Page 1

ιατροκοινωνικό ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

!"#$%

&'()*!+,.)!#"/01,2-34!50$6'7'

2/2010

ΑΠΡ-ΜΑΗΣ-ΙΟΥΝ 2010

Εκπαίδευση Γυναικών & Εφήβων στην συµπλήρωση αιτήσεων και στις επαφές µε υπηρεσίες

Παρατηρήσεις & φύση αιτηµατων

για µεταφορά φακέλου εξυπηρετούµενης Συνεργασία µε επιτροπή απαλλαγών στρατού για διαδικασία απαλλαγής από στράτευση Συνηγορία στην διεύθυνση Πρόνοιας & στη ∆.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας για διαδικασία επιδότησης ηλικιωµένης µε ελλιπή δικαιολογητικά Συνεργασία & συνηγορία µε νοσοκοµείο Βόλου για άµεση έκδοση ιατρικού ιστορικού υποψήφιου ΑµεΑ για συµµετοχή του στα Special Olympics Συνεργασία µε το δικηγόρο του ΙΑΚ για διερεύνηση περίπτωσης διακριτικής µεταχείρισης από την Ελληνική Αστυνοµία Παράσταση στο δικαστήριο

• Ενέργειες υποστήριξης για

ιατροφαρµακευτική κάλυψη µέσω ΙΚΑ και Πρόνοιας Ενέργειες υποστήριξης για έκδοση ή συνέχιση προνοιακών επιδοµάτων Συνεργασία µε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας για τα ραντεβού των εξυπηρετούµενων Συνεργασία µε το σχολείο για τη συµµετοχή εφήβου στις απολυτήριες εξετάσεις δηµοτικού ∆ιαµεσολάβηση σε δηµοτικό σχολείο Κρήτης για τη µεταφορά φακέλου µαθητών ∆ιαµεσολάβηση στη ∆ιεύθυνση Πρόνοιας Κρήτης

• • • •

• •

για υπόθεση αστικοδηµοτικής τακτοποίησης οικογένειας (συνεργασία µε δικηγόρο) Συνεργασία µε σύµβουλο απασχόλησης “Ιωνίας” για συµµετοχή σε προκήρυξη του

∆είκτες 3µήνου Νέα Αιτήµατα 24 Αιτήµατα από γυναίκες 11 συνοδείες & επισκ.σε υπηρεσίες 14 συµβουλευτική 11 κατηγορία διαµεσολάβησης 9 απασχόληση 3 καταγραφή & ικανοποίηση µαζικών αιτηµάτων 5 σύνολο επισκέψεων και κατ’οίκον επισκέψεων 35

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΝΙΑΣ Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους (ΙΑΚ) αποτελεί δοµή κοινωνικής - ∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησιας υποστήριξης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΙΩΝΙΑΣ του ∆ήµου Νέας

2010

Ιωνίας στη Μαγνησία. Το Κοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβρη του 1998 και λειτουργεί έως σήµερα µε βασική συγχρηµατοδότηση προερχόµενη από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και ιδιαίτερα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας συµβάλλει µε χρηµατοδότηση των υποδοµών της δοµής αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια της ΙΩΝΙΑΣcopyright 2010


Οι κύριες Υπηρεσίες του ΙΑΚ Ν. Ιωνίας 1. Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Συντονισµού ενεργειών

δήµου (εργάτης καθαριότητας µε 8 µηνη σύµβαση) & συνεργασία για σύνταξη βιογραφικού σε εξυπηρετούµενο για προσπάθεια απασχόλησης στο εξωτερικό (εκπαίδευση στην αναζήτηση µέσω διαδικτύου, εφηµερίδων, τηλεφωνικές επικοινωνίες) Θέση απασχόλησης σε γυναίκα από το στέκι ως καθαρίστρια στο επιδοτούµενο σεµινάριο του ΚΕΚ ∆υναµική για 3 µήνες Συνοδεία για εκπαίδευση ωφελούµενης από το στέκι στη συναλλαγή µε δηµόσιες υπηρεσίες (∆.Ο.Υ και ΚΕΠ)

• •

Η βασική λειτουργία του ΙΑΚ είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ΦΡοντίδας και υποστήριξης προς τους Ροµά στα πλαίσια εφαρµογής πολιτικών Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.

Μαζικά Αιτήµατα

2. ∆ηµιουργική Απασχόληση για Παιδιά & Εφήβους

Υπηρεσίες προσανατολισµένες στην πρετοιµασία και υποστήριξη των παιδιών για το σχολείο καθώς και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στα αγαθά τους πολιτισµού και της εκπαίδευσης µέσα από το παιχνίδι.

3. Πρόληψη & Προαγωγή της υγείας Υπηρεσίες Γιατρού και επισκέπτη υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο και συµπληρωµατικά µε τα δηµόσια συστήµατα για την υγεία. Ο βασικός στόχος της ενέργειας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο σύστηµα υγείας και η βελτιωση της γενικής υγείας των Ροµά της γειτονιάς.

4. Προώθηση της Ισότητας Ενέργειες Ενδυνάµωσης σε ατοµικό επίπεδο και επίπεδο οµάδας για την προώθηση τςη ισότητας ανδρών γυναικών

5. Ισότητα & Απασχόληση Υποστήριξη της ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας -ιδιαίτερα των γυναικών και των εφήβων και προώθηση θεµάτων Ισότητας.

• Εξόρµηση στον οικισµό για εγγραφές παιδιών σε νηπιαγωγείο, δηµοτικό &

γυµνάσιο (συναντήσεις µε εκπαιδευτικούς, κλείσιµο ραντεβού, τακτοποιήσεις µε αστικοδηµοτικές εκκρεµότητες, συνοδείες για την εγγραφή κτλ) Ενηµέρωση εξυπηρετούµενων για την προσκόµιση δικαιολογητικών αναφορικά µε το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης (συνεργασία µε Πρόνοια) Ενηµέρωση εξυπηρετούµενων για την προσκόµιση δικαιολογητικών αναφορικά µε το επίδοµα νεφροπαθών (συνεργασία µε ∆ιεύθυνση Υγείας) Επισκέψεις κατ’ οίκον σε οικογένειες παιδιών µε σχολική διαρροή (συνεργασία µε σχολείο) Επισκέψεις κατ οίκον σε παιδιά που συµµετέχουν στις δράσεις της δηµιουργικής απασχόλησης που έχουν µέρες να φανούν Επισκέψεις κατ οίκον στις γυναίκες του στεκιού & στην οµάδα εφήβων / ενηµέρωση για δράσεις Επισκέψεις κατ’ οίκον στα παιδιά των οµάδων για υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων από τους γονείς αναφορικά µε επισκέψεις/εκδροµές Εξόρµηση στον οικισµό για ενηµέρωση αναφορικά µε την επίσκεψη στελεχών της Ελληνικής Μονάδας Σκολιώσεως Καταγραφή πληθυσµού πόρτα- πόρτα µε αφορµή την ένταξη της δράσης στο ΕΣΠΑ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας (η έρευνα άρχισε 26 Απριλίου και τελείωσε 30 Απριλίου, καταµετρήθηκαν 1225 άτοµα) Εξόρµηση στον οικισµό µε στέλεχος της ∆ιεύθυνσης Υγείας για διερεύνηση κρουσµάτων ιλαράς σε παιδιά του Αλιβερίου Επισκέψεις κατ’ οίκον σε οικογένειες µε παιδιά για διανοµή ρουχισµού από δωρεές πολιτών

• • • • • • • • •

Παραποµπές

• από τη ∆ιεύθυνση Πρόνοιας, • την Κοινωνική Υπηρεσία της Μητρόπολης, • τη ∆ιεύθυνση υλοποίησης έργων της ΙΩΝΙΑΣ, • το 10ο δηµοτικό σχολείο, • τη ∆ιεύθυνση Υγείας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

6.Στήριξη ενεργ. στέγασης. Υποστήριξη του Εθνικού Πλαισίου για τη Στέγαση των Τσιγγάνων.

∆ράσεις Συνέργειας µε άλλες Κοινωνικές ∆οµές

Σύνδεση µε το Βοήθεια στο Σπίτι Ολιστικός Σχεδιασµός Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Τσιγγάνους εφαρµόζουν στην πράξη τον ολιστικό σχεδιασµό στις δράσεις τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι δράσεις έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα και υλοποιούνται ταυτόχρονα δράσεις κοινωνικής φροντίδας, εκπ/σης, πρόληψης & προαγωγής υγείας, απασχόλησης, συνηγορίας, διαµεσολάβησης, στέγασης, κτλ

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια της ΙΩΝΙΑΣ copyright 2010

• τρέχοντα περιστατικά • Σίτιση • Επισκέψεις κατ’ οίκον στελεχών ΙΑΚ • Επισκέψεις κατ’ οίκον νοσηλεύτριας:

3

• Επισκέψεις νοσηλεύτριας σε φορείς:

14

1 καθηµ.

5 11


Υγεία Ραντεβού στο ΕΣΥ: Κλείστηκαν 376 νέα ραντεβού στο νοσοκοµείο (κλείστηκαν επιπλέον 27 ραντεβού από τους ίδιους τους εξυπηρετούµενους στην προσπάθεια που ξεκινήσαµε αναφορικά µε την εκπαίδευση ειδικά νέων ατόµων στο να κλείνουν µόνοι τους τα ραντεβού υγείας) Εξετάσεις παιδιών: Επίσκεψη από την Ελληνική Μονάδα Σκολιώσεως: οµάδα ορθοπεδικών εξέτασε 58 παιδιά σχολικής & προεφηβικής ηλικίας για σκολίωση και παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Από τις πρώτες εκτιµήσεις των γιατρών φαίνεται τα τσιγγανόπουλα να έχουν πολύ χαµηλά ποσοστά εµφάνισης σκολίωσης

• 376

58

Συνεργασία µε την Ελληνική Οµάδα Σκολιώσεως: σε συνέχεια της επίσκεψής τους στον οικισµό, αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας µας για τη µελέτη αναφορικά µε τη συχνότητα εµφάνισης της πάθησης στα τσιγγανόπουλα. Η γυµνάστρια ετοίµασε το ασκησιολόγιο που ακολουθεί µε τα παιδιά και ο ορθοπεδικός επέλεξε τις ασκήσεις που χρειάζεται να ακολουθηθούν

∆ηµιουργική Απασχόληση: Οµάδες παιδιών:

η οµάδα περιελάµβανε κατά µέσο όρο 9 µε 10 παιδιά ηλικίας από 8– 12 ετών: κατασκευές, ανάπτυξη προφορικού λόγου, παιχνίδι µε τα γράµµατα, παραµύθια, παιχνίδια κίνησης Θεµατικές τριµήνου: η Άνοιξη & το Αερόστατο (κοινή δράση µε γυµνάστρια): 1 φορά την εβδοµάδα παρουσιάζονται διάφορα θέµατα µε οπτικοακουστικό υλικό & ακολουθεί βιωµατικό παιχνίδι. Το τρίµηνο αυτό ασχοληθήκαµε µε την Άνοιξη (εικόνες, βιβλία, µουσική, βιωµατικό παιχνίδι, µυρωδιές της Άνοιξης) και το Αερόστατο ( εικόνες, κατασκευή αερόστατου µε εφηµερίδες & µπαλόνια, συζήτηση, παιχνίδι) Εκπαίδευση: Οµάδα στοχευµένης ενισχυτικής διδασκαλίας: σταθερή οµάδα 5 -7 παιδιών της Α’ τάξης του δηµοτικού (καθηµερινά) που ασχολήθηκαν

ενδεικτικά µε γλώσσα, µαθηµατικά και µουσική Σταθερή οµάδα 5 παιδιών της Β’ τάξης (2 φορές/εβδοµάδα) που ασχολήθηκαν µε προετοιµασία για το σχολείο, µουσική, ζωγραφική, ελεύθερη συζήτηση, µουσικά όργανα Ατοµικό πρόγραµµα ψυχοκινητικής εκπαίδευσης παιδιού (συνεργασία µε γυµνάστρια): αναγνώριση χρωµάτων, ζωγραφική, προσανατολισµός

∆ράσεις Αθλητισµού : Οµάδα 6-15 παιδιών ηλικίας από 6 έως 12 ετών που ασχολήθηκαν µε αθλητικές δραστηριότητες, σωµατικά σχήµατα, ισορροπία, κινητική δηµιουργική έκφραση & έκφραση συναισθηµάτων Οµάδα 2-3 γυναικών & εφήβων Ρυθµικής Γυµναστικής : ενδυνάµωση, αεροβική γυµναστική Ατοµικό πρόγραµµα ψυχοκινητικής εκπαίδευσης παιδιού: χειρισµός οργάνων, σχήµατα-µεγέθη, αναπνευστικές ασκήσεις. Εκδηλώσεις δηµιουργικής απασχόλησης:

• 15/4/2010: Επίσκεψη στο

Πανθεσσαλικό Στάδιο: Τα παιδιά δοκίµασαν αθλήµατα ανοιχτού & κλειστού στίβου 11/5/2010: Επίσκεψη της οµάδας δηµιουργικής απασχόλησης στο πάρκο του Πολιτιστικού: παιχνίδι στη φύση 16/6/2010: Ανοιχτό παιχνίδι στο Αλιβέρι µε αφορµή και το κλείσιµο του δηµοτικού σχολείου για να µπορέσουν να συµµετέχουν όλα τα παιδιά

• •

∆ικτύωση, Εκδηλώσεις, ∆ιάφορα... 21/4/2010: Συμμετοχή της γυμνάστριας στην ημερίδα που οργάνωσαν οι ορθοπεδικού της Μονάδας Σκολιώσεως στην ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου 13/5/2010: Αφιέρωμα και παρουσίαση των δράσεων του κέντρου μας στον τοπικό τύπο (εφημερίδα Θεσσαλία) 26/5/2010: Κρούσμα διάρρηξης στο κεντρικό λυόμενο του κέντρου από όπου μας πήραν 1 μονάδα υπολογιστή & 1 ψηφιακή μηχανή. Ακολούθησε κατάθεση στην ασφάλεια 2/6/2010: Συνάντηση με στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις δυσκολίες υλοποίησης δράσεων για Ρομά Ιούνιος 2010: Αποστολή στοιχείων έρευνας πληθυσμού, καταγραφής κατάστασης του πληθυσμού & απολογισμός δράσεων του κέντρου μας στο υπουργείο Εργασίας με αφορμή την ένταξη του έργου στην νέα προγραμματική περίοδο

Περιγραφές περιπτώσεων Περίπτωση Ελ.Τ.. : Η Ελ.Τ. άρχισε να έρχεται στο στέκι γυναικών από το 2006 και από την αρχή σχεδόν φαινόταν να δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία της οµάδας. Πολλές φορές ήταν εριστική ειδικά µε την ενδιάµεσο & φαινόταν να προσπαθεί να απαξιώσει το ρόλο της. Με τη συνεργασία της ψυχολόγου που απασχολούσε εκείνη τη περίοδο το κέντρο, έγιναν οµαδικές συζητήσεις σε µια προσπάθεια να µπουν όρια και κανόνες στο στέκι µιας και οι υπόλοιπες γυναίκες άρχισαν να δυσφορούν µε τη συµπεριφορά της Ελ.Τ. Για αρκετό διάστηµα χάθηκε από το στέκι και τα στελέχη µας περνούσαν από το σπίτι της για να την ενηµερώσουν για τις διάφορες δράσεις που προγραµµατίζονταν. Μέχρι τις αρχές του 2009 έκανε σποραδικές εµφανίσεις µέχρι που άρχισε να έρχεται πιο τακτικά από όλες τις άλλες και να δείχνει µεγάλη θέληση ειδικά στον αλφαβητισµό. Την Ελ.Τ. την επιλέξαµε να συµµετάσχει στο επιδοτούµενο σεµινάριο του ΚΕΚΑΝΑΜ που ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2009 και η αλλαγή της ήταν εντυπωσιακή. Προχώρησε πολύ στην εκµάθηση της γλώσσας, η συµπεριφορά της άλλαξε τελείως και έγινε στην κυριολεξία η «ψυχή» της οµάδας. Σε όλες τις εκδηλώσεις & τις δραστηριότητες του κέντρου ήταν παρούσα και στις οµαδικές συναντήσεις εκµυστηρεύτηκε πως ζήλευε την ενδιάµεσο για το πώς προχώρησε τη ζωή της και ότι θα

Πραγµατοποιήθηκαν

• •

1 συνάντηση εργαζοµένων,

1 συνάντηση συντονιστών των συγχρηµατοδοτούµενων έργων &

7 συναντήσεις οµάδας ΙΑΚ

1 συνάντηση συντονιστών της ΙΩΝΙΑΣ,

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια της ΙΩΝΙΑΣ copyright 2010


ήθελε κι εκείνη να ακολουθήσει το παράδειγµά της. Στην συνάντηση της οµάδας για τη κατασκευή µασκών προσώπου µας εξοµολογήθηκε ότι δέχεται µεγάλη πίεση από το περιβάλλον της ειδικά τη µητέρα της- να αποχωρήσει από το στέκι επειδή «ο κόσµος σχολιάζει ότι έγινες µπαλαµή». Η Ελ.Τ. είναι χωρισµένη µε 1 κόρη και η οικογένειά της άρχισε τις πιέσεις να παντρευτεί. Οι επισκέψεις της αραίωσαν κατά πολύ στην οµάδα και άρχισαν οι δικές µας επισκέψεις στο σπίτι της. Η µητέρα της παραδέχτηκε ότι δεν µπορεί να διαχειριστεί τα σχόλια των υπολοίπων ενώ η ίδια χαιρόταν µε την εξέλιξη της κόρης της. Συµφωνήσαµε να πηγαίνουµε πιο συχνά στο σπίτι «για καφέ» µε την ίδια & τη µητέρα της. Η µητέρα της Ελ.Τ. συµφώνησε επίσης να συµµετέχει η κόρη της σε κάποιες δραστηριότητες αλλά όχι σε όλες.

Η ενισχυτική διδασκαλία συνεχίζεται στο σπίτι «που δεν την βλέπουν» και η Ελ.Τ. έρχεται στο στέκι για τις µάσκες προσώπου µιας και πείσαµε τη γειτόνισσα να έρχεται κι εκείνη και µαζί της µάλλον και η µητέρα της Ελευθερίας.

Περίπτωση Παν. Κ: Ο Παν.Κ. πηγαίνει στη Β’ Λυκείου και ασχολείται µε τον αθλητισµό ως ΑµεΑ λόγω αναπηρίας στο πόδι του. Ήθελε να συµµετέχει στους Παραολυµπιακούς Αγώνες και χρειαζόταν άµεσα το φάκελό του από νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης για να µπορέσει να αλλάξει κατηγορία. Σε συνεννόηση µε την προπονήτριά του & το νοσοκοµείο του Βόλου (µιας και δεν προλάβαινε να πάρει αντίγραφο από τη Θεσσαλονίκη), πήρε αντίγραφο του ιστορικού του από τον Βόλο ότι γεννήθηκε πρόωρος. Συµµετείχε στους αγώνες µε άλλη κατηγορία & κατέκτησε την 1η θέση στη σφαίρα και το δίσκο

Κατοικία

Επικαιροποίηση στοιχείων πληθυσµού Αλιβερίου 2010

Α/Α

Tα παρακάτω στοιχεία αποτελούν επικαιροποιηµένα στοιχεία των βασικών στοιχείων της έρευνας του 2005. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον ΑπρίληΜάη 2010 από τους απασχολούµενους στο ΙΑΚ. Καταµετρήθηκαν 1.225 κάτοικοι.

Α/Α

Ζώνη/Γειτονιά

Πληθυ σµός

1

Αλιβέρι

728

2

Ξηριάς

406

3

Γραµµές ΟΣΕ

49

4

Κέντρο Αυτιστικών

42

ΣΥΝΟΛΟ

1.225

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια της ΙΩΝΙΑΣ copyright 2010

Κατά τη διάρκεια της έρευνας η οποία πραγµατοποιήθηκε από κατοικία σε κατοικία από Απρίλη έως Μάη βρέθηκαν να διαµένουν συνολικά 1.225 κάτοικοι µε σχετικά µόνιµη διαµονή. Η έρευνα χώρισε την περιοχή δράσης σε 4 ζώνες ανάλογα µε τη γεωγραφική τοποθεσία και τα οµοιογενή σχετικά χαρακτηριστικά εντός της κοινότητας του Αλιβερίου:

Έιδος Κατοικίας

Αριθµ.

1

Σπίτι

2

Λυόµενο

49

3

Παράγκα

80

4

Φορτηγό

1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

110

240

Η χρήση των  δανείων έχει αυξήσει σηµαντικά  το ποσοστό σπιτιών που ευρίσκονατι  πλέον στον οικισµό. Σύµφωνα µε την  καταγραφή η κατανοµή τρόπων κατοικίας  που βρήκαµε ήταν η εξής:


Ηλικίες Α/Α

Ηλικιακή κατηγορία

1

0-5

213

2

6-12

195

3

13-18

165

4

19-65

616

5

65+

36

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµ.

1.225

Οι κλίµακες ηλικίας µας δείχνουν µια τάση µείωση του µέσου µεγέθους οικογένεια γενικά. Σε προηγούµενες αναλυτικές έρευνες  υπολογίσθηκε µέσο µέγεθος οικογένειας 6,4 (1996) και 5,9 (2005). Στην έρευνά µας, ο µέσος όρος συνοικούντων πέφτει αισθητά στο 5,1 µε διαφοροποιήσεις έως τα 3,9 σε ορισµένες περιοχές µε ακραίες τιµές Ένα πρώτο συµπέρασµα που απαιτεί όµως περαιτέρω επεξεργασία, κάνει να επιβεβαιώνονται οι εµπειρικές µας υποθέσεις: ότι οι τάσεις εγκατάστασης και αστικοποίησης  τείνουν να δώσουν µικρότερο µέγεθος/ νοικοκυριό και αντίστροφα: Το µεγεθος νοικοκυριού/ συµβιούντων µπορεί να αποτελεί ικανό δείκτη περιγραφής του βαθµού εγκατάστασης και αστικοποίησης. Ενδιαφέρον  πάντως παρουσιάζει το µέγεθος νοικοκυριού  ανά περιχή. Ενώ θα περιµέναµε οι γειτονιές που χαρακτηρίζονται ως γειτονιές των Ροµά του Αλιβερίου µε εντονώτερα τα στοιχεία αποκλεισµού, συµβαίνει µάλλον το αντίθετο. Η περιοχή του Ξηριά στην οποία κατοικούν άτοµα µε έντονα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα και χαρακτηριστικά εµφανίζουν µειωµένο µέσο µέγεθος νοικοκυριού. Μια εξήγηση ίσως είναι ότι η διαδικασία των δανείων στις πιο «εύπορες» γειτονιές να έχει οδηγήσει στη συµβίωση ηλικιακών κατηγοριών που αλλιώς δεν θα συνέβαινε. Έχει πάντως ενδιαφέρον να το παρατηρήσουµε σε µελλοντικές έρευνες

Η κατανοµή ηλικιών δείχνει αρκετά νεανικό πληθυσµό και µικρό σχετικά αριθµό ατόµων σε ηλικίες πάνω από 65. Η σύγκριση µε τα στοιχεία του γενικού τοπικού πληθυσµού (Νέα  Ιωνία-Βόλος) ίσως µας δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια της ΙΩΝΙΑΣ copyright 2010


!"#$%

2- 2010

&'()*!+,.)!#"/01,2-34!50$6'7'

Τριµηνιαίο ∆ελτίο Ιατροκοινωνικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας www.kde-ionia.gr

Συντονίστρια ∆ράσης: Ιουλία Τριανταφύλλου Κοινων. λειτουργός trioul@kde-ionia.gr iak.ionia@gmail.com

∆ηµ. Απασχόληση & Υποστήριξη της εκπ/ σης: Αιµιλία Στάϊκου Παιδαγωγός-

Ενδιάµεσος: Ειρήνη Φραγκούλη

Άννα Μαλισόβα Ειδ. Παιδαγωγός

∆ηµιουργική Απασχόληση & µαζικός Αθλητισµός Αλεξία Πατσαρούχα

Σχεδ. & επιµ. εντύπου Νίκος Αντωνάκης Κοιν/γος

Τηλ: (24210) 85841 Φαξ: (24210) 68254

Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο ξεκίνησε το 2005 ως έργο του ΤΠΑ Ν. Ιωνίας και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ και πόρους του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια του Γ΄ΠΕΠ Θεσσαλίας, μετεξελίσσοντας την προηγούμενη Κοινωνική Δομή για τους Τσιγγάνους (Γραφείο Ρομ) που ξεκίνησε ο Δήμος Ν. Ιωνίας Μαγνησίας το 1998 με δικούς του πόρους.

ηµερολόγιο

µάης

ιούνης

21

11

2

Συμμετοχή της γυμνάστριας στην ημερίδα που οργάνωσαν οι ορθοπεδικού της Μονάδας Σκολιώσεως στην ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου

Επίσκεψη της ομάδας δημιουργικής απασχόλησης στο πάρκο του Πολιτιστικού: παιχνίδι στη φύση

Συνάντηση με στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με έρευνα για τις δυσκολίες υλοποίησης δράσεων για Ρομά

15

13

16

Επίσκεψη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο: Τα παιδιά δοκίμασαν αθλήματα ανοιχτού & κλειστού στίβου

Αφιέρωμα και παρουσίαση των δράσεων του κέντρου μας στον τοπικό τύπο (εφημερίδα Θεσσαλία)

Ανοιχτό παιχνίδι στο Αλιβέρι με αφορμή και το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου για να μπορέσουν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά

26

24

Κρούσμα διάρρηξης στο κεντρικό λυόμενο του κέντρου από όπου μας πήραν 1 μονάδα υπολογιστή & 1 ψηφιακή μηχανή. Ακολούθησε κατάθεση στην ασφάλεια

οργάνωση ανοικτού ομαδικού παιχνιδιού στο πάρκο του Αλιβερίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και με θέμα τον Αφρικάνικο πολιτισμό & τη γνωριμία με την αναρρίχηση

ιατροκοινωνικό κέντρο

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του ιατροκοινωνικού , καθώς και οι ενέργειες δικτύωσης και συνέργειας στις οποίες συµµετέχουν τα στελέχη του αυτό το τρίµηνο

απρίλης

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΛΗ & ΕΦΕΣΟΥ 52, 38445, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια της ΙΩΝΙΑΣ copyright 2010

IAK_Report_2010_2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you