Page 1

ΔΕΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ

Κατερίνα Μπάκα-Ματιάτου Παναγιώτα Στρίκου-Τομοπούλου

Εκπαιδευτικό υλικό για το βιβλίο

Σε μια σκηνή θεάτρου όπου όλα είναι μαγικά εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή


¶Ò˜ ÌÔÚ› ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ; ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·; ™ÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ™Â ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ı¿ÙÚÔ˘ fiÔ˘ fiÏ· Â›Ó·È Ì·ÁÈο ı· ‚Ú›Ù ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈΛÏÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ·fi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ «Û‡ÌÚ·ÍË» Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‡Ï˘. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÙÔÌÈο ‹ ÔÌ·‰Èο. ªÔÚÔ‡Ó, Ì ηٿÏÏËϘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û ÔÈΛϘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÂȉÈÒÍÂȘ. √ οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ï¿Ó· ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ‹ Û ÂÓfiÙËÙ˜. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ‡ÏË ‹ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙÈο ı¤Ì·Ù·. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ Î¿ı ı¤Ì· ÌÔÚ› Ó· «ÚÔÂÎÙ·ı›» Î·È Ó· ·Ó·‰˘ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô, ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ (ı·ÙÚÈο ΛÌÂÓ·), Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·ÁÁ›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·ÊÔṲ́˜, Î·È Î¿ı ÁÓˆÛÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·.


£Â·ÙÚÈÎfi... ¯ÚÔÓÔÏfiÁÈÔ EI¢√™ £∂∞Δƒ√À

Δ√¶√™ √¶√À ∞¡∞¶ΔÀã∏∫∂

∂¶√Ã∏

∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ

∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·

6Ô˜, 5Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.

∫Ô̤ÓÙÈ· Ó٤ϒ ¿ÚÙÂ

πÙ·Ï›·

·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã.

∂ÏÈÛ·‚ÂÙÈ·Ófi £¤·ÙÚÔ

∞ÁÁÏ›·

16Ô˜, 17Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã.

ŸÂÚ· ¶ÂΛÓÔ˘

∫›Ó·

Ù¤ÏË 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã.

ŸÂÚ·

πÙ·Ï›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·

16Ô˜, 17Ô˜, 19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã.

ª·Ï¤ÙÔ

πÙ·Ï›·, °·ÏÏ›·

15Ô˜, 17Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã.

ªÈÔ‡˙ÈηÏ

∞ÁÁÏ›·, ∞ÌÂÚÈ΋

19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã. ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·

™‡Á¯ÚÔÓÔ ı¤·ÙÚÔ

™Â fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã. ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·

£∂∞Δƒ√ °Ú¿„ 5 ϤÍÂȘ Ô˘ ÛÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙ·Ó ·ÎÔ‡˜ ÙË Ï¤ÍË ı¤·ÙÚÔ

°Ú¿„ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÌÈ·˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÛÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ.

Œ¯ÂȘ Ê˘Ï¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË; •ÂʇÏÏÈÛ¤ ÙÔ Î·È ‰Â˜ ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ…


h∂Úˆ˜ àӛηÙ ̿¯·Ó, h∂Úˆ˜, n˜ âÓ ÎÙ‹Ì·ÛÈ ›ÙÂȘ, n˜ âÓ Ì·Ï·Î·Ö˜ ·ÚÂÈ·Ö˜ Ó¿ÓȉԘ âÓÓ˘¯Â‡ÂȘ... ∞ÓÙÈÁfiÓË-™ÔÊÔÎÏ‹˜ [496-406 .Ã., ∞Ú¯·›Ô˜ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜]

§¤ÁÂÙ·È ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ «∂ÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û˜» ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 170 ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, 27 Û˘ÓıÂÙÈο Î·È 79 Û˘ÏÏ·‚¤˜! √ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì¤Û· Û 170 ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Û˘ÓÙ·Á‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ÙÚÔÊÒÓ! ∏ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋ ϤÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 11691175 Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ƒÂÎfiÚ °Î›Ó˜! ÏÔ·‰ÔÙÂÌ·¯ÔÛÂÏ·¯ÔÁ·ÏÂÔÎÚ·ÓÈÔÏÂÈ„·ÓÔ‰ÚÈÌ˘ÔÙÚÈÌÌ·ÙÔÛÈÏÊÈÔ·Ú·ÔÌÂÏÈÙÔηٷί˘ÌÂÓÔÎȯÏÂÈÎÔÛÛ˘ÊÔÊ·ÙÙÔÂÚÈÛÙÂÚ·ÏÂÎÙÚ˘ÔÓÔÙÂÎÂÊ·ÏÏÈÔÎÈÁÎÏÔÂÏÂÈÔÏ·Á÷ˆ ÷ ÛÈÚ·ÈÔ‚·ÊËÙÚ·Á·ÓÔÙÂÚ‡ÁˆÓ


AƒXAIO £∂∞Δƒ√ 2

5

3

™Δ∞Àƒ√§∂•√ ∞Ó·˙‹ÙËÛ 1 ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ) Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· χÛÂȘ ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ:

1. 2. 3. 4. 5.

4

ΔÔ Î˘ÎÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹. ∂Λ ηıfiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÈ ı·٤˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ΢ڛˆ˜, ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È „ËÏfiÙÂÚÔÈ. •·ÎÔ˘ÛÙfi˜ ·Ú¯·›Ô˜ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ™Î¿Ï·, ·fi fiÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ˘Ô¯ıfiÓȘ ıÂfiÙËÙ˜, ÂÚÈӇ˜, Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·.

∞Ó ¤Áڷʘ ¤Ó· ¤ÚÁÔ-Έ̈‰›· ÙÈ Ù›ÙÏÔ ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ˜; ......................................................................................................................................

∞Ó ¤Áڷʘ ¤Ó· ¤ÚÁÔ-ÙÚ·Áˆ‰›·; ΔÈ Ù›ÙÏÔ ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ˜; ......................................................................................................................................

∞fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÂÈÚ¿ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ∑·Ú·Ìԇη Ì ·Ú¯·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ÎˆÌˆ‰›Â˜, ‰È·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ÁÈ· ·È‰È¿.


KOMENTIA NTE§’ ∞ƒΔ∂ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ.

Ò, , fiˆ˜ Ô ™·ÚÏ ªÂÁ¿ÏÔÈ ÎˆÌÈÎÔ› Ó, Ô ª¿ÛÙÂÚ ∫‹ÙÔ Ô §ÈÁÓfi˜, Ô ÃÔÓÙÚfi˜ Î·È Ù‡ˆÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ¤Ï’ ¿ÚÙÂ. Ù˘ ÎÔ̤ÓÙÈ· ÓÙ ÙÔ‡˜ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ·˘ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰Â›Ù ˆÂ ÓÔ˘˜ ‹Ú ˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔ Ù˘ ÎÔ̤ÓÙÈ·.

ËıÔÔÈfi˜, ÙÛ·¯›Ó·, ˘ËÚ¤Ù˘, ÁÚÔ˘ÛÔ‡˙˘, ‰ÚfiÌÔ˜, ·Ï¿ÙÈ, Ï·Ù›·, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜, ÙÚÂÏfi˜ √ ……….. ·ÚÏÂΛÓÔ˜, Ô …………....… ÈÂÚfiÙÔ˜ Î·È Ë ……………. ÎÔÏÔÌ›Ó·, ›¯·Ó ÚfiÏÔ˘˜ ………....…. ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÎÔ̤ÓÙÈ· Ó٤ϒ ¿ÚÙÂ. √ ¯ÔÓÙÚfi˜ Ì ÙËÓ Ì¿Ûη, Ô ¶·ÓÙ·ÏfiÓÂ, ¤·È˙ ÙÔÓ ………………. ÎˉÂÌfiÓ· Ù˘ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤Ó˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·˜, ÌÈ·˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ·, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÚˆÙÈÎfi. √È …………….. ¤ÚÂ ӷ ¯ÔÚ‡ԢÓ, Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó, Ó· οÓÔ˘Ó ·ÎÚÔ‚·ÙÈο Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ȉ¤Â˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹. ¢ËÏ·‰‹ ·˘ÙÔۯ‰›·˙·Ó! √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·È˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ………........... Î·È ÛÙȘ………...…… ·ÊÔ‡ ÔÈ ı›·ÛÔÈ ‹Ù·Ó Ï·Ófi‰ÈÔÈ Î·È Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó Û fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ˘˜ › fiÙÈ ÔÈ ÈÔ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ı›·ÛÔÈ ¤·È˙·Ó ·ÎfiÌË Î·È Û ….……….…, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜! ∫·È fiÙÈ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ›‰Ô˜ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ …......…..........………!

√È Ì¿ÛΘ ‹Ù·Ó ΢ڛ·Ú¯Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÔ̤ÓÙÈ·. ™¯Â‰È¿ÛÂ Â‰Ò ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Ì¿Ûη.


°Ú¿„ ٷ ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ΔÈ Ï¤Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘; ΔÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi; ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................ ............................................................................................... .............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................ ........................................................................................... .......................................................................................... ......................................................................................... ........................................................................................ .......................................................................................

™ÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘ ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 154 5 Û˘ÓÙÂ Ï Â ›Ù·È Ì›· ÌÈÎÚ‹  ·Ó¿ÛÙ· ÛË Û · Ô˘ ·ÚÁ ˘Ùfi fiÙÂÚ· ı · ÔÓÔÌ· Â¿ÁÁÂÏ ÛÙ› Ì· ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ √ÎÙÒ Ëı ‡: ÔÔÈÔ› Û ÙËÓ ¶¿Ó ˘ÔÁÚ¿ Ù Ô‚· ÊÔ˘Ó Ì› · ۇ̂· fiÙÈ ‰ÂÓ Û Ë ı· ›ӷ ÂÚÈÏ· È È· ÓÒÌÂÓÔ È Â Ú ·ÛÈÙ¤¯Ó ·ÏÏ¿ Â ˜ ·ÁÁÂÏÌ· ٛ˜ ËıÔ  ÔÈÔ› (dell’art e).


ΔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û’ ¤Ó· fiÓÔÌ·; ∞˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· ı· ̇ÚÈ˙ ÂÍ›ÛÔ˘ fiÌÔÚÊ·. ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ William Shakespeare

¡· ˙ÂÈ Î·Ó›˜ ‹ Ó· ÌË ˙ÂÈ; π‰Ô‡ Ë ·ÔÚ›·. ÕÌÏÂÙ William Shakespeare

∞fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ë ÛÂÈÚ¿ √ ™∞π•¶∏ƒ °π∞ ¶∞π¢π∞, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ, πÔ‡ÏÈÔ˜ ∫·›Û·Ú·˜ Î·È ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜ ‰È·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÌË Δ·Û¿ÎÔ˘.


E§π™∞μ∂Δπ∞¡√ £∂∞Δƒ√ ΔÔ ÂÏÈÛ·‚ÂÙÈ·Ófi ı¤·ÙÚÔ ·Ó·Ù‡¯ıËΠηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∞’ (Ë ‚·ÛÈÏ›· Ù˘ ÎÚ¿ÙËÛ ·fi ÙÔ 1558 ˆ˜ ÙÔ 1603). ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi Û˘ÁÁڷʤ·, ÙÔÓ ™·›ÍËÚ (1564-1616), Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Globe. √ ™·›ÍËÚ ¤ÁÚ·„ Έ̈‰›Â˜, ÈÛÙÔÚÈο ¤ÚÁ· Î·È ÙÚ·Áˆ‰›Â˜. ∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ›ӷÈ:

∫ˆÌˆ‰›Â˜

πÛÙÔÚÈο ¤ÚÁ·

ΔÚ·Áˆ‰›Â˜

ΔÚÈÎ˘Ì›·

ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜ Ô μ ’

Δ›ÙÔ˜ ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜

¢‡Ô ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙË μÂÚfiÓ·

∂ÚÚ›ÎÔ˜ Ô ¢’

ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ

ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜ Ô ° ’

ª¿Î‚Âı

ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜ ΔÔ Ë̤ڈ̷ Ù˘ ÛÙÚ›ÁÎÏ·˜ ¢ˆ‰¤Î·ÙË Ó‡¯Ù·

ÕÌÏÂÙ μ·ÛÈÏÈ¿˜ §ËÚ √ı¤ÏÏÔ˜

∫‡ÎψÛ ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ ™ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ Ô ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È Ë πÔ˘ÏȤٷ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ڋÍË Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜. °È· ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹ ¤Ó· ·È‰› Ó· ¤ÚıÂÈ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘; ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

ºÙÈ¿Í ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÔÈÎfiÛËÌÔ ™ÙÔ˘˜ ∂ÏÈÛ·‚ÂÙÈ·ÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, Ù· Û›ÙÈ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÚÈıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ͯÒÚÈ˙·Ó ·fi οÔÈ· Û¯¤‰È·-ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ™¯Â‰›·Û ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ô˘ ı· ‹ıÂϘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Û›ÙÈ. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ˙ÒÔ, ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ, ‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Û ·˘Ùfi.


£∂∞Δƒ√ Δ∏™ ∞¶ø ∞¡∞Δ√§∏™ ∏ ªÂÏÔ̤ÓË ÂÍËÁ› ÛÙ· ·È‰È¿ ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ŸÂÚ· ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ›. ∫ÔÈÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÛËÌ›ˆÛ ‰›Ï· ÛÙËÓ Î¿ı ϤÍË ÙÈ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ. ñ ΔÚ·¤˙È ............................................................................................ ñ ΔÚÂȘ ηڤÎϘ................................................................................... ñ ∫Ô˘› ............................................................................................... ñ ŒÓ· Ì·ÛÙ›ÁÈÔ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ .............................................................. ñ ŒÓ·˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Ì·Ó‰‡·˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ...................................................... ñ °·Ï¿˙ÈÔ ............................................................................................ ñ ∫fiÎÎÈÓÔ ............................................................................................


∞Ó·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ› μ¿Ï ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ Î·È ‚Ú˜ ÔȘ ϤÍÂȘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó. ∫Ô›Ù·Í ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·.

√¡

......................

ª∫∞À∫π¶√ . . . . . . . . . . . . . . .

∂∫¶¡√π . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡∞πø¶∞π

................

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ù˘ 'Aˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘Óԉ¢ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™ÙËÓ ∫›Ó· ÌfiÓÔ, Ù· ›‰Ë fiÂÚ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 350 Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·Ú¿ÍÂÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÏfiÁÔ˘, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ·ÓÙƠ̷̂˜, ¯ÔÚÔ‡ Î·È ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎÒÓ.


O¶Eƒ∞ ™ÙËÓ fiÂÚ·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∫ÔÚ˘Ê·›· À„›ÊˆÓÔ˜ Ù˘ fiÂÚ·˜, ˘‹ÚÍÂ Ë ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î¿ÔÈ· ÂÚÌËÓ›· Ù˘. ¶·È¯Ó›‰È· Ù˘ ʈӋ˜ ¢ÔΛ̷Û ӷ ÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ªÂ ψιλή ÊˆÓ‹, Ì ¯ÔÓÙÚ‹ ʈӋ.. ¶Â˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÙÂÓfiÚÔ˜ ‹ ÛÔÚ¿ÓÔ. μÚ˜ ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, ¤Ó· Ô›ËÌ·, fiÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ ı¤ÏÂȘ Î·È ·fi‰ˆÛ¤ ÙÔ Û· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ fiÂÚ·. Ãڈ̿ÙÈÛÂ Î·È ÊÙÈ¿Í ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ ‹ÚˆÂ˜ ¢ÒÛ ¯ÚÒÌ· ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ fiÂÚ·˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.


M¶∞§∂Δ√ ™ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi Ôχ ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù·Èӛ˜…

Billy Elliot °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÃÔÚÂ˘Ù‹˜ ªÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ÂÓÙÂο¯ÚÔÓÔ˜ Billy Elliot ·›ÚÓÂÈ 50 ¤Ó˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì¿ıËÌ· ˘ÁÌ·¯›·˜. ∂ΛÓÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÚfiÔ‰Ô. ∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Û˘Ì·ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ. ŒÙÛÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÎÚ˘Ê¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ÌÈ· Ù¿ÍË ÁÂÌ¿ÙË ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ì·ı·›ÓÂÈ ˘ÁÌ·¯›·. √ Billy ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÙÔ ¯ÔÚfi Î·È Á›ÓÂÙ·È Ô ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ¿˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛÔ Î·Ïfi˜ Ô˘ ÂΛÓË ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ÛÙ›ÏÂÈ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ٷϤÓÙˆÓ. ∂ΛÓÔ˜ fï˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ÎÚ‡„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¯‹ÚÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. ªÈ· ·ÁÁÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· 11¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ ÚÔÛ·ı› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜.

Ballet Shoes ∏ Ù·ÈÓ›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '30 Î·È ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÚÈÒÓ ÔÚÊ·ÓÒÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, Ù˘ Pauline, Ù˘ Petrova Î·È Ù˘ Posy. √È ÙÚÂȘ ·‰ÂÏʤ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó, Ë Î·ıÂÌ›· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘, Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜: Ë Pauline ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ËıÔÔÈfi˜, Ë Petrova ·Ó˘ÔÌÔÓ› Ó· Á›ÓÂÈ ÈÏfiÙÔ˜ Î·È Ë Posy Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓË Ì·Ï·Ú›Ó·. √ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÂÈÙ˘¯›· ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎˆÌÈΤ˜, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ.

™ÙË ÛÂÈÚ¿ ‚È‚Ï›ˆÓ ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ª¿ÚÚ·, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ‰È¿ÛË̘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì·Ï¤ÙÔ. Δ· ‚È‚Ï›· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi CD Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋.


√È Ô˘¤ÓÙ (Á·ÏÏÈÎfi – pointes) Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙȘ ̇Ù˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÔ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·Ï·Ú›Ó· ÛÙȘ Ô˘¤ÓÙ ‹Ù·Ó Ôχ Â›ÔÓÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ͇ÏÈÓÔ Î·È Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· ¿ı·ÈÓ·Ó ˙ËÌȤ˜. ΔÒÚ· È·, ÔÈ Ô˘¤ÓÙ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi Û‡Á¯ÚÔÓ· ˘ÏÈο Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡.

∏ ϤÍË Ì·Ï¤ÙÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ϥ͢ ballo (·fi ÂΛ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÏÔ), Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯ÔÚfi˜, Î·È Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ϤÍË ballo ‹ ballare, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯ÔÚ‡ˆ. ∏ Ï·ÙÈÓÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ·Ú·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‚·ÏÏ›˙ˆ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÛËÌ·Û›·.


Mπ√À∑π∫∞§ √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô˜. ™ÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ¤¯ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿. ∏ ªÂÏÔ̤ÓË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ;

™ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ¤Ù·Í·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÔÏÏ¿ η¤Ï·. ∞Ó ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ì·ÁÈÎfi, ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· οÓÂȘ Ì ·˘Ùfi; ¶ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó Ë Ì·ÁÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·;


™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· «˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó» ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ Î·È Ù˘ πÔ˘ÏȤٷ˜ Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ŒÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ West Side Story (1957) Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓÂ Î·È Ù·ÈÓ›·.


™À°Ãƒ√¡√ £∂∞Δƒ√ ŒÏ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‹Úˆ·… ∞¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘ Û ‰Ú¿ÛË! ¶ÔÈÔ˜ ›۷È; ......................................................................................................................................

¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È; ......................................................................................................................................

¶fiÙÂ; (Úˆ›, ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·, Û ¿ÏÏË ÂÔ¯‹;) ......................................................................................................................................

°È·Ù› ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂΛ; (ÙÈ Î¿ÓÂȘ;) ......................................................................................................................................

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ, ¤¯ÂȘ ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ‹Úˆ·. ∞˘ÙÔۯ‰›·Û ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÛΤ„Ô˘ Ï›Á· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ù· Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂȘ Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ù‡Ô˜ ›ӷÈ. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ Î·È ¤Ó·Ó ÙfiÔ, οÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË «ÛÎËÓ‹» ÂÓfi˜ ‰ÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ÂȘ ˆ˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ Ù¤¯Ó˜ Ì·˙›; ¶ÔȘ ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜; ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................


Δ·›ÚÈ·Í ÙËÓ Î¿ı ϤÍË Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ºπ¡∞§∂

¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ·ÎÚfi·ÛË ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˘Ô„ËÊ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊı› ˆ˜ ËıÔÔÈfi˜

Ã√ƒπ∫√

ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∞fi ÂΛ ÔÈ ı·٤˜ ‚ϤÔ˘Ó ·fi „ËÏ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

∫√π§√¡

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘

∂•ø™Δ∏™

√ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÛÙ· ·Ú¯·›· ı¤·ÙÚ·

√¡Δπ™π√¡

∫·ı¤Ó· ·fi Ù· Ï˘ÚÈο ̤ÚË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Î·È ¯ÔÚ‡ÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜ | ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ô ¯ÔÚfi˜ ı¿ÙÚÔ˘.

AÓ ÂÛ‡ ·Ó¤‚·˙˜ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ò˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ; £· ‹Ù·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‹ ı· ÂÎÙ˘ÏÈÛÛfiÙ·Ó Û ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÂÔ¯‹; ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ‰ÒÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.


™Â ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ı¿ÙÚÔ˘ ı· ‹ıÂϘ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ; °È·Ù›; ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ; ΔÔ ¤ÚÁÔ; ∏ ¯ÒÚ·; ∏ ÂÔ¯‹; ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ....................................................................................... ............................................................................. ......................................................................

«ΔÔ ı¤·ÙÚÔ» ¤ÏÂÁÂ Ô ™Ù·ÓÈÛÏ¿ÊÛÎÈ «Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË ÂÈÚÚÔ‹˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ı·٤˜. ∞Ó fï˜ Ë ‰‡Ó·ÌË ¤ÛÂÈ Û ϿıÔ˜ ¯¤ÚÈ· ÌÔÚ› Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·Êı›ÚÂÈ, Ó· ÙÔ˘˜ ˘Ô‚È‚¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ' ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù¤¯Ó˘. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ·fi ·Ó‹ÍÂÚÔ˘˜, ËÌÈÌ·ı›˜ Î·È ÊÈÏÔ¯Ú‹Ì·ÙÔ˘˜ Û ÈÂÚ›˜ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜».

..................................................................


™Â ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ı¿ÙÚÔ˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜; (·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË) ¶ÚÔÌËı¤·˜ ¢ÂÛÌÒÙ˘ ∏ Ï›ÌÓË ÙˆÓ Î‡ÎÓˆÓ §· ΔÚ·‚È¿Ù· √ ÁÏ¿ÚÔ˜ ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜ Cats (°¿Ù˜) ÀËÚ¤Ù˘ ‰˘Ô ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

∂ÏÈÛ·‚ÂÙÈ·Ófi ı¤·ÙÚÔ ∞Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ™‡Á¯ÚÔÓÔ ı¤·ÙÚÔ ªÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ª·Ï¤ÙÔ ∫Ô̤ÓÙÈ· Ó٤ϒ ¿ÚÙ ŸÂÚ·

¶Ô‡ ÈÛÙ‡ÂȘ ˆ˜ ‹Á ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ë ªÂÏÔ̤ÓË; ΔÔ ‚ڋΠÙÔ Î·¤ÏÔ Ù˘; .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÏϤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·… ΔÈ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó; ¶·›˙ÂÈ ı¤·ÙÚÔ ................................................................................................ ∞fi Ì˯·Ó‹˜ £Âfi˜ .......................................................................................... ŒÂÛ·Ó ÔÈ Ì¿ÛΘ ........................................................................................... ŒÎÏÂÈÛÂ Ë ·˘Ï·›· ............................................................................................ °›Ó·Ì ı¤·ÙÚÔ ................................................................................................


°È· ÙÔÓ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡, ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ÌÔÓ·‰Èο Ô Í¯ˆÚÈÛÙfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ËıÔÔÈfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÔÚÓ.

∏ıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜ ™Ù›¯ÔÈ: ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ ∏ıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜. ∂›Ó·È ηËÌfi˜ Ôχ ÈÎÚfi˜ Î·È ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜ Ôχ ÌÈÎÚfi˜. ∏ıÔÔÈfi˜, ›Ù ̈Úfi˜, ›Ù ÛÔÊfi˜ Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ, ηıÒ˜ ÎÈ ÂÛ‡ Â›Û·È ·È‰›, Ô˘ ηÚÙÂÚ› οÙÈ Ó· ‰ÂÈ. ¶È˜ ÙÔ ÎÚ·Û›, ÛÙ¿Ï· ¯Ú˘Û‹ ·' ÙËÓ „˘¯‹, ˆ˜ ÙËÓ „˘¯‹.

£∂∞Δƒ√ Δ∏™ ∞¶ø ∞¡∞Δ√§∏™ √¡ – ¡√ ª∫∞À∫π¶√ – ∫∞ª¶√À∫π ∂∫¶¡√π – ¶∂∫π¡√ ¡∞πø¶∞π – π∞¶ø¡π∞ ∞ƒÃ∞π√ £∂∞Δƒ√ ™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ 1. √ƒÃ∏™Δƒ∞ 2. ∫∂ƒ∫π¢∂™ 3. ∫√£√ƒ¡√π 4. ∞ƒπ™Δ√º∞¡∏™ 5. Ã∞ƒø¡π√™ ∫§πª∞•

§À™∂π™-∞¶∞¡Δ∏™∂π™ °∂¡π∫∂™ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ (·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË) ¶ÚÔÌËı¤·˜ ¢ÂÛÌÒÙ˘ – ∞Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ∏ Ï›ÌÓË ÙˆÓ Î‡ÎÓˆÓ – ª·Ï¤ÙÔ §· ΔÚ·‚È¿Ù· – ŸÂÚ· √ ÁÏ¿ÚÔ˜ – ™‡Á¯ÚÔÓÔ ı¤·ÙÚÔ ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜ – ∂ÏÈÛ·‚ÂÙÈ·Ófi ı¤·ÙÚÔ Cats (°¿Ù˜) – ªÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÀËÚ¤Ù˘ ‰˘Ô ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ – ∫Ô̤ÓÙÈ· ÓÙ¤Ï' ¿ÚÙÂ


12∏ ∂π∫√¡∞

¶ƒ√Δ∞™∂π™ °π∞ √ª∞¢π∫∂™ ¢ƒ∞™∂π™ ∞Úfi‚ÏÂÙ· Û˘Ì‚¿ÓÙ·. ∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ›. ∂ÈϤÁÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ˆ˜ ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο… -∞Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú¤¯ÂÈ… -√ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜/Ë ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ¤ÊÙÂÈ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹… -√ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜/Ë ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ¤¯ÂÈ ÌÂı‡ÛÂÈ Î·È Ï¤ÂÈ ÙڤϘ… μÚ›ÛÎÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· «·Úfi‚ÏÂÙ· Û˘Ì‚¿ÓÙ·» ÛÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙Ô˘Ì Ì ΛÓËÛË Î·È ÏfiÁÔ. √¶∂ƒ∞ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜ ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ÂÎÌ¿ıËÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Â·Ê‹ Ì ÙË °ÏÒÛÛ·, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÏfiÁÔ˘). §¤Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜. ªÂÙ¿ ϤÌ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜ Ì Ôχ „ÈÏ‹ ʈӋ. ΔÔ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ì Ôχ ¯ÔÓÙÚ‹ ʈӋ. ∞Îԇ̠¤Ó·Ó ‹¯Ô ·fi ÏÂÙ‹ Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ Î·È ÛËÎÒÓÔ˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿. ∞Îԇ̠ÌÈ· ¯ÔÓÙÚ‹ ·Ó‰ÚÈ΋ ʈӋ (Ì¿ÛÔ˜) Î·È Î·ıfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. §¤Ì ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û·Ó Ó· ›̷ÛÙ ÙÂÓfiÚÔÈ ‹ ÛÔÚ¿ÓÔ. §¤Ì ÙËÓ ∞ÏÊ·‚‹Ù· Û· Ó· ›̷ÛÙ ÙÂÓfiÚÔÈ. §¤Ì ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ¤Ó· Ô›ËÌ·… ‹ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, Û·Ó Ó· ›̷ÛÙ ÙÂÓfiÚÔÈ. £∂∞Δƒ√-°∂¡π∫∞ (ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο) £Â·ÙÚÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. μϤÔ˘Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ı·ÙÚÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ù· ›‰È· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. .¯. ¤Ó· η¤ÏÔ, ¤Ó· ÌÔ¿, ÌÈ· Ì¿Ûη, ¤Ó· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÌÈ· ·Ê›Û·, ÂÈÎfiÓ· ·fi ¤Ó· η̷ڛÓÈ, ÎÔ‡ÎÏ· ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘. ∞ÊÔ‡ ‰ÒÛÔ˘Ì Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ˆÚÈÛÙԇ̠۠ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰Ú¿ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (›Ù Ú·ÁÌ·ÙÈο ›Ù ʷÓÙ·ÛÙÈο ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙÔ˘˜). «√ ™ÎËÓÔı¤Ù˘ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿»-∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ƒˆÌ·›Ô˘ Î·È πÔ˘ÏȤٷ˜. Δ· ·È‰È¿ Û ˙¢Á¿ÚÈ· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÏfiÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ú¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË (¤¯Ô˘Ì ÔÚ›ÛÂÈ ·fi ÚÈÓ ¤Ó· ·È‰›). √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ˙ËÙ¿ οı ÊÔÚ¿ Ó· ··ÁÁ›ÏÔ˘Ó Ù· ÏfiÁÈ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ (ı˘ÌˆÌ¤Ó·, Û·Ó ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ, Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÓÔΤʷÏÔ, ¯·ÛÎÔÁÂÏÒÓÙ·˜) ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ·: πÔ˘ÏȤٷ: ø ƒˆÌ·›Â! ¶Ò˜ ‹Úı˜ Â‰Ò ¤Ú· Î·È ÁÈ·Ù›; ΔÔ˘ ΋Ô˘ Ì·˜ Ë Ì¿ÓÙÚ· Â›Ó·È „ËÏ‹. ƒˆÌ·›Ô˜: ªÂ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÍÂ¤Ú·Û· ÙË Ì¿ÓÙÚ·, ¤ÙÚÈÓ· fiÚÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ·! (·fi ÙÔ ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ, ‰È·Û΢‹ Δ˙¤Ì˘ Δ·Û¿ÎÔ˘, ÛÂÈÚ¿ √ ™∞π•¶∏ƒ °π∞ ¶∞π¢π∞)


«¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ó¤·» - ∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜, ·È¯Ó›‰È ÚfiψÓ. ñ ™Â ˙¢Á¿ÚÈ·: ŒÓ·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ó¤·» ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÌÔÚ› Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ: - ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; - ¶ÔÈÔÈ ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘; - ¶ÔÈÔÈ ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘; - ΔÔ ÎÔÈÓfi ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ; - ΔÈ ÂÏ›˙ÂÈ Ô ı›·ÛÔ˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ; - √ ı›·ÛÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ Úfi‚˜; ΔË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤Ó· ·È‰› Â›Ó·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ‹ Ô ËıÔÔÈfi˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ˘˜. ΔÈ Ù›ÙÏÔ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·; ñ ™Â ÌÈ· Èı·Ó‹ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ fiÏË Ë Ù¿ÍË ˆ˜ «ı›·ÛÔ˜» - Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‹Ù·Ó ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÌÈ·˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.


∏ ∞ÓÙÈÁfiÓË Î·È Ô √Úʤ·˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· Ô˘ ¯¿ÚË Û ¤Ó· ÛÎÈṲ̂ÓÔ Î·¤ÏÔ Î·È ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙË ªÂÏÔ̤ÓË, ÙË ªÔ‡Û· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ¤Ó· Ù·Í›‰È Û ‰È¿ÊÔÚ· ı·ÙÚÈο ›‰Ë...

«∫Ï›ӈ Ì¿ÙÈ· Ù·Íȉ‡ˆ, ÙÔ Î·¤ÏÔ ÌÔ˘ Á˘Ú‡ˆ, ¶¿Ì ÙÒÚ· fiÏÔÈ Ì·˙› Û ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹» ∂›Ó·È Ù· Ì·ÁÈο ÏfiÁÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È Ì ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ Î·¤ÏÔ Ù˘ ªÂÏÔ̤Ó˘. £· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ì¿ÛΘ, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ı· ÌϯÙÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÔÏÔÌ›Ó˜ Î·È ÈÂÚfiÙÔ˘˜ Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹¯Ô ÌÈ·˜ Û¿ÏÈÁÁ·˜, ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. £· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÂÓfi˜ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÂÓÒ ı· ‰Ô˘Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‡Ì· Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÔıfiÓË ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÂÚ·. ™ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÓfi˜ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Î·È ı· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÈ· Úfi‚· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ. ø˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ ·È‰È¿ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‰ÂȘ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÈÔ ·ÏËıÈÓfi ·fi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. æ¿Í ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Î·¤ÏÔ Ù˘ ªÂÏÔ̤Ó˘, "οو ·fi ÊÒÙ· Î·È ÚÔ‚ÔÏ›˜, ‰›Ï· Û ÏfiÁÈ· Ô˘ „Èı˘Ú›˙Ô˘Ó ˘Ô‚ÔÏ›˜".

Σε μια σκηνή θεάτρου - όπου όλα είναι μαγικά  
Σε μια σκηνή θεάτρου - όπου όλα είναι μαγικά  

Εκπαιδευτικό υλικό για το βιβλίο