Page 1

Wegwijzer praktijkleren

Samenwerking tussen bedrijf, onderwijs en kenniscentrum e 2010 nieuwe uitgav

>>WEG WIJZER

>>

Horapark 2 • Postbus 7001 • NL-6710 CB Ede T +31 (0)318 698 498 • F +31 (0)318 638 572 E info@kchandel.nl • I w w w.kchandel.nl

condities creëren voor werken en leren


Wegwijzer praktijkleren

Samenwerking tussen bedrijf, onderwijs en kenniscentrum e 2010 nieuwe uitgav

>>WEG WIJZER

>>

Horapark 2 • Postbus 7001 • NL-6710 CB Ede T +31 (0)318 698 498 • F +31 (0)318 638 572 E info@kchandel.nl • I w w w.kchandel.nl

condities creëren voor werken en leren


WIJZER Samenwerking tussen bedrijf, onderwijs en kenniscentrum

1

Leren in de praktijk - door het verrichten van beroepshandelingen en door te reflecteren op het eigen leerproces - is een essentieel onderdeel van competentiegericht beroeps­onderwijs. Dit is ook de essentie van de beroepspraktijkvorming. Tijdens de beroepspraktijkvorming ontwikkelt de deelnemer zijn competenties. Kwalitatief goed beroepsonderwijs vereist een krachtige, contextrijke leeromgeving, waarin deelnemers uitgedaagd worden zich te ontwikkelen. En een krachtige leeromgeving wordt bereikt als bedrijf, onderwijs en kenniscentrum intensief samenwerken. De ‘Wegwijzer Praktijkleren’ is een praktische handreiking die u ondersteunt bij de invulling van uw rol in het leerproces van de deelnemer


>> WEG WIJZER

Samenwerking tussen bedrijf en onderwijs

De betrokkenen

2

3

Onderwijsinstelling

Erkend leerbedrijf

Praktijkbegeleider

De deelnemer

De praktijkbegeleider

Praktijkopleider

volgt een beroepsopleiding. In het kwalificatiedossier zijn de kerntaken, werkprocessen en competenties

praktijkbegeleider bereidt de deelnemer voor op de

beschreven van de opleiding die de deelnemer volgt.

beroepspraktijkvorming en begeleidt de deelnemer

Een deelnemer kan kiezen tussen een beroepsoplei-

tijdens de beroepspraktijkvorming.

dende en beroepsbegeleidende leerweg.

De praktijkopleider

Deelnemer

is de begeleider vanuit de onderwijsinstelling. De

De opleidingsadviseur

is werkzaam bij Kenniscentrum Handel. De oplei-

is werkzaam in een bedrijf dat een erkende beroeps-

dingsadviseur adviseert het leerbedrijf over de

praktijkvormingsplaats biedt. De praktijkopleider

inrichting van een kwalitatief goede leerplaats en

organiseert het leerproces, leidt de deelnemer op en

leer足omgeving. Hij ondersteunt de praktijkopleider

beoordeelt het leerresultaat van de deelnemer.

om zich te ontwikkelen tot een bekwaam praktijkopleider. De opleidingsadviseur stimuleert de dialoog tussen de praktijkbegeleider en de praktijkopleider.

Opleidingsadviseur

Kenniscentrum Handel


>> WEG WIJZER

De betrokken organisaties

Leren in de praktijk

4

5

Leerbedrijf

Kenniscentrum Handel

Van belang is:

draagt als Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfs-

een goede voorbereiding door alle betrokkenen;

voorbereiding op verantwoordelijkheden en verwach-

is een bedrijf dat is opgenomen in het openbare register van erkende leerbedrijven. Deze leerbedrijven

leven de verantwoordelijkheid voor voldoende en

bieden een krachtige, contextrijke leeromgeving met

kwalitatief goede leerplaatsen voor de beroepsprak-

goede begeleiding.

tijkvorming in de handel.

tingen in houding en gedrag; •

Onderwijsinstelling

een goede matching van de deelnemer met het leerbedrijf;

goede begeleiding binnen het leerbedrijf door de praktijkopleider;

een reëel beeld van het beroep: waaronder leuke en minder leuke kanten aan het beroep, taken en werk-

mogelijkheid om competenties te ontwikkelen;

zaamheden die bij de functie/opleiding horen;

regelmatige reflectie op het leerproces;

is eindverantwoordelijk voor het verloop van de

een weloverwogen keuze van het leerbedrijf;

inzicht in hoe de beoordeling vorm krijgt.

beroepspraktijkvorming van de deelnemer en de eind-

heldere leerdoelen;

beoordeling.

Tips • • •

Informatie over Kenniscentrum Handel vindt u op www.kchandel.nl. Wilt u meer weten over leerbedrijven? Kijk op www.kchandel.nl. Zoekt u leerbedrijven? Kijk op www.stagemarkt.nl of op www.leerbanen.nl.

Tips Tips voor voorbereiding van de deelnemers

• • • •

Deelnemers komen een keer in ‘sollicitatiekleding’ op school.

• •

Deelnemers oefenen een sollicitatiegesprek met een professional.

Stageoriëntatie: kijk op www.stagemarkt.nl en www.kchandel.nl. Werkoriëntatie: kijk op www.leerbanen.nl. I emand uit het bedrijfsleven of een personeelsadviseur vertelt over de functie en de bedrijfseisen. Zie ook www.kchandel.nl, kies beroepsoriëntatie > docentoriëntatie > oriënteren in de praktijk. S tagevoorbereidende producten en diensten: kijk op www.kchandel.nl, kies beroepsoriëntatie > docent­o riëntatie > stagetoolkit. E rvaren stagiairs delen hun ervaringen met nieuwe stagiairs. Eventueel vervullen ze ook een coachende rol.


>>

condities creĂŤren voor werken en leren

Deelnemer

WEG WIJZER Deelnemer


>> WEG 6


WIJZER De Beroepspraktijkvorming

7

Leren op school en in de praktijk Een deelnemer volgt een beroepsopleiding, gebaseerd op een kwalificatiedossier. In zijn beroepsopleiding leert een deelnemer op school en in de praktijk, door het uitvoeren van projecten, casussen, praktijkopdrachten en andere werkvormen. Er wordt hierbij een beroep gedaan op integratie van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten.


>> WEG 8

9

Binnen de mbo-opleidingen zijn twee verschillende leer-

De ouders/verzorgers

wegen, de beroepsopleidende en de beroepsbegeleiden-

Deelnemers onder de 18 jaar vallen nog onder de verant-

de leerweg. Twee verschillende leerwegen die opleiden

woordelijkheid van hun ouders/verzorgers. De ouders of

voor hetzelfde diploma. Het kenmerkende verschil is dat

verzorgers tekenen daarom ook de praktijkovereenkomst

de deelnemer in de beroepsbegeleidende leerweg een

of de arbeidsovereenkomst.

arbeidsovereenkomst heeft en meestal een dag per week naar school gaat, terwijl de deelnemer beroepsopleidende leerweg stage loopt en meerdere dagen per week naar school gaat.


WEG WIJZER Leerbedrijf

Leerbedrijf

>>

condities creĂŤren voor werken en leren


WIJZER Het leerbedrijf, een krachtige leeromgeving

9

De deelnemers leren het verrichten van beroepshandelingen in de praktijk in erkende leerbedrijven. De leerbedrijven bieden een krachtige, contextrijke leeromgeving met goede begeleiding. Het leerbedrijf is opgenomen in het openbare register van erkende leerbedrijven van Kenniscentrum Handel. De praktijkopleider is werkzaam in het bedrijf dat een erkende beroepspraktijkvormingsplaats biedt.

Tips •

Vul voor adequate matching uw bedrijfsprofiel in in het register erkende leerbedrijven! Zie www.kchandel.nl en www.stagemarkt.nl.


>> WEG WIJZER

De praktijkopleider

Organiseert het leerproces van de deelnemer

10

11

De praktijkopleider heeft een essentiële rol in het leerproces van de deelnemer.

Hiertoe behoren de volgende activiteiten: •

voert met de deelnemer het selectiegesprek;

• b epaalt in overleg met de deelnemer de leeractiviteiten;

De praktijkopleider heeft drie kerntaken:

Deze drie kerntaken van de praktijkopleider worden op de

begeleidt de deelnemer tijdens de inwerkperiode;

organiseert de leeractiviteiten;

1. organiseert het leerproces van de deelnemer;

volgende pagina’s toegelicht.

stelt de beginsituatie en leerbehoefte van de deel­

onderhoudt contacten met de praktijkbegeleider en

2. leidt de deelnemer op;

nemer vast;

de opleidingsadviseur.

3. beoordeelt het leerresultaat van de deelnemer.

Tips

Tips • • • •

K enniscentrum Handel biedt (potentiële) praktijkopleiders de mogelijkheid tot het volgen van een Training voor Praktijkopleiders. Kijk op www.kchandel.nl, training voor praktijkopleider. Vraag de opleidingsadviseur naar de Training voor Praktijkopleider. Kijk voor tips en adviezen over praktijk opleiden op: www.kchandel.nl. M et vragen kunt u altijd bij uw opleidingsadviseur terecht en bij de servicedesk van Kenniscentrum Handel, 0318 698 400, info@kchandel.nl.

• • • • • • • • • • •

Achterhaal de leerdoelen, verwachtingen en motivatie van de deelnemer. Zorg voor een goed leerklimaat (werkplek is leerplek). Maak het inwerkprogramma van de deelnemer bij betrokkenen in het bedrijf bekend. Z org ervoor dat de deelnemer voldoende gelegenheid heeft om de beroepscompetenties te verwerven. Verwerk de leerdoelen van de deelnemer in de taken. Let er op dat u duidelijk en consequent bent in uw communicatie. Geef de deelnemer de ruimte om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leerproces. M aak duidelijke afspraken met de deelnemer en de praktijkbegeleider over de werkzaamheden en begeleiding. Check of de deelnemer de afspraken ook helder heeft. Geef de deelnemer heldere en constructieve feedback. Motiveer leren bij de deelnemer. Coach de deelnemer op het dragen van verantwoordelijkheid voor zijn leerproces.


>> WEG WIJZER

Leidt de deelnemer op

Beoordeelt het leerresultaat van de deelnemer

12

13

Hiertoe behoren de volgende activiteiten: •

leidt de deelnemer op de werkvloer op;

bewaakt en stuurt het leerproces van de deelnemer;

• •

voert met de deelnemer (en praktijkbegeleider) bege-

Hiertoe behoren de volgende activiteiten:

De praktijkopleider stimuleert en volgt de competentie-

leidings- of voortgangsgesprekken;

bereidt een beoordelingsmoment of een beoorde-

ontwikkeling van de deelnemer. Hij beoordeelt ook de

lingsperiode voor;

competentieontwikkeling. De eindverantwoordelijkheid

beoordeelt de deelnemer.

voor de beoordeling van de beroepspraktijkvorming (BPV)

evalueert met de deelnemer de BPV-periode.

ligt bij de school. Een BPV- beoordelaar van school vervult

Tips • • • • • • • •

Bespreek de leerdoelen, leerstijl en beginsituatie van de deelnemer met de deelnemer.

B espreek regelmatig met de deelnemer hoe zijn ontwikkeling verloopt: wat gaat er goed, hoe kan het

• •

deze taak. Hij zorgt ervoor dat de praktijkopleider beoordelingsinstrumenten heeft, waarmee hij de competenties beoordeelt.

Stem uw instructies en aanwijzingen af op de taakvolwassenheid en leerstijl van de deelnemer.

Tips

Stimuleer de deelnemer om actief mee te denken over de invulling van zijn leerproces. Benader de deelnemer positief. Laat de deelnemer eens vertellen hoe hij een taak zou willen aanpakken en bespreek dat. Bespreek met de deelnemer dat hij zich aan dezelfde regels als alle medewerkers houdt. Complimenteer de deelnemer met de goede dingen en bespreek gericht de ontwikkelpunten. W ees eerlijk, duidelijk en consequent! Vraag de deelnemer regelmatig of hij begrijpt waarom bepaalde taken worden uitgevoerd, of waarom iets op een bepaalde manier wordt gedaan. (nog) beter, waar moet de deelnemer aan werken en hoe functioneert de deelnemer als medewerker in het bedrijf. Geef heldere en constructieve feedback aan de deelnemer. Bespreek de voortgang met de deelnemer en praktijkbegeleider.

B espreek met de praktijkbegeleider of beoordelaar welke onderdelen worden beoordeeld en met

M aak met de deelnemer afspraken over de beoordeling. Deze sluiten aan op de leerdoelen van de

• • • • • •

welke instrumenten de beoordeling plaatsvindt. deelnemer. P lan de aanwezigheid van de BPV-beoordelaar bij de eindbeoordeling van de deelnemer volgens de gemaakte afspraken. G ebruik voor beoordeling en voor de vastlegging van de resultaten de beoordelingsdocumenten die de praktijkbegeleider u heeft verstrekt. Observeer de deelnemer aan de hand van beoordelingscriteria en benut daarbij uw vakkennis en werkervaring. Vorm een oordeel over de geobserveerde kerntaken/werkprocessen en competenties. Voer een beoordelingsgesprek met de deelnemer en BPV-beoordelaar. Stel daarbij vragen om te bepalen of de deelnemer voldoende inzicht heeft in zijn handelen. Licht de beoordeling aan de deelnemer toe.


>> WEG 14

Bij het begin van de beroepspraktijkvorming zijn over de

De volgende activiteiten vallen hier onder:

beoordeling afspraken gemaakt met de praktijkbegeleider.

met praktijkbegeleider en de deelnemer;

De praktijkopleider bespreekt met de deelnemer hoe en op welke momenten zijn ontwikkeling wordt beoordeeld.

evalueren van de periode van beroepspraktijkvorming

bespreken van de afstemming van de bedrijfspraktijk met de onderwijspraktijk;

De beroepspraktijkvorming wordt afgesloten met een evaluerend gesprek tussen de praktijkopleider, praktijkbe-

onderhouden van de relatie met de onderwijsinstelling.

geleider en de deelnemer. Dit gesprek kan gekoppeld zijn aan het beoordelingsgesprek.

Tips • • • • • • •

B espreek met de deelnemer en praktijkbegeleider hoe de beroepspraktijkvorming is verlopen: de voorbereiding, de begeleiding en de afronding. Bespreek de leer- en ontwikkelpunten voor elk van de betrokkenen. Sta open voor verbeteringen van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. B espreek met de praktijkbegeleider en de deelnemer of praktijk en theorie nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Gebruik de resultaten van de evaluatie om de afstemming praktijk en theorie te optimaliseren. C heck of de informatie van het bedrijfsprofiel in het bedrijvenregister van Kenniscentrum Handel moet worden aangepast: www.kchandel.nl, kies zoeken leerbedrijven. B espreek met de praktijkbegeleider welke samenwerking er verder mogelijk is tussen het bedrijf en ROC. Bijvoorbeeld deelname aan een bedrijfsadviescommissie.


WEG WIJZER Onderwijs

condities creĂŤren voor werken en leren

Onderwijs

>>


WIJZER Onderwijs

15

Vanaf 2010 zal in het gehele middelbaar beroeps足 onderwijs competentiegericht onderwijs worden ingevoerd. Essentieel onderdeel van het competentiegericht beroepsonderwijs is leren in de praktijk. Het onderwijs bereidt de deelnemer hierop voor, zorgt voor een goede matching en voor de begeleiding en beoordeling van de beroepspraktijk足vorming.


>> WEG WIJZER

Bereidt de beroepspraktijkvormingsperiode voor 16

17

De praktijkbegeleider is de begeleider vanuit het onder-

De onderwijsinstelling heeft vier kerntaken:

Het is essentieel dat de deelnemers goed voorbereid op

De voorbereiding houdt onder andere in:

wijs. De praktijkbegeleider bereidt de beroepsprak-

bereidt de beroepspraktijkvormingsperiode voor;

stage gaan en dat het bedrijf (de praktijkopleider) en

beeldvorming over beroep en taken;

tijkvorming voor, begeleidt de deelnemer tijdens de

begeleidt tijdens de beroepspraktijkvorming;

deelnemer met elkaar matchen. De voorbereiding van de

verduidelijken van de vereiste houding, gedrag en

beroepspraktijkvorming en evalueert het proces. De

bewaakt de kwaliteit van de beoordeling;

deelnemer vereist extra aandacht. Het gaat er om dat de

eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de

onderhoudt de relatie met BPV-actoren.

deelnemer een goed en duidelijk beeld heeft van de ver-

beroepspraktijkvorming ligt bij de onderwijsinstelling. Een BPV-beoordelaar van school vervult deze taak. 1

• • • • • •

wachtingen en eisen aan hem ten aanzien van de beroepsAan het eind van de BPV-periode evalueren de betrokke-

praktijkvorming. Hij heeft een beeld van de inhoud van de

nen met elkaar de beroepspraktijkvorming.

beroepspraktijkvorming. De voorbereiding gebeurt in de

De kerntaken van het onderwijs worden hierna beschreven.

lessen op school, onder andere door vakdocenten.

1.

Tips

vaardigheden;

De onderwijsinstelling kan een rol- en taakscheiding aanbrengen tussen de begeleiding van de beroepspraktijkvorming en de beoordeling van de verworven competenties in de beroepspraktijkvorming. Hierdoor kan er sprake zijn van een praktijkbegeleider en een beoordelaar.

D e stagetoolkit bevat veel stage voorbereidende materialen. Zie www.kchandel.nl, kies beroepsoriëntatie > docentoriëntatie > stagetoolkit. W ilt u praktijkervaring opdoen? Neem contact op met Kenniscentrum Handel voor een docentstage. Kijk ook op www.kchandel, kies beroepsoriëntatie > docentoriëntatie > oriënteren in de praktijk. G ebruik www.stagemarkt.nl in de voorbereiding van de beroepspraktijkvorming. De erkende leerbedrijven - met bedrijfsprofiel - zijn hier te vinden. D e bedrijfsprofielen in het bedrijvenregister bevatten veel relevante informatie over kenmerken van het bedrijf en wat het belangrijke eigenschappen vindt voor de beroepspraktijkvorming. Maak gebruik van de expertise van uw opleidingsadviseur en Kenniscentrum Handel. Neem bij vragen rondom matching of over bedrijven contact op met uw opleidingsadviseur.

bepalen van de leerdoelen en het daarbij passende leerbedrijf;

voorbereiding op de sollicitatie en het solliciteren bij het leerbedrijf.

Tips • •

Z org voor een goede voorbereiding van de beroepspraktijkvorming.

Zorg er voor dat de leerdoelen van de beroepspraktijkvorming voor de deelnemer en de praktijkopleider

• • •

M aak deelnemers ervan bewust dat ze in de beroepspraktijkvorming deel uit maken van een werksituatie. Bereid de deelnemers hierop voor. duidelijk zijn. Z org er voor dat de werkzaamheden afgestemd worden op de leerdoelen. L et op de goede match tussen deelnemer en bedrijf. Het bedrijfsprofiel van het leerbedrijf geeft hiervoor informatie. Kijk op www.stagemarkt.nl. B etrek ervaren stagiairs bij de voorbereiding op de beroepspraktijkvorming en het gesprek. Geef hen een coachende rol.


>> WEG WIJZER

Begeleidt tijdens de beroepspraktijk­ vormingsperiode

Bewaakt de kwaliteit van de beoordeling

18

19

Tijdens het begeleidingsproces is contact belangrijk. Er

wordt een aantal gesprekken gevoerd met de deelnemer

De deelnemer verwerft in de beroepspraktijk de compe-

De eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de

gesprekken over de voortgang van de deelnemer;

tenties van de kwalificatie waarvoor hij in opleiding is.

beroepspraktijkvorming ligt bij de school. Een BPV-beoor-

aan het einde van de beroepspraktijkvorming: een

De competenties zijn beschreven in het kwalificatiedos-

delaar van de school is meestal aanwezig bij de kwalifi-

elk geval gevoerd:

evaluatief gesprek over de beroepspraktijkvorming en

sier. Bij de start van de beroepspraktijkvorming worden

cerende beoordeling. De praktijkopleider heeft een zeer

de beoordeling van de deelnemer.

de leerdoelen en de te verwerven competenties vastge-

grote rol bij de inhoudelijke beoordeling van de beroeps-

gesprek over de leerdoelen en de gewenste compe-

steld. Met kwalificerende competentiegerichte exami-

praktijkvorming. Immers, de praktijkopleider heeft het

tentieontwikkeling van de deelnemer;

nering wordt getoetst of de deelnemer de competenties

meest zicht op hoe de deelnemer functioneert in de

beheerst.

beroepspraktijk. Voor objectieve en betrouwbare beoor-

en de praktijkopleider. De volgende gesprekken worden in aan het begin van de beroepspraktijkvorming: een

tijdens de beroepspraktijkvorming: een of meer

deling zijn valide toetsinstrumenten nodig.

Tips • •

Tips

B espreek met de praktijkopleider en de deelnemer de verwachtingen ten aanzien van de beroepspraktijkvorming, de inhoud en doelen, de begeleiding en beoordeling. Plan de verschillende begeleidingsgesprekken met de praktijkopleider en de deelnemer.

• • •

Plan de beoordelingsmomenten aan het begin van de beroepspraktijkvorming voor de hele periode in.

• • •

Leg met de deelnemer de beoordelingsmomenten vast.

Stel vast wat nodig is voor kwalitatief goede beoordeling in de praktijk. M aak afspraken over wie op welke momenten en op welke wijze de competenties van de deelnemer beoordeelt. Lees de brochure ’Kwaliteit van de beoordeling in de praktijk‘, zie www.kchandel.nl. G ebruik voor de beroepspraktijkvorming beschikbare beoordelingsinstrumenten, kies KCH examens > examinering > examenplannen of toetsplannen.


>> WEG WIJZER

Evalueert de beroepspraktijkvorming

Onderhoudt de relatie met BPV-actoren

20

21

Aan het eind van een periode van beroepspraktijkvorming

De volgende activiteiten vallen hier onder:

Afstemming van praktijk en theorie vereist continuïteit in

evalueert de praktijkbegeleider met de praktijkopleider

evaluatie van de periode van beroepspraktijkvorming

de relatie tussen onderwijs en bedrijven. De praktijkbege-

met praktijkopleider en de deelnemer;

leider vervult hier een rol in door:

bespreking van de afstemming van de bedrijfspraktijk

de contacten met de bedrijven te onderhouden;

met de onderwijspraktijk;

de input uit de contacten in de onderwijspraktijk te

en de deelnemer de beroepspraktijkvorming. • •

onderhouden van de relatie met het bedrijf.

Tips • • • • • • • •

B espreek met de deelnemer en praktijkopleider hoe de beroepspraktijkvorming verlopen is: de voorbereiding, de begeleiding en de afronding.

gebruiken.

Tips • • • •

Bespreek de leer- en verbeterpunten voor elk van de betrokkenen. B espreek met de praktijkopleider en de deelnemer of praktijk en theorie nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd. G ebruik bijvoorbeeld de 360° feedback om een waardering aan de beroepspraktijkvormingsperiode te geven. Sta open voor verbeteringen van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Maak een verslag van het evaluatiegesprek. Koppel verbeterpunten terug aan collega’s binnen de onderwijsinstelling D oor systematische evaluatie van de beroepspraktijkvorming kunnen verantwoorde uitspraken over de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming worden gedaan.

G ebruik de resultaten van de evaluatie om de afstemming praktijk en theorie te optimaliseren. B enut ontwikkelingen uit de praktijk in de onderwijspraktijk. M aak gebruik van docentstages, gastdocenten en bedrijfsbezoeken om actuele kennis van de praktijk te verwerven. B espreek met de praktijkopleider welke samenwerking er verder mogelijk is tussen het bedrijf en het ROC. Denk aan deelname

• • •

aan een bedrijfsadviescommissie. A chterhaal bij roulatie van personeel, wie de nieuwe praktijkopleider is. N odig praktijkopleiders uit om te praten over welke informatie zij missen vanuit de school. Vraag naar activiteiten binnen de leerbedrijven die relevant zijn voor de opleiding, zodat een medewerker een gastles kan geven.


>> WEG 22


WEG WIJZER Kenniscentrum

>>

Kenniscentrum

condities creĂŤren voor werken en leren


WIJZER Kenniscentrum

23

Kenniscentrum Handel is een kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Kenniscentrum handel draagt de verantwoordelijkheid voor voldoende en kwalitatief goede leerplaatsen voor de beroepspraktijkvorming in de handel. De opleidingsadviseur, werkzaam bij Kenniscentrum Handel, vervult hierin een belangrijke rol.


>> WEG WIJZER

De opleidingsadviseur

Werft, selecteert en erkent leerbedrijven

24

25

De Opleidingsadviseur adviseert het leerbedrijf over de inrichting van een kwalitatief goede leerplaats. Hij ondersteunt de praktijkopleider om zich te ontwikkelen tot een bekwaam praktijk­opleider. Hij stimuleert de dialoog tussen de praktijkbegeleider en de praktijkopleider. De activiteiten van een opleidingsadviseur staan in het teken van het creëren van optimale condities voor werken en leren, zowel voor onderwijsdeelnemers als voor zittende medewerkers. De opleidingsadviseur heeft de volgende kerntaken: •

werft, selecteert en erkent leerbedrijven;

stimuleert de samenwerking tussen betrokkenen in

De opleidingsadviseurs van Kenniscentrum Handel

in het openbare register van erkende leerbedrijven. Dat

bespreken met bedrijven wat er voor nodig is om een

houdt in dat deze leerbedrijven een krachtige, context-

goede praktijk-leeromgeving en beroepspraktijkvor-

rijke leeromgeving bieden met goede begeleiding en er

mingsplaats te kunnen aanbieden. Een bedrijf dat een

overleg wordt gevoerd met betrokkenen (de deelnemer,

goede leeromgeving en goede begeleiding kan bieden

zijn praktijkbegeleider en de beoordelaar en tussen de

en een leerbedrijf wil zijn, wordt in overleg met de oplei-

praktijkopleider en de opleidingsadviseur van Kenniscen-

dingsadviseur door de opleidingsadviseur geregistreerd

trum Handel).

Tips

ondersteunt de ontwikkeling van het leerbedrijf en de deskundigheid van de praktijkopleider; adviseert bedrijven over de ontwikkeling van bedrijfs-

De opleidingsadviseur heeft een taak in de ondersteuning van de bedrijven en het onderwijs. Hij is voor

de beroepspraktijkvorming en onderhoudt contacten

specifiek opleidingsbeleid en ontwikkeling van zit-

de betrokkenen in de beroepspraktijkvorming een gesprekspartner.

met betrokken partijen;

tende medewerkers.

De opleidingsadviseur:

H eeft een goed zicht op kwalificaties en de eisen die deze stellen aan een bedrijf voor de beroeps-

• •

I s op de hoogte van onderwijs- en bedrijfsontwikkelingen.

• • •

praktijkvorming. B espreekt met de praktijkopleider de invulling van de beroepspraktijkvorming van de kwalificaties waarvoor het bedrijf erkend wordt of is. I s op de hoogte van de regionale arbeidsmarktbehoefte en ontwikkelingen. I s bereikbaar voor vragen rondom de erkenning en de invulling van de beroepspraktijkvorming. H eeft inzicht in wat bedrijven kunnen bieden en wat bedrijven nodig hebben.


Ondersteunt de ontwikkeling van het leerbedrijf en de deskundigheid van de praktijkopleider

>> WEG WIJZER

Stimuleert de samenwerking 26

27

De opleidingsadviseurs van Kenniscentrum Handel onder-

dingsadviseurs contact met scholen, zowel in het vmbo,

Als het bedrijf erkend is en de leermogelijkheden in kaart

houden intensieve contacten met het bedrijfsleven in de

mbo als in het hbo en zowel publiek als privaat. Door

zijn gebracht ondersteunt de opleidingsadviseur de prak-

retail, logistiek en groothandel, commerciële handel en

deze contacten is het mogelijk een optimale aansluiting

tijkopleider. Het gaat hierbij om het optimaal benutten

internationale handel en in de Mode, Interieur, Textiel en

te realiseren tussen de wensen van de leerbedrijven en de

van de leermogelijkheden in het bedrijf. Opleidingsadvi-

Tapijt Branche (MITT branche). Ook onderhouden oplei-

branches in de sector handel op het aanbod van de oplei-

seurs hebben de bekwaamheid en de instrumenten om

dingen in de handel.

vanuit het opleidingsbeleid van het bedrijf praktijkoplei-

Tips De opleidingsadviseur:

• • • • • • • • • • •

ders kwalitatief te ondersteunen bij hun eigen ontwikkeling en die van het bedrijf. Een voorbeeldinstrument is de ‘Training voor Praktijkopleider’.

Heeft een effectief netwerk met de bedrijven, het onderwijs en regionale organisaties. Is op de hoogte te zijn van ontwikkelingen binnen de bedrijven en de onderwijsinstellingen.

Tips

B espreekt het belang van regelmatig overleg tussen praktijkopleider, praktijkbegeleider en deelne-

Tips

mer gedurende de beroepspraktijkvorming. B espreekt met de praktijkopleider en de praktijkbegeleider de invulling van de beroepspraktijkvorming. Stimuleert het continueren van de relaties buiten de periodes van beroepspraktijkvorming. Onderneemt actie om samenwerking rondom de beroepspraktijkvorming te stimuleren. Luistert naar de behoeften van bedrijven en onderwijsinstellingen en identificeert hun behoeften. Speelt in op de behoeften van bedrijven en onderwijsinstellingen. Adviseert onderwijsinstellingen over de ondersteunende activiteiten van Kenniscentrum Handel. B espreekt binnen Kenniscentrum Handel de mogelijkheden om aan gesignaleerde behoeften of lacunes tegemoet te kunnen komen. A ttendeert betrokkenen op de mogelijkheden van het Impresariaat zoals: bedrijfsbezoeken, gastdocenten, docentstage.

De opleidingsadviseur:

• •

B espreekt met de praktijkopleider de zaken die hij tegenkomt bij het begeleiden van deelnemers.

Z orgt ervoor op de hoogte te zijn van de instrumenten die er zijn ter ondersteuning van de prak-

• •

M aakt gebruik van de competentiescan praktijkopleider voor het in beeld brengen van de competenties van de praktijkopleider. tijkopleider en de beroepspraktijkvorming. A dviseert de praktijkopleiders over de trainingsmogelijkheden, waaronder de training voor praktijkopleiders. B espreekt met de onderwijsinstelling de ontwikkelingen en de behoeften en de rol die Kenniscentrum Handel daarbij kan spelen.


Adviseert bedrijven over de ontwikkeling van bedrijfsspecifiek opleidingsbeleid en ontwikkeling van zittende medewerkers

>> WEG

28

De opleidingsadviseur is naast uw gesprekspartner over toekomstige medewerkers (stagiairs) ook een geschikte dialoogpartner voor de ontwikkeling van bedrijfsspecifiek opleidingsbeleid en de ontwikkeling van zittende medewerkers. Het benutten en scholen van het menselijk kapitaal op behoefte van het bedrijf staat daarbij centraal.

Tips De opleidingsadviseur:

• • • •

B espreekt met de praktijkopleider, de vestigingsmanager/ondernemer en of de HR-functionaris de faciliteiten van Kenniscentrum Handel. Bespreekt de mogelijkheid om digitaal een opleidings(beleids)plan te maken. B espreekt de inzet van het ‘Ervaringscertificaat’ en ‘assessments’ bij de ontwikkeling van zittende medewerkers. Kijk op www.lerenenwerken.nl voor algemene informatie. Kenniscentrum Handel is erkend EVC-aanbieder. B espreekt de instrumenten voor de ondersteuning en advisering van Kenniscentrum Handel en maakt ze toepasbaar in de specifieke bedrijfssituatie.


Dit boekje is geschreven voor betrokkenen bij het (middelbaar) beroepsonderwijs. Het is een praktische handreiking voor een ieder die te maken heeft met het leren in de praktijk. De inhoud van de tekst is ook van toepassing op het praktijkleren in het vmbo- en hbo-onderwijs. Synoniemen voor in de wegwijzer gebruikte termen: Beroepspraktijkvorming – stage Beroepspraktijkvormingsovereenkomst – stageovereenkomst Deelnemer – leerling, student Praktijkopleider – bedrijfscoach Praktijkbegeleider – stagedocent

Colofon Kenniscentrum Handel, Ede 2008© Eerste oplage 2008© – Herziene versie 2009© Oplage: 3000 ex. Deze publicatie is ontwikkeld met middelen uit de regeling stagebox beroepsonderwijs.


Dit boekje is geschreven voor betrokkenen bij het (middelbaar) beroepsonderwijs. Het is een praktische handreiking voor een ieder die te maken heeft met het leren in de praktijk. De inhoud van de tekst is ook van toepassing op het praktijkleren in het vmbo- en hbo-onderwijs. Synoniemen voor in de wegwijzer gebruikte termen: Beroepspraktijkvorming – stage Beroepspraktijkvormingsovereenkomst – stageovereenkomst Deelnemer – leerling, student Praktijkopleider – bedrijfscoach Praktijkbegeleider – stagedocent

Colofon Kenniscentrum Handel, Ede 2008© Eerste oplage 2008© – Herziene versie 2009© Oplage: 3000 ex. Deze publicatie is ontwikkeld met middelen uit de regeling stagebox beroepsonderwijs.

Wegwijzer praktijkleren  

Samenwerking tussen bedrijf, onderwijs en kenniscentrum

Wegwijzer praktijkleren  

Samenwerking tussen bedrijf, onderwijs en kenniscentrum

Advertisement