Keceli Hírek - 2022. július

Page 1

Látogatás testvérvárosunkban

Fent a csúcson

Ha nyár, akkor tábor

Keceli Szüreti Nap

Keceli Hírek INGYENES www.kecel.hu

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2022. július

Megyei bajnok a Kecel FC U16 Hátsó sor (balról):

Csikós Dávid, Fejes Máté, Vancsik Zsombor, Györgye Zalán Nikolasz, Sendula Norbert, Vörös Ákos, Béleczki Dániel, Herczeg Róbert – edző Első sor:

Bobek Gergő Péter, Sára Gábor, Nagy Kristóf, Kolompár Norbert, Farkas Márk, Horváth Gábor CIKK A 14. OLDALON


SOK BOLDOGSÁGOT!

A

H Ó N A P

V E RS E

FITÓ ICA

Jó tanács Tárd ki ablakaid A nyár illatának A szíved is tárd ki Szeretetsugárnak!

Engedd be a szépet, Mit az élet nyújthat Ó, ne fordíts hátat Semmiféle újnak!

Életed csak egy van, Minden perce fontos. Fogadd hát nyitottan, Mit kínál a jó sors!

Benedek-Kelemen Krisztina és Benedek József

Szojka-Zsember Anikó és Szojka József

PROGRAM

Birkafőző verseny Ideje: szeptember 17. Helye: Hatvani Szabadidőpark A program a következő lap­ számunkban lesz olvasható!

Szüreti nap Ideje: augusztus 27. Helye: Városközpont

2


2022. július

Keceli Hírek

KEDVES KECELIEK! A lapzártánkkor még előttünk álló augusztus hónapot a Keceli Szüreti Nap megrendezésével szeretnénk zárni, melyhez várjuk jelentkezéseiket felhívásainkra, segítségüket programjaink előkészítésében, és természetesen majd részvételüket, hogy a nyár végén valódi közösségi programot rendezhessünk. Felhívásainkat a 2. oldalon találják. A hagyományok szerint számítunk a keceli intézmények és közösségek aktív közreműködésére a megvalósításban. Külön kö-

szönöm a Lovas Klub, a Patachich Borrend és a Polgárőrség helytállását, akikre e napon különösen sok feladat hárul, de hálás vagyok valamennyi fellépőnek, közreműködőnek, támogatónak is. A koncertek és a diszkó erős hanghatással járnak, melyek viseléséhez kérjük türelmüket, megértésüket, hiszen a város évente egyszer rendez nagy, kültéri rendezvényt. A FLORA Virágfesztivál megrendezését is tervezzük december első hétvégéjére, de – érthetően –

bizonytalanok vagyunk a körülményekkel kapcsolatban. Felhívásainkat augusztus közepén a szokásos módon közzé tesszük, és reméljük, hogy az őszi járványügyi, biztonsági, jogszabályi keretek megismerése után az idei évben már valóban, két esztendő kihagyás után ismét megvalósulhat. Köszönjük tehát rendezvényeinkkel kapcsolatos megértésüket, támogatásukat és szeretettel várjuk Önöket a közös ünneplésre. Haszilló Ferenc polgármester

LÁTOGATÁS TESTVÉRVÁROSUNKBAN

Az elmúlt időszakban a német testvérváros, Schwarzenbruck meghívásának tett eleget egy ki­ sebb létszámú keceli delegáció. A Haszilló Ferenc polgármes­ ter által vezetett küldöttség tag­ jai a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, a tűz­

oltóság vezetője, önkormányzati képviselők és – a német kap­ csolat ápolásában részt vevő – hivatali munkatársak voltak. A meghívás apropóját az adta, hogy a vírushelyzet miatt a 2021-ben 30 éves testvérvárosi évfordulót személyesen nem tudták meg­ ünnepelni, így Schwarzenbruck jelenlegi polgármesterével, Markus Holzammerrel sem ta­ lálkozott még Haszilló Ferenc polgármester. A hétvégén mind a 4 testvérvá­ rosát – Kecel mellett Gufidaun, Geyer és Urettxui – fogadta Schwarzenbruck. A pénteki ér­ kezéskor a városházán köszön­ tötték a delegációkat, majd a hagyományos búcsú keretében a Kärwa-sátorban zajlott az este. Szombat délelőtt került sor a ta­ lálkozó hivatalos aktusára, ahol a polgármesterek megszólalásai

után a testvérkapcsolatok meg­ erősítésére került sor, majd aján­ dékokat adtak át egymásnak a települések. Haszilló Ferenc pol­ gármester beszédében megem­ lítette a közelmúltban elhunyt Albrecht Frister örökös polgár­ mestert és Hans Schönweiß díszpolgárt, Reinhard Löhnert és Wilhelm Baldot, akik a mai napig a legtöbbet látogatnak hozzánk és támogatásukkal se­ gítenek, Norbert Reh és Bernd Ernstberger egykori polgár­ mestereket, valamint köszön­ tötte és a decemberi FLORA Virágfesztiválra invitálta meg a jelenlegi polgármestert, Markus Holzammert. Délután a vendég­ látók nürnbergi kirándulással kedveskedtek a vendégeknek. Vasárnap a keceli delegáció ko­ szorút helyezett el Albrecht Frister és Hans Schönweiß sír­

jánál. A kegyeletnyilvánítás után túrára indultak a Schwarzachszurdokon keresztül az ünnepi sátorhoz, ahol az ökumenikus istentiszteletet követően búcsút is vettek a vendéglátóktól. A két polgármester kölcsönösen megerősítette szándékát, hogy kapcsolatukat a világ változá­ saihoz, kihívásaihoz alkalmaz­ kodva a jövőben is fenntartani és működtetni szándékoznak. Haszilló Ferenc polgármes­ ter ezúton is köszönetet mond mindazon keceli lakosoknak, akik annak idején és jelenleg is részt vállalnak a kapcsolattar­ tásban, és reméljük, a jövőben is lesz lehetőség egymásnál tett látogatásokra, baráti találko­ zásokra mindkét településen. A schwarzenbrucki polgárok üdvözletüket küldik Kecel város lakosainak.

Augusztus 20-án (szombaton) 9 órakor ünnepi szentmise és kenyéráldás lesz a Szentháromság-templomban, melyre tisztelettel várunk mindenkit. Kecel Város Önkormányzata – Római Katolikus Plébánia, Kecel

3


Önkormányzat

Keceli Hírek

2022. július

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET 1. A pályázat célja Az érettségi vizsgán, valamint a szakmájukban kiemelkedő tanul­ mányi eredményt elérő keceli fiata­ lok szorgos és kitartó munkájának elismerése. 2. A pályázók köre A pályázatra azok a Kecel város te­ rületén állandó lakóhellyel ren­ delkező tanulók jelentkezhetnek, akik 2022-ben a 21. életévüket még nem töltötték be és a középvagy emelt szintű érettségi vizsgát 2022. május-június hónapjában jeles vagy kitűnő eredménnyel tet­ ték le, vagy a szakképző intézményt a 2022. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel végezték el, illet­ ve a 2021/2022. évi Országos Szak­ mai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést értek el. 3. A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályázat a www.kecel.hu oldal­ ról letölthető, valamint a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal por­ taszolgálatánál igényelhető nyom­ tatványt kitöltve és aláírva, papír alapon, a Keceli Közös Önkormány­

zati Hivatalhoz (6237 Kecel, Fő tér 1., fsz. 2. iroda) kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 31. A pályázat kötelező mellékletei: a) Személyazonosító igazolvány másolata b) Lakcímet igazoló hatósági igazol­ vány másolata c) Érettségi bizonyítvány/ A szak­ képző intézmény elvégzését igazo­ ló bizonyítvány/ Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szak­ ma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést igazoló okirat má­ solata A pályázati nyomtatvány csak a fent meghatározott kötelező mel­ lékletekkel együtt érvényes, va­ lamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és elutasításra kerül, csakúgy, mint a határidőn túl benyújtott pályáza­ tok. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 4. Adatkezelés A pályázó pályázata benyújtásá­ val büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati nyomtat­ ványon és mellékleteiben az álta­ la feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi,

hogy amennyiben a pályázati nyomtatványon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő ada­ tokat tüntet fel, úgy a pályázata ki­ zárható. A pályázó pályázata benyújtásá­ val hozzájárul ahhoz, hogy a pá­ lyázati nyomtatványon rögzített személyes adatait Kecel Város Ön­ kormányzata és a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántar­ tásba vegye és kezelje. 5. A pályázat elbírálása A beérkezett pályázatokat a Kul­ turális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el a benyújtási ha­ táridőt követő 30 napon belül. A pályázó az elbíráló szerv dönté­ se ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. 6. Értesítés a pályázati döntésről A Kulturális, Sport és Idegenforgal­ mi Bizottság meghozott döntéséről papír alapon értesíti a pályázókat. 7. A támogatás mértéke A jeles osztályzatot elérő érettsé­ gizők, a szakképző intézményt a 2022. évben nappali tagozaton

jeles eredménnyel elvégzett tanu­ lók, valamint a 2021/2022. évben Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Ta­ nulója Versenyen 1-10. helyezést elérők 40.000,- Ft értékű, a kitűnő­ re érettségizők 50.000,- Ft értékű ajándékutalvány formájában adott egyszeri juttatásban részesülnek. Jelen támogatás alkalmazásában kitűnő osztályzat alatt a valamen�­ nyi érettségi vizsgatárgyból jeles eredménnyel végző, jeles osztály­ zat alatt a vizsgatárgyak osztály­ zatainak 4,5 feletti átlagával végző tanulókat értjük az érettségizettek tekintetében. Az érettségit nem adó szakképző intézmény elvégzésének érdem­ jegyét a szakmai bizonyítvány iga­ zolja. Az ajándékutalványokat Kecel Város Polgármestere ünnepélyes keretek között, előreláthatóan a 2022. évi Flora Virágfesztiválon adja át. 8. Lebonyolítás A pályázat lebonyolításával össze­ függő feladatokat a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya látja el.

ÚJABB DÖNTÉSEK Képviselő-testületi ülést tartottak június 29-én reggel, ahol az új vezetők kinevezése mellett a gyermekek és a fiatalok támogatása is napirendre került. Ferróné Mencsik Ritának 2020ban szavaztak bizalmat két évre a Városi Könyvtár és Művelődé­ si Ház igazgatói pozíciójában. Ez a megbízatás most lejárt, így újra meg kellett hirdetni az állást,

4

amelyet egyedül a jelenlegi igaz­ gató pályázott meg. Kinevezése ezúttal öt évre szól. A 2022. évben kitűnő vagy jeles érettségi vizsgát tett, szakkép­ ző intézményt nappali tagoza­

ton jeles eredménnyel végzett, valamint a 2021/2022. tanév Or­ szágos Szakmai Tanulmányi Versenyén és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyén 1-10. helye­ zést elért tanulók számára pályá­ zat útján támogatást nyújt Kecel Város Önkormányzata. Az önkormányzat 2017-ben ve­ zette be az érettségi vizsgán, valamint a szakmájukban ki­ emelkedő tanulmányi eredményt elérő keceli fiatalok szorgos és ki­ tartó munkájának elismerésére a támogatást ajándékutalvány for­ májában. A Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság 2017. évben 14, 2018. évben 8, 2019. évben 11, 2020. évben 8, míg a 2021. évben 2 tanuló teljesítmé­

nyét találta elismerésre méltó­ nak. A 2022. év költségvetésében 320 000 Ft-ot különítettek el erre a nemes célra. Kecel Város Önkormányzat Óvo­ dájában és Bölcsődéjében a 2022/2023-as nevelési évben, • a Kalocsai u. 4-6. sz. alatti feladatellátási helyen 4 cso­ port, 100 fővel, • a József A. u. 6. sz. alatti feladatellátási helyen 3 cso­ port, 68 fővel, • az Óvoda u. 12. sz. alatti feladatellátási helyen 4 cso­ port, 100 fővel, • a Szilosi u. 62. sz. alatti feladatellátási helyen 2 cso­ port, 32 fővel indítható. Forrás: vira.hu


2021. május 2022. július

Keceli Hírek

Közösség

A TALÁLKOZÁS ÖRÖME

A Magyar Apostoli Egyház kece­ li gyülekezetében második alka­ lommal került megrendezésre az elszármazottak találkozója. A rendezvényen többnyire azok

vannak együtt, akik korábban a gyülekezet tagjai voltak, de mára szolgálatuk már más település­ re szólította őket. Július közepén közel 130 fő fogadta el a meghí­

vást, amely közös ebéddel, be­ szélgetéssel zárult. Köszöntő gondolatokat mondott Haszilló Ferenc polgármester és főtiszte­ lendő Fekete Szabolcs plébános atya is. „Nincs jobb, mint közösségben lenni azokkal, akikkel megélhe­ tem életem legmélyebb gazdag­ ságát, Isten szeretetének örömét! Minden szép találkozásban sze­ retet van, és ez tölti be szívünket reménnyel és örömmel. A mi éle­ tünk öröme és ereje is a találko­

zásainkban van. A találkozás mindig megerősít, és új utakon indít el. Itt születik a kö­ zösség. Keresztény életünk, családjaink, gyülekezeteink életének is a ta­ lálkozásban és a közösségben van a valódi erőforrása. Ha meg­ szólított az Isten, ha megéltem örömét, akkor el kell indulnom testvéreim felé, hogy a közössé­ günkben szolgáljuk egymást” – foglalta össze a találkozó lényegét Radva Zoltán lelkipásztor.

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐT KERESNEK A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye 6237 Kecel, Fő tér 1. Ellátandó feladatok: A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meg­ határozott feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közterület használatának, a köz­ területen folytatott engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevé­ kenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Az önkormányzati rendeletek közterülethez kapcso­ lódó szabályainak betartatása. A közterület rendjére és tisztasá­ gára vonatkozó jogszabály által előírt jogellenes tevékenység meg­ előzése, megakadályozása, meg­ szüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés az épített és ter­ mészeti környezet védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogsza­ bályok végrehajtásának ellenőrzé­ sében. Közreműködés állategészségügyi, ebrendészeti és környezetvédelmi feladatok ellátásában. Közreműködés a társadalmi bűn­ megelőzési feladatok megvalósítá­ sában, a közbiztonság és a közrend védelmében.

A gyomnövényes, gazos ingatlanok felderítése, az allergiát okozó gyo­ mok elterjedésének megakadá­ lyozása, a mulasztókkal szembeni eljárás kezdeményezése. Jogállás, illetmény és juttatások: Jogállására, az illetmény megálla­ pítására és a juttatásokra a közszol­ gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata irányadó. Pályázati feltételek: • Magyar állampolgárság • Cselekvőképesség • Büntetlen előélet • Közszolgálati középiskolai vég­ zettség; vagy középisko­ lai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középisko­ lai végzettség és közterület-felü­ gyelői vizsga • B kategóriás jogosítvány • Felhasználói szintű MS Office is­ meretek (irodai alkalmazások) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • közterület-felügyelői vagy hason­ ló munkakörben szerzett leg­ alább 1 év szakmai tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes, fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdé­ sében és 1. mellékletében, va­ lamint a Kttv. 5. mellékletében foglaltak figyelembevételével • képesítést igazoló dokumentu­ mok másolata • három hónapnál nem régebbi er­ kölcsi bizonyítvány • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ában megha­

tározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályáza­ ti eljárással összefüggő kezelé­ séhez hozzájárul • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-té­ teli kötelezettség vállalásáról A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálá­ sát követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Beros And­ rás jegyző nyújt, a 06-70/339-0599-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton: a pályázatnak a Kece­ li Közös Önkormányzati Hivatal cí­ mére történő megküldésével (6237 Kecel, Fő tér 1.). Kérjük a boríté­ kon feltüntetni a pályázati adatbá­ zisban szereplő azonosító számot: KEC/44-34/2022, valamint a mun­ kakör megnevezését: közterületfelügyelő. Elektronikus úton: a jegyzo@kecel. hu e-mail címre megküldve. Személyesen: a Keceli Közös Ön­ kormányzati Hivatal (6237 Kecel, Fő tér 1.) 1. irodájában adható le. A pályázati eljárás, a pályázat elbí­ rálásának módja, rendje: A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. Sze­ mélyes meghallgatásra csak a be­ nyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. Minden pályázó írásban értesítést kap az eredményről. A

pályázat kiírója fenntartja a pályá­ zat eredménytelenné nyilvánítá­ sának jogát. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kecel város honlapja (www.kecel.hu) - 2022. augusztus 1. Kecel város facebook oldala - 2022. augusztus 1. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató a kinevezés első 6 hónapjára próbaidőt köt ki. A pá­ lyázó a pályázat benyújtása előtt ezúton kap tájékoztatást szemé­ lyes adatai kezeléséről. A szemé­ lyes adatok kezelője: Keceli Közös Önkormányzati Hivatal, az adatke­ zelés célja: a közterület-felügyelői tisztségre megfelelő pályázó kivá­ lasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájá­ rulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását kö­ vető 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok tör­ lésre kerülnek. A személyes ada­ tokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai meg­ valósításában közreműködő köz­ tisztviselők, illetve a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoz­ tatás: a pályázó kifejezett nyilatko­ zatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, illetve részletesebb adatkezelési tájékoztatást kérhet. A pályázó a munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kecel.hu honlapon szerezhet. 5


Közösség

Keceli Hírek

2022. július

ÖSSZEFOGÁS A VÉDELEMÉRT A Kiskunhalason kialakult er­ dőtűz oltásánál és utómunká­ latainál a Kecel Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület több tagja is jelen volt – Sára Rozália, Móni Sándor, Sára Péter, Tóth Judit, Tóth Bence, Falus László, Falus Ákos, Dobár László –, és odaadó munkájával segítette a kivezé­ nyelt tűzoltókat. A tűzeset V. kiemelt besorolást

kapott és több helyszínről is ve­ zényeltek át egységeket. A Kecel Önkormányzati Tűzoltó Pa­ rancsnokság állománya felsőbb utasításra két perces riasztható­ ságot kapott, valamint működé­ si területén kívül eső települések tűzoltási, műszaki mentési tevé­ kenységét is elrendelték részükre. Travnik János parancsnok

I. KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI TŰZOLTÓ TÁBOR A kunbaracsi gyermeküdülő adott helyszínt július 17-23. kö­ zött az I. Kárpát-medencei tűz­ oltó tábornak, a kerekegyházi Jövő a Kezünkben Ifjúsági Ha­ gyományőrző és Önkéntes Tűz­ oltó Egyesület, valamint az Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében. A Kecel Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében és éves prog­ ramjában többször megjelenik a kunbaracsi tábor, hiszen az ifjú­ ság kedvelt helye. Szabó László szervezésében idén több mint 60 fő Kárpát-me­ dencei (erdélyi és vajdasági), to­ vábbá magyarországi gyermek vehetett részt. A tábor célja, hogy a résztvevő határon túli és helyi fiatalok barátságot kösse­

nek, valamint megismerhessék és átadhassák egymásnak a tűz­ oltó hagyományokat. A gyerekek az első nap megis­ merték a tűzoltással kapcsolatos elméleti alapokat, az ezt követő napokban pedig a gyakorlatban is elsajátíthatták azokat. Tömlő­ kezelést, vizes szerelést, tűzol­ tást. A megszerzett tudást nyílt nap keretében a jelen levő ér­ deklődők, illetve a média részé­ re bemutatták. A Kecel Város Önkéntes Tűzol­ tó Egyesület felszerelésekkel és szakmai támogatással nyújtott segítséget. Travnik János tűz­ oltóparancsnok megbízásából Sára Péter önkéntes tűzoltó szá­ zados – mivel a táborhoz több szál is kapcsolta – a hét több

napján is részt vett a tábor lebo­ nyolításában. Az egyesületünk által biztosított – gyakorlások­ hoz elengedhetetlen – eszközö­ ket, kismotorfecskendőt és az egyik gépjárműfecskendőt is ő juttatta el Kunbaracsra, vala­ mint színvonalas szakmai mun­ kájával segítette a szervezők munkáját. További segítőként

jelen volt Berta Anikó, Sára Rozália, Sárvári Máté, Balla Zoltán, Móni Sándor. A táborban résztvevő keceli if­ júsági tűzoltók: Sára Gábor mb. rajpk., Kósa Patrik, Kovács Péter Dániel, Márk Gitta, Sára Bernadett és Sára Lili. Travnik János parancsnok

ÖSSZEFOGÁS A HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEKÉRT A keceli önkormányzat képvi­ selő-testületének tagjai időről időre szerveznek olyan társadal­ mi munkát, ami a város egy-egy közösségi helyét, intézményét gazdagítja, szépíti és hozzájá­ rul a lakosság életkörülményei­ nek jobbá tételéhez. A kivitelezés során a képviselők maguk is talics­ kát, lapátot ragadnak, és a város­ gazdálkodási csoport dolgozóival, valamint önkéntes segítőkkel, fel­ ajánlókkal együtt valósítják meg

6

a beruházást. Ilyen alkalmak vol­ tak az elmúlt két évben a múze­ um terasztetőjének kialakítása, a KTSZ előtti kocsibeálló és a volt bölcsőde helyiségének betono­ zása, a buszmegálló és a Liget forgógömbös szökőkútjának be­ indítása és a két park – Szent László, Ősök parkja – kialakítása. Július közepén, egy szomba­ ti napon újabb közösségi össze­ fogásra került sor: a Dobó István és a Móricz Zsigmond utca sar­

kán betonozták le a szelektív hulladékgyűjtők helyét, előse­ gítve ezzel a kulturált környezet kialakítását. A munkálatokban Haszilló Ferenc polgármester mellett Agócs Ákos és Bányászi Gábor képviselők, Fejes Máté, a kulturális bizottság tagja, Fekete Szabolcs plébános, Flaisz József, Dobos Károly vállalkozók és Kiss Csaba, a helyi értéktár bi­ zottság elnöke vett részt. Az önkormányzat ezúton is arra kéri a lakosságot, hogy a hul­ ladékgyűjtő szigeteket ren­ deltetésszerűen használják. A városgazdálkodási csoportnak szinte naponta jelent plusz mun­ kát az ezekkel kapcsolatos rend­ rakás. A gyűjtő mellé ledobált, nem oda való lomok, összeöm­ lesztett csomagok eltakarítása miatt az előre eltervezett mun­ káikat teszik félre és takarítják

más szemetét. Hasonló problé­ mák miatt számtalan településen felszámolták már a hulladék­ gyűjtő szigeteket, ezért a saját érdekünk, hogy Kecelen erre ne kerüljön sor.


2021. május 2022. július

FENT A CSÚCSON Nagy vállalkozásra szánta el magát az idei nyáron Benedeczki Tamás. Tanzániába utazott, nem kisebb feladatra, mint megmászni a Kilimandzsáró 5895 m-es csúcsát. Utazásáról, kihívásairól kérdeztük. • Köztudott, hogy sokat járod a természetet, szeretsz túrázni, hegyet mászni. Mi alapján döntöd el, hogy mi lesz az úti cél? A természetjárás szeretete már gyerekkorom óta az életem egyik szerves része. Általános is­ kolás koromban a nagymamám, aki a helyi általános iskolában tanított, sokat vitt túrázni, ez a kedvtelés azóta is megmaradt. Az élet aztán – talán nem is vé­ letlenül – úgy hozta, hogy a fe­ leségemmel a természetjárás, hegymászás a közös hobbink lett, sokat túráztunk/túrázunk közösen, és igyekszünk a gyer­ mekeinket is a természet szere­ tetére nevelni. Hogy mi lesz az úti cél, az függ a rendelkezésre álló időtől, energiától stb. Szá­ momra egy kellemes séta a csa­ ládommal a tüskösi-fenyvesben, a homokbuckák között ugyan­ olyan feltöltő és pihentető tud lenni, mint egy erdélyi- vagy egy magashegyi túra. • A Kilimandzsáró előtt melyik volt a legmagasabb hegy, amit megmásztál? 2015-ben sikerült feljutnom a Mont Blanc-ra (4807 m), majd 2016-ban az Elbruszra (5642 m). Néhány évig a túraveze­ tés feleségemmel közös külde­ tésünk lett, majd az ezt követő években inkább baráti- és csa­ ládi túrákat szerveztünk bel­ földön és Erdélyben. 2019-ben egy keceli barátommal meg­ másztunk egy tiroli 3450 m-es csúcsot (Kreuzspitze), de ilyen

magasságban azóta nem jártam. A Covid-helyzet enyhülésével most nyílt rá lehetőség, hogy egy régi álom megvalósuljon. • Mindig is készültél a Kilimandzsáró meghódítására, vagy később döntötted el, hogy nekivágsz? A Kilimandzsáró mindig is von­ zott. Amikor elkezdtem maga­ sabb hegyekre járni, ott volt a bakancslistán, hogy egyszer jó lenne megmászni. Az Elbruszmászás után is azt mondtam, hogy ez a hegy még úgy érzem vár rám. 2 évvel ezelőtt nyárra volt betervezve a mászása. Tehát mondhatjuk, hogy váratott még így is magára, de a Covid-helyzet akkor nem tette lehetővé a kiuta­ zást. Idén év elején realizálódott, hogy lehetőség lesz megpró­ bálni, és egy hosszú felkészülés vette kezdetét. • Milyen felkészülést igényel egy ilyen volumenű hegymászás? Bár az utóbbi években inkább kisebb mászásokban, túrák­ ban vettem csak részt, a spor­ tolás az életem része maradt. Rendszeresen futok, kerék­ pározok, teljestménytúrázok. Nagy élmény volt például ta­ valy októberben keceli barátok­ kal a SPAR Maraton teljesítése. A futás a kardióedzés szempont­ jából nagyon hasznos, és inkább hosszabb távokon, de nem ma­ ximális intenzitással ajánlatos futni, hogy a szervezet szokni tudja a magasabb pulzusszámot, amit egy magas hegyen az oxi­ génhiányos környezet jelent, így én is főleg így készültem. A nagy magasságot pedig szokni kell! Ebben a magasságban, 5-6000 méteren, a légköri oxigén a ten­ gerszinti 40-50%-a csak, ehhez a szervezetet fel kell készíteni. Előzetesen ezért is töltött el a csapatunk több napot 3500 mé­

teres magasságban Ausztriában, akklimatizációs céllal. • Mi volt számodra a legnagyobb kihívás a túra alatt? Egyértelműen a nagy magasság okozta oxigénhiány. Sok helyen talán méltatlanul is lebecsülik a Kilimandzsárót, mert valóban nem egy technikás mászás, mint például a Mont Blanc, de nagyon hosszúak az egyes napi adagok. Az utolsó napi etap első fele na­ gyon meredek és nehéz. 6 nap alatt értünk fel a csúcsra, tuda­ tos, lassú tempóban. Számomra egyértelműen a Kibo-hut (4750 m) és a Gilmans-pont (5684 m) közötti nagyon meredek, sziklás, törmelékes rész volt a legnehe­ zebb szakasz. Innen a kráter pe­ remén még két és fél óra a csúcs, de ott az ember már érzi, hogy ez sikerülhet. A légszomj és az erős fejfájás azért nagyon megviselt, így a csúcson csak pár percet töltöttem és indultam is vissza. Bizonyára óriási öröm és elége­ dettség egy ilyen nagyszabású erőpróba teljesítése. Milyen ér­ zésekkel, tapasztalatokkal gaz­ dagodtál általa? A mászás – szerintem – mindig egy zarándokút is egyben, hi­ szen nem igazán a csúcs a fon­ tos, hanem az oda vezető út, amin többször is szembekerül a mászó önmagával. A csúcstáma­ dás hajnali órái a nagy hidegben és a sötétben szerintem egy ön­ ismereti képzésnek is beillettek.

Egyik kedvenc idézetem Kurt Diembergertől való, aki szerint „nincsenek leküzdhetetlen aka­ dályok, csak emberek, akik nem hisznek az akadályok leküzdé­ sében”. Amikor a testünk már jelzi, hogy elég, akkor fejben na­ gyon ott kell lenni, hogy elérjük a célt és ezáltal sokat fejlődünk is. Másrészt a helyi, tanzániai kultúra megismerése is elgon­ dolkodtatja az embert, hogy mik a prioritások egy maszáj benn­ szülött törzs életében és ehhez képest az európai embernek. • Van már újabb cél, amit kitűztél magadnak? Egyelőre nincs. A csúcson állva (5895 m) és onnan lejőve is azt éreztem, nekem valószínűleg ez volt a csúcs magasságilag. Ennél magasabbra mászni már olyan szintű felkészülést és lemon­ dást igényelne más dolgokról, hogy pillanatnyilag nem tar­ tom reálisnak (persze az Acon­ cagua egy nagyon szép hegy…). 1-2 db 5000 méteres csúcs azért még elképzelhető lehet pár év múlva (pl. Ararát), de jelenleg a családomra és a gyerekeimre szeretném a szabadidőm túlnyo­ mó részét fordítani. Tőlük így is nagy feladat volt, hogy 14 napig nélkülözniük kellett. Hálás va­ gyok nekik és mindenkinek, aki szorított, bíztatott, imáiban hor­ dozott, hogy ez a mászás siker­ rel járjon. Hála és köszönet van bennem! 7


Diákélet

NÉMET TÁBOR LIPTÓDON Július 4-8-ig 20 tanuló táboro­ zott egy Baranya megyei tele­ pülésen, a festői környezetben fekvő Liptódon. Több mint 10 éve tartjuk táborunkat ebben a barátságos falucskában. Idén is sort kerítettünk a környék kincseinek feltárására. Meg­ ismerkedtünk mára elfelejtett szakmákkal, régi használati esz­

közökkel, ruhákkal. Túráztunk Óbányán - Kisújbányán, füröd­ tünk és kompoztunk Mohá­cson, a Busóházban a szokások és hagyományok megismerése mellett interaktív feladatokat ol­ dottunk meg, kenuztunk a Béda – Karapancsa vidéken, és meg­ látogattuk a gólyákat Kölkeden. Emellett dagasztottunk, sütöt­

tünk, túlélő és éjszakai túrát is teljesítettünk. Élményekkel gazdagodva tér­ tünk haza. Köszönjük a szü­ lők bizalmát és a Keceli Német

Nemzetiségi Önkormányzat ön­ zetlen támogatását táborunk megvalósításához. A német munkaközösség nevében: Eszter, Éva és Andi néni

ANGOLBÓL JELESKEDTEK

Az év végére is jutott sikeres versenyeredmény angolból.

A 2022 tavaszán megrendezett Canada és Spring in English-

speaking countries HEBE angol országos projektversenyen az alábbi tanulók értek el kima­ gasló eredményt egyéniben és csoportosan: Stenczel Zsófi (3.), Bokor Barbara (3.), Sendula Fanni (4.), Hugyi Hanna Laura (5.), Szőke Balázs, Szőke Bence, Herczeg Ádám (8.), Varga Dorka, Szabadi Ádám (9.), Iván Jázmin, Vancsik Virág, Herczeg Nikolett (11.), Balázs Viola, Tukacs Kincső (18.), Konoróth Kinga, Lajos Hanna (19.) és Túróczi Fruzsina (26.)

Felkészítő tanáraik: Mizser Magdolna, Rónainé Varga Zita és Gubik Éva

A KIRÁNDULÁS A 7. b osztállyal tanulmányi ki­ ránduláson vettünk részt Kalo­ csán és Hajóson. Sok szép helyen jártunk, nem mindennapi kiállításokat néz­ hettünk meg. A tárlatvezetések során sok hasznos informá­ cióval gyarapodott tudásunk. Érkezésünkkor nagy meglepe­ tésünkre találkozhattunk dr. Bábel Balázs érsek atyával. Az Érseki Könyvtárban kezd­ tünk. A második program az Astriceum Érseki Múzeum volt. Az egyik teremben a kalocsai születésű Prokop Péter papfestőművész munkáit láthattuk. Nagyon tetszenek a művei, főleg

„Az első misémre” című. Büszke vagyok arra, hogy Kecelen is lát­ ható az egyik alkotása, mivel ke­ celi káplán is volt. Kecel-Újfalusi óvoda, régen iskola épületében kialakított kápolna falára oltár­ képet festett, mely a mai napig látható. A tárlatvezetés után egy­ háztörténeti előadás követke­ zett. Harmadik programként átmen­ tünk a NagyboldogasszonyFőszékesegyházba. A hatalmas épület szintén barokk stílusban pompázik. Az épület külső hom­ lokzatán görög oszlopfőkre em­ lékeztető díszítések találhatók. Patachich Gábor is tovább épí­

ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE, NAPKÖZIS BEIRATKOZÁS: augusztus 23. (kedd) 8.00-12.00, augusztus 24. (szerda) 8.00-12.00, augusztus 25. (csütörtök) 13.00-17.00 A beiratkozáshoz szükséges: - a tartósan beteg gyermeknél igazolás a tartós betegségről - gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételéhez a gyermekvé­ delmi támogatás igazolása papír alapon Kérjük, kezdjék el a kedvezmények igényléséhez szükséges papírok beszerzését!

8

tette a templomot a török időket követően. Ez azért fontos szá­ momra, mert Kecelt Patachich Gábor telepítette újra 1734-ben. Az ebédszünetet az Érsekkert­ ben töltöttük. Lelkesen rohan­ tuk meg az új játszóteret. A tanulmányi kirándulás napba még az is belefért, hogy meg­ tekintettük a porcelánfestés menetét a kalocsai manufaktú­ rában. Népi mintákkal festett porcelántárgyakat (étkészlet, használati tárgyak, dísztárgyak, állatfigurák…) csodálhattunk meg. Természettudományos ismere­ teinket a Schöffer gyűjtemény­

ben gyarapíthattuk. Elámultunk a különleges fénytornyok láttán. Feleleveníthettük a fizika órán tanultakat. Környezetismereti, biológiai tu­ dásunkat bővíthettük az egykori Érseki Kastélyban Hajóson, a va­ dásztársaság kiállításán. Nagyon mozgalmas nap volt, az élmény megért minden fáradt­ ságot. Hálás szívvel köszönjük Fekete Szabolcs atyának, hogy támogat­ ta terveinket, s megtekinthettük Kalocsa és Hajós egyházi értéke­ it, gondosan őrzött kincseit. A 7. b osztály nevében: Maszlik Nóra


2022. július

JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ TÁBOR A BALATONON A nyolcadikos tanulók közül tölt­ hettek egy hetet július 11-18-ig a balatonmáriai táborban azok, akik kiérdemelték a lehetősé­ get, hogy kedvezményesen nya­ raljanak. Az időjárás kedvezett nekik, volt lehetőség fürdésre, kirándulásra. Jártak a balaton­

boglári Kertmoziban és Keszt­ helyen. Helyben városnézés, fürdőzés és többféle sportver­ seny színesítette programjaikat. Köszönjük Kecel Város Önkor­ mányzatának, hogy minden évben lehetővé teszi és támogat­ ja a táborozást.

ANGOL TÁBOR Idén nyáron is megtartottuk a már hagyománnyá vált angolos táborunkat. A napközis táborban rengeteg programmal készültünk a gyerekeknek az angolos foglal­ kozások mellett. Kalocsán az Ér­ sekkertben számháborúztunk, és eveztünk a Vajason a kalocsai Gerillakertészekkel. Meglátogat­ tuk a Csetényi Élményparkot és

moziba mentünk Kiskunhala­ son. Soltvadkerten strandoltunk. Tóth Tibor atyával karöltve hide and seek versenyt rendeztünk. Jánosi Ferenc beavatott bennün­ ket a floor ball, Cserni Ardo az amerikai mindennapok rejtelme­ ibe. Köszönjük a szülőknek, hogy ránk bízták gyerekeiket és segí­ tették a munkánkat.

FÉNYEK JÁTÉKA Május 7-én iskolánk az NTPINNOV-21-0329 pályázat ke­ retében kirándulni vitte a pályázatban szereplő gyereke­ ket. A kirándulás a „fényben úszva” pályázat csillagász részé­ nek programjában szerepelt. A Bakonybélben lévő Pannon Csil­ lagdát látogattuk meg. Itt idegen­ vezetéssel megtekintettünk egy a csillagászat egyes részterüle­ teit bemutató kiállítást. Ezután a csillagda planetáriumában él­ vezhettünk egy Naprendszert bemutató műsort. A pályázat jó­ voltából a csillagdai programok után egy bakonybéli étteremben ebédeltünk. Hazafelé úton meg­ álltunk Zircen és a diákok un­

szolására megnéztük a ciszterci rend bazilikáját, a monostor ki­ rályi szobáját és a Vörös toronyba is felmásztunk a csigalépcső­ kön. A monostor ajándékboltjá­ ban pedig jól bevásároltunk az otthonmaradottaknak. Július 9-én ugyanezen pályázat keretében a „Játék a fénnyel” el­ nevezésű művészetis tehetség­ gondozó műhely tanulói vettek részt Pécsen a Fény Fesztiválon Szentgyörgyi Erika tanárnő ve­ zetésével. Az esti program előtt látogatást tettünk a Zsolnay Mú­ zeumban, ahol olyan különleges porcelánkompozícióval is talál­ kozhattunk, melynek máza, az eozin, Zsolnay Vilmos által ki­

dolgozott receptúrával készült. A fémszemcsékkel színezett máz titkát a mai napig megőrizte és alkalmazza a Zsolnay-család. Az eozin az aranyszíntől a rózsabo­ gár-zöldig színjátszó, fényesen csillogó vagy matt kerámiamáz. Ezt követően átsétáltunk a Va­ sarely Múzeumba, ahol szemet gyönyörködtető miniatűr és mo­ numentális alkotásokat láthat­ tunk. Kattogtak a fényképezők, hogy mindenki vihessen haza valamit az élményből. Termé­ szetesen nem maradhatott ki az ismertetőből, hogy településün­ kön is látható a művésznek alko­ tása. Örömünkre szolgált, hogy a tanulók tudták, hol található. A finom ebéd után kicsit fárad­ tan, de elindultunk az újabb programokra. Több szabadtéri programon is részt vettünk: a gyerekek artis­ ta iskolában próbálták megta­

nulni a tányérforgatást és egyéb más trükköket. Megtekintet­ tünk egy pantomim előadást, ahol Mimo Huenchulaf, a pan­ tomimjátékos elképesztő hu­ morral és technikával vonta be a nézőket is előadásába. A főté­ ren egy artista pár bemutatóját, valamint egy artista dobkoncer­ tet nézhettünk meg. És ami a legérdekesebb volt, hogy a gye­ rekek minden előadás után oda­ mehettek, fényképezkedhettek. A sötétség beálltával került sor az idei Zsolnay Light Art Fényfestőverseny döntőjébe be­ jutott alkotások bemutatására, melyet a Főszékesegyház hom­ lokzatára vetítettek. 5 alkotás ke­ rült bemutatásra, melyek között magyar munka is helyt kapott. Mindenki ámulva nézte a bemu­ tatókat. Ezt követően az éjsza­ ka közepén indultunk haza, de megérte!

PÓTVIZSGA: 2022.augusztus 29. (hétfő) 9.00 Piros iskola TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 Városi Sportcsarnok TANKÖNYVOSZTÁS: az első tanítási napon (szeptember 1.)

9


Tábor

HA NYÁR, AK Öt héten át várta nyári táboraiba a Városi Könyvtár és Művelődési Ház az érdeklődőket. Tűzzománc alkotótábor nyitot­ ta a sort június 13-17. között. Az öt nap alatt a jelenlévők festő- és rekeszzománcozási eljárások­ kal ismerkedhettek meg. Ezzel az iparművészeti technikával szebbnél szebb képek, ékszerek készültek a hét folyamán. Min­ denki saját tervei, igényei és te­ hetsége szerint dolgozott. Július 4-8. között az agyag tulaj­ donságaival és formázási lehe­ tőségeivel ismerkedhettek meg a résztvevők. Mindkét alkotó­ tábor a felnőtt és középiskolás korosztálynak kínált kikapcsoló­ dási lehetőséget. Az intézmény nem csak a tábor idejére, hanem heti rendszerességgel működő szakkörein is lehetőséget bizto­ sít minden érdeklődőnek, hogy megismerje és elsajátítsa a kerá­ miázás és a tűzzománcozás alap­ jait. Az alkotáshoz biztosítja a

szakmai segítséget és a szüksé­ ges eszközöket, anyagokat. Akik kedvet kaptak valamelyik ipar­ művészeti technika kipróbálá­ sához, azokat hétfőnként várják a heti rendszerességgel működő szakköreikre. A Kézműves tábor június 20-án vette kezdetét és hétfőtől pén­ tekig kínált színes programot az ügyes kezű gyerkőcöknek. Mesék is segítették a gyakorla­ ti technikák elsajátítását. Vidám meseregény alapján kipróbál­ hatták a pékmesterséget és ke­ mencében süthettek kiflit. A Városi Múzeumban a kékfes­ tő sablonnyomókkal keszkenőt készítettek. Ellátogattak a kalo­ csai Fazekas Alkotóházba, ahol a fazekasok által használt esz­ közök megismerése után min­ denki maga is kipróbálhatta ezt az ősi mesterséget. Kavicské­ pet alkottak, nemezeltek, hűtő­ mágneseket festettek. Pappné Cserni Katalin bőrdíszműves

közreműködésével pénztárcát és bőrékszereket készítettek, gyön­ gyöt szőttek. Az alkotó munka mellett volt lehetőség egy kis ugrálóvárazásra is és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kece­ li Csoportjának jóvoltából a nagy melegben jégkrémmel frissültek fel a kis alkotók. A Természetjáró tábor júni­ us 27-től várta a gyerekeket. Takáts Géza kortárs meseíró és kutyusa, Léna látogatott el az apróságokhoz. A Léna kaland­ jai című könyv szerzője beszélt a magyar kutyafajtákról, mit je­ lent a felelős állattartás, hogyan lehet jutalmazni kedvencünket. Az interaktív feladatok mellett sor került közös meseolvasásra is, de a vállalkozó kedvűek egyegy feladatot is elvégeztethet­ tek a kedves labradorral. A tábor második napján a természetvé­ delem volt a fő téma. A Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Eu­ rópai Információs Pont képvi­

Tűzzománc tábor

Kézműves tábor

Természetjáró tábor

Természetjáró tábor

10

seletében interaktív előadáson vehettek részt a gyerekek, ahol olyan fontos témaköröket érin­ tettek, mint a globális felmele­ gedés, a bolygó túlnépesedése, a pazarlás, az újrahasznosítás. A természetjárásaik során ellá­ togattak a Kiskunhalasi Díszma­ dár-és Kisállatparkba, a Hatvani Lovastanyára, ahol izgalmas sor­ vetélkedőben mérhették össze ügyességüket. Agócs Péter, ter­ mészetvédelmi őrkerület-vezető segítségével a Kiskunsági Nem­ zeti Park, Hajósi kaszálók és löszpartok természetvédelmi te­ rületén, a hajósi pincék lábánál túrázhattak a kisdiákok. Az út fo­ lyamán gyógynövényekkel, ro­ varokkal ismerkedtek és számos érdekességet tudtak meg róluk. Az eligazodásban a túravezető és a könyvtárból magukkal vitt szakkönyvek voltak a segítségük­ re. A nagy meleg ellenére óriási élmény volt mindenki számára a madárgyűrűzés és a Hajósi Ta­ nyamúzeumban tett látogatás.


2021. május 2022. július

Keceli Hírek

Tábor

KKOR TÁBOR A táborok sorát a néptánc tábor zárta. Július 11-15. között várta a táncos lábú általános iskolá­ sokat. A néptánc lépések és a népdalok elsajátításában, isme­ reteik bővítésében Illésné Márin Éva és Kővágóné Csánki Mónika néptáncoktatók működtek közre. A napközis jelleggel mű­ ködő táborban különböző kéz­ műves technikákat - nemezelés, gyöngyfűzés, kalocsai motívu­ mok festése – sajátíthattak el a résztvevők. A kis táncosok ellá­ togattak Grúber Károlyékhoz, ahol Grúberné Kirschner Erika iránymutatásával kipróbálhat­ ták a házi rétes nyújtását. Göncöl Péter és Pandur Istvánné, Marcsa néni hagyományőrző népművészek Kalocsa és Sárköz motívumaival ismertették meg a kicsiket. A hetet a bemutatkozó fellépés zárta a Csendes Ősz Idő­ sek Otthona udvarán. Mind a három tábor alkalmával a Fresh Fruit TÉSZ kóstoló pontján finom frissítőket, gyümölcsöket

kaptak a gyerekek. A keceli Ér­ zékek kertjébe is elsétáltak, ahol mindenki megtölthette illatos le­ vendulával a tüllből készült zsá­ kocskáját. Természetesen egyik héten sem maradhatott el a tá­ borzáró fagyizás sem. Köszönet a finom kukoricáért Csúzi Attilának és családjának, a gyümöl­ csökért és ivólevekért a Fresh Fruitnak és Pásztor Edinának, az Érzékek kertje házigazdáinak, Filus Attilának és feleségének, Évának a kedves vendéglátásért. A szervezők köszönik minden résztvevőnek a kitartó alkotó munkát, a sok nevetést, a jóked­ vet! Táboraikba jövőre is szere­ tettel várnak minden érdeklődőt!

a táborban. A tartalmas progra­ mok között a gyermekek meg­ ismerkedhettek többek között a rendőrség munkájával, kelle­ mes délutánt tölthettek a Keceli Szentháromság Plébánián, vala­ mint egy feledhetetlen délelőttöt az Érzékek kertjében. A hagyo­ mánnyá vált palacsinta party sem maradt el. Érdeklődve hall­ gatták az elsősegélynyújtásról tartott foglalkozást. Kiskőrösi Út­ történeti Múzeum és a keceli Vá­ rosi Múzeum látogatásáról is sok élménnyel tértek haza. A tábor zárónapját a Hatvani Szabadidő­ parkban tölthették. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Nyári Tábor I. a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál Csendes Ősz Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti Szol­ gálata 2022. június 27. és 2022. július 01. között rendezte meg Nyári tábor I. programját. Az egy hét alatt 19 gyermek vett részt

Varázserdő Családi Központ tábora Sok érdekes és izgalmas elfog­ laltsággal várta a gyerekeket a Varázserdő Családi Központ jú­ lius 15-22-ig. A táborba bárki becsatlakozhatott egy-egy, vagy akár csak fél napra is, de átla­

Nyári tábor I.

Nyári tábor I.

Néptánc tábor

Varázserdő Családi Központ tábora

gosan 18 apróságnak biztosí­ tottak felhőtlen kikapcsolódást egy héten keresztül. A prog­ ramok között szerepelt a Jóga Móka Gyerekjóga Molnárné Tátrai Dórával, autocross a Lász­ ló fivérekkel, lovaglás a Hatvani Lovastanyán, kézműves foglal­ kozások, látogatás a kiskőrösi Közlekedési Múzeumban, ahol még az úthengert is lehetett ve­ zetni. A táborozók megnézhették Mizser Réka Fitkid bajnok be­ mutatóját, majd együtt is tornáz­ tak vele. A Városi Múzeumban csoportjátékokkal, színezéssel, és totó kitöltésével telt a nap. Piz­ zázhattak a Kókusz Caffé & Bar jóvoltából, és a nyári melegben a fagyizás sem maradhatott el. Volt szépség sarok, csillámteto­ válás, arcfestés, valamint Rajczi Dóra kutyaterapeuta beszélt a kutyusokról. A tábor végén egésznapos fürdőzés Soltvadker­ ten, vízibombázás, rókavadászat és cukorkakeresés garantálta a jó hangulatot.

11


Kultúra

Keceli Hírek

2022. július

KERÁMIATÁBOR EGY RÉSZTVEVŐ SZEMÉVEL

Amit az ember vár, arra nagyon készül. Így voltam ezzel én is. Még mesze volt a július, de már bújtam a neten a kerámiás olda­ lakat, hogy valami új témát talál­ jak. Elém is jöttek a jobbnál jobb, és szebb ötletek. Ez már a harmadik „táborom” volt, de mindegyik más. A tábor lelkét, mindig úgy érzem, a részt­ vevők személye határozza meg. Ide mindenki szabad akaratából jön, semmi nem kötelező, min­ den szabadon választott. Vannak,

akik először jönnek, és vannak, akik már évek óta formálják az agyagot. Milyen is az első nap? Vannak, ugye akik ismerik egymást, és mindig vannak „újak”. Jó találkozni azokkal, akik már a korábbi években is jöttek, és örü­ lünk az újaknak is. A legrövidebb bemutatkozás után, mindenki munkához lát. Van egy csodás mappa, amiben évek óta gyűlnek a kinyomtatott tippek. Falevéltől a bagolyig, bor­

hűtőtől a házszámtábláig. Csak a képzelet szab határt a választék­ nak. Ahogy visszaemlékszem, mindig vannak „slágertémák”. Madár­ etető, gyertyatartó, kaspó, és az elmaradhatatlan pipacs. Az idei évben a kelkáposzta leve­ les motívummal díszített tálak, a bőségszarus virágtartók, füles bögrék, és a házacskás díszítésű edények voltak. Amíg a kezek járnak, nem min­ dig van csend. Hét-nyolc ember­ ből mindig beszél valaki, kicsit meg is ismerjük egymást, hiszen a hét több órából áll. A foglalko­ zások alkalmanként több órából állnak, mégis meglepően hamar eljön a nap vége. De hogyan is készül ez a frá­ nya kerámia? A tábort Ferróné Mencsik Rita vezeti, az ő segítsé­ gével a megalkotni kívánt tárgy­ nak megfelelően kiválasztásra kerül az agyag. Jöhet a nyújtás előtti művelet, majd az agyag nyújtása a kívánt vastagságra. Palalapra kerül, és kezdődhet a formázása. No, erre

vannak különböző technikák, tálak, hengerek, és egyéb segéd­ eszközök. Rita minden kérdésre válaszol, és mindenben segéd­ kezik. Innentől már lelassul a fo­ lyamat, mert jönnek a száradási időszakok, a „simogatások”, fes­ tés, az égetés, a mázazás, és az újraégetés. És végre… elérkezik a döntő pillanat, amikor kikerülnek a „csodáink” a kemencéből, és megláthatjuk mit is alkottunk. Az tényleg egy nagyon szép pillanat, és nagyon jó érzés. Én azt kívánom, aki egy kis ér­ deklődést érez a kerámiázás iránt, az legalább nézze meg egy­ szer, próbálja ki, hiszen nem ör­ döngös munka. Tapasztalja meg, hogy őbenne is van kézügyesség, és szépet tud létrehozni. Hasz­ nálja ki ezt a lehetőséget, hogy helyben van, és elérhető. Köszönöm a lehetőséget, a kece­ li Városi Könyvtár és Művelődé­ si Háznak, a foglalkozást vezető Ritának, és a tábor során megis­ mert alkotó társaknak a kellemes együttlétet. Kovács Ilon

ÜNNEPELTEK A MÚZEUMBAN Idén is színes programokkal várták az érdeklődőket a Városi Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat keretében. Az est folyamán kiállítás nyílt a 10 éves Keceli Helytörténeti Gyűjtemény évfordulója alkal­ mából, melyet Benyák Ferenc, az intézmény vezetője nyitott meg. Ezt követően köszöntöt­ ték a 18 éveseket, mely immá­ ron 13 éves hagyomány. Ünnepi megnyitó beszédet mondott Fekete Szabolcs esperes, melyben kitért a múzeum jelentőségé­ re is. A program részeként ver­ set mondott Kertész Fanni 7. b osztályos tanuló, valamint har­ monikán játszott Csík Máté és

12

Horváth Gábor 4. b osztályos ta­ nuló. A gyerekeket felkészítette Tihor Lászlóné és Farkas Zoltán pedagógus. Színpadra lé­ pett a Rumba Gitana együttes spanyolos-latinos hangzású slá­ gerek feldolgozásával, valamint saját dalaikkal, így varázsolva igazi jó hangulatot a jelenlévők számára. A gyerekeket a Va­ rázserdő Családi Központ mun­ katársai örvendeztették meg csillámtetoválással, arcfestéssel és kézműves foglalkozással. Sö­ tétedés után a Kreatív Kakasok vidám fényfestő partija várta az érdeklődőket, Szentgyörgyi Erika tanárnő vezetésével. A vál­ lalkozó szelleműek Szent Iván-éj

alkalmából a tüzet is átugorhat­ ták, hiszen a hagyomány sze­ rint, amelyik pár átugorja, egész évben együtt marad. A zárásig tartó jó hangulatról funky disz­ kóval RPM gondoskodott. Az est

egész ideje alatt vidám fotósza­ lon, múzeumi totó és Perényi István keceli kékfestő mintái­ val textilfestés is várta a kicsiket és nagyokat. A szervezők kö­ szönik a segítséget: Zsember Imrénének, Maszlik Károlynénak, Szőllősi Ilonának, Turnai Ágnesnek, Maszlik Nórának, Stenczelné Szabó Erikának, Kovács Viktornénak, Kecel Város Önkormányzatának, a Keceli Német Nemzetiség Önkormányzatnak, a Keceli Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és minden kedves közremű­ ködőnek!


2021. május 2022. július

Keceli Hírek

Kultúra

ÉJSZAKA IS VÁRTÁK A LÁTOGATÓKAT A Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz kapcsolódva június 25-én a Pintér Művek Haditechnikai Park is nyitott kapukkal várta a látogatókat. A házigazdák számos érdekes és izgalmas előadással és látnivalóval készültek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A 16 órától 24 óráig tartó ren­ dezvény alatt a kapuban a kiskunhalasi Dékáni Árpád Szakgimnázium és Szakkö­ zépiskola kadétjai fogadták az érdeklődőket. A MiG-23UB repü­ lőgépnél „Egy katapultálás törté­ nete” címmel Cseporán Mihály nyugállományú alezredes va­ dászpilóta, valamint Szőke Sándor nyugállományú törzszászlós saját élmények alapján tartott előadást. Az est fő programja­

ként egy MiG-21 MF típusú va­ dászgép névadó ünnepségén vehettek részt a látogatók, me­ lyet Pintér Józsefről, a múzeum alapítójáról neveztek el. Beszé­ det mondott Sándor Zsolt altá­ bornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese, to­ vábbá Szőke István nyugállo­ mányú alezredes, aki utolsóként repült a géppel. A felállított em­ léktáblánál a Pintér család,

valamint „Az Ég Katonái Hagyo­ mányőrző Egyesület” koszorút helyezett el. A ceremónia zárá­ saként a Pintér Művek helikopte­ re, valamint egy Grippen géppár szelte át az eget. Az estét szá­ mos kísérőprogram színesítette. A gyerekek nagy örömmel ültek be és így képzelhették el, milyen egy T-72 harckocsi vezetőjének és egy MiG-23UB repülőgép pi­ lótájának lenni, majd – persze katapultálás nélkül – egy KM-1M

katapultülést is kipróbálhattak. A vendégek megtekinthették és hallhatták milyen az, amikor egy MTLB-u és KAMAZ jármű­ vet és egy AN-2-es csillagmotort beindítanak. A Bajai Tudomá­ nyos Ismeretterjesztő Egyesület magas légköri ballon és rakéta­ modellező szakosztálya statikus és dinamikus bemutatóját is fi­ gyelemmel kísérhették – több alkalommal – az érdeklődők.

A Délvidéki Aero Club 1930-nak köszönhetően komplett vitorlá­ zó repülőgép-kiállítás tárult a lá­ togatók szeme elé. A művészetek kedvelői Vincze Ferenc repü­ lős témájú festményeit és Toldi Miklós képeit, nyomatait csodál­ hatták meg. A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete jó­ voltából kutató- és mentő drón, valamint elsősegély-bemutató zajlott, továbbá a drónok röpte­ tésére is volt mód. Azok is talál­ hattak maguk számára érdekes programot, akik nem csak a harckocsik és a repülőgépek iránt érdeklődtek. A Dél-Alföl­ di Airsoft Sport Egyesületnek köszönhetően airsoft fegyvere­ ket lehetett kipróbálni. A CAMP movie comes true tagjai által megelevenedtek a II. világhábo­ rús amerikai és német, illetve modern kori amerikai táborok is. Fegyverekkel, felszerelések­ kel, oldalkocsis motorral és in­ teraktív bemutatókkal várták az időseket és fiatalokat egy­ aránt. A Duna Menti Katonai

Hagyományőrző Egyesület a Ma­ gyar Néphadsereg 1951-1990 közötti időszakába kalauzol­ ta a hozzájuk látogató közön­ séget. Korabeli öltözékekkel, felszerelésekkel, fegyverekkel ismerkedhettek meg, illetve egy katonai rendőrautóval, mely­ nek volánjához ülve még a szi­ rénát is bekapcsolhatták. A nap végén „A Szent Korona titkai” címmel filmvetítéssel egybekö­ tött előadást tartott Woth Imre, a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének elnöke, majd a résztvevők megtekinthettek egy magyar királyi koronaőri díszegyenruhát egy koronaőr jelenlétével, annak részletes be­ mutatásával, így téve interaktív­ vá Woth Imre előadását. Zárszót mondott Fekete Szabolcs es­ peres. Az est tárlatvezetéssel zárult a Pintér József emlék­ szobában, melyet Pintérné Farkas Csilla tartott. A Múze­ umok Éjszakáján minden kor­ osztály számára színvonalas programot kínáltak a szervezők.

13


Sport

CSAK ÍGY TOVÁBB, FIÚK! A Kecel FC utánpótlás-labdarúgó csapatai közül az U16-os gárda a korosztályos megyei bajnokság déli csoportjában szerepelt az elmúlt szezonban. Az együttes az erős, kiegyenlített mezőnyben – 22 mérkőzésen aratott 19 győzelemmel, 1 döntetlennel, 2 vereséggel, 148-29-es gólaránnyal, 58 ponttal – bajnoki címet szerzett. A keceli gárda az 53 ponttal má­ sodik helyen lévő Kiskőrösi LC és az 52 pontos Méhecskék SE Kalocsa együtteseit előzte meg az érmes helyekért folyó küzde­ lemben. A bajnokság 14 csapat­ tal indult, de időközben kizárták a Garai KSE és a Hajós FC együt­ teseit, így a küzdelemsorozat 12 gárdával fejeződött be. A győze­ lem kapcsán Herczeg Róbert, a Kecel FC U16-os együttesének edzője nyilatkozott. • Milyen tervekkel, célokkal vágtatok neki a bajnokságnak? A mostani sikerünk már az előző szezonban is kezdett körvona­ lazódni, amikor jó eredménye­ ket tudtunk elérni, és a keretünk szinte változatlan összetétel­ ben tudott nekivágni a bajnok­ ságnak. Reménykedtünk abban, hogy a dobogós helyekért tudunk küzdeni, és ennek szellemében július közepén kezdtük el a nyári felkészülést. Az együttes számá­ ra heti két edzés és néhány fel­ készülési mérkőzés volt az őszi szezon kezdetéig. A bajnokság­ nak 15 fős játékoskerettel vág­ tunk neki, azokkal, akik edzése az egész szezon alatt folyamatos és jónak mondható volt. • Az őszi szezon miként alakult a csapat számára? Jól kezdtük a bajnokságot, mert az első fordulóban Baján 4-3as győzelmet sikerült aratnunk. Fordulópontot jelentett a kiskő­ rösi mérkőzésünk, amikor 3-0-

14

ra vezetett az ellenfelünk, és 3-3-as döntetlent értünk el bra­ vúros módon. Az ősszel még egy komoly rangadónk volt a Mé­ hecskék SE Kalocsa ellen ide­ genben, ahol kiváló játékkal tudtunk nyerni 7-3-ra. A baj­ nokság első felében egyetlen ve­ reségünk volt, amikor gyengébb teljesítményt nyújtva hazai pá­ lyán kaptunk ki 2-1-re a bácsal­ másiaktól. A kiegyensúlyozott, jó teljesítményünknek köszön­ hetően azonban az első helyről várhattuk a folytatást. • A bajnokság második felét hogyan tudnád értékelni? A téli időszakot szinte pihe­ nő nélkül töltöttük el, mert ez a csapat szerepelt a korosztályos futsal megyei bajnokságban, ahol hetente voltak folyamato­ san mérkőzések. A kispályás küzdelmek januárban befeje­ ződtek, és onnantól kezdve már a nagypályás bajnokságra ké­ szültünk. Természetesen a tava­ szi szezonnak úgy vágtunk neki, hogy szeretnénk a dobogón vé­ gezni, de tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz a céljainkat megva­ lósítani, mert az élmezőnyben hat nagyon erős csapat szeretett volna minél jobb eredményt el­ érni. Úgy gondolom, hogy hos�­ szú évek óta nem volt ebben a korosztályban ilyen kiegyenlí­ tett és erős mezőny, mint a leg­ utóbbiban. Tavasszal is két mérkőzést gondolok sorsdöntő­

nek a bajnoki cím megszerzé­ se szempontjából. Az egyik ilyen a kiskőrösiek ellen, hazai pá­ lyán 1-0-ra megnyert találkozó volt, felhőszakadásban és mint­ egy 150 néző előtt. Ezt követően az edzéslátogatottság alábbha­ gyott, és jókor jött a bácsalmási 2-1-es vereségünk, ami minden­ kit elgondolkodtatott, hogy a céljaink eléréséhez többet kell tennünk. A bajnoki hajrában öt győzelmet arattunk zsinórban úgy, hogy köztük 3-2-re meg­ nyertük a Méhecskék SE Kalocsa elleni rangadót. Ki kell emel­ nem, hogy a 49 találatot szerző Béleczki Dániel személyében mi adtuk a bajnokság gólkirá­ lyát, és a góllövőlistán 40 talá­ latával a harmadik lett Györgye Zalán Nikolasz, valamint a ka­ puban Vancsik Zsombor az egész szezonban nagyszerű­ en védett. A bajnokságban több azonos képességű gárda volt, melyek közül mi talán a kiváló csapategységünkkel tudtunk a többiek fölé nőni. Fontos megje­ gyeznem, hogy egyes csapatok­ nál jogosulatlan játék árnyékolta be a szereplésüket, amely esetek olyan csapatokat érintettek, me­

lyeknek nem volt veszélyben a kiállásuk vagy a szereplésük egy adott mérkőzésen. Ezek olyan sportszerűtlen dolgok, amelyek­ nek távol kell állniuk a gyermek­ focitól. • Mik a tervek, mi lesz ezzel a korosztállyal? Mivel nem szeretnénk létszám­ gondokkal szembesülni, ezért a klub vezetésével egyetértésben olyan döntés született, hogy a következő szezonban nem indí­ tunk bajnokságban U16-os kor­ osztályt. Az U16-os bajnokságot megnyert gárdát azonban sze­ retnénk együtt tartani, és né­ hány helyi fiatallal megerősítve indul majd el ez a csapat a me­ gyei U19-es küzdelemsorozat­ ban. A jövőben én az U7-es és az U9-es korosztályokkal fogok dol­ gozni, az U16-os bajnokcsapatot nem viszem tovább. Ők Sendula Attila edző vezetésével fognak szerepelni a bajnokságban. Sok sikert kívánok a fiataloknak a továbbiakban, és nagyon remé­ lem, hogy néhány éven belül többen már a felnőtt együttes­ ben is szerepet kaphatnak. Gratulálunk a csapatnak! Forrás: vira.hu


2022. július

Keceli Hírek

Múltidéző

AZ EMBERI ÉLET FORDULÓI II. RÉSZ AZ ANYA MUNKÁBAN GYERMEKÉVEL Régen az anya a kisgyermekét magával vitte a mezőre, hátiko­ sárban, abroszban vitte a hátán, vagy a talicskába vánkost tett, és kitolta a gyereket. A szőlőben a fára felkötötték az abroszból készült hintát és a gyerek ott aludt, amíg az anyja dolgozott. Sok asszonynak a hátára volt kötözve a baba. A tanyákon a már mászni tudó gyereknek madzagot kötöttek a lábára és kitették egy pokrócra, amíg az anyja a tanya körül elvégezte tennivalóit. GYEREKMUNKA Az 5-6 éves gyerekeknek már dolgozniuk kellett: volt, aki libapásztorkodott a szüleinek, a szegényebbek pedig elsze­ gődtek szolgálni. A faluban a 8-10 éves gyerekek malacokat legeltettek. A szegényebb iskolás lányok tavasztól őszig mentát szedtek a mentatelepen napszámban, a fiúk pedig évi bérért, öltő ruháért módosabb gazdáknál helyezkedtek el. ELSŐÁLDOZÁS A 7-8 éves gyerekeket a XX. szá­ zad közepe előtt a tanítók ké­ szítették fel az első áldozásra: megtanították a tízparancsola­ tot, az imákat és a katekizmust. A gyerekek ünneplőbe öltözve mentek a templomba. Az 1910-es években a kislányok fején még fekete bársonyszalag volt és népviseletbe öltöztek, később fehér ruhát, koszorút

és fátylat viseltek. A falusi kislányok példáját követve kezdték tiszta fehérbe öltöz­ tetni a tanyasiakat is. A fiúknak mellvirágot tűztek a ruhájukra. A papoktól szentképet kaptak emlékbe. BÉRMÁLÁS Legtöbbször szentháromság vasárnapján, a keceli búcsú napján tartották a bérmálást. A legényeket 16-18 éves koruk­ ban bérmáltatták, aminek nagy jelentősége volt, hiszen a fiatal ettől kezdve lett a katolikus kö­ zösség nagykorú tagja. A bér­ maszülőket főleg a rokonságból választották, de szóba jöhetett az anya vagy az apa ifjúkori barátja is. A fiatalok a templom előtt áll­ tak. A bérmaszülő a jobb kezét a fiatal vállára tette. Amikor a pap odaért, odaadta a cédulát, amit a gyónás után a gyónta­ tószékben kapott. Erre volt felírva a „bérmanév”. A pap elolvasta és keresztet vetett a homlokára. A templomba bejegyezték az anyakönyvbe a „bérmanevet” és a paptól bérmálási emléket kaptak. A bérmaszülők ebédre hívták a lányokat, legényeket az ünnep­ ség után, s megajándékozták őket. A lányoknak ruhát vagy „lázsiást” (népi ékszer) vettek, a fiúknak „csöngős báránt”. FIATALOK MEGISMERKEDÉSE Kecelen a gyermekkorból alig kinőtt lányok és legények szá­ mára kötelező volt a lánykodás

és a legénykedés, mellyel a házasságok létrejöttét segítet­ ték. A 14-15 éves fiúkat sut�­ tyóknak nevezték, ők még nem járhattak bálba, inkább csak csavarogtak, rosszalkodtak. A fiúk 16-17 évesen kezdtek le­ génykedni, amikor az idősebb legények beavatták őket. Ez annyit jelentett, hogy megver­ ték a fiúkat, és nekik állniuk kellet, valamint az öreg legé­ nyek italát nekik kellett fizetni a kocsmában. A legénynek sok mindenhez kellett érteni: a legfontosabb, hogy dolgos legyen, valamint tudnia kellett táncolni, dalolni. A „lánkodás” kezdete több do­ logtól függött, volt, hogy 12 éves lányokat már elküldtek a kocs­ mába ismerkedni. Ha egy csa­ ládban több lány volt, akkor a fiatalabbnak várni kellett, amíg a nővére lánykodott, és végül férjhez ment. A lányokat ekkor szép ruhába öltöztették, mert a szép ruha legalább annyit ért, mint a természetes szépség. Ha a lány „nem volt elég ruhás”, akkor csökkent a jó házasság­ kötés esélye. A tanyasiak a dol­ gos lányokat szerették. A fiatalok a kocsmákba jártak ismerkedni. A lányok a kocsma előtt álltak, innen hívta be a le­ gény, akit kiválasztott. A legény a szemével intett, úgy hívta táncba a lányt. Erre a lánynak bármelyik fiúval el kellett men­ jen táncolni, de nem szívesen mentek olyannal, aki nem tudott. Ilyenkor úgy csináltak, mintha nem vették volna észre a hívást. A lányok többsége tudott táncolni, mert nagy szé­ gyen volt, ha nem. Legényjárás csütörtökön, szombaton és vasárnap volt, ahol a szülők engedték. Pénte­

ken tilos volt. A legény kérdezte meg, hogy mehet-e. A szobában a szülőkkel együtt beszélgettek a fiatalok, majd a lány kikísérte a legényt a gangra, ahol még fél órát beszélgethettek. Gyak­ ran a szülők választották ki a jövendőbelit, a fiatalok akarata ellenére is. A vagyon, a föld mi­ att nem ritkán első unokatest­ vérek is házasodtak. A legény a szülőkkel ment megkérni a lányt, a XX. század első évti­ zedeiben csak az apjával ment „kérőbe”. Az 1910-es években a lány jegykendőt adott a vő­ legényének. Kéretés után fel­ iratkoztak a templomban, ahol 3-szor kihirdették a jegyespárt. 1950-es évektől megváltoztak a szokások és a szórakozás. Az általános iskolából kimaradt lányok ősszel már tánciskolába járhattak. Minden vasárnap délután tánc volt a kultúrház­ ban, az esti tánc 7-kor kezdő­ dött. Este a lányokat elkísérték a „gardimamák”, mert kísérő nélkül nem mehetett a lány tán­ colni. A teremben a fal mellett körben ültek a kísérők. A le­ gény tánc közben kérdezte meg a lányt, hogy haza kísérheti e, a lány megkérdezte az anyjától, s ha igent mondott, akkor jár­ hatott hozzájuk. Ha megfelelt a legény, akkor a vasárnap esti táncba már együtt mentek a lá­ nyos háztól. Tánc helyett a Ligetbe vagy moziba is jártak szórakozni a fiatalok. Felhasznált irodalom: Bárth János: Kecel története és néprajza, 1984. Összeállította: Stenczel Lívia helyismereti könyvtáros

Kedves Olvasóink! Az emberi élet fordulóinak felidézéséhez forrásként kizárólag a Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyismereti gyűjteményében lévő – a lakosság által behozott – fotókat, és a könyvtár állományában megtalálható dokumentumokat használjuk forrásként. A helyismereti gyűjteményünk anyagának bővítéséhez, teljesebbé tételéhez továbbra is várjuk segítségüket. A behozott írásos emlékeket, fényképeket szkennelés után a továbbiakban is visszajuttatjuk a felajánlónak. Együttműködésüket előre is köszönjük!

15


Elmúlás

Keceli Hírek

2022. július

KEDVES OLVASÓINK! Amennyiben más településen elhunyt keceli hozzátartozójuk nevét szeretnék közzétenni anyakönyvi híreink között, kérjük, hogy a KecelMédia ügyfélszolgálatán jelezzék!

16


2022. július

Keceli Hírek

Közérdekű

ANYAKÖNYVI HÍREK 2022. június 20. – 2022. július 20.

Sendula Dorina (a. n. Harkai Edit) Hohn Botond (a. n. Horváth Johanna) Kovács Olívia (a. n. Kovács Edina) Görcsi Laura Luca (a. n. Horti Ildikó) Görcsi Nándor Marcell (a. n. Horti Ildikó) Szabadi Kamilla Erzsébet (a. n. Kiss Erzsébet Mária) Rauca Noel Zoltán (a. n. Rauca Lorena Mihaela) Zemp Rozali (a. n. Bolla Rozália) Herczeg Emma (a. n. Losonczi Adél) Benedeczki Éva Tícia (a. n. Gubik Éva) Filus Emilie (a. n. Dr. Tóth Fruzsina)

Balázs Viktor - Klopcsik Tímea Doszpod Zsolt - Polgár Judit Szojka József - Zsember Anikó

Turák Istvánné (szül. Dulai Ilona) 87 éves Sipos Lajos 77 éves Hajdú Péter 90 éves Horváth Ferenc 82 éves Csepeli Istvánné (szül. Molnár Hedvig) 93 éves Kelemen Tibor 62 éves Pálinkás Mihály 63 éves Hunyadi Károly 72 éves Dr. Nagy Elemérné (szül. Bencsik Mária) 89 éves

APRÓK Nemes bodza felvásárlás! Bodza színétől és cukorfokától függetlenül felvásároljuk a napi legmagasabb áron. 30 fős brigáddal akár le is szedjük. Tel.: 70/607-1323 Kisbálás szalma eladó. Tel.: 70/262-8336

Előnevelt csibék eladók. Tel.: 30/280-2492 28-as női Csepel kerékpár, terménydaráló, 40 literes prés darálóval, sertéskábító eladó. Tel.: 20/220-9838

SZÁRAZTÉSZTA NAGYKERESKEDELMI ÜZLETÁG ELADÓ KECELEN. ÉRD.: 20/416-0714 17


Közérdekű

KECELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, szerda: 08.00 – 12.00 kedd, péntek: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 Tel.: 78/420-211

POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJA

csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Keceli Hírek

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, kedd: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szerda, péntek: 08.00 – 12.00 szombat: 09.00 – 12.00 vasárnap: zárva Tel.: 78/420-344

POSTA NYITVATARTÁSI IDEJE

2022. július

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

Városháza portaszolgálata Tel.: 78/420-211

HELYI RENDŐRSÉG

Tel.: 78/420-207, 20/539-83-71

HELYI TŰZOLTÓSÁG

Tel.: 78/420-056, 70/3392-733

POLGÁRŐRSÉG

Tel.: 70/3329600

szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00

hétfő, kedd, szerda, péntek: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szombat, vasárnap: zárva Tel.: 78/420-630

KORMÁNYABLAK NYITVATARTÁSI IDEJE

FÖLDHIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

KECEL VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE

JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSA

Okmányiroda hétfő: 07.00 – 17.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 08.00 – 18.00 Gyámügy hétfő: 08.00 – 16.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 12.00 – 16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Valamennyi állatorvos saját praxisa részére biztosítja a munkaszüneti napokon való ellátást. Távollét esetén helyettesítő állatorvos dolgozik, akinek elérhetősége a rendelő bejáratánál kifüggesztve olvasható. Dr. Almási Zsolt: 20/262-2255 Dr. Beke József: 20/971-8180 Dr. Flaisz Csilla: 70/702-5394

EBRENDÉSZET

Tel.: 20/4949-705

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVATARTÁSI IDEJE

Kristály Gyógyszertár Vasút u. 3. Tel.: 78/422-740 hétfő-péntek: 08.00 – 16.00, Páratlan szombatokon: 08.00 – 12.00 Ügyelet nincs. Szent György Gyógyszertár Rákóczi F. u. 1. Tel.: 78/420-150 hétfő-péntek: 08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 Páros szombatokon: 08.00 – 12.00 Készenlét: hétfő-péntek 19.00 – 21.00 18

Kiskőrös, Kossuth L. u. 16. Tel.: 78/795-059 hétfő, kedd, szerda: 08.00 – 11.30 és 13.00 – 15.00 pénztár 17.30-ig csütörtök, péntek: 08.00 – 11.30

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

Kiskőrös, Kossuth L. u. 40. Tel.: 78/795-044 hétfő, szerda, csütörtök: 08.00 – 16.00 kedd: 08.00 – 12.00 péntek: nincs ügyfélfogadás

KISKUN-VÍZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Hétfő, szerda: 8:00-14:00 Kedd: 6:30-12:30 Csütörtök: 8:00-20:00 Péntek: 6:30-12:30 Tel.: 20/942-1622

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő-csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 péntek: 08.00 – 12.00

HEGYKÖZSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 kedd, csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 Tel.: 78/421-308

HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE

kedd, szerda: 07.00 – 16.00 szombat: meghatározott napokon 8.00 – 12.00 A befizetésről igazolást kell vinni. Tel.: 30/345-54-23

II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Tel.: 78/420-253, 70/983-94-08

Cím: Szabadság tér 11. Intézményvezető Tel.: 78/521-850 Bentlakásos ellátás Tel.: 78/521-852 Konyha, pénztár, nappali ellátás Tel.: 78/521-851 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Tel.: 78/420-092

TERÜLETI VÉDŐNŐI TANÁCSADÁSI REND

Tel.: 78/521-030, 06-70/379-2001

CSECSEMŐ TANÁCSADÁS:

Dr. Zsember Katalin kedd: 10.00 – 12.00 Dr. Percs Ágnes szerda: 10.00 – 12.00

ORVOSI ÜGYELET

CSENDES ŐSZ IDŐSEK OTTHONA

Vezetékes telefonszáma: 78/421-000 Mobil: 30/859-66-70 Ügyeleti idő: naponta 16.00 – 08.00

1. körzet: H 08.00-10.00 Kovácsné Veréb Gabriella 2. körzet: K 08.00-10.00 Fejesné Kókai Judit 3. körzet: Sze 08.00-10.00 helyettesített körzet 4. körzet: Cs 08.00-10.00 Grúberné Kirschner Erika VÁRANDÓS TANÁCSADÁS: Minden csütörtökön 08.00-11.30 Tel.: 78/420-555

Impresszum Keceli Hírek

Kecel város közéleti havilapja Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Fő tér 1. Ügyvezető és felelős szerkesztő: Molnár Elvira E-mail: media@kecel.hu Állandó munkatársaink: Ferró Zsófia, Gyalogné Klajkó Eszter, Kecskés Tamás, Ridegné Szilágyi Bettina Hirdetésszervező: Dúcz Annamária E-mail: hirdetes@vira.hu Telefon: +36-70/617-9945 Tördelés: BI-Design Reklámstúdió 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 56. Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47. Megjelenik havonta 3450 példányban. ISSN 2062-7300 Újság, képújság hirdetésfelvétel: Városi Könyvtár és Művelődési Ház hétfő, kedd, péntek: 09.00 – 12.00 szerda: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 09.00 – 16.00 Tel.: 78/420-344 E-mail: hirdetes@vira.hu Lapzárta: minden hónap 20-án