__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KEBABB

17


© Považská galéria umenia v Žiline 2017


₁₇

KEBABB 14. 9. — 15. 10. 2017


Aktuálne vydanie výstavného projektu a zároveň bienálnej prehliadky Kebabb predstavuje subjektívnu selekciu z najvýraznejších semestrálnych prác, ktoré vznikli k letnému prieskumu 2017 na slovenských vysokých umeleckých školách – konkrétne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Osobným kurátorským záujmom bolo vytvorenie koherentného výstavného projektu, ktorý dokáže samostatne fungovať bez diváckeho vedomia, že jeho jadro tvoria (ešte len) študentské práce. Primárne som sa nesnažil o mediálnu rozmanitosť ani o spravodlivé zastúpenie všetkých ateliérov či vysokých škôl. Hlavným fokusom bol výber diel, ktoré svojou koncepciou, formou, ale aj technologickým zvládnutím dokážu existovať a prežiť v aktuálnom inštitucionálnom svete – a teda primárne aj mimo pomyselnej aury školských ateliérov. Dôraz bol kladený aj na potenciál a akúsi autorskú perspektívu na poli domáceho súčasného umenia. Pôvodné očakávanie, že počet participujúcich autorov a autoriek sa bude priamo-úmerne odvíjať od veľkosti jednotlivých škôl, bolo mylné. Finálny súčet zahŕňa troch študentov z (najväčšej) bratislavskej Vysokej školy výtvarný umení (Leontína Berková, Alena Lišková, Dušan Prekop), štyroch autorov z košickej Fakulty umení (Peter Maščák, Nikolas Bernáth, Adam Majerčík, Leonard Lelák) a paradoxne až šesťčlenné zastúpenie z (najmenšej a najmladšej) Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Dominika Kolačkovská, Dominika Kačkošová, Dominik Turan, Matúš Astrab,

Dominika Šímová, Andrea Halčáková). Na základe zhliadnutí letných prieskumových výstav, predselekcie či výslednej trinástky sa domnievam, že počet perspektívnych autorov a autoriek, ktorý dokáže každoročne vzísť z domácich škôl, nie je ani tak podmienený prostredím, ako skôr samostatnosťou, odhodlaním a túžbou venovať sa tejto kariére. Projekt síce nie je vystavaný na základoch jedného tematického celku, zohľadňuje však niekoľko ideových východísk a tendencií, ktoré som si pred selekciou zadefinoval. Vystavené diela nie sú zahľadené samy do seba, dokážu fungovať a komunikovať svoje koncepcie v medzinárodnom prostredí. Aj napriek tomu, že niektoré práce priamo vychádzajú z autorských skúseností, sú zrozumiteľné aj v cudzom – odosobnenom kontexte. Jednou z výrazných tendencií je zreteľná snaha o vymedzenie vlastného priestoru v súčasnej, často komunikačnej nezrozumiteľnej dobe. Témy ako sú uvedomovanie si seba samého, svojho postavenia tu a teraz, dôraz na samostatnosť, jedinečnosť či snaha odlíšiť sa nie sú prítomné len v súčasnom umení, ale aj v mladej spoločnosti ako takej. Autorom a autorkám však zároveň nechýba zmysel pre humor či náznak irónie v kritických intenciách. Prítomná je radosť z experimentovania s tradičnými médiami, materiálmi a hmotou – čoho výsledkom sú často (pozitívne) prekvapivé technické zručnosti najmladšej generácie. Tá sa prirodzene nevyhýba ani ťažším spoločenským témam, politickej angažovanosti, kritickému postoju k nespravodlivosti, genderovým či rasovým otázkam. Cieľom výstavy Kebabb 17 nebolo vytvorenie objektívnej prehliadky jednotlivých vysokých škôl. Zameral som sa skôr na


víziu jednotného projektu, kde príslušnosť k ateliérom či fakultám nie je podstatná – práve naopak – za dôležité považujem ich prirodzené prepojenie v jednom priestore. Kľúčová bola takisto snaha poukázať na povahu a tendencie v najmladšom slovenskom vizuálnom umení, ktorému sa v štátnych inštitúciách nedostáva toľko exkluzívneho priestoru ako práve v Považskej galérii umenia v Žiline. Michal Stolárik Michal Stolári


MATÚŠ ASTRAB LEONTÍNA BERKOVÁ NIKOLAS BERNÁTH ANDREA HALČÁKOVÁ DOMINIKA KAČKOŠOVÁ DOMINIKA KOLAČKOVSKÁ LEONARD LELÁK ALENA LIŠKOVÁ ADAM MAJERČÍK PETER MAŠČÁK DUŠAN PREKOP DOMINIKA ŠÍMOVÁ DOMINIK TURAN


MATÚŠ ASTRAB (*1991, NÁMESTOVO) ATELIÉR DIGITÁLNE MÉDIÁ VEDÚCI ATELIÉRU DOC. MGA. MICHAL MURIN, ARTD. KATEDRA INTERMÉDIÍ A DIGITÁLNYCH MÉDIÍ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Interaktívna videoinštalácia multimediálneho autora Matúša Astraba rozvíja tému kolobehu života, ktorú divák sleduje cez tzv. pamäťové schránky. Zalial telá a pozostatky Lišaja Smrtihlava – motýľa, ktorý sa pre charakteristickú kresbu v tvare lebky stal symbolom nešťastia a smrti. Autor tento tradičný námet spracúva voyeurským spôsobom, v ktorom si divák sám zvolí, ktorú súčasť zo života nočného motýľa chce sledovať. Hoci Astrabovým primárnym záujmom je osobná konfrontácia so smrťou a snaha vymaniť sa zo strachu a negatívnych súvislostí, ktoré sú spájané s týmto nezvratným koncom každého z nás, je zaujímavé predstaviť si, ako by vyzerala pamäťová schránka s výjavmi z nášho života.


LÁCIA, VARIABILNÉ ROZMERY

PROCES SMRTI, 2017, INTERAKTÍVNA VIDEOINŠTA


LEONTÍNA BERKOVÁ (*1992, TRENČÍN) ATELIÉR Ø FOTOGRAFII VEDÚCA ATELIÉRU DOC. MGR. ART. SILVIA SAPAROVÁ, ARTD. KATEDRA FOTOGRAFIE A NOVÝCH MÉDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ, BRATISLAVA

Fotografia predstavuje kľúčové médium rovnako pri pokuse zdokumentovať povahu reality, ako aj pri snahe o jej manipuláciu. Inštalácia Leontíny Berkovej skúma tieto aspekty fotografického média, ktoré aplikuje na materiálnu stránku inscenovaných zátiší. Vo fotografickej sérii skúma našu pozornosť, pričom otvára témy napodobňovania, gýču, originálov a kópií. Mramor – ako symbol luxusu a večnosti – devalvuje vizuálnymi a formálnymi imitáciami, ktorými mapuje a obaľuje vybrané predmety. Hra so sústredenosťou diváka ožíva v prípade videa s „mramorovým“ blokom, ktorý sa jemne chveje pod nátlakom vánku, čím posúva presahy fotografického média do priestorovej roviny.


55 X 40 CM (3X), VIDEO, 8:00 MIN.

NADHĽAD, 2017, C-PRINT, 116 X 85 CM,


NIKOLAS BERNÁTH (*1993, LICINCE) ATELIÉR NOVÝCH MÉDIÍ VEDÚCI ATELIÉRU DOC. MGA. MICHAL MURIN, ARTD. KATEDRA VÝTVARNÝCH UMENÍ A INTERMÉDIÍ FAKULTA UMENÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Východiskovým bodom videoinštalácie Nikolasa Bernátha je projekcia nápisu YOU ARE WHITE. Jednoduché, ale zároveň ambivalentné zvolanie (z pozície človeka bielej či inej rasy) vytvára niekoľko myšlienkových konotácií, ktoré sa viažu k témam, ako sú rasová nadradenosť či rasizmus. Autor uvažuje nad predispozíciou na bielu farbu pokožky, ktorá automaticky zaručuje privilegovanejšie postavenie v súčasnej spoločnosti. Ideu rozvíja fotografickou videokolážou pozostávajúcou z fotografie z vlastného archívu a nájdených videozáberov s automobilovou tematikou, v ktorých umne vytvára paralely medzi white power (slogan spájaný s bielymi neonacistami), white trash (hanlivé označenie jednoduchých, bielych, často pravicovo uvažujúcich ľudí na okraji spoločnosti) a bielej ontológie Stana Filka, ktorá je dokumentovaná symbolickým autom Škoda 120 (Filko v nej v osemdesiatych rokoch emigroval z ČSSR do nemeckého Kasselu na výstavu Documenta). Projekt dopĺňa textovou projekciou vybraných veršov z rapových, politicky angažovaných skladieb reagujúcich na rasovú tematiku.


YAW, 2017, VIDEOINŠTALÁCIA


ANDREA HALČÁKOVÁ (*1996, PREŠOV) ATELIÉR GPS (GRAFIKA–PRIESTOR–SYNERGIA) VEDÚCI ATELIÉRU DOC. ROBERT BRUN, AKAD. MAL. KATEDRA GRAFIKY, FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Jednoducho pôsobiace grafiky Andrey Halčákovej reagujú na zmeny jazyka ústneho či písomného vyjadrovania sa spoločnosti. Pôvodný anglický rozhovor medzi dvoma mužmi modifikuje do skratkovitého slangu, ktorý následne prekladá do sumerskej reči a prepisuje do klinového písma. Jednotlivým typom jazyka priraďuje odlišné techniky tlače – digitálna tlač (anglická verzia), sieťotlač (slangová skratkovitá verzia) a pečiatková technika (klinové písmo). Výsek z bežnej komunikácie zobrazuje krátky príbeh o úspešnom sexuálnom dobrodružstve jedného z dvojice a následnú prudkú zmenu témy na jedlo. Autorka zdôrazňuje, že ani súčasné ľudstvo, podobne ako naši predkovia, nedokáže potlačiť svoju sexualitu a nutnosť prijímania potravy.


100 X 70 CM (3X), D

IGITÁLNA TLAČ, SIEŤOTLAČ, PEČIATKOVÁ

TEC

HN

IKA

ĽUDIA OSTÁVAJÚ, 2017

CIVILIZÁCIA SA MENÍ,


DOMINIKA KAČKOŠOVÁ (*1991, MICHALOVCE) ATELIÉR KRITICKEJ ANALÝZY OBRAZU VEDÚCI ATELIÉRU DOC. ŠTEFAN BALÁZS, ARTD., AKAD. MAL. KATEDRA MAĽBY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Dominika Kačkošová vo svojej diplomovej práci pokračuje v zobrazovaní domorodých kmeňov nepoškvrnených vplyvom civilizácie. Sérii Rituály dominuje tradičná akrylová maľba so zemitými tónmi, ktorá kontrastuje s výraznými bielymi vstupmi. Kombinuje figurálne výjavy s lineárnou kresbou v intenciách konceptuálneho presahu. Z ideového hľadiska sa zamerala na rituály indiánskych kmeňov (Z’oé, Sataré-Mawé, Yanomami – pochádzajúce z oblasti Amazonských pralesov), ktoré súvisia s dôležitými životnými zmenami, ako sú narodenie, smrť či prechod do dospelosti. Tradičné, často až brutálne zvyky kontrastujú s pomyselným ekvivalentom z modernej spoločnosti. Autorka kriticky komentuje obe strany.

STANEM SA BOJOVNÍKOM, 2017, AKRYL N

A PLÁTNE, 200 X 135 CM


TVOJU DUŠU, 2017, AKRYL NA

A PLÁTNE, 150 X 200 CM

VITAJ MEDZI NAMI, 2017, AKRYL N

0 CM PLÁTNE, 130 X 20

ZACHRÁNIM


DOMINIKA KOLAČKOVSKÁ (*1996, KOŠICE) ATELIÉR DIGITÁLNE MÉDIÁ VEDÚCI ATELIÉRU DOC. MGA. MICHAL MURIN, ARTD. KATEDRA INTERMÉDIÍ A DIGITÁLNYCH MÉDIÍ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Dominika Kolačkovská sa vo svojej interaktívnej zvukovej inštalácii zamerala na ľudí, ktorým sa cnie za svojim domovom. Vytvorila aplikáciu pre tablety a smartfóny, ktorá vychádza z princípov zvukového samplera známeho hlavne z hudobnej produkcie. Vo vlastnom byte v Košiciach zaznamenala jeho jednotlivé zvukové súčasti, vďaka ktorým si dokázala vytvoriť mentálny pôdorys domáceho prostredia. Červené miesta v aplikácii predstavujú aktívne body, kde boli konkrétne zvuky zaznamenané. Používateľ ich dokáže v rôznom poradí aktivovať, vrstviť či mixovať, výsledkom čoho sa stáva unikátna symfónia bytu.


SYMFÓNIA BYTU, 2017, ZVUKOVÁ

INŠTALÁCIA


LEONARD LELÁK (*1995, PREŠOV) ATELIÉR SLOBODNEJ KREATIVITY 3D VEDÚCI ATELIÉRU PROF. JURAJ BARTUSZ, AKAD. SOCH. KATEDRA VÝTVARNÝCH UMENÍ A INTERMÉDIÍ FAKULTA UMENÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Vystavené objekty Leonarda Leláka formálne aj ideovo vybočujú z jeho ostatnej tvorby. V intenciách experimentovania s nájdeným či readymade materiálom vytvoril abstraktné priestorové kompozície, ktoré prekypujú vlastným životom, energiou, napätím a nechýba im ani náznak humoru. Vlastnosti jednotlivých použitých materiálov podmieňujú prvky náhody a nepredvídateľnosti výsledných objektov. Proces nafukovania duší, lôpt, hadíc a iných materiálov a následná snaha o ich ukotvenie do želaného výsledku je príťažlivá aj vďaka riskantnému princípu pokus-omyl. Druhý vystavený objekt zase popiera svoju materiálnu podstatu, zahráva sa s diváckym vnímaním a zároveň preberá známe archetypy zo svetových dejín výtvarného umenia.

BEZ NÁZVU, 2017, READYMADE OBJE

KT, 40 X 27 X 160 CM


MADE OBJEKT, 100 X 60 X 200 CM

MODELOVANIE VZDUCHOM, 2017, READY


ALENA LIŠKOVÁ (*1991, BRATISLAVA) ATELIÉR PRIESTOROVÝCH KOMUNIKÁCIÍ + VEDÚCI ATELIÉRU PROF. MGR. ART. ANTON ČIERNY KATEDRA INTERMÉDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ, BRATISLAVA

Dielo Aleny Liškovej vzniklo pôvodne ako osobná snaha o obnovenie vzťahu k umeniu skrze športové aktivity. Vyvinula sa však do komplexného umeleckého projektu, ktorý zrozumiteľne funguje v širšom kontexte. Autorkin záujem o thajský box sa stretol s veľkou nevôľou jej okolia. Negatívne reakcie vznikli na základe gendrových stereotypov, ktoré sa prikláňali k názoru, že bojový šport „nežnému“ pohlaviu nesvedčí. Ako reakciu na tieto názory vytvorila sériu sadrových odliatkov – chráničov pŕs, holenných chráničov a boxerských rukavíc. Okrem toho, že použitím krehkého materiálu poprela ich pôvodnú funkciu, chrániče ozdobila odliatkami kuchynských pomôcok na pečenie. Toto symbolické gesto manifestuje vo videoperformance v súboji so zápasníčkou Barborou Válčekovou.


KN

17, SADROVÉ ODLIATKY, VIDEO LOOP, 0:19 MIN

UT, 20 C K OC K N O

KO


ADAM MAJERČÍK (*1993, SPIŠSKÁ NOVÁ VES) ATELIÉR GRAFIKY A EXPERIMENTÁLNEJ TVORBY VEDÚCI ATELIÉRU PROF. PHDR. PETER RÓNAI, AKAD. MAL. KATEDRA VÝTVARNÝCH UMENÍ A INTERMÉDIÍ FAKULTA UMENÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

MONEYPULY, 2017, FIXKA A

AKVAREL NA PLACHTE, 190 X 190 CM

Autentická tvorba Adama Majerčíka môže na prvý pohľad pripomínať zhluk nezmyselných detských kresieb, ktoré nevieme nijak konkrétne uchopiť. Z vtáčej perspektívy nazeráme na surreálne svety s nejasnou hierarchiou a životným osudom ich protagonistov. Genialita kresieb fixkami a vodovými farbami sa postupne odkrýva s našou pozornosťou a snahou sústrediť sa na detaily kolážovitého naratívu výjavov. Majerčíkova neukotviteľná kreativita mi evokuje predstavu LSD tripu Hieronyma Boscha.


FIXKA A AKVAREL NA PLACHTE, 190 X 190 CM SPOLOČENSKÉ HRY (DETAIL), 2017,


PETER MAŠČÁK (*1984, MICHALOVCE) ATELIÉR SÚČASNÉHO OBRAZU VEDÚCI ATELIÉRU DOC. ADAM SZENTPÉTERY, BC. KATEDRA VÝTVARNÝCH UMENÍ A INTERMÉDIÍ FAKULTA UMENÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Tvorba Petra Maščáka sa svojou energiou, vizuálnou stránkou a kreatívnym prístupom výrazne odlišuje od zvyšku aktuálnej mladej slovenskej maľby. Nevenuje sa ani tak budovaniu vlastného vizuálneho jazyka, skôr konštantne kreuje bez potreby vytvárania jednotnej línie. Pracuje s nájdenými predmetmi, ktoré vkladá do nových súvislostí a následne povyšuje na umelecký objekt. V jeho prácach je cítiť prebytok kreativity, ktorú sa nesnaží ukotviť – radšej tvorí, pokiaľ to je možné. Výsledkom sú často nejasné, komicko-ironické situácie s autentickám charakterom. Divákom sa nesnaží pomôcť v dešifrovaní vlastných symbolov a mytológie, no v prípade triptychu We All Die One Day je možné sledovať odklon k smútku, vzťahovému napätiu a ponurej atmosfére.


NA SOLOLITE, 220 X 175 CM

, 20 AY

L RY K A 17 , OLEJ,

ED N WE ALL DIE O


DUŠAN PREKOP (*1994, ILAVA) ATELIÉR PRIESTOROVÝCH KOMUNIKÁCIÍ + VEDÚCI ATELIÉRU PROF. MGR. ART. ANTON ČIERNY KATEDRA INTERMÉDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ, BRATISLAVA

Dušan Prekop vo svojej imaginatívnej priestorovej inštalácii pozostávajúcej zo sadrových odliatkov, nájdených predmetov, readymade objektov a sklenených platní skúma či už fyzické alebo pomyselné (priestorové) relácie medzi hmotou a objektmi, ktoré symbolicky aplikuje aj na ľudské vzťahy. Vníma ich cez optické a haptické skúsenosti s jednotlivými materiálmi a ich vizuálnymi kvalitami. Hovorí o fascinácii obalovými predmetmi, ktoré formujú vlastnú atmosféru jednotlivým objektom. Vytvára pomyselné vákuá, limituje životné priestory predmetov, hrá sa s iluzívnymi skratkami, narúša našu pozornosť a mení zažitú predstavu o očakávanej (materiálnej) kvalite objektov. Minimalistická inštalácia disponuje nespochybniteľnou estetickou kvalitou a koherentnosťou priestorovej kompozície.


ALÁCIA, VARIABILNÉ ROZMERY

BEZ NÁZVU, 2017, PRIESTOROVÁ INŠT


DOMINIKA ŠÍMOVÁ (*1993, MARTIN) ATELIÉR FIGURÁLNEHO PREJAVU VEDÚCI ATELIÉRU DOC. PETER GÁSPÁR, AKAD. SOCH KATEDRA SOCHÁRSTVA A PRIESTOROVEJ TVORBY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Inštalácia Dominiky Šímovej na prvý pohľad zaujme svojím tichým, meditatívnym až duchovným charakterom, ktorý núti diváka spomaliť, zamyslieť sa nad svojím bytím a uvedomiť si svoju prítomnosť. Citlivým dielom zhmotňuje záujem o dôležitosť vnútorného sveta, ktorý symbolizuje nevinnou detskou figúrou osvetlenou svetelným lúčom. Ako autorka sama dodáva: „Vnímanie vonkajšieho sveta u každého človeka ovplyvňujú jeho skúsenosti, danosti, spomienky, pocity, jeho fantázie a sny. Práve tieto aspekty z nás robia jedinečné a neopakovateľné bytosti.“


IS

TH ND

E

CLOSED

EYES, 2017, INŠTALÁCIA

LD R MY PLACE IN THE WO

HI BE


DOMINIK TURAN (*1996, POPRAD) ATELIÉR SOCHA A APLIKOVANÉ MÉDIÁ VEDÚCI ATELIÉRU DOC. JURAJ SAPARA, AKAD. SOCH. KATEDRA SOCHÁRSTVA A PRIESTOROVEJ TVORBY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Animovaný film Dominika Turana zobrazuje hodinu trvajúce dejstvo odohrávajúce sa v surreálnom čiernobielom svete. Celú situáciu prebiehajúcu na pomyselnom ciferníku hodín sledujeme z pohľadu minútovej ručičky. Ospalé, takmer statické tempo filmu je popretkávané dejovými vsuvkami, ktoré vychádzajú s autorovej osobnej mytológie. Turan svoje technické zručnosti a výnimočný vizuálny jazyk pretavil do experimentálnej skúsenosti, ktorá si síce vďaka svojmu pomalému tempu vyžaduje trpezlivosť a oddanosť diváka, ponúka však uspokojivý výsledný zážitok. Meditatívny charakter diela podnecuje uvedomenie si vlastného bytia a postavenia v našom reálnom svete.


HODINA, 2017, VIDEO,

60 MIN.


SONDA DO VÝTVARNÉHO

UMENIA NAJMLADŠEJ GENERÁCIE

PRIESKUM – PRIESKUMY – KEBABB

V roku 1994 Radislav Matuštík, výtvarný kritik a kurátor Považskej galérie umenia v Žiline, spolu s kurátorkou Darinou Kissovou-Arce zostavili prvú tzv. „poprieskumovú“ výstavu študentských prác. V tomto momente sa začala séria prezentácií, ktoré predstavujú výtvarné diela budúcich, ešte študujúcich výtvarníkov. Realizujú sa formou bienále a až dodnes sa držia základného leitmotívu: prezentovať diela, ktoré vznikajú počas štúdia, kým sú ich autori ešte tzv. „inkubačnom“ štádiu svojho výtvarného pôsobenia. Určitou inšpiráciou pre tento projekt bolo 7. európske bienále mladých umelcov Germinations v Grenobli na prelome rokov 1992/1993. Projekt sa po odmlke dočkal ďalšieho pokračovania v roku 2001, tentoraz už vo forme veľkorysejšie koncipovanej prehliadky v hlavných výstavných priestoroch galérie a odvtedy sa uskutočňuje tam.1 V roku 2003 po prvý raz integroval výber prác z Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a nateraz definitívnu podobu v zmysle záberu škôl nadobudol v roku 2007 pridaným výberom diel študentov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je jedným zo značkových projektov PGU v Žiline a navyše jediným podujatím tohto typu kontinuálne konaným na pôde verejnej galérie mimo Bratislavy.2 Na pozadí strohej genézy štruktúry projektu od 90. rokov sa však dá odčítať niekoľko skutočností, ktoré svojím podielom reflektujú obraz mladého umenia v nultých rokoch a aktuálneho desaťročia. Výstavy akcentovali návrat

maľby v nultých rokoch prácami dnes už etablovaných umelcov mladej generácie (najmä L. Dovičáková, B. Sirka, E. Šille, V. Žáková, R. Bicek, J. Džuppová, R. Podhorský, K. Janečková, A. Zelina, K. Šimeková, E. Činčalová), no upozornili i na prítomnosť tzv. fenoménu košickej scény,3 vystavením diel i ďalších, v tom čase ešte študujúcich autorov (J. Kyša, R. Čerevka, P. Králik, M. Podprocký). Keby sme bienále hodnotili z hľadiska médií, dala by sa v jeho obsahu postrehnúť výrazná línia intermediálneho umenia (objekty, inštalácie, prípadne performance) i osobitých site-specific či intermedializovaných sochárskych výstupov (K. Morháčová, A. Čierny, M. Ružinský, M. Pšenko), inovovaných prístupov v médiu fotografie (L. Lukačovičová, L. Toporcerová, P. Bošanská, M. Knížová, P. Ančic, A. Borsíková), ale tiež aj videotvorby a najmä multimediálnych diel – popri študentoch z Katedry intermédií VŠVU v Bratislave (L. Klimešová, T. Šoltýs) a KVUaI FU TU v Košiciach (J. Pišek, M. Bottková, R. Kitta, B. Kolbašovská) sa zviditeľnili aj študenti z Katedry intermédií a digitálnych médií AU v Banskej Bystrici (F. Jurkovič, D. Dida, M. Kastelovič, R. Čecho, P. Palárik, M. Keniž a ďalší). Zároveň projekt poukázal na prítomnosť viacerých príznačných tendencií umenia nového milénia – jeho presah do verejného priestoru, context-specific bázu, či aspekt kolaborácie a participácie ako jednej z jeho stratégií (práce M. Vakulu, E. Devečkovej, P. Varchoľa a ďalších študentov). Nielen faktor spoločnej prezentácie umelcov z troch vysokých škôl výtvarného zamerania je hlavnou misiou projektu: dôležitým aspektom je poukázať na spoločné charakteristiky, no i rozdielne znaky pedagogických prístupov na jednotlivých


školách. Z tohto dôvodu je súčasťou prezentácie diela prítomnosť údaju o proveniencii: VŠVU, KVUaI FU TU, FVU AU, no i zverejnenie mena príslušného pedagóga. KEBABB je výberom zastrešovaným kurátorom/kurátormi, resp. garantmi kolekcií, ktorý nemusí zohľadňovať hodnotenie prieskumovej komisie,4 naopak, prezentáciou diela sa snaží podporiť jeho rezonanciu v kontexte ďalších vystavených prác a predovšetkým zviditeľniť ho na mape aktuálneho umenia mladej generácie. Prostredníctvom kolekcií prác zostavených ich garantmi/kurátormi5 (KEBABB 2007, 2009, 2011, 2013) sa tiež artikulovala snaha „prepájať odlišné akademické pozície, o ktorých sa zatiaľ len diskutuje a o ktorých vznikajú rôzne mýty“. 6 V súčasnosti (KEBABB 15, KEBABB 17) je kompetencia výberu a jeho odborná garancia v rukách kurátora z mladej generácie, práve z dôvodu predpokladanej tesnejšej väzby medzi ním a študujúcimi umelcami. Koncentrácia výberu do rúk jedného kurátora však viac otvára možnosť pre uplatňovanie síce subjektívnych, ale relevantných kritérií, no predovšetkým umožňuje zostavovať tematické, prípadne iným typom kurátorského konštruktu zostavené, kolekcie. Príkladom tohto prístupu je KEBABB 15, ktorý sa koncentroval na (seba)formujúce autorské hľadanie mladých umelcov a zameral sa na „komentovanie niektorých spoločenských a globálnych javov, a zároveň uprednostňoval skôr existenciálne a sebareflexívne témy, prípadne imanentné otázky umenia. Výstava bola aj uvažovaním o samotnom procese „stávania sa umelcom“ ako myšlienkového procesu autora, ale aj prostredníctvom umeleckého vzdelávania“.7 Práve v tomto roku sa súčasťou projektu stalo aj integrovanie práce vybraného grafického dizajnéra (študenta). Na základe konceptu

prepájania fontov písiem, vytvorených na jednotlivých vysokých školách, bol realizovaný dizajn výstavy. Ďalším levelom podujatia KEBABB, ktorý je odvtedy jeho pevnou súčasťou, je teda aj participácia vybraného mladého autora pôsobiaceho v oblasti vizuálnej komunikácie, ktorý je tvorcom vizuálu výstavy a jej tlačových výstupov. Za deviatimi ročníkmi projektu, konanými v novom miléniu, sa prirodzene nachádza proces postupných zmien v koncepcii. Nepochybne je však jeho príznačnou (a sympatickou) črtou najmä to, že stále zostáva reflexiou aktuálneho umenia najmladšej generácie výtvarníkov, ktorú podobne sprostredkúva najmladšia generácia kurátorov vizuálneho umenia. Mira Sikorová-Putišová


Prieskum z prieskumu, 1994 kurátori: Radislav Matuštík, Darina KissováArce, autorky a autori VŠVU BA: Matej Gavula, Bohdan Hostiňák, Igor Kaplán, Karin Lunterová, Peter Machata, Ivan Patúc Expresie – Prieskum z prieskumu, 2001 kurátor: Roman Popelár, autorky a autori VŠVU BA: Linda Bartošová, Denisa Bogdalíková, Marián Grolmus, Roman Hrčka, Pavlína Chrenková, Silvia Krivošíková, Peter Krupa, Radim Labuda, Róbert Mlčúch, Juliana Mrvová, Lenka Rajčanová, Lucia Slezáková, Michaela Valná, Braňo Vincze, Ingrid Višňovská, Ivona Žirková Prieskumy, 2003 kurátorka: Mira Putišová, autori a autorky - KVUaI FU TU KE: Tomáš Bujňák, Lucia Dovičáková, Ladislav Galko, Zuzana Hrivňáková, Barbara Kubániová, Peter Králik, Jaroslav Kyša, Róbert Sender, Boris Sirka, Jozef Tušan, Ľudmila Valenčíková, Barbara Viteková, Dušan Zungovský, VŠVU BA: Petra Bošanská, Eva Böhmová, Martina Bystrianska, Michal Czinege, Julie Haluzová, Peter Harničár, Lukáš Haruštiak, Roman Hrčka, Miroslav Hric, Monika Hurňanská, Katarína

Jahnová, Martin Kubina, Marcela Kupčíková, Marcel Mališ, Peter Meszároš, Kristína Meszárošová, Matúš Priehyba, Štefan Priehyba, Zvonimir Pudelka, Erik Šille, Miroslava Ševčíková, Lucia Toporcerová, Marie Veselá Prieskum – Prieskumy, 2005 kurátorka: Mira Putišová, autorky a autori – KVUaI FU TU KE: Mário Furčák, Veronika Jamrichová, Pavol Juhász, Peter Králik, Martin Kudla, Ľuboš Pahuli, Boris Sirka, Jana Tkáčiková, Renáta Vajdová, Peter Vrábeľ, Ján Zelinka, Dušan Zungovský, Vlasta Žáková, videosekcia KVUaI FU TU: Barbora Bobovčáková, Radovan Čerevka, Richard Kitta, Jaroslav Kyša, Peter Králik, Emöke Marcziová, Ildikó Pálová, Zuzana Petrovičová, Jozef Poník, Radoslav Repický, Richard Roháč, Róbert Sender, Boris Sirka, Miroslav Šurka, Jozef Tušan, Peter Vrábeľ, Michal Závacký, VŠVU BA: Eva Böhmová, Petra Cepková, Peter Drmlík, Terézia Golasová, Miroslav Hric, Martin Kubina, Miroslava Kvasnicová, Šimon Kliman, Miroslav Kohút, Matej Lacko, Zuzana Málenková, Milan Očenáš, Mária Szászová, Martin Špirec, Lucia Toporcerová, Matej Vakula, Vladimír Vanko,

Martina Zimanová KEBABB 7, 2007 garanti kolekcií: Richard Gregor (FVU AU), Roman Popelár (VŠVU), Mira Putišová (KVUaI FU TU), kurátorka: Zuzana Štefková, autorky a autori KVUaI FU TU KE: Barbora Bobovčáková, Jana Bubelíniová, Lenka Maráčková, Jakub Pišek, Jozef Poník, Juraj Sasák, Petra Veselá, Ján Zelinka, VŠVU BA: Roman Bicek, Eva Činčalová, Viera Devečková, Juraj Gábor, Magda Husáková, Andrea Chreňová, Monika Kováčová, Marek Ružinský, Richard Seneši, Vladimír Vanko, FVU AU BB: Lucia Bérešová, Daniel Dida, Daniela Chrieňová, Rudolf Janák, Filip Jurkovič, Ignác Kasan, Kamila Kráľovičová, Pavol Palárik, Hana Pokorná, Matúš Pšenko, Róbert Smrčák, Lukáš Solík KEBABB 7, 2007 Galerie C2C, Praha, výber z výstavy KEBABB 7 v PGU Žilina, kurátorky: Mira Putišová, Zuzana Štefková, autori a autorky: Eva Činčalová, Viera Devečková, Magda Husáková, Andrea Chreňová, Filip Jurkovič, Monika Kováčová, Pavol Palárik, Jozef Poník, Matúš Pšenko, Marek Ružinský,


Juraj Sasák, Lukáš Solík, Petra Veselá, Ján Zelinka KEBABB 9, 2009 kurátori/garanti kolekcií: Richard Gregor (FVU AU BB), Roman Popelár (VŠVU BA), Mira Putišová (KVUaI FU TU KE), autorky a autori KVUaI FU TU KE: Michaela Bottková, Jarmila Džuppová, Michal Kačmár, Beáta Kolbašovská, Mira Köszegy, Martin Krištof, Zoltán Nagy, Tomáš Picha, Vladimír Seman, VŠVU BA: Peter Ančic, František Bohunický, Adam Čierny, Michal Kezman, Lenka Klimešová, Katarína Morháčová, Kristína Šimeková, Tomáš Šoltýs, Anna Ujazdowska, Milan Vagač, FVU AU BB: Lucia Ambrozayová Anna Hercegová, Zdeno Dendis, Dávid Dzurňák, Michaela Grznárová, Adriana Jankovičová, Ervín, Macala, Juraj Ondráš, Lucia Oravcová, Kamila Rybárová, Peter Valiska Timečko KEBABB 11, 2011 kurátori/garanti kolekcií: Roman Popelár (VŠVU BA), Mira SikorováPutišová (KVUaI FU TU KE a FVU AU BB), autorky a autori – KVUaI FU TU KE: Alexandra Bočeková, Slavomír Durkaj, Miriama Kardošová, Martin Krištof, Zuzana Kutašová, Tibor Nagy, Tomáš Šoltys,

Peter Varchoľ, VŠVU BA: Monika Baranová, Eli Blasko, Alexandra Borsíková, Katarína Janečková, Zuzana Jariabková, Emil Malecký, Martina Slováková, Marián Struhala, Adam Šakový, Alex Zelina, FVU AU BB: Richard Boháč, Richard Čecho, Martin Jombik, Vladislav Kakody, Mário Kastelovič, Martin Keniž, Dáša Klapitová, Lukáš Krajčík, Adam Kruták, Michaela Nováková, Matúš Pšenko KEBABB 13, 2013 kurátori/garanti kolekcií: Roman Popelár (VŠVU BA), Mira SikorováPutišová (KVUaI FU TU KE a FVU AU BB), autorky a autori – KVUaI FU TU KE: Zuzana Balážová, Katarína Garajová, Michaela Knížová, Jakub Šíma, Peter Takáč, Eva Vlnková, Michal Zákutný, Ondrej Zoričák, VŠVU BA: Ján Hrčka, Erik Janeček, Niina Aneli Kaarnamo, Lenka Lukačovičová, Paulina G. Mena, Alžbeta Meňkyová, Soňa Patúcová, Rasťo Podhorský, Simona Vojtečková, Martin Wackebauer, Alex Zelina, FVU AU BB: Alexandra Bodorová, Monika Boldišová, Simona Halečková, Róbert Chromý, Martin Keniž, Lukáš Krajčík, Jakub Lindiš, Dominika Margetová,

Sandra Paulíková, Mária Pinčáková, Katarína Prídavková KEBABB 15, 2015 kurátorka: Eliška Mazalanová, autorky a autori KVUaI FU TU KE: Nikolas Bernáth, Katarína Bajkajová, Martin Hreha, Zuzana Kutašová, Michal Machciník, Lucia Moravčíková, Martina Ráczová, VŠVU BA: Marek Burcl, Iva Ďurkáčová, Tomáš Halafut, Jakub Jančo, Katarína Karafová, Ľuboš Kollár, Ľudmila Machová, Juraj Mydla, Ján Skaličan, Jozef Vančo, FVU AU BB: Margaréta Brozová, Linda Holodová, Barbora Horská, Dominika Kačkošová, Nikola Liptáková, Filip Kmeť, Miriam Trnková KEBABB 17, 2017 kurátor: Michal Stolárik, autorky a autori KVUaI FU TU KE: Nikolas Bernáth, Leonard Lelák, Peter Maščák, Adam Majerčík, VŠVU BA: Leontína Berková, Alena Lišková, Dušan Prekop, FVU AU BB: Matúš Astrab, Andrea Halčáková, Dominika Kačkošová, Dominika Kolačkovská, Dominika Šímová, Dominik Turan


2007

2015

09 20


2007

2011

2015


POZNÁMKY 1 Výber zo študentských prác zimného semestra školského roka 1993/1994 bol predstavený v Malej výstavnej sieni PGU, ktorá však po prestavbe PGU v roku 2009 zanikla. 2 Podobným podujatím tohto typu je súťažná prehliadka Essl Award, každoročne koncipovaná z klauzúrnych prác ako súčasť medzinárodnej siete výstav. Projektom zameraným na prezentáciu mladého umenia bolo aj CZ-SK bienále Skúter, konané v Galérii Jána Koniarka v Trnave (2007, 2009, 2011), prestalo sa realizovať po odvolaní jeho kurátora V. Beskida z postu riaditeľa galérie. 3 Termín „košická scéna“ v nultých rokoch definoval pomerne veľkú skupinu mladých výtvarníkov, ktorí spoločne študovali na KVUaI FU TU v Košiciach, najmä v rokoch 2000 – 2009. Dnes vzhľadom na prirodzený pohyb/presun týchto autorov, už absolventov, do väčších centier (Bratislava, Praha, prípadne zahraničie) ich v Košiciach z tejto generácie žije a pracuje oveľa menej. 4 Prvá výstava Prieskum z prieskumu (1994) pri výbere zohľadňovala aj stanovisko pedagóga. Citované z textu katalógu k výstave. 5 V ročníkoch 2007, 2009 boli garantmi kunsthistorici s väzbou na príslušnú školu, kde pôsobili ako pedagógovia dejín umenia: M. Sikorová-Putišová (FU TU v Košiciach), R. Gregor (FVU AU v Banskej Bystrici), R. Popelár bol riaditeľom Galérie Medium pri VŠVU v Bratislave). 6 Citované z koncepcie projektu KEBABB, autor: Richard Gregor. 7 Voľne citované z TS KEBABB 15, kurátorka: E. Mazalanová.


730958 788088 9

poprieskumová výstava študentiek a študentov Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici Považská galéria umenia v Žiline 14. 9. – 15. 10. 2017 Kurátor Michal Stolárik Editori a autori textov Mira Sikorová-Putišová, Michal Stolárik

Grafická úprava Tereza Maco Tlač printio, s. r. o. Vydavateľ Považská galéria umenia v Žiline Náklad: 300 ks ISBN: 978−80−88730−95−8

© Považská galéria umenia v Žiline

VÝSTAVU Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA. FOND NA PODPORU UMENIA JE HLAVNÝM PARTNEROM PROJEKTU.

Fotografie archív autorov, archív PGU, Peter Snadík


Profile for KEBABB17

KEBABB 17  

Katalóg k výstave KEBABB 17 ● KEBABB je výstavná prehliadka bienálneho charakteru zameraná na najmladšie umenie, ktorá pravidelne predstavuj...

KEBABB 17  

Katalóg k výstave KEBABB 17 ● KEBABB je výstavná prehliadka bienálneho charakteru zameraná na najmladšie umenie, ktorá pravidelne predstavuj...

Profile for kebabb17
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded