Page 1

ιατροκοινωνικό ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 4/2007

Ενδυνάµωση

Εκδήλωση µε τη συµµετοχή της ΜΚΟ Οικοκοινωνίας και Οµιλητών µε εξειδίκευση σε θέµατα Ροµα. Στη φωτογραφία ο Κοιν/γος Γιάννης Γεωργίου

ΟΚΤ-ΝΟΕΜ-∆ΕΚ 2007 Donec ipsum eras ut euismod ante orci luctus et quam decima quinta Παρατηρήσεις & φύση αιτηµατων

2 αιτήµατα αφορούν την προώθηση στην απασχόληση (η µία εξυπηρετούµενη είναι Σερβικής καταγωγής) , 2 την αστικοδηµοτική τακτοποίηση ( η µία περίπτωση αφορά πλήρη έλλειψη πιστοποιητικών), σε 1 αίτηµα έγινε εκπαίδευση στην προσέγγιση δηµοσίων αγαθών & υπηρεσιών για εργασία και σε 1 περιστατικό χρειάστηκε διαµεσολάβηση στην συνεργασία µε υπηρεσία για διαδικαστικό ζήτηµα.

Μαζικά αιτήµατα α) Ενηµέρωση πληθυσµού για προσκόµιση δικαιολογητικών ώστε να µπουν στην λίστα των

αναπληρωµατικών δικαιούχων για λυόµενα β) συνεργασία µε δικηγόροσυνεργάτη ΙΑΚ αναφορικά µε την συµπλήρωση των αιτήσεων των εξυπηρετούµενων από τις δηµόσιες υπηρεσίες

γ) προώθηση στον Συνήγορο του Πολίτη περίπτωσης διακριτικής µεταχείρισης από την Αστυνοµική διεύθυνση Μαγνησίας αναφορικά µε την αναγραφή «εγγράµµατος» στην αστυνοµική ταυτότητα τσιγγάνων δ) ενηµέρωση παιδιών του οικισµού αναφορικά µε το πρόγραµµα µαζικού αθλητισµού που ξεκινάει στο Αλιβέρι σε συνεργασία µε τον Αθλητικό Οργανισµό (έναρξη προγράµµατος στις 4/12/07) ε) παρέµβαση από κοινού µε το πρόγραµµα της Οικοκοινωνίας στον Αθλητικό σύλλογο «Πανιώνιος» λόγω προσπάθειας µείωσης του

αριθµού των τσιγγανοπαίδων που συµµετέχουν.

Παραποµπές 2 παραποµπές έγιναν στο ΣΥΥ για απασχόληση

∆είκτες 3µήνου Νέα Αιτήµατα 6 Αιτήµατα από γυναίκες 3 συνοδείες και επισκέψεις σε υπηρεσίες

21 συνεδρίες συµβουλευτικής 1 κατηγορία διαµεσολάβησης 5 βοήθεια στο σπίτι 0

καταγραφή & ικανοποίηση µαζικών αιτηµάτων 5 σύνολο επισκέψεων και κατ’οίκον επισκέψεων 8

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΟΚΠΥ Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους (ΙΑΚ) αποτελεί δοµή κοινωνικής - ∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησιας υποστήριξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΟΚΠΥ του ∆ήµου Νέας Ιωνίας στη

2007

Μαγνησία. Το Κοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβρη του 1998 και λειτουργεί έως σήµερα µε βασική συγχρηµατοδότηση προερχόµενη από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και ιδιαίτερα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας συµβάλλει µε χρηµατοδότηση των υποδοµών της δοµής αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2007


Προετοιµασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Υπηρεσίες του ΙΑΚ Ν. Ιωνίας Οι κυριότερες δράσεις µας 1. Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Συντονισµού ενεργειών Η βασική λειτουργία του ΙΑΚ είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ΦΡοντίδας και υποστήριξης προς τους Ροµά στα πλαίσια εφαρµογής πολιτικών Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.

2. ∆ηµιουργική Απασχόληση για Παιδιά & Εφήβους Υπηρεσίες προσανατολισµένες στην πρετοιµασία και υποστήριξη των παιδιών για το σχολείο καθώς και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στα αγαθά τους πολιτισµού και της εκπαίδευσης µέσα από το παιχνίδι.

3. Πρόληψη & Προαγωγή της υγείας Υπηρεσίες Γιατρού και επισκέπτη υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο και συµπληρωµατικά µε τα δηµόσια συστήµατα για την υγεία. Ο βασικός στόχος της ενέργειας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο σύστηµα υγείας και η βελτιωση της γενικής υγείας των Ροµά της γειτονιάς.

4. Συνηγορία και δικαιώµατα του Πολίτη Σε σύνδεση µε το Συνήγορο του Πολίτη παρέχεται νοµική συνδροµή και συµβουλευτική σε ατοµικό και κοινοτικό επίπεδο.

5. Ισότητα & Απασχόληση Υποστήριξη της ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας -ιδιαίτερα των γυναικών και των εφήβων και προώθηση θεµάτων Ισότητας.

Ολιστικός Σχεδιασµός Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Τσιγγάνους εφαρµόζουν στην πράξη τον ολιστικό σχεδιασµό στις δράσεις τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι δράσεις έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα και υλοποιούνται ταυτόχρονα δράσεις κοινωνικής φροντίδας, εκπ/σης, πρόληψης & προαγωγής υγείας, απασχόλησης, συνηγορίας, διαµεσολάβησης, στέγασης, κτλ

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2007

∆ράσεις ιατροκοινωνικού κέντρου Υγεία: προγράµµατα κοινωνικής µέριµνας και βοήθειας στο σπίτι • • • • •

3 τρέχοντα περιστατικά Επισκέψεις κατ’οίκον νοσηλευτών: 10 Επισκέψεις & συνοδείες σε φορείς: 6 Επισκέψεις κατ’οίκον στελεχών ΡΟΜ: 3 Επισκέψεις & συνοδείες σε υπηρεσίες: 0

Ιατρείο: • Κλείστηκαν 85 νέα ραντεβού στο νοσοκοµείο µε ταυτόχρονη υπενθύµιση των ατόµων την προηγούµενη µέρα & 11 τέστ Πάπ • Μετρήσεις προληπτικού ελέγχου 107 , κλινική εξέταση 248, συνταγογράφηση 253 , εµβολιασµοί ( στο ιατρείο ή/και στο ΠΙΚΠΑ) 28, έλεγχος βιβλιαρίων υγείας παιδιών 31, κατ’οίκον επισκέψεις 35 (Σύνολο: 618, γυναίκες: 284) • Αποστολή µηνιαίων καταστάσεων σε ∆ΥΠΕ Θεσσαλίας αναφορικά µε την κίνηση του ιατρείου. Επίσης, έγινε παραλαβή 25 εµβολίων από την διεύθυνση υγειονοµικού Στεγαση: • Συνεχίζεται η παραλαβή δικαιολογητικών για αναπλήρωση θέσεων για λυόµενα (παραδόθηκαν στον Αντιδήµαρχο κοινωνικών θεµάτων 12 αιτήσεις)

Εκπ/ση, δηµιουργική απασχόληση & Οµαδα Γυναικών ∆ηµιουργική Απασχόληση: α) Συγκρότηση οµάδας παιδιών που ασχολούνται µε παιδαγωγικές δραστηριότητες προσχολικής ηλικίας οι οποίες θα τα βοηθήσουν στην εκµάθηση γραφής, ανάγνωσης & βασικών εννοιών µαθηµατικών β) Συγκρότηση οµάδας 8 παιδιών για την χριστουγεννιάτικη παράσταση κουκλοθεάτρου: τα παιδιά ασχολήθηκαν µε την κατασκευή της κούκλας και του σκηνικού και η ενδιάµεσος διασκεύασε το παραµύθι στην τσιγγάνικη γλώσσα γ) στις 20/12/2007 πραγµατοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή της δηµιουργικής απασχόλησης: τα παιδιά στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τραγούδησαν τα κάλαντα και παρουσίασαν το κουκλοθέατρο «το δώρο του Αϊ Βασίλη». Στο τέλος µοιράστηκαν γλυκά και δώρα δ) όλο αυτό το διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε στελέχη του πολιτιστικού οργανισµού µε στόχο την εµπλοκή τους στο σχεδιασµό των θεµατικών ενοτήτων που έχουµε προγραµµατίσει για το επόµενο διάστηµα Εκπαίδευση: α) Προσπάθεια συγκρότησης οµάδας νεαρών αγοριών (από 16 µέχρι 30 ετών) από το Αλιβέρι για µαθήµατα αλφαβητισµού (έγινε διερεύνηση ενδιαφέροντος στον οικισµό, επαφή µε το ΚΕΕ, ατοµικές συνεδρίες µε κάθε ενδιαφερόµενο & οργάνωση όλης της διαδικασίας). Κατατέθηκαν 10


Συνάντηση ΙΑΚ στο ∆ΟΚΠΥ

Μια από τις προβλεπόµενες ενέργειες του ΙΑΚ Ν. Ιωνίας είναι η δικτύωση των ΙΑΚ σε Περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η φωτογραφία εδώς από την ιδρυτική συνάντηση στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας

αιτήσεις και από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν τα µαθήµατα στο λυόµενο της εκπαίδευσης β) µε πρωτοβουλία του γραφείου µας πραγµατοποιήθηκε στις 27/11/2007 ∆ικτυακή Συνάντηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων αναφορικά µε την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων. Προσκλήθηκε το νηπιαγωγείο, το δηµοτικό, εκπρόσωπος του ΚΕΕ & του προγράµµατος του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας καθώς και ο αναπληρωτής προϊστάµενος της Πρωτοβάθµιας (συνηµµένα τα πρακτικά της συνάντησης) Οµάδα Γυναικών: Με πρωτοβουλία της ψυχολόγου του κέντρου και σε συνεργασία µε το δηµοτικό σχολείο της περιοχής, οργανώθηκε µια πρώτη συνάντηση µε µητέρες του οικισµού που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο µε στόχο την ανίχνευση ενδιαφέροντος για δηµιουργία «σχολής γονέων». Οι προσκλήσεις µοιράστηκαν στις τάξεις των παιδιών µε το σκεπτικό ότι το κύρος του σχολείου θα µπορούσε να δηµιουργήσει έναν πρώτο πυρήνα ενδιαφεροµένων. Η συνάντηση διήρκεσε µόλις 45 λεπτά µε φανερή την έλλειψη ενδιαφέροντος των µητέρων (παρά τις επανειληµµένες µετέπειτα προσκλήσεις µας η οµάδα δεν µαζεύτηκε ξανά)

∆ικτύωση-Εκδηλώσειςδιάφορα ∆ικτύωση ΙΑΚ • 15/10/07 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση ενδιαφεροµένων µε τη συµµετοχή 4 άλλων Ιατροκοινωνικών, εκπροσώπου της Οικοκοινωνίας & του δικηγόρουσυνεργάτη του κέντρου µας, όπου και αποφασίστηκε η δηµιουργία σωµατείου • 24/11/2007 µε τη συµµετοχή 9 ιατροκοινωνικών αποφασίστηκε το καταστατικό λειτουργίας του δικτύου & η πενταµελής διοικούσα επιτροπή. Αρχές Φεβρουαρίου αναµένεται η κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο Βόλου • 23/10/2007: Συµµετοχή στην ηµερίδα του ΙΑΚ Φαρσάλων µε θέµα « Η αλληλεπίδραση της τσιγγάνικης κοινότητας µε την τοπική κοινωνία & οι φορείς διαµεσολάβησης». Στην ηµερίδα παρουσιάστηκε η δράση της δηµιουργικής απασχόλησης από την παιδαγωγό του κέντρου • 23/11/2007: Συµµετοχή 2 στελεχών στην ηµερίδα του προγράµµατος ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε θέµα «∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση & Τσιγγάνοι» • 30/11/2007: Συµµετοχή 2 στελεχών στην ηµερίδα του ΣΥΥ του ∆.Ο.Κ.Π.Υ µε θέµα « Ίδιο πρόβληµαδιαφορετική προσέγγιση. Προωθώντας την απασχόληση των κοινωνικά ευπαθών οµάδων-παρουσίαση καλών πρακτικών σε Ελλάδα & Σουηδία»

Εκδηλώσεις ∆ικτύωση Αντιρατσιστικό φεστιβάλ (5&6/10/07): Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, η οµάδα µας πήρε µέρος στον σχεδιασµό & την οργάνωση του 2ου αντιρατσιστικού φεστιβάλ Βόλου (σε συνεργασία και µε την οµάδα της Οικοκοινωνίας). Συµµετείχαµε επίσης και στις ενέργειες δηµοσιότητας του φεστιβάλ (συνέντευξη τύπου & αφισοκολλήσεις) καθώς και στην απολογιστική συνέλευση 18/12/2007: ∆ιοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία µε το πρόγραµµα της Οικοκοινωνίας στο Αλιβέρι µε θέµα «Θετικά πρότυπα ανθρώπων που κατάφεραν να δηµιουργήσουν µια διαφορετική πραγµατικότητα σπάζοντας τον φαύλο κύκλο του αποκλεισµού τους». Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν 2 άτοµα τσιγγάνικης καταγωγής που ξεχωρίζουν τόσο στη δουλειά τους όσο και στις πρωτοβουλίες για την προώθηση τσιγγάνικων θεµάτων 7&8/12/2007: Συµµετοχή στην συνάντηση εργασίας του Συνηγόρου του πολίτη στο Ναύπλιο µε θέµα «Αίροντας τα εµπόδια της κοινωνικής συµµετοχής: οι Ροµά ενώπιον του Σ.τ.Π» . Στην συνάντηση παρουσιάστηκε η θεµατική της εκπαίδευσης από το κέντρο µας & συµφωνήσαµε στην συγκρότηση δικτύου φορέων για θέµατα Ροµά

∆ικτύωση: Πανελλαδικό ∆ίκτυο Στα πλαίσια των ενεργειών δικτύωσης, το Ιατροκοινωνικό Κέντρο του ∆ΟΚΠΥ Ν. Ιωνίας και σε συνεργασία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας συντονίζει τη δηµιουργία δικτύου µε Πανελλαδική εµβέλεια

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2007


Τριµηνιαίο ∆ελτίο 4- 2007 Ιατροκοινωνικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας rom@dokpy.gr http://iak.dokpy.gr

Συντονίστρια ∆ράσης: Ιουία Τριανταφύλλου Κοινων. λειτουργός triantafillou@dokpy.gr

Εµψυχώτρια δηµιουργικής Απασχόλησης: Άννα Μαλισιόβα

∆ηµιουργική Απασχόληση: Αιµιλία Στάϊκου Εκπ/κός

Ενδιάµεσος: Ειρήνη Φραγκούλη

• 7&8/12/2007: Συµµετοχή στην συνάντηση εργασίας του Συνηγόρου του πολίτη στο Ναύπλιο µε θέµα «Αίροντας τα εµπόδια της κοινωνικής συµµετοχής: οι Ροµά ενώπιον του Σ.τ.Π» . Στην συνάντηση παρουσιάστηκε η θεµατική της εκπαίδευσης από το κέντρο µας & συµφωνήσαµε στην συγκρότηση δικτύου φορέων για θέµατα Ροµά • 14&15/12/2007: Συµµετοχή του γιατρού του κέντρου στο βιωµατικό σεµινάριο για επαγγελµατίες υγείας από το ΕΣ∆Υ που πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο οικογένειας µε θέµα «Φύλο, σεξουαλικότητα & πολιτιστικές ιδιαιτερότητες» • 18/12/2007: ∆ιοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία µε το πρόγραµµα της Οικοκοινωνίας στο Αλιβέρι µε θέµα «Θετικά πρότυπα ανθρώπων που κατάφεραν να δηµιουργήσουν µια διαφορετική πραγµατικότητα σπάζοντας τον φαύλο κύκλο του αποκλεισµού τους». Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν 2 άτοµα τσιγγάνικης καταγωγής που ξεχωρίζουν τόσο στη δουλειά τους όσο και στις πρωτοβουλίες για την προώθηση τσιγγάνικων θεµάτων • 21/12/2007: Συµµετοχή στελεχών στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 10ου δηµοτικού

Αθλητισµός: Αλεξία Πατσαρούχα Γυµνάστρια

Ψυχολόγος Κατερίνα Βλαχούτσου Επισκέπτρια υγείας Παναγιώτα Ντελή Γενικός Γιατρός Νίκος Ιωάννου Σχεδ. & επιµ. εντύπου Νίκος Αντωνάκης

σχολείουΑλεξάνδρειας Ηµαθίας µε αφορµή την έναρξη του προγράµµατός τους ∆ΙΑΦΟΡΑ • 9/10/2007: Πραγµατοποίηση επίσκεψης από το ΙΑΚ Τυρνάβου στα πλαίσια της έναρξης του προγράµµατός τους µε σκοπό να ενηµερωθούν για τις δράσεις και τον τρόπο δουλειάς του κέντρου µας • 9/11/2007: Πραγµατοποίηση ελέγχου από τη διαχειριστική αρχή στο ΙΑΚ Συµµετοχή σε 2 συναντήσεις συντονιστών που πραγµατοποιήθηκαν στο κέντρο οικογένειας για αλληλοενηµέρωση & αναφορά στο επιχειρησιακό Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου αναφορικά µε την καταγραφή ενεργειών-προγραµµάτων (2000-2007) στον τοµέα κοινωνικής υποστήριξης Τσιγγάνων πολιτών (µελέτη Οικοκοινωνίας σε συνεργασία µε την Ευρωδιάσταση) • 6/11/2007: Παρελήφθη µηχάνηµα καρδιογράφου από το Κ∆ΑΠµεΑ για τις ανάγκες του ιατρείου

ιατροκοινωνικό κέντρο ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πραγµατοποιήθηκαν 10 συναντήσεις οµάδας, 7

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: (ΚΕΝΤΡΙΚΑ ∆ΟΚΠΥ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΛΗ & ΕΦΕΣΟΥ 52, 38445, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Παραλήπτης ∆ιεύθυνση και αριθµός Τ.Κ. και Πόλη Τηλέφωνο

IAK_Report_2007_4  
IAK_Report_2007_4