Page 1

M A T E R I A l er o g f ar v er h i g h d u s t h o l d i n g c a p a c it y- materia l er ( HDC ) KE-nr.

Betegnelse

Permeabilitet v. 120 Pa

Materialeblad

025700 025710 025020 025030

Trevira CS polyestervæv Trevira CS polyestervæv Trevira CS polyestervæv Trevira CS polyestervæv

50 150 200 320

1 2 3 4

025500 025600 022400

Trevira CS polyestervæv Trevira CS polyestervæv Trevira CS polyestervæv

500 780 1380

5 6 7

b a s i s f ar v er

Hvid

Lys grå

s ta n d ar d f ar v er

Melongul

Ultramarinblå

Trafikrød

Lys blå

15-1058-TC 18-1663-TC 15-3920-TC

11-0601-TC 12-4705-TC 19-3864-TC

Sort 19-4013-TC

LO W d u s t h o l d i n g c a p a c it y- materia l er ( l d c f r ) KE-nr.

Betegnelse

Permeabilitet v. 120 Pa

Materialeblad

025430

Brandhæmmende polyester specialvæv

40

28

025430A

Brandhæmmende polyester specialvæv Antibakterielt behandlet

40

29

s ta n d ar d f ar v er

b a s i s f ar v er

Hvid

Lys grå

Ultramarinblå

Melongul

11-0601-TC

12-4705-TC

19-3864-TC

15-1058-TC

KE-nr. 025420 025450 025480

Trafikrød

Lys blå

18-1663-TC 15-3920-TC

Betegnelse

Sort 19-4013-TC

Grøn

Beige

18-5633-TC 15-1215-TC

Permeabilitet v. 120 Pa

Materialeblad

20

30

80

31

320

32

Brandhæmmende polyester specialvæv Brandhæmmende polyester specialvæv Brandhæmmende polyester specialvæv

b a s i s f ar v er

Hvid

Lys grå

Ultramarinblå

11-0601-TC

12-4705-TC

19-3864-TC

1/3


n o me x - materia l er

b a s i s f ar v er

Natur

KE-nr.

Betegnelse

Permeabilitet ved 120 Pa

Materialeblad

013521 013522 013523 013524 013525

Nomexvæv Nomexvæv Nomexvæv Nomexvæv Nomexvæv

130 290 370 460 700

33 16 17 18 19

KE-nr.

Betegnelse

Permeabilitet v. 120 Pa

Materialeblad

035020 035030 035500

Trevira CS Antistatisk Trevira CS Antistatisk Trevira CS Antistatisk

200 320 500

20 21 22

KE-nr.

Betegnelse

Permeabilitet ved 120 Pa

Materialeblad

012586 013586

Multifilament polyestervæv Multifilament nylonvæv

320 780

23 24

Midnight Blue

11-0701-TC 19-4023-TC

a n ti s tati s k e materia l er

b a s i s f ar v e

Hvid 11-0601-TC

re n r u m s materia l er

b a s i s f ar v e

Hvid 11-0601-TC

2/3


PVC - c o ate d p o ly e s ter v æ v ti l o p b l a n d i n g s s y s temer KE-nr

Betegnelse

Permeabilitet v. 120 Pa

Materialeblad

026400

PVC-coated polyestervæv

0

26

b a s i s f ar v er

Hvid

Ultramarinblå

Lys grå

11-0601-TC 19-3864-TC 14-4103-TC

Melongul 15-1058-TC

3/3

Materialer farver  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you