Page 1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการมอบตัว (โควตา) เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มกราคม 2557 1. ระดับ ปวช.1 ทุกแผนก

จำนวนเงิน

3,550.00 บำท

2.1 แผนกกำรบัญชี

จำนวนเงิน

9,130.00 บำท

2.2 แผนกกำรตลำด

จำนวนเงิน

8,830.00 บำท

2.3 แผนกกำรเลขำนุกำร

จำนวนเงิน

9,230.00 บำท

2.4 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จำนวนเงิน

9,230.00 บำท

2.5 แผนกอำหำรและโภชนำกำร

จำนวนเงิน

9,530.00 บำท

2.6 แผนกคหกรรม (สำขำงำนธุรกิจงำนประดิษฐ์)

จำนวนเงิน

9,630.00 บำท

2.7 แผนกคอมพิวเตอร์กรำฟิค

จำนวนเงิน

9,130.00 บำท

2. ระดับ ปวส.1

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว(โควตา)ปีการศึกษา2557  
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว(โควตา)ปีการศึกษา2557  
Advertisement