Page 1

I D E N T I ,

L e l y s t a d

A n a lyse M oder n e A r ch itectuur


I D E N T I ,

L e l y s t a d

A n a ly se M oder n e A r ch itectuur 2 9 - 0 5 -2 0 0 9 B T A S.0 1 K e e s Bu n k K e v in F ey th Rie n v an der Sch eu r Ma r g r iet T r oost

S1013871, S1014441, S1007984, S1009834.


V O O R W O O R D

I n N e d e r l a nd bevinden zicht een groot aantal gebouwen. Een gro o t s c a l a v a n g e b o u w e n , ve r sc h ille n d v an n ieu w tot oud , kl assi ek tot m od ern. A a n o n s d e taak om een analyse te verrichten naar de inhoud, he t e n s e m b l e , c o n s t r u c t i e e n ge v e ls v a n een bep a a lde g ebouw . Het bet ref t hi er het gebouw Id e nt i t e L e l ys t ad. H e t g e b o u w is kritisch onder de loep genomen en dit heeft een le e r z a a m r e s u l t a a t a l s ge v o lg. V o o r u l i g t ons analyseplan van het betreffende gebouw. Bij aanv a n g v a n h e t p r o j e c t z i j n e r v e r s c h i l l e n de fasen doorlopen. Er is een traject van voorbereiding , o n d e r z o e k e n a n a l y s e r e n vo o r b ij g e ga a n om u itein delij k t ot een goed resul taat t e kom en. D e u i t v o e r ing van deze analyse is mogelijk gemaakt door de vrijge v i g h e i d v a n Ma k e la a r sbu r ea u Vlieg O.G. t e L el ystad . G r a a g h o pen wij da t de a n al yse aan uw verw achti ng zal vol d oen e n dat e r ve e l k i jk p l e zi e r ge p a a r d gaa t bij h et door n emen van d eze rapportage. Z w o lle , 2 9 - 05 -2 0 0 9 Kees Bunk, K e v in F e y t h , R i e n v a n d er Sch eu r , Ma r g r ie t T r oost.


I N H O U D S O P G A V E

Vo o r blad T it e lb lad Vo o r w oor d I n h o u dsop g a v e I n le id in g 0 1 A lgemen e in for ma tie - iden ti - ar ch itect 0 2 E n s emble - lig g in g - spa cemate 0 3 W on in g - r ou tin g - won in g ty p es - platteg r on dty pes - or g an isa tie en r out i ng - g er ich th eid - pr iv e en b u iten r u im t es - h oofdmassa - cor r idor ty p e - leidin g - en koker schachten 0 4 C on str u ctie en Gev el - kr ach ten afdr a ch t - dr a a g con str u ctie - g ev el - details 0 5 Bijlag e - foto impr essie

5 6 7 8 11 14 15 16 17 26 32 35 36 37 38 42 43 49 50


I N L E I D I N G

In h e t 2 e h a lv e ja a r v a n h et leerj aar 2008/2009 i s er een anal yse ge m aak t van e e n ge b ouw i n N e d e r la nd. H et betr eft h ier het gebouw “Identi ” te L el ystad . T i j d e n s h e t bezoek aan het gebouw is er de benodigde informatie v e r w o r v e n d o o r m i d d e l v a n i n f o r m atieboekjes verzamelen, naar makelaars gaan en foto’s m a k e n . V e r v o lg e n s is er een on der v erd el i ng gem aakt i n de mani er van ui t voe r i ng, de p r oje c t l e de n he b b e n d e u itwer kin g v a n de vragenl i j st verzorgd. N a d a t d e a n aly se v an h et g e hel e gebouw en haar ensem bl e w as vol t ooi d door al l e p r oje c tl e d e n , is h e t g eh eel n a g ekeken en t ot een net boekw erk verw erkt. A lle r e e r st kr ijg t u alg emen e inf orm ati e over de archi tect en Id ent i . V e r v o lg e n s kr ijg t u een an aly s e van het ensem bl e, daarna van de w oni nge n e n ui t e i nde l i jk va n d e c o ntr u ctie, g ev els en d et ai l s. W ij h o p e n met dez e an aly se e en hel der, d ui del i j k beel d t e scheppe n van de di ve r s e as p e ct e n v a n h e t ar ch itecton isch e gebouw . N a m e n s d e g eh ele p r ojectg r oep veel ki j k en l ees pl ezi er gew enst !

5


0 1

A L G E M E N E

I N F O R M A T I E

I D E N T I

L o c a t ie : L ely sta d, Z ilv er p a r kkad e , Ned erl and C a t e g o r ie : woon fu n ctie en k antoorf unct i e O p d r a c h t g ev er : D ev elop p r oj ect ontw i kkel i ng BVO: 3300 m 2 S t a r t ja a r : 2 0 0 2 O p le v e r in g: 2 0 0 7 P r o gr a m m a: Woon tor en met 3 l agen kantoren D e w o o n t oren Identi (ook we l Kavel I genoemd) kent een grote ty p o l o g i s c h e v a r i a t i e a a n a p p a r t e m en ten : p a n or amaw oni ngen, mai sonnett es en pent houses . D e dr i e onde r s t e b ouwl a g e n k r i j g en een kantoorbestemming. De uitsparingen in de geve l g e v e n d e w o o n t o r e n e e n s t e r k s c u l p turaal en alzijdig karakter. Hier en daar zijn ze wit omka d e r d . O o k v e r r a d e n d e uit sp a r in gen de positie v an de di verse w oni ngt ypen. Zod oend e gee ft de var i at i e aan ap p art e m e n t e n de toren zijn reliĂŤf. Zo hebben de panoramawoningen g r o t e b a l k o n s a a n v o o r - e n a c h t e r z ijd e en v er kla p t een grote bl okvorm i ge ui tspari ng de d ubb e l e hoogt e van de m ai s onn e t t e w o n i ng. Het gebouw is hoger dan de aangrenzende kavels, h e t g e e n h e t s c u l p t u r a l e k a r a k t e r n og versterkt. Het geheel wordt uitgevoerd in een auberg i n e z i l v e r k l e u r i g e b a k s t e e n . D e t o r e n maakt onderdeel uit van een complex waarin 12 archite c t e n a l s E r i c k v a n E g e r a a t , M e y e r e n v an Sch ooten , SeA rch, d e Zw art e Hond en XX archi tecte n de e l ne m e n. G e r e la t e e rde pr ojecten : - G r o n in g e n , Ha r b ou r , Hou se Appartem ent en - Ro t t e r d a m, Lloy dpier tor en Appart em ent en K e r n wo o r d en : in div idu a liteit, w at er, w oongebouw , pent house, app ar t e m e nt e n, b ak s t e e n.

6


0 1

A L G E M E N E

I N F O R M A T I E

A R C H I T E C T

D E ZW A RT E HON D B i j D e Z w arte Hond werken, onder leiding van Jurjen van der Mee r , W i l l e m H e i n S c h e n k , J e r o e n d e Willigen en Eric van Keulen, ongeveer 80 mensen. Het b u r e a u h e e f t v e s t i g i n g e n i n G r o n i n gen en Rotterdam. In 1985 richtten Thon Karelse en Jurje n v a n d e r M e e r D e Z w a r t e Hond op. MU L T I D I S C I P LI N A I R D e Z w a r t e Hond is een multidisciplinair ontwerpbureau met jarenl a n g e e r v a r i n g i n e e n b r e e d w e r k v e ld . A r ch itecten , stedenbouw kundi gen, l and schapsarchi t ec t e n e n i nt e r i e ur ar c hi t e c t e n w e r k e n i n teams aan de opgaven. Voor het bepalen van de best e o n t w e r p s t r a t e g i e w o r d t ge z o c h t n a a r een sy n er g ie tussen st edenbouw kund i ge, archi tectoni s c he e n l ands c hap p el i jk e o p lo ssin g en . G o e d e a r c h itectu u r en stede nbouw vragen om een w i j de bl i k. Ze l fr e fl e c t i e e n ni e uw s gi e r i gh e id z ijn d an ook kar a kter tr ekken d i e De Zw arte Hond typeren. RE A L I S T D e Zw a r t e H on d is een r ea list. Ze w orden sterk gedreven door hun w i l om p r oje c t e n t e r e al i se r e n . O m die r eden beg in nen ze vaak met een anal yse van d e m aat s c hap p e l i jk e , r ui m t el i jk e e n e con omisch e con text. Zo kri j gen ze een beel d van d e gelde nde r e al i t e i t . D e Zw a r t e H on d on twer pt v oor d e t oekomst. Duurzaam hei d d uurt he t l angs t e n dat zi e je i n h u n o n t w erpen. Bijvoorbeeld in de detaillering en de materiaalke u z e . O f i n d e f l e x i b i l i t e i t v a n r u i m t es. Duurzaam kan natuurlijk ook gewoon betekenen een b i j z o n d e r p l a n m a k e n d a t j u ist d a a r door toekomstwa a rde heef t . Innovat i e, kenni sui tw i ssel i ng e n e r var i nge n van s p e c ia list e n o p aller lei g eb ied dr agen eveneens bi j aan t oekomstgeri c ht e ont w e r p e n. E V E N W I C HT D e Zw a r t e H on d is g efa scin eerd d oor de zoekt ocht naar het onge w i s s e , he t onge ze gde . I e d e r e n i euwe opgave wordt met grote nieuwsgierigheid en greti g h e i d o p g e p a k t . E e n o n t w e r p moet functioneren en bijzonder zijn. Wanneer pragmatism e e n o n b e v a n g e n h e i d i n e v e n w ic h t z ijn , v oelt de H on d zi ch op zi j n best .

7


0 2

E N S E M B L E

L I G G I N G

O m d e l i g ging aan te geven i s e r e e n o ver z ich t v an N e d e r l a n d weergegeven in figuur 01. H ie r is t e z i en da t Lely sta d c e n t r a a l i s gelegen in N e d e r la n d en in de pr ov incie F le v o la n d. I n f i g u u r 0 2 vind je Identi in L e ly st a d . In f ig u u r 0 3 is de sch em a t isc h e li g g in g v an de Z i lv e r p a r k ka de, en I den ti te z i e n . D e z e ligging is zeer c e n t r a a l i n het centrum van L e l y s t a d . De Zilverparkkade i s a l s h e t ware gesitueerd t e g e n d e kop van het w i n k e l c e n trum. Ook het t re in st a t io n b ev in dt z ich op e n k e le m inu ten loop a fsta n d.

Figuur 01 Lelystad in Nederland

Figuur 02 Identi in Lelystad

LEGENDA Spoorlijn Hoofdwegennet

Figuur 03 Schematische weergave ligging Identi in hoofdwegennet

8


0 2

E N S E M B L E

L I G G I N G

D e Z i l v e r p arkkade bestaat u it e e n v e r z amelin g v a n h o o g b o u w on twor pen door b e k e n d e en minder bekende a r c h it e c t e n b u r eau s in v ers c h i l l e n d e stijlen, terwijl het t oc h e e n een h eid v or mt. D e Zilv e r p a r kka de omv a t z ow e l c o m m erciĂŤle ruimtes als a p p a r t e m en ten comp lex en . E l k e k a v e l heeft een eigen n a a m . D e z e z ijn : - C a llist e - D o m in o r - F e n sa lir - Identi - A lu m e a

LEGENDA Identi

D e v o o r k a n t v a n h et bou wb lo k is ge r i ch t n a a r de r icht i n g v a n h et ziekenhuis, daar z it e c h t e r nog een grote vi jv e r t u ssen . D e r u im opg ez e t t e o m g eving zorgt ervoor da t D e Zilv er pa r kka de al v an g e r u i m e a fstand zichtbaar i s, b o v e n en tu ssen de a n dere b e b o u w in g v an Lely sta d. O p d i t m o ment is De Z ilv e r p a r k kade n og n iet afg e r o n d . A an de rechterkant w o r d t n o g g ebou wd. D e c o n f i g uratie voor het s t e d e l i j k e nsemble is een w o o n b lo k in een r ij v a n v r ijs t a a n d e g ebouwen aan een ka d e .

Overige Woongebouwen Overige Gebouwen Water Beplanting

Figuur 04 De Zilverparkkade

9


0 3

W O N I N G

L I G G I N G

D e t e k e n i ng in figuur 05 laat h e t p e r s p ectief zien vanaf d e o v e r k a nt van de vijver. D e z e t e k e n in g la a t de situa t i e z i e n t en tijde van de a n a l y s e . V olgens het plan z u l l e n a a n de rechterzijde no g e n k e le b lokken g eb o u w d wo r den . A a n d e a c hterzijde van de ge b o u we n reeks is een pa rk e e r g a r a g e gelegen. (Figuur 06 ) In g a r a g e , “Gar a g e Z i l v e r p a r k k ade”, is er de m o g e lijk h e id om de a u to b i n n e n t e parkeren, maar o o k b o v e n op h et dek. D e o m ligg e n de g eb ouwe n k u n n e n g ebr u ik m a k e n v a n de collectieve a u t o st a lp laats.

Figuur 05 Perspectief

H e t g e v o l g voor het gebouw i s , d a t h e t g ebou w los sta a t v a n d e p a rkeergarage. Er is g e e n o n d erkeldering nodig o m d e a u t o’ s te p laa tsen .

Figuur 06 Parkeergarage

10


0 2

E N S E M B L E

S P A C E M A T E

Vo o r d e A rea vullen wij de t o t a l e o p p ervlakte van de k a v e l in . D it is 3 1 8 m². D e F o o t p r in t is de opp e r v l a k t e van de b e ga n e g r on dv loer . D it is 3 1 8 m². A l s l a a t s t e voeren we de G r o s s F l o o r Area in. Dit is d e o p p e r v l a kte v an alle vlo e r e n . D e z e is 3 7 4 2 . D e w a a r d en : - GSI: 1 - F S I : 1 1 .7 6 - O S R: 0 .0 0 - L : 1 1 .7 6 In f ig u u r 0 7 z ijn de in g evo e r d e ge g ev en s z ich tba a r . H e l a a s g a at het programma nie t v e r d e r dan on z e waa rd e n . H ie r u i t ku n n en wij opm a k e n d a t wij een gebouw h e b b e n g ekozen met een g r o t e d i c h theid. Dit alles d o o r d e g elijke waarden van d e A r e a e n de F ootp r in t.

Figuur 07 Ingevoerde gegevens

11


0 2

E N S E M B L E

S P A C E M A T E

B e t r e f t d e stedelijkheid valt I d e n t i in h et g edeelte “Hoog S t e d e l i j k ” . (Figuur 08) De d i c h t h e i d is zo groot, dat de w a a r d e n buiten het bereik van d e g r a fiek v a llen . B e t r e f t d e v er ka v elin g s ty p ol o g i ë n l i g t Identi wederom b u it e n d e gr a fiek. (fig u u r 0 9 ) D e wa a r d en : - GSI: 1 - F S I : 1 1 .7 6 - O S R: 0 .0 0 - L : 1 1 .7 6

Figuur 08 Stedelijkheid

Figuur 09 Verkavelings typologiën

12


0 2

E N S E M B L E

S P A C E M A T E

D e g r a f i e k in figuur 010 g e e f t a a n dat Identi buiten de g r a f i e k valt met deze h o g e w a a rden . D e g r a f i e k in figuur 011 g e e f t a a n dat I den ti g ep r iv a t i s e e r d i s, als wij de lijn do o r z o u d en zetten. Dit is w e l h e t g e v a l. D e wa a r d en : - GSI: 1 - F S I : 1 1 .7 6 - O S R: 0 .0 0 - L : 1 1 .7 6

Figuur 010 TypologiĂŤn van de open ruimten

Figuur 011 TypologiĂŤn van de open ruimten

13


0 3

W O N I N G

R O U T I N G

I n f igu u r 0 1 2 wor dt aa n g eg e v e n h o e het woongebouw b e t r e d e n kan worden via 2 z ijd e s. A a n d e v o or z ijde en a ch terz ij d e i s e r de mogelijkheid o m d e k a ntoorfuncties te ber e ik e n . D e w o o n f uncties kunnen e v e n e e n s aan de v oor en a c h t e r z i j d e bereikt worden. Het h a n d ig ste is v ia de acht e r z i j d e . H i er is namelijk de pa r k e e r ga ra g e g eleg en . Het wo o n geb ou w ka n all e e n b e t r e den worden door b e w o n e r s en gebruikers v a n d e k a ntoren op de beg a n e gr on d.

LEGENDA Entree Routing

Figuur 012 Routing

14


0 3

W O N I N G

W O N I N G T Y P E S I d e n t i i s e en flatgebouw g e l e g e n a an het water in L e ly st a d m et 2 fu n cties: - K a n t o o r f un ctie - W o o n f u n c tie D e k a n t o o rfunctie bekleedt d e b e g a n egrond, de 1e en 2e v e r d ie p in g . D e w o o n f uncties bevinden zic h o p d e v er diepin g en d a a r b o v e n. I n h e t f l a t gebouw bevinden zic h 3 wo n i n g ty pes: - P e n t h o u ses - Ma iso n n e ttes - A p p a r t e men ten D e p e n t h o uses z ijn de b ove n st e 2 v e r diep in g en . D e z e z i j n v oorzien van een d a k t e r r a s , goed uitzicht en he b b e n e e n r ia n te woonru im t e v a n 1 8 6 m². D e w o n i n g op de 5e en 6e v e r d i e p i n g (woning 5) is de m a i s o n n e t te woning en is vo o r z ie n v an 2 v er diepin g en . D e wo n in g h eeft een in wend ig e t r a p , die de v er diep inge n v e r b in dt.

Figuur 014 Oppervlaktes LEGENDA

D e o v e r ig e v er diep in g en z ijn d e a p p a r t e men ten .

Penthouse Flat Masoinnette Figuur 013 Woningtypes

15


0 3

W O N I N G

P L A T T E G R O N D T Y P E S

Er z ijn 5 p la tteg r on dty pes. D e k l e u r e n geven aan waar z i c h w e l k e plattegronden b e v in d e n . Ty p e 1 : D a kwon in g T y p e 2 : A p partement over 1 ve r d ie p in g u itg estr eken T y p e 3 : A p partement en d o o r z o n w on in g Ty p e 4 : M aison ettewon in g T y p e 5 : A p partement en d o o r z o n w on in g

Figuur 016 Appartement

Figuur 017 Dakwoning

Figuur 018 Maisonette

D e d iv e r sit eit in de ap p a r tem e n t e n i s een mogelijkheid o m h e t ge bou w een ex tr a wa a r d e t e geven. (Figuur 01 5 )

LEGENDA Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Figuur 015 Woningtypes

16


0 3

W O N I N G

O R G A N I S A T I E

E N

R O U T I N G

F u n c t ie in d elin g : 1 B e r gin g 2 C o n t a i n erruimte + f ie t se n st allin g ka n tor en 3 Hal 4 Entree 5 K a n t o o r r uimte O p d e b e ganegrond liggen g e e n d ie n e n de fu n cties.

LEGENDA Trappenhuis Lift

Figuur 019 Plattegrond Entresol

Figuur 020 Routing Entresol

17


0 3

W O N I N G

O R G A N I S A T I E

E N

R O U T I N G

F u n c t ie in delin g : 1 T o ile t t e n 2 Hal 3 K a n t o o r r u imte De d ie n e n d e fu n ctie lig t aa n de b o u wmu u r en is te b er eike n v a n u it de klein e h al.

Figuur 021 Plattegrond Kantoren

LEGENDA

LEGENDA

Dienende ruimte

Trappenhuis Lift

Figuur 022 Routing Kantoren

18


0 3

W O N I N G

O R G A N I S A T I E

E N

R O U T I N G

Fu n c t ie in delin g : 1 Hal 2 T o ile t 3 Ba d k a m er 4 W o o n k a mer 5 Keuken 6 S la a p k a mer 7 S la a p k a mer 8 Be r gin g 9 Bu it e n r u imte D e d i e n e n de functies liggen a a n d e b o uwmuur en zijn te b e r e ik e n v a n u it de h a l. O m d a t e r een eis, betr eff e n d h e t d aglicht is, zijn de s l a a p k a m ers en woonkamer a a n d e v o or- en achterzijde ge p la a t st .

Figuur 023 Plattegrond Woning 1 t/m 4

LEGENDA

LEGENDA

Dienende ruimte

Trappenhuis Lift

Figuur 024 Routing Woning 1 t/m 4

19


0 3

W O N I N G

O R G A N I S A T I E

E N

R O U T I N G

F u n c t ie in delin g : 1 Hal 2 T o ile t 3 Ba d k a m e r 4 W o o n k a m er 5 Keuken 6 S la a p k a mer 7 S la a p k a mer 8 Be r gin g 9 Bu it e n r u imte D e d i e n e n de functies liggen a a n d e b o uwmuur en zijn te ber e ik e n v an u it de h a l. Om d a t e r een eis, b etr eff e n d h e t d aglicht is, zijn de s l a a p k a m ers en woonkamer a a n d e v o or en achterzijde g e p la a t st .

Figuur 025 Plattegrond Woning 5 en 6

LEGENDA

LEGENDA

Dienende ruimte

Trappenhuis Lift

Figuur 026 Routing Woning 5 en 6

20


0 3

W O N I N G

O R G A N I S A T I E

E N

R O U T I N G

Fu n c t ie in delin g : 1 Hal 2 T o ile t 3 Badkamer 4 W o o n k a mer 5 Keuken 6 S la a p k a m er 7 S la a p k a m er 8 B e r gin g 9 B u it e n r u imte 10 S t u d io D e d i e n e n de functies liggen a a n d e b o uwmuur en zijn te b e r e ik e n v an u it de h a l. O m d a t e r e en eis, b etr eff e n d h e t d aglicht is, zijn de s l a a p k a m ers en woonkamer a a n d e v o or en achterzijde ge p la a t st .

Figuur 027 Plattegrond Woning 5 en 7

LEGENDA

LEGENDA

Dienende ruimte

Trappenhuis Lift

Figuur 028 Routing Woning 5 en 7

21


0 3

W O N I N G

O R G A N I S A T I E

E N

R O U T I N G

F u n c t ie in d elin g : 1 Hal 2 T o ile t 3 Badkamer 4 W o o n k a mer 5 Keuken 6 S la a p k a m er 7 S la a p k a m er 8 B e r gin g 9 B u it e n r u imte D e d i e n e n de functies liggen a a n d e b ouwmuur en zijn te b e r e ik e n v an u it de h a l. B i j d e z e w oning is er ook h e t g e v a l dat de functies c e n t r a a l in de won in g lig g en ( T o ile t ) . O m d a t e r een eis, b etr eff e n d h e t d aglicht is, zijn de s la a p k a m ers en woonkamer a a n d e v o or en achterzijde g e p la a t st .

Figuur 029 Plattegrond Woning 8 en 11

LEGENDA

LEGENDA

Dienende ruimte

Trappenhuis Lift

Figuur 030 Routing Woning 8 en 11

22


0 3

W O N I N G

O R G A N I S A T I E

E N

R O U T I N G

F u n c t ie in delin g : 1 Hal 2 T o ile t 3 Ba d k a m er 4 W o o n k a mer 5 Keuken 6 S la a p k a mer 7 S la a p k a mer 8 Be r gin g 9 Bu it e n r u imte D e d i e n e n de functies liggen a a n d e b o uwmuur en zijn te be r e ik e n v a n u it de h a l. Om d a t e r een eis, betr eff e n d h e t d aglicht is, zijn de s la a p k a m ers en woonkamer a a n d e v o or en achterzijde g e p la a t st .

Figuur 031 Plattegrond Woning 9 en 10

LEGENDA

LEGENDA

Dienende ruimte

Trappenhuis Lift

Figuur 032 Routing Woning 9 en 10

23


0 3

W O N I N G

O R G A N I S A T I E

E N

R O U T I N G

Fu n c t ie in delin g : 1 Hal 2 T o ile t 3 B a d k a m er 4 W o o n k a mer 5 Keuken 6 S la a p k a mer 7 S la a p k a mer 8 B e r gin g 9 B u it e n r u imte D e d i e n e n de functies liggen a a n d e b o uwmuur en zijn te b e r e ik e n v an u it de h al. O m d a t e r een eis, b etr eff e n d h e t d aglicht is, zijn de s l a a p k a m ers en woonkamer a a n d e v o or en achterzijde ge p la a t st .

Figuur 033 Plattegrond Woning 12 en 13

LEGENDA

LEGENDA

Dienende ruimte

Trappenhuis Lift

Figuur 034 Routing Woning 12 en 13

24


0 3

W O N I N G

O R G A N I S A T I E

E N

R O U T I N G

F u n c t ie in delin g : 1 Hal 2 T o ile t 3 Ba d k a m er 4 W o o n k a mer 5 Keuken 6 S la a p k a mer 7 S la a p k a mer 8 Be r gin g 9 Bu it e n r u imte 10 Studio 11 S la a p k amer D e d i e n e n de functie ligt ce n t r a a l. Om d a t e r een eis, betr eff e n d h e t d aglicht is, zijn de s la a p k a m ers en woonkamer a a n d e v o or en achterzijde g e p la a t st .

LEGENDA Dienende ruimte

Figuur 035 Plattegrond Woning 12 en 13

Figuur 036 Routing Woning 12 en 13

25


0 3

W O N I N G

G E R I C H T H E I D

I n h e t f la t geb ou w z ijn v ers c h i l l e n d e n oriĂŤntaties van d e wo n in g en ty p en : - D a k w o n in g - 3 - z ijd ig g e r ich t - 2 - z ijd ig g e r ich t D e d a k w o ning bevindt zich, z o a l s d e n aam als zegt, op het dak. D e 3 - z i j d i g e woningen zijn w o n i n g 8 , 9, 11, 12, 13. W o n i n g 1 2 en 13 zijn tevens o ok d e d a k won in g en . De 2 - z ijd ig g er ich te won ing e n z ijn d e ov er ig e won ing e n . D i t z i j n de zogenaamde d oo r z o n w on in g en .

Figuur 038 2-zijdig gericht

Figuur 037 Woningnummers

Figuur 039 3-zijdig gericht

26


0 3

W O N I N G

G E R I C H T H E I D

O o k d e k a n toor fu n cties h ebb e n e e n g e r ich th eid. A a n d e z u i dzijde van deze ru im t e s is een g r oot g lasopp e r v la k g ecr eeĂŤr d. D ez e zo r gt v o o r z ich t op de kade, h e t w a t e r en het fietspad vo o r h e t g e b ou w lan g s. A a n d e v o orzijde bevindt z i c h o o k d e entree tot de w o n in ge n . A a n d e a c h ter z ijde b ev ind e n z ic h o ok g lasop p er v lakk e n . D e z e hebb en een g er i c h t h e i d naar het noorden en oosten.

Figuur 040 Voorzijde kantoren

Figuur 041 Achterzijde kantoren

Figuur 042 Gerichtheid

27


0 3

W O N I N G

G E R I C H T H E I D

D e w o n i n gen in het onderste g e d e e lt e v a n h et woong e b o u w z i jn allen 2-zijdig g e r ic h t . H e t b e t r e f t hier woning 1, 2, 3 en 4. D e n o o r d z ijde is gericht naar e e n p a r k e er p laa ts die g esit u e e r d is a a n de a ch ter z ijde. D e z u i d z i j d e biedt uitzicht o v e r d e k a de en h et water .

Figuur 043 Voorzijde woning 1 en 2

Figuur 044 Achterzijde woning 1 en 2

Figuur 045 Gerichtheid

Figuur 046 Voorzijde woning 3 en 4

Figuur 047 Achterzijde woning 3 en 4

Figuur 048 Gericht heid

28


0 3

W O N I N G

G E R I C H T H E I D

W o n in g 5 is de maison n ett e w o n i n g die 2 verdiepingen h e e f t . D e z e woning heeft, o n d a n k s d e du b b ele v er diep i n g , e e n 2-zijdig gerichte o r iĂŤ n t a t ie . W o n in g 7 heeft ev en een s e e n 2 - z ijd ige (door z on ) o r i ĂŤ n t a t i e op het zuiden en no o r d e n .

Figuur 049 Voorzijde woning 5 en 7

Figuur 050 Achterzijde woning 5 en 7

Figuur 051 Gerichtheid

Figuur 052 Voorzijde woning 6

Figuur 053 Achterzijde woning 6

Figuur 054 Gerichtheid

W o n in g 6 is ook een doorzo n w o n in g en is de on derl i g ge n d e v er diepin g v a n w o n in g 7 .

29


0 3

W O N I N G

G E R I C H T H E I D

W o n in g 8 is u itg estr ekt ov er é é n h e le v er diep in g . D e z e h e e f t evenals woning 11 e e n 3 - z i jdig g er ich te or ië n t a t ie . D e n oor d-, z u id- en w e st - g e v e l g ev en de mog el i j k h e id o m v an h et u itz ich t t e g e n ie t e n .

Figuur 055 Voorzijde woning 8

Figuur 056 Achterzijde woning 8

Figuur 057 Gerichtheid

Figuur 058 Voorzijde woning 9 en 10

Figuur 059 Achterzijde woning 9 en 10

Figuur 060 Gerichtheid

W o n i n g 9 en 10 liggen op é é n v e r d ie pin g . W o n in g 9 is 3 -z ijdig g er ich t e n w o n i n g 10 is 2-zijdig g e r ic h t .

30


0 3

W O N I N G

G E R I C H T H E I D

W o n in g 1 1 is een won in g d i e 3 - z i j d i g gericht is. De O o s t z i j d e i s gesloten omdat d a a r e e n ander gebouw in d e t o e k o mst aa n v ast g em a a k t w o r dt. Va n u i t h e t noodtrappenhuis i s o o k e e n g er ich th eid g ec r e ë e r d d oor een opening te maken.

Figuur 061 Voorzijde woning 11

Figuur 062 Achterzijde woning 11

Figuur 063 Gerichtheid

W o n in g 1 2 en 1 3 z ijn de d a k wo n in g en . W o n in g 1 2 h eeft een or iënt a t i e n a a r Noord, Zuid en W e st . W o n in g 1 3 h eeft de or iën tat i e g e d r a a id; n oor d, oost en zu id . H e t t e r r a s biedt uitzicht over d e wijk .

Figuur 064 Voorzijde woning 12 en 13

Figuur 065 Achterzijde woning 12 en 13

Figuur 066 Gerichtheid

31


0 3

W O N I N G

P R I V É

E N

B U I T E N R U I M T E S

Dit f la t g e b ou w ken t 2 soort e n b u it e n r u imten : - Dakterras - L o g gia H e t d a k t e r ras hoort bij de w o n i n g 1 2 en 13 op de b o v e n s t e etages. Dit zijn p e n t h o u s e s die een uitzicht h e b b e n o v er Lely stad. B i j w o n i n g 12 is het terras g e sit u e e r d r ich tin g h et w e s t e n . W oning 13 heeft het t e r r a s o p h et oosten g er ich t. D e l o g g i a ’ s behoren bij de o v e r ig e w on in g en . De z e b u it e n r u imten v er sch ill e n p e r p l attegrond en l o p e n u it e e n v an 1 ,1 tot 1 ,3 m. A a n d e n o or d- en de z u idz ijde v a n d e woning bevinden z ic h d e b u i ten r u imten .

Figuur 068 Dakterras

Figuur 069 Dakterras

Figuur 070 Loggia

Figuur 071 Loggia

De lo g gia ’ s z or g en v oor di e p t e i n het gebouw. De s c h a d u w w erking maakt het g e b o u w gr oter en kolossaler . O m d a t h e t gebouw in een rij s t a a t is e r geen a n der e keuz e g e w e e s t dan de loggia’s aa n d e n o or d of z u idz ijde te pl a a t se n . LEGENDA Dakterras

Figuur 067 Voorzijde

Loggia

32


0 3

W O N I N G

P R I V É

E N

B U I T E N R U I M T E S

D e p r i v a c y van het wonen w o r d t m e t b eh u lp v a n 2 pub lie k e z o n es b ewer kstellig d: - L if t - T r a p p e n hu is D e lif t b e v i n dt z ich cent ra a l i n h e t flatgebouw en i s t o e g a n k elijk voor alle b e wo n e r s. D e l i f t e n het trappenhuis z i j n d è m a nieren om t o e g a n g t e krijgen tot de woning. H e t t r a p p en h u is v a n h et f l a t g e b o u w bevindt zich aan d e n o o r d z ijde en is tevens d e n o o d t r ap, en indirect zic h t b a a r va n bu iten . A a n d e b u itenzijde is te zien d a t e r e e n stu k u it h et g eb o u w s t e e kt, maar niet wat he t is. H e t t r a p p enhuis heeft e c h t e r g e en invloed op de w o n in gp la tteg r on d. D e z e v lu c htr ou te is v or mg eg e v e n d o or het te omhullen m e t d o o r g e str eken mets e l w e r k e n niet af te laten w ijk e n v a n h et g eh eel.

Figuur 072 Privé en publiek

LEGENDA

LEGENDA

Privé

Trappenhuis

Publiek

Lift

Figuur 073 Stijgrichtingen

33


0 3

W O N I N G

P R I V É

B U I T E N R U I M T E S

E r i s e e n v erticale scheiding aa n g e b r a ch t in h et woong e b o u w . Deze is zichtbaar do o r d e o mlijstingen en de s t ijle n v a n de beg laz in g De r o d e st ipp ellijn g eeft de s c h e id in g a a n tu ssen de w o n in g e n r ech ts en lin ks.

Figuur 075 Scheiding

Figuur 074 Scheiding

34


0 3

W O N I N G

H O O F D M A S S A

D e h o o f d massa van de vo r m is e e n r ech th oekig b l o k w a a r uit meerdere ( re c h t h o e kige) blokken zijn g e h a a l d o m tot het gebouw “ I d e n t i” t e komen . O p d e b o v en ste v er diepinge n z ijn d a kter r assen g ecr eë e r d d o o r in het midden een o p e n in g t e maken . A a n d e a c hterzijde van het ge b o u w z ij n ev en een s r ech th o e k i g e b l okken verwijderd. Figuur 077 Originele vorm

Figuur 076 Transformatie

Figuur 078 Uiteindelijke vorm

35


0 3

W O N I N G

C O R R I D O R T Y P E

D e wo n in g h eeft een platt e g r o n d d i e gebasseerd is o p e e n c o rridor-type. Deze k e n t m e n ook wel als een ga n g - t y p e . D e v e r s c h i llende ruimtes zijn t e b e r e ik e n v ia de g an g . V a n u i t d e gang/hal zijn dus a lle r ic h t in gen mog elijk.

LEGENDA Gang

Figuur 079 Corridor

Figuur 080 Corridor

36


0 3

W O N I N G

L E I D I N G -

E N

K O K E R S C H A C H T E N

Z o a l s a l e e rder gezegd is, z i j n e r e e n aantal algemene ru im t e s d ie z ich cen tr a a l in he t f la t g e bou w b ev in den . D e lif t z o r gt v oor de toeg a n g , p e r verdieping, voor m i n i m a a l 1 en maximaal 2 wo n in ge n . W a n n e e r men de woning b e t r e e d t , zijn alle richtingen m o g e lijk . I n d e p l a t t egrond zijn de s c h a c h t e n en leidingkokers b o v e n e l k aar verwerkt zodat d e o r g a n i s atie van het wo o n p r o g r amma om dit blok h e e n g e s i t ueerd zal moeten wo r d e n . H i er kan niet van a f g e w e k e n worden omdat d it m e r k b aa r is in elke o n d e r - e n bov en lig g en de p la t t e gr o n d.

Figuur 081 Technische ruimtes

LEGENDA

LEGENDA

Technische ruimtes

Vrije plattegrond

Figuur 082 Vrij indeelbaar

37


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

K R A C H T E N A F D R A C H T Figuur 083 Kantoorfunctie op de beganegrond

I n d e p l a t t egrond is het g o e d t e z i en waar de d r a ge n d e wa n den z itten . D e z e z i j n i n elke plattegrond d e z e lf d e .

Figuur 085 Appartementen op de bovenste verdiepingen

O p d e b e ganegrond zijn de d r a ge n d e wa n den v er v ange n d o o r kolommen .

Figuur 084 Plattegrond kantoren

Figuur 086 Plattegronde appartementen

38


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

K R A C H T E N A F D R A C H T

E r i s e e n s t abiele kern in het ge b o u w , de lift. H e t g e v o l g van deze co n st r u c t ie is de v r ije i n d e e lb a a r h eid v a n h et platt e g r o n d . Daarnaast zijn de l e i d i n g s c h achten centraal ge l e g e n . Ook de gevels zijn v r i j t e b e p alen omdat ze ge e n d r a gen de elemen ten ho e v e n t e bev a tten . D it ge l d t v o o r zowel de voora ls a c h t e r g ev el.

Figuur 087 Vrije indeelbaar heid van de plattegrond

Figuur 088 Centraal object

39


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

K R A C H T E N A F D R A C H T

C e n t r a a l gelegen bevindt z i c h d e l i f t kern die stabiliteit a a n d e c o nstr u ctie v er leen t. A a n d e a c hterzijde van h e t g e b o u w is de noodtrap g e s i t u e e r d . De constructie ro n d o m d ez e tr a p is z elfdr ag e n d e n i s niet verbonden m e t d e c o nstructie van het a p p a r t e m en ten comp lex .

LEGENDA Lift Wanden Vloeren

Figuur 089 Wanden en lift

Figuur 090 Totaalplaatje

40


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

K R A C H T E N A F D R A C H T

D e h o r i z o ntale krachten die i n h e t g e b ouw optreden wo r d e n v ia de v loer en ov erg e d r a g e n aan de dragende m u r e n d i e voor de verticale k r a c h t e n a fdr a ch t z or g en . D e l i f t i s w eergegeven als e e n st a b iele ker n .

Figuur 091 Vloeren

Figuur 092 Wanden

Figuur 093 Lift

41


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

D R A A G C O N S T R U C T I E

B i j d i t w o o ngebouw is ge b r u ik ge ma a kt v an een d r a a g c o n structie in de vorm va n d e p r odu ctiemeth ode t u n n e l b o u w. Het gebouw is o p g e t r o k k en uit wanden en v l o e r e n . H et materiaal dat ge b r u ik t is v oor dez e man ier v a n b o u w en is in het werk ge st o r t b e ton . E r i s e e n g rote mate van o r d e n i n g i n de constructie. D e c o n st r u ctie v olg t als h et w a r e d e w oningen en de g e v e l s . D e ze drie elementen z i j n l e t t e r l i jk en figuurlijk m e t e l k a a r verbonden. De o r d e n i n g i n de constructie v o l g t d e o rdening van de w o n i n g e n . Maar ook de o r d e n i n g v an de gevel volgt d e o r d e n i ng in constructie e n w o n in gen . Kor tom, de t e k t o n i e k van het gebouw is o o k b u it e n z ich tba a r .

Figuur 094 Tunnelbouw

Figuur 095 Relatie gevel en constructie

Figuur 096 Vrije indeelbaar heid van de plattegrond

42


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

G E V E L

D e a a n z i c hten zijn aan de h a n d v a n de achterliggende a p p a r t e m enten ingedeeld. D i t w o r d t uitgelegd in dit hoofdstuk. D e wit t e d elen in de oostge v e l e n westg ev el z ijn d e g e b o u wen die er naast l i g ge n . D e z e g ebou wen h ebb e n in v lo e d g eh ad op de ge v e lin d e li n g .

Figuur 097 Zuidgevel

Figuur 098 Oostgevel

Figuur 099 Westgevel

Figuur 0100 Noordgevel

43


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

G E V E L

D e o p e n i n gen in de gevel zijn g e r e la teer d aa n de a cht e r l i g g e n d e appartementen. I n f i g u u r 0 101 is te zien hoe d a t t o t s t a nd is gekomen. H e t i s b e g onnen met de i n d e l i n g l i nks. Onder en b o v e n i n het gebouw is o n d e r s c h eid gemaakt in de h o o g t e v a n de verdieping. D e sc h e id ing slijn in h et mid d e n i s w e ggehaald bij de co m m e r c iĂŤ le v er diepin g en . Ve r d e r z i j n er scheidingen t u sse n d e app a r temen ten ge l e g d . A ls la a t st e z ijn er sch eidinge n g e m a akt door middel v a n k a d e r s als er meerdere a p p a r t e m en ten op een v erd i e p i n g z i t ten. De indeling hie r v a n w or dt op de v olge n d e p a gin a u itg eleg d.

Figuur 0101 Indeling openeningen zuidgevel

Figuur 0102 Indeling appartementen

44


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

G E V E L

O o k h e t i n delen van de r a m e n i s o pgebouwd vanuit d e a p p a r t ementen. Hierdoor k r i j g e n d e commerciĂŤle r u i m t e n e en eigen indeling. V e r d e r is t e z ien dat somm i g e r a m e n naar buiten z i j n g e t r o k ken. Dit is alleen ge b e u r t a ls de n aa stligge n d e g e bou wen op g oede h o o g t e l i g gen. Er is hier een u i t z o n d e r i ng, namelijk de pijl r e c h t s o n d er. Dit is gedaan o m o n d e r sc h eid te maken t u s s e n a p partement 6 en 7. A p p a r t e m e n t 1 2 en 1 3 h ebb e n i n d e voorgevel op de b o v e n s t e verdieping geen ra m e n . D it k o m t d oor h et g r ote d a k t e r r a s i n het midden van d e a p p a r t ementen, deze is s c h e m a t i s ch weergegeven. ( f igu u r 0 1 0 4 )

Figuur 0103 Indeling ramen zu idgevel

Figuur 0104 Indeling appartementen

45


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

G E V E L

A a n d e n oordkant van het g e b o u w i s ook onderscheid on d e r s c h eid gemaakt door de k a d e r s . Dit heeft hier ook m e t d e h o og te v an de n aa st e b e b o u wing te maken. V e r d e r z o r g t de tr a p in h e t m i d d e n voor een extra s c h e id in g sl ijn tu ssen de ap p a r t e m e n t en . Dez e lijn stopt oo k h i e r w eer boven de c o m m e r c iĂŤle plin t. Dit h eeft a l s g e v o l g dat het verschil t u sse n c o mmer cieel en won e n e xt r a b en adr u kt wor dt.

Figuur 0105 Indeling ramen zuidgevel

Figuur 0106 Indeling appartementen

46


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

G E V E L

Z oa ls t e z ien in fig u u r 0 1 0 7 z i j n e r t w e e vrije gevels. D e z e ligg e n a a n de n o o r d - e n zuidkant van het wo o n g e b o u w. H i e r z i j n o ok de loggia’s ge sit u e e r d . Va n af ap p a r tem e n t 5 i s de westgevel ook v r i j e n v a n af appartement 1 1 g e l d t d it ook voor de o o s t g e v e l . Hier is rekening m e e g e h o u den bij h et in del e n v a n d e loggia’s. In f igu u r 0 1 0 8 z ijn de z ich tl i jn e n n a a r het oosten en we s t e n m e t rode pijlen a a n g e ge v en . E r is g oed n a a r d e b ebouwing ernaast g e k e k e n , z odat de loggia’s o o k o p d e goede hoogte l i g g e n . D i t is zowel voor als a c h t e r g e beu r d.

Figuur 0107 Ligging Identi

Figuur 0109 Loggia’s achter

Figuur 0108 Zichtlijnen loggia’s

Figuur 0110 3D tekening Identi

47


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

G E V E L

D e g e v e l i s voornamelijk o p g e b o u w d u it an tr a ciet g e k l e u r d e baksteen. (Figuur 0112) D a a r n a a s t is er nog gebruik g e m a a k t v an een kunststof l i jst o m e e n aa n ta l log g ia’ s heen. E r i s i n d e gevel gebruik ge m a a k t v a n ku n ststof koz ijn e n . D e z e zijn wit, net zoals d e k u n st st of lijsten .

Figuur 0111 Noordgevel

Figuur 0112 Materialen

Figuur 0113 3D tekening Identi

48


0 4

C O N S T R U C T I E

E N

G E V E L

D E T A I L S

D e l o c a t i e van de details di e w e i n dit hoofdstuk beter b e k i j k e n z i jn te vinden ter h o o g t e v a n de 5 e v er diep in g. D e linker won in g in h et a a n z i c h t heeft een lijst om de ge v e l, e n de r ech ter won i n g e e n borstwering van m e t s e l w e r k. Dit metselwerk i s h e t z e l f d e uitgevoerd als de r e s t v a n het woonblok. D i t z o r g t v oor een massieve u ist r a lin g.

Figuur 0114 Locatie details in woongebouw

Figuur 0115 Locatie details in plattegrond

D e b u it e n s p ou w v a n metselw e r k i s v r i j traditioneel. We z ie n d a t d e th er misch e sch il om h e t h e le gebouw loopt, m a a r d e log g ia’ s v allen h ier b u it e n . Zo wor den kou deb r u g ge n v oor komen . O p h e t m oment van deze a n a l y s e z i en we in detail C de iso la t ie v an af de str aa t. I n d e t o e k omst wordt daar h e t n a a s t gelegen woonblok g e r e a lise e r d.

Detail A

Detail B

Detail C

Figuur 0116 Details

49


0 5

B I J L A G E

F O T O

I M P R E S S I E

50

Analyse Identi, Lelystad  
Analyse Identi, Lelystad  

:: IDENTI, Lelystad :: Analyse Moderne Architectuur :: Kees Bunk, Kevin Feyth, Rien van der Scheur, Margriet Troost ::

Advertisement