Page 1

Underrubrik

Kungs채ngsgymnasiet

Av: Josefine Nittler NA11 Handledare: Jonas Kindlund, Birgitta Kristoffersson-Ryner och Carina Ek inl채mningsdatum: 2011-11-28


that you see deer at dawn and dusk and this is because the animal's overall activity level is lower during the winter. My goal with this work was to get a deeper insight into the roe deer way of life and learn how Abstract: The purpose of this study was to investigate and get a deeper knowledge about the roe deer behavior and habits. I´ve been collecting facts and information from internet, books and even done some field studies. Thanks to the roe deer who use to visit my garden I’ve got the opportunity to study them very close. I have three questions that my report is all about, but the main part I focused on was the first question about the roe deer reproductive. I found it very interesting as they have a delayed fetal development which

leads to that the kid not need to be exposed to a harsh and cold winter.

The deer population had

the roe deer conditions are, and with my three questions I tried to catch all the important facts around it.

almost completely eradicated in Sweden the

Inledning

early 1800's, and now the

Vi har fått i uppgift att

population have grown to

skriva en

about 375,000, which

ämnesövergripande

now are spread all over

rapport i svenska, biologi

the country except in the

och engelska om ett

northern Sweden because

svenskt däggdjur. Jag

of the cold climate and

tyckte inte att jag visste

deep snow. The most

mycket om rådjuret trots

northern population of roe

att det är ett vanligt djur

deer have grown bigger

och därför ville jag

and have thicker fur than

fördjupa mina kunskaper i

the roe deer in south so

det ämnet. Detta

they better can handle the

temaarbete inleddes med

climate conditions.

ett studiebesök på

Through the roe deer

Skansen. Därifrån väcktes

daily rhythm during the

min nyfikenhet ännu mer

winter is it most common


på grund av att man

fortplantning?

Rådjurshannen kallas

varken pratade om eller

2 Varför förflyttar sig ofta

bock, honan kallas get

hade något rådjur att visa

rådjuret vid gryning och

och ungarna kallas

upp. Rådjuren här hemma

skymning?

antingen kid eller killing.

på gården är de som

3 Varför lever inte

Getter som blivit

inspirerat mig till detta

rådjuret i fjällen?

könsmogna men inte fött

arbete då de gett mig möjlighet att få studera

Metod och material

något kid ännu kallas smaldjur. Som enda art

dem på mycket nära håll.

Jag började min rapport

bland våra hjortdjur

I början av 1800 talet

om rådjuret genom att

hävdar bocken revir. I

jagades rådjuret så hårt att

samla in så mycket allmän

samband med detta och

det nästan var utrotat i

fakta som möjligt för att

brunst kan bocken ses

hela landet. Allt som

sedan kunna redovisa de

gnida (feja) sina horn och

fanns kvar var en liten

mest relevanta delarna.

sin panna mot stammen

stam i södra Sverige och

Jag har letat fakta på

på små träd och buskar

den stammen låg till

flertal internet sidor och i

och utsöndrar då dofter

grund för den rådjursstam

böcker för att kunna få en

som upplyser artfränder

vi har i Sverige idag.

så bred grund som möjligt

om hans närvaro och

att stå på innan jag Syfte

rang. Han skrapar

började svara på mina

dessutom upp små gropar

Syftet med denna rapport

frågeställningar. Jag

i marken med klövarna

är få en bredare kunskap

använde mig mest utav

och utsöndrar dofter från

om rådjurets levnadssätt

elektroniska källor och en

körtlarna i klövspalten.1

och vanor. Samt att i

stor del av informationen

Bocken mutar in revir

slutet analysera och

som ligger tillgrund för

beroende på var det finns

diskutera resultatet av min

mina resultat är hämtade

gott om föda som sedan

undersökning.

ur Jägarförbundets sidor

lockar dit flera getter så

Tyngdpunkten i mitt

då deras kunskap om

han sedan vid brunsten

arbete ligger i

rådjuret är stor.

kan välja ut en eller flera

Rådjurets levnadssätt och vanor

getter. Råbocken

frågeställning 1 då jag anser att den

försvarar reviret mot

frågeställningen är 1

mycket intressant.

1. Rådjurens

1 Hur fungerar rådjurets

fortplantning:

http://www.jagareforbundet.s e/Viltet/ViltVetande/Artpresen tationer/Radjur/


andra bockar med hjälp av

doftutsöndringar via

Innan dess är fostret

sina horn. Efter

urinen och hudkörtlar.

hårlöst i livmodern.

fortplantningen på hösten

Bocken brukar därför

Parningen är kortvarig

runt oktober-november

vädra kring hennes

och upprepas åtskilliga

fäller bocken sina horn då

bakdel.5 Getens

gånger under ett dygn då

de ej behövs längre och

reproduktionscykel är

hinden är parningsvillig.7

under inverkan av

unik bland hjortdjuren

Detta

tillväxthormon utvecklas

och består av en så kallad

reproduktionsbeteende

det nya horn till våren.2

fördröjd implantation6 Det

sker därför att när

kallas även fördröjd

brunsten ebbat ut i augusti

Brunsttiden inträder för

fosterutveckling och

hinner bocken i lugn och

rådjuret tidigare på året än

innebär att ägget som

ro koncentrera sig på att

för andra hjortdjur.3

befruktas vid parningen i

äta och lägga upp ett

Rådjuret blir normalt

juli-augusti börjar

fettlager inför vintern.8

befruktat som ettåringar

utvecklas först runt

men vid näringsbrist och

årsskiftet ca 150 dagar

2. Rådjuret vid gryning

hög populationstäthet

efter parningen

och skymning

skjuter de upp parningen

implanteras ägget i

Rådjuret är en större

och det kan då ta upp till

livmoderns vägg och

finsmakare och

två år innan första

börjar växa. Innan dess

konkurrerar inte mycket

befruktningen. Parningen

har embryot (ägget)

med något annat hjortdjur

infaller i juli-augusti. Då

svävat fritt i livmodern.

än dovhjortar som

jagar bocken geten i snäva

Vid implantationen bildas

rådjuren får vika sig för,

cirklar runt en sten, buske

en moderkaka som förser

eftersom de båda arterna

eller liknande. Spåret som

varje foster med näring

lever i samma ekologiska

uppkommer efter detta

och syre. Själva

nisch. Rådjur är som alla

kallas för älvdans eller

fosterutvecklingen tar

andra hovdjur idisslare

häxring. Getens brunst är

ungefär ett halvår. Päls får

och det innebär att de äter

kort, cirka tre–fyra dagar.

kidet lagom till födseln.

växter som de tuggar två

4

Geten bildar 5

Ljunggren 2003 s. 90-92. 3 Djur i Sveriges natur 2001

http://www.jagareforbundet.s e/Viltet/ViltVetande/Artpresen tationer/Radjur/

http://www.bilderochfakta.se/ djur/hjortdjur/radjur

http://sv.wikipedia.org/wiki/R %C3%A5djur#Fortplantning

2

4

6

7

http://forum.odla.nu/lofiversio n/index.php/t29538.html 8 Djur i Sveriges natur 2001


gånger.9 Rådjuret är

som äger rum varje år

träd och buskar.14

beroende av att födan

sker nästan 30 000 just i

håller hög kvalitet, annars

skymning och gryning,

3. Rådjur i norra

utsätts både

rådjur är det djur som är

Sverige

matspjälkningen och

vanligast förekommande.

I början av 1800 talet var

fortplantningen.10 Där

Förra året hade nästan 18

rådjuret hårt drabbat och

rådjuren är ostört kan det

000 olyckor med rådjur

den enda rest som fanns

vara aktivt under alla tider

anmälts, detta är lika med

kvar var i ett litet bestånd

på dygnet, men på de

75 procent av det totala.12

i Skåne. Detta berodde bland annat på för hård

flesta håll är de mest framme omkring gryning

Rådjurets ekologi är

jakt. Det stora intresset

och skymning. Denna

anpassat till de flesta

för arten vände

tvåtoppiga dagsrytm syns

miljöer inom sitt

utvecklingen och rådjuret

tydligast på vintern

utbredningsområde och

kunde åter breda ut sig.

medan den nästan är

biotopvalet styrs av

Omkring 1900 talet hade

försvunnen under

tillgång på föda och

rådjuret brett ut sig till

sommaren, därför att på

skydd13. Bärris utgör

Mälardalen och 50 år

sommaren är födan

stapelföda, men örter och

senare tog expansionen

näringsrik och fiberfattig

svamp är också viktiga.

ytterligare fart. Ännu sker

och djurens

Enligt SLU så anser lant-

spridningar mot norr och

ämnesomsättning hög. På

och skogsbrukare att

upp mot fjäll trakterna

sommaren varar ätandet

rådjuret är ett skadedjur

men gränsen för var

knappt en timme medan

då de äter skott och späda

rådjuret kan trivas är snart

under vintern tar det en

plantor men även grödor

nådd. 15 Rådjur är en av

och en halv timme. Detta

på åkrarna. Under vintrar

våra ekologiskt sett mest

gör att djurets totala

med mycket snö livnär sig

betydelsefulla hjortdjur

aktivitets nivå är lägre

rådjuren till stor del på

och finns i hela Sverige

under vintern.11 Av de

förutom i norr. De har

över 45 000 viltolyckor

vuxit till en population till ca 375 000 rådjur. 12

9

http://www.jagareforbundet.s e/Documents/Viltvard%20FW/ viltvard_for_klovvilt_webb.pdf 10 Jensen 2004 11 Jensen 2004 s. 309

http://filipstad.ifolkmun.se/20 11/09/27/kampanj-for-attminska-antalet-viltolyckor/ 13

http://www.viltfakta.se/capre olus.html

Rådjuret är sämre 14

http://hem.passagen.se/puller ulle/djur/5.html 15 Jensen 2004


anpassat norr ut på grund

ganska högt i landet har

rådjuret är ett av de

av dess tunna päls och

rådjuren anpassat sig med

vanligaste djuren i

korta ben som gör det

att ha blivit 15-20% större

Sverige så var inte

svårt att ta sig fram i djup

än de rådjuren i söder.

tillgängligheten på fakta

snö. Ju mer norr ut man

Rådjuren har en

så stor som jag trodde att

kommer så blir rådjuret

komplicerad

den skulle vara. Jag

ståtligare och väger 15-

fortplantningscykel och

tycker att arbetet var

20% mer. Detta stämmer

det positiva med den är att

mycket intressant och gav

överens med en regel som

geten inte behöver lägga

mig svar på många frågor

säger att jämnvarma djur

energi på att bygga upp

och funderingar kring

ofta är större till växten i

fettreserver till vintern då

rådjuret. Jag tycker även

kalla klimat än i varma. 16

hon skjuter upp födelsen

att jag fått en bra bild av

Är snötäcket djupare än

till våren. Rådjuren

deras livsvillkor i Sverige.

0.5m kan rådjuret få

betraktas som skadedjur

Böckerna gick djupare i

svårigheter både med att

av jord- och skogsägare

sin information än

ta sig fram i det och med

genom att de äter av träd

internetkällorna som var

att skrapa sig ned till

och gröda och även fast

mer ytliga. Jag märkte

födan. De uppsöker därför

jägarna skjuter av ett stort

också att flera

de platser där snötäcket är

antal djur varje år så har

internetsidor använde

som tunnast tillexempel

vi en stor och stabil

samma källa som var

tät skog, vägspår och

rådjursstam. Med en

jägarförbundet. Jag har

andra ställen där skogen

sådan stor rådjursstam så

lärt mig mer om rådjurens

utgör dem en fara i

biologiska situation och

trafiken då de flesta vilt

deras överlevnads villkor.

olyckor sker mellan

Vad exempel en svår

fordon och rådjur.

vinter innebär för rådjuret.

olika livsmiljöer beroende

Jag har en speciell

Sammanfattning

på var de lever men högst

relation till rådjuret

Rådjurs populationen har

upp i norr är det alldeles

eftersom jag lever så nära

från att nästan varit helt

för kallt och svårt för

dem och det är både roligt

utrotad i Sverige, nu vuxit

rådjuret att bo. Redan

och fascinerande att

till en population på cirka

kunna betrakta dem på så

375 000 rådjur som

nära håll. Trots att

utbreder sig över hela

är tätpackad.

17

Analys och diskussion Djur brukar nästan alltid kunna anpassa sig till

16 17

Ljunggren 2003 Jensen 2004


landet utom i fjällen. En

med detta arbete var att få

faktor till detta är att

en djupare inblick i

rådjuret är sämre anpassat

rådjurets levnadssätt och

norr ut på grund av dess

för att kunna få en så bred

tunna päls och korta ben

grund som möjligt tog jag

som gör det svårt att ta sig

reda på all fakta jag kunde

fram i djup snö. Det är

hitta för att sedan ta ut de

också tack vare vintern

mest relevanta delarna.

som rådjuret har en

Jag tycker att detta

fördröjd implantation,

temaarbete har varit

därför att när brunsten

mycket intressant och jag

ebbat ut i augusti hinner

har lärt mig mycket om

bocken i lugn och ro

rådjuret utav det.

koncentrera sig på att äta

Källförteckning:

och lägga upp ett fettlager inför vintern. Och det är just rådjurets fortplantning som är tyngdpunkten i mitt arbete. Sedan är min tredje och sista frågeställning: ”Varför förflyttar sig ofta rådjuret vid gryning och skymning?” Jo det beror på deras två toppiga dagsrytm, den syns tydligast på vintern medan den nästan är försvunnen under sommaren och det beror på att djurets totala aktivitets nivå är lägre under vintern. Mitt mål

Elektroniska källor: Hemsidans namn: Jägarförbundet http://www.jagareforbundet. se/Viltet/ViltVetande/Artpre sentationer/Radjur/ http://www.jagareforbundet. se/Documents/Viltvard%20 FW/viltvard_for_klovvilt_w ebb.pdf Hämtad: 2011-10-11 kl 12.52 Hemsidans namn: Bilder och Fakta http://www.bilderochfakta.s e/djur/hjortdjur/radjur Hämtad: 2011-10-11 kl 13.05 Hemsidans namn: Odla http://forum.odla.nu/lofivers ion/index.php/t29538.html Hämtad: 2011-10-25 kl. 16.02 Hemsidans namn: Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/ R%C3%A5djur#Fortplantni

ng Hämtad: 2011-10-24 kl. 17.43 Hemsidans namn: Jägarförbundet http://www.jagareforbundet. se/svenskjakt/Nyheter/Artikl ar/Rav/Sa-hittar-ravenkiden/ Hämtad: 2011-10-26 kl. 20.36 Hemsidans namn: Filipstad I Folkmun http://filipstad.ifolkmun.se/2 011/09/27/kampanj-for-attminska-antalet-viltolyckor/ Hämtad: 2011-10-26 kl 20.53 Tryckta källor: Namn: Liv i utveckling Författare: Ljungberg Lars, Söderberg Bengt och Åhlin Sven. Sida: 90 – 92 Tryckår: 2003 Namn: Djur i Sveriges natur – Däggdjur Författare: Fler än tre. Sida: 268 Tryckår: 2001 Namn: Nordens Däggdjur Författare: Jensen Birger Sida: 308-309 Tryckår: 2004 Bildförteckning: (1) Fotograf: Nittler Josefine Datum: 2010

Rådjuret  

rådjur, rapport, gymnasiet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you