Page 35

Horizontale analyse van de balans ACTIVA VAST ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materiaal Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Overige beleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

Vorig boekjaar Huidig boekjaar 2009 2010 100% 19,73% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 19,14% 100% 0,00% 100% 11,31% 100% 7,82% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 0,59% 100% 80,27% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 34,42% 100% 34,42% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 13,38% 100% 12,91% 100% 0,47% 100% 4,98% 100% 0,00% 100% 26,58% 100% 0,91% 100%

100%

33

GIP Kelly Vervaele  

Geïntegreerde proef Kelly Vervaele Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel en Toerisme

GIP Kelly Vervaele  

Geïntegreerde proef Kelly Vervaele Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel en Toerisme

Advertisement