is verdeeld in verschillende groepen. Gezondheid, schoonheid, babyverzorging en algemene verzorging. Wij hebben een ruime keuze geneesmiddelen met een groot assortiment homeopathie en een uitgebreide keuze in cosmetica en gezichtverzorging. Cadeaus worden op passende wijze ingepakt. Ook hebben wij laagste prijs garantie. Wij garanderen altijd de goedkoopste drogist te zijn met kwaliteit en service. Kwaliteit en service is onze belangrijkste uitgangspositie. Ook bezorgen wij producten kosteloos aan huis. Waarom sponsor? Gerben Bijl: Ik vind het heel belangrijk dat ik als plaatselijke ondernemer aan de vereniging kan bijdragen en deze kan steunen. Etos staat voor gezondheid/welzijn - sporten helpt daar zeker aan mee. Hebben leden van Keltenwoud voordelen bij hun inkopen bij Etos?> Alle leden krijgen gedurende twee weken na uitgifte van het clubblad 20% korting op ons gehele assortiment, met uitzondering van geneesmiddelen en babyvoeding tot 6 maanden. De Keltenwoud-leden moeten hun ledenpas tonen willen ze voor deze korting in aanmerking komen. Deze kortingsactie loopt tot en met zaterdag 7 april.

*Gerben Bijl en voorzitter René van Dijk (rechts) feliciteren elkaar bij ‘de onthulling’ op 28 februari jl. van het sponsorbord van Etos Bijl Bennekom. Dit reclamebord hangt op baan 5. Daarmee is min of meer een officieel tintje gegeven aan het contracteren van de 50e sponsor van Keltenwoud. Theo Michels (links) heeft daar samen met zijn sponsorcommissie een belangrijk aandeel in gehad.

Zwembadterras vanaf 1 mei open Zodra ‘buurman’ zwembad de Vrije Slag het nieuwe seizoen start, opent clubhuispachter Turgay Urganci het uitgifteloket van de keuken aan de noordzijde van de tennishal. Hij zal daar onder andere snoep, patat friet, snacks, ijs en alcoholvrije dranken verkopen aan de bezoekers van het openluchtzwembad. In de komende weken richt hij het zwembadterras weer in met parasols, loungebanken, schommelbank en tafelzitjes.

31


Onze sponsors ABI Autoservice

ITN Installatietechniek

Afscheidshuis ‘De Passage’

Drukkerij Modern

Jansen Glas- en Schilderwerken

Afvalcombinatie De Vallei

Dijkhuizen Consultancy

K. ten Böhmer Bouwbedrijf

Albert Heijn Bennekom

Energie Support

Makelaardij Jacobs

Etos Bijl Bennekom

MOBIhair

Eye Wish Groeneveld

NBM Capital

Flynth Ede

Permar

Fysio Fit Van der Toolen

Rabobank Vallei & Rijn

Alfa Accountants

Arcadis

ASN Autoimport Auto Van de Weerd

Axent Reclame

32

D.I.B. Ede

Fysiotherapie Van der Toolen

REBRA Schilderwerken

Axi Keukens

Gall & Gall Bennekom

Barneveld Schuurman Makelaars

Geels Woonwarenhuis Bennekom

Tempomark Tennisvloeren

Beauté Majorie

Gorvita

Tuincentrum De Oude Tol

Brinkplan B.V.

Grand Café Het Oude Postkantoor

Vallei Auto Groep

Brussen Installatietechniek

Grootheest Bennekom

Van de Blaak Electrotechniek

Busser Logistiek

Hartman Tweewielers

C1000 Snetselaar

Heeren van de Wijn

Cafetaria/ijssalon de Molenhoek

HEMA Bennekom

Cuperus Vastgoed

Intersport Ede

Techcomlight - Solatube

Van den Broek Stucadoors

Van Putten Van Apeldoorn Notarissen


Activiteitenkalender 2012* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APRIL OPENINGSTOERNOOI SENIOREN LENTETOERN. JEUGD TOSSTENNIS SENIOREN

START COMPETITIE WOENSDAG-JEUGD TOSSTENNIS SENIOREN DONDERDAGCOMP. 1 TOSSTENNIS SENIOREN START COMPETITIE ZATERDAGTEAMS EINDE ETOS-ACTIE E 1 PAASDAG START COMPETITIE ZONDAGTEAMS START COMPETITIE VAN DINSDAGTEAMS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOSSTENNIS SENIOREN DONDERD.COM. INHALEN DODENHERDENKING 19.00 U PARK GESLOTEN INHALEN ZATERDAGCOMP. INHALEN ZONDAGCOMP. TOSSTENNIS SENIOREN DINSDAGCOMP. 4 WO-JEUGD COMP. 4 SPREEKU. SPORTMASS. TOSSTENNIS SENIOREN DONDERDAGCOMP. 5 TEAMTENNIS 1 TOSSTENNIS SENIOREN

11 12 13 14 15 16 17 18

WO-JEUGD COMP. 2 SPREEKU. SPORTMASS. TOSSTENNIS SENIOREN DONDERDAGCOMP. 2 TOSSTENNIS SENIOREN

19 20

TOSSTENNIS SENIOREN DONDERDAGCOMP. 3 TOSSTENNIS SENIOREN

19 20

ZATERDAGCOMP. 6

21 22 23

ZATERDAGCOMP. 3

21 22 23

TOSSTENNIS SENIOREN

24 25 26 27 28 29 30

ZATERDAGCOMP. 2 ZONDAGCOMP. 2 TOSSTENNIS SENIOREN DINSDAGCOMP. 2 SPONSORAVOND WO-JEUGD COMP. 3

ZONDAGCOMP. 3 TOSSTENNIS SENIOREN SLUITING INSCHRIJVING VOOR TEAMTENNIS DINSDAGCOMP. 3 INHALEN WO-JGD COMP. SPREEKU. SPORTMASS. TOSSTENNIS SENIOREN DONDERDAGCOMP. 4 SUPER-TOSSTENNIS SENIOREN ZATERDAGCOMP. 4 ZONDAGCOMP. 4 TOSSTENNIS SENIOREN

11 12 13 14 15 16 17 18

MEI INHALEN DINSDAGCOMP.

24 25 26 27 28 29 30 31

ZATERDAGCOMP. 5 ZONDAGCOMP. 5 TOSSTENNIS SENIOREN EINDE INSCHR.FAM.TRN. DINSDAGCOMP. 5 WO-JEUGD COMP. 5 WO-AVOND COMP. 1 HEMELVAARTSDAG ALG. INHAALDAG COMP. TOSSTENNIS SENIOREN

ZONDAGCOMP. 6

DINSDAGCOMP. 6 WO-JEUGD COMP. 6 WO-AVOND COMP. 2 SPREEKU. SPORTMASS. TOSSTENNIS SENIOREN DONDERDAGCOMP. 6 TEAMTENNIS 2 SUPER-TOSSTENNIS SENIOREN INHALEN ZATERDAGCOMP. 1e PINKSTERDAG FAMILIE-TOERNOOI INHALEN ZONDAGCOMP. DINSDAGCOMP. 7 WO-AVOND COMP. 3 WO-JGD INHALEN COMP.. TOSSTENNIS SENIOREN DONDERDAGCOMP. 7 TEAMTENNIS 3

JUNI

1

TOSSTENNIS SENIOREN

1

2 3 4 5 6 7

ZATERDAGCOMP. 7

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ZONDAGCOMP. 7 TOSSTENNIS SENIOREN INHALEN DINSDAGCOMP. WO-AVOND COMP. 4 SPREEKU. SPORTMASS. INHALEN DO.COMP. TOSSTENNIS SENIOREN TEAMTENNIS 4 TOSSTENNIS SENIOREN INHALEN ZATERDAGCOMP. INHALEN ZONDAGCOMP. TOSSTENNIS SENIOREN

PANNENKOEKENT.JEUGD WO-AVOND COMP. 5 TOSSTENNIS SENIOREN TEAMTENNIS 5 TOSSTENNIS SENIOREN

TOSSTENNIS SENIOREN START MASTER ETIK. OPEN JEUGDTOERNOOI OPEN TOERNOOI JEUGD WO.-AVOND COMP. 6 OPEN TOERNOOI JEUGD SPREEKU. SPORTMASS. TOSSTENNIS SENIOREN OPEN TOERNOOI JEUGD TOSSTENNIS SENIOREN OPEN TOERNOOI JEUGD FINALES EN PRIJSUITREIKING. OPEN JEUGDTOERNOOI

TOSSTENNIS SENIOREN

WO-AVOND COMP. 7 TOSSTENNIS SENIOREN SUPER-TOSSTENNIS SENIOREN SLUITING INSCHRIJVING VOOR 50+ TOERNOOI

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JULI TOSSTENNIS SENIOREN

SPREEKU. SPORTMASS. TOSSTENNIS SENIOREN TOSSTENNIS SENIOREN

TOSSTENNIS SENIOREN

TOSSTENNIS SENIOREN TOSSTENNIS SENIOREN

TOSSTENNIS SENIOREN

TOSSTENNIS SENIOREN TOSSTENNIS SENIOREN

TOSSTENNIS SENIOREN

24 25 26 27 28 29 30 31

TOSSTENNIS SENIOREN SUPER-TOSSTENNIS SENIOREN

START 50+ TOERNOOI (t/m zat. 4 augustus) 50+ TOERNOOI

*Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor definitieve data en tijden de website www.keltenwoud.nl 33


Keltenwoud in de media

34


EDE

35


Rabobank Private Banking: het verhaal kennen achter uw vermogen. Uw vermogen heeft een verhaal. U heeft hier hard voor gewerkt. Bij Rabobank Private Banking is dat het vertrekpunt van alles wat wij doen. Rabobank Vallei en Rijn investeert al meer dan 100 jaar met alle financiële expertises in klanten en de lokale samenleving. Met als doel een langdurige stabiele relatie met u op te bouwen. Verandert uw situatie of ambitie? Uw persoonlijke accountmanager is uw deskundige vermogensmanager die continu zorgt voor de beste financiële dienstverlening. Dat is het idee van Private Banking op solide basis. Zodat u ontspannen kunt tennissen bij Keltenwoud, waar wij sponsor van zijn. Meer weten? Kijk op www.rabobank.nl/privatebanking of neem met ons contact op via (0318) 660 662.

Rabobank Vallei en Rijn is betrokken sponsor van Keltenwoud. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/privatebanking (0318) 660 662 36

KM maart 2012  

clubblad van Keltenwoud