Page 1

ιατροκοινωνικό ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2/2005

ΑΠΡ-ΜΑΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 2005 Από το Μάρτη του 2005 το Γραφείο ΡΟΜ που έως σήµερα λειτούργησε ως κοινωνική υπηρεσία υποστήριξης Τσιγγάνων µε περιοχή δρασης το Αλιβερι του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, µετεξελίσσεται σε Ιατροκοινωνικό Κέντρο Υποστήριξης Τσιγγάνων και χρηµατοδοτείται πια από το Γ΄ΠΕΠ Θεσσαλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηµατοδοτεί το 75% της δράσης έως το 2008.

Εκδροµή Οµάδας Νέων Ιατροκοινωνικού Κέντρου Ν. Ιωνίας: Μακρινίτσα Πηλίου

Παρατηρήσεις & φύση αιτηµατων • 36 αιτήµατα αφορούν την παροχή βοήθειας για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µέσω Πρόνοιας (1 αίτηµα αφορούσε την έκδοση βιβλιαρίου ΟΓΑ), • 10 αναφορικά µε διαδικασίες Προνοιακών επιδοµάτων, • 5 µε αίτηµα την Ψυχική υγεία, • 3 αναφορικά µε την απόκτηση απολυτηρίου τίτλου δηµοτικού και • 2 παραποµπές για διενέργεια κοινωνικής έρευνας. • Επίσης, 7 τρέχοντα περιστατικά µε αίτηµα την ψυχική υγεία παρακολουθούνται σε σταθερή βάση από την ψυχολόγο του κέντρου ενώ • 6 άτοµα έκαναν ατοµικά ραντεβού µε διάφορα προσωπικά αιτήµατα.

Παραποµπές 2 περιστατικά από τα προγράµµατα

Κοινωνικής Μέριµνας & Βοήθειας στο σπίτι, 2 από Πρόνοια, 1 από το ΚΨΥ & 1 από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. Έγινε επίσης παραποµπή ενός περιστατικού στο Βοήθεια στο σπίτι.

∆είκτες 3µήνου Νέα Αιτήµατα 61 Αιτήµατα από γυναίκες 33 συνοδείες και επισκέψεις σε υπηρεσίες

79 συνεδρίες συµβουλευτικής 30 κατηγορία διαµεσολάβησης 31 βοήθεια στο σπίτι 0

καταγραφή & ικανοποίηση µαζικών αιτηµάτων 3 σύνολο επισκέψεων και κατ’οίκον επισκέψεων 20

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΟΚΠΥ Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους (ΙΑΚ) αποτελεί δοµή κοινωνικής - ∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησιας υποστήριξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΟΚΠΥ του ∆ήµου Νέας Ιωνίας στη

2005

Μαγνησία. Το Κοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβρη του 1998 και λειτουργεί έως σήµερα µε βασική συγχρηµατοδότηση προερχόµενη από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και ιδιαίτερα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας συµβάλλει µε χρηµατοδότηση των υποδοµών της δοµής αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2005


Οι κύριες Υπηρεσίες του ΙΑΚ Ν. Ιωνίας 1. Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Συντονισµού ενεργειών

∆ηµιουργική Απασχόληση: Ξεκίνηµα σε οργανωµένο χώρο µε οµάδες δραστηριοτήτων

Η βασική λειτουργία του ΙΑΚ είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ΦΡοντίδας και υποστήριξης προς τους Ροµά στα πλαίσια εφαρµογής πολιτικών Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.

2. ∆ηµιουργική Απασχόληση για Παιδιά & Εφήβους Υπηρεσίες προσανατολισµένες στην πρετοιµασία και υποστήριξη των παιδιών για το σχολείο καθώς και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στα αγαθά τους πολιτισµού και της εκπαίδευσης µέσα από το παιχνίδι.

3. Πρόληψη & Προαγωγή της υγείας Υπηρεσίες Γιατρού και επισκέπτη υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο και συµπληρωµατικά µε τα δηµόσια συστήµατα για την υγεία. Ο βασικός στόχος της ενέργειας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο σύστηµα υγείας και η βελτιωση της γενικής υγείας των Ροµά της γειτονιάς.

4. Προώθηση της Ισότητας Ενέργειες Ενδυνάµωσης σε ατοµικό επίπεδο και επίπεδο οµάδας για την προώθηση τςη ισότητας ανδρών γυναικών

5. Ισότητα & Απασχόληση Υποστήριξη της ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας -ιδιαίτερα των γυναικών και των εφήβων και προώθηση θεµάτων Ισότητας.

6.Στήριξη ενεργ. στέγασης. Υποστήριξη του Εθνικού Πλαισίου για τη Στέγαση των Τσιγγάνων.

Ολιστικός Σχεδιασµός Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Τσιγγάνους εφαρµόζουν στην πράξη τον ολιστικό σχεδιασµό στις δράσεις τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι δράσεις έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα και υλοποιούνται ταυτόχρονα δράσεις κοινωνικής φροντίδας, εκπ/σης, πρόληψης & προαγωγής υγείας, απασχόλησης, συνηγορίας, διαµεσολάβησης, στέγασης, κτλ

αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2005

Μαζικά αιτήµατα α) Αναζήτηση & σύνδεση των γυναικών µε νεογέννητα µε το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων εξετάσεων υγείας των παιδιών (για όσες φεύγουν από το νοσοκοµείο χωρίς να ενηµερωθούν) β) Μαζική κατάθεση δικαιολογητικών στην Πρόνοια για όσους λαµβάνουν ισόβια σύνταξη αναπηρίας γ) Συνεργασία µε κεντρικά ΟΓΑ & ΚΕΠ για να παραλαµβάνονται άµεσα οι βεβαιώσεις των εξυπηρετούµενων για τα αναδροµικά από τα οικογενειακά επιδόµατα έτσι ώστε να προλάβουν τις προθεσµίες για την συµπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων δ) Συνεχίζεται επίσης η συνεργασία µε το ταχυδροµείο της Ν. Ιωνίας ως προς την συγκέντρωση της αλληλογραφίας των κατοίκων που δεν µπορεί να εντοπίσει ο ταχυδρόµος στο γραφείο µας (πλην των επιδοµάτων)

∆ράσεις Γραφείου ΡΟΜ Υγεία: •4 τρέχοντα περιστατικά (τα υπόλοιπα έχουν συνδεθεί µε το ιατρείο) και από 6/6/05 έχουν µείνει 3 µιας και ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της εξυπηρετούµενης από την νοσηλεύτρια αναφορικά µε τις προληπτικές µετρήσεις και συνδέθηκε µε το ιατρείο. •Επισκέψεις κατ’οίκον νοσηλευτών: 37 •Επισκέψεις & συνοδείες σε φορείς: 14 •Επισκέψεις κατ’οίκον στελεχών ΡΟΜ: 8 •Επισκέψεις & συνοδείες σε υπηρεσίες: 4 Ιατρείο: • Κλείστηκαν 114 νέα ραντεβού στο νοσοκοµείο µε ταυτόχρονη υπενθύµιση των ατόµων την προηγούµενη µέρα • Μετρήσεις προληπτικού ελέγχου 567, Κλινική εξέταση 254, Συνταγογράφηση 435, Εµβολιασµοί 0 ΣΥΝΟΛΟ: 1256 • Επίσκεψη κατ’οίκον γιατρού & επισκέπτριας υγείας σε νεογέννητο αναφορικά µε την φροντίδα του και την αντιµετώπιση εµπύρετου νοσήµατος • Επίσκεψη κατ’οίκον του γιατρού σε έκτακτο περιστατικό για χορήγηση ενδοµυικής παυσίπονης ένεσης Απασχόληση: •Εξατοµικευµένες περιπτώσεις απασχόλησης: 10 περιστατικά (τα 2 νέα περιστατικά, οι 3 από το Αλιβέρι) •Πραγµατοποίηση 9 συνεδριών αναφορικά µε πληροφόρηση και παροχή βοήθειας στην συλλογή των απαιτούµενων δικαιολογητικών & στην συµπλήρωση των προκηρύξεων που τους ενδιαφέρουν για 9 άτοµα (θέσεις µερικής απασχόλησης σε ∆ήµο Βόλου, Ιωλκού, Νοµαρχία Μαγνησίας, Μουσείο Βόλου) •Επισκέψεις σε ΚΕΠ & Νοµαρχία Μαγνησίας για την παραλαβή των προκηρύξεων


Συνεργασίες: Μονάδα Εφήβων:

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εκδήλωση λήξης µαθηµάτων που έγιναν σε συνεργασία µε το ΚΕΕ και παράδοση βεβαιώσεων

•1 ένταξη εξυπηρετούµενης στο Μουσείο ως καθαρίστρια µε σύµβαση ορισµένου χρόνου τετράµηνης διάρκειας •Επίσκεψη στο δηµοτολόγιο Ν. Ιωνίας για συλλογή πληροφορίας αναφορικά µε την ασφάλιση περιστατικού απασχόλησης.

Στέγαση: • Τακτικές συνεννοήσεις µε Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά µε την διαδικασία έγκρισης των νέων δανείων • Συνεχίζεται η συνεργασία µε το ΚΕΠ ως προς την παράδοση των φακέλων των δικαιούχων που έχουν προχωρήσει στην διαδικασία απόκτησης στέγης.

Εκπ/ση & δηµιουργική απασχόληση Εκπαίδευση: •Το τρίµηνο αυτό πραγµατοποιήθηκε και το τελευταίο σαραντάωρο των εκπαιδευτών του ΚΕΕ και συνεχίστηκε η στήριξη των µαθητών µε συνεχείς επισκέψεις κατ’οίκον πριν κάθε µάθηµα. Παράλληλα, έγινε προετοιµασία και για την συµµετοχή παιδιών στις απολυτήριες εξετάσεις της Νοµαρχίας για την απόκτηση απολυτηρίου ∆ηµοτικού. Συγκεκριµένα: µετά από την ανίχνευση ενδιαφέροντος σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτές, βρέθηκαν 2 άτοµα. Πραγµατοποιήθηκαν προπαρασκευαστικά µαθήµατα παράλληλα µε τις επαφές για το διαδικαστικό κοµµάτι. Στις 9/6/05 συνοδεύσαµε τα παιδιά στο 13ο ∆ηµοτικό όπου πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία οι

εξετάσεις. Μια εβδοµάδα µετά, η µία από τις δυο κοπέλες µε την δική µας βοήθεια γράφτηκε στο 2ο Γυµνάσιο Ν. Ιωνίας •Στις 19/5/2005 έγινε το κλείσιµο των µαθηµάτων παρουσία των µαθητών, των εκπαιδευτών, στελεχών του ΚΕΕ καθώς και της Χριστίνας Χαλιλοπούλου υπεύθυνης της δράσης από τα κεντρικά της Αθήνας •Τέλος, στις 23/6/2005 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση µε αφορµή το µοίρασµα των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους µαθητές από τα στελέχη του ΚΕΕ παρουσία στελεχών του ∆ΟΚΠΥ, ∆ηµοτικών Συµβούλων, εκπροσώπου της Νοµαρχίας και οικογενειών των µαθητών •Το τρίµηνο αυτό ξεκίνησε και η δράση της ∆ηµιουργικής Απασχόλησης µε 3 κατευθύνσεις: την αναζήτηση των παιδιών, την δηµιουργία των οµάδων και την αναζήτηση χορηγών για το εκπαιδευτικό υλικό (επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή).

Οµάδα Γυναικών Αναφορικά µε την οµάδα (πρόληψης) γυναικών ο προγραµµατισµός του τριµήνου αυτού περιελάµβανε: στόχους- τρόπους προσέλκυσης των γυναικών και θεµατολογία.

∆ιάφορα- Έκτακτα • Αλλεπάλληλες συνεννοήσεις και ανταλλαγή εγγράφων µε Υπουργείο Υγείας & Υγειονοµικό ως προς την χορήγηση εµβολίων στο γραφείο µας: υπάρχει εµπλοκή από την κεντρική διεύθυνση του Υπουργείου για το θέµα αυτό, εκκρεµεί.

Πραγµατοποιήθηκαν 3 συναντήσεις µε στελέχη του ΚΕΘΕΑ αναφορικά µε την έρευνα στον πληθυσµό του Αλιβερίου. Στις 9/5/05 άρχισε η διεξαγωγή της έρευνας µε τη συµµετοχή όλων των στελεχών του ιατροκοινωνικού που κράτησε 9 ηµέρες (µέχρι στιγµής διεξήχθησαν 128 ερωτηµατολόγια). Η έρευνα θα συνεχιστεί µετά τον ∆εκαπενταύγουστο µιας και πολλοί άνθρωποι έλλειπαν λόγω εποχής µε στόχο να φτάσουµε τα 200. Επίσης, στανταρίστηκε η διαδικασία της έρευνας µε τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ αποκλειστικά µε τις ερωτήσεις της τοξικοεξάρτησης (κάθε Πέµπτη 2 στελέχη τους µε την δική µας συνδροµή θα διενεργούν ερωτηµατολόγια στον οικισµό). Πραγµατοποιήθηκαν 3 επισκέψεις στον οικισµό (πήγαµε αρκετά πίσω στην τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κυρίως λόγω αρκετών αναβολών.

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία: • Πραγµατοποίηση 5 επισκέψεων στο προληπτικό ιατρείο κυρίως λόγω των ενεργειών δηµοσιότητας που σχεδιάστηκαν να γίνουν

Ενέργειες δηµοσιότητας: 1.

2.

30/6/2005 έγινε η συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑΜΒ αναφορικά µε την διαφήµιση του ιατρείου µέσω των λογαριασµών. Αποφασίστηκε τελικά να µοιραστούν 5000 φυλλάδια σε συνδροµητές της Ν.Ιωνίας µέσα στον Ιούλιο και τα υπόλοιπα 10.000 µέσα στον χειµώνα (οι συγκεκριµένες ενέργειες καθυστέρησαν αρκετά λόγω της προσπάθειας εξεύρεσης πόρων για την κάλυψη του κόστους, κάτι που τελικά έγινε από τον ∆ήµο) Στις 6/6 έκλεισε το ιατρείο λόγω καλοκαιριού και θα επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο – προηγήθηκε ενηµέρωση του κοινού από τον τοπικό τύπο

Εισαγωγικό σεµινάριο στελεχών ιατροκοινωνικού: ∆εν πραγµατοποιήθηκε λόγω της µεγάλης καθυστέρησης των χρηµάτων του ιατροκοινωνικού από το ΠΤΑ Θεσσαλίας. αναδηµοσίευση µόνο µετά από άδεια του ∆ΟΚΠΥ copyright 2005


Τριµηνιαίο ∆ελτίο 2- 2005 Ιατροκοινωνικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας rom@dokpy.gr http://iak.dokpy.gr

Συντονίστρια ∆ράσης: Ιουλία Τριανταφύλλου Κοινων. λειτουργός triantafillou@dokpy.gr ∆ηµ. Απασχόληση: Τατιάνα Κούρτελη ΠαιδαγωγόςΕθνολόγος

Ενδιάµεσος: Ειρήνη Φραγκούλη Ψυχολόγος Κατερίνα Βλαχούτσου Επισκέπτρια υγείας Αναστασία Ευσταθίου

Απασχόληση: Μαρία Τζιτζίδη Κοιν/γος

Γενικός Γιατρός Σχεδ. & επιµ. εντύπου Νίκος Αντωνάκης Γιώργος Κοιν/γος Οικονοµόπουλος Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο είναι έργο του ΤΠΑ Ν. Ιωνίας και συγχρηµατοδοτείται από το Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2007 (25%) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (75%).

ιατροκοινωνικό κέντρο ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

• Επίσκεψη στελεχών του Υπουργείου Υγείας, του ΚΕΕΛ και του ∆ΙΠΕ στο Αλιβέρι µε αφορµή την έναρξη του προγράµµατος (27 & 28/6) • Αποφασίστηκε η συµµετοχή 2 στελεχών του ιατροκοινωνικού στην οµάδα συνοχής που απαρτίζεται από στελέχη όλων σχεδόν των δοµών του ∆ΟΚΠΥ και ως σκοπό έχει την προσπάθεια για βελτιωτικές ενέργειες στην δεινή θέση που βρίσκεται τον τελευταίο καιρό ο Οργανισµός. Πραγµατοποιήθηκαν 7 συναντήσεις. • Συνέχιση της εκπαίδευσης από στέλεχος των κεντρικών στον χειρισµό της ηλ. Βάσης των οικονοµικών του προγράµµατος (διήµερο/2 άτοµα) • Εκπαίδευση και εποπτεία στην εκπαιδευόµενη ΚΛ ∆ηµοπούλου Αγγελική που από τον Απρίλιο εντάχθηκε στην οµάδα µας • Παρουσίαση των δράσεων του γραφείου µας & επίσκεψη γνωριµίας στο Αλιβέρι σε εκπαιδευόµενη ΚΛ από το νοσοκοµείο και σε φοιτήτρια χωροταξίας από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας • Κατάρτιση λίστας και µοίρασµα διατακτικών στους δικαιούχους από το Αλιβέρι ( 16 άτοµα) • Προετοιµασία λυοµένου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης – Συνεργασία µε Κ∆ΑΠ • Πραγµατοποιήθηκαν 2 συναντήσεις προσωπικού, 5 συναντήσεις τοµέα & 8 συναντήσεις οµάδας ΡΟΜ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: (ΚΕΝΤΡΙΚΑ ∆ΟΚΠΥ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΛΗ & ΕΦΕΣΟΥ 52, 38445, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Παραλήπτης ∆ιεύθυνση και αριθµός Τ.Κ. και Πόλη Τηλέφωνο

Έκθεση 2ου Τριμήνου 2005  

Τρημινιαία έκθεση ΙΑΚ Ν. Ιωνίας στο Αλιβέρι

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you