Page 1

Nr. 1

2009 18. 책rgang


I n d h o l d: Aktivitetskalender Organisation Generalforsamling dagsor. Forretningsorden Søværnets Flyvetjeneste Personalia Stralsundtur 2009 Siden Sidst Medlemmer 2009 Skyttelav generalforsamling

side side side side side side side side side side

3 4 6 7 10 13 16 17 19 25

Næste nummer udkommer:

Medio maj 2009 Sidste frist for indlevering af stof er: 15. apr. 2009 Deadline for annoncer: 1. apr. 2009

Formanden Et Godt Nytår ønsker jeg alle medlemmer og deres familie, vore annoncører, bestyrelsen samt alle der i årets løb har bidraget til Marineforeningens bedste.

Jul i Marinestuen Også denne Jul blev der arrangeret juletræ for børn og børnebørn. Forventningsfulde børn havde mønstret deres bedsteforældre, søndag den 21. december, i marinestuen for at danse omkring juletræet. Juletræet var stort og flot pyntet. 2

Der blev traditionen tro sunget et par julesange før der blev råbt efter julemanden Aksel Haugaard som julemand førte an i løjerne sammen med alle sine nissebørn. Der blev leget de kendte sanglege og børnene store som små deltog. Efter en times anstrengelser trængte alle til lidt at styrke sig på. Børnene fik nogle flotte slik poser og til de voksne var der gløk og æbleskiver. Som sædvanlig havde vi en dejlig eftermiddag. Marinekoret sang atter julen ind. Den 19. december gav Marinekoret koncert i Stuen. Koret underholdt en times tid med sømandssange og shanties hvorefter der blev serveret gløgg og æbleskiver. Herefter blev der sunget julesange fælles med publikum. Vores orkester var på ingen måde hadicappet, selv om kapelmester Kaj Bonde lå hjemme med et brækket ben. Hans skønne og behagelige hustru Tove tog over på glimrende vis. Kaj ønskes god bedring. OBS: Af hensyn til registrering af betalt kontingent er det vigtigt, at betaling sker senest den 15. februar. Kun medlemmer der er registreret for betaling har stemmeret ved generalforsamlingen.


Aktivitetskalender Kammeratskabsaften den 16. januar 2009 kl. 18.00. (uniform) Adm. direktør Jens Peter Peters i Associated Danish Ports A/S kommer og fortæller om virksomheden med særlig fokus på Nyborg Havn. Der kommer til at ske meget på havnen i de kommende år - Både nye kunder og en større udvidelse i form af en kajforlængelse er på vej. Menu: Stegt ål. Pris kr. 75Lørdag den 7. februar serveres brunkål Generalforsamling den 27. februar 2009 kl. 18.00. Indkaldelse og dagsorden i dette blad samt indlagt løs side til at tage med til generalforsamlingen. Husk betaling af kontingent senest den 15. februar. Tag evt. kvitteringen med. Der vil blive foretaget chec-in og udlevering af stemmesedler ved indgangen. Menu: Gule ærter. Pris kr. 75Kammeratskabsaften fredag den 27. marts 2009 kl. 1800. (uniform) Kom og hør et spændende foredrag om Galathea 3’s første ben på sin jordomsejling. Vi har været så heldige at få Chefen kommandørkaptajn Carsten Schmidt til at tage fra Bornholm til Nyborg for at fortælle os om sine oplevelser. Damerne er velkomne. Kylingesteg med agurkesalat og budding med kirsebærsovs. Pris kr. 100Medlemmer er velkomne til at have gæster med til frokost på lørdage. Ved til og med 5 gæster er kuvertprisen den til enhver tid gældende. Inviteres flere gæster end 5 skal der varskoes om antal senest ugedagen før og kuvertprisen er for alle gæster Kr.: 753


B e s æ t n i n g Formand Børge Ferning, Lærkeparken 19 Nyborg Tlf.: 6531 6395 mail: blhferning@mail.dk Næstformand Jørgen C. Henrichsen, Gyldenrisvænget 5 Nyborg Tlf.: 6531 3996 mail: jchenrichsen@mail.dk Kasserer Finn Moltke Kristensen, Karensvej 14 Nyborg Tlf.: 6531 7136 mail: fmoltke@gmail.com Sekretær Karl-Erik Sørensen, Skolegade 2 A, 1. Nyborg Tlf.: 6533 2220 mail: karleriks@gmail.com Best.medlem Bjørn Andersen,Valmuevej 5 Nyborg Tlf.: 6531 6880 bjoerna@mail.dk Suppleanter Erik Pawsø, Vesterhavnen 11, 2. dør 3 Nyborg

Tlf.: 6531 3977

Henning Carlsen, Kystvej 23

Nyborg

Tlf.: 65316154

Hans Biering, Fiskerivej 10, st. th

Nyborg Tlf.: 65902086 biering@pc.dk

Stuen Banjermester Knud Geisler Rasmussen, Odinsvej 7

Nyborg

Tlf.: 6531 2945

Kvartermester Willy K. Jensen, Sprotoften 60, 1.

Nyborg Tlf.: 6323 4406 w.k.j@sprotoften.dk Bladredaktion

Ansvarshavende redaktør Børge Ferning, Lærkeparken 19

Redaktør og Web-design Karl-Erik Sørensen, Skolegade 2 A, 1.

Nyborg Tlf.: 6531 6395 mail: blhferning@mail.dk

Nyborg Tlf.: 6533 2220 mail: karleriks@gmail.com

Marinestuen Vesterhavnen 70 A Nyborg Tlf.: 6530 1576 Hjemmeside: www.marineforeningennyborg.dk

4


5


Der afholdes ordinær generalforsamling den 27. februar 2009 kl. 18.00 i Marinestuen. Bemærk: Der startes præcis efter udtrykt ønske fra tidligere generalforsamling! Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Vedtagelse af forretningsorden 4. Bestyrelsens årsberetning v/formanden. 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 6. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år. 7. Behandling af indkomne forslag 8. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det næste kalenderår. 9. Valg til bestyrelsen. På valg er: Formand Børge Ferning. Modtager genvalg Bjørn Andersen. Modtager genvalg 10. Valg af suppleanter. På valg er: 1. suppleant Erik Pawsø. Modtager ikke genvalg. 2. suppleant Henning Carlsen. Modtager genvalg. 3. suppleant Hans Biering. Modtager genvalg. Som ny 3. suppleant foreslår bestyrelsen Erik Dyrskov Rasmussen, idet nuværende 2. og 3. suppleanter rykker op hvis de vælges. 6

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er: Ib Kruse. Modtager genvalg. Kaj Bonde. Modtager genvalg. Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Torben Jørgensen. 12. Valg af sendemænd til sendemandsmødet. 13. Valg af flagbærer. På valg er: Jørgen Henrichsen. Modtager genvalg. Knud Geisler Rasmussen. Modtager genvalg. Finn Frederiksen. Modtager genvalg. 14. Eventuelt. Bemærk: § 33 i vedtægterne Stk. 1 Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er kun de, der har været medlem i 3 måneder eller mere regnet fra dato for tildeling af hovednummer. Stk. 2 Kun de medlemmer, der har betalt indeværende års (2009) kontingent og ikke er i restance med sidste års kontingent, har stemmeret og kan vælges til tillidsposter i foreningen.


Forretningsorden for generalforsamlinger i Nyborg Marineforening. 1. Marineforeningens vedtægter danner grundlaget for denne forretningsorden til afvikling af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. 2. Generalforsamlinger gennemføres i en form, der er Marineforeningen værdig. 3. Dirigenten er ansvarlig for, at nuværende forretningsorden overholdes, og har bemyndigelse til at afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål. 4. Dirigenten leder generalforsamlingen i overensstemmelse med den udsendte dagsorden. 5. Ordet gives til enhver i den rækkefølge de er indtegnet skriftligt, eller ved håndsoprækning. Dog gives ordet til bestyrelsens medlemmer, når de ønsker det. Udenfor talerækken kan dirigenten eventuelt give ordet for korte bemærkninger, der har til formål at rette fejl eller misforståelser. 6. Talere skal indlede med at nævne navn af hensyn til referatet. 7. Dirigenten kan stille forslag om begrænsning af taletid eller om helt at stoppe en debat hvis et emne menes uddebatteret. 8. Dirigenten eller bestyrelsen kan forlange generalforsamlingen afbrudt for en kortere periode for nærmere at drøfte igangværende forhandlinger.

vedtægterne § 32 stk. 2 anførte frist (Skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der ikke er formanden rettidig i hænde, kan ikke optages på dagsordnen og følgelig ikke behandles på generalforsamlingen. 10. Afstemninger sker ved enten håndsoprækning eller skriftligt, hvis mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Desuden kan dirigenten, for at sikre et korrekt resultat, bestemme, at afstemning skal foretages skriftlig. 11. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 12. Der skal afgives og optælles stemmer for såvel "for", "imod" og "hverken stemmer for eller imod"(blank). Dirigenten meddeler resultatet umiddelbart efter endt optælling af afgivne stemmer. Alene dirigenten kan beslutte omtælling af afgivne stemmer. 13. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 14. Denne forretningsorden godkendes ved simpelt stemmeflertal. Ovenstående forslag til forretningsorden fremsættes til vedtagelse på generalforsamlingen den 27. februar 2009. Bestyrelsen

9. Kun forslag, der er indsendt til den i

7


◊ Bonde glas ◊ Reparationsarbejde alm. Ruder ◊ Termoruder ◊ Kran- og traktorruder ◊ Glas til både ◊ Drivhusglas ◊ Forsikringsarbejde udføres ◊ Blyruder ◊ Spejle ◊ Renovering af døre og vinduer

Tlf. : 65 31 06 02 Mob.: 40 35 66 02 Fax: 65 31 39 02 Værksted: Nymarksvej 89 8


9


Marinens Flyvevæsen Søværnets Flyvetjeneste Kilde: Johnny E. Balsved’s website.

Allerede i august 1910 var Marineministeriet begyndt at undersøge

teresserede generalkonsul Ludvigsen et af flyverpioneren Robert Svendsen anvendt fly af HENRY FARMAN-typen og skænkede det til marinen.

Her ses en HEINKEL H.E.8 (H.M. II) under en eskadreøvelse i 1939, hvor den overflyver de tre torpedobåde af DRAGEN-klassen. (Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

mulighederne for at kunne anvende fly i flåden, dette skete knapt fire år efter at Ellehammer, 12. september 1906, havde foretaget sit første 42 meters flyvehop på øen Lindholm. Fremsynede officerer i flåden havde tilsyneladende en helt klar fornemmelse at, at brug af fly måske kunne styrke flåden i løsning af sine opgaver, og flere af flådens officerer havde fra starten været med i stiftelsen af Det dansk Aeronautiske Selskab i 1909. Pionertiden 25. marts 1912 købte den flyverin10

Marinen havde dermed fået sit første fly, og da flåden havde en gammel tradition for at navngive sine fartøjer, fik det navnet GLENTEN. I løbet af sommeren 1912 var der blevet iværksat en privat indsamling, der skaffede 43.000 kr. for hvilke, der i Frankrig blev bestilt to flyvebåde af DONNET-LEVEQUE-typen. Ved leveringen i april 1913 fik flyve-bådene navnene MAAGEN og TERNEN, senere blev navnene officielt ændret til MAAGEN 1 og 2. Fortsættes side 23


11


LillenĂŚs 36 * 7000 Fredericia 12


P E R S O NALIA Dato

Skibsnr.

Navn

År

F ø d s e l s d a g e 02. feb

340

Bent Freddy Jørgensen

60

07. mar

369

Palle Haugaard Nielsen

50

11. mar

296

Ole Saabye

75

24. mar

205

Jens Petersen

50

18. apr

309

Harris Hansen

70

20. apr

354

Bent Egon Hansen

70

20. apr

88

Benny O. Skou Pedersen

60

26. apr

104

Niels Høj Justesen

75

NYE MEDLEMMER 435 436 437 438 439 440

Svend Gunnar Riis Jørgen Kirchheiner Hans Petersen Bjarne Colding Uffe Ringsmose Hans Bent Andersen I hilses velkommen om bord

Foreningsjubilæum i 2009 28 29 429

Jørn Bohl Bent Alberg Bent Larsen

25 25 25

GÅET FRA BORDE Torben Richardt Æret være hans minde

13


14


K R Ø Y T Z E R S

FÅ GODE RÅD TIL HUS & BÅD: Få professionelt råd og vejledning når hus & båd skal males. Vi giver 10 % på al vores maling: SIGMA HEMPEL INTERNATIONAL JOTUN ALT I MARITIMT UDSTYR SE VORES STORE UDVALG I TØJ OG SKO TIL BÅDE DAMER & HERRER: Henri Lloyd SEBAGO Key West Ronstan TRIP TRAP til båden, huset og haven FISKEGREJ OG LEVENDE AGN En sjov butik som bestemt er et besøg værd!

Farvehandel og Maritime Butik Lystbådevej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 40 58 Fax: 65 31 40 56 15


Stralsundtur 2009 for medlemmer af Marineforeningen i Nyborg. Programmet er foreløbigt, detaljer vil fremgå af det senere udarbejdede program omkring marts/april 2009. Afg. Fredag d. 14. august 2009 kl. 0715 fra Marinestuen. Vi kører til Gedser hvor færgen til Rostock afgår kl. 1100. I bussen serveres en kop kaffe, incl. i turprisen, der vil ligeledes blive arrangeret at deltagerne kan købe noget wienerbrød. Som sædvanligt vil der være "stuegang" uden beregning på turen. For nye gæster består det af en lille en til halsen, ligeledes incl. turpris. Vi lægger til kaj ved vort hotel (Schweriner Hof) i Stralsund kl. ca. 1430 samme dag. Vi husker at det er fredag og der er marked på torvet når vi kommer. Kl. ca. 1930 spiser vi til aften i nabo restauranten. Der hvor vi altid plejer at sidde når vi skal sige godnat med en "Russian Chocolate" Lørdag d. 15.august 2009 Kl. ca. 0830 skal vi en tur med "Rasender Roland" et veterantog af ældre dato som med afg. Kl. 0948 fra Putbus kører mod Göhren, turen tager ca. 70 min. og kører gennem det smukke Rügen. Bussen henter os og kører tilbage til Stralsund. Vi forventer at spise frokost hos vor gl. ven Ludwig på "Klabautermann" omkring kl.1230, Husk lidt læskedrik med i toget… For de gæster som måtte ønske det arrangerer vi en tur med vor bus til marinemuseet på "Dänholm" om eftermiddagen. Herefter er der fri manøvre (På herrens Mark) resten af dagen og aften, deltagerne kan selv vælge deres foretrukne spisested og indtage lidt lækkert. Dette er for egen regning. Søndag d. 16.august 2009 Som gl. søfolk har rejseudvalget besluttet at der skal sejles en del af søndagen. Vi trænger til frisk luft og tager derfor "Wiessen Flotte" fra Stralsund til

16

Hiddenzee. Turen er en heldagstur hvor vi besøger byerne Vitte og Kloster, der vil også være mulighed for en god drosche tur i hestevogn, Til hest fra Vitte mod Kloster, begge smukke seværdige byer, husk at tale pænt til hesten, ligeledes er der shopping lejlighed på turen. Kaffe og kage på sejlturen hjem til Stralsund. Sidst på eftermiddagen er vi tilbage i Stralsund. Festmiddagen indtages hos "Ludwig" i Restaurant Klabautermann kl. 2000 Mandag d. 17.august 2009 kl. 0900 afg. fra Hotellet og vi kører mod Rostock. Vi gør et lille stop ved "Røvershafen" som vanligt hvor der kan handles på markedet. Afgang med færgen kl. 1300 fra Rostock mod Gedser. På ud og hjemturen holder vi ved Border shoppen i Rostock, hvor der kan handles. Vi regner med at være i Nyborg ved Marinestuen kl. ca. 1730. NB. Vi husker fuld galla til aftenspisning fredag og søndag. Prisen i år er let forhøjet af hensyn til bl.a. tidspunktet vi er på hotellet (højsæson) Dobbeltværelse pr. pers. kr. 2450,Enkeltværelse do. Kr. 2750,Bemærk venligst, at forplejning på ud, hjemtur samt et enkelt aftenmåltid og en lunch er for egen regning. Der vil være tilmelding til turen d. 24. februar 2009 kl. 1000 prc. i Marinestuen. Denne gang vil der være udlevering af et nummer ved indgangen. Laveste nr. skriver sig først på listen. Man kan kun skrive sig selv og ledsageren på. Ingen telefon bestillinger denne dag. Rejseudvalgets medl. (service personalet) samt foreningens formand er eneste deltagere som står på listen. Medlemmer af foreningen som har bopæl uden for region Syd Danmark er ligeledes undtaget ovennævnte bestemmelser. HB.


S i d e n Kammeratskabsaften Der var kammeratskabsaften i marineforeningen fredag d. 14. november. Normalt er det gerne i forbindelse med et foredrag, men denne aften var afsat til ren hygge og spisning af klipfisk. Aftenen startede som sædvanligt med flaghejsning, og velkomst ved formanden. Der var en særlig velkomst til livgarden som foreningen havde inviteret.

Derefter kunne formanden hæfte nålen på 3 nye medlemmer som fik den behørige salut. Og så gik man til det kulinariske som Hans og Jørgen havde stået for, godt og dygtigt bistået af Kurt Larsen Haar, og denne gang beholdt han sandelig alle fingrene. På et tidspunkt

Si dst bad garden om ordet, og takkede for det gode forhold soldaterforeningerne imellem og udbragte et leve for marineforeningen. Efter pandekagerne med is tog søde Natascha over, så vi er i stand til at bruge servicet igen. Efter deres udsendtes mening kan vi sagtens bruge nogle flere sådanne aftener. Torben Jørgensen

Jørgen Kirchheiner, Dan Bøgelund Hansen og Svend Gunnar Riis får emblemet.

Besøg på Marstal Søfartsmuseum Vi er nogle medlemmer som har den fælles interesse at vi kan lide at tage rundt og kigge på forskellige museer. Det startede med orlogsmuseet helt til17


bage i 2002, så blev det Søfarts og Handelsmuseet på Kronborg, fregatten Peder Skram, Teknisk museum i Helsingør og for nogle ganske fås vedkommende(maskinmestre og andre teknisk interesserede) B&W’s museum beliggende på Ørstedsværket (kendt fra "Martha" filmen). Her i efteråret 2008 var turen så kommet til Søfartsmuseet i Marstal. Nogle af vores medlemmer havde været der privat, og kunne fortælle at det kunne vi godt glæde os til. Det der var værst i forbindelse med turen, var at komme til djævleøen Ærø hvor det gode museum ligger. Men efter megen polemik(læs Fynbus) lykkedes det faktisk at få turen på plads med offentlige transportmidler, men det var meget tæt på at blive i private biler. Museet i Marstal var i den grad et besøg værd. Da kustoden ved indgangen ser alle os troppe op, hvoraf flere havde marineforeningstrøjen på, ringede han straks til chefen for museet Erik Kromann som er en utrolig festlig og fornøjelig fyr, og han kom omgående og gav en rundvisning som sagde spar to til alt. Det blev en helt fantastisk eftermiddag på museet, og havde vi ikke skulle været hjem igen og skulle museumslederen ikke ha’været til New Foundland samme dag havde vi såmænd nok stået og lyttet til ham endnu. Museet viser faktisk alt i forbindelse med det at være sømand, sømandskone- sømandsfamilie eller på anden måde være relateret til det at tjene til sit udkomme på havet. Efter besøget på søfartsmuseet havde vi aftalt en let frokost med Marstal mari18

neforening med det resultat, at det var nogle glade og tilfredse gutter, der havde været på udflugt til en af de eksotiske sydhavsøer. Hvordan kommer man så med på sådan en tur. Punkt 1. Man kommer i marineforeningen Punkt 2. Man har interessen og dukker op, når bussen-toget kører eller færgen sejler. Torben Jørgensen

JULEFROKOSTEN 2008 Årets julefrokost i vores marineforening løb af stablen lørdag den 6. dec. Den havde som sædvanlig trukket fuldt hus og lidt til (der var venteliste). Men 66 medlemmer og hustruer havde fundet vej til stuen den lørdag eftermiddag, og vi fik endnu engang en rigtig god dag i stuen. Der blev budt velkommen ved formanden, og kassereren havde på forhånd??? ladet vide at økonomien var til at foreningen kunne stille en halv flaske akvavit på hvert bord, det betød jo straks smil på alles læber og gav den rette stemning med det samme. Selve julebordet var med alt hvad der hører til en god gammeldags julefrokost, sild, fiskefileter, sylte, flere slags stege og meget mere. Eftermiddagen igennem blev stemningen gladere og gladere så det var nogle godt trætte kombatanter (det betyder julefrokostdeltagere) der kunne takke af for en god dag i foreningens dejlige omgivelser. Til slut en stor tak til Henning for snarrådig assistance samt til Natascha. Torben Jørgensen


Medlemmer ved 책rsskiftet

2008-09 19


Bent Aamand Bent Alberg Boye Albertsen Niels Algreen-Ussing Benny Andersen Bjørn Andersen Egon S. Andersen Finn Staal Andersen Hans Andersen Hans Bent Andersen Jens Anton Stilbjerg Andersen Kim Tobberup Andersen Ole Bjørn Andersen Kurt Erling Andreasen Thorlak S. D. Andreasen Bjarne Aslerin Ole Jørgen Bay-Schmith Claus Bekker Birthe Bekker Nørgaard Knud Føns Bendix John Bertelsen Hans Biering Frits Blidegn Jørn Bohl Fritz Bonde Kaj Ejvind Bonde Carl Sigurd Boutrup Arne Bæk Henning Carlsen Aage Christensen Jørgen Holm Christensen Keld Christensen Leif Ruelykke Christensen Bent Koch Christiansen Jørgen Christiansen Jørgen Albert Christiansen Hans Christian Clausen Steen Clement Bjarne Colding Flemming Colding Peter Bundgaard Dahlsen Preben Dalby Bjarne Danielsen Børge Gunnar Danielsen Flemmert Demant Danielsen Erik Davidsen Rikard Dinesen Kurt Dreier

20

Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg København V Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Fredericia Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Frankrig Nyborg Nyborg Rynkeby Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg

Henry Ebsen Schmidt Bent Eriksen Lars Falkenberg Børge Ferning Anders Lasse Fjordhøj Finn Thorvald Peter Frederiksen Jørgen Frederiksen Preben Frederiksen Kenneth Vibo Grandal Lars V. Grandal Jørgen Gräs Kurt Larsen Haar Aage J. P. D. Hansen Anders P. Hansen Bent Egon Hansen Børge Emil Hansen Dan Bøgelund Hansen Dorte Trøjgård Lersey Hansen Flemming Kjær Hansen Gunnar Hansen Harris Hansen Henning Juulsgaard Hansen John Hansen Jørgen Ib Hansen Karl Georg Hansen Mogens Hansen Morten Harris Hansen Ole Hansen Bjarne Harholm Hans Haug-Pedersen Erhardt Hedegaard Jørgen Chr. Henrichsen Martin Hoelgaard Knud Ernst Holmgaard Erik Horn Ole Hornsyld Bent Hyllegaard Jørgen Høiberg Kim Hørbye Carl-Johan Iversen Johs. Jacobsen Kaj Aage Jacobsen Kurt Jacobsen Lone Trøjgård Jacobsen Søren Oest Jacobsen Tommy Thorsholt Jacobsen Erik Jakobsen Finn Bonde Jensen

Nyborg Nyborg Ullerslev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Søndersø Kerteminde Nyborg Nyborg Frederiksberg C Ullerslev Hesselager Ullerslev Frørup Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ullerslev Nyborg Dragør Nyborg Dragør Nyborg Nyborg


Hans Henrik Jensen Henning Bødker Jensen Jesper Jensen Jørgen Lundkær Jensen Karsten K. Jensen Kim Jensen Kjeld Vagn Jensen Kurt Preben Jensen Max Jensen Niels Olaf Jensen Ole Krogh Jensen Ole Verner Jensen Orla Poul Jensen Per Egon Jensen Willy Kjærgaard Jensen Per Chrone Jespersen Axel Bülow Johansen Claes Ferning Johansen Vagn Chr. Junkuhn Niels Høj Justesen Bent Jørgensen Bent Freddy Jørgensen Finn Jørgensen Johannes Fr. Jørgensen Poul Riisager Jørgensen Tim Jørgensen Torben Jørgensen Niels H. Kallesen Jørgen Kirchheiner Benny Kr. Kjeldberg Ejvind Fredslund Kjeldsen Preben Vict. Kjellerup Finn Møller Knudsen Christian Kensmark Kobbernagel Tom Krintel Finn Moltke Kristensen Jens Toft Kristensen Henny Kristensen de Alvarez Ib Kruse Paul Dorè Krøytzer Jørn Ladegaard Jørn Langholm Knud Egeløkke Langkilde Anders Peter Larsen Bent Larsen Mogens Larsen Ole Larsen Poul R. Larsen

Stubbekøbing Nyborg Nyborg Nyborg Nuuk Kalundborg Ørbæk Nyborg Nyborg Odense S Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Frørup Nyborg Fredericia Nyborg Nyborg Hillerød Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Varde Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Odense NØ Nyborg København K Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk

Ole Lindgaard Bent Møller Lohmann Ole Longsted Klaus Jørgen Lund Svend Reffeldt Lund Niels E. Løkkebø Claus Jørgen Madsen Finn Holger Madsen Kaj Sejler Madsen Niels Ole Madsen Ole Madsen Preben Madsen Olaf Mikkelsen Knud Mortensen Kurt Mortensen Rolf Henning Mortensen Aksel Møller Erik Møller Mark Møller Arne Kielstrup Ib Nedergaard Torben Nedergaard Aksel Haugaard Nielsen Anders Nielsen Bent Leo Nielsen Claus Nielsen Finn Stougaard Nielsen Frits Bach Nielsen Jesper D. Nielsen John Ytting Nielsen Jørn Nørgaard Nielsen Kresten Lund Nielsen Leif Borge Nielsen Mogens V. Nielsen Niels Peder Teil Nielsen Palle Haugaard Nielsen Per Holger Nielsen Poul Nielsen Poul Nielsen Tage Kim Nielsen Flemming Nygaard Henning Nykjær Claus Nørregaard Per Nyegaard Olesen Svend Magnus Olesen Flemming Nybro Olsen Kenneth Semberg Olsen Svend Semberg Olsen

Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Langeskov Nyborg Nyborg Nyborg Vissenbjerg Marslev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ferritslev Nyborg Odense NV Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Frørup Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Kerteminde Nyborg Nyborg

21


Erik Pawsø Allan Skou Pedersen Arne Lindeskov Pedersen Benny O. Skou Pedersen Bent Pedersen Henning Norgaard Pedersen Kurt Pedersen Lars Pedersen Leif Pedersen Poul Boas Pedersen Richardt Bue Pedersen Uffe W. Pedersen Kurt Grønvall Pelck Allan Erik Petersen Bjarne Petersen Erik Petersen Frank Chenøve Petersen Hans Petersen Heinz Petersen Jens Petersen Johannes Petersen Jørgen Royal Petersen Michael Royal Petersen Niels Thorup Petersen Per Petersen Sejr Petersen Svend Petersen Vagn Petersen Willy Petersen René Madsen Ploug Egon Post Egon Poulsen Freddy Poulsen Poul Kildelund Poulsen Vagn Karsten Poulsen Leif Rask Ebbe Rasmussen Erik D. Rasmussen Flemming Egholm Rasmussen Ib Thode Rasmussen Jan Lusty Rasmussen Jørgen Rasmussen Knud Geisler Rasmussen Knud Rasmussen Kurt Rasmussen Mogens Rasmussen Sonny Bent Rasmussen Poul Ravnsbæk

22

Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ryslinge Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Langeskov Nyborg Nyborg Ullerslev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Kerteminde Nyborg Nyborg Nyborg Frørup Odense SV Nyborg

John Reenberg-Jensen Kaj Refslund Preben Rekvad Niels Ries Svend Gunnar Riis Edda Riiser Ib Riiser Uffe Ringsmose Ebbe Rosenbæk Arne Rosenvold Ole Saabye Erik Grubak Schmalfeldt Carl Schmidt Alex Semper Agner Skotte Jørgen Skov John Slangerup Mogens Spangsgård Tommy Steentoft Niels W. E. Stoltze Benny Leif Stougaard-Nielsen Bjørn Sørensen Kristian Sørensen Erik Sørensen Erik Sørensen John Sørensen Karl-Erik Dalsgaard Sørensen Tommy Sørensen Kurt Klein Taanquist Mogens Edv. Terndrup Niels Erik Terndrup Jørgen Peter Thomsen Poul Thorup Jens Tolstrup Ebbe Køller Tønnesen Kurt Verner Peter Vindum Finn Fraun Buddike Vive Finn Wagner Frank Wilms Claus Pedersen Winther Niels Winther Ove Wittendorff Bent Bork Yagi Leon Ziegler

Nyborg Ørbæk Ørbæk Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Odense M Nyborg Nyborg Kerteminde Nyborg Odense V Frørup Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ullerslev Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg Ørbæk Ørbæk Nyborg København Ø Nyborg Nyborg Nyborg Gislev Nyborg Søllested Ullerslev Ringe Nyborg Nyborg Ullerslev Ullerslev Nyborg Nyborg


Ved bemyndigelse på tillægsbevillingsloven for 1912-1913 fik flyveren Ulrich Birch fra februar 1913 fast ansættelse som marineflyver og instruktør. Ulrich Birch stillede sit eget personlige fly, der fik navnet ØRNEN, til rådighed for marineflyvningen, men det varede kort. Allerede i oktober styrtede flyet ned, og Birch døde senere af sine kvæstelser. Flyvevæsenet blev indledningsvis placeret på det nordøstlige hjørne af Kløvermarken i København i et telt og en lille hangar. På neutralitetsvagt Da 1. verdenskrig brød ud i august 1914 rådede flåden over to flyvebåde, MAAGEN 1 og 2, samt fem uddannede flyvere, men allerede inden krigs-udbruddet havde man gennemført øvelser af operativ karakter. Allerede dagen efter krigsudbruddet kunne Marinens Overkommando beordre daglig luftrekognoscering i Sundet, hvor der foregik en del tysk flådeaktivitet, bl.a. i forbindelse med minelægning. Verdenskrigen betød et stop for indkøb af materiel fra de krigsførende lande, men allerede i august 1914 kunne Orlogsværftet fremlægge et meget lovende projekt på et fly til farvandsovervågning. Projektet var en forbedring af de

tidligere leverede franske DonnetLeveque flyvebåde. 22. august 1914 fik Orlogsværftet Marineministeriets bemyndigelse til at starte produktionen af de nye

MAAGEN 3 (F.B. II), den første flyvebåd bygget på Orlogsværftet. (Foto fra Forsvarets Fotogalleri)

flyvebåde. Frem til 1917 byggede Orlogsværftet i alt otte af de såkaldte OV-Flyvebåde, senere benævnt F.B. II. Omkring 20. april 1915 var arbejdet med at etablere en flyvebådsstation på et opflydt område øst for Nyholm, Margretheholm, så langt fremme, at flyvebådene kunne flyttes hertil fra Kløvermarken. Den nye flyvebådsstation, senere benævnt Luftmarinestation København, blev udvidet gentagne gange og fungerede som base for flyvebådene så længe Marinens Flyvevæsen eksisterede, indtil 1950. Også ved eskadren i Storebælt var der behov for fly til at løse rekognosceringsopgaverne, og for at få størst mulig flyvetid til rådighed Fortsættes side 28

23


Når I alligevel er ude at købe stort ind lørdag formiddag, så læg vejen forbi Stuen og nyd den lækre lørdagsbuffet.

Nyborg Marineforenings Skyttelav Bestyrelse:

Formand: Bjørn Andersen, Valmuevej 5, 5800 Nyborg. Tlf. 65316880/24422480, e-mail: bjoerna@mail.dk Kasserer: Poul Nielsen, Vinkelvej 9, 5800 Nyborg. Tlf: 65315021/30541809. e-mail: poul-hanne@mail.dk Sekretær: Jørgen Henrichsen, Gyldenrisvænget 5, 5800 Nyborg Tlf: 65313996/40983996. e-mail: jchenrichsen@mail.dk Jørn Ladegaard, Dampskibsmolen 7 2.th. 5800 Nyborg 64822084/21635487. e-mail: joernl@post2.tele.dk Ib Nedergaard, Fjordvej 3, 5800 Nyborg. Tlf: 65317237/25371991. e-mail: nedergaard@pc.dk

24


NYBORG MARINEFORENINGS SKYTTELAV!

Ordinær Generalforsamling Torsdag den 12.02.2009 08-01-09 Der indkaldes hermed til Skyttelavets ordinære generalforsamling Torsdag den 12. februar 2009 kl. 18.30 i Marinestuen. Dagsorden som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabet fremlægges. 4. Fastsættelse af kontingent. 5.Indkomne forslag. 6.Valg til bestyrelse. På valg er: Kasserer Poul Nielsen (som modtager genvalg) Sekretær Jørgen Henrichsen ( som ikke modtager genvalg, bestyrelsen foreslår som ny sekretær Henry Schmidt. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden den 1. februar 2009. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at indtage, kokkens æggekage til en pris af kr. 60,00. Til dette arrangement kræves tilmelding til sekretæren senest mandag den 9. februar 2009. Husk kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen Bestyrelsen. 25


26


130 tm)

27


blev der i løbet af efteråret 1916 anlagt endnu en flyvebådsstation på Slipshavn ved Nyborg Fjord, hvorfra flyvebådene kunne støtte eskadren. Orlogsværftet fortsatte med at producere flyvebåde, på trods af konstant mangel på materiel, og ved udgangen af 1917 disponerede Flyvevæsenet således over 12 operative flyvebåde. Samme år afholdtes også de første forsøg med nedslagsobservation for artilleriskibenes skydninger, ligesom der blev foretaget natflyvningsøvelser. Efterkrigsårene Allerede inden afslutningen på 1. verdenskrig var der blevet oprettet en selvstændig Undervandsbådsog Flyvebådsafdeling med en kommandør som chef. Til gengæld havde Rigsdagen besluttet at stoppe al indenlandsk flykonstruktion, delvis på grund af de mange havarier, der havde været i de forløbne år. I praksis blev dette forbud dog opvejet af, at der efter afslutningen af 1. verdenskrig var store mængder materiel til rådighed på verdensmarkedet. Maj 1919 modtog marinen fem FRIEDRICHSHAFEN F.F.49 ponFortsættes side 34

28

ALT INDEN FOR HVIDEVARER SHAVERE KØKKENMASKINER PERSONLIG PLEJE SOLARIER

Vestergade 33 - NYBORG - TLF. 65 30 22 23 John Ytting Nielsen Aldershvilevej 48, 5800 Nyborg

JOHN YTTING Reg. Revisor Revisor Rådgivning - Bogføring Revision - Regnskaber Tlf. 65 31 77 45 Fax 65 31 66 25

www.ytting.dk

PCM-foder Kvalitetsfoder til hunde og katte. Foder til fornuftige priser. Frørup Byvej 18, 5871 Frørup

Bestil på tlf: 40 87 57 52


29


30


OPTAGELSESBLANKET Udfyldes nøjagtigt og tydeligt med maskin- eller blokskrift og sendes til afdelingsformanden.

Nyborg Marineforeningens afdeling for: Ifølge lovenes § 24 skal der inden optagelse erlægges indskud samt kontingent for det første år. Fulde navn Nøjagtig adresse: Gade/Vej, Nr., Etage, th./tv./mf. Post Nr.:

Fødselsdag og År

By E-mail adresse:

Telefon:

Gjort tjeneste ved Søværnet: Indkaldelsesår:

Tjenestested: Andet (sæt kryds)

Marinehjemmeværnet:

Handelsflåden:

Erhvervsfisker:

Forsvaret:

Øvrige:

Har du tidligere været medlem af en Marineforening? Til år:

Fra år:

Afdeling:

Står du i restance?:

Proponent: Navn:

Underskrift:

Det bekræftes, at nævnte ansøger opfylder de i vedtægternes § 5 anførte optagelseskreterier:

Dato

Afdelingsformand

Ansøger

Dato

Underskrift

Reserveret Marineforeningens Landskontor Ovennævnte ansøger er optaget i Marineforeningen med Hovednummer:

Lokalnummer:

Oprettet i medlemskartotek den:

Tilmeldt Avispostkontoret den: Med venlig hilsen Landskontoret

31


P r a k t i s k e

o p l y s n i n g e r

Medlemsemblemet: Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes. Påklædning: I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab. Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at kammeraterne normalt er iklædt blå blazer, grå benklæder, skjorte og slips. Dertil kommer naturligvis, at man bærer foreningens blazer-emblem og slips. Kontingentbetaling: Afdelingen bestemmer selv størrelsen af kontingentet, hvoraf det på sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke mindst medlemsemblemet. Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren. "Under Dannebrog": Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad. Det fremsendes gennem Avispostkontoret, og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse. Adresseændring: Skal altid straks meddeles afdelingen, som derefter informerer landskontoret, der så informerer Avispostkontoret. Andet: Om det ønskes, er der mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse. Kontaktadresse: Formand Børge Ferning Lærkeparken 19 5800 Nyborg Tlf.: 6531 6395

32


33


tonfly, senere betegnet H.B. II. Anskaffelsen skete i samarbejde med Ministeriet for Offentlige Arbejder, der ønskede at undersøge muligheden for at luftbefordre posten indenlands. Allerede fra efteråret 1921 blev panserskibene OLFERT FISCHER og PEDER SKRAM modificeret, så de fremover var i stand til at medføre et H.M. I fly, hvorved der nu indførtes et regulært taktisk samarbejde. Nu er det jo vigtigt at huske på, at radaren ikke var opfundet, og dermed var disse fly den eneste mulighed for at se "ud over horisonten". Forsvarsloven af 1922 betød en generel svækkelse af flåden, men indebar dog at Flyvevæsenet nu blev nævnt som en del af flåden. 15. september 1923 oprettedes Marinens Flyvevæsen således som selvstændig enhed, direkte under Marineministeriet. Kaptajn, senere kommandør, Asger Grandjean, der selv var uddannet som pilot, blev Flyvevæsenets første chef. Et job han med stor kompetence og autoritet bestred helt frem til 1941. Landbaserede fly Siden starten havde alle fly i flåden været søfly, og al uddannelse af piloter var derfor naturligt foregået 34

på disse fly. Fra England havde man imidlertid høstet værdifulde erfaringer for at anvende landfly til den elementære træning, og der var allerede i 1921 blevet indkøbt fem brugte AVRO 504K (L.B. I) træningsfly med hjulunderstel. I begyndelsen foregik flyvetræningen nu på Hærens eksercerplads ved Avedøre, senere fra 1923 på Kastrup, og fra 1926 flyttede flyveskolen til den nyetablerede Luftmarinestation Ringsted, som blev etableret på Hærens tidligere øvelsesterræn ved Ringsted. Fra 1925-1928 blev de indkøbte træningsfly gradvist udskiftet med den mere moderne AVRO 504N, der dog stadig bibeholdt den danske betegnelse L.B. I, der havde en større motor og desuden var udstyret således, at der nu kunne øves blindflyvning. Landbaserede fly var nu blevet en væsentlig del af Marinens Flyvevæsen.

Redaktøren ønsker sine læsere et Godt Nytår


www.fkfo.dk

Jørgen Thomsen Nyborg Aps

35


36


City Cykler Østfyn forhandler af

RALEIGH - N I S H I K I - ESBEN Kom og prøv RALEIGH EL-Cykel

Bottechia Racing Team Cykler Budcykler * Anhængere * Børnecykeltrailere Alt i tilbehør og reservedele * Reparationer på eget værksted

OLE SUHRSGADE 1 * NYBORG Erik Davidsen * Tlf.: 65 31 56 96

JOHANNES VOSS BUTIKSTORVET FRISENGÅRDSVEJ 5800 NYBORG TLF. 65 31 01 33 37


38


Kildemoes

LYKKES FODKLINIK Fodbehandling på klinik og i kundens eget hjem Tidsbestilling mellem kl. 8 og 17 på tlf. 22 43 25 41 Vinkelvej 15 D lok. 6 • Sundhedscentret Solhøj • Dk-580 0 Nyborg www.lykkesfodklinik.dk • lykkesa@hotmail.com

39


Nr. 1, 2009  

Lokalblad for Nyborg Marineforening

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you