Page 1


“Dear young people do not bury your talents, the gifts that God has given you! Do not be afraid to dream of great things!”- Pope Francis

"Ffnbhsc

AhnSpóp \oXnamÀK¯nð \bn¡póp; hn\oXsc Xsâ hgn ]Tn¸n¡póp" (k¦o 25:9)


CShIbneqsS temIs¯ \hoIcn¡pI

bphZo]vXn sI.kn.ssh.Fw ss]t§m«qÀ s^mtdm\


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

KCYM PAINGOTTOOR FORANE Website

:

http://kcympaingottoorforane.webs.com

E-mail

:

kcympaingottoorforane@gmail.com

Follow us on Twitter

:

https://twitter.com/KCYMPaingottoor

Facebook

eqan\kv- 2013

:

https://www.facebook.com/kcym.paingottoorforane

ss]t§m«qÀ s^mtdm\

4


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

apJsamgn

a\pjymbpÊnð Gähpw iàamb ImeamWv bphXzw. temI¯nsâ KXnhnKXnIÄ amänadn¡m³ iàamb, {]XnÚm_²cmb bphP\§sfbmWv \½psS

kaql¯n\v

Bhiyw.

kXyw

Nhn«n

saXn¡s¸Spt¼mÄ, \oXn \ntj[n¡s¸Spt¼mÄ, Zcn{ZÀ sImSpw Zmcn{Zy¯nsâ Bg§fnte¡v hen¨ng¡s¸Spt¼mÄ, s{sIkvXh hnizmkkXy§Ä hsc tNmZyw sN¿s¸Spt¼mÄ, AXns\Xnsc {]XnIcn¡m\pÅ tijn c£I\mb {InkvXp hgn \ap¡pïmIWw. kmaqlyXe¯nepw B²ymßnI Xe¯nepw XnòbpsS ISópIbäw hÀ[n¨phcpó Cu ImeL«¯nð kaql¯nse hnhn[ IÀ½aÞe§fnð

{]tim`n¡pó

\½Ä

Hcp

\mtf¡mbn,

\hbpK

krãn¡mbn bphZo]vXn sI. kn. ssh. Fw. IpSpw_¯nð AWn tNcpI FóXv Cós¯ ImeL«¯nsâ t]mcmSphm\pw hcpw

BhiyamWvXeapdsb

.

kmaqlnI XnòIÄs¡Xnsc hnizmk¯nð Bgs¸Sp¯n

cq]hð¡cn¡phm\pw [mÀanI aqey§Ä DbÀ¯n¸nSn¡phm\pw thïn tIcf It¯men¡m bphP\ {]Øm\w sI. kn. ssh. Fw. ð \ap¡v HóptNcmw ... AWntNcmw… “Pbv sI. kn. ssh. Fw.”

s^mtdm\m kanXn¡pthïn

kpI\yXmc tPm¬ (s^mtdm\m {]knUâv-)

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\

5


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

UbdÎd¨sâ ktµiw

kvt\lnXsc, 2013-Ͻo

Bïnsâ hnizmk Zo]\mfw CXm \½psS ]cnkc§fnð

F¯n¡gnªp. AXv s\ônteän Hcp I\embn sImïp \S¡pI. FhnsSsbñmw \mw F¯pópthm AhnsSsbms¡ Cu I\ð DuXn Pzen¸n¡pI. Cutimaninlm \s½ `ctað]n¨ Cu ZuXy¯nsâ BhnjvImc§fmIphm³ \½psS {]hÀ¯\§fneqsS km[yamhWw. ImeL«¯nsâ Nm]ey§Ä Nmcambn aqSs¸«ncn¡pó lrZb§fnð B Nmcs¯ ]Ip¯p amän I\ensâ Pzme hosïSp¡phm³ Hmtcm bphmhn\pw bphXn¡pw km[yamIWw. Cu hÀjs¯ {]hÀ¯\§Ä AXn\mbn \s½ t{]cn¸n¡s«…

kvt\l]qÀÆw ^m. BâWn ]p¯³Ipfw

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\

6


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

Biwk

{]nb kplr¯p¡sf, "kÀtÆm]cn

Zpãsâ

Pzen¡pó

Iqc¼pIsf

sISp¯póXn\v

\n§sf

iàcm¡pó hnizmk¯nsâ ]cnN FSp¡phn³ ' (Ft^ 6 : 16) It¯men¡m k`bnð hnizmkhÀjw BtLmjn¡pó AhkcamWtñm. BtKmfXe¯nð aqeyNypXnbpw hnizmk {]XnkÔnbpw k`bpsS apJIm´n aµo`hn¸n¨psImïncn¡póp. Hcn¡ð skâv. ]otägvkv _knen¡bnð Znhy_en at²y _\UnIväv ]Xn\mdma³ amÀ]m¸ C{]Imcw Blzm\w sNbvXp: “Imcy{]m]vXnsbbpw hnPbs¯bpw am{Xw am\n¡pó Hcp temI¯mWv \n§Ä Pohn¡póXv. _elo\XbpsS Úm\w DÄs¡mÅm³ Ignbpwhn[¯nepÅ Hcp hnizmk¯nte¡v

Rm³

\n§sf

£Wn¡póp.”

Ncn{X¯nð

hnizmk

{]XnkÔnIfpïmb ImeL«§fnseñmw ssZhw {]hmNIsc Ab¨ncpóp. 13-mw \qämïnse Akoknbnse hn. {^m³knkv apXð {^m³knkv Hóma³ amÀ]m¸ hscbpÅ Hcp \oï \nc \ap¡pïv . Bßob ]m¸cXzhpw `uXnI Xnanchpw _m[n¨ Cu \mfpIfnð hnizmk¯nsâ ]cnNsbSp¯v P\lrZb§fnð {InkvXphnsâ kvt\lkm{amPyw ]Wnbm³ bpha\ÊpIsf Rm³ Blzm\w sN¿póp . ]pXpagbnð `qan lcnXm`am¡n `qXes¯ ]pfIaWnbn¡póXpt]mse AÔImcw hIªpamän kzmÀYXbpsS Ið¡q¼mc§Ä t`Zn¨v IÀ½aÞe§fnð hym]cn¡m³ Cu IÀa]²Xn {]Imi\¯neqsS km[n¡s«. càkm£nIfpsS NpSp\nWw hoW a®nð \½psS hnizmkw thtcmSn hfÀóv _elo\XbpsS CcpÄ hoW ]mXbnð s]m³shfn¨taIm³ ssZhIr]bpsS kar²nbmð \n§Ä \ndbs« . kvt\l]qÀÆw kn. enPnb F.C.C

“Fsâ ssZhta, A§bpsS lnXw \ndthäpIbmWv Fsâ kt´mjw”(k¦o 40:8) eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\

7


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

IÀ½hoYn -2013 P\phcn 12

s^mtdm\ sIu¬knð

19, 20, 27

bqWnäv sIu¬knepIÄ

s^{_phcn 9,16

bqWnäv sIu¬knepIÄ

17

cq]Xm {]hÀ¯\ hÀj DZvLmS\w

amˬv3

kvt\lnX –2013 cq]Xm h\nXmkwKaw

10 Hcp\mÄ

IpcpópIÄs¡m¸w : ssaes¡m¼v A\mYmeb¯nð

17

saät\mbnb : bqWnäpIfnð

27

aebmäqÀ XoÀYmS\w

30

{]hmkn bphP\kwKaw : bqWnäpIfnð

G{]nð 2

hmgv¯s¸« tPm¬ t]mÄ cïma³ amÀ]m¸ A\pkvacWw

5

BßobkÔy (cq]X)

sabv- : AwKXz kzoIcWamkw 3-7

PohnXZÀi³ [ym\w (cq]X)

12

s^mtdm\ IÀa]²Xn {]Imi\w , sh_vsskäv DZvLmS\w, bphP\kwKaw - ss]t§m«qÀ

25, 26

¹kv- Sq Ignª bphP\§sf kzmKXw sN¿pI (bqWnäpIfnð)

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\

8


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v 31

temI ]pIbne hncp² Zn\mNcWw

Pq¬ : ]cnØnXn kwc£W amkmNcWw 9

]cnØnXn Zn\mNcWw : bqWnäpIfnð

23

hn. tXmakv- aqÀ Zn\mNcWw - Ipf¸pdw

28-30

RYLT

30

bqIymäv -- bqWnäv Xew

Pqsse : elcn hnapà amkmNcWw 3

hn. tXmakv- Zn\mNcWw : bqWnäpIfnð

7

bphP\ Zn\mNcWw : bqWnäpIfnð elcn hncp² {]XnÚ

13

cq]Xm AÀ²hmÀjnI sIu³knð

14

^oZkv

28

hn. Aðt^m³km Zn\mNcWw : bqWnäpIfnð bqIymäv -- s^mtdm\ Xew

HmKÌv4

hnbm\n tU : bphP\w hnImcntbmsSm¯v

15

kzmX{´y Zn\mNcWw bqWnäpIfnð

18

bqIymäv cq]XmXew

25

AÀ²hmÀjnI Iu¬knð (cmPKncn)

sk]väw_À 5

aZÀ sXtck A\pkvacWw- bqWnäpIfnð

8

\mI¸pg XoÀYmS\w

16—19

hÀ¡v- Iym¼v-

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\

9


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v 21

t_m_n Fw ]mebv¡³ j«nð SqÀWsaâv s^mtdm\mXew

HtÎm_À 1

temI hr²Zn\w

2

tkh\ Zn\mNcWw

11-14

bq¯v tIm¬^d³kv

16

DÕhv - s^mtdm\mXew

\hw_À 2

j«nð SqÀWsaâv cq]XmXew

3

DÕhv cq]XmXew cN\maÕc§Ä

9

DÕhv cq]XmXew IemaÕc§Ä

14- 16

DÕhv kwØm\Xew (XetÈcn)

Unkw_À 1

{]mÀ°\mZn\w

15

{Inkvakv Inäv hnXcWw (ehv tlmw , IShqÀ) {Inkvakv {So , ItcmÄ

27,29

eqan\kv- 2013

cq]Xm hmÀjnI Iu¬knð

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 10


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 11


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 12


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v Director

REV. FR. ANTONY PUTHENKULAM St. Antony’s Public School Pothanicad 944698275

Animator

President

Vice- President

SR. LIGIA F.C.C Paingottoor 9745960227

SUKANYATHARA JOHN Waranamkudath (H) Paingottoor 9446031774

LEJIN JOSEPH Kainickal(H) Mullaringadu 8893892322

Secretary

Joint Secretary

JOHN GEORGE Chackalackal(H) Kulappuram 9400469236

JOSNA JOSEPH Marappillil(H) Pothanicad 8547588602

Treasurer

SOBIN JOY Adappoor(H) Paingottoor 8907234940

Committee Members

SOBIN ALOSIOUS Chundattu(H) Kulappuram 8086595658

eqan\kv- 2013

BINTO SEBASTIAN Paramalayil(H) Mullaringad P.O, Vellakkayam 9744190640

MERLIN GEORGE Pananal(H) Kadavoor 9496823504

SRUTHI JAMES Moozhiyil(H) Kadavoor 9809482403

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 13


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 14


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

bphZo]vXnsb ASp¯dnbm³

ap{ZmhmIyw

-- -CShIbneqsS temIs¯ \hoIcn¡pI

e£yw

-s{sIkvXhmZÀi§fne[njvTnXambn It¯men¡ bphP\§fpsS ka{KhnIk\hpw kaql¯nsâ k¼qÀWhntamN\hpw

amÀ¤w -

{]mÀ°\, ]T\w, tkh\w, kphntij {]tLmjWw

Fóo

NXpÀhn[

amÀK§fmbncn¡pw e£ykm[y¯n\mbn bphZo]vXn kzoIcn¡pI

_mUvPv

-

]XmIbpsS sNdnb ]Xn¸v

kzÀKob a[yس

-

hn. tXmakv- aqÀ

Cu hÀjs¯ ]T\hnjbw --

eqan\kv- 2013

hnizmkbphX ka{K ]ptcmKXn¡v

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 15


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

bphZo]vXn sI.kn.ssh.Fw bqWnäpIÄ¡v Hcp ssIhgn  kwLS\mXew  amk¯nð Hcn¡ð FIvknIyq«ohv aoän§pw s]mXptbmKhpw \S¯pI  kwLS\ \nÀtZin¡pó dn¡mÀUpIÄ CShI Hm^okpIfnð kq£n¡pI  bq¯v kÀth bqWnäpIfnð \S¯pI  s^mtdm\ cq]Xm kanXnIfpambn \ñ klIcWw  AwK§fpsS PòZn\w, \matlXpIZn\w apXembh BtLmjn¡pI  B²ymßnI Xew  hn. _enbnepÅ kPoh `mK`mKnXzw  bqIymäv ]T\§Ä kwLSn¸nIpI  IpSpw_ {]mÀ°\bnepÅ kPoh `mK`mKnXzw  ss__nÄ ÌUn t^mdw cq]oIcn¡pI  Fñm BgvNbnepw \nÝnX kab¯v AwK§Ä Hón¨pIqSn {]mÀ°\m Iq«mbva \S¯pI  kmaqlyXew  càZm\tk\ cq]oIcn¡pI  Ah[n¡me kuP\y Syqj³ \S¸m¡pI  elcns¡XnscbpÅ {]hÀ¯\§Ä  tcmKo kµÀi\w A\m[meb kµÀi\w apXembh  hyànXzhnIk\w  bq¯v sse{_dn, ssIs¿gp¯v amknI  IcnbÀ ssKU³kv skan\mdpIÄ, t\XrXz ]cnioe\w  t_m[hXvIcW ¢mÊpIÄ, kwhmZ§Ä  ]T\bm{XIÄ eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 16


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

PAINGOTTOOR FORANE KULAPPURAM (Calvarigiri)

KADAVOOR (St. George Church)

04862 267317

0485 2566240

Director : Rev. Fr. Jose Kalappurackal

Director: Rev. Fr. Joseph Kandathinkara

President: Albin Shaji, Adukuzhiyil(H)

President

Nirolikkal(H)

9400266232 Vice President

: Sheen Kuriakose

Kadavoor p.o

Ananickal (H)

9747152234

phone:9496502578 Secretary

Vice President

8606418226 Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Tharamuttathu (H) , 9744192292

: George Joseph Kadambanattu(H) 9605898580

Adukuzhiyil(H) 9496493526 Committee members: 1.Jeevan T Binu

: Merlin George 9496823504

9496493526 : Cyril Joseph

: Bibin Eappen 9495221732

: Justin Xaviour Pottackal (H)

Treasurer

: Amala Susan George

: Jobin Jose

Chundattu (H) , 8281543122 Joint Secretary

: Midhun Mathew

Committee Members: 1. Ajy Antony, Kattamkottil (H), 9656369352

2.Jose Varghese Chalil (H) , 9567987753 3.Joyal Thomas Chundattu (H), 9496068319 4.Delvin Thomas Adukuzhiyil (H) , 9567607997

eqan\kv- 2013

2. Jose Francis, Kizhakkebhagam (H), 9995293888 3. Sruthi James, Moozhiyil (H), 9809482403 4. Julyia jose, Kadambanattu(H) 9605233031

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 17


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

PAINGOTTOOR

POTHANICAD

(St.Antony’s Forane Church)

(St. Xavier’s Church 0485 2562082)

0485 2562003 Patron

: Rev. Fr. Joseph Koithanath

Director :

Director :

Rev.Fr.Antony Puthenkulam

Animator :

Sr. Rosemin D.M

President :

Akhil Mathew Ancheril (H)

Rev.Fr.EmmanuelKunnamkulathil

9947220585

Animator : Sr. Liily Grace F.C.C President

: Jomis Dominic

Vice President: Delna Francis Kollarackal (H), 9446413994

Thuruthel (H),9847460672 Vice President

: Bhavana Kurian

Secretary:

Bibin Babu

Pulikkampurathu (H), 9947294599

Thekkelanickal (H)

Secretary

9744396647

: Allen George

Kanjirathinkal (H),9995345976 Joint Secretary

Ancheril (H), 9847433638

: Jeena George

Muttathukattil (H), 9544558033 Treasurer

Joint Secretary: Ayrin Therese Augustine

: Felbin Francis

Kochumuttom (H), 9746975702

Treasurer:

Rinoop Kurian Parayidathil (H) 9447871536

Committee Members:

Committee members:

1.Tom Joseph, Maruthwamalayil (H), 9995898400

1.Albin Lawrence, Enanickal (H), 9645259007

2. Sanila Francis, Puthiyakunnel (H), 9744509404

2.Joseph Francis, Palaikudiyil (H), 9497452902

3. Jino Tom, Puthiyedath (H), 9497706228

3. Juliet Jolly, Thekkekunnel (H), 0485 2562262

4. Jewel George, Nedumkallel (H), 9495063592

4. Delna Vincent, Vatholil (H), 9947745255

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 18


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

MULLARINGAD

RAJAGIRI

(Lourd Matha Churth, 04862 240120)

Christuraj Church

Director:Rev.Fr.Sunny Kochukarott CMI

Ph: 04862 240180

Animator: Sr. Mary S.D

Director: Rev. Fr. Joseph Niravath

President: Shibu Pothanamoozhiyil Pothanamoozhiyil (H),Mullaringad 9746815287 Vice President: Anjaly Jose

PUNNAMATTOM St. Sebastian’s Church Ph: 0485 256633

Panchanayil(H), 9947669981 Secretary: Jerlit Jose, Aipparyil(H),9645153642 Joint Secretary: Soumya Vattakkunnel, Vattakkunnel(H), 9656873152 Treasurer: Sijo Karadyil, Karadyil(H), 9961114994 Committee Members: 1.Justin Karottayil Karottayil(H), 9746814488 2. Abin Kolleyanmalayil, Kolleyanmalayil(H), 9656860176 3. Shinoj Vattappillil, Vattappillil(H), 9544866327 4. Alan Kizhakkebhagath, Kizhakkebhagath (H), 9633975649

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 19


hnizmkbphX ka{K]ptcmKXn¡v

Forane Executives – 2012

Director

:

Rev. Fr. Antony Puthenkulam

Animator

:

Sr. Ligia F.C.C

President

:

Albin Shaji Adukuzhiyil

Vice President

:

Shino Baby Alilakkuzhiyil

Secretary

:

Solvin Sebastian

Joint Secretary

:

Anjaly Jose

Treasurer

:

Sobin Joy

Committee Members

: Josna Joseph Soumya V John Binto Sebastian Dijo J Thekkekkunnel

Thank you All…

eqan\kv- 2013

ss]t§m«qÀ s^mtdm\ 20


NOTES


NOTES


Action Plan of kcym paingottoor forane  
Action Plan of kcym paingottoor forane  

Action Plan of kcym paingottoor forane

Advertisement