Page 1

Newsletter ROM-­UP! TıȫȥȡȣI

2012

Newsletter   ȊȡȇȢȪȗȢįȞȞįROM-­UP! ȉıįȤijȪijȡ ijıȫȥȡȣ x ȊȡȇȢȪȗȢįȞȞįROM-­ UP! x ȁįțȟȡijȪȞȡȣ ȥįȢįȜijȓȢįȣ x ȆțȧĴıȝȡȫȞıȟȡțijȡȤ ȒȢȗȡȤ x ǿǼțįIJĴȑȝțIJșijșȣ ʍȡțȪijșijįȣijȡȤȒȢȗȡȤ x ȇȝșȢȡĴȡȢȔıȣ ȉȤȟıȢȗįijȬȟ x ȇȝșȢȡĴȡȢȔıȣ ȌȡȢșȗȬȟ

ȉȠROM-­UP! ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJİȓIJĮȚĮʌȩIJȘȞǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȖȚĮ įȚȐıIJȘȝĮ İȞȩȢ ȑIJȠȣȢ Įʌȩ IJȠȞ ǹʌȡȓȜȚȠ IJȠȣ 2012   ȑȦȢ IJȠȞ ȂȐȡIJȘ IJȠȣ 2013.   ȉȠ ȑȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȠțIJȫ İIJĮȓȡȠȣȢ Įʌȩ ȤȫȡİȢ IJȘ ǼǼ ȅ țȪȡȚȠȢ ıIJȩȤȠȢ IJȠȣ ROM-­UP!   İȓȞĮȚ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓȑȞĮǻȚİșȞȑȢǻȓțIJȣȠIJȦȞȇȠȝȐȖȚĮIJȘȞ İȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘ ʌȐȞȦ ıİ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞİȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠįİȚȤșİȓ İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȐ ȩIJȚ İȓȞĮȚ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȑȢ ıIJȘȞ ʌȡȠĮȖȦȖȒ IJȘȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȑȞIJĮȟȘȢ IJȦȞ ʌĮȚįȚȫȞ ȇȠȝȐ ĮȜȜȐ ıİ ȖİȞȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ țĮȚ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȝĮșȘIJȫȞ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȘȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȒȢIJȠȣȢİʌȚIJȣȤȓĮȢ     ȅȚİȚįȚțȠȓıIJȩȤȠȚIJȠȣʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢİȓȞĮȚ   x Ǿ įȚȐįȠıȘ IJȦȞ İʌȚIJȣȤȫȞ İțʌĮȚįİȣIJȚțȫȞ İȝʌİȚȡȚȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȦșȠȪȞ IJȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ IJȦȞ ȇȠȝȐ   x ǾĮȞȐʌIJȣȟȘıIJȡĮIJȘȖȚțȫȞȖȚĮ IJȘȝİIJĮijȠȡȐIJȦȞ İʌȚIJȣȤȫȞįȡȐıİȦȞıIJȚȢıȣȝȝİIJȑȤȠȣıİȢȤȫȡİȢ   x Ǿ ȈȣȝȝİIJȠȤȒ IJȦȞ ȇȠȝȐ ıIJȘȞ İʌȚȜȠȖȒ IJȦȞ țĮȜȫȞ İțʌĮȚįİȣIJȚțȫȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚıIJȚȢțȠȚȞȩIJȘIJȑȢIJȠȣȢ   x ǾǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮįȚțIJȪȦȞıȣȞIJȠȞȚıȝȠȪȝİIJĮȟȪIJȦȞ

țȠȚȞȠIJȒIJȦȞ IJȦȞ ȇȠȝȐ țĮȚ IJȦȞ ijȠȡȑȦȞ IJȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȟİʌİȡĮıIJȠȪȞ IJĮ ijĮȚȞȩȝİȞĮ İțʌĮȚįİȣIJȚțȠȪ ĮʌȠțȜİȚıȝȠȪ IJȦȞ ȇȠȝȐ   ȉȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ROM-­UP!   șĮ ıȣȝȕȐȜİȚ ıIJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘIJȦȞțȪȡȚȦȞıIJȩȤȦȞIJȠȣʌȜĮȚıȓȠȣIJȘȢǼǼ ȖȚĮIJȚȢİșȞȚțȑȢıIJȡĮIJȘȖȚțȑȢȑȞIJĮȟȘȢIJȦȞȇȠȝȐȝȑȤȡȚ IJȠ 2020,   ʌȡȠıijȑȡȠȞIJĮȢ ıĮijȒ ȜİʌIJȠȝİȡȒ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ İʌȚIJȣȤȒ İțʌĮȚįİȣIJȚțȐ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞȞĮȝİIJĮijİȡșȠȪȞțĮȚȞĮİijĮȡȝȠıIJȠȪȞıİ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ǼȣȡȦʌĮȧțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ ȉĮ ʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJĮĮȣIJȐșĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞĮʌȠįİȓȟİȚȢ ĮȚıșȘIJȒȢ ȕİȜIJȓȦıȘȢ IJȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȗȦȒȢ IJȦȞ ȇȠȝȐİȚįȚțȐIJȦȞʌȚȠİȣȐȜȦIJȦȞȉȠROM-­UP!  șĮ ʌȡȠıijȑȡİȚ IJȤȗȜıȜȢțȞȒȟį ıʍțijȤȥȓ ȞȒijȢį ʍȢȡȜıțȞȒȟȡȤȟįıȠįIJĴįȝțIJijıȔȪijțȪȝįijįʍįțİțȑ ijȧȟ ȈȡȞȑ Țį ȒȥȡȤȟ ʍȢȪIJȖįIJș IJı ıȜʍįȔİıȤIJș Ȟı ʍȡțȡijțȜȑ ȥįȢįȜijșȢțIJijțȜȑ İțįIJĴįȝȔȘȡȟijįȣ Ȫijț Țį ȡȝȡȜȝșȢȬIJȡȤȟ ijșȟ ʍȢȧijȡȖȑȚȞțį ıȜʍįȔİıȤIJș Țį IJȤȞȖȑȝȡȤȟ IJijș ȞıȔȧIJș ijȡȤ įȢțȚȞȡȫ ijȧȟ ȞįȚșijȬȟ ʍȡȤ ıȗȜįijįȝıȔʍȡȤȟ ʍȢȪȧȢį ijȡ IJȥȡȝıȔȡ Ȝįț Țį ʍȢȡȧȚȡȫȟ ijșȟ ʍȢȪIJȖįIJș ijȧȟ ȞįȚșijȬȟ IJijșȟ ijȢțijȡȖȑȚȞțį ıȜʍįȔİıȤIJș

ȁįțȟȡijȪȞȡȣȥįȢįȜijȓȢįȣ ȉĮțȪȡȚĮıIJȠȚȤİȓĮțĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢIJȠȣȑȡȖȠȣİȓȞĮȚ ǼȔȜijȤȡ ijȧȟ ȈȡȞȑ ȅȚ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ʌȠȣ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞıIJȘȞİțʌĮȚįİȣIJȚțȒİʌȚIJȣȤȓĮIJȦȞȇȠȝȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝʌİȡȚȜȘijșȠȪȞ ıIJȠ įȓțIJȣȠ ȉȠ įȓțIJȣȠ șĮ țĮIJĮıIJȒıİȚ įȣȞĮIJȒ IJȘ ȝİIJĮijȠȡȐ IJȦȞ ȖȞȫıİȦȞıȤİIJȚțȐȝİIJȚȢİʌȚIJȣȤȘȝȑȞİȢİțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȝİ IJȘ ıİȚȡȐ IJȠȣ șĮ ĮȣȟȒıİȚ IJȘȞ İȣĮȚıșȘIJȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ IJȘȞ ȚıȤȣȡȩIJİȡȘ įȑıȝİȣıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ ıȤİIJȚțȫȞ İȝʌȜİțȠȝȑȞȦȞʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ     ǿ ʍȢȡIJȒȗȗțIJȓ ijșȣȝİIJȘȞĮȜȜĮȖȒĮʌȩIJȚȢ ȜįȝȒȣ   ıIJȚȢ ıʍțijȤȥșȞȒȟıȣ  İȝʌİȚȡȓİȢ ȩʌȦȢ ıȣȞȚıIJȐIJĮȚ ıIJȠ Įʌȩ IJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ INCLUD-­ED   (1)  ,   IJȠ ROM-­ UP!   ijȚȜȠįȠȟİȓ ȞĮ ȟİʌİȡȐıİȚ IJȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞİȡȝȘȞİȚȫȞıIJȚȢȠʌȠȓİȢįİȞȣʌȐȡȤİȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȦȞ İʌȚʌIJȫıİȦȞ IJȦȞ İȝʌİȚȡȚȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠIJİȓȞȠȞIJĮȚĮʌȩĮȣIJȑȢȠȪIJİȑȤȠȣȞİȟĮıijĮȜȚıȝȑȞȘ IJȘȞİʌȚIJȣȤȓĮțĮȚIJȘįȣȞĮIJȩIJȘIJĮȝİIJĮijȠȡȐȢIJȠȣȢıİ ȐȜȜĮ ʌȜĮȓıȚĮ Ǿ ĮȜȜĮȖȒ ĮȣIJȒ İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȘȞ

İıIJȓĮıȘ ıİ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠįİȚȤșİȓİʌȚıIJȘȝȠȞȚțȐȩIJȚİȓȞĮȚİʌȚIJȣȤİȓȢ ʌȐȞIJĮ țĮȚ ıİ ȩȜĮ IJĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ  ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĮȣIJȑȢ ȠȚ İȝʌİȚȡȓİȢȕĮıȓȗȠȞIJĮȚıIJȚȢıȣıIJȐıİȚȢIJȘȢįȚİșȞȠȪȢ İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȒȢțȠȚȞȩIJȘIJĮȢțĮȚȣȜȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚȝȑıȦ IJȠȣ įȚĮȜȩȖȠȣ țĮȚ IJȘȢ ıȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİ IJĮ ȝȑȜȘ IJȘȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢIJȦȞȇȠȝȐȉȠȠįȘȖȩȢIJȠȣROM-­UP! șĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ȖȚĮ IJȠ ʌȫȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȝİIJĮijİȡșȠȪȞ ȠȚ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞİȢ ĮȣIJȑȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ıİ ȐȜȜĮʌȜĮȓıȚĮ     Ȋșȟ ȑȞıIJș IJȤȞȞıijȡȥȓ ijȧȟ ȈȡȞȑ ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢijȐıİȚȢIJȠȣȑȡȖȠȣıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞȐȝİıȦȞȝĮȡIJȣȡȚȫȞIJȦȞıȣȝȝİIJİȤȩȞIJȦȞȇȠȝȐ ıIJĮIJİȜȚțȐʌĮȡĮįȠIJȑĮ     ǿ ȑȞıIJș IJȫȟİıIJș Ȟı ijș İțıȚȟȓ ıʍțIJijșȞȡȟțȜȓ ȜȡțȟȪijșijį Ȝįț ijțȣ IJȤIJijȑIJıțȣ ijșȣ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ıȣȝȕȠȜȒȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢINCLUD-­ED.  

(1) ȆȡȩȖȡĮȝȝĮINCLUD-­ED.  ȈIJȡĮIJȘȖȚțȑȢȖȚĮIJȘȞȑȞIJĮȟȘțĮȚIJȘȞțȠȚȞȦȞȚțȒıȣȞȠȤȒıIJȘȞǼȣȡȫʌȘȝȑıȦIJȘȢİțʌĮȓįİȣıȘȢ2006-­ 2011.  6ȠȆȡȩȖȡĮȝȝĮȆȜĮȓıȚȠȆȠȜȓIJİȢțĮȚįȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘıIJȘȞțȠȚȞȦȞȓĮIJȘȢȖȞȫıȘȢCIT4-­CT-­2006-­028603.  īİȞȚțȒǻȚİȪșȣȞıȘ DzȡİȣȞĮȢǼȣȡȦʌĮȧțȒǼʌȚIJȡȠʌȒ  


Newsletter ROM-­UP! TıȫȥȡȣI

2012

ȆțȧĴıȝȡȫȞıȟȡțȜįțijįįʍȡijıȝȒIJȞįijį ȆțȧĴıȝȡȫȞıȟȡțijȡȤȒȢȗȡȤıȔȟįț ȆĮȚįȚȐ ȇȠȝȐ țĮȚ ȞȑȠȚ  ȅȡȖĮȞȚıȝȠȓ ǿįȡȪȝĮIJĮ țĮȚ ȐȜȜȠȚ IJȪʌȠȚ ijȠȡȑȦȞ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞIJĮȚ ȝİ ʌĮȚįȚȐ ȇȠȝȐ ȅȚ ȤĮȝȘȜȑȢ țȠȚȞȦȞȚțȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ țȠȚȞȩIJȘIJİȢIJȦȞȇȠȝȐIJȠǻȚįĮțIJȚțȩʌȡȠıȦʌȚțȩ ȠȚIJȠʌȚțȑȢȠȡȖĮȞȫıİȚȢȠȚİȞȫıİȚȢȠȚįȘȝȩıȚİȢ x ĮȡȤȑȢ țĮȚ ȠȚ İȣĮȚıșȘIJȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ıIJȠ șȑȝĮ IJȘȢ țȠȚȞȦȞȚțȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢțĮȚİțʌĮȚįİȣIJȚțȒȢȑȞIJĮȟȘȢ IJȦȞȇȠȝȐȂȀȅȠȚȅȡȖĮȞȫıİȚȢʌȠȣİȡȖȐȗȠȞIJĮȚ ȝİ ʌĮȚįȚȐ Įʌȩ ȝİȚȠȞİțIJȚțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ x ȝİIJĮȞȐıIJİȢȐIJȠȝĮȝİİȚįȚțȑȢĮȞȐȖțİȢțȜʌ    ȊįįʍȡijıȝȒIJȞįijįijȡȤʍȢȡȗȢȑȞȞįijȡȣ

ǽʍțIJȜıĴȚıȔijıijșȟ țIJijȡIJıȝȔİįȞįȣ www.rom-­up.eu

x DzȞĮȢ ǾȜİțIJȡȠȞȚțȩȢ ȠįȘȖȩȢ  ȝİ IJȓIJȜȠ ROM UP!   Ǿ İʌȚIJȣȤȒȢ ȑȞIJĮȟȘ IJȦȞ ȇȠȝȐ ȝȑıȦ IJȘȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȒȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ ȝİ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞİȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ʌȠȣ İʌȚȜȑȖȠȞIJĮȚ țĮșȫȢ țĮȚ ıȣıIJȐıİȚȢ ȖȚĮ IJȠ ʌȫȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș ȝİIJĮijȠȡȐ ıİ ȐȜȜİȢ İȣȡȦʌĮȧțȑȢ ȤȫȡİȢ   x DzȞĮįȓțIJȣȠIJȦȞȇȠȝȐȝİIJȓIJȜȠǻȚİșȞȑȢįȓțIJȣȠ ȇȠȝȐ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ ĮțIJȚȕȚıIJȑȢ IJȦȞ ȇȠȝȐ ȝȘ ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪȢ țĮȚ țĮșȘȝİȡȚȞȠȪȢ ȇȠȝȐ İȡİȣȞȘIJȑȢ ijȠȡİȓȢ IJȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȠȪȢ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓİȢ ıȤȠȜİȓĮ 

x x x x

ʌȠȜȚIJȚıȝȚțȠȪȢ įȚĮȝİıȠȜĮȕȘIJȑȢ ĮıIJȚțȑȢ İIJĮȚȡȓİȢ țĮȚ ȂȀȅ IJȦȞ ȇȠȝȐ ȠȚ İȣȡȦʌĮȧțȑȢ İșȞȚțȑȢțĮȚȠȚIJȠʌȚțȑȢĮȡȤȑȢȠȚʌȠȜȚIJȚțȠȓțĮȚ ȩȜȠȚ ȠȚ ıȤİIJȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȡȖȐȗȠȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ IJȠȣ ıIJȩȤȠȣ IJȘȢ ȑȞIJĮȟȘȢIJȦȞȇȠȝȐıIJȘȞİȣȡȪIJİȡȘțȠȚȞȦȞȓĮ  ȂȚĮ  İȣȡȦʌĮȧțȒ ȑțșİıȘ ȝİ IJȓIJȜȠ ǼʌȚIJȣȤȘȝȑȞİȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ıIJȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ IJȘȢ ȑȞIJĮȟȘȢ IJȦȞ ȇȠȝȐ ıIJȘȞ țĮȚ ȝȑıȦIJȘȢİțʌĮȓįİȣıȘȢ   ȂȚĮǼȣȡȦʌĮȧțȒDzțșİıȘȝİIJȓIJȜȠȅȚijȦȞȑȢ IJȘȢ țȠȚȞȩIJȘIJĮȢ ȅȚ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ʌȠȣ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıIJȘȞ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞȘ İțʌĮȚįİȣIJȚțȒ İȝʌİȚȡȓĮ IJȘȢ ȑȞIJĮȟȘȢ IJȦȞ ȇȠȝȐ ıIJȘȞ țĮȚ ȝȑıȦIJȘȢİțʌĮȓįİȣıȘȢ   4   ıİȝȚȞȐȡȚĮ ıİ ǼșȞȚțȩ İʌȓʌİįȠ ǺȠȣȜȖĮȡȓĮ ǼȜȜȐįĮȇȠȣȝĮȞȓĮțĮȚȘǿȡȜĮȞįȓĮ    ȉİȜȚțȒ įȚȐıțİȥȘ IJȠȣ ROM-­UP!   ıIJȘ ǺĮȡțİȜȫȞȘIJȘȢǿıʌĮȞȓĮȢ    6  ǼȞȘȝİȡȦIJȚțȐǻİȜIJȓĮ   ȂȓĮ ǿıIJȠıİȜȓįĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ʌȠȣ įȚĮIJȓșİIJĮȚıİ6  ȖȜȫııİȢȝȑıȦIJȘȢȠʌȠȓĮȢșĮ įȚĮįȠșȠȪȞIJĮțȪȡȚĮĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ  

ǿǼțįIJĴȑȝțIJșijșȣʍȡțȪijșijįȣijȡȤȒȢȗȡȤ Ǿ ʌȠȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ IJȩıȠ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȒIJȠȣȩıȠțĮȚȦȢʌȡȠȢIJȘȞʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ IJİȜȚțȫȞ  IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮıijĮȜȓȗİIJĮȚĮʌȩįȪȠİȟȦIJİȡȚțȑȢİʌȚIJȡȠʌȑȢ   ǿ ȆȞȑİį ǺȠțȡȝȪȗșIJșȣ ijșȣ ȇȡțȪijșijįȣ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ 4   ȝȘ-­ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪȢ ȇȠȝȐ 2   țĮșȘȖȘIJȑȢțĮȚ2  İȡİȣȞȘIJȑȢĮʌȩIJȠCREA-­UB,  IJȠ ȀȑȞIJȡȠ DzȡİȣȞĮȢ ĬİȦȡȚȫȞ țĮȚ ȆȡĮțIJȚțȫȞ ȖȚĮ IJȘȞ  ǹȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȦȞ ǹȞȚıȠIJȒIJȦȞ IJȠȣ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ IJȘȢ ǺĮȡțİȜȫȞȘȢ ȦȢ ıȣȝȕȠȪȜȠȣȢ Ǿ țȪȡȚĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖȒıȠȣȞ IJȚȢ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞİȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ʌȠȣ țĮIJȑșİıĮȞ ȠȚ İIJĮȓȡȠȚ țĮȚ ȞĮ İʌȚȜȑȟȠȣȞ ʌȠȚĮ Įʌȩ ĮȣIJȑȢ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ʌȡȠȢ įȚȐįȠıȘ      

Ȋȡ ǽȤȢȧʍįȨȜȪ ĬȟȧȞȡİȡijțȜȪ ȉȤȞȖȡȫȝțȡ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚĮʌȩ5 İȣȡȦʌĮȓȠȣȢİȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ -­ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ ȇȠȝȐ  țĮȚ ĮțIJȚȕȚıIJȑȢ -­   ıIJȠȞ ʌİįȓȠ IJȠȣȑȡȖȠȣȠȚȠʌȠȓȠȚİȓȞĮȚȖȞȦıIJȠȓȖȚĮIJȘıȣȝȕȠȜȒ IJȠȣȢ ıİ ĮȣIJȩ ĬĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮįȡĮȝĮIJȓıȠȣȞ İȞİȡȖȩȡȩȜȠıİȩȜȘIJȘȞțȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮIJȚȢİșȞȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ İȡȖĮıȓĮȢ IJĮ ıİȝȚȞȐȡȚĮ ıIJȚȢ ȤȫȡİȢ ȝȑȜȘ țĮȚıIJȠIJİȜȚțȩıȣȞȑįȡȚȠǾțȪȡȚĮȜİȚIJȠȣȡȖȓĮIJȠȣȢ İȓȞĮȚ ȞĮ ıȣȜȜȑȖȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞ IJȚȢ İʌȚIJȣȤȘȝȑȞİȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȑȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ʌȠȣ İȜȒijșȘıĮȞțĮȚȞĮİʌȚȜȑȟȠȣȞʌȠȚİȢĮʌȩĮȣIJȑȢșĮ İʌȚȜİȖȠȪȞȖȚĮIJȘįȚȐįȠıȘ          


Romani Association  of  Women  Drom   Kotar  Mestipen   Website:  www.dromkotar.org   ǼʌĮijȒAna  Fernandez   Email:  info@dromkotar.org  

ȈȣȞIJȠȞȚıIJȒȢİIJĮȓȡȠȢ ȈȣȝȝİIJȑȤȠȞIJİȢİIJĮȓȡȠȚ   AMALIPE  Centre  for  Interethnic  Dialogue   and  Tolerance     Website:  www.amalipe.com   ǼʌĮijȒTeodora  Krumova   Email:  t_krumova@yahoo.com  

Centre of  Research  in  Theories  and   Practices  that  Overcome  Inequalities  of   the  University  of  Barcelona     Website:  www.creaub.info   ǼʌĮijȒAdriana  Aubert     Email:  crea@ub.edu  

ȀȠȚȞȦijİȜȒȢǻȘȝȠIJȚțȒİʌȚȤİȓȡȘıȘIJȠȣ ǻȒȝȠȣǺȩȜȠȣȀǼȀȆǹ-­ǻǿǼȀ Website:  www.kekpa.org   ǼʌĮijȒȃȓțȠȢǹȞIJȦȞȐțȘȢ   Email:  antonakis.nikos@gmail.com  

Generalitat de  Catalunya,  Department   of  Social  Welfare  and  Family     Website:  www20.gencat.cat/portal/site/ bsf/?newLang=en_GB   ǼʌĮijȒViolant  Cervera  Godia   Email:  vcervera@gencat.cat  

Roma Center  for  Social  Intervention  and   Studies   Website:  www.romanicriss.org   ǼʌĮijȒMargareta  Matache   Email:  magda@romanicriss.org  

European Roma  Information  Office     Website:  www.erionet.eu   ǼʌĮijȒMarta  Pinto   Email:  marta.pinto@erionet.eu  

Pavee Point  Travellers  Centre     Website:  www.pavee.ie   ǼʌĮijȒFrances  Keyes   Email:  fran.keyes@pavee.ie  

ȀIJijȡIJıȝȔİįijȡȤʍȢȡȗȢȑȞȞįijȡȣwww.rom-­up.eu

ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢȋȠȡȘȖȠȪ ȇȢȪȗȢįȞȞįǼțįǻȔȡȤȃȑȚșIJșıȤȜįțȢȔıȣıȜʍįȔİıȤIJșȣȜįțȜįijȑȢijțIJșȣȗțįȪȝȡȤȣ To  ǻȚĮǺȓȠȣȂȐșȘıȘȢȆȡȩȖȡĮȝȝĮIJȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢįȓȞİȚIJȘįȣȞĮIJȩIJȘIJĮıIJȠȣȢʌȠȜȓIJİȢȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȝȑȡȠȢıİįȚİȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣșĮIJȠȞȫȞȠȣȞIJȠȝĮșȘıȚĮțȩIJȠȣȢİʌȓʌİįȠțĮșȩȜȘIJȘįȚȐȡțİȚĮIJȘȢȗȦȒȢIJȠȣȢțĮȚıȣȝȕȐȜȜİȚıIJȘȞĮȞȐʌIJȣȟȘIJȠȣİțʌĮȚįİȣIJȚțȠȪIJȠȝȑĮ țĮșȫȢțĮȚIJȠȣIJȠȝȑĮIJȘȢțĮIJȐȡIJȚıȘȢıİȩȜȘIJȘȞǼȣȡȫʌȘ     Ȃİ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ Φ   7   įȚı İȣȡȫ ʌİȡȓʌȠȣ ȖȚĮ IJȠ 2007   ȑȦȢ IJȠ 2013,   IJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJİȓ ȝȓĮ ıİȚȡȐ Įʌȩ įȡȐıİȚȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ İțʌĮȚįİȣIJȚțȫȞ ĮȞIJĮȜȜĮȖȫȞ țĮȚ İʌȚıțȑȥİȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ IJȦȞ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ įȚțIJȪȦıȘȢ ȉĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ įİȞ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȝĮșȘIJȑȢ țĮȚ İțʌĮȚįİȣȩȝİȞȠȣȢ ĮȜȜĮ țĮȚ ȖȚĮ țĮșȘȖȘIJȑȢ İțʌĮȚįİȣIJȚțȠȪȢ țĮȚ ȩȜȦȞ ȩıȦȞ İȝʌȜȑțȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘțĮȚIJȘȞțĮIJȐȡIJȚıȘ   ǼʌȚʌȜȑȠȞ IJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȚȢ įȡȐıİȚȢ Jean   Monnet   ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȞșĮȡȡȪȞȠȣȞ IJȘ įȚįĮıțĮȜȓĮ IJȠȞ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚıȝȩ țĮȚ IJȠȞ įȚȐȜȠȖȠȖȚĮIJȘȞİȣȡȦʌĮȧțȒȠȜȠțȜȒȡȦıȘȝİIJȘıȣȝȝİIJȠȤȒȚįȡȣȝȐIJȦȞIJȡȚIJȠȕȐșȝȚĮȢİțʌĮȓįİȣıȘȢĮʌȩȩȜȠIJȠȞțȩıȝȠ.  

ȉȠȑȡȖȠȑȤİȚȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȘșİȓȝİIJȘȞȣʌȠıIJȒȡȚȟȘIJȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢǾʌĮȡȠȪıĮįȘȝȠıȓİȣıȘĮȞIJĮȞĮțȜȐȝȩȞȠIJȚȢĮʌȩȥİȚȢIJȠȣ ıȣȖȖȡĮijȑĮțĮȚȘǼʌȚIJȡȠʌȒįİȞȝʌȠȡİȓȞĮșİȦȡȘșİȓȣʌİȪșȣȞȘȖȚĮȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİȤȡȒıȘʌȠȣȝʌȠȡİȓȞĮȖȓȞİȚIJȦȞʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚıİĮȣIJȒȞ  

ROM-UP! 1st Newsletter 2012  

Το πρώτο newsletter του έργου ROM-UP! Σε αυτό το τεύχος θα βρε΄τε μια γενική περιγραφή του έργου και των στόχων του

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you