Issuu on Google+

_ / 0 # * - 5 "

, * 5$ ) & / 8 " 3 &

$ " 5" - 0 ( ֢࠽ఋস ࣗ ਊ ઱ ߑ ਊ ಿ ઙ೤஠ఎ‫۽‬Ӓ

/P


=HQL[

ઁ ‫ץ‬ झ

٣ցਝযǁ‫ࢎ੉ܖ‬ǁઁಌǁয়౹

_/0#*-5"

,*5$)&/8"3& $"5"-0(

3RUFHODLQ दܻૉ ੽दǁଲӝǁ‫ݶ‬ӝǁҕӝ‫੽؀‬ǁઙ૑ǁࠅǁ஺ ਖ਼઱੹੗ǁন֛ӝǁଲాǁ‫ب‬ա߬ն࠺

*ODVV ৬ੋਖ਼ǁҊ࠶‫ۮ‬ǁథ࠶۞ ٣பఠ੷Ӓǁࠅǁ٣੷౟ǁ߽ǁӝఋ

*DVWURQRUP3DQ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ٘

߉٘

6WDLQOHVV ழ౟۞ܻ

&OHDQLQJ6XSSOLHV ౟۞झ౟

&RRNЅ3URSV ն࠺ੋ؋࣌ǁߊ‫ݒ‬౟ ো‫بܐ‬ҳǁঌ‫ܖ‬ই౟ǁ೦ইܻ ‫ݒ‬౟ࣗಿǁ੬߈੾о‫ۅ‬ӝఋ

*LIWVHW ࢶ‫ࣁޛ‬౟

%RQ0HOODPLQ ੽दǁଲӝǁ‫ݶ‬ӝǁઙ૑ǁࠅǁ஺

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹


ᚫ㉐㠇ⶋ㈃ⰷ㉗ ᚫ㉐㠇ⶋ㈃⢷≇ᾇ ᚫ㉐㠇ⶋ㈃᾿㈻㈣

⿯␯ᶠᶏ ᛀ䀃ᶏ ⯣ᝯ㠇ឋᛀṯ

⣯ㅔ㊳ᚻほ㭬ㅿ䀃ᶏ 㶷ⰻņ

0$'(,1)5$1&(
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

٣ցਝয

⿯␯ᶠឋᛀ䀃ᶏ

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ;FOJYਝ੉࠳੽दˬu ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

;FOJYਝ੉࠳੽द˳u ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

;FOJYਝ੉࠳੽द˯u ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

;FOJYਝ੉࠳ण੽दu ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

ઁ ‫ץ‬ झ

٣ցਝয

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

;FOJYਝ੉࠳ᖀࠅ˯u

;FOJYਝ੉࠳খ੽दଲӝˬu

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

;FOJYਝ੉࠳࢟۞٘ࠅˬu

;FOJYਝ੉࠳झప੉௼˯u

;FOJYਝ੉࠳౵झఋu

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

٣ցਝয

ឋᛈᚻẄ

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

;FOJYਝ੉࠳ઙ૑DM

;FOJYਝ੉࠳ҕӝDM

;FOJYਝ੉࠳‫੽؀‬DM

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

;FOJYਝ੉࠳ࠅDM

;FOJYਝ੉࠳ࣗ‫ݶ‬DM

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

ઁ ‫ץ‬ झ

٣ցਝয

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ;FOJYࢎп٣ց

ܻ

;FOJYࢎп٣ցu

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

;FOJYଲӝ˳u ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

оѺ

= 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

;FOJYࢎп࢟۞٘˳u

;FOJYࢎп‫ݣ‬౭ࠅˬu

;FOJYࢎп‫ݣ‬౭ࠅ˳u

;FOJYࣻժࠅ˳u ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

;FOJYఋਗ˰u

;FOJYఋਗ˲u

;FOJYఋਗ˰u

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

٣ցਝয

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

;FOJY౵झఋࠅu

;FOJYܻઑ‫੽ژ‬द˯u ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ਬ ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

;FOJYण੽दˬu

;FOJYਗഋࠅ˯u޹‫੽؀‬

୒ ࣗ ਊ ಿ

;FOJYਗഋ࢟۞٘ࠅˬ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡYINN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

;FOJYೖ੗੽दˬu

;FOJYझప੉௼˰u

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

ઁ ‫ץ‬ झ

œ֙‫ࠁ࢚ޖ‬ૐœ

٣ցਝয

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

ಿ‫ݺ‬

;FOJYਗ੽दu

;FOJYਗ੽द˰u

;FOJYਗ੽दu

;FOJYਗ੽द˰u

;FOJYਗ੽दu

;FOJYਗ੽द˯u

‫ݺ؛ݽ‬ ੑࣻ

(' 

(' 

(' 

)' 

(' 

(' 

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹  ਤо૑ੋబद౭ઁಿী‫؀‬ೠࢎਊ઺੄੉ࡅ૗दী‫֙ח‬рઁಿਸࠁૐҮജ೧٘݀‫׮פ‬  ‫ࢎ ױ‬ਊ઺җप‫ੋ۽‬ೠઁಿ౵ࣚ਷Үജ‫غ‬૑ঋण‫׮פ‬ ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

٣ցਝয

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ ;FOJY੐೐ܻઑ‫ژ‬ ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

;FOJY੐೐$4

;FOJY੐೐$4

;FOJY੐೐$4

;FOJY੐೐࢜౯$4

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

ప‫ޖܻف‬ҟ

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

٣ցਝয

;FOJYदો

;FOJYदો

;FOJYदો

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ

߉ ٘

;FOJYदો

;FOJYदો

;FOJYदો

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ


 œ֙‫ࠁ࢚ޖ‬ૐ ੉ࡅ૗ œ

;FOJYীࣗ೐ۨࣗழೖDMP[

;FOJYਖ਼DM˯P[

;FOJYਖ਼DM˯P[

ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

٣ցਝয

;FOJYਖ਼DM˯P[

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

ӏѺ

 ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

;FOJYীࣗ೐ۨࣗਖ਼߉ஜˬu ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

;FOJYਖ਼߉ஜˬu ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

;FOJYਖ਼߉ஜˬu ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

;FOJYਖ਼߉ஜˬu ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

ઁ ‫ץ‬ झ

٣ցਝয

‫ب‬ ੗ ӝ ;FOJYনࣚझ೐ࠅDM˯P[

;FOJYழೖ‫ݠ‬Ӓਖ਼DM˰P[

;FOJYழೖਖ਼DM˯P[

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

 ʡ INN

ӏѺ

 ʡ INN

ӏѺ

 ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

;FOJYਖ਼߉ஜˬu

ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

;FOJYਝ੉࠳ழೖਖ਼DM˯P[

;FOJY‫ݠ‬Ӓਖ਼DMP[

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

 ʡ INN

ӏѺ

 ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

;FOJYਝ੉࠳ਖ਼߉ஜˬu

;FOJYਝ੉࠳ਖ਼߉ஜˬu

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

‫ࢎ੉ܖ‬

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

;FOJY‫੽ࢎ੉ܖ‬द

;FOJY‫ੋݫࢎ੉ܖ‬

;FOJY‫ࢎ੉ܖ‬ण੽द

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

;FOJY‫ݣࢎ੉ܖ‬౭ࠅ ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

;FOJY‫ࠅ٘۞࢟ࢎ੉ܖ‬ ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ
ઁ‫ץ‬झ ;FOJY

ઁ ‫ץ‬ झ

ઁಌ ઱‫ࣻޙ‬ੑয়؊

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

;FOJYઁಌ‫ݣ‬౭ࠅ˯u

;FOJYઁಌण੽द˰u

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

;FOJYઁಌਗ੽द˯u ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

;FOJYઁಌਖ਼߉ஜˬu

;FOJYઁಌਗ੽द˳u ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

;FOJYழೖਖ਼DM˯P[

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

+' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

 ʡ INN

ӏѺ

 ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

;FOJYઁಌਗ੽दu

-' 

;FOJYઁಌਖ਼߉ஜ˲

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

;FOJYীࣗ೐ۨࣗழೖDMP[

;FOJYઁಌਗ੽द˰u

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ


ࣁ҅୭Ҋъ‫࢚੄ب‬ಿਵ‫۽‬ ദӝ੸౵ࣚ઴੐ ࠺ਊ੺х 


 য়౹ 0QBM

୽ѺীъೞҊ ӝ҅੸ച೟੸੷೦۱੉֫ਵ‫ݴ‬ ਤࢤ੸੉Ҋ஘ജ҃੸ࣗ੤੄ъചਬܻ

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ ‫ܖ‬ա੽द˯u

‫ܖ‬ա੽द˰u

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

‫ܖ‬ա੽द˰u ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

‫ܖ‬աೖ੗੽दˬu ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ $'- 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ʡ INN

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

оझ౟‫۽‬ച੉౟ˬu ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

-' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

&7-4নध੽द˳

&7-4নध੽द˲

&7-4নध੽द˳

&7-4ܿझ ण ˳

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ


 য়౹ 0QBM

୽ѺীъೞҊ ӝ҅੸ച೟੸੷೦۱੉֫ਵ‫ݴ‬ ਤࢤ੸੉Ҋ஘ജ҃੸ࣗ੤੄ъചਬܻ

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

‫ܻ؛‬झ੿ࢎпߔ࢝

‫ܻ؛‬झ੿ࢎпߔ࢝

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ $'" 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ $'" 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

 INN

ਬ ܻ

߉ ٘ ‫ܻ؛‬झण੽दߔ࢝

‫ܻ؛‬झ૒ࢎпߔ࢝

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ $'" 

ӏѺ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ &'" 

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

 INN

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

‫ܻ؛‬झ੿ࢎпѨ੿

‫ܻ؛‬झ੿ࢎпѨ੿

‫ܻ؛‬झण੽दѨ੿

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ $' "

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ $'" 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ $'" 

‫ܻ؛‬झ૒ࢎпѨ੿ ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ &'" 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

࢟۞٘‫؀‬

૒ࢎп੽द

౵झఋࠅ

өܽ‫ࢎ੿ו‬пࣗ

өܽ‫ࢎ੿ו‬п‫؀‬

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

%' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&'- 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

%' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INNu

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹


 য়౹ 0QBM

୽ѺীъೞҊ ӝ҅੸ച೟੸੷೦۱੉֫ਵ‫ݴ‬ ਤࢤ੸੉Ҋ஘ജ҃੸ࣗ੤੄ъചਬܻ

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ই௏‫۾‬ఋਗ੽द

ই௏‫۾‬ఋਗ੽द

ই௏‫۾‬ఋਗ੽द

ই௏‫۾‬ҕӝ˳u

ই௏‫˯੽؀۾‬u

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ܻ

߉ ই௏‫۾‬ଲӝ

٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

ই௏‫۾‬ଲӝ

ই௏‫۾‬6ҕӝ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

%' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

%' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

%' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ই௏‫ࣗ۾‬Ә ҳ ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ই௏‫޸۾‬झস੺ ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

"3$ࣻժ૒ࢎпࠅ ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

"3$ࣻժ૒ࢎпࠅ

"3$ࣻժ૒ࢎпࠅ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ


 য়౹ 0QBM

୽ѺীъೞҊ ӝ҅੸ച೟੸੷೦۱੉֫ਵ‫ݴ‬ ਤࢤ੸੉Ҋ஘ജ҃੸ࣗ੤੄ъചਬܻ

ۨझష‫ی‬௢೐

ۨझష‫ی‬௢೐

ۨझష‫ی‬ҕӝ˳u

ۨझష‫ˬ੽؀ی‬u

ઁ ‫ץ‬ झ

ۨझష‫˳ࠅݶࣗی‬u

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ۨझష‫ی‬ழೖਖ਼DM˯P[

ۨझష‫ی‬ழೖ߉ஜu

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ ' ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

ӏѺ

ۨझష‫ی‬নࣚझ೐ࠅDM˯P[

झప੉௼ఋਗߔ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ʡ INN

ӏѺ

 ʡ INN

ӏѺ

 INN

 ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ഐభܻযଲӝˬu

ഐభܻয੽दu

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ഐభܻয੽द˳u

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

ഐభܻয੽द˯u

ഐభܻয੽द˱u

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹


 য়౹ 0QBM

୽ѺীъೞҊ ӝ҅੸ച೟੸੷೦۱੉֫ਵ‫ݴ‬ ਤࢤ੸੉Ҋ஘ജ҃੸ࣗ੤੄ъചਬܻ

ܻࣆ࣌੽द˲u

ܻࣆ࣌੽द˳u

ܻࣆ࣌੽दu

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

ܻࣆ࣌੽द˳u

ܻࣆ࣌झ೐˳u

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

ܻࣆ࣌௢೐

ܻࣆ࣌௢೐

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ܻࣆ࣌ࠅ˳u

ܻࣆ࣌নҊܻझ೐DM

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ӓ൤ ٘‫ޛ‬ѱ࠺࢑അ࢚੉ߊࢤೡࣻ੓ण‫࢚ޖ ׮פ‬Үജ

O

‫ب‬ ੗ ӝ

JP S QU MP DF $P 3F PSZ *W

ઁ ‫ץ‬ झ


 ‫ب‬੗ઁ 1PSDFMBJO

୽ѺীъೞҊधӝࣁୋӝࢎਊ੉о‫מ‬ೞ‫ݴ‬ ৌࠁઓ‫מ‬۱੉‫ڪ‬যժ‫׮פ‬

‫ؘ‬য݂ழೖਖ਼DMP[

‫ؘ‬য݂ழೖਖ਼DMˬP[

(' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

 ʡ INN

ӏѺ

 ʡ INN

ӏѺ

 ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

‫ؘ‬য݂ழೖ߉ஜ

‫ب‬ ੗ ӝ

‫ؘ‬য݂ழೖਖ਼DM˯P[

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

‫ؘ‬য݂ழೖ߉ஜ

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ؘ‬য݂ழೖ߉ஜ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

(' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

ীೖఋ੉੷झ௮য

ীೖఋ੉੷#

ীೖఋ੉੷"

दաܻఋਗ੽द

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

3' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

3' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

3' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)' 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

‫ؒے‬ҳࣗ

‫ؒے‬ҳ‫؀‬

‫ؒے‬ҳ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

3' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

&' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

3' 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹


 ‫ب‬੗ઁ 1PSDFMBJO

୽ѺীъೞҊधӝࣁୋӝࢎਊ੉о‫מ‬ೞ‫ݴ‬ ৌࠁઓ‫מ‬۱੉‫ڪ‬যժ‫׮פ‬

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ೊܻ౭߈‫ࠅ׳‬$4 ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

4' 

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

٣࠺‫פ‬౭நܼఠ$4

٣࠺‫פ‬౭௿‫ۄ‬਋٘$4

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

4' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

4' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ࣁ੉ߡ$4

٣࠺‫פ‬౭ਗ੽द$4

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

4' 

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

4' 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

‫੽ޙ‬द$4 ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

4' 

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 


‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽द ଲӝ ‫ݶ‬ӝ ҕӝ‫੽؀‬ ઙ૑ ࠅ ஺ ਖ਼઱੹੗ ন֛ӝ ଲా ‫ب‬ա߬ն࠺
दܻૉ 1PSDFMBJO

࠶‫)ۑ‬4

Üਗ੽द

Üࢤࢶ੽द :

˃

˄

˅

ˆ

ˇ

ˈ

ˉ

ˊ

hʡYINN hʡYINN hʡYINN hʡYINN hʡYINN hʡYINN hʡYINN hʡYINN hʡYINN 

h h h h h h h h h

h= h= h= h= h= h= h= h= h= 

Üৄഥࢎ‫ۄ‬

ˆ

ˋ ˃

˃ˬh: ˄ h: ˅ h: ˆ h: ˇˬ h: ˈ h: ˉ h: ˊˬ h: ˋ h:

˅

˄

˃-˄˅. ˆ4

hഥ੽द h: hʡYINN h h= 

hYYINN h h= hYYINN h h= hYYINN h h= hYYINN h h= 

h૒ഥࢎ‫ۄ‬ h: hYYINN h h= 

hҳ੉ࢎ‫ۄ‬ h: hYYINN h h= 

˃ ˄

Ü‫ݽ‬ٞ੿ࢎп ˃

˅

˃ h: ˄h:9- ˅h:

hYYINN h h= hYYINN h h= hYYINN h h= 

˃‫ ؀‬h:- ˄઺ h:. ˅ࣗ h:4

˄

˅

hYINN h h= hYINN h h= hYINN h h= 

hଣ޲ӝ੿ࢎп h: hYYINN h h= 
दܻૉ 1PSDFMBJO

࠶‫)ۑ‬4 ˃

˄

h.ҕӝ݄Ѧܻ h: hʡYINN h h= 

hଲӝഐ h:- hʡYINN h h= 

hࣻժଲӝഐ h:. hʡYINN h h= 

h.‫੽؀‬ h: hʡYINN h h= 

h7ҕӝ h: hʡYINN h h= 

hଲӝഐ h:. hʡYINN h h= 

hࣻժଲӝഐ h:4 hʡYINN h h= 

hଲӝഐ h:4 hʡYINN h h= 

hࣻժଲӝഐ h:44 hʡYINN h h= 

h7‫੽؀‬ h: hʡYINN h h= 

hଲӝഐ h:44 hʡYINN h h= 

hࣻժଲӝഐ h:44 hʡYINN h h= 

hଲӝഐ h:44 hʡYINN h h= 

hਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ h:- hYYINN h h= 

hਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ h:. hYYINN h h= 

hਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ h:4 hYYINN h h= 

hࢎпࠅഐ h:-- hYYINN h h= 

hࢎпࠅഐ h:- hYYINN h h= 

hࢎпࠅഐ h:. hYYINN h h= 

hࢎпࠅഐ h:4 hYYINN h h= 

h੖ଲӝഐ h:- hYYINN h h= 

h੖ଲӝഐ h:. hYYINN h h= 

h‫ڨ‬ઙ૑ h: hʡ INN h h= 

h઴ଲӝ઺ h:. hYINN h h= 

h࠳݁஖੺ઙ૑ h: hYYINN h h= 

hਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ h:-- hYYINN h h= 

h੖ଲӝഐ h:-- hYYINN h h= 

hࡂࣻࠅࣗ‫ݶ‬ӝ h: hʡYINN h h= 

hৄࢎпࠅ h: hYINN h h= 

hࢎпࠅഐ h:44 hYYINN h h= 

h੖ଲӝഐ h:4 hYYINN h h= 

h੿ࢎпࠅ h:. hYINN h h= 

hߧೖࢎद޷ࠅᖀ h:4 hʡ INN h h= 

hਗࠅࢎ‫ۄ‬ h:- hʡYINN h h= 

h҅‫ۆ‬ଫ ˃ ˄

˃‫ڢ‬Ԋ :8

hhʡYINN h= ˄‫ޛ‬஺ :

hhʡYINN h= 

h‫ت‬झ੉ h:. hYYINN h h= 

hࢎпଲӝ h:4 hYYINN h h= 

hਗഋࢎп੽द˰u h: hYYINN h h= 

hա‫ޠ‬੖ઙ૑ h: hYYINN h h= 

hਗࠅࢎ‫ۄ‬ h:. hʡYINN h h= 
рдж▄╗рлЙ 1PSDFMBJO

ра╢тАл)█СтАм4

hрвО╨┐ркЩрлС h: hYYINN h h= 

hрзДрлТрвО╨┐рнбрйв╙Э h: hYYINN h h= 

hрнбрйв╙Э╓ОтАл▌╜тАм h: hYYINN h h= 

h╥О▀ЫрйЙркЩрлС h: h╩бYINN h h= 

hриЧркЩрлС h: h╩бYINN h h= 

hрн┤рпПркЩрлС h: h╩бYINN h h= 

╦Г

╦З

╦Г

╦З

╦Ж hр│ароврнбрйв╙Э h: hYYINN h h= 

hрветАл╫дтАмро║ h: h╩бYINN h h= 

hр░ГрйЧтАл▌ДраЕ▌ТтАм╤ж▄╗ h: h╩бYINN h h= 

hрд╣рнбрйв╙Э h: hYYINN h h= 

hргЧ▀Дро║ h: h╩бYINN h h= 

hр╡д█ирйЧро╛рйЩ h: h╩бYINN h h= 

hтАл╪АтАм╒бтАлрй║▐ЦтАмрнбрйв╙Э h: hYYINN h h= 

hрй┐ркЩрйЩ h: h╩бYINN h h= 

h╨┐тАл▌атАм╙Т h:. h╩бYINN h h= 

hргЧрк▒рйЩ h: h╩бYINN h h= 

hрзДрветАл╫дтАмро║ h:. h╩бYNN h h= 

hрг┐▀╜рк║ h:. hNM h h= 

hрдж╒б▄╗р░ЛриЧрй╜рдж h: hYYINN h h= 

h▀Ирй║ргЧ h:4 hYYINN h h= 

hриЛтАл╪▓тАм╙Э h: h╩бYINN h h= 

h▌ВраЕ h:. h╩бYINN h h= 

hра║ра┐тАл▌╢тАм╙Э h: h╩бYINN h h= 

hрлТрвО╨┐рй╜рджрк║ h:. hYYINN h h= 

hрлТрвО╨┐рй╜рджтАл╪АтАм h:- hYYINN h h= 

hтАл▌╢█ДтАм╙Э h: h╩бYINN h h= 

hтАл▌гтАмр▒нраЕ h: h╩бYINN h h= 

hрзДраБрдЭрм▓╙ЭргЧ h:4 h╩бYINN h h= 

╦Д

╦Е ╦И

hра╢тАл)█СтАм4ржи╓Ы▀ЙроЬргЧQ

╦Г╤Арйв▀╜ риЧ

h: ╦ДргЧ╙Ш риЧ ╥│ h: ╦Ер┤▒рн╢ риЧ ╥│ h: ╦ЖриГрлС╘брйЙ риЧ h: ╦З╒▓р│Рр░Е риЧ

h: ╦Иржи╓Ы╙Э▀ЙроЬтАл╪АтАмQh: ╦Йржи╓Ы╙Э���ЙроЬргЧQh:

hрзЯра╡риЧр┤Л h:. h╩бYINN h h= 

hтАл▌╢█ДтАм╙Э. h: h╩бYINN h h= 

╦Е

hтАл╪АтАм╒бтАлрй║▐ЦтАмрнбрйв╙Э h: hYYINN h h= 

hрг┐▀╜тАл╪АтАм h:- hNM h h= 

hрзДраБрдЭрм▓╙Эрк║ h:. h╩бYINN h h= 

╦Й hра╢тАл)█СтАм4ржи╓Ы▀ЙроЬргЧQ

hYYINN h╩бYINN h╩бYINN h╩бYINN hYYINN hYYINN hYYINN

h▌Д╤ж▄╗ h:-- hNM h h= 

hрп╝тАл█ХтАмржЦрй╜рдж h: hYYINN h h= 

h▐╖тАлрй║╫дтАмрм▓╙Э h: hYYINN h h= 

hтАл╫▒тАмриЧр┤ЛрдЭр░м┘Ш h:ргБр▒Я h h= 

h h h h h h h

h= h= h= h= h= h= h= 

h▐╖тАл╫дтАмрдЭр│С h: hYINN h h= 

hрз┤тАлрйЙ╫АтАм╥│рй╜рдж h: hYYINN h h= 

hрй┐рджроЦ▐╖ргЧ4&5 рдЭр│Ср▓ир│г

h$4 hYYINN h h= hрй┐рвО╨┐рджроЦ▐╖ргЧ h:4 hYINN h h= hрй┐рвО╨┐рджроЦ▐╖▀ЙроЬргЧ h:41 hYYINN h h= hрджроЦ▐╖рдЭр│Срк║ ▀╣тАл╪итАм╥│тАл ▌ТтАм hY╩бNN h h= 
दܻૉ 1PSDFMBJO

൤‫੉۽‬

˃

˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ

ËŠ

Üਗ੽द ˃ h: ˄ h: ˅ h: ˆˬ h:

hʡYINN hʡYINN hʡYINN hʡYINN

h h h h

ˇ h: ˈ h: ˉˬ h: ËŠ h:

h= h= h= h= 

hʡYINN hʡYINN hʡYINN hʡYINN

h h h h

h= h= h= h= 

h૒ഥࢎ‫ۄ‬ h: hYYINN h h= 

˃ ˃

Ë„ Ë…

Ë„ Ë…

Üৄഥࢎ‫ۄ‬ ˃h: ˄h:9- ˅h:

Ü‫ݽ‬ٞ੿ࢎп hYYINN hYYINN hYYINN

h h h

h= h= h= 

˃‫؀‬h:- hYYINN h h= ˄઺h:. hYYINN h h= ˅ࣗh:4 hYYINN h h= 
рдж▄╗рлЙ 1PSDFMBJO

р╡дтАлрйЙ█╜тАм

hрвдрв╢рй╜рджтАл╪АтАм h:- hYYINN h h= 

hрвдрв╢рй╜рджрк║ h:. hYYINN h h= 

hрвдрв╢рй╜рджргЧ h:4 hYYINN h h= 

hтАл╪АтАм╒бтАлрй║▐ЦтАмрнбрйв╙Э h: hYYINN h h= 

hтАл╪АтАм╒бтАлрй║▐ЦтАмрнбрйв╙Э h: hYYINN h h= 

hрлТрвО╨┐рй╜рджтАл╪АтАм h:- hYYINN h h= 

hрлТрвО╨┐рй╜рджрк║ h:. hYYINN h h= 

hрнбрйв╙Э╓ОтАл▌╜тАм h: hYYINN h h= 

hр│ароврнбрйв╙Э h: hYYINN h h= 

hрй┐рвО╨┐раЕ. h:. hYINN h h= 

h7╥Х╙Э h: h╩бYINN h h= 

h7тАлрй╜╪АтАм h: h╩бYINN h h= 

hргЧтАл▌╢тАм╙ЭрбВрг╗раЕ h: h╩бYINN h h= 

hриЛтАл╪▓тАм╙Э h: h╩бYINN h h= 

hриЧр┤ЛрвО╨┐рй╜рдж╦░u h: hYYINN h h= h.╥Х╙Э h: h╩бYINN h h= 

h.тАлрй╜╪АтАм h: h╩бYINN h h= 

hрветАл╫дтАмро║ h: h╩бYINN h h= 

h▌ВраЕ h:. h╩бYINN h h= 

h╥ЕтАл█ЖтАмрмл ╦Г ╦Д YINN

╦Г

h╦ГтАл┌втАм╘К h:8 h╩бYINN h h= ╦Д

h╦ДтАл▐ЫтАмро║ h: h╩бYINN h h= 

hр╡дтАл▌грйЙ█╜тАмр▒нраЕ h: h╩бYINN h h= 
рдж▄╗рлЙ 1PSDFMBJO

р╡дтАлрйЙ█╜тАм

hрдгрм▓╙Эр┤Р h:- h╩бYINN h h= 

hрг╗╒крм▓╙Эр┤Р h:. h╩бYINN h h= 

hрдгрм▓╙Эр┤Р h:. h╩бYINN h h= 

hрг╗╒крм▓╙Эр┤Р h:4 h╩бYINN h h= 

hрдгрм▓╙Эр┤Р h:4 h╩бYINN h h= 

hрг╗╒крм▓╙Эр┤Р h:44 h╩бYINN h h= 

hрдгрм▓╙Эр┤Р h:44 h╩бYINN h h= 

hрг╗╒крм▓╙Эр┤Р h:44 h╩бYINN h h= 

hтАл╪ктАмрдЭрйЙ h:. hYYINN h h= 

hрдгрм▓╙Эр┤Р h:44 h╩бYINN h h= 

hрн┤рпПркЩрлС h: h╩бYINN h h= 

hриЭрйЙра│рлТрвО╨┐рм▓╙Эр┤Р h:-- hYYINN h h= 

hриЭрйЙра│рлТрвО╨┐рм▓╙Эр┤Р h:- hYYINN h h= 

hриЭрйЙра│рлТрвО╨┐рм▓╙Эр┤Р h:. hYYINN h h= 

hриЭрйЙра│рлТрвО╨┐рм▓╙Эр┤Р h:4 hYYINN h h= 

hрк┤рм▓╙Эрк║ h:. hYYINN h h= 

hрйЦрм▓╙Эр┤Р h:-- hYYINN h h= 

hрйЦрм▓╙Эр┤Р h:- hYYINN h h= 

hрйЦрм▓╙Эр┤Р h:. hYYINN h h= 

hрйЦрм▓╙Эр┤Р h:4 hYYINN h h= 

hрп╝тАл█ХтАмржЦрй╜рдж h: hYYINN h h= 

hрвО╨┐раЕр┤Р h:-- hYYINN h h= 

hрвО╨┐раЕр┤Р h:- hYYINN h h= 

hрвО╨┐раЕр┤Р h:. hYYINN h h= 

hрвО╨┐раЕр┤Р h:4 hYYINN h h= 

hрвО╨┐раЕр┤Р h:44 hYYINN h h= 
दܻૉ 1PSDFMBJO

ഘച

Üࢎद޷

Ë„

˃

˃ h$ ˄ h$ ˅ h$

Ë…

hʡYINN hʡYINN hʡYINN

hh= hh= hh= 

hਗഋ੽द h$ hÊ¡YINN h h= 

hਗഋ੽द h$ hÊ¡YINN h h= 

hਗࠅ4 h$4 hÊ¡YINN h h= 

hਗࠅ. h$. hÊ¡YINN h h= 

Ü੽द

˃

Ë„

˅ ˆ

˃ h$ ˄ h$ ˅ h$ ˆ h$

hʡYINN hʡYINN hʡYINN hʡYINN

hh= hh= hh= hh= 

hఋਗࠅ‫؀‬ h$ hYYINN h h= 

hఋਗ੽द h$ hYYINN h h= 

hఋਗࣗ h$ hYYINN h h= 

hఋਗ੽द h$ hYYINN h h= 

hఋਗ઺ h$ hYYINN h h= 

hఋਗ‫؀‬ h$ hYYINN h h= 
दܻૉ 1PSDFMBJO

ഘച

h7ҕӝ h$ hʡYINN h h= 

h7‫੽؀‬ h$ hʡYINN h h= 

hҕӝ h$ hʡYINN h h= 

h‫ࠅ੽؀‬ h$ hʡYINN h h= 

hࠅࣗ h$ hʡYINN h h= 

h࠺࠿ӝ h$ hʡYINN h h= 

hࣗࠅ h$ hʡYINN h h= 

h੿ࢎп h$ hYYINN h h= 

h੿ࢎп h$ hYYINN h h= 

h੿ࢎп‫؀‬ h$ hYYINN h h= 

hա‫ޛ‬ӝഐ h$ hʡYINN h h= 

hա‫ޛ‬ӝഐ h$ hʡYINN h h= 

hա‫ޛ‬ӝഐ h$ hʡYINN h h= 

h੿ࢎпࢎ‫ۄ‬ h$ hYYINN h h= 

h੿ࢎпࠅ-h$-hYYINN h h= 

h੿ࢎпࠅh$hYYINN h h= 

h੿ࢎпࠅ. h$. hYYINN h h= 

h੿ࢎпࠅ4 h$4 hYYINN h h= 

h੿ࢎпࠅ44 h$44 hYYINN h h= 

hഥࢎ‫ۄ‬ h$ hYYINN h h= 

hഥࢎ‫ۄ‬ h$ hYYINN h h= 

h‫و‬૒ࢎпࠅ‫؀‬ h$ hYYINN h h= 

h‫و‬૒ࢎпࠅ઺ h$ hYYINN h h= 

h૒‫ۄ‬਍٘ h$ hYYINN h h= 

hਗҳ೐‫؀‬ h$ hʡYINN h h= 

hਗҳ೐઺ h$ hʡYINN h h= 

hਗҳ೐ࣗ h$ hʡYINN h h= 

h਋‫ࠅز‬ h$ hʡYINN h h= 

h਋‫ࠅز‬ h$ hʡYINN h h= 

hա‫ޛ‬ӝഐ h$ hʡYINN h h= 

hఋਗࠅࣗ h$ hYYINN h h= 

hଣ޲ՙࠅഐ h$ hYʡYINN h h= 

hࢎпখ੽द h$ hYYINN h h= 

h‫ݠ‬Ӓ14&5 h$ hʡYINN h h= 

h૒ࢎп‫ۄ‬਍٘ h$ hYYINN h h= 
दܻૉ 1PSDFMBJO

ഘച

h૒‫ۄ‬਍٘ h$ hYYINN h h= 

h੽द h$ hYYINN h h= 

h૒ࢎпҳ੉ h$ hYYINN h h= 

h૒ࢎпࠅ‫؀‬ h$ hYYINN h h= 

h૒ࢎпࠅ઺ h$ hYYINN h h= 

h૒ࢎпࠅࣗ h$ hYYINN h h= 

Üഘചয়‫ݾ‬ଲӝ

h੿ࢎпࣗ h$ hYYINN h h= 

hр੢ࣗ h$ hYYINN h h= 

h‫ױ‬ୡ੢ӝ h$ hYYINN h h= 

h࢖п‫؀‬ h$ hYYINN h h= 

h࢖пࠅ h$ hYYINN h h= 

hहୡ੢ӝ‫؀‬ h$ hYYINN h h= 

h‫ة‬ҳܻ h$ hNM h h= 

hࠢ੐৬ࢎ࠺ઙ૑ h$ hʡYINN h h= 

h੾о‫߉ۅ‬ஜ h$ hYYINN h h= 

˃ h$ hʡYINN ˄ h$ ˅ h$

h੺ ‫ڢ‬Ԋহ਺

h$hʡYINN h h= 

hहୡ੢ӝࣗ h$ hYYINN h h= 

h7‫ޛ‬஺ h$. hʡYINN h h= 

hࣗ઱ਖ਼ h$ hʡYINN h h= 

hʡYINN hʡ INN

hh= hh= hh= 

hഐ࢖пࢎ‫ۄ‬ h$ hYYINN h h= 

h࢖пࠅ h$ hYYINN h h= 

h࢖пࠅ h$ hYYINN h h= 

˅

˄

˃

hഐ࢖пࢎ‫ۄ‬ h$ hYYINN h h= 

hഘച‫ޛ‬஺‫؀‬ h$hʡYINN h h= 

h઱੹੗ h$ hNM h h= 

h‫ޛ‬஺ࣗ h$4 hʡYINN h h= 

hഐ࢖пࢎ‫ۄ‬ h$ hYYINN h h= 

hࣻ੿җ஺ h$ hʡYINN h h= 

h઱੹੗ h$ hNM h h= 
दܻૉ 1PSDFMBJO

௏झ‫ݽ‬झ

h‫੽؀‬ h)-.' hʡYINN h h= 

hҕӝ h)-' hʡYINN h h= 

hࢎпଲӝ‫؀‬ h)-' hYYINN h h= 

hࢎ‫ۄ‬ h/#' hYYINN h h= 

hࢎпଲӝࣗ h)-' hYYINN h h= 

hࢤࢶ h)-' hYYINN h h= 

h‫ݣ‬౭খ੽द h)- hYINN h h= 

hࣗࠅ h)-' hʡYINN h h= 

hࢎп h)-' hYYINN h h= 

hࢎпҳ೐઺ h)- hYYINN h h= 

hࢎпҳ೐‫؀‬ h)- hYYINN h h= 

h૒ࢎп h)-4 hYYINN h h= 

hࢎпҳ೐ࣗ h)- hYYINN h h= 

˃ ˄

ˆ

h‫ت‬өझ h)-. hʡYINN h h= 

˅

ˉ ˇ

ˈ

˃р੢߽

h)-'

hYINN

h h= 

˄ࢎпઙ૑

h)-.#36

hYYINN

h h= 

˅૒ࢎп h)-.

hYYINN

h h= 

ˆ૒ࢎп h)-

hYYINN

h h= 

ˇ૒ࢎп h)-.

hYYINN

h h= 

ˈ૒ࢎп h)-.

hYYINN

h h= 

ˉ੿ࢎп h)-

hYYINN

h h= 
рдж▄╗рлЙ 1PSDFMBJO

╥О┘Ш

.BEFJO,PSFB рк▒тАл рвСрвд▐ЩтАм

h7р╡дтАлрйЙ█╜тАм╥Х╙Э h:(0-% h╩бYINN h h= 

h7р╡дтАлрй╜╪АрйЙ█╜тАм h:(0-% h╩бYINN h h= 

hр╡д█ирйЧро╛рйЩ h:(0-% h╩бYINN h h= 

hр╡д█ирйЧро╛рйЩ▀ОрвЭ h:(0-% h╩бYINN h h= 

hрг┐▀╜NM h:-(0-% h h= 

hрй┐ркЩрйЩ h:(0-% h╩бYINN h h= 

hргЧ▀Дро║ h:(0-% h╩бYINN h h= 

hр│жржЗ▄╗рк║1 h$.(0-% h╩бYINN h h= 

hр│жржЗ▄╗ргЧ1 h$4(0-% h╩бYINN h h= 

hр│жржЗ▄╗рм▓р░╛ргЧNM h:4(0-% h╩бYYINN h h= 

hрг┐▀╜NM h:.(0-% h h= 

hр│жржЗ▄╗рм▓р░╛рк║NM h:.(0-% h╩бYYINN h h= 

hр│жржЗ▄╗рм▓р░╛тАл╪АтАмNM h:-(0-% h╩бYYINN h h= 
/FXCPOFߔ૑दܻૉ

h/# ૒ࢎп h)' hYYINN h h= 

h/# ૒ࢎп h)' hYYINN h h= 

h/# ӟࢎп੽द hYYINN h h= 

h/# ীೖೂࢶ h)' hYYINN h h= 

h/# ա౹ h)' hYYINN h h= 

h)$/# ਗഋಣ੽द hʡYINN h h= 

h/# ૒ࢎп h)' hYYINN h h= 

hࠄ WJQಣ૒ࢎп ࠄର੉ա hYYINN h h= 

h/# ীೖն࠺ h)' hYYINN h h= 

h/# ա౹ h)' hYYINN h h= 

h)$/# ਗഋಣ੽द hʡYINN h h= 

h/# ೖਃীझ೐ۨࣗNM h/# ೖਃীࣗਖ਼߉ஜ h83 h83 hYYINN hʡYINN h h h= h= 

h/# ীೖն࠺ h)' hYYINN h h= 

h)$/# ಣ૒ࢎп੽द hYYINN h h= 

h/# য়࣌૒੽दࣗ hYYINN h h= 

h/# ীೖ੿ࢎп h)' hYYINN h h= 

h/# ա౹ h)' hYYINN h h= 

h/# য়࣌૒੽द‫؀‬ hYYINN h h= 

h/# ীೖ‫੉׮‬ h83 hYYINN h h= 

h/# ա౹ h)' hYYINN h h= 

h/# ழೖ‫ݠ‬ӒNM h/# hʡYINN h h= 

h/# ীೖఋਗ h83 hYYINN h h= 

h/# ࣻժझ೐ࠅNM h/# hʡYINN h h= 

h)$/# ਗഋಣ੽द hʡYINN h h= 

h/# WJQߧೖ h/# ীೖࠅ hYYINNh83 h hYYINN h= h h= 

h/# ա‫ޠ‬੖ઙ૑ h8 hYYINN h h= 

h/# ೖਃழೖਖ਼NM h83 hYYINN h h= 

h/# ೖਃਖ਼߉ஜNMਊ h83 hʡYINN h h= 

h/# ೖਃ‫ݠ‬Ӓਖ਼NM h83 hYYINN h h= 

h/# ೖਃழೖਖ਼NM h83 hYYINN h h= 

h/# ೖਃ‫ݠ‬Ӓਖ਼NM h83 hYYINN h h= 

h/# ഐభழೖਖ਼NM h/# hʡYINN h h= 

h/# ೖਃਖ਼߉ஜNMҕਊ h83 hʡYINN h h= 
h8ߔ ҕӝ hʡYINN h h= 

h8ߔ Ҵ‫੽؀‬ఔӝഐ hʡYINN h h= 

h8ߔ ࢎߊ hʡYINN h h= 

h8ߔ ࢎߊ‫ڢ‬Ԋ hʡYINN h h= 

h8ߔ ‫׮ؚ‬द hʡYYINN h h= 

h8ߔ ‫ߑ׮‬ਖ਼ hYYINN h h= 

h8ߔ ‫߉ߑ׮‬ஜ hʡYINN h h= 

h8ߔ নࣚझ೐஺ hYYINN h h= 

h8ߔ নࣚझ೐߉ஜ hʡYINN h h= 

h8ߔ ਗഋࢸఔ೐ܿӝ hʡYINN h h= 

h8ߔ हઙ૑઺ hYYINN h h= 

h8ߔ ૒ࢎпઙ૑ hYYINN h h= 

h8ߔ ੿ࢎпୡ੢ӝ hYYINN h h= 

h8ߔ য়ରਖ਼ hʡYINN h h= 

h8ߔ য়ରਖ਼߉ஜ hʡYINN h h= 

h8ߔ ઺धझ಻ hYINN h h= 

h8ߔ ઺धझ಻߉ஜ hYYINN h h= 

h8ߔ ੿ࢎпઙ૑ hYYINN h h= 

h8ߔ ೐ܿӝ਋ਬӝ hYʡYINN h h= 

h8ߔ ࠉ૑ࢸఔӝ hYYINN h h= 

h8ߔ ‫ݠ‬Ӓਖ਼ hʡYINNNM h h= 

h8ߔ ‫ݠ‬Ӓਖ਼ hʡYINNNM h h= 

h8ߔ য়‫ݾ‬য়ରਖ਼ hʡYINN h h= 

h8ߔ য়‫ޛݾ‬஺ hʡYINN h h= 

h8ߔ 7‫ޛ‬஺ hʡYINN h h= 

⯕⯌

⯕⯌

ˇ ˄

h8ߔ ࡑঌਖ਼ hʡYINN h h= 

h8ߔ ੿ઙਖ਼൤ۨ੗ாਖ਼ hʡYINN h h= 

hœ/# п‫ݠ‬Ӓਖ਼P[ hʡYINNNM h h= 

hœ/# п‫ݠ‬Ӓਖ਼P[ hʡYINNNM h h= 

˃

˅

ˆ

⯕⯌

ˈ ˊ

h8ߔ ߔࣁ઱઱੹੗ h8ߔ ਗഋ઱੹੗" hYYINNNM hYYINNNM h h h= h= 

h8ߔ ച߽ hʡYINN h h= 

h8ߔ ‫ة‬ҳܻ hʡYINNNM h h= 

h8ߔ ઱੹੗# hYYINNNM h h= 

h8ߔ ࣻ੷߉ஜ hYYINN h h= 

h8/# ઱੹੗‫ݎ‬ನೣ hYYINNNM h h= 

h8ߔ ߓఋਗઙ૑ hYYINN h h= 

ࣚ੟੉11

ˉ ˃8ߔ р੢߽

hYYINN

hh= 

˄8ߔ ࣗӘҕ"ഋ hʡYINN

hh= 

˅8ߔ റ୶ҕ"ഋ hʡYINN

hh= 

ˆ8ߔ ਃ૑ԡ੉

hʡYINN

hh= 

ˇ8ߔ շఅԡ੉

hYYINN

hh= 

ˈ8ߔ ઑ޷‫ܐ‬Q߉ஜ hYYINN

hh= 

ˉ8ߔ ઑ޷‫ܐ‬Q߉ஜ hYYINN hh= ˊ8ߔ ઑ޷‫ܐ‬Q߉ஜ hYYINN hh= 


 ߔ ਗഋ੽द ˃8 hʡYINN ˄8 hʡYINN ˅8 hʡYINN ˆ83 hʡYINN

˃ ˄

hh= hh= hh= hh= 

Ë…

ˇ8 Ë° hÊ¡YINN ˈ8 ˬ hÊ¡YINN ˉ8 hÊ¡YINN ËŠ8 hÊ¡YINN Ë‹8 hÊ¡YINN

hh= hh= hh= hh= hh= 

ˆ ˇ ˈ

ˉ ˊ

Ë‹

ß” নधਗ੽द ˃8 hÊ¡YINN hh= Ë„8 Ë° hÊ¡YINN hh= Ë…8 ˬ hÊ¡YINN hh= 

˃

ˆ8 ˬ hÊ¡YINN hh= ˇ8 ˬ hÊ¡YINN hh= ˈ8 ˬ hÊ¡YINN hh= 

˄ ˅ ˆ ˇ ˈ

ß” ఋਗ੽द ˃8 hYYINN hh= Ë„8 hYYINN hh= Ë…8 hYYINN hh= 

˃

ˆ8 hYYINN hh= ˇ8 hYYINN hh= ˈ8 hYYINN hh= 

Ë„ Ë…

ˆ

ˇ ˈ

ߔ ੿ࢎп੽द

ߔ ‫ݽ‬ٞ੽द

˃

ߔ ߓఋਗ न

˃

˃ ˄

Ë„ Ë…

˃8 ‫ ؀‬hYYINN hh= Ë„8 ઺ hYYINN hh= Ë…8 ࣗ hYYINN hh= 

Ë„ Ë…

˃8 ౠ‫ ؀‬hYYINN hh= Ë„8 ‫ ؀‬hYYINN hh= Ë…8 ઺ hYYINN hh= 

Ë…

˃8 hYYINN hh= Ë„8 hYYINN hh= Ë…8 hYYINN hh= 


 ߔ ࢎп੽द ˃8 hYYINN hh= ˄8 hYYINN hh= ˅8 ˰ hYYINN hh= ˃

ˆ8 ˬ hYYINN ˇ8 hYYINN ˈ8 hYYINN ˉ8 hYYINN

hh= hh= hh= hh= 

˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ

ߔ ૒ࢎп੽द ˃8 ഐ hYYINN hh= ˄8 ഐ hYYINN hh= 

˅8 ഐ hYYINN hh= ˆ8 ഐ hYYINN hh= ˇ8 ഐ hYYINN hh= 

˃ ˄ ˅ ˆ

ˇ

ߔ Ӗ‫੉ۄ‬؊૒ࢎп ˃8 hYYINN hh= ˄8 hYYINN hh= ˅8 hYYINN hh= 

˃ ˄

˅

ߔ ૒झद‫੉׮‬

/# ਬ‫פ‬௼ܴ݃‫ݽ‬ ˃8 ഐ hYYINN ˄8 ഐ hYYINN ˅8 ഐ hYYINN ˆ8 ഐ hYYINN

˃

hh= hh= hh= hh= 

˄

˃ hYYINN hh= ˄ hYYINN hh= 

˃ ˅

˄

ˆ

/# ૒‫ݽ‬ٞझद

ߔ ޷‫੺פ‬

ࠄ ࠳۠஖೒ۨ੉౟ ࠄର੉ա 

/# ਝ੉࠳ఋਗ

h'

hYYINN h h= 

h8

hʡYINN h h= 

hYYINN h h= 

h8

hYYINN h h= 


 ߔ ࢎпҳ೐ ˃8 hYYINN hh= ˄8 ˬ hYYINN hh= ˅8 ˬ hYYINN hh= ˃

ˆ8 hYYINN hh= ˇ8 ˬ hYYINN hh= ˈ8 ˬ hYYINN hh= 

˄ ˅

ˆ

ˇ

ˈ

ߔ ࢎпա‫ޛ‬ӝ ˃8 ഐ hYYINN hh= ˄8 ഐ hYYINN hh= ˅8 ഐ hYYINN hh= 

˃

ˆ8 ഐ hYYINN ˇ8 ഐ hYYINN ˈ8 ഐ hYYINN ˉ8 ഐ hYYINN

˄

hh= hh= hh= hh= 

˅ ˆ ˇ ˈ ˉ

ߔ নधҳ೐

ߔ ੿ాҳ೐ ˃

ߔ ա‫ޛ‬ӝ

˄

˃ ˄

˄

˃ ˅

ˇ

˅

ˆ

˅ ˆ

˃8 ˬ hʡYINN ˄8 ˬ hʡYINN ˅8 ˬ hʡYINN ˆ8 ˬ hʡYINN ˇ8 ˬ hʡYINN

hh= hh= hh= hh= hh= 

ߔ Ӓ‫ۄ‬ఔӝ

˃8 ˬ hʡYINN ˄8 ˬ hʡYINN ˅8 ˬ hʡYINN ˆ8 ˬ hʡYINN

hh= hh= hh= hh= 

ߔ ઱ܴ‫ݶ‬ӝ

ˆ ˃8 ഐhʡYINN ˄8 ഐhʡYINN ˅8 ഐhʡYINN ˆ8 ഐhʡYINN

hh= hh= hh= hh= 

ߔ ఔӝ ࠅ

ഐ

ࠅ ࠅ ‫؀‬

ഐ

h8 ઺ hYYINN hh= h8 ‫ ؀‬hYYINN hh= 

h8 ࠅ hʡYINN hh= h8 ࠅ hʡYINN hh= h8 ࠅ hʡYINN hh= 

ߔ ‫ݶ‬ӝ

ഐ

h8 ഐ hʡYINN hh= h8 ഐ hʡYINN hh= h8 ഐ hʡYINN hh= 

ߔ ஠ۨನ౟

h8 ࠅ hʡYINN hh= h8 ࠅ hʡYINN hh= 

ࠅ

ࠅ

h8 ࠅ hʡYINN h8 ࠅ hʡYINN 

ࠅ

hh= hh= 

ࠅ

h8 hYYINNhh= 


 ߔ ઃ૞੢‫ݶ‬ӝ

ߔ ઃ૤ࡴ‫ݶ‬ӝ

ߔ ૞੢‫ݶ‬ӝ

ߔ ਝ੉࠳ܿझ

h8 hʡYINN h h= 

h8 hʡYINN h h= 

h8 hʡYINN h h= 

h8 hʡYINN h h= 

ߔ झ౵ѱ౭

ߔ झ೐੽द

ߔ 7*1‫ڢ‬Ԋ

h8 ˬ hʡYINN h h= 

h8 hʡYINN h h= 

h8 hʡYINN h h= 

ߔ ઺धҕӝ զѐ

ߔ ૞੢ҕӝ զѐ

ߔ 7*1զѐਗ੽द

h8 hʡYINN h h= 

h8 hʡYINN h h= 

h8 hʡYINN h h= 

˃

˄

˃8 ˬ hʡYINN h h= ˄8 ˬ hʡYINN h h= 

ߔ ாܻ࠺উࠅ

ߔ ੺ଲӝ

ߔ ࢏झ೘˅ ˄ ˃

 h8 hʡYINN hh= h8 hʡYINN hh= h8 hʡYINN hh= 

˃8 ߈ hYYINN hh= ˄8 ߈ hYYINN hh= ˅8 ߈ hYYINN hh= 

˃

hYYINN hh= 

/# ࠛ‫ب‬੢14&5

ߔ ਝ੉࠳զѐਗ੽द ˃8 hʡYINN ˄8 hʡYINN ˅8 hʡYINN

8 ઺

h'

hh= hh= hh= 

˄

˅

hYINN

hh= 
h)$/# 7рбВрг╗╙Т▄╢ hYINN h h= 

h)$/# риЭрйЙра│рбВрг╗╙Т▄╢ргЧ hYYINN h h= 

h)$/# ркЩрлС╙Т▄╢ h╩бYINN h h= 

h)$/# ▐╗рп╝рй╖╙ТтАл╪АтАм hYYINN h h= 

h)$/# ▐╗рп╝рй╖╙ТргЧ hYYINN h h= 

h8▀Ф р┤ЪтАлраЕ█╜тАм h╩бYINN h h= 

h8▀Ф ржЗрйЙрдЭрп╝▄┐╘вр┤ЪрйЙр▒Я h╩бYINN h h= 

h8▀Ф ржЗрйЙрдЭрп╝▄┐╘вра╢тАл█СтАм h╩бYINN h h= 

h8▀Ф тАл▌╜тАмрйЧргЧрдЭраЕрк║ hYYINN h h= 

h8▀Ф тАл▌╜тАмрйЧргЧрдЭраЕтАл╪АтАм hYYINN h h= 

h8▀Ф рк║рдзркЩрлС h╩бYINN h h= 

h8▀Ф рк║рдзрм▓╙Э h╩бYINN h h= 

h8▀Ф рйЦрвО╙ИраЕ hYYINN h h= 

h8▀Ф рк▒▄┤ргЧрдЭраЕ h╩бYINN h h= 

h8▀Ф ро╛▄╗ра║ржЙргЧрдЭраЕ hYYINN h h= 

h8▀Ф р│Врв╢ргЧрдЭраЕ hYYINN h h= 

h)$/# ▄┐ркЩрлС hYINN h h= 

h8▀Ф риЧр┤ЛтАл╪Ш╫отАм╙Эр░╛ h╩бYINN h h= 

h8▀Ф рйдтАлрйЙ┌ДтАм╥│ h╩бYINN h h= 

h┬Ь83/# рзАр│ЦрвЦ╨┐ hYYINN h h= 

h┬Ь83/# рзАр│Ц▌Г▄┤тАл▌╜тАм hYYINN h h= 

h/# р▓иргМраЕ h╩бYINN h h= 

h8▀Ф рлТрвО╨┐рй║рнбрйв╙Э hYYINN h h= 

h8▀Ф рвО╨┐раЕ hYYINN h h= 

h8▀Ф ржЗтАл▄╗▌лтАмроа╓вро┤р│ЦрйЩ h╩бYINNNM h h= 

h8▀Ф рк║рдзр▒нр▓ир▒Я hYYINNNM h h= 

h8▀Ф рвО╨┐раЕ hYYINN h h= 

h8▀Ф ржЗтАл▄╗▌лтАмроа╓в▀ЙроЬ h╩бYINN h h= 

h8▀Ф ╙Ира╝рк║рдзр▒нр▓ир▒Я hYYINNNM h h= 

h8▀Ф ▌Д╤ж▄╗▀╜тАл╪АтАм hYYINNNM h h= h8▀Ф ▌Д╤ж▄╗▀╜рк║ hYYINNNM h h= 

hтАл╫▒тАмриЧр┤ЛрдЭр░м┘Ш h88 h h= 

h83/# рзАр│ЦтАл▄ЦтАм┘г h h= 

h83/# рзАр│ЦрвО╨┐ h h= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

੽दਗ੽द

ഘചਗഋ੽द

ഘചਗഋ੽द

ഘചࢎद޷u

ഘചࢎद޷u

ഘചࢎद޷u

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ܻ

߉ ٘ ഘച੺ ‫ڢ‬Ԋহ਺

झ బ ǁ ୍ ੤

ಿ‫ݺ‬

ഘച੽द

ഘച੽द

ഘച੽द

ഘച੽द

‫ݺ؛ݽ‬

$-

‫ݺ؛ݽ‬

$

$

$

$

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡYINN

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ

оѺ

= 

оѺ

= 

= 

= 

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

গ‫تפ‬өझ ‫ݺ؛ݽ‬

/#'"

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ оѺ

ࠠఠ஖ࢎ‫ۄ‬ ‫ݺ؛ݽ‬

)-'"

ӏѺ

ʡ INN௏٘ߣഐ

= 

оѺ

ࠠఠ஖ࢎ‫ۄ‬

ࠠఠ஖ࢎ‫ۄ‬

‫ݺ؛ݽ‬

)-u'"

‫ݺ؛ݽ‬

)-u'"

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

઴ߎਗ੽द

‫࢑׏‬ഐਗ੽द

௏झ‫ݽ‬झ‫ت‬өझ

৬ੋ੽द

‫ݺ؛ݽ‬

)-6

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

‫ݺ؛ݽ‬

)-

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡNN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽दਗ੽द

࠶‫੽ܖ‬द

ࣻ଻ചਗࢎ‫؀ۄ‬

ഥয়ܻ੽द

‫؀‬ա‫ޖ‬Ѩ‫ت‬өझ

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

)-'

‫ݺ؛ݽ‬

)-.:6.#-

‫ݺ؛ݽ‬

)-'

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡNN

ӏѺ

ʡNN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ٘ ,"ਝ੉࠳੽दഐ

,"ਝ੉࠳੽दഐ

,"ਝ੉࠳੽दഐ࠶‫��‬

,"ਝ੉࠳੽दഐ࠶‫ۑ‬

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

߄‫ق‬౸Ѩ੿ਗࢎ‫ۄ‬

߄‫ق‬౸Ѩ੿ਗࢎ‫ۄ‬

গ‫פ‬ਗࢎ‫ۄ‬

গ‫פ‬ਗࢎ‫ۄ‬

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

)-'#

‫ݺ؛ݽ‬

)-'#

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡNN

ӏѺ

ʡNN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

ࢳ੤ਗഋ

౵‫ب‬ਗഋഐ ӏѺ

ʡNN

Ѩ੿7*1ࢎ‫ۄ‬ ‫ݺ؛ݽ‬

#

‫ݺ؛ݽ‬ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ਗ‫߉ݾ‬ஜࢳ੤ਗഋ

௏٘ߣഐӏѺ

ʡNN

ӏѺ

оѺ

= 

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ʡYINN

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

੽दਗ੽द

‫ب‬ ੗ ӝ ಿ‫ݺ‬ ‫ݺ؛ݽ‬

ਬ ܻ

ӏѺ

޷੘߬੉૑ ਗ੽दˬu

޷੘߬੉૑ ਗ੽दu

޷੘߬੉૑ ਗ੽दu

:

:

:

޷੘߬੉૑ ਗ੽दˬu

ʡ INN ʡ INN ʡ INN

޷੘߬੉૑ ਗ੽दu

޷੘߬੉૑ ਗ੽दu

޷੘߬੉૑ ਗ੽दu

޷੘߬੉૑ ਗ੽दu

:

:

:

:

:

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

൤‫੉۽‬ਗ੽दu

൤‫੉۽‬ਗ੽दu

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

ಿ‫ݺ‬

൤‫੉۽‬ਗ੽दu ൤‫੉۽‬ਗ੽दˬu ൤‫੉۽‬ਗ੽दu ൤‫੉۽‬ਗ੽दu ൤‫੉۽‬ਗ੽दˬ

൤‫੉۽‬ਗ੽दu

‫ݺ؛ݽ‬

:

:

:

:

:

:

:

:

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

࠶‫)ۑ‬4 ਗ੽दˬu

࠶‫)ۑ‬4 ਗ੽दu

࠶‫)ۑ‬4 ਗ੽दu

࠶‫)ۑ‬4 ਗ੽दu

࠶‫)ۑ‬4 ਗ੽दˬu

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

ಿ‫ݺ‬

࠶‫)ۑ‬4 ਗ੽दu

࠶‫)ۑ‬4 ਗ੽दˬu

࠶‫)ۑ‬4 ਗ੽दu

࠶‫)ۑ‬4 ਗ੽दu

‫ݺ؛ݽ‬

:

:

:

:

ӏѺ ʡ INN ʡ INN ʡ INN ʡ INN

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

:

:

:

:

:

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ߔ զѐ੽दˬ

য়࠵ਗߔ

࠶‫)ۑ‬4য়࠵ਗഋ

࠶‫)ۑ‬4ഥ੽दu

‫ݺ؛ݽ‬

8ˬu

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽दਗ੽द

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ ಿ‫ݺ‬

ೂ਍ਗ੽दˬ

ೂ਍ਗ੽दu

ೂ਍ਗ੽दu

‫ݺ؛ݽ‬

:

:

:

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

‫ز࢝ੋۄ‬#ഋ ਗ੽दu

ಿ‫ݺ‬

‫ز࢝ੋۄ‬#ഋ ਗ੽दˬu

‫ز࢝ੋۄ‬#ഋ ਗ੽दu

‫ز࢝ੋۄ‬#ഋ ਗ੽दu

‫ݺ؛ݽ‬

:#

:#

:#

:#

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

ਬ ܻ

߉ ٘

ಿ‫ݺ‬

ߔ ਗഋ੽दu ߔ ਗഋ੽दu ߔ ਗഋ੽दu

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

ߔ ਗഋ੽दˬu ߔ ਗഋ੽द˰u

8

8

ӏѺ ʡ INN ʡ INN ʡ INN

8

ʡ INN ʡ INN

ߔ ਗഋ੽दt

ߔ ਗഋ੽दu

ߔ ਗഋ੽दu

ߔ ਗഋ੽दu

83

8

8

8

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

ಿ‫ݺ‬

ߔ নधਗ੽दˬu

ߔ নधਗ੽दˬu

ߔ নधਗ੽दˬu

ߔ নधਗ੽दˬu

ߔ নधਗ੽द˰u

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

8

8

8

ߔ নधਗ੽दu 8

ӏѺ

ʡ INN

 INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ߔ झ౵ѱ౭ˬu

ߔ झ౵ѱ౭ˬu

ߔ WJQզѐਗ੽दu

ߔ WJQ‫ڢ‬Ԋu

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

੽दਗ੽द

‫ب‬ ੗ ӝ ಿ‫ݺ‬

/# ਗഋಣ੽दu

/# ਗഋಣ੽दu

/# ਗഋಣ੽दu

ಿ‫ݺ‬

ղ୶ۡਗ੽दߔ

ղ୶ۡਗ੽दߔ

‫ݺ؛ݽ‬

)$

)$

)$

‫ݺ؛ݽ‬

.4

.4

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

оѺ

= 

= 

ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

ߔ૑নध੽दu

ߔ૑নध੽दˬu

ʡ INN ղ҃ǫNN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

ӏѺ

ߔ૑নध੽दˬu

ʡ INN ղ҃ǫNN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

ߔ૑নध੽दˬu

ʡ INN ղ҃ǫNN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

ߔ૑নध੽दu

ʡ INN ղ҃ǫNN

ӏѺ

ʡ INN ղ҃ǫNN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

ಿ‫ݺ‬

ߔ૑ਗഋ੽दu

ߔ૑ਗഋ੽दu

ߔ૑ਗഋ੽दˬu

ߔ૑ਗഋ੽द˰u

ߔ૑ਗഋ੽दu

ߔ૑ਗഋ੽दu

ߔ૑ਗഋ੽दˬu ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

োೞ‫ט‬Ԣਗഋ੽दu

োೞ‫ט‬Ԣਗഋ੽दu

োೞ‫ט‬Ԣਗഋ੽दˬu ʡ INN

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ಿ‫ݺ‬

োೞ‫ט‬Ԣਗഋ੽दu োೞ‫ט‬Ԣਗഋ੽दu োೞ‫ט‬Ԣਗഋ੽दˬu োೞ‫ט‬Ԣਗഋ੽द˰u

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽दਗ੽द

ಿ‫ݺ‬

ӈ࠼ਗഋ੽दu

ӈ࠼ਗഋ੽दu

ӈ࠼ਗഋ੽दˬu

ӈ࠼ਗഋ੽द˰u

ӈ࠼ਗഋ੽दu

ӈ࠼ਗഋ੽दu

ӈ࠼ਗഋ੽दˬu

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ಿ‫ݺ‬

োтࡄਗഋ੽दu

োтࡄਗഋ੽दu

োтࡄਗഋ੽दˬu োтࡄਗഋ੽द˰u

োтࡄਗഋ੽दu

োтࡄਗഋ੽दu

োтࡄਗഋ੽दˬu ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ಿ‫ݺ‬

ಣਗഋ‫ࢳܻ؀‬u

ಣਗഋ‫ࢳܻ؀‬u

ಣਗഋ‫ࢳܻ؀‬u

ಿ‫ݺ‬

ߔ ਝ੉࠳զѐਗ੽दu ߔ ਝ੉࠳զѐਗ੽दu ߔ ਝ੉࠳զѐਗ੽दu

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

8

௏٘ߣഐӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

оѺ

= 

= 

= 

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

࠶‫)ۑ‬4‫ױ‬ਗഋझబ٘

‫ױ‬ਗഋझబ٘ߔ૑

Ѩ࠶‫ܖ‬ਗ੽द

୒ച࢖п੽दu

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)- 

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐӏѺ

ʡNN

ӏѺ

 INN

оѺ

= 

оѺ

= 

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

੽दఋਗ੽द

‫ب‬ ੗ ӝ

ഘചఋਗࣗ

ഘചఋਗ઺

ഘചఋਗ‫؀‬

ഘചఋਗࠅ‫؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

ഘചఋਗ੽द

ഘചఋਗ੽द

दաܻఋਗ੽द

࠶‫)ۑ‬4दաܻఋਗ੽द

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

)'

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

ߧೖࢎद޷ࠅᖀ࠶‫)ۑ‬4

ߧೖࢎद޷ࠅᖀ૒ࠗ

ߧೖࢎद޷ࠅᖀ‫ࢳܻ؀‬

ߧೖࢎद޷ࠅᖀߎ࢝ਗ

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:4

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

࠺ஂఋਗ੽द

࢑ഐఋਗ੽द

‫࢑׏‬ഐఋਗ‫؀‬

࢑ഐա‫ޠ‬੖੽द:

‫ݺ؛ݽ‬

+

‫ݺ؛ݽ‬

+4

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

‫ݺ؛ݽ‬

/#.

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽दఋਗ੽द

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ ӈ࠼ఋਗ੽दu

ӈ࠼ఋਗ੽दu

ӈ࠼ఋਗ੽दu

ӈ࠼ఋਗ੽दu

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN

ਬ ܻ

߉ ಿ‫ݺ‬

ߔ ఋਗ੽दu

ߔ ఋਗ੽दu

ߔ ఋਗ੽दu

ߔ ఋਗ੽दu

ߔ ఋਗ੽दu

ߔ ఋਗ੽दu

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

8

8

8

8  INN

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

ղ୶ۡఋਗ੽दߔ

,"ҳ‫ۄ‬਍٘ఋਗ

ղ୶ۡఋਗ੽दѨ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

.:8

‫ݺ؛ݽ‬

.:#

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

ಿ‫ݺ‬

ߔ ߓఋਗ न u

ߔ ߓఋਗ न u

ߔ ߓఋਗ न u

/# ਝ੉࠳ఋਗ

য়࠵ఋߔ

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

:.

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

੽द੿ࢎп੽द

޷੘߬੉૑‫ݽ‬ٞ੿ࢎпࣗ

޷੘߬੉૑‫ݽ‬ٞ੿ࢎп઺

޷੘߬੉૑‫ݽ‬ٞ੿ࢎп‫؀‬

࠺ஂ੿ࢎпࣗ

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ

Ӓܽ੿ࢎп

߉ ٘

Ӓܽ੿ࢎп

Ӓܽ੿ࢎп

‫࢑׏‬ഐ੿ࢎп‫؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

)-.' .(

‫ݺ؛ݽ‬

)-.(

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ൤‫ݽ੉۽‬ٞ੿ࢎпࣗ

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

൤‫ݽ੉۽‬ٞ੿ࢎп઺

൤‫ݽ੉۽‬ٞ੿ࢎп‫؀‬

൤‫੉۽‬ଣ޲ՙ੿ࢎп

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠶‫)ۑ‬4‫ݽ‬ٞ੿ࢎпࣗ

࠶‫)ۑ‬4‫ݽ‬ٞ੿ࢎп઺

࠶‫)ۑ‬4‫ݽ‬ٞ੿ࢎп‫؀‬

࠶‫)ۑ‬4ଣ޲ՙ੿ࢎп

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽द੿ࢎп੽द

ಿ‫ݺ‬

,"‫ࢎ੿ۄ‬пഐ

,"‫ࢎ੿ۄ‬пഐ

,"‫ࢎ੿ۄ‬пഐ

,"‫ࢎ੿ۄ‬пഐ

,"‫ࢎ੿ۄ‬пഐ

,"‫ࢎ੿ۄ‬пഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

,"

,"

,"

,"

,"

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

,"ಣ੿ࢎпഐ ‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

,"ಣ੿ࢎпഐ ‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

,"ಣ੿ࢎпഐ ‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

,"ಣ੿ࢎпഐ

,"झ౵ѱ౭

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

,"ಣ੿ࢎпഐ࠶‫ۑ‬

,"ಣ੿ࢎпഐ࠶‫ۑ‬

,"ಣ੿ࢎпഐ࠶‫ۑ‬

,"ಣ੿ࢎпഐ࠶‫ۑ‬

,"झ౵ѱ౭࠶‫ۑ‬

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ಣ੿ࢎп‫ࢳܻ؀‬u

ಣ੿ࢎп‫ࢳܻ؀‬u

Ѩ࠶‫ࢎܖ‬п੽द

Ҵച੿ࢎп

௏झ‫ݽ‬झ੿ࢎп

‫ݺ؛ݽ‬

u

‫ݺ؛ݽ‬

u

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

/#

‫ݺ؛ݽ‬

)-

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ഘച੿ࢎпࣗ

ഘച੿ࢎп‫؀‬

ഘച੿ࢎп

ഘച੿ࢎп

‫ࢎ੿ܻ׮‬п

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

)-'

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

੽द੿ࢎп੽द

‫ب‬ ੗ ӝ

ಿ‫ݺ‬

ߔ૑ࢎп੽दˬu

ߔ૑ࢎп੽दˬu

ߔ૑ࢎп੽दˬu

ߔ૑ࢎп੽द˰u

ߔ૑ࢎп੽दu

ߔ૑ࢎп੽दu

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

ಿ‫ݺ‬

ӈ࠼ࢎп੽दˬu

ӈ࠼ࢎп੽दˬu

ӈ࠼ࢎп੽दˬu

ӈ࠼ࢎп੽द˰u

ӈ࠼ࢎп੽दu

ӈ࠼ࢎп੽दu

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

ಿ‫ݺ‬

োтࡄࢎп੽दˬu

োтࡄࢎп੽दˬu

োтࡄࢎп੽दˬu

োтࡄࢎп੽द˰u

োтࡄࢎп੽दu

োтࡄࢎп੽दu

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ಿ‫ݺ‬

োೞ‫ט‬Ԣࢎп੽दˬu

োೞ‫ט‬Ԣࢎп੽दˬu

োೞ‫ט‬Ԣࢎп੽दˬu

োೞ‫ט‬Ԣࢎп੽द˰u

োೞ‫ט‬Ԣࢎп੽दu

োೞ‫ט‬Ԣࢎп੽दu  INN

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽द੿ࢎп੽द

ಿ‫ݺ‬ ‫ݺ؛ݽ‬ ӏѺ

ߔ ࢎп੽दu

ߔ ࢎп੽दu

ߔ ࢎп੽दu

8

8

8

ߔ ࢎп੽दˬu

 INN  INN  INN

ߔ ࢎп੽द˰u

ߔ ࢎп੽दu

ߔ ࢎп੽दu

8

8

8

8

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

‫੺߈ױ‬झబ٘ߔ૑

߉

‫ࢎױ‬пझబ٘ߔ૑

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

,"

٘ झ బ ǁ ୍ ੤

࠶‫)ۑ‬4ਗഋࢎп੽द˰u

൤‫੉۽‬ਗഋࢎп੽द˰u

‫ݺ؛ݽ‬

ೂ਍ਗഋࢎп੽द˰u :

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

޷੘ਗഋࢎп੽द˰u :

ӏѺ

 INN ղ҃ǫNN

ӏѺ

 INN ղ҃ǫNN

ӏѺ

 INN ղ҃ǫNN

ӏѺ

 INN ղ҃ǫNN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

੽द੿ࢎп੽द

‫ب‬ ੗ ӝ

ಿ‫ݺ‬

ߔ૑զѐࢎп੽दu

ߔ૑զѐࢎп੽दu

ӏѺ

 INN ղ҃ǫNN

 INN ղ҃ǫNN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

ಿ‫ݺ‬

ӈ࠼զѐࢎп੽दu

ӈ࠼զѐࢎп੽दu

ӏѺ

 INN ղ҃ǫNN

 INN ղ҃ǫNN

ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

ಿ‫ݺ‬

োтࡄզѐࢎп੽दu

োтࡄզѐࢎп੽दu

ӏѺ

 INN ղ҃ǫNN

 INN ղ҃ǫNN

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ಿ‫ݺ‬ ӏѺ

োೞ‫ט‬Ԣզѐࢎп੽दu োೞ‫ט‬Ԣզѐࢎп੽दu  INN ղ҃ǫNN

 INN ղ҃ǫNN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽द૒ࢎп੽द

ഘച‫و‬૒ࢎпࠅ઺

ഘച‫و‬૒ࢎпࠅ‫؀‬

ഘച૒ࢎп‫ۄ‬਍٘

ഘച૒ࢎпҳ੉

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

ഘച૒ࢎпࠅࣗ ‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ഘച૒ࢎпࠅ઺

ഘച૒‫ۄ‬਍٘

ഘച੽द

ഘച૒ࢎпࠅ‫؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ഘച૒‫ۄ‬਍٘

ഘചഥࢎ‫ۄ‬

ഘചഥࢎ‫ۄ‬

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

௏झ‫ݽ‬झ૒ࢎп

௏झ‫ݽ‬झ૒ࢎп

௏झ‫ݽ‬झ૒ࢎп

௏झ‫ݽ‬झ૒ࢎп

௏झ‫ݽ‬झ૒ࢎп

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

)-4

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

ࢳ੤૒ࢎп

௏झ‫ݽ‬झࢎ‫ۄ‬ ‫ݺ؛ݽ‬

/#'

௏झ‫ݽ‬झࢤࢶ ‫ݺ؛ݽ‬

)-'

‫ݺ؛ݽ‬ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ਗ‫߉ݾ‬ஜࢳ੤૒ࢎп

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

੽द૒ࢎп੽द

,"‫ۄ‬૒ࢎпഐ

,"‫ۄ‬૒ࢎпഐ

,"‫ۄ‬૒ࢎпഐ

,"‫ۄ‬૒ࢎпഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ

,"ಣ૒ࢎпഐ

߉ ٘

,"ಣ૒ࢎпഐ

,"ಣ૒ࢎпഐ

,"ಣ૒ࢎпഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ,"ಣ૒ࢎпഐ࠶‫ۑ‬

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

,"ಣ૒ࢎпഐ࠶‫ۑ‬

,"ಣ૒ࢎпഐ࠶‫ۑ‬

,"ಣ૒ࢎпഐ࠶‫ۑ‬

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ߔ ૒झद‫੉׮‬ഐ

ߔ ૒झद‫੉׮‬ഐ

ߔ ૒झद‫੉׮‬ഐ

ߔ ૒झद‫੉׮‬ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

૒झद‫ࢳܻ؀‬ഐ

૒झद‫ࢳܻ؀‬ഐ

૒झद‫ࢳܻ؀‬ഐ

૒झद‫ࢳܻ؀‬ഐ

૒झद‫ࢳܻ؀‬ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

"u

‫ݺ؛ݽ‬

"u

‫ݺ؛ݽ‬

"u

‫ݺ؛ݽ‬

"u

‫ݺ؛ݽ‬

"u

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽द૒ࢎп੽द

ӈ࠼ӟࢎпuҳ ҳ੉੽द઺ ӏѺ

ӈ࠼ӟࢎпuҳ ҳ੉੽द‫؀‬

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

ӈ࠼ӟࢎпu

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

ӈ࠼ӟࢎпu

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

ӈ࠼ӟࢎпu

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

 INN

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

ӈ࠼૒ࢎп੽दഐ ӏѺ

ӈ࠼૒ࢎп੽दഐ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

ಿ‫ݺ‬

ӈ࠼૒ࢎп੽दഐ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

োೞ‫ט‬Ԣࣚ૒ࢎпˬu োೞ‫ט‬Ԣࣚ૒ࢎпˬu োೞ‫ט‬Ԣࣚ૒ࢎпˬu

ӈ࠼૒ࢎп੽दഐ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

 INN

ಿ‫ݺ‬

োтࡄࣚ૒ࢎпˬu

োтࡄࣚ૒ࢎпˬu

োтࡄࣚ૒ࢎпˬu  INN

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

ӏѺ

 INN

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

оѺ

= 

= 

= 

ಿ‫ݺ‬

োೞ‫ט‬Ԣ૒ࢎпഐ

োೞ‫ט‬Ԣ૒ࢎпഐ

োೞ‫ט‬Ԣ૒ࢎпഐ

ಿ‫ݺ‬

োтࡄ૒ࢎпഐ

োтࡄ૒ࢎпഐ

োтࡄ૒ࢎпഐ

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

оѺ

= 

= 

= 

ಿ‫ݺ‬ ӏѺ

োೞ‫ט‬Ԣಞ૒ࢎпu োೞ‫ט‬Ԣಞ૒ࢎпˬu োೞ‫ט‬Ԣಞ૒ࢎпu োೞ‫ט‬Ԣಞ૒ࢎпˬu  INN  INN

োтࡄಞ૒ࢎпu োтࡄಞ૒ࢎпˬu

োтࡄಞ૒ࢎпu

োтࡄಞ૒ࢎпˬu

 INN  INN

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

੽द૒ࢎп੽द

ಿ‫ݺ‬

োೞ‫ט‬Ԣಞӟࢎпu

োೞ‫ט‬Ԣಞӟࢎпu

োೞ‫ט‬Ԣಞӟࢎпu

ಿ‫ݺ‬

োтࡄಞӟࢎпu

োтࡄಞӟࢎпu

োтࡄಞӟࢎпu  INN

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

ӏѺ

 INN

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

оѺ

= 

= 

= 

ಿ‫ݺ‬

ߔ૑૒ࢎпഐ

ߔ૑૒ࢎпഐ

ߔ૑૒ࢎпഐ

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

௏٘ߣഐӏѺ

 )NN

ӏѺ

 INN

оѺ

= 

= 

= 

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ

߉

૒ࠗ૒ࢎп੽द઺

૒ࠗ૒ࢎп੽द‫؀‬

٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ߔ૑ࣻఋਗu

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ߔ૑ࣻఋਗu

ߔ૑ࣻఋਗu

ߔ૑ࣻఋਗu

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

োтࡄࣻఋਗu

োтࡄࣻఋਗu

োтࡄࣻఋਗu

 INN

োтࡄࣻఋਗu

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

োೞ‫ט‬Ԣࣻఋਗu

োೞ‫ט‬Ԣࣻఋਗu

োೞ‫ט‬Ԣࣻఋਗu

 INN

োೞ‫ט‬Ԣࣻఋਗu

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽द૒ࢎп੽द

ಿ‫ݺ‬

࠶‫)ۑ‬4ࢤࢶ੽दࣗ

࠶‫)ۑ‬4ࢤࢶ੽द઺

࠶‫)ۑ‬4ࢤࢶ੽द‫؀‬

࠶‫)ۑ‬4૒ࢎп--

‫ݺ؛ݽ‬

:4

:.

:-

:--

࠶‫)ۑ‬4૒ࢎп੽द઺ ‫ݺ؛ݽ‬

:.

࠶‫)ۑ‬4૒ࢎп੽द‫؀‬ ‫ݺ؛ݽ‬

:-  INN

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ ࠶‫)ۑ‬4ҳ੉ࢎ‫ۄ‬

࠶‫)ۑ‬4૒ഥࢎ‫ۄ‬

࠶‫)ۑ‬4ৄഥࢎ‫ۄ‬

࠶‫)ۑ‬4ৄഥࢎ‫ۄ‬

࠶‫)ۑ‬4ৄഥࢎ‫ۄ‬

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:9-

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘

ಿ‫ݺ‬

൤‫੽ࢶࢤ੉۽‬दࣗ

൤‫੽ࢶࢤ੉۽‬द઺

൤‫੽ࢶࢤ੉۽‬द‫؀‬

൤‫੉۽‬૒ࢎп੽द઺

൤‫੉۽‬૒ࢎп੽द‫؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

:4

:.

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

൤‫੉۽‬ҳ੉ࢎ‫ۄ‬

൤‫੉۽‬૒ഥࢎ‫ۄ‬

൤‫ৄ੉۽‬ഥࢎ‫ۄ‬

൤‫ৄ੉۽‬ഥࢎ‫ۄ‬

൤‫ৄ੉۽‬ഥࢎ‫ۄ‬

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:9-

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

/# ૒ࢎп

/# ૒ࢎп

/# ૒ࢎп

/# ӟࢎп੽द

‫ݺ؛ݽ‬

)'

‫ݺ؛ݽ‬

)'

‫ݺ؛ݽ‬

)'

ӏѺ

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

੽द૒ࢎп੽द

ӟ੽दഐ

‫ب‬ ੗ ӝ

ӟ੽दഐ

ӟ੽दഐ

ӟ੽दഐ

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN

ਬ ܻ

౵‫ࢶࢤب‬ഐ

౵‫ࢶࢤب‬ഐ

౵‫ࢶࢤب‬ഐ

౵‫ࢶࢤب‬ഐ

ӏѺ

 NN

ӏѺ

 NN

ӏѺ

 NN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 NN

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

౵‫ب‬૒ࢎпഐ

౵‫ب‬૒ࢎпഐ

౵‫ب‬૒ࢎп‫݃ب‬

ӟୡߏഐ

ӏѺ

 NN

ӏѺ

 NN

ӏѺ

 NN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

ۨ੉झ૒ࢎпѨ੿ഐ

ۨ੉झ૒ࢎпߔ࢝ഐ

7*1ࢎ‫ۄ‬

‫ݺ؛ݽ‬

:--

‫ݺ؛ݽ‬

:--

‫ݺ؛ݽ‬

7*1

ӏѺ

 NN

ӏѺ

 NN

ӏѺ

 NN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

Ӓܽઓഐ

૒ Ӓܽઓഐ

૒ Ӓܽઓ‫݃ب‬ഐ

7*1ഥࢎ‫ۄ‬

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 NN

ӏѺ

 NN

‫ݺ؛ݽ‬

7*1

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐӏѺ

 NN

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

௏٘ߣഐоѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

੽द૒ࢎп੽द

ߔ ૒ࢎп੽दഐ

ߔ ૒ࢎп੽दഐ

ߔ ૒ࢎп੽दഐ

ߔ ૒ࢎп੽दഐ

ߔ ૒ࢎп੽दഐ

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ /# ಣ૒ࢎп੽द

/# WJQಣ૒ࢎп

ಿ‫ݺ‬

ߔ Ӗ‫੉ۄ‬؊૒ࢎпu

ߔ Ӗ‫੉ۄ‬؊૒ࢎпu

ߔ Ӗ‫੉ۄ‬؊૒ࢎпu

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

8

‫ݺ؛ݽ‬

)$

‫ݺ؛ݽ‬

'"

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘

/# য়࣌૒੽दࣗ

/# য়࣌૒੽द‫؀‬

ղ୶ۡझद૒ࢎпߔ

/# ૒‫ݽ‬ٞझदu

‫ݺ؛ݽ‬

:"

‫ݺ؛ݽ‬

:"

‫ݺ؛ݽ‬

.48

‫ݺ؛ݽ‬

'

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

/# WJQߧೖ

/# ࠳۠஖೒ۨ੉౟

/# ਬ‫פ‬௼ܴ݃‫ݽ‬u

/# ਬ‫פ‬௼ܴ݃‫ݽ‬u

‫ݺ؛ݽ‬

:"

‫ݺ؛ݽ‬

'"

‫ݺ؛ݽ‬‫ݺ؛ݽ‬ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠶‫࢖ۑ‬п੽द

਍஠੉࢖пഐ੽द

਍஠੉࢖пഐ੽द

਍஠੉࢖пഐ੽द

‫ݺ؛ݽ‬

.

‫ݺ؛ݽ‬

.

‫ݺ؛ݽ‬

.

‫ݺ؛ݽ‬

.

ӏѺ

  INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

੽द૒ࢎп੽द

࠶‫ޛۑ‬Ѿ૒ࢎп

࠶‫ޛۑ‬Ѿ૒ࢎп

࢑ഐ૒ࢎп

࠺ஂ૒ࢎп

‫ݺ؛ݽ‬‫ݺ؛ݽ‬‫ݺ؛ݽ‬

+4

‫ݺ؛ݽ‬

)-

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ

࠺ஂࢤࢶ

߉ ٘

࢑ഐࢤࢶ

޷੘ࢤࢶ੽द‫؀‬

޷੘߬੉૑૒ࢎп--

‫ݺ؛ݽ‬

+

‫ݺ؛ݽ‬

+4

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:--

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

,"ҳ૒ࢎп

গ‫פ‬ӟࢎпࢤࢶ੽द

গ‫ۄࢎࢶࢤפ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

)-86

‫ݺ؛ݽ‬

)-86

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ಣ੽दu7*1ਊ ‫ݺ؛ݽ‬

+%

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ҳ੉ࢎ‫ۄ‬ই੉ࠁܻ઴

‫ݺ؛ݽ‬

ಣ੽दu7*1ਊ ‫ݺ؛ݽ‬

+%

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ଲӝਗଲӝ

ഘചਗҳ೐ࣗ

ഘചਗҳ೐઺

ഘചਗҳ೐‫؀‬

ഘചա‫ޛ‬ӝഐ

ઁ ‫ץ‬ झ

ഘചա‫ޛ‬ӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ഘചয়‫ݾ‬ଲӝ ‫ݺ؛ݽ‬

$

ഘചয়‫ݾ‬ଲӝ

ഘചয়‫ݾ‬ଲӝ

‫ݺ؛ݽ‬

$

ഘചա‫ޛ‬ӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ഘചա‫ޛ‬ӝഐ ‫ݺ؛ݽ‬

$ ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ܻ

߉ ٘ ࠶‫)ۑ‬4ৄࠁझଲӝࣗ ‫ݺ؛ݽ‬

:4

࠶‫)ۑ‬4ৄࠁझଲӝ઺

൤‫ࠁৄ੉۽‬झଲӝࣗ

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:4

൤‫ࠁৄ੉۽‬झଲӝ઺ ‫ݺ؛ݽ‬

:. ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠶‫)ۑ‬4ࣻժଲӝഐ

࠶‫)ۑ‬4ࣻժଲӝഐ

࠶‫)ۑ‬4ࣻժଲӝഐ

:44

‫ݺ؛ݽ‬

:44

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

൤‫ࣻ੉۽‬ժଲӝഐ ‫ݺ؛ݽ‬

:44

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

࢑ചࣻժଲӝഐ

൤‫ࣻ੉۽‬ժଲӝഐ ‫ݺ؛ݽ‬

:44

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

࢑ചࣻժଲӝഐ

൤‫ࣻ੉۽‬ժଲӝഐ

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

൤‫ࣻ੉۽‬ժଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

࢑ചࣻժଲӝഐ

୒ ࣗ ਊ ಿ

࠶‫)ۑ‬4ࣻժଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

झ బ ǁ ୍ ੤

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

࢑ചࣻժଲӝഐ

୒઴‫ڨ‬ଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:44

‫ݺ؛ݽ‬

:44

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:.

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

ଲӝਗଲӝ

࠶‫)ۑ‬4ଲӝഐ

‫ب‬ ੗ ӝ

࠶‫)ۑ‬4ଲӝഐ

࠶‫)ۑ‬4ଲӝഐ

࠶‫)ۑ‬4ଲӝഐ

࠶‫)ۑ‬4ଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:44

‫ݺ؛ݽ‬

:44

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ

൤‫੉۽‬णଲӝഐ

൤‫੉۽‬णଲӝഐ

൤‫੉۽‬णଲӝഐ

൤‫੉۽‬णଲӝഐ

൤‫੉۽‬णଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:44

‫ݺ؛ݽ‬

:44

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘ ࠶‫)ۑ‬4੖ଲӝഐ

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

‫ݺ؛ݽ‬

:4

࠶‫)ۑ‬4੖ଲӝഐ

࠶‫)ۑ‬4੖ଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:.

࠶‫)ۑ‬4੖ଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:--

‫ݒ‬ചখ੽द ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ :" 

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠶‫)ۑ‬4ৄ఑ଲӝ઺

࠶‫)ۑ‬4ৄ఑ଲӝ‫؀‬

࠶‫)ۑ‬4ࣻ߈ଲӝ‫؀‬

࠶‫)ۑ‬4ࣻ߈ଲӝౠ‫؀‬

ʡ INN

‫ݒ‬ച‫׮ؚ‬द

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:--

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

൤‫੉۽‬੖ଲӝഐ

൤‫੉۽‬੖ଲӝഐ

൤‫੉۽‬੖ଲӝഐ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ :" 

ʡ INN

൤‫੉۽‬੖ଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:--

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠶‫)ۑ‬4௼‫ە‬খ੽द ‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ ʡ INN

൤‫੉۽‬௼‫ە‬খ੽द ‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ ʡ INN

࠶‫)ۑ‬4৴‫੉׀‬ҳ੽द

࢑ഐ৴‫੉׀‬ҳ੽द

৴‫੉׀‬ҳ੽दജਗߔ૑

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ଲӝਗଲӝ

ߔ૑ա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ӏѺ

ߔ૑ա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

ߔ૑ա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

ߔ૑ա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ʡ INN

࠶‫)ۑ‬4‫ت‬झ੉ ‫ݺ؛ݽ‬

:.

ӏѺ ʡ INN ௏٘ߣഐоѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ӈ࠼ա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ӈ࠼ա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ӈ࠼ա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ӈ࠼ա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

൤‫ت੉۽‬झ੉ ‫ݺ؛ݽ‬

ܻ

:.

ӏѺ ʡ INN ௏٘ߣഐоѺ

= 

߉ ٘

ߔ૑ઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ߔ૑ઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ߔ૑ઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ߔ૑ઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ߔ૑‫׮ؚ‬द

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ӈ࠼ઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ӈ࠼ઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ӈ࠼ઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ʡ INN

ӈ࠼‫׮ؚ‬द

ӈ࠼ઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

োтࡄઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

োтࡄઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

���тࡄઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

োтࡄઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

োтࡄ‫׮ؚ‬द

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

োೞ‫ט‬Ԣઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

োೞ‫ט‬Ԣઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

োೞ‫ט‬Ԣઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

୒ ࣗ ਊ ಿ

ʡ INN

௏٘ߣഐ

োೞ‫ט‬Ԣઃա‫ޛ‬ӝഐ ਗഋ

झ బ ǁ ୍ ੤

ʡ INN

োೞ‫ט‬Ԣ‫׮ؚ‬द

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ

ӏѺ ʡ INN 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

ଲӝਗଲӝ

ߔ ա‫ޛ‬ӝഐ

‫ب‬ ੗ ӝ

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ߔ ա‫ޛ‬ӝഐ

ߔ ա‫ޛ‬ӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ߔ ա‫ޛ‬ӝഐ

ߔ ‫׮ؚ‬द

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

‫ݺ؛ݽ‬

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

8

ӏѺ ʡ INN

ਬ ਍஠੉ա‫ޛ‬ӝഐ

ܻ

਍஠੉ա‫ޛ‬ӝഐ

਍஠੉ա‫ޛ‬ӝഐ

਍஠੉ա‫ޛ‬ӝഐ

‫ت‬झ੉࠺ஂ

‫ݺ؛ݽ‬

.

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

.

‫ݺ؛ݽ‬

.

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

‫ݺ؛ݽ‬

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

/#.

ӏѺ ʡ INN

߉ ٘ ߔ নधҳ೐ˬu

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

ߔ নधҳ೐ˬu

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ߔ নधҳ೐ˬu

ߔ নधҳ೐ˬu

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ಿ‫ݺ‬

ߔ ੿ాҳ೐ˬu

ߔ ੿ాҳ೐ˬu

ߔ ੿ాҳ೐ˬu

ߔ ੿ాҳ೐ˬu

ߔ ઺धଲӝu

ߔ ޷‫੺פ‬

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

8

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

ߔ নधҳ೐ˬu

ߔ झ೐੽दˬu ‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ߔ૑নधҳ೐ˬu ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ߔ૑নधҳ೐ˬu ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ଲӝਗଲӝ

োтࡄࣻଲӝഐ

োтࡄࣻଲӝഐ

োтࡄࣻଲӝഐ

োтࡄࣻଲӝഐ

োтࡄࣻଲӝഐ

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

 INN

ਬ ܻ

߉ োೞ‫ט‬Ԣࣻଲӝഐ ӏѺ

োೞ‫ט‬Ԣࣻଲӝഐ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

োೞ‫ט‬Ԣࣻଲӝഐ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

োೞ‫ט‬Ԣࣻଲӝഐ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐоѺ

= 

োೞ‫ט‬Ԣࣻଲӝഐ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

 INN

٘ झ బ ǁ ୍ ੤

োтࡄন֛ଲӝഐ

োೞ‫ט‬Ԣন֛ଲӝഐ

োтࡄ‫ݾ‬ଲӝഐ

োೞ‫ט‬Ԣ‫ݾ‬ଲӝഐ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ

ӏѺ ʡ INN 

௏٘ߣഐ

ӏѺ ʡ INN 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

୒ച࢖пр੢u

࢑ഐਗଲӝ

࠺ஂਗଲӝ

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)- 

‫ݺ؛ݽ‬

+4

‫ݺ؛ݽ‬

+

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

୒ച࢖п੽दu

Ӓܽ࢖пࢎ‫ۄ‬

௏झ‫ݽ‬झ‫ݣ‬౭খ੽द

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)- 

ӏѺ

 INN

‫ݺ؛ݽ‬

)-

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

ଲӝࢎпଲӝ

௏झ‫ݽ‬झࢎпଲӝࣗ

‫ب‬ ੗ ӝ

௏झ‫ݽ‬झࢎпଲӝ‫؀‬

௏झ‫ݽ‬झࢎпҳ೐ࣗ

௏झ‫ݽ‬झࢎпҳ೐઺

௏झ‫ݽ‬झࢎпҳ೐‫؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

)-'

‫ݺ؛ݽ‬

)-'

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

)-

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ

߉

ഘച੿ࢎпࢎ‫ۄ‬

ഘചࢎпখ੽द

਍஠੉࢖пഐр੢

਍஠੉࢖пഐଲӝখࢎ‫ۄ‬

਍஠੉࢖пഐଲӝ

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

.

‫ݺ؛ݽ‬

.

‫ݺ؛ݽ‬

.

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

੿ࢎпଲӝ࠺ஂ

੿ࢎпଲӝ࢑ഐ

࠺ஂଲӝ4 "

࢑ഐଲӝ4 %

৬ੋଲӝ4 $

‫ݺ؛ݽ‬

+,4

‫ݺ؛ݽ‬

+

‫ݺ؛ݽ‬

:4"

‫ݺ؛ݽ‬

:4%

‫ݺ؛ݽ‬

:4$

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

,"‫ࢎ੿ۄ‬пҳ೐ഐ

,"‫ࢎ੿ۄ‬пҳ೐ഐ

,"‫ࢎ੿ۄ‬пҳ೐ഐ

,"‫ࢎ੿ۄ‬пҳ೐ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

,"઱ܴଲӝഐ

,"઱ܴଲӝഐ

,"‫ۄ‬૒ࢎпҳ೐ഐ

,"઱ܴଲӝഐ

,"‫ۄ‬૒ࢎпҳ೐ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

,"઱ܴҳ೐ഐ

,"઱ܴҳ೐ഐ

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

 INN

ӏѺ

 INN

,"઱ܴҳ೐ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ଲӝࢎпଲӝ

࠶‫)ۑ‬4ਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ

࠶‫)ۑ‬4ਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ

࠶‫)ۑ‬4ਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ

࠶‫)ۑ‬4ਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

࠶‫)ۑ‬4઴ଲӝ઺

‫ݺ؛ݽ‬

:--

‫ݺ؛ݽ‬

:.

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ ൤‫੉۽‬ਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ

൤‫੉۽‬ਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ

൤‫੉۽‬ਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ

൤‫੉۽‬ਝ੉࠳૒ࢎпଲӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:--

‫ݺ؛ݽ‬

:.

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠶‫)ۑ‬4ࢎпଲӝ

൤‫ࢎ੉۽‬пଲӝ

ߔ ੿ࢎп੽दࣗ

ߔ ੿ࢎп੽द઺

൤‫੉۽‬઴ଲӝ઺

ߔ ੿ࢎп੽द‫؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

:4

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ಿ‫ݺ‬

ߔ ࢎпҳ೐ˬu

ߔ ࢎпҳ೐ˬu

ߔ ࢎпҳ೐u

ߔ ࢎпҳ೐ˬu

ߔ ࢎпҳ೐ˬu

ߔ ࢎпҳ೐u

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

8

8

8

8

8

 INN

 INN

 INN

 INN

ӏѺ

 INN  INN  INN

/# ࢎпҳ೐u

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ಿ‫ݺ‬

ߔ ࢎпա‫ޛ‬ӝഐ ߔ ࢎпա‫ޛ‬ӝഐ ߔ ࢎпա‫ޛ‬ӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

 INN

8

8

 INN  INN

ߔ ࢎпա‫ޛ‬ӝഐ

ߔ ࢎпա‫ޛ‬ӝഐ

ߔ ࢎпա‫ޛ‬ӝഐ

ߔ ࢎпա‫ޛ‬ӝഐ

8

8

8

8

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
тАл╪итАмрйЧ╙Э 1PSDFMBJO

ркБ тАл╫етАм рдЭ

тАл╪итАм рйЧ ╙Э

рм▓╙ЭрвО╨┐рм▓╙Э

р▓┐тАл▌║тАм

▀ФрлСрвО╨┐╥│р│Р рди u

▀ФрлСрвО╨┐╥│р│Р рди u

▀ФрлСрвО╨┐╥│р│Р рди u

▀ФрлСрвО╨┐╥│р│Р рди u

▀ФрлСрвО╨┐╥│р│Р рди u

▀ФрлСрвО╨┐╥│р│Р рди ╦мu

╙П╤║

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

рпП┘Ш▀гр┤Р

╨╛╤║

= 

= 

= 

= 

= 

= 

рим ▄╗

▀Й

р▓┐тАл▌║тАм

╙Ира╝рвО╨┐╒бтАл▐ЫтАм╙Эр┤Р

╙Ира╝рвО╨┐╒бтАл▐ЫтАм╙Эр┤Р

╙Ира╝рвО╨┐╒бтАл▐ЫтАм╙Эр┤Р

╙Ира╝рвО╨┐╒бтАл▐ЫтАм╙Эр┤Р

╙Ира╝рвО╨┐╒бтАл▐ЫтАм╙Эр┤Р

╙Ира╝рвО╨┐╒бтАл▐ЫтАм╙Эр┤Р

╙П╤║

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

рпП┘Ш▀гр┤Р

╨╛╤║

= 

= 

= 

= 

= 

= 

┘Ш рдЭ р░м ╟Б рнН рйд

р▓┐тАл▌║тАм

╙Ира╝рвО╨┐╥│р│Р рди u

╙Ира╝рвО╨┐╥│р│Р рди u

╙Ира╝рвО╨┐╥│р│Р рди u

╙Ира╝рвО╨┐╥│р│Р рди u

╙Ира╝рвО╨┐╥│р│Р рди u

╙Ира╝рвО╨┐╥│р│Р рди ╦мu

╙П╤║

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

рпП┘Ш▀гр┤Р

╨╛╤║

= 

= 

= 

= 

= 

= 

р▓┐тАл▌║тАм

рзЛ╤ВрбДрвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛ╤ВрбДрвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛ╤ВрбДрвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛ╤ВрбДрвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛ╤ВрбДрвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛ╤ВрбДрвО╨┐╥│р│Р рди ╦мu  INN

рнТ ргЧ риК р▓┐ ркС ▄╗ ╟Б ргЧ р▓┐

╙П╤║

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

рпП┘Ш▀гр┤Р

╨╛╤║

= 

= 

= 

= 

= 

= 

р▓┐тАл▌║тАм

рзЛр│ЮтАл╫ШтАм╘врвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛр│ЮтАл╫ШтАм╘врвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛр│ЮтАл╫ШтАм╘врвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛр│ЮтАл╫ШтАм╘врвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛр│ЮтАл╫ШтАм╘врвО╨┐╥│р│Р рди u

рзЛр│ЮтАл╫ШтАм╘врвО╨┐╥│р│Р рди ╦мu  INN

рв╢ тАл▐ЫтАм ргБ р▒Я раД тАл▌отАм тАл█ДтАм ▐╣

╙П╤║

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

рпП┘Ш▀гр┤Р

╨╛╤║

= 

= 

= 

= 

= 

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ଲӝࢎпଲӝ

ߔ ‫ݽ‬ٞ઺

ߔ ‫ݽ‬ٞ‫؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ߔ ‫ݽ‬ٞౠ‫؀‬ ‫ݺ؛ݽ‬

8  INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ োтࡄಞ૒ࢎпҳ೐u

োтࡄಞ૒ࢎпҳ೐u

োтࡄಞ૒ࢎпҳ೐ˬu

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN

߉ ٘

োೞ‫ט‬Ԣಞ૒ࢎпҳ೐u

োೞ‫ט‬Ԣಞ૒ࢎпҳ೐u

োೞ‫ט‬Ԣಞ૒ࢎпҳ೐ˬu

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

࠶‫)ۑ‬4޷‫੺פ‬ଲӝ

ߔ޷‫੺פ‬ଲӝ

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

ߔ ߈੺ଲӝࣗ

ߔ ߈੺ଲӝ઺

ߔ ߈੺ଲӝ‫؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ݶ‬ӝ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ࠶‫)ۑ‬4‫ݶۄ‬ӝ

୒ ࣗ ਊ ಿ

‫ݺ؛ݽ‬

:

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

:(

‫ݶۄ‬ӝ࠶‫ۑ‬ ‫ݺ؛ݽ‬

:

൤‫ݶۄ੉۽‬ӝ ‫ݺ؛ݽ‬

:

߄‫ࢻ׮‬਋‫ࠅز‬ ‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ -" 

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

‫ݶۄ‬ӝ૒ࠗࠠఠ஖ ‫ݺ؛ݽ‬

࢑ഐ‫ݶۄ‬ӝ.

࠶‫)ۑ‬4‫ݶۄ‬ӝ.

ೂ਍‫ݶۄ‬ӝ.

Ӓܽ݃࠶݂‫ݶۄ‬ӝ.

ʡ INN

൤ଣ‫ݶۄ‬ӝ.

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ಿ‫ݺ‬

൤‫੉۽‬਋‫ز‬ӝ

࠶‫)ۑ‬4਋‫ز‬ӝ

ೂ਍਋‫ز‬ӝ

਋‫ز‬ӝ࠶‫ۑ‬

‫׀‬Ԣ਋‫ز‬ӝ

‫ݺ؛ݽ‬

:

:

:

:

:

ӏѺ

ʡ NN

ʡ NN

ʡ INN

ʡ NN

ʡ NN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

‫ݶ‬ӝ

൤‫ࠅ݂੉۽‬

࠶‫)ۑ‬4݂ࠅ

‫׀‬Ԣ݂ࠅ

/&8࠺࠿ӝ

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

/#

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

߉ ٘ ൤‫ݶ࠿࠺੉۽‬ӝ ‫ݺ؛ݽ‬

:

࠶‫)ۑ‬4࠺࠿‫ݶ‬ӝ ‫ݺ؛ݽ‬

:

‫׀‬Ԣ࠺࠿‫ݶ‬ӝ ‫ݺ؛ݽ‬

:

ഘച࠺࠿ӝ ‫ݺ؛ݽ‬

$ ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

ۨ٘઴ࣗ‫ݶ‬ӝࡂࣻࠅ

߄‫ݶࣗ׮‬ӝࡂࣻࠅ

‫"ز࢝ੋۄ‬ഋࣗ‫ݶ‬ӝࡂࣻࠅ

‫ز࢝ੋۄ‬#ഋࣗ‫ݶ‬ӝࡂࣻࠅ

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:"

‫ݺ؛ݽ‬

:#

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

࠶‫)ۑ‬4ࡂࣻࠅࣗ‫ݶ‬ӝ

൤‫ݶࣗ੉۽‬ӝࡂࣻࠅ

‫׀‬Ԣࣗ‫ݶ‬ӝࡂࣻࠅ

ࢎп਋‫ࠅز‬

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

)-

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

‫ݶ‬ӝ

ߔ ‫ݶ‬ӝࠅ

ߔ ‫ݶ‬ӝࠅ

ߔ ‫ݶ‬ӝࠅ

ߔ ‫ݶ‬ӝࠅ

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ ߔ૑‫ݶ‬ӝ਋‫ز‬ӝࠅ

߉

ߔ૑‫ݶ‬ӝ਋‫ز‬ӝࠅ

ߔ૑‫ݶ‬ӝࠅ

ߔ૑‫ݶ‬ӝࠅ

ߔ૑‫ݶ‬ӝࠅ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ʡ INN

٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ӈ࠼‫ݶ‬ӝ਋‫ز‬ӝࠅ

ӈ࠼‫ݶ‬ӝ਋‫ز‬ӝࠅ

ӈ࠼‫ݶ‬ӝࠅ

ӈ࠼‫ݶ‬ӝࠅ

ӈ࠼‫ݶ‬ӝࠅ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

োтࡄ‫ݶ‬ӝ਋‫ز‬ӝࠅ

োтࡄ‫ݶ‬ӝ਋‫ز‬ӝࠅ

োтࡄ‫ݶ‬ӝࠅ

োтࡄ‫ݶ‬ӝࠅ

ʡ INN

োтࡄ‫ݶ‬ӝࠅ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

োೞ‫ט‬Ԣ‫ݶ‬ӝ਋‫ز‬ӝࠅ

োೞ‫ט‬Ԣ‫ݶ‬ӝ਋‫ز‬ӝࠅ

োೞ‫ט‬Ԣ‫ݶ‬ӝࠅ

োೞ‫ט‬Ԣ‫ݶ‬ӝࠅ

ʡ INN

োೞ‫ט‬Ԣ‫ݶ‬ӝࠅ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ʡ INN
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

‫ݶ‬ӝ

ߔ ૞੢‫ݶ‬ӝ

ߔ ઱ܴ‫ݶ‬ӝࠅ

ߔ ઱ܴ‫ݶ‬ӝࠅ

ߔ ઱ܴ‫ݶ‬ӝࠅ

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

ߔ ઃ૞੢‫ݶ‬ӝ

ߔ ઃ૤ࡴ‫ݶ‬ӝ

ഘചਗࠅ4

ഘചਗࠅ.

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

$4

‫ݺ؛ݽ‬

$.

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

ইܻ‫ࠅ੉࠳୒ٮ‬

ইܻ‫୒ٮ‬ਬࠅ

‫ݺ؛ݽ‬

&#

‫ݺ؛ݽ‬

&#

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

೩٘ಕੋ౴

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

ҕӝ‫੽؀‬ ˃ ˄

‫ب‬ ੗ ӝ

ഘച7ҕӝ

ഘചҕӝ

গ‫פ‬ҕӝ

ࣻ‫ޗ‬ചҕӝ

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

'%4

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

‫؀‬ա‫ޖ‬੖ؒ࠶੉ ‫ݺ؛ݽ‬

)-'

ӏѺ

˃ʡ INN ˄ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

ਬ ܻ

ഘച7‫੽؀‬

߉ ٘

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ࣻ‫ޗ‬ച‫੽؀‬

‫؀‬ա‫੽؀ޖ‬/&8

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

'%4

‫ݺ؛ݽ‬

)-

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

਍஠੉7ҕӝ

ইܻ‫ٮ‬ҕӝ࠶‫ܖ‬Ӓܽ

௏झ‫ݽ‬झҕӝ

ؒ࠶੉पߡࣗ

ӒܽԢҕӝ

‫ݺ؛ݽ‬

.

‫ݺ؛ݽ‬

+01

‫ݺ؛ݽ‬

)-'

‫ݺ؛ݽ‬

(+

ӏѺ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

গ‫੽؀פ‬

‫ݺ؛ݽ‬

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

ഘച‫ࠅ੽؀‬

਍஠੉7‫੽؀‬

ইܻ‫ܖ࠶੽؀ٮ‬Ӓܽ

௏झ‫ݽ‬झ‫੽؀‬

ؒ࠶੉पߡ‫؀‬

ʡ INN

ӒܽԢ‫੽؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

.

‫ݺ؛ݽ‬

8;1

‫ݺ؛ݽ‬

)-.'

‫ݺ؛ݽ‬

(+

ӏѺ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠺ஂ࢖пҕӝ

ߔ Ҵ‫੽؀‬ఔӝഐ

ߔ ҕӝ

ߔ ࢎߊ

ʡ INN

ߔ ࢎߊ‫ڢ‬Ԋ

‫ݺ؛ݽ‬

)-.8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ҕӝ‫੽؀‬

ടష.ҕӝ݄Ѧܻ ‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

൤‫੉۽‬7ҕӝ

࠶‫)ۑ‬47ҕӝ

࠶‫)ۑ‬4.ҕӝ݄Ѧܻ ‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

൤‫੉۽‬.ҕӝ ‫ݺ؛ݽ‬

: ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ ടష.‫੽؀‬

࠶‫)ۑ‬4.‫੽؀‬

࠶‫)ۑ‬47‫੽؀‬

൤‫੉۽‬7‫੽؀‬

൤‫੉۽‬.‫੽؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ NN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ೯ೝ௼7ҕӝ

൤ଣ7ҕӝ

‫׀‬Ԣ7ҕӝ

߄‫׮‬7ҕӝ

ۨ٘઴7ҕӝ

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ೯ೝ௼7‫੽؀‬

‫׀‬Ԣ7‫੽؀‬

൤ଣ7‫੽؀‬

ۨ٘઴7‫੽؀‬

߄‫׮‬7‫੽؀‬

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ߔ ૞੢ҕӝ զѐ

ߔ ઺धҕӝ զѐ

Ҏ٘7൤‫੉۽‬ҕӝ

Ҏ٘7൤‫੽؀੉۽‬

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

:(0-%

‫ݺ؛ݽ‬

:(0-%

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ҕӝ‫੽؀‬

ߔ૑ਗഋҕӝ

ߔ૑ਗഋ‫੽؀‬

ߔ૑ࢎߊ

ߔ૑ࢎߊ‫ڢ‬Ԋ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ʡ INN

ਬ ܻ োтࡄਗഋҕӝ

߉

োтࡄਗഋ‫੽؀‬

োтࡄࢎߊ

োтࡄࢎߊ‫ڢ‬Ԋ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ʡ INN

٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

োೞ‫ט‬Ԣਗഋҕӝ

োೞ‫ט‬Ԣਗഋ‫੽؀‬

োೞ‫ט‬Ԣࢎߊ

োೞ‫ט‬Ԣࢎߊ‫ڢ‬Ԋ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ˆ

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ

˅

˃

ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

˄

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

˃ӈ࠼ਗഋҕӝ

˄ӈ࠼ਗഋ‫੽؀‬

˅ӈ࠼ࢎߊ

ˆӈ࠼ࢎߊ‫ڢ‬Ԋ

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ʡ INN

ʡ INN
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઙ૑

ഘചр੢ࣗ

ഘച‫ױ‬ୡ੢ӝ

ഘചहୡ੢ӝࣗ

ഘചहୡ੢ӝ‫؀‬

ഘചࠢஜ৬ࢎ࠺ઙ૑

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

࠶‫)ۑ‬4ୡ௏ઙ૑

࠶‫)ۑ‬4ৄ૒ࢎпୡ੢ӝ

࠶‫)ۑ‬4ୡ੢ӝ֎‫ݽ‬

࠶‫)ۑ‬4ೠ஢ୡ੢ӝ

࠶‫)ۑ‬4हୡ੢ӝ

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 )NN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

оѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

൤‫੉۽‬ୡ௏ઙ૑

൤‫ৄ੉۽‬૒ࢎпୡ੢ӝ

൤‫੉۽‬ୡ੢ӝ֎‫ݽ‬

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

࠶‫)ۑ‬4‫؀‬ա‫੺ޖ‬ୡ੢ӝ

൤‫੉۽‬ೠ஢ୡ੢ӝ

൤‫੉۽‬हୡ੢ӝ

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠶‫)ۑ‬4‫؀‬ա‫੺ޖ‬ୡ੢ӝ

൤‫؀੉۽‬ա‫੺ޖ‬ୡ੢ӝ

൤‫؀੉۽‬ա‫੺ޖ‬ୡ੢ӝ

࠶‫)ۑ‬4ࢎпઙ૑

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 )NN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ���٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

୒ച࢖пр੢u

‫׀‬Ԣೠ஢ୡ੢ӝ

୒઴ೠ஢ୡ੢ӝ

࠶‫)ۑ‬4࠳݁஖੺ઙ૑

‫ ݺ؛ݽ‬ੑࣻ

)- 

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ઙ૑

ಿ‫ݺ‬

୒઴Ҵചઙ૑

‫׀‬ԢҴചઙ૑

Ҵചઙ૑૒ࠗ

/&8ࠡযԘܻઙ૑૒ࠗ

/&8ࠡযԘܻઙ૑Ӓܽ

/&8ࠡযԘܻઙ૑࢑ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

:

:

:

:

:

:

ӏѺ

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ਬ ܻ ‫׀‬ԢҎߛ੉ઙ૑

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

൤‫੉۽‬Ҏߛ੉ઙ૑ਬҟ

࠶‫)ۑ‬4Ҏߛ੉ઙ૑

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

Ҏߛ੉ઙ૑Ѩਬҟ

Ҏߛ੉ઙ૑ߎ࢝

Ҏߛ੉ઙ૑ࣗ‫ۄ‬

Ҏߛ੉ઙ૑૒ࠗ

೧߄‫ۄ‬ӝҎߛ੉ઙ૑

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

)-'#

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠶‫)ۑ‬4‫ڨ‬ઙ૑

࢑ഐ‫ڨ‬ઙ૑

୒઴‫ڨ‬ઙ૑

‫׀‬Ԣ‫ڨ‬ઙ૑

ઑѐઙ૑ߎ࢝

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:44

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

Ҋ୶‫ڨ‬ઙ૑

઴‫ڨ‬ઙ૑

ߎక‫ڨ‬ઙ૑

ਗઙ૑੼‫ڨ‬ઙ૑

ઑѐઙ૑૒ࠗ

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઙ૑

,"৮‫ف‬௖஢

,"৮‫ف‬௖஢

,"৮‫ف‬௖஢

,"઱ܴୡ੢ӝ

ઁ ‫ץ‬ झ

,"‫ࢎۄ‬пઙ૑ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ ಿ‫ݺ‬

ߔ हઙ૑઺

ߔ ੿ࢎпୡ੢ӝ

ߔ ૒ࢎпઙ૑

ߔ ੿ࢎпઙ૑

ߔ ઺धઙ૑

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

8

8

8

8

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

ʡ INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ಿ‫ݺ‬

ߔ ߓఋਗઙ૑

߉ ٘

ߔ ૒ࢎп੺ୡ੢ӝ

ߔ ‫ݽ‬੗ࣗझࠅ઺DN

ߔ ‫ݽ‬੗ࣗझࠅ‫؀‬DN

ߔ ઱ܴࣗझࠅ

ߔ ாܻ࠺উࣗझࠅ

ߔ ೂࢶࣗझࠅ

‫ݺ؛ݽ‬

8

8

8

8

8

8

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

ʡ INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ಿ‫ݺ‬

/# ীೖ࢖п

/# ীೖܴ݃‫ݽ‬

/# ನ࣌ࠅ

/# ઙ૑Ӓܶ

/# ܿઙ૑

/# ীೖࢎп

‫ݺ؛ݽ‬

83

83)$

)$

83

/# ীೖ੿ࢎп )'

ӏѺ

 INN

 INN

ʡ INN

ʡ INN

ʡ INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

/# ীೖೂࢶ

/# ীೖն࠺

/# ীೖն࠺

/# ীೖ‫੉׮‬

/# ীೖ‫ܖ‬٣

‫ݺ؛ݽ‬

)'

‫ݺ؛ݽ‬

)'

‫ݺ؛ݽ‬

)'

‫ݺ؛ݽ‬

83

‫ݺ؛ݽ‬

83

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ઙ૑

೒‫ۄ‬ਕઙ૑࠺ஂ

౜݀ઙ૑࠺ஂ

௏झ‫ݽ‬झઙ૑࠺ஂ

ۨੋࠁ਋ਗ࠺ஂ

ա‫ޠ‬੖ઙ૑࠺ஂ

‫ݺ؛ݽ‬

#)"

‫ݺ؛ݽ‬

#)"

‫ݺ؛ݽ‬

+:"

‫ݺ؛ݽ‬

+:"

‫ݺ؛ݽ‬

+:"

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ

೒‫ۄ‬ਕઙ૑࢑ഐ

߉ ٘

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

ۨੋࠁ਋ਗ࢑ഐ

ա‫ޠ‬੖ઙ૑࢑ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

#)%

‫ݺ؛ݽ‬

+:%

‫ݺ؛ݽ‬

+:%

‫ݺ؛ݽ‬

+:%

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

೒‫ۄ‬ਕઙ૑৬ੋ

౜݀ઙ૑৬ੋ

௏झ‫ݽ‬झઙ૑࢑ഐ

ۨੋࠁ਋ਗ৬ੋ

ա‫ޠ‬੖ઙ૑৬ੋ

‫ݺ؛ݽ‬

#)$

‫ݺ؛ݽ‬

#)$

‫ݺ؛ݽ‬

+:$

‫ݺ؛ݽ‬

+:$

‫ݺ؛ݽ‬

+:$

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

௏झ‫ݽ‬झઙ૑৬ੋ

#)%

झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ

౜݀ઙ૑࢑ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

࠶‫)ۑ‬4೒‫ۄ‬ਕઙ૑

࠶‫)ۑ‬4౜݀ઙ૑

࠶‫)ۑ‬4ա‫ޠ‬੖ઙ૑

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ಿ‫ݺ‬

/# ա‫ޠ‬੖ઙ૑

ա‫ޠ‬੖ઙ૑ࡈъ

ա‫ޠ‬੖ઙ૑઱ട

ա‫ޠ‬੖ઙ૑֢‫ی‬

ա‫ޠ‬੖ઙ૑ୡ‫۾‬

ա‫ޠ‬੖ઙ૑౵‫ی‬

‫ݺ؛ݽ‬

8

3

0

:

(

#

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઙ૑

࠺ஂਗઙ૑

࢑ഐਗઙ૑

࠶‫)ۑ‬4ਗઙ૑

ࠂযઙ૑

৬ࢎ࠺ઙ૑

‫ݺ؛ݽ‬

+

‫ݺ؛ݽ‬

+4

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

)-.#36

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ

࠺ஂࢎпઙ૑

࢑ഐࢎпઙ૑

ୡ੢ӝ࠺ஂ

ୡ੢ӝ࢑ഐ

࠺ஂ#)ࢎпઙ૑

‫ݺ؛ݽ‬

+&

‫ݺ؛ݽ‬

+&4

‫ݺ؛ݽ‬

:1,4

‫ݺ؛ݽ‬

:1$

‫ݺ؛ݽ‬

)-.#-

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤

࠺ஂա‫ޠ‬੖Ҋ઱ா

‫࢑׏‬ഐա‫ޠ‬੖Ҋ઱ா

௏झ‫ݽ‬झࢎпઙ૑

ಁ࣌ࢎпୡ੢ӝ

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

)-.

‫ݺ؛ݽ‬

)-.#36

‫ݺ؛ݽ‬

)-'

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ಿ‫ݺ‬

࠺ஂ੺੢ӝ

࢑ഐ੺੢ӝ

୒઴हୡ੢ӝ

੺੢ӝ‫ز‬Ӓ‫ی‬

੺੢ӝ‫ز‬Ӓ‫ی‬

‫ݺ؛ݽ‬

:1,4

:1$

:

)-'

)-'

࠺ஂ੺੢ӝ )-.

ӏѺ

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

 INN

௏٘ߣഐ

оѺ

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ߔ૑हઙ૑઺

ӈ࠼हઙ૑઺

োтࡄहઙ૑઺

োೞ‫ט‬Ԣहઙ૑઺

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

 INN

୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ࠅਗࠅ

ഘച࢖пࠅ

ഘച࢖пࠅ

ഘച࢖пࠅ

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ ഘചࣗࠅ

߉ ٘

ഘചଣ޲ՙࠅഐ

ഘചࠅࣗ

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

‫ݺ؛ݽ‬

$

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ǫ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

झ బ ǁ ୍ ੤ ߸ഋ ઺ ࠅ:.

࠺ஂࢎ‫ࠅ׮ۄ‬

୒ ࣗ ਊ ಿ

ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

௏झ‫ݽ‬झࣗࠅ

)-.#-6

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

+)-

‫ݺ؛ݽ‬

)-'

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟

࠺ஂࠅ

‫ݺ؛ݽ‬

৬ੋঠ଻ࠅ

࠶‫ܖ‬౵झఋࠅ

ࣄ۞٘ਗഋѨ੿

ࣻ଻ചਗࠅࢎ‫ۄ‬

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

)-

‫ݺ؛ݽ‬

,)5

‫ݺ؛ݽ‬

)-'

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

࠶‫)ۑ‬4ਗࠅࢎ‫ۄ‬

࠶‫)ۑ‬4ਗࠅࢎ‫ۄ‬

ਗࠅࢎ‫ۄ‬ӵࣽ੉

޷੘߬੉૑ਗࠅࢎ‫ۄ‬

޷੘߬੉૑ਗࠅࢎ‫ۄ‬

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:-

‫ݺ؛ݽ‬

:.

‫ݺ؛ݽ‬

:-

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ࠅਗࠅ

/# 7ࡂࣻӒܶ

൤‫ݣ੉۽‬౭ࠅ

࠶‫ۑ‬IT‫ݣ‬౭ࠅ

ߔ૑‫ݣ‬౭ࠅ

/# ਝ੉࠳ࡂࣻӒܶࣗ

‫ݺ؛ݽ‬

)$

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

)$

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ਬ ܻ ‫ز࢝ੋۄ‬#ഋࣗ‫ݶ‬ӝࡂࣻࠅ

‫"ز࢝ੋۄ‬ഋࣗ‫ݶ‬ӝࡂࣻࠅ

‫ݺ؛ݽ‬

ۨ٘઴ࣗ‫ݶ‬ӝࡂࣻࠅ :

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

‫ݺ؛ݽ‬

:#

‫ݺ؛ݽ‬

:"

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

൤‫ݶࣗ੉۽‬ӝࡂࣻࠅ

߄‫ݶࣗ׮‬ӝࡂࣻࠅ

‫׀‬Ԣࣗ‫ݶ‬ӝࡂࣻࠅ

:

‫ݺ؛ݽ‬

:

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

٘

୒ ࣗ ਊ ಿ

,"‫ߑޛ‬਎ࠅഐ

,"‫ߑޛ‬਎ࠅഐ

,"‫ߑޛ‬਎ࠅഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

,"ࠅഐ

߉

झ బ ǁ ୍ ੤

‫ݺ؛ݽ‬

,"‫ߑޛ‬਎ࠅഐ

࠶‫)ۑ‬4ࡂࣻࠅࣗ‫ݶ‬ӝ

,"ࠅഐ

,"ࠅഐ

,"ࠅഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ઁ ‫ץ‬ झ

‫ب‬ ੗ ӝ

ࠅਗࠅ

,"‫ࠅ؍ݽ‬ഐ

,"‫ࠅ؍ݽ‬ഐ

,"झ೐ࠅഐ

,"झ೐ࠅഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ਬ ܻ /# ա౹

߉ ٘ झ బ ǁ ୍ ੤ ୒ ࣗ ਊ ಿ ઑ ܻ ǁ ࣗ ಿ ࢶ ‫ޛ‬ ࣁ ౟ ࠄ ‫ݮ‬ ‫ۄ‬ ޹

‫ݺ؛ݽ‬

)'

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

/# ա౹

,"ߓఋਗഐ

/# ա౹

‫ݺ؛ݽ‬

)'

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐоѺ

= 

,"ߓఋਗഐ

/# ա౹

‫ݺ؛ݽ‬

)'

‫ݺ؛ݽ‬

)'

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

,"ߓఋਗഐ

,"ఋਗ#ഐ

,"ఋਗ#ഐ

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

‫ݺ؛ݽ‬

,"

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

 INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ߔ ாܻ࠺উࠅu

ߔ ாܻ࠺উࠅu

ߔ ாܻ࠺উࠅu

࠶‫ۄࢎࠅۑ‬

࠶‫ۄࢎࠅۑ‬

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬‫ݺ؛ݽ‬ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

ղ୶ۡࠅߔ

ղ୶ۡࠅߔ

ղ୶ۡࣗࠅѨ

ղ୶ۡࠅѨ

ղ୶ۡࠅѨ

‫ݺ؛ݽ‬

.48

‫ݺ؛ݽ‬

.48

‫ݺ؛ݽ‬

.:

‫ݺ؛ݽ‬

.4#

‫ݺ؛ݽ‬

.4#

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

 INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 

оѺ

= 
‫ب‬੗ӝ 1PSDFMBJO

ࠅਗࠅ

/# ࣻժझ೐ࠅNM ‫ݺ؛ݽ‬

/#

਍஠੉ࣗࠅ

ߔ ఔӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

&

ߔ ఔӝഐ

‫ݺ؛ݽ‬

8

‫ݺ؛ݽ‬

8

ߔ ఔӝഐ ‫ݺ؛ݽ‬

8 ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

ʡ INN

ӏѺ

௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐ௏٘ߣഐоѺ

= 

оѺ

=