Page 1

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠ OYP Γ EI O ΠΟ ΛΗ Σ Η ΢ ΜΟΤ Κ ΑΗ ΑΘ ΛΖΣ Η΢ Μ ΟΤ ΓΔΝΗ ΚΖ Γ Η ΔΤ ΘΤ Ν ΢Ζ ΑΡ Υ ΑΗ ΟΣ ΖΣ ΩΝ Κ ΑΗ ΠΟ ΛΗ Σ Η ΢Σ Η Κ Ζ ΢ Κ ΛΖΡ Ο Ν ΟΜΗ Α΢

ΛE΄ EΦOPEIA ΠPOΪΣT.& ΚΛΑΣ.APXAIOTHTΩN Tαρ. Γ/λζε: Μαληδαβίλνπ 5 & Αβιίρνπ 281 00, Αξγνζηφιη Tειέθσλν: 2671027546 Σειενκνηνηππία: 2671028349 E-mail: leepka@culture.gr Πιεξνθνξίεο: Α.΢σηεξίνπ Δι. Παπαθισξάηνπ

Αξγνζηφιη , 03-09-2013 Aξ. Πξ.: Φ333/Ε1-02/1963

Ππορ: ηνπηθά Μ.Μ.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζ ΛΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή ΔιιάδαΠεινπφλλεζνο- Ηφληνη Νήζνη» ηνπ Δ΢ΠΑ, ελέηαμε ηελ πξάμε «Ανάδειξη – Ανάπλαζη Απχαϊκού Ναού Σκάλαρ Κεφαλονιάρ», πξνυπνινγηζκνχ 415.690,00€, ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Ο Αξραηνινγηθφο Υψξνο βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Γξαδνχ-Άγηνο Γεψξγηνο», επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ ΢θάιαο-Πφξνπ (εηθ.1). Πξφθεηηαη γηα ηέκελνο, ην νπνίν ππαγφηαλ ζηελ αξραία πφιε-θξάηνο ησλ Πξφλλσλ. Ο ρψξνο νξίδεηαη απφ πεξίβνιν, ν νπνίνο πεξηθιείεη αξρατθφ λαφ δσξηθνχ ξπζκνχ θαη ζηστθφ νηθνδφκεκα (εηθ.2). Ο λαφο ζρεκαηίδεηαη απφ πξφδνκν ελ παξαζηάζη, επηκήθε ζεθφ, αβαζή νπηζζφδνκν ελ παξαζηάζη θαη πηεξφ, ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ κήθνπο 21,40κ. θαη πιάηνπο 6,50κ. ΢ηα λφηηα ηνπ λανχ θαη παξάιιεια πξνο απηφλ έρεη εληνπηζηεί ε ζηνά ζε κήθνο 30,55κ. Βξέζεθαλ ιίζνη απφ ηελ αλσδνκή θαη ηκήκαηα απφ ηε ζηέγε, φπσο θεξακίδεο, ζξαχζκαηα ζίκεο θαη πδξνξξνψλ. Οηθνδνκηθφ πιηθφ ηνπ λανχ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ηνίρνπο θαη ηελ Αγία Σξάπεδα ηνπ παξαθείκελνπ εμσθιεζίνπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ελψ θηνλφθξαλν απφ ην λαφ εθηίζεηαη ζήκεξα ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αξγνζηνιίνπ (εηθ.3).

1


Σν 1960 είρε απνθαιπθζεί ν λαφο απφ ηνλ αείκλεζην ΢π. Μαξηλάην θαη αξγφηεξα, ην 1969, κέξνο ηνπ πεξηβφινπ θαη ηεο ζηνάο απφ ηνλ άιιν θεθαιινλίηε αξραηνιφγν Π. Καιιηγά, ελψ ην 2002 εληνπίζηεθε ην πηεξφ ηνπ λανχ απφ ηνλ Α. ΢σηεξίνπ θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηνπ ρψξνπ. Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ, έσο ζήκεξα, ζσδφκελν δείγκα ηεκέλνπο ζην λεζί. ΢εκαληηθφ κλεκείν, ηφζν ιφγσ ζπαληφηεηαο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηχπνπ, φζν θαη ηεο επνρήο ζηελ νπνία εληάζζεηαη (ηέινπο 6νπ - αξρέο 5νπ π.Υ. αη.). Ζ παξνπζία ηνπ ζπκβάιιεη ζηε κειέηε θαη ζηελ αλάδεημε ηεο ιαηξεπηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαζψο θαη ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ επηδξάζεσλ αληίζηνηρσλ λαψλ πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί ζε άιινπο ρψξνπο (π.ρ. Κέξθπξα). ΢ην πιαίζην ηνπ έξγνπ μεθίλεζαλ πξφζθαηα νη εξγαζίεο απνςίισζεο θαη απνρσκάησζεο ηνπ ρψξνπ (εηθ.4) ελψ πξνβιέπνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, πεξίθξαμε, θαηαζθεπή δηαδξνκψλ επηζθεπηψλ πξνζπειάζηκσλ θαη απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ θαη έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ (ζρ.1). ΢θνπφο ησλ εξγαζηψλ είλαη λα θαηαζηεί ν ρψξνο πξνζβάζηκνο θαη επηζθέςηκνο, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιιεη, εθηφο ησλ άιισλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Τπεχζπλε ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπλάδειθνο θα Διέλε Παπαθισξάηνπ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Δθνξείαο θ.α.α

Αλδξέαο ΢σηεξίνπ Αξραηνιφγνο

2


ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΩΝ & ΢ΥΔΓΗΟΤ Δηθ.1: ΢ε πξψην πιάλν ην εμσθιήζη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ζην βάζνο ν πεξίβνινο ηνπ ηεκέλνπο, ε ζηνά θαη ν λαφο. Άπνςε ηνπ ρψξνπ απφ λφηηα. Δηθ.2: Απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά: ν λαφο, ε ζηνά θαη ν πεξίβνινο. Άπνςε ηνπ ρψξνπ απφ δπηηθά Δηθ.3: Γσξηθφ θηνλφθξαλν απφ ηνλ αξρατθφ λαφ. Δθηίζεηαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αξγνζηνιίνπ. Δηθ.4: Οη εξγαζίεο απνςίισζεο εληφο ηνπ λανχ ΢ρ.1: Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθξηζείζα κειέηε.

3

Δελτιο τυπου αρχαϊκου ναου σκαλασ  
Δελτιο τυπου αρχαϊκου ναου σκαλασ