Page 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ẅ !!Α΄ Πα’ źż тÚс½чñçèŨş!ч ›х éЛ¿ т т éс Øс°øт Й¿тÚ!тÚŨş! ]ε ε Αι αι νει ει ει ει ει ει ει çЂчáЙÏтéсØЎ çчч°áч тчÞЎ çчт¡ðх®é ει ει ει ει ει ει ει Л¿тЙÃт éсØūţŞтÚ Х° тКöттÚŨşч½схçс ει ει ει ει ει ει ει Αι νει ει т¥х çст¡çчт¡ð Ў çтт¥х çЁт¡н! çчш¥Л¿Þ ει ει ει ει ει ει τε ε фтсñçèŨş!чЁ²ч очЁ²ч оМÃ!!ĩшх®ЂÙöш¡ ε ε Το ο ον Κυ υ υ υ υ тХÎтÚŭŮš!Ёöтш¡ijт тХÎДш¡ Ў чсиöтçчт¡ðн υ υ υ υ υ ρι ι ι τον Κυ υ υ υ çтт¥хçЁт¡çчш¥Л¿Þфтсñçè Ũş! ЂÙх®éчØⁿ ρι ι ο ο ο ον Ε ε с°øтéсØс°øтс Ў çчч°áчтчÞтчÞтÚнх® ε ε ε ε ε ε ε ε ε чЁ°âтт¡çчМ¿!ÜъфØх®чØ ŬţşĹсХсöш¢ðЎçт ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε ε

ε


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

2

т¥хçЁт ¡çчш¥Л¿Þ фı т сñçèŬţşă!!éçЁш¥сØЎé ε ε εκ τω ω ω ων Ε εκ Л¿тт¡Л¿чØåЎçчч°áчöш¡ш¡ð Ў тХ°İХ¯ш¡ш›¡т® τω ων ου ου ου ου ου ου ου ου ου сØс°øтЙ¿тÚтÚŨş!Ђ¡øтхсØĈхⁿ®сøõф¡сøõф¡сØ ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου Ŭţť!т⁄ÚįЁâ°Ņ тш¢ņ Л¿ т Ё°ŅâтⁿÚĻ Ў сХсöшð¢Ўçтт¥х ρα α α α ε εκ των ου ου ου ου ρα α çЁт¡çчш¥Л¿Þфıтсñçè Ŭţş! чссöтŅтт› α νω ω ων Αλ λη λου ου ι ι тÚéМ¿ттéсøõф¡сøõф¡сñäçèŨş α

α

α

α

α

α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

3

ẅ!!!!!џ!!!!!∆ι—!!!!!źż ч⁄ñçèūţť!И¿тх®éЛ¿тЙÃтéсØнс°øтéсØс°øтт

Αι αι αι νει ει ει ει ει ει ει ει тЎтхс çст¥хсøфØūţť!сØ öш¡т®Л¿ чØнЁ°â ει ει ει ει ει χει ει ει [ει ει тт‼сöшð¤тÚ ũţť! ОÙ⁄ш¡ Х°ХÎçттçчтс ØЎс ει ει ει ει ει ει χει ει ει ει ХØàтÚЎМ¿тш¡ð Ў М¿М¿ÜЙфØЦÜтХ°Л¿çт ει ει ει ει [ει ει ει χει ει ει ει ει т¡ðтÚЎЛ¿чос°øтЎтсöтш¡хс⎯Øàéтò⁄ūţťçèт®ĝéЂс°ø ει ει ει ει ει Αι νει ει ει ει τε ε Τον Κυ υ тЙÃтéсØн с°Й ø ¿т т¡ çсш΄тс Х° Ў М¿ υ υ υ υ υ υ υ υ υ çчЩÒтЁ°âтÚçè ŭŮš!! Л¿чØш¤чçèх®чøõт¡ч υ υ υ υ υ υ υ çтт¥хсØнс½ЦтçсЩÒтт Úūş!ЂÙöďш¡тЦт υ υ υ υ υ υ υ ρι ι Х°Л¿çтт¡ðтÚЎЛÁчос°øтЎтсöтЌхс⎯ØàтÚå⁄ ι ι ι ι ι ι ι ι τον Κυ υ ρι ι ο ον ūţťçЂėчáЙÃтéсØЎçчч°áчéтчÞтéЁöттé Ε

ε ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

4

сØнЁ°âттсöшǿðтÚūť! сХâõт¡çчØш¡Х³тт¡чØä ε ε ε ε ε ε ε ε ε εκ των ūťМ¿чоЛ¿тш¥ЂÙåЎçччáчöш¡ш¡ð⎯ ŪŢ!çс⁄ч°á Ε εκ τω ων ου ου ου ου ου ου ч Ўçс⎯ч°áч Ў çс⁄ч°áчш¤çЂч°áчш¤ ου ου ου ου ου ου ου ου сØнЁ°âт т сöшðǿтÚūťĭ! т₤Úс½чш¡Л¿тЁ°âŅтÚĉ⁄с ου ου ου ου ου ου ρα α ε ε εκ των ου Хсöш¢ðЎçтш¡х®çЁт¡ðтÚūţť!сусцÙçтш¡Ё°â ου ου ου ρα α α νω ω ων тÚф¡цâõ⎯ф¡с⁄ñçèåūţť α

α

α

Αλ λη λου

ι ι

ι


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

5

ΗΧΟΣ “!!!!!Γα‘!!!!!źŽ

чñå⎯çèŪšч½ç!цâõ т¡Лéф ØЎé сØöш¡ðх®éчØн с›½чöтé ]ε Αι νει ει χει ει ει [ει ει ει ει тÚтÚéŨş!О⎯Ù ш¡ Х°çè х®éЛ¿тЙÃтéсØн ф¡çсøõт¡ ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει çст¡Л¿ÞнéçфчáЦтХ°îЛ¿çтт¡ðéтÚЎéсØЁ°â ει ει χει ει ει ει ει ει ει ει тЎтéГÙтХ°Ё°çттòЎМ¿тттņéсñçèŪŞéчØХ° ει Αι νει ει ει ει τε ε ]ε ε ε ε ε το ο Х°н çчøõт¡çст¡Л¿Þнé Дâт õ ¡çст¡Л¿Þнé Дâõт¡ ον Κυ υ υ χυ υ υ χυ υ çст¡Л¿ÞнДâõт¡çст¡Л¿ÞнéДтХ°Л¿éçтт¡ðтÚ υ υ χυ υ υ ρι ι ι ι ι ι ι ЎсЂöш¢ Ў тГÙт¥тсХ°Ё°âéтт òЎ М¿тттņé ι ι ι τον Κυ υ ρι ι ι ο ο [ο ο ο ο сñçèŪŞéсиñçсч°áéçттçттЎé тÚХ°хнéсØс°ø ον Ε ε ε ε ε εκ τω ων ου ου ттéçтт¡Л¿Þттéн тòЂøéттХéсñçèé Й¿℮чот¡ ου ου ου

ου ου ου ου ου ου

ου

ου

[ου

ου


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

6

çст¡Л¿Þéçтш¤сØтХÎé çтт¡М¿ÞфØЎéс⎯ØсØЎé ου ου ρα α α α α α α α çтт¡Л¿ÞттéЙ¿тЌчéсØитХ°нéçчт¡М¿Þ α α α α α α εκ των ου ρα α νω ω фØЎéсöтттņéсñçèéŪŞ сусéЛ¿тЌх®Л¿ДÙ ω [ω ω ω ω ων Αλ λη λου ου ι ш¤цÙш¤éçсМ¿÷éфñçèåŪŞé α α α α α

ι

α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

7

ẅ!!!!∆΄ ∆ι―!!!!!źż

ччóЦÙш¡Х°Л¿ъфØùūţŞ Α γι α α α α α ч⁄½ЁöńтЙ¿ т т т Х Лъ¿фØ Ў цÙш¡ðх®чØн‼с½

Αι

νει ει ει ει ει ει ει ει χει ει ει [ει ει çчтçчт¡ðтÚũŠ! О⁄Ùш¡х®Л¿тЙÃтсØнх¡ņЛ¿т ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ЙÃŇтņсØс°øт Й¿ тÚ тÚ ūţŞЂÙėчöтттЎçчт¡!!ð!!Ň ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει Хâõт¡От т¡н чØĮш¡х®сØн х®çст¡ОÙçтŅш¢ðçèūţŞ ει ει ει χει ει ει ει χει ει с‼Øöш¡ðтÚЎ цжЙ¿Üт Ў ттхņЛçчт¡М¿÷фØнс°øŅ ει ει ει ει ει Αι νει ει ει τε ε ε ε ттЙÃшх®сñçèåūţŞ !ф¡‼éМ¿тЙÃŁтŃсØс°øтЙ¿Ł ε ε ε ε Τον Κυ υ υ υ υ υ тŃтÚЎсØŁХâõ°т¡О т т¡ч ØùũŠ ч Х°Х¯ЎМ¿тт¡ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ чØçè¡ М¿тт¡чØçè¡ М¿тт¡чØç è¡М¿тт¡чØũŠ υ

υ

υ

υ

υ

υ

υ

υ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

8

ч½‹ЁöттÚЎтХ°т¡çчт¡М°Þ¿фñçèŧŞ! ç ℮Ђзчá Τον Κυ υ ρι ι ο ο ον Ε ε ЙÃтсØ Ў çчч°áчтчÞтЎЁöтЙŇÃтņсØн ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε с°øтЙ¿ тņ тÚнХ°Ňс Ў çчт¡М¿÷фØн с°øŅтт ε ε ε ε ε εκ τω ω ω ω ω ω ЙÃшХÛçèūţŞă!! М¿чЬЛ¿тт¡сØуùЎчч°áчöш¡ш⎯¡ð ω ω ων Ε εκ τω ων ου ου ου ου Ўçс⁄ч°áч Ў çс⎯ч°áч Ў çс⁄ч°áчш¤çЂ ου ου ου ου ου ου ου ч°Цш¤сØн с½çчтçчт¡ðтÚūť! ПĜЙ¿Üттт ου ου ου ου ου ου ρα α εκ των ου хЛн çчт¡М¿÷фØн с°øŅттЙÃшХÛūţŞ! фс ου ρα νω ω ω ω ω ω ω ων Αλ λη Л¿т ЌХ°с½чØ ⎯ ф¡с⁄ øõф¡Л¿фхņ¡сЛ¿ъ λου ου фØùūţŞ α

ι

ι

α

α

α

α

α

α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

9

ẅỲ‚!!!!!Πα źż

тÚс›½чñçèŨş!чØХ °с éЛ¿ътЙÃтéсØс°øçтш¡

ε ε Αι αι αι νει ει ει ει ει ει ει ХÛêçèŬţş!!éсŅ⁄ч›áЦт éЦтчçè ūţŞéçс⎯ч›áЦтé ει ει ει ει ει ει ει ει Ц т чç èŪ šéЁ⎯öт ›тÚ éт Úт тņХÎéтÚçèŨşч›éсх ει ει ει ει ει ει ει ει ει Αι νει ει çст¥х çст¡éçчт ¡ðЎ çтт¤хçЁт¡éçчш¥ ει ει ει ει ει ει τε ε Л¿ÞфтéсñçèåŨş! ч½éчЁ²чочЁ²чоéçтш¡!!!!ĩ ε ε ε Τον Κυ υ υ υ υ шŃ¡ХÛêçⁿèũţşéт›Х°Х°т¡çЂт¥!!!ŅтéчⁿñçŬţşéтХ°х®éсö υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ тш¡ij!!!ът›éтХÎДш¡ Ў чцитçчт¡ðéçтт¥хçЁ υ υ υ ρι ι ι τον Κυ υ υ υ ρι ι ι т¡éçчш¥Л¿ÞфтéсñçèåŨş!ЂЁ₣ĩéМ¿›тЙÃтéсØ ι ο ο ο ον Εκ των ου ου ου ου éнЦÙЩËÂшéЛÂтЛÂтсØéŭŮš ЛÂтсØс°Ņøéттттé ου

ου

ου

ου

ου

ου

ου ου ου ου ου ου


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

10

ЙÃшðçè Ūš Ёâ°éттéКöĩттçЁч´áтéчñçèŨţşé!ЂÙ ου ου ου ου ου ου ου ου ου Х°хéсøõт¡цÙт¥тéчñçèŭŮš!é Ёöтш¡ш¡Х⎯Ûêçè›ŬţşéЁöт ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ш¡įш¡Ё°âéтÚнЁ°âттéçсЩÒтéтòçèŨşé !!Ђ⁄ÙЁ°âŅтш¢Ńéн ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ρα α α α Л¿тЁ°âтⁿÚĻЎéсХсöêш¢ðЎ çтт¥хçЁт¡éçчш¥ ε εκ των ου ου ου ου ρα α νω ω Л¿фİтéсñçèŬţş! щ›ЁéОÙçтш¡Ё°âéтÚф¡сøõф¡é ω ω ω ων сñçèåŨşé

Αλ λη λου

ι

ι

α

α

α

α

Θέση διαφορετική ч›с½с с éс ⁿЎ сéЛöттéçтМ¿÷нфØéМ¿ Εκ των ου ρα νων τον Κυ ρι ι ο ον αι νει чĺсØЎЛ¿тт¡Ёсöêш ¢ðЎçтт¥хçЁт¡çчш¥ ει ει ει ει ει Л¿фтéсñçèŬşı ε ε

ε

ει ει

ει

ει

τε ε


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

11

ẅỲ‛!!!!Πα‗ чñçèŨť!

ч№хéЛ¿тЙÃтéсØнс°øтéЙ¿ттÚŨťå

Αι αι νει ει ει ει ει ει ει ει ει çЂчáЙÃтéсØн с°øтéсØс°øтттЙÃтсØн ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει Ё°âттсöшðǿтÚŨť!сЁЦтХ°тçчт¡ðЎçтт ει ει ει ει ει ει Αι αι νει ει ει ει ει ει ει сØà‹тÚåŨ›ť ч½çЂчáЙÃтéсØнс°øтéсØс°øттЎ τε ε Τον Κυ υ υ υ υ υ çтш¥сЁ°âтçè Ё°âттсöшǿðтÚŨť! Л¿тт¡сх υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ цâõт¡сЛ¿тт Ў Гтт¡çЂчáтÚЎ чØтХ°öш¡ð υ υ υ υ υ το ον Κυ υ υ υ υ тÚ Ũť ЂÙс°øттттх®сХÎДш ¡ðЎ сЁЦт υ υ υ υ ρι ι ι ι ι το ον Κυ υ Х°тçчт¡ðЎçттМÁℓчотò›çèŨť!ЂÙх®éⁿчØIJнс°øтé υ υ υ ρι ι ο ον Ε ε ε ε сØс°øтéсØЎçчч°áчтчÞт Ў çчт¡ðх®ч ε ε ε ε ε ε ε ε ε Ё°âтт¡чØЁ°çтш¥сñŬţşă!! М¿чот¡суХÎтш¤ ε

ε

ε

ε

ε

Ε

εκ τω

ω ω


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

12

сØЁ°âтÚЎçчччöш¡ш¡ð⁄ūŢ! çсⁿч°áчçè¡çс⁄ ου ου ου ου ου ου ου ου ч°чçè¡çсⁿч°áчш¤çЂч°áчш¤сçèЁ°âт ου ου ου ου ου ου ου ου ου тсöшǿðтÚ Ŭť! т›ÚįЁ°âŅéтй¿ö!!ĩш¡тŃéсØŨţŞ! ЂÙĭ⁄Ё°Ņçтш¢ņ ου ου ου ου ου ου ου ου ρα α α α Л¿тЁ°ŅâтⁿÚą Ў сЁчсöш¢ð Ў çттçЁт¡ðтÚåŬť ε ε εκ των ου ου ου ου ου ρα α νω ω ων чıссöтŅттė›тХсøнДÙш¤цÙш¤сØà‹тò›çèŨť Αλ λη λου ου ι ι α α

α

α

α

α α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

13

ẅ!!!!!Βαρύς!!!!!Ґ!!!!!Ζω źż

Л₣¿чсöш¤ðтÚåŭŤ ]ε ε ε ε ε чő½ć!!éЁöттÚХ¯ЎМ¿чоçчт¡ðçчт¡ðтÚ ŭţť!сх

Αι

νει ει ει ει [ει ει ει ει ει ει ει ει М¿тт¡ч х çст¥хсøн çфĹ›тсØŨş!сХØà ει ει ει ει ει χει ει ει ει çтт¡сМ¿тш¡ð ЎМ¿чос°øçтт¥хсøéфØЙà ει χει ει ει ει ει ει [ει ει ει тéсØŨş Г т ₣х® Л¿т ш¡Л¿чçèх®çЁЙÏтш¡ ει ει ει ει ει ει Αι νει ει ει ει ει Ё°âтЌ ш¡ņх®сØàтÚå ŭŤ!! ч½éсØисöш¤ðсöш¤ðЎтÚХ¯н ει ει ει ει τε ε Τον Κυ υ υ υ υ υ υ сöш¤ðсöш¤ðЎ т Úх®сØ›Ё°â т ш¢ЎсХсЛ¿ънçт υ υ υ υ υ υ υ υ το ο ο ον Κυ ЩÒтх®чøõш¤с х®сöш¡тсçèЁ°âттсöшðǿтÚŨş υ υ υ [υ υ υ υ υ υ υ υ çтт₣х®Л¿тш ¡ðŭŤ! ЂÙďЙ¿М¿оÜттЎГтх®сХÏ ρι ι

ι

ι

τον Κυ

υ υ

ρι

ι

ι


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

14

тт¡ЦĹш¤çсчáéн цтОтсöш¢т®çЁт¡ðтòçè ι ο ο ο ο ο ο ο ον ŭŤçЂзчáЙÃŇтņéсØс°øéтЙ¿ŇтņéтÚūţŞ! çЂчáЙÃ Ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε тé сØ с°ø т éсØ çчч°áч тчÞтчÞçчт¡ð ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Х¯ЎтÚх®Л¿çтш¨тņсØЎцÙш¤ņçсч°áчØçèŭŮŠЁöĖ ε ε ε ε ε εκ τω ω ων ου ттттÚЎсİх®çсф¡ŇсØŭŮŠ!! ЦтХ°сçчт¡ð ου ου ου ου ου ου ου ρα α α α α тÚЎсуМ¿ÜтЙ¿ т т тņхçЁт¡ðтòŭŮŠ!тņс½éсöт α α α εκ των ου ου ρα α νω ω ων Αλ λη λου ου тттÚЎМ¿ттéсØöш¡ттÚЎтхсØàтòåçèŭŤ ου ου ι

α

α α

α α α α α

α α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

15

ẅỲ”!!!!!Νη‘!!!!!źż чñçèч‹хéЛ¿ т ЙÃŇтņéсØн с°øт Й¿т⁄ÚтÚ‹ŧŞ!сØу ]ε Αι αι νει ει ει ει ει ει ει ει ει с°øт х сØ с°øт Ў ЙÃт сØс°øттЎçчш¤ņсØ ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει с° çтш¤é çсуч °áчØçèũŠ! сØу⁄é Ђöш¤Й¿И‹¿Üé ει ει ει ει ει ει ει ει И¿И¿Üф Ў ч çЂт¡Л¿ÞИ¿Й¿Üф ØЎ сöт ει ει ει Αι νει ει τε ε ε ]ε ε çттņсñçèŧŞ! ч½éсØис°øт т Ў çтт¡ņЛ¿ÝттņтÚх¡ņ ε ε Τον Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ сØнçсшņ¤сØçè ũŠ с⎯ØЁ°é çтш¥сØçèŪšс⁄ØĈЁ°âé υ χυ υ υ υ υ υ υ υ çтш¥сØçèūţťĭéц⎯Ùт¥тч›ØЎц‼Ùт¥тч‹ØЎцÙ›т¥тчØ⁄Ў υ υ υ υ υ υ υ υ цÙ‹т¥тч Ў чс›х®Л¿çч‹ш΄тņс Ў М¿Й¿Ü υ υ τον Κυ υ ρι ι ο ο фØн сöтçттņсñçè ŧŞ! çЂзчá⁄ЙÃтéсØЎçч ο [ο ο ο ον Ε ε ε ε ч°áчéтчÞт Ў ìЁöттéс Øс°øтЙ¿тÚтÚЎс ε

ε ε

ε

ε

ε

ε

ε ε ε

ε


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

16

ХØçчт¡М¿÷фØн сøŅ°ттЙÂшХÛçèå ūţŞă!М¿чо εκ τω ω ω ω ω ω ω ων Ε εκ Л¿тт¡Л¿чØå Ў çчч°áчш¡ш¡ð Ў çсчá°ч τω ων ου ου ου ου ου ου ου çсч°áч Ў çсч°áЦш¥çЂч°áЦш¥сØн ου ου ου ου ου ου ου Ё°âттсöшǿðтÚå ūťĭ! щ‹с½ссéс⁄ЎсЛöтт ου ου ου ου ου Εκ των ου ρα νων τον Κυ ρι ι Й‹¿тЌйØЁöтт ÚЎ тХ°т¡ çчт¡М¿÷фØŧŞ!су ο ον Αι νει ει ει ει ει ει τε ε ε Αλ сЛ¿тЌх®Л¿нДÙш¤цÙш¤çс⁄М¿ÜфØ‹ùŧŞ λη

λου ου

ι

ι

α

α

α

α

Κοινωνικα των 8 ηχων β νικολαιδη  
Κοινωνικα των 8 ηχων β νικολαιδη  
Advertisement