__MAIN_TEXT__

Page 1

Εκπαιδευτικό υλικό της

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ για το βιβλίο της

Δεν είμαι τέρας, σου λέω!

ΔΕΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ


°ÂÈ· ÛÔ˘! ªÂ ϤÓ ∞Á¿ÈÔ Î·È Â›Ì·È Ô ‹Úˆ·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ‰È¿‚·Û˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ú·Ì‡ıÈ, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ' ·Ï‹ıÂÈ·! ∞˘Ùfi Ô˘ ‰Â ϤÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ηٿϷ‚˜ ·fi οÔȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯ˆ ¤Ó· Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÕÛÂÚÁÎÂÚ. ¢ÂÓ Â›Ì·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì ÕÛÂÚÁÎÂÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! ™·Ó ÎÈ Â̤ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ÌÈÎÚÔ›. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ·˘Ùfi Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Û·Ó Â̤ӷ. ŒÊÙÈ·Í· ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ‚È‚Ï›Ô Ì ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ηχÙÂÚ· ÙÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ı˘ÌËı›˜ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È¿‚·Û˜.

∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ¤ ÌÂ!

ΔÈ ÔÓÔÌ ¿˙Ô˘Ì ۇӉÚÔ ÌÔ; ŸÙ·Ó Ϥ Ì ˆ˜ ο

ÔÈÔ˜ ¿ ÂÓÓÔÔ‡Ì ÓıÚˆÔ Â ˆ˜  ˜ ¤¯ÂÈ ¤ · ÚÔ˘ÛÈ¿˙ Ó· Û‡Ó‰ Û˘ÌÙÒ ÂÈ Î¿Ô Ì·Ù· ‹ ÚÔÌÔ È· Û ¯ ˘ · ÁÎÂÎÚÈÌ Ú·ÎÙËÚÈÛ Ù· ›‰È· ¤ Ó Ù · ÈÎ Û˘ÌÙÒ ¿. ŸÏÔÈ Ì·Ù· ‹ fiÛÔÈ ¤¯ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ Ô˘Ó · Ú · Î ÙËÚÈÛÙÈÎ Û‡Ó‰ÚÔ ÌÔ. ΔÔ ¿ · Ó Â›Ó·È ¤Ó ‹ Î Ô Û‡Ó‰ÚÔ ˘Ó · ·fi Ù ÌÔ ÕÛ · ÔÏÏ¿ Â Ú Á Ô˘ ˘¿ Î Â Ú Û‡Ó‰ÚÔ Ú¯Ô˘Ó. Ì·


™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¤Ì·ı˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ̤ӷ. ΔÈ ı· ¤ÏÂÁ˜ fï˜ ÚÒÙ· Ó· ÌÔ˘ ÁÚ¿„ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘; ªÂ ϤÓ .................................................................................................. ∂›Ì·È ................¯ÚÔÓÒÓ Î·È ˙ˆ ÛÙ .............................................................. *ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ............................... Î·È ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ................................... ∂›Ì·È ηÏfi˜ ÛÙ.......................................................................................... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓˆ ÛÙ .........................................................................

∫·È ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘! ªÔÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÂÛ‡ ÁÈ· ̤ӷ! ∞Ó ‰Â ı˘Ì¿Û·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›˜ ÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË ÛÂÏ. 113 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ™Â ϤÓ .............................................. Î·È ˙ÂȘ ÛÙ ..................................... ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Û·È ....... ¯ÚÔÓÒÓ. Œ¯ÂȘ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ................. *™Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ .............................. ·ÏÏ¿ ‰Â ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ .................................. ∂›Û·È ηÏfi˜.............................................................................................. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂȘ ÛÙ ....................................................................... *μ·ÚÈ¤Û·È Ó· ÁÚ¿„ÂȘ; ªËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜. À¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË! ΔÈ ı· ¤ÏÂÁ˜ Ó· Ù· ۯ‰ȿÛÂȘ;


ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ; ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÛÙË ÛÂÏ›‰· 113, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â‰Ò. ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ۇӉÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ. ∞˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰È·ÁÓÒÛÔ˘Ó (Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó) ÌfiÓÔ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›.

ªfiÓÔ Ô ÂȉÈÎfi˜ ÌÔÚ› Û ¤Ó· Ó· ‰È·Á ·È‰›, Î ÌÈÎÚ‹ Ë ÓÒÛÂÈ ·È Ì¿ÏÈ ÏÈΛ·, fi Û Ù · Ù È · ¤ fi ÔÏ ¯ÂÈ ÙÔ Û ∞˘Ùfi › ‡ ‡Ó‰ÚÔÌ Ó·È ÔÏ Ô ‡ Õ Î Û ·Ïfi, ÁÈ· ÂÚÁÎÂÚ ÌÔÚ› Ù› ÙÔ · . Ó· ¤¯ÂÈ È‰› ‚Ô‹ıÂÈ Î·È Ó· · ·fi ÙÔ ‚ÂÏÙȈı ˘˜ ÂȉÈΠ› Û  Ô‡˜ Ô˘ ÙÔ Ú ¿ ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎÔÏ Â‡Ô˘Ó.

ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ̤ӷ...

ñ ∂Ãø ∞¡∞°∫∏ ∫∞¶√π∂™ º√ƒ∂™ ¡∞ ∂πª∞π ª√¡√™ ª√À «Άνοιξα την πόρτα. Ο Αγάπιος ούτε που μου έδωσε σημασία. Μα δε βαρέθηκε δυο ώρες μόνος του;» αναρωτήθηκα. «Μου αρέσει να είμαι μόνος μου. Νομίζω όμως πως σε όλους τους ανθρώπους αρέσει κάποιες στιγμές να είναι μόνοι τους.

∂Û‡; ™¯Â‰›·Û ‹ ÎfiÏÏËÛ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ì οÙÈ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· οÓÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. (°È· ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÚ·„›Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó!)

›Â: ÏÌ·Ù›·˜ Û¤ÚÊÂÚ, Á ·Á Â , zo ar M O Clay fi˜. ‹ÌÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ ¶¿ÓÙ· ‹ÍÂÚ· ˆ˜ ÁÈ· Ó fiÏÔÈ ¤Ó·Ó ÎÔ˘‚¿ ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘ ÂÁÒ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÂÓÒ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÚÈ, ·Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÙ‹ ¤¯ˆ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ. ŸÙ ÚÔÏ¿*. ÂÁÒ Î·Ù‚¿˙ˆ Ù·

ÈÎÔÈÓˆÓ›·. *™Ù·Ì·Ù¿ˆ ÙËÓ Â http://outside.away.co m/outside/culture/2009 09/clay-marzo-1.html


ñ ¢À™∫√§∂À√ª∞π ¡∞ ∫∞¡ø ºπ§√À™ «Μα με το καινούριο σου παιχνίδι μπορείς να παίξεις όποια στιγμή θέλεις εσύ, ενώ στην πλατεία θα συναντήσεις ένα σωρό παιδιά να παίξεις. Μπορεί να κάνεις και καινούριους φίλους!» Ο Αγάπιος δεν ενθουσιάστηκε. Τουλάχιστον δεν ενθουσιάστηκε όσο εγώ.

ªÔÚ› Ó· ‰˘ÛÎÔχÔÌ·È Ó· οӈ Ê›ÏÔ˘˜, ·˘Ùfi fï˜ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ‹ ˆ˜ ‰Â ı¤Ïˆ. ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÒ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi.

(

(

°Ú¿„ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ê›ÏˆÓ Î·È Î¿ÙÈ Ô˘ οÓÂÙ ̷ ˙› ................................. ...................... ................................. ...................... ................................. ...................... ................................. ...................... ÂÚÁÎÂÚ, ‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛ Û Â Ì ˜ fi Ú ................................. ·  ...................... √ Chee, ¤Ó·˜ Ó ................................. ϤÂÈ: ...................... ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÛÙË ˙ˆ‹ ¤ Ì · ÁÈ · Ì Ë ................................. Ô Úfi‚Ï Ô˘˜ Î·È ...................... ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ Ó· οӈ Ê›Ï Ò Ú Ô  Ì Ó Â ¢ Ô›ËÛË. Ê›ÏÔ˘˜, ................................. Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ . ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ Ó· ...................... ¤ Ì Û ˆ ÁÓ Â ÔÌ·È · ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ ................................. ›˜ Â Ú Ô  Ì È · ...................... ÚÈÍË Î Âȉ‹ Â›Ó·È ¤¯ÂȘ ˘ÔÛÙ‹ ÔËı‹ÛÔ˘Ó Â

‚ Ù·, Î·È ı· Û · ÏϤ˜ ÁÌ ¿ Ú  ¿ Ï Ï Ô ÎÂÚ‰›ÛÂȘ Ô Ó· ˜, Ë ›Û   , ÔÚ›˜ È ÂÂȉ‹ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘. ª ˜ Ê›ÏÔ˘˜. ∫· ˘ ÙÔ fi  · ›· ÂÌÂÈÚ Ì̤ÓÔ˜ ·fi ÁÓÒÛÂȘ Î·È Â›Ì·È ·ÔÎÔ ˜, ˘ Ô ›Ï Ê ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚ÏËÌ·, ¤¯ˆ ¤Ó· Úfi ÙÂ Ô 87  Ï. Ÿ Û . ˜, È· ËÁfi  ԉ ˜ ı ÚË ÙË ‚Ô‹ Ô ÕÛÂÚÁÎÂÚ – ŒÓ·˜ Ï‹ ÌÔ˘. Tony Attwood, ™‡Ó‰ÚÔÌ ÈÛÙÒ ÌfiÓÔ˜ ÈÚ ¯Â È· ‰ ÙÔ Ú¤ÂÈ Ó·


ñ ª¶√ƒø ¡∞ ª∞£ø ∫∞Δπ ◊ ¡∞ ∞™Ã√§∏£ø ª∂ ∫∞Δπ ¶∞ƒ∞ ¶√§À ∫∞§∞

(

«Ο δενδρόβιος μυρμηγκοφάγος σκάβει δυνατά με τα νύχια του τους κορμούς των δέντρων και τις μυρμηγκοφωλιές για να βρει τερμίτες και μυρμήγκια. Ο δενδρόβιος μυρμηγκοφάγος ονομάζεται και ταμάντουα η τετραδάκτυλος».

(

ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ¿ˆ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ı˘Ì¿Ì·È Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·.

ª‹ˆ˜ ı˘Ì¿Û·È ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÛËÌ›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· fiÔ˘ ‰›Óˆ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· οÙÈ; ª›ÏËÛ· ÁÈ·............................................................................................................ Î·È ÁÈ· .................................................................................................................

·˘Ùfi ÚÈÛÙÈÎfi Ë ÂÚ Ù Î · Ú ÛÂÚÁÎ Õ ΔÔ ¯· Â Ì Ó Û ıÚÒˆ ÙfiÙËÙ· · ÙˆÓ ·Ó Ó ˘ ‰ ÛÂÈ ÙË ˘Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ ‰Ò ÚÔÌÔ · ‰ Ó ‡ Û ˜ Ì ÙÔ Ô˘˜ ÙÔ̤· ٠οÔÈÔ˘ Ó Ô Ù Û Ô˘Ó ‰·›· ‰È·Ú¤„ Ó ÛÔ˘ ˘ Ô Ó ¿ Î Î·È Ó· Ù·. Ú¿ÁÌ·

∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Clay Marzo ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ŸÙ·Ó ‹Ù·Ó ‰¤Î· ¯ÚÔÓÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ Û¤ÚÊÈÓÁÎ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ÁÈ· ÔÎÙÒ ÒÚ˜ Î·È ‰È¤ÎÔÙ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÓÂÚfi ‹ Ê·ÁËÙfi, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ›¯Â ÓÔÛËÏ¢Ù› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ·Ê˘‰¿ÙˆÛË. ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û›ÙÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ê¿ÂÈ. ∫·Ù·‚Úfi¯ıÈ˙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Í·Ó·¤‚Á·ÈÓÂ*. *¶‹Á·ÈÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.


ñ ™À¡∏£ø™ ¢∂ ª√À ∞ƒ∂™√À¡ √π ∂∫¶§∏•∂π™

(

«Εγώ δεν είμαι όπως όλα τα παιδιά. Είμαι διαφορετικός. Εμένα δε μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Δε μου αρέσει που δεν πήγες σήμερα στη δουλειά».

(

√È ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √Ùȉ‹ÔÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ӈ ÌÔ˘ ÚÔηÏ› Û˘¯Ó¿ ¿Á¯Ô˜ ‹ ı˘Ìfi.

°Ú¿„ ÌÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ¤ÎÏËÍË Ô˘ ÛÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ‹ ¤Î·Ó˜ ÂÛ‡ ‹ ı· ‹ıÂϘ Ó· ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ‹ ı· ‹ıÂϘ Ó· οÓÂȘ ‹ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜. √˘Ê! ªÈ· ¤ÎÏËÍË, Â;

................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................


ñ ª¶√ƒ∂π ¡∞ ªπ§∞ø ∞ƒ∫∂Δ∏ øƒ∞ °π∞ Δ√ π¢π√ £∂ª∞ «Πενήντα τέσσερα αυτοκινητάκια. Είχα εβδομήντα ένα, αλλά μου χάλασαν μερικά και ο μπαμπάς μου τα πέταξε. Εγώ δεν ήθελα να μου τα πετάξει γιατί ήταν ενθύμιο από την τελευταία χρονιά στο νηπιαγωγείο, αλλά ο μπαμπάς είπε "Μεγάλωσες, Αγάπιε, ακόμα με τα αυτοκινητάκια θ΄ασχολείσαι;", όμως εγώ θέλω να παίζω ακόμα με τα αυτοκινητάκια...»

(

(

∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ Ì ·ÎÔ‡ÓÂ. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÓÈÒıˆ ηϿ fiÙ·Ó Ï¤ˆ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚÒ Ó· ˆ.

ªÔÚ›˜ Ó· ·›ÍÂȘ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙÒÚ·! ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ÁÈ· Û¤Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÎÔÈÓfi Î·È ¤Ó· ÚÔÏfiÈ Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·! ŸÚÔÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡-‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: 1. √ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. (.¯. ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙfi, ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ, ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Î.¿.) 2. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. 3. ∞Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, Ï‹ÁÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. 4. ¡ÈÎËÙ‹˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·.

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: (ÌÔÚÔ‡Ó Ê˘ÛÈο Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ!)

√¡√ª∞ .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. ..............................................................

ÃO¡√™ ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

¡ÈÎËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô/Ë ...................................


(

ñ ∫∞¶√π∂™ º√ƒ∂™ ¢∂¡ ∫∞Δ∞§∞μ∞π¡ø Δπ™ ª∂Δ∞º√ƒ∂™ ∫∞π Δπ™ ¶∞ƒ√ª√πø™∂π™ ™Δ√ §√°√

(

ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ηٷϷ‚·›Óˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ. °È’ ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÏfiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ˆ – Ô˘ ÌÔÚ› ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‹ ÌÈ· ·ÚÔÌÔ›ˆÛË – Ù· ÂÍËÁÒ Ì ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ¤ÓÓÔÈ·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Û‡Á¯˘ÛË Ì ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÌÔ˘.

™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ. •¤ÚÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó;

¶fiÙ ı· ‚¿ÏÂȘ ÙÂÏ›·; .............................................................................................................. ªÔ˘ ‹Ú˜ Ùã·˘ÙÈ¿ .................................................................................................................... ¡· ÓÈÒÛÂȘ Û·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ....................................................................................................... ¡· ÚÔÛ¤¯ÂȘ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘ ...................................................................................................... ª·˜ ¤Ê·ÁÂ Ë ÛÎfiÓË ................................................................................................................... ¶¿ÏÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ô›ËÌ· ................................................................................................................... ∑‹ÛÂ, ª¿Ë ÌÔ˘, Ó· Ê·˜ ÙÚÈʇÏÏÈ ................................................................................................. ∏ fiÚÙ· ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً .....................................................................................................

Ï›Ô ÙÔ˘: ÊÂÈ ÛÙÔ ‚È‚ ¿ ÁÚ n o s k c a O Luke J √ Luke ‡Û· ¯¿˙Â˘Â È ÔÓÂÈÚÔÔÏÔ · Î ˘ Ô , Î·È fiÙ Ì Ô Ó› Ô ‰¿ÛÎ ıÚ· ÙÔ Û Ó ·Ó ˘ Ô Ì · fi Â Û ı Ï ›· ∫· Ô Û Ë ˜ Ï  Ù Â Ô Î·Ù¿Ï ÙÔ˜. ª · Ì ‹ · ı ˘ · Ì Ù · ˘ ˜ ‹ ‚ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚÒ Ú›˜ Ó· Ì· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ ¤Î·Ó ÙËÛË ÂÓ ÙËÛÂ: «ªÔ Ò Ú Â ¤ Ì ¯ , È » ·  ΠÈÂ È Ó Ú ˜ ‡ Ô Ô Ù Î Ï · , Ô Ò Î 2 Û ∂ Ó ¿ Ì Ë ‰ Ù·˜ Ô‡ ˘·Ïfi ÙÔ ÂΛÓË Ô ÂÛ·È;» «Δ¿Í ÙË ÛÙÈÁ ˘, ÙÈ ÛÎ ÚÈ‚Ò˜ ‚Ú›ÛÎ Î · Ì ‡ Ô ¤ ‹ ¿  Î Ê . ÓÈ È˜  ÙÂÙ·È ÙÔ˘ ·¿  √ Luke Ú· Î·È Â˘Á fï˜ ÓÙËÛ · Ô ÈÔ ÁÚ‹ÁÔ Û fi · Û Ë Î ÓÙ Ú ¿ ;»  ÙÔ˘ › È‚Ò˜ ÛÙ · ÙÔÓ ¤Í˘ÓÔ Â Ô ‰¿Û · ÏfiÁÈ· ªÔ˘ οÓÂȘ « . · Û Î ‡ Ô˘ Ô · Ú Ô Ï  · ˜ Ô Ì Ò ˘ ı ˜ · Ù , Î fi Á ÓÔ È·Ù› ›¯ Ô˘ ÂÓÓ ÈÔ Ùfi ÁÚ ¿ Â Ì Â Û Â Ë Ô Î·Ù·Ï¿ Ô‡ÛÂ Û ∫¿ÙÈ ·Ó ÌÔ˘ ·¿ÓÙ ˘Ìfi. ‚ÂÈ ÙËÓ Î˘Ú ¿ÏÔÁÔ Û Î›ÓÈ˙ ·fi ı Î Ô Î ˘ È Ô ÙÔ fi Ï   ˆ ˘ Û Í fi Ó › Ú ·  ¤ Û . Ò ‚ ÙÔ ˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Î·È Û ÚÔÛ·ı . ÙË ‡ÚÈÂ, Ê˘ÛÈο Î , Ù· ÈÛ Ï ¿ ª « ÓÔ˜». Ó· Â›Ì·È ¤Í˘ Luke Jackson, Freaks, Ge eks and Asperger Syndro me, 2002


À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÕÛÂÚÁÎÂÚ. ∫¿ÔÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Î¿ÔÈ· fi¯È. ªÂÚÈο ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ›ӷÈ:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

∂›Ì·È ¢·›ÛıËÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ÛÙÔ Êˆ˜, ÛÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË. ¢Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì È¿ÓÔ˘Ó. ªÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔ˘ ÚÔηÏ› ¿Á¯Ô˜ ‹ ı˘Ìfi. ªÔÚ› Ó· Á›Óˆ Ôχ Â›ÌÔÓÔ˜ Û οÙÈ. ¢˘ÛÎÔχÔÌ·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, .¯., ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤Ïˆ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‚¿Ïˆ οÔÈÔÓ. 7. ¢˘ÛÎÔχÔÌ·È Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ Ù· ‰Èο ÌÔ˘.

μ¿Ï ÙÔ ÛˆÛÙfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘: «Γιατί δε μου το είπες; Πώς ήθελες να το ξέρω; Αν μου το έλεγες, θα το ήξερα. Αφού δεν το ήξερα, πώς περίμενες να έρθω;» Το πάρτι τελείωσε πριν από την ώρα του. Κάποια στιγμή είδα έναν Αγάπιο με τα χέρια στ΄ αυτιά του να τρέχει ανάμεσα στα καθισμένα στο πάτωμα παιδιά. «Αυτό το παιδί είναι πολύ άσχημο. Κοίτα, κοίτα τι φάτσα έχει. Δε μου αρέσει καθόλου». Όλο αυτό ο Αγάπιος το είπε δυνατά. Τα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα κατά ομάδες και στην κάθε ομάδα είχαν τοποθετηθεί με βάση το ύψος. Έπιασα τον Αγάπιο από το χέρι να επιβιβαστούμε. «Με πονάς. Με πονάς. Κοίτα πώς μου έκανες το χέρι!» «Φτιάχνω ρύζι με καρότα και καλαμπόκι». «Εμένα μου μυρίζει ψάρι. Μου μυρίζει ψάρι στα κάρβουνα». Με πλησιάζει και με ρωτάει αν κλαίω. Πώς του ήρθε πάλι αυτό; Επειδή με είδε λίγο σκεφτική;

ªÂÚÈο ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙË ÚÈÛÙÈο ·‰¤ÍÈÔÈ Ô˘ Ì ‹ ¿Á·ÚÌ ÔÚ› Ó·  Ô ‚ÏÂÌÌ· È Û Ù ¤¯Ô˘Ó: È ˜ ÎÈÓ‹Û ÙÈ΋ Â Â È ˜ · , ·ÔÊ ʋ(Ó· ‚ ÛÙ· Ì¿Ù ‡ÁÔ˘Ó Ù Ï¤Ô˘Ó È·), ¯ÚË Ë ÙÔ Û˘ÓÔ ÛÈÌÔÔ ÛÙËÓ ÔÌ ÌÈÏËÙ‹ ÈÔ‡Ó ÙÔ ÈÏ›· ÙÔ˘ Ù Ô › ˘˜ ‰ÈÔ Ë¯fi ˜ (›‰ÈÔ˜ Â·Ó·Ï ¯ÚˆÌ· ÙfiÓÔ˜ Ê ·Ì‚·Ófi ˆÓ‹˜), ̘ ÎÈÓ ‰ÂÓ Î·Ù ‹ÛÂȘ Ì ·Ï·‚·›Ó  ÙÔ ÛÒÌ Ô˘Ó ÙË (ÙÈ ı¤Ï · ÙÔ˘˜, ÁÏÒÛÛ· ÂÈ Ó· Ì Ù ·˜ ÂÈ Ô ˘ Û ¯ˆÚ›˜ Ó ÒÌ·ÙÔ˜ οÔÈÔ˜ · ÌÈÏ‹Û Ì ¤Ó· ÂÈ) ‚ϤÌÌ·

«Δεν έπρεπε να έχεις ετοιμαστεί για τη δουλειά;» «Δε θα πάω». «Κάθε Κυριακή πηγαίνεις δουλειά». Ο Αγάπιος άρχισε να φουντώνει.


(

(

∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÕÛÂÚÁÎÂÚ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οÔÈÔÈ Ó· ηٷÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.

μÚ˜ ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ¤˜ Î·È ‚¿Ï ✓ Ο Αγάπιος φόρεσε το πιο καλό του ύφος και απάντησε στον κύριο: «Η Παναγιώτα λέει πως όλα τα σούπερ μάρκετ είναι ίδια». «Αυτό το φαγητό μυρίζει σαν τουαλέτα!» είπε ο Αγάπιος με φωνή που ακούστηκε στα εφτά τραπέζια γύρω μας. Έδωσα μια φωτογραφία στον Αγάπιο. «Ευχαριστώ, Παναγιώτα», μου είπε. Έδειξα στον Αγάπιο το δωμάτιό του και εκείνος, για να με ευχαριστήσει, μου έκλεισε την πόρτα στα μούτρα! Κυριολεκτικά! «Όταν μου έδειχνε η κυρία Αφροδίτη πώς να γράφω το οκτώ, εγώ της έλεγα πως βρομάει...» Ο Αγάπιος άρχισε να θυμώνει. Κλότσησε το κάθισμα του οδηγού και κοπάνησε με τη γροθιά του το τζάμι. «Εγώ τους έχω όλους φίλους. Τους χαρίζω τα αγαπημένα μου μολύβια και όταν μου ζητάνε ένα μπισκότο τους το δίνω». Ο Αγάπιος κάθεται ήσυχος και στήνει ένα ένα τα στρατιωτάκια του σε θέση μάχης. Í‹ ÙÔ˘: ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢  ›  n a m Ù‹˜ Gary Nu √ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛ Ì¤Ó· Ù·Ó ÔÙ¤ ÁÈ· ‹ Ó Â ‰ ¿ Î ˆ˜ ÓÈ ˆ ¢Á ·Ó·Î¿Ï˘„·  Ù· · Ê Û ΔÔ Ó· Û˘˙ËÙ¿ fi Ú  Ș ªfiÏ Ô˘ ÛËÌ›Ô. Ì·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Ì ˘ ΢ڛˆ˜ ÛË Ô  , Ú Â ÁÎ Ú Â Ô˘˜. ÌÔ ÕÛ ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒ ¿ ˜ ˘ ¤¯ˆ Û‡Ó‰ÚÔ ÙÔ Â Ì ÛÂȘ ›Â˜ ÛÙȘ Û¯¤ ¿‚ˆ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ‰˘ÛÎÔÏ Û· Ó· Î·Ù·Ï ‡ Ô Ú Ô  Ì Ó Â fiÓÈ· ‰ Ú· ÌÔ˘ °È· ÔÏÏ¿ ¯Ú ÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÙÒ Ô ˙ · Ï · Ó · Û ‡ ıˆÚÔ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ì http://en ÚÔ. .wikipedia Â›Ó·È ÍÂοı· .org

/wiki/Ga ry_Numa n


Δ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ¤Í˘Ó· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Èηӿ. ∞ÚÎÂÙÔ› Â˘Ê˘Â›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚ› Ó· ›¯·Ó ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ. ∏ Â˘Ê˘˝· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÒıËÛË Ó· οÓÔ˘Ó ÛÔ˘‰·›· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ› Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

ñ ª∂ƒπ∫√π ¢π∞™∏ª√π ª∂ ™À¡¢ƒ√ª√ ∞™¶∂ƒ°∫∂ƒ Vernon Smith Satoshi Tajiri Heather Kuzmich Clay Marzo Dan Aykroyd Gary Numan Temple Grandin Bram Cohen Daniel Tammet

¡fiÌÂÏ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ 2002 π¿ˆÓ·˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ¶fiÎÂÌÔÓ Î·È Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Û ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ¡ÈÓÙ¤ÓÙÔ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ʈÙÔÌÔÓÙ¤ÏÔ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Û¤ÚÊÂÚ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜-ηıËÁ‹ÙÚÈ· ˙ˆÔÏÔÁ›·˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÂÊ¢ڤÙ˘ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÕÁÁÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜

¶ËÁ‹: Wikipedia, list of people with autism spectrum disorders en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_with_autism_spectrum_disorders

(

(


ñ I™Δ√ƒπ∫∂™ ¶ƒ√™ø¶π∫√Δ∏Δ∂™ ¶√À EXOYME THN Y¶√æπ∞ ¶ø™ ∂πÃ∞¡ ™À¡¢ƒ√ª√ ∞™¶∂ƒ°∫∂ƒ Hans Christian Andersen ¢·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Thomas Jefferson ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Albert ∂instein °ÂÚÌ·Ófi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ – ¡fiÌÂÏ º˘ÛÈ΋˜ Isaac Newton ÕÁÁÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜, ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Stanley Kubrick ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Jonathan Swift πÚÏ·Ó‰fi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Wolfgang Amadeus Mozart ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ Û˘Óı¤Ù˘

(

¶ËÁ‹: Wikipedia, Historical figures sometimes considered autistic en.wikipedia.org/wiki/Historical_figures_sometimes_considered_autistic

(

ªÔÚ›˜ Ó· Ì¿ıÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹, ·Ó ı¤ÏÂȘ, Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ Ì ÕÛÂÚÁÎÂÚ. ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· οÔÈÔ˘ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ·ÁÁÏÈο.

¿Ú¯ÈÛ ÚfiÌÔ˘ ‰ Ó Ùfi ˘ Û Ë ÙÔ˘ ÏfiÁÔ ·˘ Û Ô ˆ Ù Ó Á · È ¿ È ° ∏‰ ‘90. ·È Ù›· ÙÔ˘ Û·Ó ‹ Î Â È · Ú Î Ò Â Ó ‰ Á ÙË ˜) È ‰Â ÂÓ‹ÏÈΠÓıÚˆÔ ˜ ¿ ˆ › › Ú Ô ˘ Ï Î Ï Ô ˘Ó ( ÁÓˆÚ›˙Ô Â ÂÚ. ‰ · Ì ÛÂÚÁÎ ·Îfi ˜. Õ Ô Ì Ô ÂÓ‹ÏÈÎÂ Ó‰Ú ‡ Â Û Û È Ô · Ù Î Ô˘Ó ‰Â Á›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ ÛÂÏ›‰· Ú› Ó· Ô Ë  Ù Ì ‹ Ù Ë ˆÛ È ÂÓ Û’ ·˘ ∏ ‰È¿ÁÓ ¿Ú¯ÂÈ ›ÛÎÔÓÙ· Ú ˘ ‚ ˘ Ô ˘ Ô  Ù· · Ú› ™ÙË Ï›Û Û ¿ÙÔÌ ¿ Ú Ô ›Â˜ ÌÔ Ê Ú · Ô Ó Ê · Ô È Ú ˜ ÏË Á›ÓÂÙ· ˘Ô. ÛfiÙÂÚÂ Û È Ú ‰È·‰›ÎÙ Â Ô ¶ Ù . ‹ fi  ˆ ˙ ÂÈ · Ó· ¿Ú ˜ Ô È Ô  ¿ Î


ñ ª∞£∂ ∞∫√ª∞ ¶ø™: ΔÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ã·Ó˜ ÕÛÂÚÁÎÂÚ, ¤Ó·Ó ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi ·È‰›·ÙÚÔ Ô˘ ÙÔ ÂÓÙfiÈÛ ÚÒÙÔ˜. ∞ÚÎÂÙÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ›¯Â Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ·˘Ùfi!

ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ۇӉÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ, Û‡Ìʈӷ Ì οÔÈÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ·Ó·ÏÔÁ› Û 1 ÛÙÔ˘˜ 250 (ÌÔÚ›˜, ·Ó ı˜, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÛ· ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ÕÛÂÚÁÎÂÚ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜).

ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ηÓÔÓÈο Û¯ÔÏ›· Δ· ·È‰È¿ Ì ۇӉÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞ÚÎÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ¤ÁÈ· ‹ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ Û ÎÔÏ

ÙÔÌ›·, °È· Û˘Ó ÔÈ ˆ ÔÈ ¿ÓıÚ ÁÎÂÚ ÂÚ Ì ÕÛ Ù·È ÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ ie). sp ¿ÛÈ (a


∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜! ΔÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ!

(

«ªË ‚È¿˙ÂÛ·È, ÌfiÏȘ ‹Ú· ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·. ΔËÓ Í¯¿Û·ÌÂ, Î·È ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ!»

(

™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÚfiÛˆ·. ∂ÁÒ Î·È Ë ¶·Ó·ÁÈÒÙ·. ∞Ó Î·È Í¤Úˆ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÁÈ· ̤ӷ, ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· Ô‡ÌÂ Î·È Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó:

ΔÈ Í¤ÚÂȘ ÁÈ· ̤ӷ; ................................................................................................... .................................................................................................. .................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................

∏ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ·ÊÔ‡ ·Ô¯ˆÚ›ÛÙËΠÙÔÓ ∞Á¿ÈÔ, ‹Á ‰È·ÎÔ¤˜ Û’ ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÛ›. ∞fi ÂΛ ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÌÈ· οÚÙ·. ΔÈ Ï˜ Ó· ÙÔ˘ ¤ÁÚ·ÊÂ; (¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì ›ÛÂȘ ˆ˜ οÙÈ ı˘Ì¿Û·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·!) .............................................................................................. .............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................ ............................................................................................ ...........................................................................................


Ô Â›Ù ÛÙ ‰ · Ó Ë ‚›ÓÙÂÔ Ù ·ÎfiÌ ªÔÚ› ӉȷʤÚÔÓÙ· Ô. ‡Ó‰ÚÔÌ e youtub ¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û ·Ê Ô˘ ·Ó


ñ Δ𠪶√ƒø ¡∞ ¢π∞μ∞™ø, T𠪶√ƒø ¡∞ ¢ø; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÛÔ˘. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ï›ÛÙ· Ì ‚È‚Ï›· Î·È Ù·Èӛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ.

ñ ª·ÚΠÿÓÙÔÓ, ¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ Û·ÏÔ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜ ·fi 13+ ñ Jude Welton, Can I tell you about asperger syndrome? A guide for friends and family, Jessica Kingsley Publishers ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¶ÏËÛ‹, ¢ÂÓ Â›Ì·È Ù¤Ú·˜, ÛÔ˘ Ϥˆ!, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜ (ΔÔ Í¤Úˆ ˆ˜ ÙÔ ‰È¿‚·Û˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Í·Ó·‰È·‚¿ÛÂȘ!) ñ Marianne Kaplan, The boy inside, 2006, ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ¤Ó· ·È‰› Ì ۇӉÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ

√È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο): ñ ñ ñ ñ ñ

Tony Attwood, ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ – ¤Ó·˜ Ï‹Ú˘ Ô‰ËÁfi˜, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù· Susan Ashley, 275 ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ, ÂΉ. ¶·Ù¿Î˘ Catherine Faherty, ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ̤ӷ;, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù· Luke Jackson, Freaks, Geeks, and Asperger Syndrome, Jessice Kingsley Publishers Daniel Tammet, Born on a blue day: Inside the Extraordinary Mind of an Autistic Savant, Paperback ñ Liane Holliday Willey, Pretending to Be Normal: Living With Asperger's Syndrome, Paperback ñ Mozart and the Whale, 2005, ÛÎËÓÔıÂÛ›· Peter Naess


ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ¢ÂÓ Â›Ì·È Ù¤Ú·˜, ÛÔ˘ Ϥˆ! ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ. √ ‹Úˆ¿˜ ÙÔ˘, Ô ∞Á¿ÈÔ˜, ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ·˘Ùfi. ÿÛˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙·Ù ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÈÓ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ™ÎÂÊًηÌ ӷ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ηχÙÂÚ· ÙÔÓ ‹Úˆ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ı˘ÌËı›˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ÛÔ˘ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, fiˆ˜ ÛÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ªÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi, ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·Ô‡, Ù˘ ÓÔÓ¿˜ ‹ Ù˘ ı›·˜. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ, οÔȘ ı· ÁÂÏ¿ÛÂȘ, ¿ÏϘ ı· ·›ÍÂȘ, ı· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ, Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÔÙ¤ Ó· ÌË ‚·ÚÂı›˜! ∞Ó Û˘Ì‚Â› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ÌË Ì·˜ ÙÔ ÂȘ. °Ú¿„‘ ÙÔ ÛÙÔ http://deneimaiterassouleo.blogspot.com/ ∂Λ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ Î·È ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.

μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·: Tony Attwood, ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÕÛÂÚÁÎÂÚ – ¤Ó·˜ Ï‹Ú˘ Ô‰ËÁfi˜, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù· Catherine Faherty, ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ̤ӷ; ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù· Luke Jackson, Freaks, Geeks, and Asperger Syndrome, ÂΉ. Jessica Kingsley Publishers μrenda Smith Myles & Jack Southwick, Asperger Syndrome and difficult moments, ÂΉ. Autism Asperger Publishing Company

*To ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¤ÁÈÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∂ϤÓ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘. ΔËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ. ΔÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˆÏ›ٷÈ. ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ. ∂›Ó·È Â›Û˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.kedros.gr.

Profile for Kedros Publishers

Παναγιώτα Πλησή - δεν είμαι τέρας σου λέω!  

εκπαιδευτικό υλικό

Παναγιώτα Πλησή - δεν είμαι τέρας σου λέω!  

εκπαιδευτικό υλικό

Profile for kedrospbl
Advertisement