Page 1

vuosikertomus

2009 kehitt채miskeskus oy h채me


Kehittämiskeskus Oy Häme on Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan sekä Janakkalan kuntien omistama seudullinen elinkeinoyhtiö. Kehittämiskeskus Oy Häme Raatihuoneenkatu 17 A, 5 krs. 13100 Hämeenlinna Puh. (03) 6211 Fax (03) 621 2366 asiakaspalvelu@kehittamiskeskus.fi

sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus ..................................................................................... 3 Viestintä ja markkinointi ...................................................................................... 4 Yrityspalvelut ...................................................................................................... 6 Virtaa Hämeeseen Oy ......................................................................................... 7 Matkailupalvelut .................................................................................................. 8 Aluekehitys ....................................................................................................... 10 Tuloslaskelma 1.1.2009–31.12.2009 ................................................................... 12 Tase 1.1.2009–31.12.2009 .................................................................................. 13 Talous ja kehitysnäkymät ................................................................................... 14 Hallitus ............................................................................................................... 14 Edustukset ja luottamustehtävät ...................................................................... 15

Kehittämiskeskus Oy Hämeen asiakkailleen antama sitoumus • Palvelemme ammattitaidolla kaikkia seudulla toimivia, aloittavia ja seudulle muuttavia yrityksiä yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. • Hankimme asiantuntijaverkostomme kautta ratkaisun asiakkaan tarpeeseen. • Ylläpidämme osaamistamme ja kehitämme toimintaamme saamamme palautteen pohjalta. • Sovimme tarjoamistamme palveluista asiakkaan kanssa palvelusisällön ja tavoiteaikataulun, jonka puitteissa palvelu tarjotaan. • Käsittelemme asiakkaidemme asioita luottamuksellisesti.


toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2009 elinkeinoelämässä koettiin voimakkaita taantuman heijastumia kaikkialla Suomessa, myös Hämeenlinnan seudulla. Tilanteeseen varauduttiin alkuvuodesta rakennemuutossuunnitelmalla, jolla minimoitiin vaikean taloudellisen tilanteen aiheuttamia vaikutuksia yrityksissä. Kehittämiskeskus Oy Hämeen osalta toimenpiteisiin kuuluivat muiden muassa rakennemuutosryhmän kokoaminen, yritysharavakyselyn käynnistäminen ja hanketoiminnan kohdistaminen työllistäviin hankkeisiin. Työttömyys kasvoi vuonna 2009 Hämeenlinnan seudulla 10,8 prosenttiin. Yrityksissä selvittiin kuitenkin pääasiassa lomautuksilla ja konkursseja nähtiin vähän. Tilanteen puskurina toimii seudun monialainen elinkeinorakenne. Pahimmat ongelmat koettiin teknologiateollisuuden ja rakentamisen alalla. Seudun yritykset ovat Suomen vakavaraisimpia, joten ne pystyvät kestämään paremmin epävarmoja aikoja. Etenkin nuorisotyöttömyyden määrä nousi vuoden aikana huolestuttavasti. Vuoden lopulla seudulla oli noin 600 työtöntä nuorta. Työelämään siirtymisen helpottamista ja nuorisotyöttömyyden ehkäisyä varten perustettiin työryhmä, jossa olivat edustettuna mm. poliittiset päättäjät, työvoimaviranomaiset ja kaupungin edustajat. Nuorta ei jätetä -hankkeen turvin pystyttiin osoittamaan nopeasti väliaikaiset työpaikat noin kuudellekymmenelle täysi-ikäiselle työttömälle nuorelle. Hanke jatkuu vuoden 2010 aikana kasvavin volyymein. Uusia yrityksiä perustettiin ehkä taantumankin kannustamana 290. Yrityksiä lopetettiin 191, joten nettomuutos oli 99 uutta yritystä. Kansainvälistymispyrkimyksille saatiin lisäpontta helmikuussa, kun Pietarin yrityskontaktikeskus avattiin Hämeenlinnan kaupungin palvelupiste Kastellissa. Keskus perustettiin yhdessä Pietarin kaupungin ja Yrityskontaktikeskus Bizkonin kanssa. Marraskuussa Kehittämiskeskus Oy Häme ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes solmivat sopimuksen henkilökunnan ja toimitilojen yhteiskäytöstä Pietarin alueella. Toimisto siirtyy

2010 alkupuolella uusiin tiloihin Pietariin avattavaan Suomi-taloon. Erityisen myönteisiä lukuja nähtiin jälleen väestönkasvussa. Elinkeinostrategian mukainen 500 uuden asukkaan luku ylitettiin reilusti, sillä seudun väestönkas-

3

JOHTO, HALLINTO JA TALOUS Jouni Haajanen, toimitusjohtaja (31.10. asti) Heikki Hietanen, toimitusjohtaja (1.11. alk.) Seija Tähtivalo, toimistosihteeri

Yhtiön johdossa tapahtui valtikanvaihto, kun Jouni Haajanen luovutti toimitusjohtajan tehtävät Heikki Hietaselle 1.11.2009 alkaen. vu vuonna 2009 oli 753 (Tilastokeskuksen ennakkotieto). Toimitilamarkkinoilla oltiin taloudellisen tilanteen vuoksi erittäin varovaisia. Markkinoita häiritsi myös kysynnän ja tarjonnan epäsuhta. Toisaalta oikeanlaisista tiloista oli puutetta. Tilanteesta huolimatta uusia rakennuskohteita käynnistettiin vuoden lopulla. Julkisiin investointeihin, kuten päiväkoteihin, pystyttiin panostamaan niin sanotun kuntaliitoksen porkkanarahan turvin. Kehittämiskeskus Oy Häme ja Hämeenlinnan kaupunki järjestivät alueittain ja toimialoittain useita yrittäjien aamukahvitilaisuuksia, joissa käsiteltiin ajankohtaisia yrittäjiä askarruttavia asioita. Yritysten omistajanvaihdoksia varten järjestettiin erityisiä sukupolvenvaihdosklinikoita, jotka ovat osoittautuneet tar-

peellisiksi myös jatkossa. Vuonna 2009 aloitettiin Hämeenlinnan alueen opasteiden ja viitoitusten nykytilan ja kehitystarpeen kartoitus. Tieto koottiin kaupungin paikkatietojärjestelmään, josta siitä voidaan luoda erilaisia esityksiä kaupungin ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen tarpeita varten. Kuntaliitos vaikutti koko seudun toimintaan vuoden aikana, mutta aiheutti suhteellisen vähän muutoksia Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimintaan seudullisena elinkeinoyhtiönä. Janakkalan kunta päätti joulukuussa 2009, ettei se enää osallistu yhtiön rahoittamiseen. Päätöksen taloudelliset vaikutukset yhtiön rahoitukseen ja toimintaan ovat merkittävät ja sen mukaiset muutokset toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehtiin välittömästi päätöksen jälkeen.


4

suunnannäyttäjä Pekka Hiekkala on selvittänyt Hämeenlinnan opasteiden sijainnit, viittatyypit, tietosisällön, ajantasaisuuden ja kunnon. Tiehallinnon uusi ohjeistus ja kuntaliitoksen aiheuttamat muutokset antoivat potkua viitoitusten kartoittamiseen. Kohteet kuvattiin ja kuvat liitetään viitoituksen nykytilasta koostettavaan paikkatietoaineistoon. – Kartoitus palvelee jatkossa Hämeenlinnan kaupunkia ajantasaisena tietokantana opastuksen ja viitoituksen nykytilasta. Sama prosessi on aloitettu myös Hattulassa.

Kehittämiskeskus Oy Häme on seudun aktiivinen viestijä ja markkinoija. Yhtiön viestinä ja markkinointi toimii yhtiön ydintoimintojen: yrityspalvelut, matkailu, aluekehitys, pääomarahoitus, kansainvälistyminen, johto, hallinto ja talous tukena ja vastaa myös seudun markkinoinnista kun tavoitellaan uusia asukkaita ja yrityksiä. Viestintä ja markkinointi toimii tukena myös yhtiön hallinnoimien hankkeiden viestinnässä. Yksi elinkeinoyhtiön tärkeistä viestintäkanavista on kerran kuukaudessa sidosryhmille lähetetty sähköinen uutiskirje, jonka toimivuutta tarkasteltiin opinnäytetyönä toteutetulla lukijatutkimuksella. Uutiskirje sai lukijoilta erittäin hyvää palautetta, ja erityisesti ajankohtaisista tapahtumista tiedottamista pidettiin tärkeänä. Kirjeen tekijät saivat arvokkaita kehittämisehdotuksia, jotka auttavat viemään viestiä entistä luettavampaan suuntaan. Uutiskirjettä ja nettisivuja uudistettiin vuoden aikana interaktiivisemmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi. Nettisivuille lisättiin mahdollisuus tilata tietoa RSSsyötteen muodossa sekä uusi messut ja tapahtumat -osio. Kehittämiskeskus on mukana myös yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistävässä Kanta-Hämeen YESkeskuksessa. Viestinnän osalta Kehittä-


viestintä ja markkinointi miskeskuksen kautta toteutettiin vuonna 2009 kaksi YES-keskuksen sähköistä uutiskirjettä. Vuoden aikana elinkeinoyhtiön toimintaa ja seutua markkinoitiin monissa tapahtumissa. Yhtiön palveluista annettiin tietoa muun muassa Elomessuilla, johon osallistuttiin yhteisosastolla muiden toimijoiden kanssa. Kehke koordinoi yhteisosallistumisia myös Sairaanhoitaja- ja Lääkäripäiville, joilla tehtiin seutua tunnetuksi ja pyrittiin rekrytoimaan alan ammattilaisia. Monien muiden tapahtumien lisäksi Kehittämiskeskus oli näytteilleasettajana uudessa nuorille suunnatussa Futuuri-tapahtumassa Verkatehtaalla. Seudun markkinointia toteutettiin monin eri keinoin medioissa. Kehittämiskeskus oli näkyvästi esillä ilmoittelulla ja artikkeleissa seudullisissa sekä valtakunnallisissa lehdissä. Maakunnallista Häme-kampanjaa toteutettiin edelleen yhteistyössä muiden maakunnan ja seudun toimijoiden kanssa. Kehittämiskeskus Oy Häme koordinoi Valkeakosken

asuntomessujen Hämeenlinnan seudun osallistumisen Häme-osastolle ja matkailun osalta tuotettiin yhteinen messujulkaisu Valkeakosken kaupungin kanssa. Viestintäkoordinaattori Kaarina Suvisuon yhtiölle toteuttama Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö ”Hämeenlinnan seudun markkinointi asuinpaikkana” antoi seudun muuttoliikkeestä ja muuttosyistä tärkeää tietoa, jota hyödynnetään seudun asumista markkinoitaessa. Kehittämiskeskuksen viestinnän tehtäviin kuului myös Hämeenlinnan Viestintästrategia-työskentelyn koordinointi, osana Hämeenlinnan kaupungin strategiaa ja tukena seudun ja maakunnan viestinnälle. Viestintäkoordinaattori toimi yhtiön yhteyshenkilönä tarjottaessa näytön paikkoja opiskelijoille. Vuonna 2009 Kehittämiskeskus tarjosi harjoittelupaikan kolmelle opiskelijalle. Viestinnässä ja markkinoinnissa opiskeluihinsa liittyneen työharjoittelun suo-

futuuri

5

Kaarina Suvisuo, viestintäkoordinaattori

rittanut Satu Kuusi toimi harjoittelujakson jälkeen määräaikaisena työntekijänä toukokuun loppuun vastaten muun muassa kuntaliitoksen mukanaan tuomista viestinnällisistä muutoksista yhtiön verkkosivuilla sekä maakunnallisessa www. hame.fi -markkinointisivustossa.

viestintää numeroina 2009 markkinointi ja viestintä • osumia lehdissä 123 kpl + sähköiset osumat • Kehke tiedottaa -uutiskirjeet 11 kpl • Kehke tiedottaa -tiedotteet 29 kpl • Lehdistötilaisuudet 8 kpl • Päätoimittajatapaamiset 1 kpl • Väestönkehitystiedotteet 12 kpl • Sisäinen viestintä 101 kpl • YES-keskuksen uutiskirjeet 2 kpl

YES-keskuksen järjestämä Futuuri 2009 tarjosi nuorille asiaa opiskelusta, työelämästä, yrittäjyyskasvatuksesta ja päihteettömyydestä. Päivän kruunasi Pete Parkkosen konsertti. Tilaisuus järjestettiin Verkatehtaalla.


yrityspalvelut

6

Yrityspalvelut resursoi kaikkia Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimintoja ja vastaa omalta osaltaan seudun elinvoimaisuudesta ja kehittymisestä. Se tarjoaa työkalupakin yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin, oli sitten kyse perusteilla olevasta, kasvavasta tai alueelle muuttavasta yrityksestä. Yrityspalvelut vastaa myös esimerkiksi seudun yritystonttien markkinoinnista ja toimitiloista, yrityksen perustamis- ja hankeneuvonnasta, rahoitusneuvonnasta, kehittämisprojekteista, yrittäjätilaisuuksista ja yritysyhteistyöstä. Lisäksi erilaiset yleishyödylliset projektit ovat yrityspalveluiden vastuulla. Tärkein yksittäinen toimenpide vuonna 2009 oli Yritysharavan käyn-

nistäminen, jonka tarkoituksena on päivittää Hämeenlinnan seudun yritysten yhteys- ja palvelutiedot ja kartoittaa mahdolliset kehitys-, rahoitus-, koulutus- tai työvoimatarpeet. Kehittämiskeskuksen koordinoiman työn tarkoitus on saattaa 4 500 yrityksen tiedot ajan tasalle ja löytää mahdolliset ongelmat ja tulevaisuuden tarpeet yrityksissä. Päivitetyt yhteys- ja palvelutiedot löytyvät Kehittämiskeskuksen nettisivujen yritysrekisteristä. Rekisterissä käy kuukausittain useita tuhansia vierailijoita. Yritysharava toimii pohjatietona rakennemuutossuunnitelmalle, joka luotiin auttamaan yrityksiä yli taantuman. Seudun yrittäjät kokoontuivat vuoden aikana aamukahveille ja tärkeän asian äärelle seitsemän kertaa. Yritysasiamiesten tärkein tehtävä on kontaktointi yrityksiin. Neuvontaa annet-

yritysharava – Yritysharava on työkalu, jolla selvitetään Hämeenlinnan seudun yritysten nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet, kertoo yrityspalvelupäällikkö Ari Räsänen.

tiin sekä henkilökohtaisina tapaamisina että puhelimitse. Vuoden 2009 tapahtumia Hämeenlinnassa kuten muillakin alueilla yritysasiamies on hoitanut yrityskäyntejä ja tapaamisia asiakkaiden pyynnöstä sekä Yritysharava-kyselyn seurauksena sekä tarjonnut yritysneuvontaa (mm. toimitilojen tarve ja yrityskaupat) eri tilanteisiin sopeutetuin palveluin. Kansainvälistymiseen liittyvinä tehtävinä on muun muassa järjestetty tilaisuuksia Hämeenlinnassa ja Forssassa, otettu vastaan delegaatioita Pietarista, järjestetty yrityskontakteja pietarilaisten ja seudun yritysten välille sekä tehty messu- ja tutustumismatkoja Pietariin yhdessä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykesin kanssa. Hauholla MTB-Siivous Oy sai viime vuonna ympäristöluvan toiminnalleen. Portaan Teollisuushallit siirtyivät 1.7. alkaen yrityksen vastuulle ja toimintaa käynnistellään hiljalleen koneasennuksilla. Hämeenlinnan Paperi Palvelu Oy ja T:mi Pentti Oksanen rakentavat teollisuushallinsa Portaan teollisuusalueelle. Laskusuhdanne ei juurikaan näkynyt hauholaisessa yritystoiminnassa; eräät yritykset tekivät jopa kaikkien aikojen parhaat tuloksensa vuonna 2009. Kalvolassa kuntaliitoksista aiheutuneen uuden rakenteen ansiosta oli mahdollista luoda uusia suhteita kaupungin palveluverkostoon, mm. tekniseen toimistoon. Yritysasiamies osallistui seudullisten yrityspalveluiden, Kalvolan ja Hämeenlinnan yrittäjien, Lasimäen yrittäjien ja viranomaisten kokouksiin sekä kunnassa järjestettyihin tapahtumiin ja rakensi uudistunutta palvelupistettä Kalvolaan. Kalvolan yrittäjien ja sidosryhmien kanssa ideoitiin kaupunginosan kehittämistä Ideala-konseptia käyttämällä. Yritysasiamies toimi Naivistit Iittalassa -säätiön valtuuskunnan jäsenenä. Lammilla osa yritysasiamiehen työtä oli ProAgria Hämeen kanssa toteutettu SYPVE III -hanke, jossa keskityttiin yritysten ja yrityspalveluiden tuottajien yhteistyön lisäämiseen sekä yritysneuvontaan. Loppuvuodesta omistajanvaihdoksiin liittyviä palveluita lisättiin.


7

Loppuvuodesta Lammin biologisella asemalla perustettiin Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö. Aluekeskusohjelman rahoituksella aloitettu projekti Lammin uimahallin saneeraamiseksi saatiin lopulta päätökseen ja lopputuloksena syntyi Lammin liikuntakeskus. Lammin kehitysosakeyhtiö Myötätuulen osakkeenomistajista koostuva elinkeinoasioihin kantaa ottava neuvottelukunta käsitteli Myötätuulen roolia uudessa Hämeenlinnassa. Myötätuuli päädyttiin säilyttämään lammilaisena voimavarana, joka pyrkii osaltaan edistämään elinkeinoelämää Kehittämiskeskus Oy Hämeen ohella. Pääjärven kuntayhtymän toimintaa Ronnissa ollaan ajamassa alas ja siihen liittyen työryhmä pohti alueen kehittämistä sekä visioita tulevalle toiminnalle. Rengossa perustettiin uusia yrityksiä enemmän kuin vanhoja lopetettiin. Viikoittainen yhteistyö paikalliseen yrittäjäyhdistykseen korvasi entisen kunnan johdon kanssa tapahtuneen kanssakäymisen. Rengon taajaman elävöittämisessä on saatu kiinteistökauppojen ja uusien toimijoitten kanssa suunnitteille eri toimintamalleja. Vireillä oli useita

kehittämishankkeita. Taloustaantuman vaikutukset eivät vielä ehtineet pahasti vaikeuttaa toimintaa. Pääosa yrityksistä toimii paikallisilla markkinoilla ja osa tekee alihankintaa vientiyrityksille, joiden tilanne on vaikeutumassa vuonna 2010. Tuuloksessa myönteinen kehitys jatkui koko alueella. Alueen väkiluku on edelleen kasvussa ja yritysten määrä lisääntyy koko ajan. Merkittävää on monien yritysten laajennushankkeet juuri taantumavaiheessa. Pannujärven teollisuusalue on ollut useiden kymmenien yritysten toivelistalla, mutta kaavoituksen keskeneräisyys on estänyt kaupat. Suurimman laajennushankkeen toteuttaa Teijo-Talot Oy, joka rakentaa Pannujärvelle noin 4000 m2 lisätilaa. Tuuloksen kauppakeskuksen karavaanarialueen ja biolämpölaitoksen liikkeellelähtö odottaa kaavamääräysten valmistumista. Muuten kauppakeskuksen toiminta on ollut odotuksia vilkkaampaa, sillä siellä on asioinut noin 1,5 miljoonaa asiakasta vuodessa. Hattulassa yritysasiamiespalvelut hoiti Hattulan kunta. Janakkalan yritysasiamiespalvelut hoiti Janakkalan Teollisuusalueet JTA Oy.

Ari Räsänen, yrityspalvelupäällikkö Marjo Nieminen, yritysasiamies, KOKOkoordinaattori (1.1.2010 alkaen) Markku Lind, yritysasiamies, Hämeenlinna ja Pietarin liiketoiminta (KOKO) Erkki Alhainen, yritysasiamies, Hauho Jukka Pettersson, yritysasiamies, Kalvola Timo Kärkkäinen, yritysasiamies, Lammi Markku Mäkeläinen, yritysasiamies, Tuulos ja Renko Simo Viertonen, yritysasiamies, Hattula Markus Myhrberg, yritysasiamies, Janakkala

Yrityspalveluiden tehtävät • yritys- ja rahoitusneuvonta • Yritysharava-tarvekartoitus • Yrityspörssin ylläpito • Toimitilarekisterin ylläpito • Yritysrekisteri • yritysyhteistyö ja toimialaryhmät • yrittäjätilaisuudet • seudun ja sen yritysten markkinointi (esim. Alihankintamessut) • yritysalueet ja sijoittumispalvelut • Virtaa Hämeeseen Oy • yrittäjyyden edistäminen • kansainväliset toiminnot • tilastot ja tutkimukset (esim. Toimitilamarkkinakatsaus)

seudullinen pääomasijoitusyhtiö Virtaa Hämeeseen Oy Vuonna 2001 perustettu Virtaa Hämeeseen Oy (VHOy) rahoittaa sekä uusia että kasvavia yrityksiä toimialasta ja koosta riippumatta. Sen toiminta on osa Kehittämiskeskus Oy Hämeen yrityspalveluita. Yritys voi tehdä sijoituksia myös toisiin rahastoihin. Toiminnan tarkoituksena ei ole hakea viimeistä tuottoa, vaan synnyttää ja kehittää seudun yritystoimintaa. Yhtenä ehtona sijoitukselle on, että kohdeyritys toimii tai tulee toimimaan Hattulassa, Hämeenlinnassa tai Janakkalassa. Yleensä rahoituksena toimii vakuudeton oman pääomanehtoinen laina, ja yrityksen kanssa tehdään sijoitusajan kattava 4–6 vuoden mittainen yhteistyösopimus. Kulut yritykselle ovat lainan korot (12 kk euribor + marginaali) sekä lisäkorko, joka määräytyy erikseen käyttökatteesta kohtuullistettuna.

Uusia sijoituksia tehtiin yksi vuonna 2009. Kohdeyhtiöistä yksi maksoi sijoituksensa pois vuonna 2009, yksi ajautui konkurssiin ja yksi jätti yrityssaneeraushakemuksen. Edellä olevat muutokset huomioiden sijoitussalkussa oli yhdeksän aktiivista yritystä 31.12.2009. Yhtiön sijoituskohteisiin liittyy riskiä, joka ei kuitenkaan ole suurempaa kuin toimialalla yleisesti. Sention Kasvurahasto Ky, jossa VHOy oli äänetön yhtiömies/sijoittaja, purettiin vuonna 2009. VHOy:ssä osakkaina tai sijoittajina ovat Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki, Janakkalan Osuuspankki, Hauhon Osuuspankki, Vattenfall Oy, Hämeenlinnan kaupunki, Veraventure Oy, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä Kehittämiskeskus Oy Häme.

Sampsa Sysi-Aho, toimitusjohtaja Mika Huuskonen, controller

Yhtiön hallitus 25.3.2009 saakka: Tapio Vekka (pj) ja jäsenet Risto Salminen, Tommi Orkola, Petri J. Roininen, Antti Mettiäinen, Jouni Haajanen ja Pasi Pirinen. Hallitus 25.3.2009 alkaen: Jouni Haajanen (pj) ja jäsenet Risto Salminen, Tommi Orkola, Petri J. Roininen, Kari Manninen, Seppo Tyynelä ja Juha Kallioinen. Toimintaa hallinnoi Kehittämiskeskus Oy Häme. Virtaa Hämeeseen Oy:n toimitusjohtajana toimii Sampsa Sysi-Aho. Yhtiö on Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:n jäsen. Sen toimipaikka on Teknologiakeskus Innoparkissa osoitteessa Vankanlähde 7.


matkailupalvelut

8

perillä tapahtuu Matkailuneuvoja Eeva Saikko opastaa Linnatuulen matkailupalveluissa tuhansia ja tuhansia kulkijoita oikeisiin kohteisiin sekä tapahtumiin.

Matkailun osalta tärkeimmät perusmateriaalit ja markkinoinnin työkalut saatiin vuoden 2009 aikana suunnitelmien mukaisiksi. Hämeenlinnan seutua markkinoiva uusi matkailulehti ”Hämeenlinna – kaupunki ja seutu” ilmestyi vuonna 2009 kolme kertaa, joista yksi toteutettiin yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa liittyen Valkeakosken Asuntomessuihin. Yhteensä lehtiä jaettiin ympäri Suomen 255 000 kappaletta. Lehdet toimivat matkailun tärkeimpinä markkinointityökaluina ja ne osoittautuivat tehokkaaksi tavaksi markkinoida seudun matkailukohteita. Tarkoituksena oli osoittaa tarinoin ja elävin esimerkein, että Hämeenlinnan seudulla on paljon kokemista, tekemistä ja nähtävää. Palautteen perusteella lehti poiki kohteille lisää asiakkaita. Kansainvälisille matkailijoille tehtiin A4-kokoiset esitteet, joissa keskeisimmät matkailukohteet, tapahtumat ja ostospaikat löytyivät englanniksi, venäjäksi, saksaksi, ruotsiksi, ranskaksi, viroksi, kiinaksi ja japaniksi. Linnatuulen matkailupalvelut, Hämeenlinnan matkailuneuvonta ja kesällä toiminut Tuulosen infopiste palvelivat matkailijoita lukuisin eri tavoin. Henkilökohtainen neuvontatyö, esitteiden ja karttojen tekeminen ja jakaminen, kohdetietojen ajan tasalla pitäminen sekä nettisivujen päivittäminen takasivat erinomaisen palvelun niin kotimaisille kuin ulkomaisille asiakkaille. Neuvontapisteiden kautta muun muassa jaettiin tai lähetettiin matkailijoille yli 25 000 esitettä ja 50 000 karttaa. Matkailu tekee tiiviisti oppilaitosyhteistyötä ja matkailuneuvonnat tarjoavat tärkeitä alan harjoittelupaikkoja opiskelijoille aina mahdollisuuksien mukaan. Opiskeluunsa liittyvää työharjoittelua matkailuneuvonnoissa suorittivat Niina Sivula, Netta Jokinen, Sabrina Koppmann ja Jonna Nissinen. Lisäksi matkailuneuvonnoissa työskentelivät tarvittaessa Päivi Ihalainen, Anna-Kaisa Sainio, Kati Surma-aho, Laura Jäger ja Anni Puumalainen. Matkailuneuvonnat toteuttivat asiakaskyselyn touko-syyskuun aikana. Asiakaskyselyn tavoitteena oli selvittää


9

asiakkaiden tyytyväisyyttä matkailuneuvontojen toimintaan. Asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja matkailuneuvonnasta haluamansa tiedon sai lähes jokainen vastanneista. Henkilökohtaisen neuvonnan koki tarpeelliseksi lähes jokainen 176 vastaajasta. Kehittämiskeskus Oy Hämeen matkailu organisoi museoyhteistyötä, jonka tarkoitus oli aktivoida kävijät löytämään seudun museot paremmin. Matkailutoimijoiden kanssa tehtiin pitkin vuotta tiivistä yhteistyötä. Yhtiön ylläpitämän ja päivittämän matkailutoimijoiden rekisterin kautta yrittäjät, nähtävyyskohteet ja tapahtumat saavat markkinointiapua julkaisujen ja esitteiden sekä internetissä toimivien sivustojen kautta. Kohdetiedot näkyvät monella eri sivustolla (www. hame.fi, www.hame.fi/kokoustarmo, www.hameenlinna.fi, www.kehittamiskeskus.fi, www.virpi.net, www.visitfinland.com). Rekisterin tietoalusta rakennettiin vuonna 2009. Opastus- ja viitoituskartoituksella saatiin arvokasta tietoa matkailukohteiden opasteiden sijainneista, tietosisällöstä, ajantasaisuudesta ja kunnosta. Kartoituksen tulokset tulevat palvelemaan Kehittämiskeskus Oy Hämeen matkailu- ja yrityspalveluita seudun palveluiden saavutettavuuden kehittämistyössä sekä Hämeenlinnan kaupunkia ja Hattulan kuntaa vuoden 2010 aikana laadittavien opastussuunnitelmien taustamateriaalina. Hämeenlinnan seudulla matkailijoiden yöpymiset vähenivät 23,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2008. Yöpymisiä tilastoitiin 217 469 kappaletta. Konserteissa, tapahtumissa, kokouksissa, näyttelyissä ja messuilla vieraili yhteensä 260 000 kävijää, harrastuksiin ja opiskeluihin liittyvinä tilastoitiin 210 000 käyntiä. Hankkeiden osalta matkailussa elettiin tietynlaista välivuotta. Kansainvälistymiseen tähtäävät hankevalmistelut (InFacTo yhdessä Viron kanssa) ja ulkopuolisen rahoituksen etsiminen työllistivät matkailutiimiä runsaasti.

Matkailun tärkeimmät työvälineet • 3 matkailulehteä • Kanta-Hämeenlinnan repäisykartta • Hämeenlinnan kaupunki- ja seutukartta • Hämeenlinnan kaupunki ja seutu -palveluhakemisto • Hämeenlinnan kaupungin A4-kieliesitteet, 9 eri kieltä • mukana Helsinki Southern Finland -esitteessä, Hämeenlinnan kaupungin asukaslehdessä ja muissa yksittäisissä julkaisuissa

Seudun matkailun kehittäminen Leena Puumalainen, matkailupäällikkö Anne Repola, assistentti Linnatuulen matkailupalvelut Mirva Lemmetty, vastaava matkailuneuvoja (lomalla 1.8.2010 asti) Mari Ampuja-Valaja, vt. vastaava matkailuneuvoja (1.7.2009 alkaen) Eeva Saikko, matkailuneuvoja Hämeenlinnan matkailuneuvonta Päivi Taskinen, matkailuneuvoja

Anne Repola, Mari Ampuja-Valaja, Mirva Lemmetty, Päivi Taskinen ja Leena Puumalainen.


aluekehitys

10

Aluekeskusohjelmaa (AKO) toteutettiin vuonna 2009 viimeistä kertaa ohjelmaasiakirjan 2007–2010 mukaisesti. Samaan aikaan valmisteltiin laajana yhteistyönä Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO), joka korvasi AKOn 1.1.2010 alkaen. Aluekeskusohjelman alainen hyvinvointitoimialaryhmä toimi vuoden aikana aktiivisesti ja myös luovien alojen toimialaryhmän toiminta saatiin hyvin käyntiin. Hyvinvoinnin osalta Hämeenlinnan seutu on onnistunut luomaan edelläkä-

vijän aseman ja pystynyt ennakoimaan alan muutoksia. Esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorien yhteistyöhön on panostettu jo vuosia. Hämeenlinnan seutu on valittu koordinoimaan kansallista hyvinvointiverkostoa vuosina 2010–2013. Valinta on merkittävä osoitus siitä, että seudulla tehtyä työtä arvostetaan. Verkoston koordinaatio avaa uuden vaikuttamiskanavan moniin ministeriöihin ja on myös imagollisesti tärkeä tekijä. Luoville aloille luotiin viime vuonna yhteinen strategia ja alan ympärillä käynnistyi kolme hanketta. Aluekeskusohjelman kautta seutu oli mukana hyvinvointi-, innovaatio- ja kulttuuriverkostoissa. Seudun hankesalkkujen generoiva vaikutus onnistuttiin nostamaan 14 miljoonasta eurosta 22 miljoonaan euroon. Vuoden 2009 aikana seutukunnan hankerahoitus oli vain 7 euroa/asukas, kun se vuotta aiemmin oli 17 euroa/asukas. Volyymin tehokas nousu on hyvän hankeyhteistyön ja -osaamisen tulosta. Kehittämiskeskus Oy Häme on tehnyt uuden strategisen linjauksen ja aktivoitunut myös itse toteuttamaan hankkeita esimerkkinä Lehti-hanke, jonka tavoittee-

luovia liitoksia

Aluekehitys Mikko Koivulehto, ohjelmajohtaja Anastasia Kanervisto, asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta (lomalla 31.12.2010 asti)

- Toimialojen limittyminen keskenään ja toimiminen toistensa rajapinnoilla tuo lisäarvoa ja uusia innovaatioita yritysten toimintaan. Esimerkiksi hyvinvointi- ja luovat alat lähentyivät toisiaan marraskuussa 2009 järjestetyssä Karuselli-seminaarissa, joka käynnisti luovan alan toimialaryhmän Hämeessä, kertoo ohjelmajohtaja Mikko Koivulehto.


11

na on edistää hyvinvointialan yrittäjyyttä. Kehittämiskeskus resursoi yritysasiamiehen kautta toimialaryhmän toimintaa Lehtihankkeen osahankkeen, seudullisen VAPA-hankkeen kautta. Kansainvälistymiseen tähtääviä toimia toteutettiin vuoden aikana runsaasti Pietarin suuntaan. Konsepti perustuu Pietarin kaupungin, Yrityskontaktikeskus Bizkonin, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön Jykesin ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n kanssa solmittuihin sopimuksiin. Kehittämiskeskus Oy Häme järjesti vuoden aikana Venäjän markkinoista kiinnostuneille yrityksille muun muassa tutustumismatkoja Pietariin sekä neuvontaa ja kontakteja. Kehittämiskeskus Oy Hämeen kv-palvelujen piirissä oli noin 40 yritystä. Hämeenlinnan kaupungin palvelupiste Kastelliin perustettiin yrityskontaktikeskus yhdessä Pietarin kaupungin ja Yrityskontaktikeskus Bizkonin kanssa. Keskuksen tarkoituksena on lisätä Pietarin ja Hämeenlinnan alueiden yritystenvälistä yhteistyötä. Keskus mahdollistaa asiantuntija- ja yritysverkostot yritysten käyttöön Suomessa ja Venäjällä. Suomessa toimii ennestään kolme vastaavaa keskusta. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Global-projektissa seutukuntien kehittämisestä vastaavat toimijat ja yritykset voivat hakea lisäresursseja kansainvälisten EU-rahoitusohjelmien hakemusten valmisteluun. Interreghankevalmistelu tähtäsi kansainvälisen yhteistyön tiivistymiseen ja tehostumiseen. EU-hanke Interreg IV A Central Baltic on ensimmäinen yhteinen hanke Bizkonin verkostossa Venäjän, Viron ja Suomen kesken. Kumppanina toimii Hämeen liitto. Osaamisen kehittämisen osa-alueella tärkeitä virstanpylväitä vuoden aikana olivat Lammin biologisen aseman ja professuurin integraation vahvistuminen maakunnan ja seudun kehittämiseen ja toiminnan volyymin kasvu, teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian puitesopimus, Agropoliksen kautta toteutettu elintarvikealan osaamiskeskusohjelma sekä koulutus-, tutkimus ja kehittämisyhteistyöverkosto Häme Open Campuksen

Vuoden 2009 TAK Palvelumittari -tutkimuksessa Hämeenlinnan seudun kolme parasta palveluyksikköä olivat Sisuste Peltoniemi Lammilta, Rengon terveyskeskus sekä Tuuloksen Säästöpankki. Nämä olivat myös omien alueidensa parhaat palveluyritykset. Muut palkitut olivat Hattulan Apteekki, Kalvolassa Tekstiili- ja lahjaliike Wola, Janakkalassa Kukkatalo ja Hautaustoimisto Petri Kouhia, Hauhon kirjasto ja Kanta-Hämeenlinnassa Olutravintola Birger.

eteenpäin vienti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toimintaympäristöjen kehittämisen osalta tehtiin Palvelumittari-tutkimus koko seudulla. Lisäksi vuoden 2009 aikana toteutettiin muun muassa yritysalueiden kehittämistä, Kirstulan aluesuunnittelua, Hämeenlinnan keskustan kehittämistä, Turengin keskustan kehittämistä ja Pappilanniemen kiinteistöjen konseptointia. Asumisen ja hyvinvoinnin puolella tärkeä askel oli Virvelinranta-konseptin eteneminen. Vuonna 2010 seudun elinkeinostrategiaa toteuttaa Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO), joka yhdistää Aluekeskusohjelman (AKO), alueellisen maaseutuosion (AMO) ja saaristo-ohjelman. KOKO toimii Aluekeskusohjelman tapaan paikallisen elinkeino- ja innovaatiopolitiikan koordinoinnin välineenä, jolla tuetaan strategista kehittämistyötä, toimijoiden yhteistyötä sekä käynnistetään ja kiihdytetään strategisesti keskeisiä hankkeita. Tarkoitus on myös parantaa alueiden kilpailukykyä rakentamalla verkostoja ja kumppanuuksia aluekehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden välillä. Ministeriön toteuttama AKOn vaikuttavuuden loppuarviointi valmistuu vuoden 2010 aikana.

Aluekehityksen vuoden 2010 haasteet kulminoituvat KOKO-hankkeen rahoitukseen. Rahoituksesta puolet tulee Hämeenlinnan seudun ohjelma-alueen kunnilta ja puolet maakunnan kehittämisrahana, jonka määrästä päättää maakuntahallitus. Aiemmin AKOn rahoituksen kuntaosuus kohdistettiin suoraan Kehittämiskeskus Oy Hämeelle ja Työ- ja elinkeinoministeriö TEM päätti seudun ohjelmaan kohdennettavan valtion rahoituksen suuruuden. Haasteena uudessa mallissa tulee olemaan niukkojen resurssien kohdentaminen maakunnallisesti ja lisääntyvä byrokratia ohjelman toteutuksessa. Hämeenlinnan seutu on menestynyt viime vuosina erinomaisesti hankerahoituksen metsästyksessä. Seudulla on opittu hyödyntämään uusia rahoitusmuotoja ja rakennettu niiden edellyttämiä oman alueen ulkopuolelle ulottuvia konsortioita. Katseet tulee suunnata nyt 2013 jälkeiseen aikaan, jolloin nykyiset ohjelmat loppuvat. Tuolloin kv-hankeosaaminen korostuu kehittämisvolyymin turvaajana ja kehittäjänä. Tämä edellyttää sekä vahvojen kv-kumppanuuksien sekä hankeosaamisen kehittämistä. Ensi askeleita näiden osalta Kanta-Hämeessä on jo otettu.


tilinpäätös tilikaudelta

12

tuloslaskelma

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut

Aineet ja tarvikkeet/Tavarat

Ostot tilikauden aikana

Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+)

Ulkopuoliset palvelut

Materiaalit ja palvelut yhteensä

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

1.1.-31.12.2009

1.1.-31.12.2008

3 141 448,11

2 820 640,60

337 249,42

527 193,32

1 117,08

2 559,52

416,39

219,11

1 792 122,16

1 752 998,94

–1 793 655,63

–1 755 777,57

707 298,20

661 418,28

127 179,58

113 947,04

Muut henkilösivukulut

23 033,40

24 355,78

Henkilöstökulut yhteensä

-857 511,58

-799 721,10

-5 800,44

-5 314,46

–782 842,78

–772 302,65

38 887,10

14 718,14

4 046,07

19 010,00

–22 400,44

0,00

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO / TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

–339,61

–102,66

–18 693,98

18 907,34

20 193,12

33 625,48

20 193,12

33 625,48

–16 627,89

–11 248,55

3 565,23

22 376,93

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO


1.1.2009–31.12.2009

13

tase vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT

31.12.2009

31.12.2008

356,65 356,65

824,99 824,99

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto

15 996,27 15 996,27

14 538,37 14 538,37

Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet

24 961,08 24 961,08

28 914,44 28 914,44

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/Tavarat Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset

958,94 958,94

1 375,33 1 375,33

3 850,50 22 089,02 386 049,96 411 989,48

62 000,66 10 736,00 540 869,57 613 606,23

Rahat ja pankkisaamiset

532 556,71

488 027,29

VASTAAVAA YHTEENSÄ

986 819,13

1 147 286,65

OMA PÄÄOMA

31.12.2009

31.12.2008

Osakepääoma Edell.tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio

42 046,98 151 279,29 3 565,23 196 891,50

42 046,98 128 902,36 22 376,93 193 326,27

Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat

270 975,34 307 629,69 94 260,84 117 061,76 789 927,63

356 711,21 396 747,62 75 922,52 124 579,03 953 960,38

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

986 819,13

1 147 286,65

tase vastattavaa

VIERAS PÄÄOMA


14

kehitys- ja talousnäkymät Hämeenlinnan seudun väestönkehitys 2005–2009

Vuonna 2009 seudun väestö kasvoi 753 hengellä (Tilastokeskus, ennakkotieto).

KEHITYSNÄKYMÄT

TALOUS

Kehittämiskeskus jatkaa aktiivista yhteydenpitoaan alueen yrityksiin yritysharavamenetelmän avulla. Tällä tavoin alueen yritysten tarpeet saadaan kartoitettua ja nopeasti reagoitua kireän taloudellisen tilanteen mukaisiin toimenpiteisiin. Vuoden 2010 aikana valmistuva seudullisen elinkeinostrategian päivitys vuosille 2010–2015 antaa suuntaviivat seudun tulevaisuuden kehittämiseen. Hämeenlinnan seutu on ollut yritysten ja väestön kehityksen osalta hyvässä kasvussa. Päivityksen avulla vahvistetaan seudun vetovoimasuutta ja kilpailukykyä.

Yrityksen liikevaihto kasvoi edellisestä tilikaudesta, samoin henkilöstökulut. Tilikauden aikana toteutettiin osakaskuntien määrittelemät säästötavoitteet sekä kirjattiin InnoSteel Factory Oy:n myynnistä johtuvat alaskirjaukset. Siitä huolimatta yhtiön toiminta pysyi kannattavana.

Perustetut yritykset Hämeenlinnan seudulla 2005–2009

Voitonjakoesitys Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 3.565,23 euroa kirjataan yhtiön voitto/tappiotilille ja ettei tilikaudelta jaeta osinkoa. Vuonna 2009 uusia yrityksiä perustettiin 290. Määrään eivät sisälly asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt. Lähde: CD-Katka/Patentti- ja rekisterihallitus 2009

hallitus Tapio Vekka Hallituksen puheenjohtaja Hämeenlinnan kaupunki

Meiju Honkavuori Hämeenlinnan kaupunki

Jukka Viitaniemi Hämeenlinnan kaupunki

Miia Antin Hattulan kunta

Juha Kallioinen Hämeenlinnan kaupunki

Tarja Vikman Hämeenlinnan kaupunki

Jorma Hassinen Hämeenlinnan kaupunki

Ari Laivola Janakkalan kunta


edustukset ja luottamustehtävät YHTIÖT JA YHTEISÖT (HALLITUSTEHTÄVÄT) Agropolis Oy hallituksen varajäsen Mikko Koivulehto Agropolis Oy hallituksen jäsen Jouni Haajanen Aulanko-Hämeenlinna matkailu ry hallituksen jäsen Leena Puumalainen Aulanko-Hämeenlinna matkailu ry hallituksen varajäsen Ari Räsänen Finn-Korkki Oy hallituksen jäsen Jouni Haajanen Hansalogistiikka Oy hallituksen jäsen Ari Räsänen Hopealinja ry hallituksen jäsen Leena Puumalainen Hämeen ammattikorkeakoulu hallituksen varajäsen Jouni Haajanen Hämeen kauppakamari ry hallituksen jäsen Jouni Haajanen Hämeen Matkailu Oy hallituksen pj. Jouni Haajanen Hämeen Matkailu Oy hallituksen jäsen Leena Puumalainen Hämeen messut Oy hallituksen jäsen Mikko Koivulehto Hämeen teknologiateollisuus ry hallituksen jäsen Jouni Haajanen Hämeen uusyrityskeskus ry hallituksen jäsen Jouni Haajanen Hämeenlinnan Kaupunkikeskusta ry hallituksen jäsen Ari Räsänen Hämeenlinnan Kaupunkikeskusta ry työvaliokunnan jäsen Ari Räsänen Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi hallituksen jäsen Markku Lind Innosteel Factory Oy hallituksen pj. Jouni Haajanen Kiinteistö Oy Iittalan Lasimäki hall. jäsen 1.9.2009 alk. Ari Räsänen Laiva Oy Matkailu hall. jäsen 1.9.2009 alk. Ari Räsänen Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö hallituksen puheenjohtaja Timo Kärkkäinen Linnaseutu ry hallituksen jäsen Ari Räsänen Lammin Kehitysosakeyhtiö Myötätuuli Oy hallituksen jäsen Mikko Koivulehto Linnaseutu ry hallituksen jäsen Mikko Koivulehto Pikespo Oy ltd hallituksen varajäsen Ari Räsänen Pikespo Invest Oy Ltd hallituksen jäsen Sampsa Sysi-Aho Rakennustietokeskus Tawastica Oy hallituksen pj. Jouni Haajanen Seudulliset kehittämisyhteisöt, Sekes ry hallituksen pj. Jouni Haajanen Teknologiakeskus Innopark Oy hallituksen pj. Jouni Haajanen Virtaa Hämeeseen Oy hallituksen pj. Jouni Haajanen Wetterhoff Oy hallituksen jäsen Jouni Haajanen OHJELMAT JA PROJEKTIT Aluekeskusohjelma ohjausryhmän jäsen Jouni Haajanen Arthub ohjausryhmän jäsen Mikko Koivulehto Hämeen ammattikorkeakoulu/ ylempi amk-tutkinto ohjausryhmän jäsen Jouni Haajanen Hämeen Bioenergia -hanke, Kanta- ja Päijät-Hämeen alueet ohjausryhmän jäsen Markku Mäkeläinen Hämeen kauppakamari asiamies Ari Räsänen Hämeenlinna Convention Bureau (HCB) johtoryhmän jäsen Leena Puumalainen Häme-markkinointi -hanke ohjausryhmän jäsen Jouni Haajanen Häme-markkinointi -hanke markk.työryhmän jäsen Kaarina Suvisuo Häme-markkinointi -hanke Ohry/Haajasen varajäsen Kaarina Suvisuo Häme Open Campus -hanke ohjausryhmän jäsen Mikko Koivulehto HämePro ohjausryhmän jäsen Jouni Haajanen Innosteel factory oy metaloske -ohjausryhmä ohjausryhmän pj. Ari Räsänen Lehti/Vapa hanke ohjasuryhmän jäsen Mikko Koivulehto Linjajohto, Hämeen liitto ohjausryhmän jäsen Jouni Haajanen Merven alueen kehittämishanke ohjausryhmän jäsen Mikko Koivulehto Metallin toimialaryhmä ( Kanta-Häme) jäsen Ari Räsänen Metka-hanke ohjausryhmän jäsen Markku Mäkeläinen Moreenin kehittämishanke ohjausryhmän jäsen Mikko Koivulehto Naivistit Iittalassa-säätiö valtuuskunnan jäsen Jukka Pettersson Oppilaanohjauksen kehittäminen-hanke (Hakkalan koulu) ohjausryhmän jäsen Timo Kärkkäinen Oppimisympäristöt tutuksi-hanke (Hakkalan koulu) ohjausryhmän jäsen Timo Kärkkäinen Pietarin palveluliiketoiminta ohjausryhmän pj. Mikko Koivulehto Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohj. Tourism-komponentin jäs. Leena Puumalainen Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohj. ohjausryhmän jäsen Jukka Pettersson Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohj. ohjausryhmän jäsen Leena Puumalainen RegInno ohjausryhmän jäsen Mikko Koivulehto SERE-hanke johtoryhmän jäsen Mikko Koivulehto Seudulliset yrityspalveluverkostot Hämeessä (Sypve) ohjausryhmän jäsen Jouni Haajanen Stroi-hanke ohjausryhmän jäsen Mikko Koivulehto Teräs- ja ohutlevyrakentamisen puitesop. ohjausryhmän jäsen Mikko Koivulehto Turengin keskustan kehittämishanke ohjausryhmän jäsen Mikko Koivulehto Vanajavesikeskus työvaliokunnan jäsen Jouni Haajanen Virvelinrannan konseptihanke ohjausryhmän pj. Mikko Koivulehto Yritys-Suomi-palvelujärjestelmä alueell. ohj.ryhmän jäsen Jouni Haajanen

TYÖRYHMÄT JA MUUT Agropolis Tiedepuisto johtoryhmä jäsen Agropolis Tiedepuisto liiketoimintaryhmä jäsen Aluekeskusohjelman ohjelmajohtaja jäsen Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta esittelijä Elinekeinopoliittinen neuvottelunta esittelijä 1.9.2009 alkaen Elinkeinotiimi Hattulassa sihteeri Elintarviketoimialaryhmä sihteeri Evon alueen kehittämistyöryhmä kutsuttuna Evon neuvottelukunta puheenjohtaja Hauhon Yrittäjät ry hall. kutsuttu jäsen Hattulan Yrittäjät ry hall. asiantuntijajäsen Hml kaupunki, strategisen kehittämisen johtoryhmä jäsen Hml:n yrittäjät ry hall. asiantuntijajäsen Hyvinvointiverkosto jäsen HämePro jäsen Hämeen kauppakamarin finanssivaliokunta valiokunnan jäsen Hämeenlinnan seudun kv-toimijat sihteeri Hämeenlinnan viestintästrategia työryhmä matkailun asiantuntija Ideamaakuntaryhmä jäsen Innovaatioverkosto jäsen Kalvolan yrittäjät ry asiantuntijajäsen Kanta-Hämeen innovaatiotyöryhmä jäsen Kiipulan ammattiopisto johtokunnan jäsen Kone- ja metallitoimialaryhmä ryhmän jäsen Koulutuskeskus Tavastia, matkailun neuvottelukunta jäsen (31.5.2009 asti) Koulutuskeskus Tavastia, matkailun neuvottelukunta jäsen (1.6.2009 alkaen) Koulutuskeskus Tavastia, matkailun neuvottelukunta jäsen Koulutuskeskus Tavastia, matkailun neuvottelukunta jäsen Kulttuuriverkosto jäsen Lammin Yrittäjät ry hall. asiantuntijajäsen Lasimäen yrittäjien markkinointiryhmä asiantuntijajäsen Linnatuulen työryhmä puheenjohtaja Linnatuulen työryhmä jäsen Linnatuulen työryhmä sihteeri (31.5.2009 asti) Linnatuulen työryhmä sihteeri (1.6.2009 alkaen) Naivistit Iittalassa valtuuskunnan jäsen Maakunnan kv-tiimi jäsen Maakunnan liittojen kv-toimijoiden verkosto jäsen Maakunnan yhteistyöryhmä asiantuntijajäsen Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hml:n seutukunnan ed. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Koivulehdon varajäsen Mekaanisen metsäteollisuuden toimialaryhmä vastuuhenkilö Metsähallitus, Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastusyhteistyöryhmä, jäsen Pietarin palveluliiketoimintaryhmä jäsen Rakentamisen toimialaryhmä sihteeri Ratasilta-projekti jäsen Sekes ry tiedotusvastaavien jäsen Sekes ry/Kansainväl. asioiden teemaryhmä jäsen Sekes ry / Kansainväl. asioiden teemaryhmä puheenjohtaja Seudulliset Yrityspalvelut työryhmän jäsen Seudun hallintojohtajakokous jäsen Seudun kv-toimijoiden ryhmä puheenjohtaja Seudun ohjelmaneuvosto SONI esittelijä Seudun ohjelmaneuvosto SONI sihteeri Strateginen kehittäminen ja maankäyttötyöryhmä jäsen Tekes / Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus arviointiryhmän jäsen Teräsrakentamisen ohjausryhmä ohjausryhmän jäsen Tuuloksen Yrittäjät ry tilintarkastaja Yritys-Suomi innovaatiopalvelut työryhmä jäsen

15

Mikko Koivulehto Mikko Koivulehto Mikko Koivulehto Jouni Haajanen Ari Räsänen Markku Lind Timo Kärkkäinen Leena Puumalainen Jouni Haajanen Erkki Alhainen Markku Lind Jouni Haajanen Ari Räsänen Mikko Koivulehto Mikko Koivulehto Sampsa Sysi-Aho Anastasia Kanervisto Leena Puumalainen Mikko Koivulehto Mikko Koivulehto Jukka Pettersson Mikko Koivulehto Jouni Haajanen Ari Räsänen Mirva Lemmetty Mari Ampuja-Valaja Leena Puumalainen Päivi Taskinen Mikko Koivulehto Timo Kärkkäinen Jukka Pettersson Jouni Haajanen Leena Puumalainen Mirva Lemmetty Mari Ampuja-Valaja Leena Puumalainen Mikko Koivulehto Mikko Koivulehto Mikko Koivulehto Mikko Koivulehto Anne Repola Markku Mäkeläinen Leena Puumalainen Anastasia Kanervisto Markku Lind Markku Lind Kaarina Suvisuo Anastasia Kanervisto Jouni Haajanen Kaarina Suvisuo Mikko Koivulehto Mikko Koivulehto Mikko Koivulehto Jouni Haajanen Mikko Koivulehto Sampsa Sysi-Aho Markku Lind Markku Mäkeläinen Mikko Koivulehto


www.kehittamiskeskus.fi

Kehittämiskeskus Oy Häme Vuosikertomus 2009  

Kehittämiskeskus Oy Hämeen Vuosikertomus 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you