Page 1


B E E L D K W A L I T E I T P L A N H

K E E S

B U N K

-

K E V I N

O

F E Y T H

L

-

T

E

N

B

A U

T

R I E N

O

D H R .

P

D

E

U

O

R

V A N

R

A C

M .

D

1

R

H

T

E

K

I

S

D E R

G E

V

E

S C H E U R

R

H E I J L I G E R S

A T

U

A P R I L

I

M

2 0 0 9

M A R G R I E T

T R O O S T


V O O R W O O R D

Voor u ligt ons beeldkwaliteitplan van de Zwolse wij k H o l t e n b r o e k I I . Bij aanvang van die project zijn er verschillenden fa s e n d o o r l o p e n . E r i s e e n t r a j e c t v a n v o o r b e r e i d i n g , o n d e r z o e k e n a n a l y s eren voorbij gegaan om uiteindelijk tot een goed res u l t a a t t e k o m e n . De uitvoering van deze analyse is mogelijk gemaakt d o o r d e g a s t v r i j h e i d v a n d e g e m e e n t e Z w o l l e d o o r d e v e r s t r e k k i n g v a n de nodige informatie en kaarten. Ook danken wij dhr. Heijligers, mevr. Breunesse en m e v r . V e n e b e r g v o o r d e t u s s e n t i j d s e s t e u n v a n o n s p r o j e c t m e t h u n k r i t ische en ervaringrijke oog. Graag hopen wij dat het beeldkwaliteitplan aan uw v e r w a c h t i n g v o l d o e t e n d a t e r v e e l k i j k p l e z i e r g e p a a r d g a a t b i j h e t d o ornemen van de ze rapportage. Zwolle, 01-04-2009 Kees Bunk Kevin Feyth Rien van der Scheur Margriet Troost


V O O R W O O R D

Aan het begin van periode 3 van 2009 is er een an a l y s e g e m a a k t v a n d e w i j k H o l t e n b r o e k I I i n Z w o l l e . De projectgroep is begonnen aan de analyse met e e n b e z o e k a a n d e w i j k . H i e r z i j n d e n o d i g e i m p r e s s i e s o p g e d a a n o m d e nodige informatie op te doen en te verwerken in d e v e r s l a g l e g g i n g o v e r d e w i j k . Nadat er uitvoerig geanalyseerd is, is er gekozen v o o r h e t g e b i e d d a t n o d i g g e h e r s t r u c t u r e e r d m o e s t w o r d e n . D i t w e r d d e zuid zijde van de wijk. Vervolgens werd er een herstructureringplan opge s t e l d e n v o l l e d i g u i t g e w e r k t . In deze publicatie zijn de volgende punten in de g e s c h r e v e n v o l g o r d e t e v i n d e n : - Analyse - Excursie - Precedentenanalyse - Visie - Ontwerp - Sfeerbeelden - Woning - Tekeningen 3D - Doorsneden Wij hopen met deze publicatie een helder en duid e l i j k b e e l d t e s c h e p p e n v a n d e d i v e r s e a s p e c t e n v a n d e w i j k . Namens de gehele projectgroep veel kijk en lees p l e z i e r g e w e n s t .


I N H O U D S O P G A V E

VOORWOORD

05 VISIE

01 Veiligheid

01 INLEIDING 06 ONTWERP 02 ANALYSE

01 Plattegrond

01 Ligging

02 Ontsluiting

02 Bebouwingshoogte

03 Groenvoorziening

03 Openbaar groen

04 Functieverdeling

04 Sociale veiligheid

05 Transport en verkeer

07 SFEERBEELDEN

06 Voorzieningen

01 Beplanting

07 Woningkwaliteit

02 Inrichting

08 Doorsnede

Conclusie

03 EXCURSIE

01 Fotoimpressie

02 Persoonlijk verslagen

04 PRECEDENTENANALYSE

01 Kanaleneiland Utrecht

08 WONING

01 Verkaveling

02 Woningtypes

09 TEKENINGEN 3D

01 Overzicht

02 Openbaar plein

03 Woningen

10 DWARSDOORSNEDES


0 2 0 1

A N A L Y S E L I G G I N G

D e w i j k H o l t enbroek is geleg e n i n d e p rovincie Overijssel i n d e s t a d Z wolle. Dit is te z i e n i n f i g u ur 1 en 2. F i g u u r 3 l a a t zien waar de w i j k H o l t e n broek ligt in Zwolle, w a a r n a f i g uur 4 laat zien hoe H o l t e n b r o e k is onderverdeeld i n v i e r d e l e n. Wij zullen een g e d e e l t e v an Holtenbroek II aanpakken.

Figuur 1 Ligging in Nederland

Figuur 3 Ligging Holtenbroek in Zwolle

Figuur 2 Ligging in Zwolle

figuur 4 Verdeling Holtenbroek


0 2 0 2

A N A L Y S E B E B O U W I N G S H O O G T E

D e h o o g b o u w is weergegeven in v e r s c h i l l e n d e kleuren. D e a a n d e n o ordzijde g e s i t u e e r d e k l eur zijn de zogen a a m d e “ M u z iekflats� die erg b e k e n d z i j n i n Holtenbroek.

L E G E N D A Laagbouw Middenbouw Hoogbouw


0 2 0 3

A N A L Y S E O P E N B A A R

G R O E N

D e h o e v e e l h eid groen is bov e n a l t e v i n d en rond de wijk. C e n t r a a l g e l egen groen is v r i j w e l n i e t t e bereiken omdat d e z e v i a e e n straat te bereiken i s d i e n i e t e r g uitnodigend is e n a l l e e n w o rdt gebruikt door d e b e w o n e r s van de woningen a a n d e n o o r dzijde van de groenstrook. A f e n t o e i s e r ook een bak met b e p l a n t i n g . Het groen is zeer s l e c h t o n d e r houden en veel d e l e n z i j n d a n ook verwilderd.

L E G E N D A Laagbouw Middenbouw


0 2 0 4

A N A L Y S E S O C I A L E

V E I L I G H E I D

I n d e z e t e k e ning is de sociale v e i l i g h e i d i n de wijk weergeg e v e n . H e t v alt erg op dat de g e b i e d e n r o nd de flats zeer o n v e i l i g z i j n . Dat werkt door op h e t g e b i e d e r omheen. D e f l a t s z o r g en voor een soort o n v e i l i g e w a nd om de wijk H o l t e n b r o e k heen. Daardoor w o r d h e t n i e t fijn om in de wijk H o l t e n b r o e k te wonen, ook al w o o n j e i n h et midden van de wijk.

L E G E N D A Onveilig Zeer onveilig


0 2 0 5

A N A L Y S E T R A N S P O R T

E N

V E R K E E R

E r l op e n d o o r Holtenbroek II 4 h oo f d w e g e n: - P a l e s t r i n a l a an - K l o o i e n b e r g l aan -Bachlaan - B e e t h o v e n l a an V a n u i t d e o n derliggende w i j k , H o l t e n b roek I, lopen 2 b u s l l i j n e n d i e beiden door H o l t e n b r o e k rijden. ÉÊn daarv a n r i j d d o o r naar Stadshagen, d e a n d e r e v ervolgt zijn route d o o r H o l t e n b roek.

L E G E N D A Buslijn Bushalte


0 2 0 6

A N A L Y S E V O O R Z I E N I N G E N

E r z i j n v e r s c h i llende voorziening e n i n d e w i j k te vinden. Deze z i j n v o o r n a m elijk te vinden in d e r a n d v a n de wijk. D i t l i g t a a n d e net gerenov e e r d e w i j k Holtenbroek I. D e v o o r z i e n i ngen liggen vooral a a n d e r a n d van de wijk. Zo z i j n e r e e n a antal winkels e n s c h o l e n a an de zuidzijde v a n d e w i j k . Verder is er een s c h i p p e r s n a a t te vinden in het w e s t e n v a n d e wijk. Deze is a l l e e n b e r e i k baar via een weg d i e n i e t i n d e wijk ligt. Het wink e l c e n t r u m l i gt ten zuidoosten v a n d e w i j k . Deze ligt aan de r a n d v a n d e wijk. De winkels z i j n g e s i t u e e r d in de plint van h e t w i n k e l c e ntrum en de flats. D e sc h o l e n , aan de zuidkant v a n d e w i j k , zijn nog niet heel o u d e n v e r k e ren in een goede o n d e r h o u d s t aat. Er is ook een w i j k c e n t r u m naast het winkelc e n t r u m . D e z e zijn allemaal g o e d b e r e i k b aar met goede p a r k e e r g e l e genheid.

L E G E N D A Schippersinternaat Basis/Kleuterschool Kinderdagverblijf Gymzaal Overige winkels Winkelcentrum Wijkcentrum


0 2

A N A L Y S E

0 7

W O N I N G K W A L I T E I T

E r i s e e n g e d eelte van de wijk g e r e s t a u r e e r d en bevindt zich c e n t r a a l i n d e wijk. O f d i t t e n g o ede komt aan d e v e i l i g h e i d en de versterk i n g / v e r b e t e ring van de wijk is discutabel

L E G E N D A Normaal Slecht Zeer slecht


0 2 0 8

A N A L Y S E D O O R S N E D E S

O p d e v o l g e nde afbeeldingen zijn d o o r s n e d e s v an de wijk te zien. In o n d e r s t a a n d e figuur het overzicht. H i e r o p i s d u i delijk te zien dat de f l a t s a a n d e noordkant van de wijk o v e ra l e n v o oral overheersend te zien zijn. Doorsnede 1

Doorsnede 2

Doorsnede

O v e r zi c h t doorsnedes

Doorsnede 4


0 2

A N A L Y S E

C O N C L U S I E H e t v a l t e r g op dat alleen de mensen die e e n b e s t e m ming in de wijk hebben, in de w i j k k o m e n . De wegen zijn allemaal om de w i j k h e e n g eleid. Verder liggen de voorzien i n g e n a a n de rand van de wijk of net er buiten. O v e r h e t a l gemeen is de wijk slecht onderh o u d e n , e r zijn wat kleine flats gerenoveerd, m a a r e r i s t och veel verouderd. N a a s t d e b e bouwing is ook het openbaar g r o e n s l e c h t onderhouden. Veel perken in d e w i j k z i j n verwilderd en ook de grasvelden t u s s e n d e f l ats zijn verwilderd. E r z i j n a a r d i g wat voorzieninge n in de buurt. D e z e l i g g e n allemaal aan de zuidkant van d e w i j k m a a r zijn onherkenbaa r als openb a r e v o o r z i ening. O n z e c o n c l usie hieruit is dat de 3 blokken m e t h o o g b o uw in combinatie met het s l e c h t e o n d erhoud zorgen voor een slecht i m a g o v a n de wijk. De hoogbouw vormt een s l e c h t e m u u r om de wijk heen, wanneer dit d o o r b r o k e n word ontstaat er meer openheid i n d e w i j k . Om deze reden willen wij het deel i n h e t z u i d e nvan de wijk vernieuwen. Hier s t a a n n u 5 v an de slechtst ond erhouden f l a t s i n d e w ijk. Deze flats zorgen nu voor e e n m u u r . D oor dit te veranderen zal de wijk m e e r o p e n zijn ten opzichte van Holtenbroek i n h e t g e h e el. H e t g e d e e l t e dat rood gekleurd is, is het g e d e e l t e d at wij zullen herinrichten. Figuur 5 Ligging probleemgebied


0 3 0 1

E x c u r s i e F O T O

I M P R E S S I E

Vernieuwd wink e l c e n t r u m

Gerenoveerde hoogbouw

Panorama her in te richten gebied

Oude hoogbouw


0 3 0 1

E x c u r s i e F O T O

I M P R E S S I E

Winkelcentrum vs. O u d g e d e e l t e

Prullenbak 1

Rommel onder galerijen

Prullenbak 2

Huidige voortuin

Graffiti op muur


0 3 0 2

E x c u r s i e P E R S O O N L I J K

V E R S L A G

K E E S

A ankomst 9 februari 2009 bezoeken we Holtenbroek om een indruk t e krijgen hoe de wij k erbij ligt. Wat zijn onze indrukk en, en wat zijn op het oog in ieder geval de sterke- en z wakke punten. B i j aankomst valt direct het winkelcentrum van H oltenbroek op. Dit winkelcentrum ligt centraal in H oltenbroek. Enkele jaren geleden is het gebouwd en m ede daardoor gee ft het een frisse blik voor de wijk. W anneer we door het winkelcentrum lopen, richting d e wijk doemt echter een portiekflat op waar we meer s chotelantennes zien dan daadwerkelijk gevel. We blikk en nog eens terug naar het gedeelte waar we vandaan k omen (het winkelcentrum en de appartementen die d aarboven gelegen zijn. Wat een contrast! A fval en vervuiling D i rect valt ons op de slechte leefomgeving die mensen h i er achterlaten. Veel oude dingen die niet op straat hor en vinden we daar juist wel. Vrije ruimtes onder flats zijn l e tterlijk volgepropt met rommel en huisvuil. Iets verderop v i nden we een wc-pot op straat. De garages zijn beklad m et graffiti evenals een misplaatst kunstwerk. Ook de g esloopte prullenbakken zijn voorzien van graffiti. De i n houd van een prullenbak heeft met eigenhandig kwijt g eraakt door achter een verkeersbord te klemmen.

Bebouwing Wanneer men ‘ons’ gedeelte van de wijk inkomt via de belangrijke route vanuit het centrum van Zwolle vallen d i r e c t e e n a a n t a l f l a t s o p a l s w e l k o m . I n d e g r o t e m i d d e nkern van Holtenbroek-II vinden we rijtjeswoningen, die op het eerste gezicht allemaal op elkaar lijken. Dit is het niet helemaal, maar het is wel een grote massa. Als we door de straten kijken zien we aan de kop z’n kant regelmatig een hoge flat staan. Dit beperkt optisch enorm je blikveld. De flats die we zien zijn de grote flats aan de noordzijde van Holtenbroek-II. Aan de westrand van de wijk (tegen het Zwarte Water aan) zien we een aantal kleinere flats. Een aantal kleine flats in de wijk zijn onlangs gerenoveerd. Groenvoorziening I n h e t m i d d e n v a n d e w i j k k o m e n w e w e i n i g g r o e n v o o rzieningen tegen met uitzondering van een aantal bomen in de straat. Aan de rand van de wijk vinden we bijzonder v e e l g r o e n . H e t h e e f t e c h t e r d e s c h i j n d a t d e z e g r o e n s t r oken weggestopt zijn tussen de bebouwing. Het zijn dan ook z e e r u i t n o d i g e n d e p l e k k e n v o o r m e n s e n m e t e e n sl e c h t e bedoeling. Dat zien we ook terug in vernielingen aan het straatmeubilair. Bovendien liggen deze groenstroken vol met hondenuitwerpselen. Daarnaast zijn er een aantal ‘bloembakken’ geplaatst in de wijk van en nogal groot f o r m a a t . I k k r i j g d e i n d r u k d a t a a n d e z e b a k s t e n e n o b j e cten de laatste jaren geen onderhoud meer wordt gedaan.


0 3 0 2

E x c u r s i e P E R S O O N L I J K

V E R S L A G

M A R G R I E T

I n druk W e komen de wijk Holtenbroek binnen via Holtenbroek-I, d i t is het gedeelte van de wijk dat herbouwd is. Het cont r ast met Holtenbroek-II is daarentegen nog groter. Het is d ezelfde wijk maar qua opbouw is dat totaal niet te zien. Z odra je in de straat staat waarin Holtenbroek-II te zien i s tegelijk met het winkelcentrum vraag je je echt af wat e r gebeurd is. De ene kant van de straat is verouderd, m et een aantal duistere winkeltjes in de plint van het 5 v erdiepingen tellende woongebouw. De andere kant van d e straat kenmerkt zich door een 4 verdiepingen tellend w oon/winkelcomplex. De stijl van de gebouwen verschilt h eel erg, de nieuwe kant ziet er strak uit terwijl de andere k ant meer lijkt op een vluchtelingen onderkomen. A f val en vervuiling Z odra we verder de wijk inlopen komen we allemaal afva l t e gen. In tuinen is regelmatig afval te vinden, we zien t o iletten in de voortuin staan en oude stoelen. Bouwafval w ord niet opgeruimd en een aantal afvalzakken kunnen e r d an ook direct bij. Er zijn verschillende vormen van hoogb ouw te vinden en o pvallend is dat er onder de woongeb ouwen ook veel afval te vinden is. Het lijkt er bijna op d at zodra een gebouw er niet meer nieuw uitziet mensen h et geen probleem meer vinden om afval voor de deur te d umpen. Bij een aan tal gerenoveerde woongebouwen is b i jvoorbeeld geen afval te vinden. M aar niet alleen bovengenoemde afval is te vinden. V erder de wijk in komen we een verkeersbord tegen waar t wee frisdrank blikjes achter zijn geklemd als zijnde afvalb ak. De aanwezige afvalbakken zien er ook niet bepaald f r i s uit. Grafiti op de afvalbak, hondenpoep eronder. Het i s n i et alleen zo dat er rondzwervend afval te vinden is maa r o ok zijn objecten vies. Een ondergepoepte telefooncel, e en totaal verweerd kunstwerk en grafiti op verschillende p l aatsen.

Bebouwing De aanwezige bebouwing in de wijk is zeer divers. In het hart van Holtenbroek-II zijn veelal ruitjeshuizen te vinden. Aan de rand staat meer hoogbouw. In het noorden staan 3 flats die je overal vandaan kunt zien. Deze flats hebben over de 20 woonlagen. In het zuiden van de wijk is ook meerlaagse bebouwing te vinden, denk aan 4 tot 7 lagen. Kenmerkend is dat er in de p l i n t v a n m e e r l a a g s e b e b o u w i n g v e e l k l e i n e w i n k el t j e s t e vinden zijn. We onderscheiden een groenteboer, kapper, uitzendbureau en Halal-supermarkt. De rijtjeshuizen zijn o v e r h e t a l g e m e e n r e d e l i j k o n d e r h o u d e n . D e m e e rl a a g s e b e b o u w i n g i s d u i d e l i j k t o e a a n o n d e r h o u d . D e k l e u r e n l i jken wel een circus en de verschillende schuttingen sluiten daar totaal bij aan. Het lijkt wel een wedstrijd welke straat de meeste verschillende schuttingen en kleuren heeft. Groenvoorziening De aanwezige groenvoorziening is naar mijn idee niet erg subtiel aangebracht. Tussen woonblokken zijn kleine grasveldjes aangebracht die niet uitnodigen tot een potje voetbal of een wandeling. Het zijn achterafhoekjes geworden waar weinig sociale controle plaats kan vinden. T u s s e n d e 3 n o o r d e l i j k g e l e g e n f l a t s i s o o k w a n h o p i g g eprobeerd groen aan te brengen, helaas nodigd ook deze groene ruimte niet aan tot gebruik. Het zijn redelijke grote ruimtes die ingericht zijn met een aantal klimtoestellen en een redelijk aantal bomen. Bijna geen sociale controle, makkelijke plaats voor zaakjes die je niet openlijk op straat doet. Door de hele wijk zijn betonnen bloem/bosjesperken aangebracht. Door de tijd van het jaar ogen ze natuurlijk ook een beetje triest maar wat mij betreft niet erg subtiel gekozen. Het ziet eruit als een bloembak die er staat om maar een beetje groen in de wijk te proppen.


0 3 0 2

E x c u r s i e P E R S O O N L I J K

V E R S L A G

R I E N

I ndruk D e wijk Holtenbroek is ingedeeld in 4 stukken. Om H oltenbroek-II te bereiken moet je eerst door een ander d eel van Holtenbroek. Wij zijn binnengekomen door H oltenbroek-I, een deel van de wijk dat net gerenoveerd e n deels herbouwd is. We begonnen bij het winkelcent r um, wat ook helemaal is gerenoveerd. Je loopt het w inkelcentrum uit en kijkt dan recht tegen een oude, v ervallen flat aan, Holtenbroek-II. Als je de wijk zelf doorl oopt, lijkt het net of je in een of ander eng steegje bent. O veral ligt troep en vuil, veel graffiti. De huizen zien er s l echt uit en ook de indeling van de huizen maakt het n i et prettiger. De ene keer een voortuin aan de straat, d e andere keer een achtertuin. Daarnaast zijn er ook e en aantal winkels onder de flats ‘gestopt’, waar je, als j e niet bekend bent in de wijk, ook liever niet naar binn en stapt. A fval en vervuiling Z oals gezegd is dit een groot probleem in de wijk. Veel p rullenbakken waren kapot en het afval lag dan ook g ewoon naast de prullenbak. Ook werden er verkeersb orden gebruikt als prullenbak. Wat vooral opvalt, is dat mensen eigen vuilnisplekken g aan maken. Soms is dat in een voortuin, maar ook vaak b ij de flats in dit deel van de wijk. Het is wel raar dat bij d e gerenoveerde flats, dit niet het geval is. N aast het afval is er ook veel graffiti in de wijk te vinden. O p elke flat is wel een afbeelding te vinden, laat staan d e prullenbakken en borden. Ook is er veel vandalisme in d e wijk. Er waren ee n aantal prullenbakken opengeblaz en en een telefooncel helemaal verwoest.

Bebouwing De bebouwing in de wijk verschilt erg. Zo zijn er aan elke rand van de wijk flats. Aan de noordkant zijn dit flats met meer dan 20 bouwlagen, die overal in de wijk te zien zijn. A a n d e o v e r i g e r a n d e n z i j n f l a t s m e t o n g e v e e r 4 - 6 b o u w l agen. In de plint zitten soms winkels. In het midden van de wijk zijn vooral rijtjeshuizen. Zoals eerder gezegd, zijn er een aantal flats gerenoveerd. Dit is redelijk tot goed gedaan. Verder zijn de rijtjeshuizen oud, maar redelijk onderhouden. De flats noord in de wijk, zijn opgevrolijkt door een muurschildering. Dit maakt het e c h t e r n i e t m o o i e r . D e o v e r i g e f l a t s z i j n a a r d i g v e r w a a rloosd. Met het afval naast de flat maakt dit het beeld van een slecht onderhouden wijk helemaal compleet. Groenvoorziening In de wijk is aardig wat groen te zien. Tussen de flats is meestal een grasveld aangelegd met daarin soms wat bomen. Ook ligt er aan de westkant een park. De grasvelden zijn slecht onderhouden. Ze zien er vies uit en er ligt overal hondenpoep. De struiken in de wijk zijn ook niet goed onderhouden. Het is aardig verwilderd. Wat ik zelf ook lastig vond waren de tuinen die af en toe een half bos over de stoep hadden hangen waardoor h e t m o e i l i j k b e g a a n b a a r w a s . E r z i t w e l g e n o e g g ro e n i n de wijk, het is alleen slecht onderhouden en het is slecht geplaatst. Conclusie De wijk Holtenbroek-II is een wijk die achtergebleven is ten opzichte van heel Holtenbroek. De wijk heeft een aantal flats, waar veel aan gedaan moet worden. Ook zijn er een aantal huizen die in goede staat verkeren. De wijk is vervuild en er is veel vernield. Hieraan moet zeker wat gedaan worden. Er is verder veel groen in de wijk, het is alleen zeer slecht onderhouden door de gemeente, maar ook door de bewoners zelf.


0 3 0 2

E x c u r s i e P E R S O O N L I J K

V E R S L A G

K E V I N

I n druk M ijn eerste indruk van Holtenbroek: Achterstandswijk. H oltenbroek is de afgelopen jaren nogal negatief in het n i euws gekomen betreft veiligheid. Met name criminalit e it, drugsdealers en zelfs een moord waren onderwerp en waarvan de gemeente Zwolle geschokt van was. A fval en vervuiling B i j het bezoek aan de wijk viel voornamelijk de achters t allige onderhoud van de woningen op. T oiletpotten en schuttingen in de voortuin, verrotte koz i jnstijlen en zelfs kapotte beglazing. O ok de garageboxen van de verschillenden flats zijn b eklad met graffiti en bezorgen de wijk donkere plekken o p. E en telefooncel, zonder telefoon, wekt mij de aandacht q ua vervuiling.

Bebouwing Zoals bovengenoemd is een groot deel van de woningen in Holtenbroek heel slecht onderhouden en geven een onveilig gevoel. Er zijn echter wel enkele woningen gerenoveerd die het aanzicht van de wijk enigszins kunnen opkrikken maar zijn niet dermate gerenoveerd dat er gesproken kan worden over een verbetering van het imago van de wijk. Conclusie Holtenbroek 1 is onlangs gerenoveerd en het is tijd om dit door te trekken richting Holtenbroek 2. Momenteel is het niet een wijk waar ik graag zou willen wonen.


0 4 0 1

P R E C E D E N T E N A N A L Y S E K A N A L E N E I L A N D

U T R E C H T

K e n m e r k e n wijk: - O v e r d e k t winkelcentrum - M u l t i c u l t u rele wijk - G r a t i s p a r keren om winkelcentrum - G e b o u w d in de jaren ’60 als grootschalige uitbreiding - W o r d t b e s chouwd als probleemwijk - G r o e n v o o rzieningen met hoogbouw - P o r t i e k f l a t s van 4 lagen. - A a n d e w estzijde het Amsterdam-Rijnkanaal - A a n d e o ostzijde een andere deelwijk

W a t i s e r v e rbeterd? D o o r d e b e l angrijke hoofdweg worden mensen de wijk i n g e t r o k k e n en komt er een ander publiek. De winkels z o r d e n e r v o or dat de mensen niet alleen door de wijk h e e n r e i z e n maar er ook gaan winkelen. De hoofdader d i e m o m e n teel door de wijk loopt zorgt ervoor dat de h e l e w i j k e e n beter imago krijgt. De wijk lift mee.


0 4

P R E C E D E N T E N A N A L Y S E

0 1

K A N A L E N E I L A N D

U T R E C H T

O p o n derstaande afbeeldingen is een schematische weergav e t e z i e n v an de wijken Holtenbroek II en Kanaleneiland. Hierin is te z i e n d a t e r veel overeenkomsten te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aa n d e p l a a t s i ng van het winkelcentrum (lichtblauw) Maar ook het wa t e r d a t n a ast de wijk loopt. Aangezien de wijken erg op elkaar lijk e n h e e l g oed te gebruiken als precedent.

S c h e m a t i s c h e w e e r g ave kanaleneiland

Schematische weergave Holtenbroek


0 5 0 1

V I S I E V E I L I G H E I D

I n t e r a c t i e

V e r b i n d e n

D o o r de buurtbewoners te stimuleren tot o n t m oeting ontstaan er relaties in de wijk.

Door wonen en werken te combineren ontstaat er een andere routing.

Z i c h t l i j n e n Door het creeeren v a n z i c h t l i j n e n o n t s t a a t e r o p e n h e i d i n de wijk wat de inte r a c t i e e n v e r b i n d i n g s t i m u l e e r d


0 6 0 1

O N T W E R P P L A T T E G R O N D

L E G E N D A S c h a a l 1 :1000 Hoofdweg

Openbaar groen

Secundaire weg

Tuin/terras

Voetgangers zone

Woningen

Parkerren

Appartementen


0 6 0 2

O N T W E R P O N T S L U I T I N G

L E G E N D A S c h a a l 1 : 1 0 00 B i nnenstraten

30 km/h

O ntsluitingsweg 50 km/h B achlaan

50 km/h


0 6 0 3

O N T W E R P G R O E N V O O R Z I E N I N G

L E G E N D A S c h a a l 1:1000 Openbaar groen Bomen


0 6

O N T W E R P

0 4

F U N C T I E V E R D E L I N G

L E G E N D A S c h a a l 1:1000 Werkfunctie Woonfunctie


0 7 0 1

S F E E R B E E L D E N B E P L A N T I N G

De beplanting in de wijk z a l m e e g a a n i n d e r o n d i n g e n d i e z i j n m e e g e g even aan de plattegrond. B l o e m b a k k e n z u l l e n o p z o ’ n m a n i e r n e e r g e z e t worden dat de ronding a l l e e n m a a r b e n a d r u k t z a l w o r d e n . Ook is er een bloembak o n t w o r p e n d i e d i r e c t d e v o r m v a n e e n e l i p s heeft. Op de verbinding t u s s e n h e t w o o n g e d e e l t e e n h e t w e r k g e d e e l t e zullen deze bloembakken i n g e z e t w o r d e n a l s a f s c h e i d i n g v o o r g e m o t o r iseerd verkeer. Het groen word op deze m a n i e r s u b t i e l g e b r u i k t . I n d e o u d e s i t u a t i e z i j n er ook groene delen gesi t u e e r d m a a r o p z o ’ n m a n i e r g e b r u i k t d a t e r duistere hoekjes ontstond e n . I n d e n i e u w e s i t u a t i e i s d a t n i e t h e t g e v a l .


0 7 0 2

S F E E R B E E L D E N I N R I C H T I N G

N a a s t het openbare winkelplein zullen fietsenstallingen gemaa k t w o r d e n . O p o n derstaande afbeelding zijn deze te zien. De te plaatsen l a n t a a r np a l e n z ullen zich aansluiten bij de ronde vormen in het nieuwe g e d e e l t e v a n d e wijk. Ook in de prullenbakken zijn ronde vormen te vind e n .


0 7 0 2

S F E E R B E E L D E N I N R I C H T I N G

H e t o p e nbare plein rondom de winkels zal worden bestraat met d e z e g r i j s g e k l eurde natuurstenen tegels. Het voetgangers gedeelte za l w o rd e n b e g r enst door verschillende vlaggen, paaltjes en banken. Te z i e n i n o n d e r s t a ande schetsen en referentiefoto’s.


0 7 0 2

S F E E R B E E L D E N I N R I C H T I N G

I n het woongedeelte ten westen van de wijk zal op het g r a s v e l d e e n s peelveldje gecreeĂŤrd worden. HIeronder zijn een aanta l a f b e e l d i n g e n t e zien. De attributen zullen gemaakt worden van hout. Ook de afscheidingen van de tuinen rondom het woonh o f j e z u l l e n gemaakt worden van hout. om toch enige interactie te c r e e ĂŤ r e n t u s s e n de tuinen zijn er stukken tussen de schuttingen vervange n d o o r o p e n gedeeltes. In deze gedeeltes kunnen dan planten groeie n .


0 7 0 3

S F E E R B E E L D E N I N R I C H T I N G

P L E I N

D e r a n d van het plein is voorzien van een oplichtende ring. Op d e p l a a ts e n w a a r de ovaal ingesloten word door gebouwen zal er licht ge l e v e r d w o r d e n i n de vorm van spots gericht op de gevel. Waar de ovaa l n i e t o m s l o t e n word zal er een lic htbak in het plein aanwezig zijn waar d o o r v a a g l i c h t schijnt. D e z e o p l i chtende ovaal zal er voor zorgen dat het accent op de r a n d e n v a n h e t p lein komt te ligeen, In dit geval is het de winkelplint die d a a r a a n w e z i g is. d e l i c h t b ak is geplaatst op de laatste trede van de trap zodat he t s c h i j ns e l v a n m eerdere plaatsen waarneembaar is.

L i c h t b e n a d r u k t b u i t e n z i jde ovaal

L i c h t b a l k r ond plein

Hoogteverschill plein W i n k e l s w o r d en g e a c c e n t u e e rd


0 8 0 1

W O N I N G V E R K A V E L I N G

Bovenaanzicht Hoekwoning

Bovenaanzicht Tussenwoning

Indeling Kavels

T u s s e nwoning Kave l a f s c h e i d i n g Hoek w o n i n g

Kavel afscheiding Tussenwoning


0 8 0 2

W O N I N G W O N I N G T Y P E S

W o n i ngtype 1 L o c a tie: O n d erzijde woonplein

Woningtype 2 Locatie: Bovenzijde woonplein

Woningtype 3 Locatie: Linkerzijde woonplein

O r i ë ntatie: Noord

Oriëntatie: Zuid

Oriëntatie: Oost

O m s chrijving: V e r s pringende ééngezins rijtjeswon i n g van 110,25 m² D e k avel (verschilt echter per k a v e l) heeft een grote tussen 112 m ² e n 140 m². W o n i ng is voorzien van een v o o r - en achtertuin en eigen p a r k eerplaats. A c h t eringang is te betreden door e e n steeg. Deze is gelegen tussen d e a chterzijde van de woning en d e B achlaan. Deze is vervolgens a f g e sloten door een haag. D e v oorzijde van de woning is g e r i cht aan een openbaar groen w a a r tevens de parkeervoorzien i n g te vinden is.

Omschrijving: Verspringende ééngezins rijtjeswoning van 110,25 m² De kavel (verschilt echter per kavel) heeft een grote tussen 112 m² en 140 m². Woning is voorzien van een voor- en achtertuin en eigen parkeerplaats. Achteringang is te betreden door de Porporastraat die achter de woningen langsloopt. De voorzijde van de woning is gericht aan een openbaar groen waar tevens de parkeervoorziening te vinden is.

Omschrijving: Verspringende ééngezins rijtjeswoning van 110,25 m² De kavel (verschilt echter per kavel) heeft een grote tussen 112 m² en 140 m². Woning is voorzien van een voor- en achtertuin en eigen parkeerplaats. Achteringang is te betreden door een voetpad aan de Klooienberglaan. De voorzijde van de woning is gericht aan een openbaar groen waar tevens de parkeervoorziening te vinden is.

2

Kaart functieverdeling

1

3


0 9 0 1

T E K E N I N G E N

3 D

O V E R Z I C H T

Vogelvlucht perspectief


0 9 0 2

T E K E N I N G E N O P E N B A A R

3 D

P L E I N

Openbaar plein


0 9 0 3

T E K E N I N G E N

3 D

W O N I N G E N

Woningen gedeelte

W o n i ngen gedeelte


0 9 0 3

T E K E N I N G E N

3 D

W O N I N G E N

Woningen gedeelte


1 0 T i t e l

D w a r s d o o r s n e d e s v a n

a f b e e l d i n g

Doorsnede 1

Overzicht doorsnede 1

Doorsnede 2

1 2

3

Doorsnede 2 Overzicht doorsnedes

Beeldkwaliteitsplan Holtenbroek II  

Voor u ligt ons beeldkwaliteitplan van de Zwolse wijk Holtenbroek II. Bij aanvang van die project zijn er verschillenden fasen doorlopen. Er...