Page 1

Γραφείο ΡΟΜ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ 4ΜΗΝΟΥ 1/2004

ΙΑΝ-ΦΕΒΡ-ΜΑΡΤ 2004 ∆είκτες 4µήνου Νέα Αιτήµατα

143

κατηγ. αιτηµάτων

αρ.

Αστικοδηµοτικά

4

Πληροφόρηση/αιτήσεις

28

Ιατροφαρµ. φροντίδα

40

Επιδότηση

12

Σύνδεση µε Υπηρ. Υγείας

7

Απασχόληση

11

Ένταξη στην εκπ/ση

4

Οικονοµια

4

Κοινωνικές Έρευνες

3

Γραφείο ΡΟΜ - Κοινωνική ∆οµή Υποστήριξης των Τσιγγάνων του Αλιβερίου- ∆ΟΚΠΥ -∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησιας

2004

Παρατήρηση: Ο µεγάλος όγκος αιτηµάτων ως προς την επιδότηση οφείλεται σε έκτακτη αλλαγή των δικαιολογητικών επιδότησης από την ∆ιεύθυνση Πρόνοιας. Για το λόγο αυτό, έπρεπε να ειδοποιηθούν οι δικαιούχοι και να τακτοποιηθούν µαζικά τα χαρτιά τους.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ∆ύο νέες παραποµπές από την οµάδα του τοµέα ΕΚΟ (Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες) για διενέργεια κοινωνικής έρευνας ως προς την απασχόληση και την βελτίωση του οικογενειακού εισοδήµατος. Η εξυπηρετούµενη παραπέµφθηκε στο εργαστήρι απασχόλησης, έργο στα πλαίσια της EQUAL και εντάχθηκε τελικά σε θέση απασχόλησης.

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

3

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

4

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜ.

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2

ΚΟΙΝ. ΕΡΕΥΝΑ

2

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

1

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

1

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1

Το Γραφείο ΡΟΜ ξεκίνησε το 1998 στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράµµατος INTEGRA “Multi Roma Action Hellas” από τη δηµοτική επιχείρηση ∆ΟΚΠΥ και την υποστήριξη του ∆ήµου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας. Το έργο εντάχθηκε στο εθνικό πλαίσιο για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων και χρηµατοδοτείται από το ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δράσεις που παρουσιάζονται εδώ, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των Τσιγγάνων του Αλιβερίου του ∆ΟΚΠΥ. αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2004


Οι κύριες Υπηρεσίες του Γραφείου ΡΟΜ 1. Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης & Συντονισµού ενεργειών του επιχειρησιακού σχεδίου Η βασική λειτουργία του Γραφείου ΡΟΜ είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας και υποστήριξης προς τους Ροµά στα πλαίσια εφαρµογής πολιτικών Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.

2. Προώθηση της Απασχόλησης Στήριξη της απασχόλησης στην περιοχή και διασύνδεση µε υπηρεσίες ενίσχυσης του εισοδήµατος και προώθησης της απασχόλησης

3. Πρόληψη & Προαγωγή της υγείας Υπηρεσίες Γιατρού και επισκέπτη υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο και συµπληρωµατικά µε τα δηµόσια συστήµατα για την υγεία. Οι γιατροί και η νοσηλεύτρια είναι εθελοντές στο κέντρο µας

Παραποµπές

4. Προώθηση της Ισότητας Ενέργειες Ενδυνάµωσης σε ατοµικό επίπεδο και επίπεδο οµάδας για την προώθηση τςη ισότητας ανδρών γυναικών

ΠΡΟΣ ΡΟΜ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ∆ΟΚΠΥ

2

ΠΙΚΠΑ

3

ΑΠΟ ΡΟΜ

5. Ισότητα & Απασχόληση Υποστήριξη της ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας -ιδιαίτερα των γυναικών και των εφήβων και προώθηση θεµάτων Ισότητας.

6

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

4

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1

ΠΡΟΝΟΙΑ

1

6.Στήριξη ενεργ. στέγασης. Υποστήριξη του Εθνικού Πλαισίου για τη Στέγαση των Τσιγγάνων.

ΚΨΥ

Ολιστικός Σχεδιασµός Το Γραφείο ΡΟΜ του ∆ΟΚΠΥ Ν. Ιωνίας εφαρµόζει στην πράξη τον ολιστικό σχεδιασµό στις δράσεις του. Αυτό σηµαίνει ότι οι δράσεις έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα και υλοποιούνται ταυτόχρονα δράσεις κοινωνικής φροντίδας, εκπ/σης, πρόληψης & προαγωγής υγείας, απασχόλησης, συνηγορίας, διαµεσολάβησης, στέγασης, κτλ

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2004

1

ΤΕΕ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΥ

1

ΣΥΥ

1

∆ράσεις Γραφείου ΡΟΜ Υγεία: Κλείστηκαν 122 νέα ραντεβού στο Νοσοκοµείο του Βόλου ή άλλων µεγάλων πόλεων


ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Προβλεπόµενες • Οι 11 από τις 17 συναντήσεις του Τοµέα(1 άτοµο) • Οι 13 από τις 18 συναντήσεις Οµάδας ΡΟΜ(όλοι) • Οι 8 από τις 8 συναντήσεις µε την οµάδα του ∆ανιήλ(1 άτοµο) • Συµµετοχή στην οµάδα για την υποβολή νέου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος(1 άτοµο) • Προετοιµασία στην από κοινού εκδήλωση µε το Κ∆ΑΠ Αµπελοκήπων στο Αλιβέρι(όλοι) • Συµµετοχή σε εκδήλωση του προγράµµατος «Βοήθεια & Μέριµνα» στον Ξηρόκαµπο(1 άτοµο) • Συµµετοχή σε διήµερο ταξίδι για το πρόγραµµα «∆ΑΦΝΗ»(1 άτοµο) • Ετοιµασία λίστας εξυπηρετούµενων για παροχή διατακτικών από τον δήµο

Έκτακτες:

Εκπαίδευση: Από αρχές Σεπτεµβρίου, άρχισε η προετοιµασία για την λειτουργία του εκπαιδευτηρίου. Ο αριθµός των εθελοντών δασκάλων µειώθηκε από 6 σε 4 λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων κάποιων, αλλά σε συνεννόηση µε τους υπόλοιπους αποφασίσαµε ότι δεν χρειάζονται προς το παρόν άλλοι εθελοντές. Παράλληλα, ετοιµάστηκαν οι οµάδες φοίτησης (µε επισκέψεις κατ’οίκον για ανίχνευση ενδιαφέροντος αλλά και επίλυση τυχόν διαφωνιών από τα άλλα µέλη της οικογένειας). Η δράση άρχισε κανονικά από τα µέσα Οκτωβρίου µε αυξηµένο αριθµό µαθητών στην αρχή (15) ο οποίος όµως τελικά σταθεροποιήθηκε στους 6 (σηµειώνουµε εδώ και την αποτυχηµένη έκβαση της προσπάθειας για σταθερή παρακολούθηση ατόµων µεγάλης ηλικίας). Στην διάρκεια του τετραµήνου, πραγµατοποιήθηκαν οι συµφωνηθείσες συναντήσεις τόσο µε τους δασκάλους όσο και µε τους µαθητές και επιπλέον µια έκτακτη συνάντηση µε τα παιδιά, για να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του εκπαιδευτηρίου και να διαχωριστεί από τα …

επιδοτούµενα σεµινάρια. Επίσης, τον Οκτώβριο, προσπαθήσαµε να βρούµε και εθελοντές β’θµιας εκπαίδευσης για 5 παιδιά που φοιτούσαν στο γυµνάσιο και ενδιαφέρονταν για ενισχυτική διδασκαλία. Εξέφρασαν ενδιαφέρον 3 εκπαιδευτικοί, κανείς όµως δεν εµφανίστηκε σε καθορισµένο ραντεβού στο Αλιβέρι. Στέγαση: Από τις αρχές Σεπτεµβρίου έως και τις 12 ∆εκεµβρίου το γραφείο ασχολήθηκε τόσο µε την προετοιµασία της β’φάσης των εγκεκριµένων δανείων όσο και µε την υποβολή νέων αιτήσεων(γ’ παράταση, κατατέθηκαν 68 αιτήσεις). Παράλληλα, στο διάστηµα αυτό, έγιναν οι απαραίτητες επαφές και διασυνδέσεις των ενδιαφεροµένων µε τους αρµόδιους φορείς(τράπεζες, δήµος) Απασχόληση: Το διάστηµα αυτό 35 άτοµα πληροφορήθηκαν και συνδέθηκαν µε τον ΟΑΕ∆ για έκδοση κάρτας ανεργίας(στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από το στέλεχος του ΣΥΥ ή την Κοινωνική βοηθό). Αρκετοί επίσης ενηµερώθηκαν

• Συµµετοχή σε τριήµερο συνέδριο στα Γιάννενα – «Καραβάνι Αλληλεγγύης»(2 άτοµα) • Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου & συλλογή στοιχείων αναφορικά µε τη δράση του γραφείου για τον ∆ΕΟΒ(1 άτοµο) • Συµµετοχή στην οµάδα δοµών του ∆ΟΚΠΥ για το «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» & παραγωγή εγγράφου αναφορικά µε το προφίλ των εξυπηρετούµενων και τις δυσκολίες εξυπηρέτησης(2 άτοµα) • Πληροφόρηση για την δράση και το έργο του γραφείου σε 2 εκπαιδευόµενους Κοινωνικούς Λειτουργούς από Πρόνοια & Νοσοκοµείο(όλοι) • Συναντήσεις µε στελέχη της «ΑΡΣΙΣ» για πιθανή συνεργασία στο Αλιβέρι(… χωρίς σχόλια!) • Οργάνωση και συµµετοχή σε συνάντηση µε στέλεχος του Συµβουλευτικού Σταθµού της «Εξόδου» για αλληλοενηµέρωση ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες(1 άτοµο) • Έναρξη δράσης Οµάδας Ποδοσφαίρου στα πλαίσια του προγράµµατος Μαζικού Αθλητισµού(από 24/11/2003: οργάνωση, συναντήσεις 2 άτοµα) • Οργάνωση της από κοινού Χριστουγεννιάτικης γιορτής µε το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο(από 15 έως 19/ 12/2003, 2 άτοµα) • Πληροφόρηση αναφορικά µε τις δράσεις του γραφείου & την διαδικασία της κρατικής δανειοδότησης σε Οµάδα Γονέων στο 23ο ∆ηµοτικό Νεάπολης(όλοι) • Συνέντευξη στην εφηµερίδα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» για το γραφείο ΡΟΜ • Παραγωγή κειµένου σχετικά µε τον απολογισµό του έργου του γραφείου στον πρόεδρο του Οργανισµού • Συµµετοχή σε 3ήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο του ΚΕΕΛ(1 άτοµο)

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2004


Τριµηνιαίο ∆ελτίο 1- 2004 ∆ΟΚΠΥ - Γραφείο ΡΟΜ Νέα Ιωνία Μαγνησίας rom@dokpy.gr

Συντονίστρια ∆ράσης: Ιουλία Τριανταφύλλου Κοινων. λειτουργός triantafillou@dokpy.gr Απασχόληση: Μαρία Τζιτζίδη Κοινωνιολόγος

Νοσηλεύτρια: Κατερίνα Τσιρογιάννη

Σχεδ. & επιµ. εντύπου Νίκος Αντωνάκης Κοιν/γος

Γιατροί: Κώστας Μωϋσίδης Γιάννης Σταθάκης

Ενδιάµεσος: Ειρήνη Φραγκούλη Το Γραφείο ΡΟΜ χρηµατοδοτείται από το ∆ήµο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας µε πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της Εθνικής πολιτικής για τους Έλληνες Τσιγγάνους

και εξέφρασαν ενδιαφέρον για το πρόγραµµα Ν.Ε.Ε, ωστόσο 1 υπέβαλλε αίτηση. Επίσης, 1 άτοµο εντάχθηκε στην απασχόληση (8µηνη σύµβαση µέσα διαδικασίας ΑΣΕΠ). Τέλος, από τον Σεπτέµβριο που ξεκίνησε το δίκτυο εργοδοτών, έγιναν κάποιες επαφές/ενηµερώσεις µε µηχανικούς της περιοχής.

Οι επαφές µε εργοδότες συνεχίζονται στο πλαίσιο των περιστατικών µε προσωπικές ή τηλεφωνικές επισκέψεις (ενδεικτικά αναφέρουµε: Σιδερωτήριο, βενζινάδικο, έπιπλα γραφείου, πιτσαρία).

Γραφείο ΡΟΜ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

• ∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας • ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Παρέµβασης & Υγείας (∆ΟΚΠΥ)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: (ΚΕΝΤΡΙΚΑ ∆ΟΚΠΥ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΛΗ & ΕΦΕΣΟΥ 52, 38445, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Παραλήπτης Διεύθυνση και αριθµός Τ.Κ. και Πόλη Τηλέφωνο

ROM_Report_2004_1  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 Απασχόληση 11 ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 3 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜ. 2 ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 1 ΚΟΙΝ. ΕΡΕΥΝΑ 2 Αστικοδηµοτικά 4 Η εξυπηρετούµενη π...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you