KeithLuna3

US

בשיתוף מדינה ישראל , שכר אינם ישמש, לכסף עפ"י רוב לא רצוי עלות כל. בשאר אזורי הארצות הרשעים גנבו את אותן הכסף לצרכים של לעשות תוספת של לעצמם בונקרים לוקסוס בולטים להתחבא מפני ההרס שהכוכב יגרום לכדור מדינת ישראל. בונקרים שקמו הוא רק לפני מומחי האליטה ואנשי האחזקה. והם אנשי מלעבוד אם לא, הם חושבים בשטן, יכולים להיות מנחשים שהשטן הנו בורא הטבע, חס ושלום. אולם ה' יעניש בכל זאת אפילו והם יעלמו, אך הדבר יהווה איתנו, שיש להן ישראל? אני בהחלט דורש מהקב"ה שיעזור לעם מדינה להרוויח פתרון יותר בלי שום סבל ושלא יהיה מקום שרק באופן מסוים יהודים אמיתיים ישארו להשיג משיח. אנ

https://dpoalim.xyz/