Page 1

De officiĂŤle EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid


2


Inhoudsopgave Inhoudsopgave

3

Geregistreerde EVC-aanbieders staan op voorsprong

4

KCE: jarenlang partner van de overheid

6

EVC-kaders en -erkenningstermijnen

9

In zes stappen naar een transparant resultaat

11

Kosten afhankelijk van organisatiestructuur EVC-aanbieder

17

Overzicht van de EVC-code en de bijbehorende normteksten

18

3


Geregistreerde EVC-aanbieders staan op voorsprong Overheid, bedrijfsleven en consumenten: iedereen heeft tegenwoordig belangstelling voor de Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Als EVC-aanbieder opereert u dan ook in een actuele bedrijfstak. Maar hoe valt u op tussen het groeiend aantal aanbieders?

Officiële landelijke erkenning Een EVC-registratie is een officiële, landelijke erkenning voor EVCaanbieders. Daarom stellen opdrachtgevers uit overheid en bedrijfsleven deze EVC-registratie steeds vaker als verplichting voor hun opleidings­ partners. Ook individuele kandidaten gebruiken de EVC-registratie als herkenbaar hulpmiddel om een EVC-aanbieder te selecteren.

Sterkere positie Wanneer u als EVC-aanbieder kiest voor een EVC-registratie, dan laat u aan iedereen zien te kiezen voor controleerbare en dus bewezen kwaliteit. Opdrachtgevers zullen eerder met u in zee gaan. Bovendien geeft u uw kandidaten een extra zetje in de rug als zij een ervaringscertificaat van uw erkende organisatie aanbieden aan een diplomerende instelling. Kortom, een geregistreerde EVC-aanbieder versterkt zijn eigen positie en die van zijn klanten.

4


Fiscaal voordeel en gratis vermelding EVC-registratie biedt nog meer belangrijke voordelen. Alleen als ú een officiële EVC-registratie heeft, dan kunnen uw klanten gebruik maken van diverse fiscale maatregelen. Daar hoeven zij dus niet lang over na te denken. Daarnaast komt uw organisatie te staan op websites waarop potentiële klanten zoeken, zoals www.opleidingenberoep.nl en www.kenniscentrumevc.nl. En natuurlijk op www.kce.nl als u voor registratie via KCE kiest - maar daarover straks meer.

Alle voordelen op een rij Bewijs van controleerbare kwaliteit Opname in het officiële EVC-register Vaak verplicht door opdrachtgevende overheid en bedrijven Selectiecriterium voor kandidaten Extra zekerheid voor diplomerende instellingen Voorwaarde voor fiscale voordelen Vermelding op vooraanstaande websites.

5


KCE: jarenlang partner  van de overheid Het KwaliteitsCentrum Examinering, kortweg KCE, is al jaren partner van de overheid voor het erkennen en certificeren van organisaties. Zo is KCE als enige instantie door de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen voor het toezicht op de inburgeringexamens. Dankzij deze unieke positie beschikken wij over kennis van en ervaring met het toetsen van normteksten en het uitvoeren van audits. Kennis en ervaring waarmee u in uw EVC-erkenning uw voordeel kunt doen.

Certificering voor alle domeinen De convenantspartners EVC hebben KCE aangewezen als EVCbeoordelende organisatie voor alle CREBO-, CROHO- en non-formele domeinen. KCE vindt u dan ook terug in het landelijk register van ‘Beoordelende Organisaties’ van het Kenniscentrum EVC. U kunt dus voor de certificering van uw gehele EVC-aanbod bij KCE terecht.

Geen wachtlijst, dus direct aan de beurt KCE heeft geïnvesteerd in het samenstellen en opleiden van een grote groep beoordelaars waardoor wij beoordelingen op korte termijn kunnen inplannen en uitvoeren. Wachtlijsten kennen wij dus niet. Uw registratie als EVC-aanbieder vraagt daarom weinig doorlooptijd, zodat u bij een positief advies snel van start kunt.

Klare taal communiceert makkelijker We spreken en schrijven klare taal. Onze checklist is prima leesbaar en gidst u daardoor zo optimaal mogelijk langs alle vereisten. Onze auditoren zijn waardevolle gesprekspartners voor zowel de startende als ervaren 6


EVC-aanbieder. Ook onze terugkoppeling is helder verwoord en bij ieder aspect ontvangt u een duidelijke onderbouwing waarom u wel of niet voldoet. Dat helpt u verder voor de toekomst, en maakt ook onderdeel uit van het KCE-kwaliteitssysteem waarin traceerbaarheid van informatie voor de betrouwbaarheid van beoordelingen een belangrijke rol speelt.

Beoordelingen zijn betrouwbaar en consistent Wij beschermen uw bedrijfscontinu誰teit door consistente beoordelingen. Daardoor voorkomen we dat wat het ene auditteam de vorige keer nog goedkeurde, het andere auditteam onder gelijkblijvende omstandigheden de volgende keer opeens als onvoldoende beoordeelt. KCE werkt daarom met een gestandaardiseerd beoordelingsysteem met beoordelingsrichtlijnen. Daarnaast wisselen de beoordelaars (minimaal) maandelijks beoordelingservaringen met elkaar uit; dit vormt de basis voor verdere verbetering van de richtlijnen. Verder laat KCE de betrouwbaarheid van de beoordelingen regelmatig toetsen door de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Op www.kce.nl vindt u een samenvatting van de meest actuele resultaten.

Alle voordelen op een rij Officieel aangewezen door convenantspartners EVC Certificering voor alle CREBO-, CROHO- en non-formele domeinen Grote groep deskundige beoordelaars Snelle doorlooptijd Heldere communicatie Betrouwbare en consistente beoordelingen.

7


EVC-kaders en  -erkenningstermijnen U kunt voor een of meer EVC-standaarden een ervaringscertificaat afgeven. Hiervoor kunt u meerdere procedures hanteren. KCE beoordeelt de wijze waarop de landelijke EVC-code hierbij in uw organisatie is ingebed.

Over procedures, standaarden en ervaringscertificaten De regels rond procedures, EVC-standaarden en ervaringscertificaten zijn als volgt: Als er sprake is van meerdere procedures, dan onderzoekt KCE al deze procedures apart Als er sprake is van meerdere EVC-standaarden, dan onderzoekt KCE de dekking met de uitstroomkwalificaties via een steekproef Registratie vindt plaats op het niveau van de afzonderlijke EVCstandaard(en).

EVCstandaard 1

Ervarings certificaat

EVCstandaard 2

Ervarings certificaat

EVCstandaard 3

Ervarings certificaat

EVCstandaard 4

Ervarings certificaat

Procedure A

EVCaanbieder

Procedure B

9


Verschillende registratietermijnen De positief beoordeelde EVC-standaarden komen in aanmerking voor registratie bij het kenniscentrum EVC. Bij EVC-standaarden waarvoor u nog niet eerder ervaringscertificaten heeft verstrekt, gaat het in eerste instantie om een voorlopige registratie van ĂŠĂŠn jaar. U kunt de voorlopige registratie binnen dat jaar omzetten in een registratie voor drie jaar na een nieuwe positieve toetsing voor de betreffende EVC-standaard(en). EVC-standaarden waarvoor u als EVC-aanbieder al ervaringscertificaten verstrekt, worden bij een positieve toetsing direct geregistreerd voor drie jaar.

10


In zes stappen naar een  transparant resultaat Een EVC-certificering vraagt een hoog kwaliteitsniveau van uw organisatie. KCE helpt u om deze ambitie te realiseren. Dat doen we via een overzichte­ lijk stappenplan waarin we de taken tussen u en ons zo efficiënt mogelijk verdelen. 1. Checklist invullen 2. Aanmelden en overeenkomst ondertekenen 3. Documentonderzoek uitvoeren 4. Verificatie uitvoeren 5. Rapportage opstellen 6. QuickScan uitvoeren (alleen na Entreetoets, optioneel). Afhankelijk van de snelheid waarmee u een en ander kunt aanleveren en inplannen, kan het traject tot de oplevering van het concept­rapport binnen zes weken plaatsvinden. Hieronder leest u een beknopte beschrijving per stap.

11


1. Checklist invullen Voordat de beoordelingsprocedure begint, moet uw organisatie aan twee voorwaarden voldoen: U heeft uw EVC-aanbod en de bijbehorende EVC-procedures beschreven U bent nagegaan of en in welke mate uw EVC-procedure voldoet aan de EVC-code. KCE heeft hiervoor een checklist ontwikkeld, waarmee u dat eenvoudig kunt vaststellen. U loopt aan de hand van de normtekst van de EVC-code stapsgewijs uw EVC-procedures door. Op de checklist geeft u aan in welke documenten het bewijs kan worden gevonden per EVC-subcode. U kunt natuurlijk ook uw eigen zelfevaluatiemodel of de ‘checklist EVC-procedures voor organisaties’ van het Kenniscentrum EVC gebruiken. De KCE-checklist is te downloaden op www.kce.nl onder de knop ‘EVC-beoordelingen’.

2. Aanmelden en overeenkomst invullen Bent u tot de conclusie gekomen dat u klaar bent voor een beoordeling, dan neemt u contact op met KCE. Dat kan telefonisch via 0800-523 46 36 of via een e-mail naar info@kce.nl. Voor het opstellen van de overeenkomst heeft KCE de naam van uw organisatie de naam van de ondertekenaar van de overeenkomst, en een complete lijst met EVC-standaarden (ingedeeld naar sector en voorzien van de juiste CREBO- en CROHO-nummers) waarvoor de EVC-aanbieder geregistreerd wil worden nodig. Bij iedere EVC-standaard vermeldt u het aantal uitgereikte ervaringscertificaten. Aan de hand van deze lijst en eventuele andere informatie bepaalt KCE of met een steekproef gewerkt kan worden. Vervolgens ontvangt u een conceptovereenkomst en, na overleg en mogelijke aanvullingen, een definitieve overeenkomst.

12


3. Documentenonderzoek uitvoeren Na ondertekening van de overeenkomst stuurt u KCE de ingevulde checklist uit stap 1 en alle documenten die u bij de uitvoering en het managen van de EVC-procedure gebruikt. Dit zijn documenten die u zelf hebt opgesteld, zoals procedures en profielen, maar ook bijvoorbeeld opleidingscertificaten van assessoren. Twee KCE-auditoren schrijven onafhankelijk van elkaar een beoordeling en kijken daarbij met name of op papier alles (vrijwel) in orde is. Blijkt uit dit documentenonderzoek dat uw EVC-procedure nog te veel afwijkt van de EVC-code, dan gaat KCE niet verder met het onderzoek en ontvangt u een tussenrapportage met daarin de bevindingen. Die tussenrapportage geeft u de gelegenheid om eerst een aantal zaken te verbeteren, voordat KCE de verificatie uitvoert. Het is belangrijk om u te realiseren dat de Entreetoets (de toets voor een nieuwe EVC-standaard binnen uw organisatie) precies dezelfde normen beoordeelt als een EVC-beoordeling (voor een bestaande EVC-standaard). Alleen heeft de Entreetoets vanwege de opstartfase nog geen inzicht in de daadwerkelijke uitvoering. U moet dus vanaf het begin de EVC-code volledig volgen.

4. Verificatie uitvoeren De twee auditoren die het documentenonderzoek hebben uitgevoerd, voeren ook de verificatie uit. Hiervoor komen zij bij uw organisatie op bezoek. Dit duurt gemiddeld een dag, afhankelijk van onder meer het aantal EVC-standaarden en EVC-procedures. Tijdens de verificatie vergelijken de beoordelaars of wat u op papier heeft beschreven ook daadwerkelijk in de praktijk plaatsvindt. Via gesprekken onderzoeken zij of management, portfoliobegeleiders, assessoren,

13


kandidaten en andere betrokkenen goed op de hoogte zijn van alle processen en afspraken over de ontwikkeling, organisatie, uitvoering en rapportage van de betreffende EVC-procedures. En natuurlijk stellen ze de vragen die eventueel zijn ontstaan tijdens het documentenonderzoek. De beoordelaars sluiten de verificatie af met een eindgesprek waarin zij de bevindingen kort weergeven. Als er nog een of enkele belangrijke documenten ontbreken, dan kunnen de beoordelaars u enkele dagen de gelegenheid geven om deze aan te leveren.

5. Rapportage opstellen Het documentenonderzoek en de verificatie vormen samen de basis voor het rapport van bevindingen. De beide auditoren moeten hierin overeenstemming bereiken. Bovendien worden de rapportage en de daaraan verbonden conclusies ook beoordeeld door een interne KCEauditor en de directie van KCE. Deze zorgvuldigheid garandeert een belangrijke betrouwbaarheid van de beoordeling. Het is ook om die reden dat de beoordelaars tijdens het eindgesprek bij u ter plaatse geen uitspraak kunnen doen over het eindresultaat voor het al dan niet kunnen aanvragen van de EVC-registratie. U ontvangt eerst een ontwerprapport dat u kunt controleren op feitelijke onjuistheden. Daarna volgt het definitieve rapport. Blijkt daaruit dat een of meer EVC-standaarden (nog) niet aan de norm voldoen, dan spreekt KCE met u een vervolgtraject af. Vanzelfsprekend is er ook een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Als alle onderzochte EVC-standaarden voldoen aan de norm, dan geeft KCE een positief advies voor registratie. Deze is voor een Entreetoets één jaar geldig, en voor een EVC-beoordeling drie jaar (zie ook bladzijde 10: ‘Verschillende registratietermijnen’).

14


6. QuickScan uitvoeren (alleen na Entreetoets) Na de Entreetoets begint u uw volledige erkenning voor drie jaar voor te bereiden. Daarbij is het voor uw organisatie belangrijk dat u direct op het goede spoor zit. Zo voorkomt u immers tijdverlies en onnodige kosten. Maak daarom gebruik van de KCE QuickScan. In een persoonlijk bezoek van een dagdeel checkt een beoordelaar samen met u of de praktische invulling van alle activiteiten juist is uitgewerkt en voldoende geborgd voor een zo groot mogelijke kans op een succesvol resultaat bij de EVC-beoordeling. Het is raadzaam de QuickScan zo snel mogelijk nadat u echt ‘in bedrijf’ bent gegaan, te laten uitvoeren - dus bijvoorbeeld na uitreiking van drie ervaringscertificaten. Zo houdt u tot de EVC-beoordeling voldoende tijd over voor verbeteringen.

15


Kosten afhankelijk van  organisatiestructuur EVC-aanbieder Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen EVC-aanbieders voor wat betreft het EVC-aanbod en de complexiteit van de organisatie. Uit onderstaand kostenoverzicht kunt u eenvoudig de kosten voor uw situatie berekenen. Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW.

Activiteiten

Prijs

Entreetoets of EVC-beoordeling documentenonderzoek per EVC- procedure

€ 2.600,-

Entreetoets of EVC-beoordeling verificatie op locatie per EVC-procedure èn Per te beoordelen EVC-standaard

€ 3.250,-

Meerkosten per extra locatie (verificatie van een dagdeel)

€ 1040,-

Entreetoets of EVC-beoordeling hertoetsing na onvoldoende beoordeling

Offerte

QuickScan na Entreetoets

€ 1040,-

17

€ 130,-


Overzicht van de EVC-code en de bijbehorende normteksten De EVC-code is opgebouwd uit vijf blokken die elk zijn onderverdeeld in verschillende subcodes. Deze vijf blokken zijn: Doel van EVC Rechten van de kandidaat Wijze van onderzoek Kwaliteiten van de begeleiders en assessoren Kwaliteitszorg U bent verplicht om aan alle subcodes in de normtekst te voldoen en dus een voldoende te scoren. U versterkt uw bewijsvoering als u een en ander niet alleen in praktijk regelt, maar ook schriftelijk vastlegt. De KCE-checklist helpt u om dit gestructureerd te meten en registreren. Hieronder is de volledige EVC-code opgenomen.

18


Code 1 Doel

Normtekst

Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan employability. EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling.

1. De EVC-aanbieder richt zijn EVC-procedures in om competenties van kandidaten te beoordelen aan de hand van een landelijke standaard, en de erkenning die daarvan het resultaat is te vertalen in een overdraagbaar ervaringscertificaat. 2. Scholing, certificering en diplomering maken geen deel uit van EVCprocedures.

3. De EVC-aanbieder is eindverantwoordelijk voor iedere EVC-procedure waarvoor hij een ervaringscertificaat afgeeft, ook als hij (delen van) EVC-procedures inkoopt of uitvoert in samenwerking met andere organisaties of instellingen. Code 2 Rechten

Normtekst

EVC beantwoordt aan de behoefte van het individu. Rechten en afspraken zijn duidelijk verwoord.

1. Informatie over EVC-procedures is vastgelegd, voor iedereen toegankelijk en bevat tenminste een beschrijving van de onderdelen van de procedure, de methode van onderzoek, een indicatie van de benodigde investering in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van een EVC-procedure, voorwaarden voor deelname en de rechten van de kandidaat. 2. De EVC-aanbieder neemt in zijn vastgelegde afspraken met de kandidaat de benodigde investeringen op in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van de EVC-procedure, de toe te passen standaard(en) en de doelstelling(en) van de kandidaat.

3. Afspraken tussen kandidaat en EVC-aanbieder zijn voor aanvang van een EVC-procedure vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

4. De EVC-aanbieder waarborgt dat iedere kandidaat recht heeft op een afsluitend gesprek en zich kan beroepen op een specifieke en deugdelijke klachten- en bezwaarprocedure voor EVC.

5. De EVC-aanbieder rapporteert bevindingen uit een EVC-procedure uitsluitend aan de EVC-kandidaat. Het mede verstrekken van bevindingen of het ervaringscertificaat aan derden, vindt alleen plaats met schriftelijke toestemming van de kandidaat.

19


Code 3 Onderzoek

Normtekst

Procedure en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op erkende standaarden.

1. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen binnen de EVC-organisatie zijn vastgelegd, bekend aan alle betrokkenen en functioneel in de praktijk.

Vertrouwen is het sleutelbegrip. Vertrouwen heeft te maken met civiel effect, goed gedefinieerde standaarden, duidelijke informatie over de manier waarop assessments worden uitgevoerd en op basis van welke argumenten conclusies zijn getrokken.

2. De in de EVC-procedure te hanteren landelijke standaard is een actuele CREBO- of CROHO-standaard of een door het beroepenveld erkende standaard met civiel effect. 3. In de EVC-procedure wordt al het bewijs dat een kandidaat aandraagt in behandeling genomen. 4. Het in de EVC-procedure gebruikte bewijs voldoet aan vastgelegde criteria betreffende variatie, relevantie, actualiteit, authenticiteit en kwantiteit. 5. De instrumenten en beoordelingscriteria in een EVC-procedure zijn afgestemd op en dekkend voor de toe te passen landelijke standaard en zijn leerwegonafhankelijk. 6. De beoordeling bevat waarborgen voor een optimale transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. 7. De inhoudelijke afwegingen die deel uitmaken van een beoordeling (zoals de beoordeling van bewijzen en de keuze voor beoordelingsinstrumenten) worden tijdens de EVC-procedure overzichtelijk vastgelegd en blijven daarna gedurende 3 jaar beschikbaar binnen de organisatie van de EVC-aanbieder. 8. De EVC-aanbieder bewaart gedurende 3 jaar een afschrift van het relevante bewijsmateriaal van de kandidaat op basis waarvan een ervaringscertificaat is afgegeven. 9. Een EVC-procedure resulteert in een ervaringscertificaat waarin tenminste zijn opgenomen: de doelstelling van de kandidaat, de toegepaste landelijke standaard, de doorlopen stappen van de EVC-procedure en de daarin gehanteerde instrumenten, de erkende competenties, een duidelijke onderbouwing van deze erkenningen en een conclusie die past bij de doelstelling van de kandidaat. Een onderbouwing van de erkenningen in een ervaringscertificaat bevat de volgende drie elementen die leesbaar en begrijpelijk zijn geschreven: a. een specifieke opgave voor welke onderdelen van de gehanteerde landelijke standaard erkenningen worden verstrekt. Deze onderdelen worden apart benoemd (voor mbo-standaarden bijvoorbeeld per deelkwalificatie, kerntaak of werkproces); b. op basis van welke bewijzen erkenning plaatsvindt. Waarmee of hoe toont de kandidaat per onderdeel van de landelijke standaard aan dat hij competent is? c. de relatie tussen a en b: waarom leidt het bewijs dat de kandidaat aandraagt bij de assessor(en) per onderdeel van de landelijke standaard tot de overtuiging dat er reden is voor erkenning?

20


Code 4 Assessoren en begeleiders

Normtekst

Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig.

1. In de EVC-procedure zijn de rollen van begeleiders en assessoren strikt gescheiden, zowel op papier als in de praktijk.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren binnen de beoordeling en zijn ingebed in de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken assessoren. Het is van groot belang om onnodige vermenging van rollen te voorkomen. Onpartijdigheid kan versterkt worden door training en het gebruik van netwerken.

2. Kandidaten worden door een begeleider begeleid bij het inzichtelijk maken van hun competenties. 3. De begeleider en de assessoren hebben voldoende vakinhoudelijke kennis van en inzicht in de gehanteerde standaard en de EVC-procedure. 4. De begeleider en de assessoren hebben voldoende kennis van en inzicht in de criteria die gelden voor deugdelijk bewijs. 5. De assessoren zijn voldoende vaardig in het gebruik van de toegepaste beoordelingsvormen en de bijbehorende instrumenten. 6. De assessoren dragen bevindingen zowel mondeling als schriftelijk effectief over. 7. Tussen assessor en kandidaat is geen relatie anders dan die onvermijdelijk en - voor de werkzaamheden van assessoren - noodzakelijk is.

Code 5 Kwaliteitszorg

Normtekst

De kwaliteit van EVCprocedures is geborgd en wordt continu verbeterd.

1. De EVC-aanbieder evalueert op deugdelijke wijze de kwaliteit van de eigen EVC-procedures systematisch onder alle betrokkenen, waaronder in ieder geval kandidaten, opdrachtgevers, begeleiders en assessoren en instanties waar kandidaten ervaringscertificaten ter verzilvering aanbieden. Standaard onderdelen van de evaluaties zijn de kwaliteit van de informatie, gemaakte afspraken, gehanteerde beoordelingsinstrumenten, de mate van competentie van begeleiders en assessoren, het ervaringscertificaat, het verloop van de EVC-procedure, de afwikkeling van eventuele klachten of bezwaren, beheer en administratie.

De kwaliteit en het bij de procedure gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De resultaten daarvan worden verwerkt in verbeteracties.

2. De EVC-aanbieder zet de uitkomsten van de evaluaties om in verbeteracties en ziet toe op de effectiviteit daarvan. Dit geheel verantwoordt hij in rapportagevorm.

21


KCE Postbus 499 3800 AL Amersfoort 0800 - 523 46 36 info@kce.nl www.kce.nl

D E

N O R M

|

D E

W E G I N G

|

D E

W A A R D E

KCE EVC-brochure 2011  

Informatie over een aanwijzing tot erkend EVC-aanbieder en beoordeling van EVC-standaarden door KCE.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you