Page 1

ιατροκοινωνικό ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2/2008

Παιχνίδια στο ∆ρόµο

Οµαδικά Παιχνίδια και καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας για τα παιδιά στο πάρκο του Αλιβερίου

ΑΠΡΙΛΗΣ-ΜΑΗΣΙΟΥΝΗΣ 2008 Donec ipsum eras ut euismod ante orci luctus et quam decima quinta Παρατηρήσεις & φύση αιτηµατων

Ευαισθητοποίηση µελών οικογένειας για βελτίωση φροντίδας ΑµεΑ(σε συνεργασία µε το Κ∆ΑΠµεΑ), ενέργειες διαµεσολάβησης αναφορικά µε επιδόµατα αναπηρίας, πολυτέκνων & ιατροφαρµακευτική κάλυψη, ένταξη περιστατικού στα προγράµµατα κοινωνικής αλληλεγγύης(σίτιση, αγωγή υγείας & οικιακή βοήθεια), ένταξη περιστατικού σε εβδοµαδιαίες επισκέψεις για µέτρηση σακχάρου λόγω ακρωτηριασµού, συνεργασία µε φυλακές Λάρισας για διαδικαστικά έγγραφα εξυπηρετούµενου. Πραγµατοποιήθηκε επίσης κοινή επίσκεψη κατ’ οίκον µαζί µε την ∆ιευθύντρια του δηµοτικού στην οικογένεια του παιδιού στο οποίο έγινε απόπειρα απαγωγής και πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο Κ∆ΑΠΜεΑ από την ψυχολόγο του κέντρου για υποστήριξη σε διαχείριση περιστατικού ΑµεΑ. Τέλος, έγινε όλη η διαδικασία µεσολάβησης &

εκπαιδευτικής υποστήριξης σε νεαρή από το Αλιβέρι για την απόκτηση απολυτηρίου δηµοτικού µέσω των εξετάσεων της Νοµαρχίας.

Μαζικά αιτήµατα Επισκέψεις κατ’οίκον σε οικογένειες παιδιών για µαζικές εγγραφές σε σχολείο & νηπιαγωγείο, επισκέψεις κατ οίκον σε γυναίκες για την ενίσχυση του κέντρου γυναικών & επισκέψεις κατ οίκον για την ενίσχυση της οµάδας του Μαζικού Αθλητισµού..

Παραποµπές Μία παραποµπή από το 100 ∆ηµοτικό Σχολείο για εµβολιασµούς & 1 παραποµπή από τον Αντιδήµαρχο Πολεοδοµίας Ν. Ιωνίας..

∆ράσεις ιατροκοινωνικού κέντρου Υγεία: προγράµµατα κοινωνικής µέριµνας και βοήθειας στο σπίτι • 4 τρέχοντα περιστατικά

∆είκτες 3µήνου Νέα Αιτήµατα 10 Αιτήµατα από γυναίκες 8 συνοδείες και επισκέψεις σε υπηρεσίες

18 συνεδρίες συµβουλευτικής 3 κατηγορία διαµεσολάβησης 6 βοήθεια στο σπίτι 1

καταγραφή & ικανοποίηση µαζικών αιτηµάτων 3 σύνολο επισκέψεων και κατ’οίκον επισκέψεων 14

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΟΚΠΥ Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους (ΙΑΚ) αποτελεί δοµή κοινωνικής - ∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησιας υποστήριξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΟΚΠΥ του ∆ήµου Νέας Ιωνίας στη

2008

Μαγνησία. Το Κοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβρη του 1998 και λειτουργεί έως σήµερα µε βασική συγχρηµατοδότηση προερχόµενη από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και ιδιαίτερα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας συµβάλλει µε χρηµατοδότηση των υποδοµών της δοµής αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2008


Υπηρεσίες του ΙΑΚ Ν. Ιωνίας Οι κυριότερες δράσεις µας

Στέκι Γυναικών

Το στεκι γυναικών αποτελεί ενέργεια εξακολουθητικής συµβουλευτικής ενδυνάµωσης σε επίπεδο οµάδας. Στη διάρκεια του 2008 συµετέχουν 10 νέες γυναίκες

1. Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Συντονισµού ενεργειών Η βασική λειτουργία του ΙΑΚ είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ΦΡοντίδας και υποστήριξης προς τους Ροµά στα πλαίσια εφαρµογής πολιτικών Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.

2. ∆ηµιουργική Απασχόληση για Παιδιά & Εφήβους Υπηρεσίες προσανατολισµένες στην πρετοιµασία και υποστήριξη των παιδιών για το σχολείο καθώς και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στα αγαθά τους πολιτισµού και της εκπαίδευσης µέσα από το παιχνίδι.

3. Πρόληψη & Προαγωγή της υγείας Υπηρεσίες Γιατρού και επισκέπτη υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο και συµπληρωµατικά µε τα δηµόσια συστήµατα για την υγεία. Ο βασικός στόχος της ενέργειας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο σύστηµα υγείας και η βελτιωση της γενικής υγείας των Ροµά της γειτονιάς.

4. Συνηγορία και δικαιώµατα του Πολίτη Σε σύνδεση µε το Συνήγορο του Πολίτη παρέχεται νοµική συνδροµή και συµβουλευτική σε ατοµικό και κοινοτικό επίπεδο.

5. Ισότητα & Απασχόληση Υποστήριξη της ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας -ιδιαίτερα των γυναικών και των εφήβων και προώθηση θεµάτων Ισότητας.

• Επισκέψεις κατ’οίκον νοσηλευτών: 9 • Επισκέψεις κατ οίκον οικιακής βοηθού: 4 • Επισκέψεις & συνοδείες σε φορείς: 4 • Επισκέψεις κατ’οίκον στελεχών ΡΟΜ: 8 • Επισκέψεις & συνοδείες σε υπηρεσίες: 0 Σηµείωση: 6/6/08 έκλεισαν τα 3 περιστατικά λόγω µετακίνησής τους σε άλλη πόλη & παρέµεινε η συνεργασία σε 1 περιστατικό). Ιατρείο: • Κλείστηκαν 191 νέα ραντεβού στο νοσοκοµείο (τα 22 κλείστηκαν από τους ίδιους τους εξυπηρετούµενους στην προσπάθεια που ξεκινήσαµε αναφορικά µε την εκπαίδευση ειδικά νέων ατόµων στο να κλείνουν µόνοι τους τα ραντεβού υγείας) • Μετρήσεις προληπτικού ελέγχου 97 , κλινική εξέταση 99, συνταγογράφηση 238 , εµβολιασµοί 18, έλεγχος βιβλιαρίων υγείας παιδιών 31, κατ’οίκον επισκέψεις 8 (Σύνολο: 434, γυναίκες: 313) • Έγινε παραλαβή 220 εµβολίων από το Νοσοκοµείο • 22/4/2008: οικειοθελής αποχώρηση της επισκέπτριας υγείας από το ΙΑΚ λόγω διορισµού της & συνεργασία µε τα κεντρικά για αναπλήρωση της θέσης µέσω ΑΣΕΠ

Εκπ/ση, δηµιουργική απασχόληση & Οµαδα Γυναικών ∆ηµιουργική Απασχόληση:

Ολιστικός Σχεδιασµός Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Τσιγγάνους εφαρµόζουν στην πράξη τον ολιστικό σχεδιασµό στις δράσεις τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι δράσεις έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα και υλοποιούνται ταυτόχρονα δράσεις κοινωνικής φροντίδας, εκπ/σης, πρόληψης & προαγωγής υγείας, απασχόλησης, συνηγορίας, διαµεσολάβησης, στέγασης, κτλ

α) Συνεχίζονται οι δράσεις µε την σταθερή οµάδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας µε εστιασµό σε προγραφικές, προαναγνωστικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικό υπολογιστή (λογισµικό «πρώτη ανάγνωση & γραφή» & παιχνίδια β) Με αφορµή το Πάσχα στήθηκε εργαστήρι µε τα παιδιά για την κατασκευή λαµπάδων και πασχαλινών κατασκευών γ) Συνεχίστηκε η συνεργασία µε την ψυχολόγο ως προς την ενισχυτική διδασκαλία στην κοπέλα που τελικά κατάφερε να πάρει το απολυτήριο του δηµοτικού από τις απολυτήριες εξετάσεις της Νοµαρχίας δ) Με αφορµή περιστατικό ΑµεΑ πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ψυχολόγο επίσκεψη στο 2ο Ειδικό σχολείο Ν. Ιωνίας για γνωριµία µε τα στελέχη & συνεργασία για παρόµοιες περιπτώσεις ε) Εκδήλωση µε τη συµµετοχή των παιδιών & της οµάδας των γυναικών που πραγµατοποιήθηκε στις 10/4/08 από στελέχη του Πανελλήνιου ∆ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων αναφορικά µε την µόλυνση του περιβάλλοντος & τη σωστή διαχείριση του νερού µέσα από εικόνες, βίντεο και βιωµατικά παιχνίδια Εκπαίδευση: Στα πλαίσια των µαζικών εγγραφών παιδιών στην εκπαίδευση

πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε την ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2008


Παιχνίδια στο Πάρκο

Οµαδικά παιχνίδια στο πάρκο µε τη συνεργασία των ΜΚΟ Οικοκοινωνία και Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσγς (παράρτηµα Βόλου)

Εκδηλώσεις (15/5/08) εκδήλωση αναφορικά µε τον Αθλητισµό µε την προβολή Ολυµπιακών Αθληµάτων & βιωµατικά παιχνίδια

(29/5/08) εκδήλωση µε οµάδα κοριτσιών ρυθµικής γυµναστικής & παραδοσιακών χορών (17/6/08) εκδήλωση µε την συµµετοχή και της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης µε τίτλο «Γνωρίζω το περιβάλλον µου παίζοντας» µε ανοιχτά παιχνίδια & δρώµενα στον οικισµό εκπαίδευσης, το δηµοτικό σχολείο & το νηπιαγωγείο για τον έγκαιρο και αποτελεσµατικότερο προγραµµατισµό της νέας χρονιάς. Στέκι Γυναικών:

Τον Απρίλιο & τον Μάιο πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε γυναίκες που περιελάµβαναν κουβέντα, καφέ, µουσική, εκπαίδευση στη χρήση του internet & εκπαίδευση στη συµπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων για τις δηµόσιες υπηρεσίες. Τον Ιούνιο οι γυναίκες έφυγαν ταξίδι & µε την ευκαιρία της απουσίας τους θα γίνει προγραµµατισµός των δράσεων για τον χειµώνα.

∆ράσεις Αθλητισµού: Συνεχίστηκε µέχρι 13 Ιουνίου (ηµεροµηνία λήξης προγράµµατος) η συνεργασία µας µε την γυµνάστρια από το πρόγραµµα µαζικού αθλητισµού του Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου Ν. Ιωνίας η οποία 2 φορές την εβδοµάδα οργάνωνε µε την οµάδα των παιδιών παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής, αθλοπαιδείες κτλ. Στα πλαίσια αυτά και σε συνεργασία µε την οµάδα της Οικοκοινωνίας οργανώθηκαν: α) εκδήλωση µε οµάδα κοριτσιών

ρυθµικής γυµναστικής & παραδοσιακών χορών (29/5/08) β) εκδήλωση µε την συµµετοχή και της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης µε τίτλο «Γνωρίζω το περιβάλλον µου παίζοντας» µε ανοιχτά παιχνίδια & δρώµενα στον οικισµό (17/6/08)

γ) εκδήλωση αναφορικά µε τον Αθλητισµό µε την προβολή Ολυµπιακών Αθληµάτων & βιωµατικά παιχνίδια (15/5/08) δ) οµάδα των παιδιών µε εθελοντή ο οποίος κάθε Παρασκευή του Μάη και του Ιούνη ασχολούνταν µε την µουσικοκινητική και τη γνωριµία µε το σώµα µας.

∆ικτύωση-Εκδηλώσειςδιάφορα ∆ικτύωση ΙΑΚ

• Συµµετοχή του δικτύου των ΙΑΚ στην εταιρική συνεργασία «Οικοκοινωνία Forum» για την υποβολή του σχεδίου ROMAHELLAS µε αφορµή το συνέδριο της ΜΚΟ στις 17&18/4 • Εστάλησαν έγγραφα προς τα αρµόδια υπουργεία, φορείς & πολιτικά πρόσωπα αναφορικά µε την επικείµενη λήξη των ΙΑΚ • 28/6/2008 πραγµατοποιήθηκαν στα κεντρικά του Οργανισµού οι εκλογές του δικτύου & η πρώτη γενική συνέλευση µε αποτέλεσµα την ανάληψη της προεδρίας του δικτύου από το κέντρο µας. • 2/4/2008: Σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας µε τη συµµετοχή του προϊσταµένου & της ψυχολόγου του κέντρου αναφορικά µε προτάσεις για εκπαιδευτικά προγράµµατα στις κοινότητες των Ροµά • 3/4/2008: Ενηµέρωση & ξενάγηση φοιτητή Αρχιτεκτονικής στον οικισµό στα πλαίσια της διπλωµατικής του εργασίας • 30/4/2008: Ενηµέρωση & κατ οίκον επισκέψεις σε οικογένειες µε

∆ικτύωση ΙΑΚ (2/4/2008) Σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας µε τη συµµετοχή του προϊσταµένου & της ψυχολόγου του κέντρου αναφορικά µε προτάσεις για εκπαιδευτικά προγράµµατα στις κοινότητες των Ροµά

Στέκι γυναικών Το στεκι γυναικών αποτελεί ενέργεια εξακολουθητικής συµβουλευτικής ενδυνάµωσης σε επίπεδο οµάδας. Στη διάρκεια του 2008 συµετέχουν 10 νέες γυναίκες

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2008


Τριµηνιαίο ∆ελτίο 2- 2008 Ιατροκοινωνικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας rom@dokpy.gr http://iak.dokpy.gr

Συντονίστρια ∆ράσης: Ιουία Τριανταφύλλου Κοινων. λειτουργός triantafillou@dokpy.gr

Εµψυχώτρια δηµιουργικής Απασχόλησης: Άννα Μαλισιόβα

∆ηµιουργική Απασχόληση: Αιµιλία Στάϊκου Εκπ/κός

Ενδιάµεσος: Ειρήνη Φραγκούλη

ιατροκοινωνικό κέντρο ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

µεταπτυχιακή φοιτήτρια Χωροταξίας στα πλαίσια της µεταπτυχιακής της εργασίας • 4/2/4008: Ενηµέρωση αναφορικά µε τις δράσεις του ΙΑΚ στο Αλιβέρι στο τµήµα τελειοφοίτων Νοσηλευτικής του 3ου ΤΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας που επισκέφτηκαν το κέντρο µας • 14/4/2008: Επίσκεψη από ασκούµενη Κ.Λ. στα προγράµµατα κοινωνικής αλληλεγγύης για ενηµέρωσή της για το κέντρο µας στα πλαίσια της γνωριµίας της µε τον οργανισµό • 20/5/2008: Χορηγία από εταιρεία Οίνων-Ποτών για την οµάδα της δηµιουργικής απασχόλησης σε νερά, αναψυκτικά, τσιπς & φορητά ψυγειάκια • 20/5/2008: Συναντήσεις µε τον υπεύθυνο της οµάδας των «Ακροβατών της σιωπής» για την εκ νέου οργάνωση της ανοιχτής εκδήλωσης στο Αλιβέρι η οποία είχε αναβληθεί πέρυσι

Αθλητισµός: Αλεξία Πατσαρούχα Γυµνάστρια

Ψυχολόγος Κατερίνα Βλαχούτσου Επισκέπτρια υγείας Άννα Καλαθά Γενικός Γιατρός Νίκος Ιωάννου Σχεδ. & επιµ. εντύπου Νίκος Αντωνάκης

• Συνεργασία µε τον προϊστάµενο για την αναµόρφωση του Τ∆ του ΙΑΚ Πραγµατοποιήθηκαν 11 συναντήσεις της οµάδας & 2 συναντήσεις συντονιστών έργου. •

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: (ΚΕΝΤΡΙΚΑ ∆ΟΚΠΥ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΛΗ & ΕΦΕΣΟΥ 52, 38445, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Παραλήπτης ∆ιεύθυνση και αριθµός Τ.Κ. και Πόλη Τηλέφωνο

IAK_Report_2008_2  
IAK_Report_2008_2