Page 1

ขั้นตอนการติดตั้ง Styles ในโปรแกรม Photoshop 1. เลือกคำาสัง่ Window > Styles เพื่อเรี ยกแทบเครื่ องมือ Styles ขึ้นมาดังภาพ

2. คลิกไอคอนบนแท๊บเครื่ องมือ Styles แล้วเลือกคำาสัง่ Load Styles ดังภาพ


3. เมื่อเลือกคำาสัง่ Load Styles แล้วจะปรากฏไดอะล็อกบล็อกขึ้นมา ให้เราเลือกไปที่โฟลเดอร์ ที่บรรจุ Styles รู ปแบบต่างๆ ที่นอกเหนือจาก Styles มาตรฐาน เข้ามาใช้เพิม่ เติม คลิกเลือกรู ปแบบ Styles ดังภาพ

4. Styles รู ปแบบต่างๆ ที่ทาำ การโหลดเข้ามา


5. สร้างงานขึ้นมา โดยเลือกคำาสัง่ File > New เลือกคุณสมบัติของงาน เช่น ความละเอียด โหมดสี ตาม ต้องการ เสร็ จแล้วสร้างเลเยอร์ข้ ึนมาใหม่ 1 เลเยอร์ แล้วทำาการ แปะบรัชที่เราเลือกลงไป ในเลเยอร์ ที่ สร้างขึ้นมา เสร็ จแล้ว คลิกเลือกรู ปแบบของ Styles ที่ตอ้ งการลงไป บรัชที่เราทำาการแปะลงไปในพื้นที่ ก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของ Styles ที่เราได้เลือกดังภาพ (***หมายเหตุ การใส่ Styles ให้กบั ตัวอักษร ก็ทาำ ลักษณะเดียวกันกับการใส่ Styles ให้กบั บรัช แต่ไม่ตอ้ งสร้างเลเยอร์ ใหม่ เมื่อพิมพ์อกั ษรเสร็ จ ก็ สามารถคลิกเลือก รู ปแบบ Styles ต้องการได้เลย

6. หลังจากที่เราได้ทาำ การแปะบรัชและสไตล์ เราก็จะได้ภาพออกมาในลักษณะนี้


word file  

word test weblog

Advertisement