Page 1

ÀËÀÌ (4 )

ßÃÜß ÁÀÊÓÂÈÄÈÍ ÑÀÐÊÎÔÀà Øèð­âàí­øàãü­ðèí Áà­êó­äà­âàé õúòIóüí­ñà­ðàé (È÷å­ðè­øåãü­åð).

¹1

Ôåâðàëü - 2013

Ëßçýè Ìßäßíèééßòè æóðíàËû

ËÅÇÃÈ ÊÓËÒÓÐÀÄÈÍ ÆÓÐÍÀË

Ìàãîìåä­Ãóñåéíîâ

Ïðîñòîé è äîáðîäóøíûé... 27

Ðóñëàí­Øåéäàåâ

Ðàõàçâà 41 Áàêó

ßãüÿ Áàêóâèäèí 30-àë êüâàí äèíäèç òàëóêü óëóáàð Òóüðêèÿäèí Ìàíèñà, Èñòàìáóë âà Êîíÿ øåãüåððèí ìóçåéðà õóüçâà.

Äèëáÿð ÀÜÀéåâÀ

16

Ñàëåù ßôÿíäè

“Éèñàí ìàíèäàð” 2012


2012-úè èëäÿí íÿøð îëóíóð

ëÿçãè ìÿäÿíèééÿòè æóðíàëû

I

Ðåäàêñèéà ùåéßòè Êàìàë àáäóëëàéåâ ßøðÿô áàëàÌßÒîâ äàðâèí âßëèáßéîâ âèäàäè ÑåâÇèÕàÍîâ äöíéàìÿääèí ßÑýßÐîâ åòèáàð ÑÒóÐâè áèëàë ßäèëîâ Ðàèäà ÐîâØàÍ åéâàç ýöëßëèéÐèÍ âàãèô ÌöØÊöÐâè Ðèììà ùàÚÛÌóÐàäîâà áàúûõàíûì èÑàéåâà ýþçÿëéà saMURsKaYa ýöëáÿñ àÑëàÍÕàÍîâà àíàð öÍöüâè Ðóñëàí ùàÐóÍâè îðõàí ÃóÑàÐâè Ðóñëàí Øåéäàéåâ (Òÿñèñ÷è) Êàìðàí aLaMVè (Áàø Ðåäàêòîð) Úÿëàë Úßëàëîâ (Ðåäàêòîð) àáèð ÒàùèÐîâ (Ìÿñóë êàòèá)

Æóð­íàë­ìî­æíî­êó­ïèòü: Â Áà ê ó : Â êèîñêàõ ôèðìû "ÃÀß" è "Ìåòðî-ñåðâèñ" (â ïåðåõîäàõ ñòàíöèè ìåòðî).

 Êóñàðàõ:  ðåäàêöèè ãàçåòû "QUSAR­ÊÖlÀÐ", *àäðåñ: óë. Ô. Ìóñàåâà 41, òåë: 5-23-83  êíèæíîì ìàãàçèíå íàïðîòèâ ñðåäíåé *­ øêîëû ¹2, óë. Ëåçãè Íÿìåò Íà àâòîâîãçàëå ãîðîäå Êóñàðû â ãàçåòíîì *­ êèîñêå.

Ïîäïèñêà: Ô è ð ì à “ Ã À ß” ã. Áàêó, óë. Ã. Àëèåâ, 82. Òåë.: 465-67-13, 564-48-96, 564-63-45 Ôàêñ: 465-67-13 E-mail: abune@qaya.az

Ïîçâàíèâ â ðåäàêöèþ æóðíàëà Òåë: (012) 510-76-09; (055) 838-70-44.

Dèçàéíåð âÿ sÿùèôÿëÿéèúè: Ìóðàä Ùàúûáàáàéåâ

“ÀëÀÌ” - ëåç ãè êóëòó ðà äèí æóð íàë Òåë.: (012) 510-76-09; (070) 350-18-11; (050) 355-96-41

Jóðíàëûn ðåäàêñèéàñûíäà éûüûëìûø, ñÿùèôÿëÿíìèø âÿ “Àçÿðáàéúàí” íÿøðèééàòûíäà ÷àï îëóíìóøäóð.

Òèðàæ: 700

Ãèéìÿòè: Ìàñ:

5

III ùåñàá: 003803010094480621; âÞåÍ 1002447121; Ìöõáèð ùåñàáû: àÇ61ÍàáÇ01350100000000006944; áàêû øÿùÿðè, “Ðàáèòÿáàíê” àÑÚ; Êîä 506399; âÞåÍ 9900001016

___________________________________________________________

Ìÿãàëÿëÿðäÿ âåðèëìèø ôàêòëàðûí äîüðóëóüóíà ìöÿëëèôëÿð úàâàáäåùäèð. Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ñèôàðèø: 284//

II

manat ìàíàò

Ðåäàêñèéàíûí öíâàíû: àç1073, áàêû øÿùÿðè, Ìÿòáóàò ïðîñïåêòè, 529-úó ìÿùÿëëÿ, “àçÿðáàéúàí” íÿøðèééàòû, 6-úû ìÿðòÿáÿ. Àä­ ðåñ­ðå­ äàê­ öèè:­Àç1073, ã.Áàêó, Ìåòáóàò ïðîñïåêòè, 529-ûé êâàðòàë, Èçäàòåëüñòâî “Àçåðáàéäæàí”, ýòàæ 6.

www.alamjurnal.com | E-mail: info@alamjurnal.com


ÐÅÕÚ ÔÈÇÂÀÉÄÀ ÀÒIÓÄÀ

1

×è êüàñò àì ÿ õüè.. ×

è æóðíàë àêúàòèç àâàëàéäàëàé èíèõú ÷è ðåäàêöèÿäè öIóäðàëäè ÷àðàð êúà÷óíà, õèéèðøèéèððà, ìåë -ìåõúåððèõú àêóð êñàðèíè ÷àç æóðíàëäèêàé ãàô êóäíà, ÷ïèí êüàòIóíàð, ôàãüóìàð ìàëóìàðíà. Àâàéâàë ëóãüóí, òàðèôàðäàéáóðíè, àëõèøäàéáóðíè õüàíà, ñèíèõàð êóòàäàéáóðíè. ÖIèéè æóðíàëäèêàé ÷ïèí âåðåâèðäåð àãàêüàðàé ãüàð ñàäàç ÷íà ÷àíäèí ñàãúâàë, êIâàëèí êúåíèâàë, õèçàíäèí áàõòàâàðâàë òIàëàáçàâà. ×è êúàñò àãàëêüóíðèêàé ðàõàí òóø. Ãüàâèëÿé æóâàíáóðó êóòóð ñèíèõðèêàé ñà êüå ãàô êóääà êúå ÷íà... "Âó÷èç “Àëàì”, êâåç ñà ìàñà òIâàð æàãúàíà÷íè?"- ëóãüóç ñóàë ãàíà ñà ñòõàäè è ìóêüâàðà. È òIâàðöèí äóâóëðèêàé, àì òIâàð õüèçíè õêÿãüóíèí ñåáåá âàí õüàéèëà, êàñäè ÷èí ÷Ióðíà "Âàú, èõüòèí òIâàð çàç áåãüåì òóø, àäàêàé æóðíàëíè æåäà÷" -ëàãüàíà ñà áàãüíàäèõú êúåêúâåçâàéäè õüèç õúåë àâàç ÿðãúàë õüàíà. ß ñòõà, ðèêIÿé òóøòIà, æóâà àêúóäà õàéè ÷Iàëàë ñà ãàçåò, ÿíè æóðíàë. Ëàï êIàíäàòIà æóâàí òIâàð ýöèãà, ìàñàäèíè àãóäìèð, æóâàí òàðèôàðèç àöóêüà. Ìàäíè ÷íà êIåëäà! Æóðíàë ãúèëå êüóí êóìàçíè àäàí òåìàòèêàäèç, ãàíâàé ìàòåðèàëðèí êüåòIåíâèëåðèç êèëèã òàâóíà, õúåë ãàëàé ìóàëëèìäè øàêIóðòäèí äàôòàð ãúèëåëàéäàé õüèç, òåê ñà îðôîãðàôèÿäèí ãúàëàòðèõú ýêúâåéáóðíè õüàíà. Ìóøòóëóõàðíè êúâåçâà ÷àç, ñà ìàêúàëàäà èêüâàí ãúàëàòI àâà ëóãüóç. Äóüç ÿ, èì ÷àçíè ÷èí òèéèç òóø. Ñèôòå íóìðàéðà èõüòèí òàòóãàéâèëåð ïàðà æåçâà. Àììà êàð àâàé ÷êàäà àãàëêüóííè æåäà, ãúàëàòIíè. Ñèíèõ êóòàííè âèðèäàëàé ðåãüÿò êIâàëàõ ÿ. ×Iàíàäè ëàãüàéòIà, àáóð õèâå êúàí òèéèí, àáóðóêàé âåðåâèðäåð òèéèç, "çóí -çóí ëóãüóç" æóâà æóâàí òàðèôèç õóð ãàòàí ÿ. Èìíè âó÷ õúñàí õüè, "Àëàìäèç" õàñ æèãüåò òóø. ÀêI òó÷èðòIà, âè÷ ðåäêîëëåãèÿäèõú ãàëàé Ã. Ãüàñàíîâàäè ñà èíòåðíåòäèí ôîðóìäà "Àëàì" êðèòèêàäèí ÿëàâäèâäè êIóêIâàðäàé æàë? (Áåëêèíè èäàç êèëèãíà ñà áÿçèáóðóç è êüåãüàë äèøåãüëèäèí òIâàð ðåäêîëëåãèÿäèê õüóí êúàðèáà êúâåçâàòIà?) Áåñ ÷íà âó÷çàâà? Ýõü, àëàõúçàâà òàòóãàéâèëåð àðàäàé àêúóäèç, æóðíàëäèí êôåò êúâåðäàâàé õêàæèç... ×óí ñàãúëàì òèð êðèòèêàäèç êúàðèõ ÿ, èìíè æóðíàëäè äåìîêðàòèÿäèí ïðèíöèïðèç àìàë àâóí òåñòèêüàðçàâàé êàð ÿ. "×àëàé ãúåéðè õàëêüäèí òàúñèá ÷Ióãâàçâàéáóð àâà÷, ÷óí ÿ êúàãü-

ðèìàíàðíè" ëóãüóçâà÷... ×óí ãúèëå êúåëåì êüóíà õàéè ÷Iàëàë êõüèç àëàêüçàâàé, ãüàêIíè àëàõúçàâàé ãüàð ñà êàñäèõú ýëêúâåçâà: øà, èëèôà, êõüèõü... "Àëàìäèí" ÷èíàð ãàô ëóãüóç êIàíçàâàé ãüàð ñà êàñäèç àõúà ÿ. Ðåäàêöèÿäèí ìóðàä æóðíàë òåê ñà òåæðèáà àâàé êõüèðàãðèí âàú, ãüàìíè èêüâàí ãàãüäà ÷ïèí êõüèíàð âèíåë àêúóääàé èìêàí àâà÷èðáóðóçíè òðèáóíà àâóí ÿ. Ýõèðèìæè 15 éèñàí êúåíå ãüà è òðèáóíà òàõüóíè ïàðàáóð ÷Iàëàâàé, êõüèíðèâàé ÿðãúàëíà÷íè? ×íà êúå óíèâåðñèòåòðà ÷èðâèëåð êúà÷óçâàé æåãüèëàð æóðíàëäèõú ãàëàç ãúèë-ãúèëå ãàíà êIâàëàõóíèç ýâåðçàâà. Èíòåðíåòäèí ÷èíðàé àêâàçâàéâàë, õàéè ÷Iàëàë êIåë- êõüèíèç ãüåâåñ êúàëóðçàâàéáóðóí êüàäàð êúâåðäèâàé ïàðà æåçâà. Ãàô àòàéâàë ëóãüóí, òIâàð-âàí àâàé çàðè Àðáåí Êúàðäàøà è íóìðàäà ôåíâàé âè÷èí ìàêúàëàíè "Àëàìäè" êúàðàãúàðíàâàé ìåñåëàéðèç òàëóêüàðíàâà. Èãðàìè Àðáåí ìóàëëèìäèâàé õüàéèòIà, æóðíàë àêúóäóí ñà àêüâàííè ìÿãüòåë æåäàé êàð òóø. ÊIàíçàâàéäè ïóëíè êõüèäàéáóð ÿ. È ãàôàðà ãüàõú àâà÷èç òóø. Àììà èõüòèí ñà êàðíè àâà ýõèð... Áàçàðäèí ìàäàðàòäèí ãüàð ñà ñóáúåêòäè âè÷è -âè÷ ïóëäèí òàêüàòðàëäè òàúìèíàðóí ãåðåê ÿ. Ãàçåò æóðíàë ïàòàëäèíè ãüà èõüòèí ñóáúåêòàð õüèç êIâà÷åë àêúâàçèç àëàõúóí ÷àðà àâà÷èð ñà êàð ÿ. Äóüç ÿ, èêüâàí ÷Iàâàëäè àêúàòíàâàé ÷è ãàçåòðèâàé ÷ïè ÷åá õóüç àëàêüíàâà÷. Ïàðàáóðóí óüìóüðíè ÿðãúè õüàíà÷. Àììà è êàðäà êIåëçàâàéáóðóí ïàññèââàë ãüèêüâàí ÿòIà, ðåäàêöèÿðèí òàõñèðàðíè ñà àêüâàí ÿ. Òåê ñà ïàòðèîòâèëèí ýâåðóíðàëäè èñÿòäà êIåëäàéäè æåëá àâóí ìóìêèííè òóø! ß "÷óí õüòèí âàòàíïåðåñðèç êóüìåêàð ãóçâà÷" ëóãüóç êIâàëàõäàð êñàðíè ÿãüóí ãüàõú æåçâà÷... "Àëàìäè" ìàñà ðåõú êüóíâà. ×íà ñàäàçíè ãúèë àõúàéíà ÷àç ìàòåðèàë æèãüåòäàé êóüìåê öå ëóãüóçâà÷, ÿ ëóãüóííè èéèäà÷. Ãüàõú ëàãüàéòIà, " Àëàìäèí" ñà íóìðàäèí õàðæèäèâ 8 ÷èí àâàé ãàçåòäèí 12 íóìðà àêúóäèçíè æåäàé. Àììà ÷è ìóðàä ïîëèãðàôèÿäèí æèãüåòäàé êüåòIåíâàë àâàé, äåâèðäèí òIàëàáóíðèç æàâàá ãóäàé, õàëêüäèí ãåãüåíø êúàòàðèí ðèêIÿé òèð ñà æóðíàë àðàäàë ãúèí ÿ. Àõüòèí ñà æóðíàë õüè, êúå ÷àç ðàçèâàë ìàëóìàðçàâàéáóð õüèç, ÿðãúàëàé êèëèãçàâàé, ÷àõú ÿðãúàðèëàé ñèíèõàð êóòàçâàé æóâàíáóðíè ïàòàâ àãàòðàé. ×óí ÷àëàõú ÿ, èêIíè æåäà... "ÀËÀÌ"


2

ÐèêIåë õêóíàÐ

Çàáèò ÐÈÇÂÀÍÎÂ

ÇÈ ÓÜÌÓÜÐÄÈÍ ØÈÊÈËÀÐ

×I

åõè øàèð âà àäèá Çàáèò Äàäàøáàëàäèí õâà Ðèçâàíîâ I926 ëàãüàé éèñóç Ñàìóð âàöIóí êüèáëå ïàòàâàé Ìàíêúóëèäõóüðå äèäåäèç õüàíà. Õóüðóüí ìåêòåá àêúàëòIàðàéäàëàé ãóüãúóüíèç àäà Êúóáàäèí ïåäó÷èëèùå êóüòÿãüíà âà ñà êüàäàð âàõòóíäà ìóàëëèìâèëå êIâàëàõíà. I944 ëàãüàé éèñóç àñêåðâèëèç ôåíà. Àäàí òóüêIóüðóíðèí ñèôòåãüàí ÷åøìåÿð ãüà éèñàç òàëóêü ÿ. Äÿâåäèëàé ãóüãúóüíèç Çàáèò Ðèçâàíîâà Áàêóäèí Âèíè ïàðòèÿäèí øêîëà (ÂÏØ) êóüòÿãüíà, ñà æåðãå æàâàáäàð êúóëëóãúðàë àêúâàçíà. I959 éèñóç àäà Ìàõà÷êúàëàäà âè÷èí ñèôòå êòàá - "Äàäàøàí äóñòàð" ÷àïíà. Ãóüãúóüíèí éèñàðà ëàçãè âà óðóñ ÷Iàëàðàëäè àäàí "Øàãüíàáàòäèí ñåë", "Ãàð ÷óüëäà æåäà", "Ãúâå÷Iè êIåë", "ÌèñêIàëàð", "Èëãüàìäèí ïåðè", "Êüåëíè ôó", "Ãàðóç ãåãüåíøâàë êIàíäà", "Ïàéãúàìáàðäèí êúàöó ïàéäàõ", "Ñàìóð âàöIóí êüèáëå ïàòà" êòàáàð Ìàõà÷êúàëàäà, Áàêóäà âà Ìîñêâàäà àêúàòíà. Çàáèò Ðèçâàíîâà Áàéðàì Ñàëèìîâàõú ãàëàç ñàíàë êIâàòIíà òóüêIóüðíàâàé ëåçãèéðèí êüåãüàëâèëèí ýïîñ "Øàðâèëè" êüèëäèí êòàá ÿç Ìàõà÷êúàëàäà I999 éèñóç ÷àïíà. Àäàí õâà Ðèçâàí Ðèçâàíîâà óðóñ ÷Iàëàç ýëêúóüðíàâàé "Øàðâèëè" ýïîñ 2008 éèñóç Ìàõà÷êúàëàäà ÷àïäàé àêúàòíà. Ãüàéèô õüè, ãüåëå Çàáèò Ðèçâàíîâàí âèðè ýñåðàð êIåëäàéáóðóâ àãàêüíàâà÷. Àëàé ÷Iàâóç àäàí àðõèâ (öIóäðàëäè ðîìàíàð âà ïîâåñòàð, ïüåñàÿð âà ïîýìàÿð, àãúçóððàëäè øèèðàð, ìàðèôàòäèç âà ìåäåíèÿòäèç òàëóêü òèð ìàêúàëàÿð âà æàãúóðóíàð) Äàãúóñòàíäà àâà. I99I ëàãüàé éèñóç Çàáèò Ðèçâàíîâ ðèêIåë õêóíàð êõüèíèâ ýãå÷Iíà. "Çè óüìóüðäèí øèêèëàð" òIâàð àëàé è ýñåðäà Çàáèò Ðèçâàíîâà àíæàõ âè÷èêàé âàú, âè÷èí äóñòàðèêàé, êúóíè-êúóíøèéðèêàé, âàôàëóâèëèêàé âà õàèíâèëèêàé, õèéèð âà øèéèðäèêàé, ñà ãàôóíàëäè, âè÷èí âèëåðàé àêóð äóüíüÿäèêàé, áàðêàëëóäàêàç ôåéè óüìóüðäèí ðåêüåðèêàé òàäè êâà÷èç, ãüè÷ ñà êóüëóü-øóüëóüíè ðèêIåëàé àëóä òàâóíà, ãàëàé-ãàëàéâàë èõòèëàòçàâà. Âè÷èí ìàíà-ìåòëåáäèí æèãüåòäàé è ýñåð À.Ãåðöåíàí "Áûëîå è äóìû" êòàáäèõú ãàëàç ãåêúèãèç æåäà. Çàáèò Ðèçâàíîâàí "Çè óüìóüðäèí øèêèëàð" òIâàð àëàé ýñåð ëåçãè ýäåáèÿòäà ìåìóàðèñòèêàäèí ñèôòå êàì ÿ. È ýñåðäèí ñà áÿçè ÷Ióêâàð 200I éèñóç "Ñàìóð" æóðíàëäè âè÷èí ðóãóä ëàãüàé íóìðàäà Çàáèò Ðèçâàíîâàí 75-éèñóç òàëóêü ÿç ÷àïíàé. Àãúàäèõú ÷àïçàâàé "Çè óüìóüðäèí øèêèëàð" êòàáäèí ñèôòåãüàí êüèëåð Ìàíêúóëèäõóüðóüí òàðèõäèçíè òàëóêü ÿ. È êüèëåð ÷àïäèç ãüàçóðàéäè Çàáèò Ðèçâàíîâàí õâà, Ðîññèÿäèí âà Äàãúóñòàíäèí ìåäåíèÿòäèí ëàéèõ êIâàëàõäàð, Äàãüóñòàíäèí ãüóêóìàòäèí ïðåìèÿäèí ëàóðåàò, òàðèõ÷è âà òàðæóìà÷è Ðèçâàí Ðèçâàíîâ ÿ.


ÐèêIåë õêóíàÐ

ÁÓ­Á À­Ä ÈÍ­ÕÂÀ Íèç ÷èäà êüâàí, âó÷ àâàòIà êüèñìåòäà?! Çè ÷Iåõè áóáàäèí ìåöåëàé. Çóí êüóä éèñàâàé öèöIè àÿë òèð. Ìèðåñðèâàé ÷àðà æåäàéëà, çè áóáàäè âè÷åë ãüàëòàé òåê ñà óòàãúäèâ àãóäíà õüèç, àðàäà àéâàí àâàç, öIèéè êIâàë ýöèãçàâàé. Ãàòóí ýõèðàð òèð. Ãüàâàíè - ÷èìè. ßòIàíè, çè ÷Iåõè áóáà àáäóëãúàíèäè âè÷èí êúóüíåðèê êàâàë âåãüåíâàé. àì äàëó ðàêúèíèõú ýëêúóüðíà àöóêüíàâàç, êIâàëàõçàâàé âè÷èí õöèçíè ñóñàç êèëèãèç-êèëèãèç, ìóüðãóüäè ãàòàçâàé. Çè êüèëåëíè àëà÷, êIâà÷åëíè. Òàíäàë àëàéäè ìåòIåðàë êüâàí ÿðãúè, ñà øóìóä ÷êàäëàé ïèíåÿð ÿíàâàé ïåðåì ÿ. êIâàëå çàç âàí êúâåçâàéäè, "è àÿëäèç ñà öIèéè ïåðåì êúà÷óíà êIàíäà" ãàôàð òèð. àáóð çàç ãàãü çè áóáà Äàäàøáàëàäèí, ãàãüíè äèäå Ìåäèíàäèí ñèâåðàé âàí êúâåäàé. Çè áóáà êüàêüàí áóéäèí, êIóëàð ñà òIèìèë êüâàí õêàòàé, êüóðàé, ÿõóí èòèì òèð. Äèäå - àñêIàí áóéäèí, ðàñó ÷Iàðàð àâàé, ÷èí ñà òIèìèë ÿðãúè, çèðèíã äèøåãüëè. èêüâàí ãàãüäà çàç àì ìóñ êñóç, ìóñ êúàðàãúçàâàéäè ÿòIà, àêóðäè òóøèð. ëåæáåðàð êIåêðåí ýâåðóíàë êúàðàãúíà, êIåêðåõú ãàëàç êñóçâàéäè à áåðåäà çàç ÷èäà÷èð. ×Iåõè áóáà ìóüðãóüäè ãàòàçâàé. Çè äèäåäèíè áóáàäè ãüåêüåäàâàç êIâàëàõçàâàé. Çà ãúåíåëàé êóüëóü êúâàíåð êIâàòIèç, æóâàí ïåðåìäèí öåíöåâàç àáóð òóõóç, àêâàç-àêâàç êüàêüàí æåçâàé öëàðèí ïàòàâ è÷Ièðçàâàé. Çóí êâåëäè ìàøãúóë ÿòIà àêóð äèäåäè âè÷èí ãúóüëóüç ëàãüàíà: -Âó-ó-óâ, ÿ èòèì! Âóí ñà èíèõú êèëèãà òIóí! àêó, ãúâå÷Ièäà âó÷çàâàòIà!.. Áóáàäè ãúèëåâàé êúâàí öëàë ýöèãíà. Çàç êèëèãàéëà, àäàí ÷èíà ìèëè õúâåð ãüàòíà. àäåò ÿç, òIèìèë õúâåðäàé çè áóáàäè ëàãüàíà: -Ìàíøàëëàãü! Áóáàäèí õâà ÿ! è êåëèìàäèí ìàíà à ÷Iàâóç çàç, ãüåëáåòäà, ÷èäà÷èð. è ãàô, àêâàð ãüàëàðàé, ìóüðãóüäè ãàòàçâàé ÷Iåõè áóáàäèçíè âàí õüàíàé. Þçàíà, àäà âè÷èí àòIóãúàé âàíöåëäè ëàãüàíà: -Ðèçâàíðèí íåñèëäèê ñàäðàíè òåíïåë êñàð õüàéèäè òóø! Çè áóáàäè êIâàëåíè, êúåöåëíè, ìàñà èíñàíàð àëàé ÷êàéðàëíè âè÷èí ïàïàí òIâàð êüàäà÷èð. àäà ïàïàç "ßäà!" ëóãüóç ýâåðäàé. Äèäåäèíè âè÷èí ãóüëóüç ãàãü "ß êàñ!", ãàãü "ß èòèì!" ëóãüóäàé. ×Iåõè áóáàäèíè çè äèäåäèí òIâàð ìåöåë ãúèäà÷èð. Ãåðåê õüàéèëà, àäà çè äèäåäèç "ß ñâàñ!" ëàãüàíà ýâåðäàé. èì òåê ñà ÷è êIâàëå àâàé àäåò òóøèð. èì ÷è õóüðå äåãü äåâèððèëàé àìàé àäåò òèð. Öåíöåâàç êóüëóü êúâàíåð òóõóäàéëà, çóí çè ãüàêúèíäàé ëàãüàé ãàôàðèí ãúàâóðäà àêüóíà÷èðòIàíè, àììà çà èéèçâàé êIâàëàõäè äèäåäèí,

3 áóáàäèí âà ÷Iåõè áóáàäèí íåçåðàð æåëáàéëà, çàç õâåøè õüàéèäè, ðàçèâàë êàêàõüàé ãüèññåðè òàúñèð àâóðäè ãèëàíè çè ðèêIåë àëàìà.

×IÅÕÈ­ÁÓ­Á À­Ä ÈÍ­ÒIÓÜ­Í ÀÐ Ãüàð ñà êàñäè òIóüíèç êèëèãàé êIâàëàõäà. Çè ÷Iåõè áóáàäèí ìåöåëàé. Çè ÷Iåõè áóáà àáäóëãúàíè àñêIàí, àöIàé òàí àâàé, õúóüêúâåðèí êIóôàðèê ñà æèçâè ÿðó òàâ êâàé, èõòèëàòðàë ðèêI àëàé èòèì òèð. àì âè÷èí óüìóüðäà ãüè÷ ñàäðàíè Ìàíêúóëèäõóüðÿé ïàòàõú ýêúå÷Iàéäè òóø. àäàí ëàï ÿðãúàë ñåôåð ÷è êIâàëåðèí âèëèê êâàé ìèñêIèíäèí ãúåíåë ôèí òèð. è ìèñêIèíäèç õóüðóüíâèéðè "×Ióëàâ ìèñêIèí" ëóãüóäàé - àäàí êúàâóç ÷Ióëàâ ðàêü ÷Ióãóíâàé. õóüðóüí þêüâàëëàé Æóüìÿ ìèñêIèíäèç âèðèáóðó "ëàöó ìèñêIèí" ëóãüóäàé - àäàí êúàâóç ëàöó ðàêü ÷Ióãóíâàé. ×Iåõè áóáàäèí ëàï ðèêI àëàé äóñò ÷è ìÿãüëåäèí ôåêüè Ìóñòàæèá òèð. àì çóëóçíè õúóüòIóüç ñàêè ãüàð ñà íÿíèõú ÷è êIâàëèç êúâåäàé. àöóêüäàé çè ÷Iåõè áóáàíè ÿõóí, òàð÷ õüòèí Ìóñòàæèá ìåãúóüí êIàðàñðèêàé öIàé õúóâóíâàé êúóëàí ïàòàâ âà àáóðó ÷ïèê àõâàð àêàòäàëäè øèðèí èõòèëàòàð èéèäàé. ×Iåõè áóáàäèí êúóæàõäà àöóêüíà, àáóðóí èõèëàòðèê ÿá àêàëèç-àêàëèç çàç æóâ ìóñ àõâàðèç ôåéèòIàíè ÷èð æåäà÷èð âà ýêóüíàõú çóí äèäåäèí ìåñèê êâàç àõâàðàé àâàòäàé. ßòIàíè, êüóüçóüáóðóí èõòèëàòàð çè áåéíèäà êúåêúâåäàé âà àáóð íÿíèí ôó òIóüíà, êúóëàí êIàíå àöóêüçàìàç, çóííè àòàíà àöóêüäàé ÷Iåõè áóáàäèí êúóæàõäà. Ãüà ÷Iàâàëàé çóí äåãü äåâèðäèí èõòèëàòðàë âà ìàõàðàë, õêåòðàë âà êúåìåäèéðàë, ìàíàêâàé ìèñàëðàë àøóêü õüàíàé. ×Iåõè áóáàäèõú êIàðàñäèêàé ðàñíàâàé çóðáà ñà êóð àâàé. àäà ãüà êóðóíèç öIóðóðíàâàé ÷èìè ÷Iåì è÷Ièðäàé, ÷Iåìåäèê êàï ãàíâàé áàÿò ôó êàêàäàðäàé. àõïà àäà âè÷èí ÷Iàð÷Iè òIóøóííàâàé ãúèëå êIàðàñäèí òIóð êüàäàé âà ñèâèí êúâàëàðèêàé ñòIàëàð êóüðñ æåç-æåç ñà êóð ÷Iåìíè ôó íåäàé.

Çàðè ÿðäèõú ãàëàç


4 à ÷Iàâóç çóí äóüøóüø õüàéèëà, ÷Iåõè áóáàäè ñà àöIóðàé òIóð ÷Iåìíè ôó çè ñèâèõúíè ìóêüâà èéèäàé. àììà ÷Iåìåäèí àòèðäè çè ðèêI çàéèôàðäàé âà çàç ýêúóü÷óüí êúâåäàé. Çóí òàäèç êIâàëÿé êàòäàé. -ÒIóüíà êIàíäà, òIóüíà! Ñà áàäèäàâàé ÷Iåìíè òIóüí òàâóð àÿëäèêàé ãüèõüòèí æåãüèë õüóðàé?! ÂåòIðå êIàñçàìàç êúâåäà àäàç öIàé âà àì õèíåäèí ðàíã ÷èíèç ÿíàâàé çàéèôäè æåäà! Ãüà è ãàôàðèí âàí êúâåäàé çàç ãüàìèøà çè ñèâèõú ÿðãúè àâóð òIóðóíàâàé ÷Iåì òIóüí òàâóíà êàòäàéëà. -Öëàð ìÿãüêåì òàõüàé êIâàëåðèêàé êIâàëåð æåäàíè?! - ëóãüóäàé ÷Iåõè áóáàäè çà ôó òIèìèë íåäàé ÷Iàâóçíè. àäàí ðèêI àëàé õóüðåêðèêàé ñàäíè õåøèë òèð. õåøèëäèç ãçàô íåêíè, ÷Iåìíè, âèðòíè ÿíà àäà âè÷èí çóðáà êóð êüâåäðà àöIóðíà íåäàé. àõïà àì, êüàìóç àêúàòíàâàé ãüåêü ìèõüíà õüèç, ÷èí öàâàëíà àãàëòäàé âà çàç ëóãüóäàé: -Øà, ÷àí õòóë, áóáàäèí ðóôóíàë êüóüëåðà! Çóí àêüàõäàé àäàí ðóôóíàë âà òIóø ãóäàé. ×Iåõè áóáàäè "àõâàéø!" ëóãüóäàé. àêâàð ãüàëàðàé, çà òIóø ãóíèêàé àäàç ðåãüÿò æåçâàé. àììà à ÷Iàâóç àäà èêI âó÷èç èéèçâàéäè òèðòIà, çàç, ãüåëáåòäà, ÷èäà÷èð. Ãüà âàõòóíäà àöIàé êüå÷ õüòèí çè áàäåäè ëóãüóäàé: -ß êüóüçóüä, âóí è õåøèëäè ðåêüèäà ãüà! -êè÷Iå æåìèð, çè ÿøàð âèøåâ àãàêüàðíàâàéäè ãüà è õåøèë ÿ, êúàðè! - æàâàá ãóäàé àäà. ×Iåõè áóáàäèí ÿøàð âèøåëàé àëàòíàâàé. Áàäå ëàãüàéòIà, àäëàé ãçàô æåãüèë òèð. ßòIàíè, âèðèáóðó "Áàäåäèí òIóüí - éèêúà ñà õóðìà ÿ!" ëóãüóäàé. à ÷Iàâóç, ãüåëáåòäà, õóðìà âó÷ çàòI ÿòIà, çàç ÷èäà÷èð. õóðìà ëàãüàéëà, áàäåäèí ðèêI àëàé ÷óáàíäèí àø çè âèëåðèêàé êàðàãäàé, êóüç ëàãüàéòIà çàçíè àì êàíè òèð. àø ÷è êIâàëå äàòIàíà ÷ðàäàé: ÷àç "Òàëà" ëóãüóäàé ÷êàäà õèð àâàé âà ãüàð éèñóç àíà ïóðóíç öàäàé. ×Iåõè áóáàäèç êIàíè õóüðåêðèêàé ñàäíè ëàïàãäèí ëåêüåðèêàé, êúåíåí ïèéðèêàé, ðèêI-äóðêIóíäèêàé, àáóð êàêàäàðíà ÷ðàíâàé êúàâóðìà òèð. êúàâóðìà òIóüðëàíè, àäà çàâ âè÷èí ðóôóíàë êóüëåðèç ãóäàé. ×Iåõè áóáà òIóüíàë ðèêI àëàé èòèì òèð âà àäà ñà øóìóä þãú ãóüãúóüíèç, òIóüíà êIàí-

Øàèð âè÷èí óëóáðèí êIâàëå

ÐèêIåë õêóíàÐ çàâàé õóüðåê âèëèêàìàç ãüàçóðóí òIàëàáäàé áàäåäèâàé. êIâàëå àäàí õàòóð õàäàé ãüè÷ ñà êàñíè àâà÷èð.

ÔÅÉ­ÇÅ­ÁÀ­ÄÅ­ÄÈÍ­ÑÀÍ­ÄÓÕ Àë­ëàãü­äè­òà­ãàé­äè­ âó­íà­ãüèêI­êúà­÷ó­äà? Áà­äå­äèí­ñó­àë. Çè áàäå êüå÷I õüòèí, ëàöó ÿêIàðèí, ðèêIèç ÷èìè äèøåãüëè òèð. Ãçàôáóðó ëóãüóäàé: "Ôåéçåäèí ìåöåë âèðò àëà!" Áàäå íèõú ãàëàç ðàõàéòIàíè, àäàí ìåöåëàé "×àí, çè ðèêI" ëóãüóäàé êåëèìà êèìè æåäà÷èð. Øèðèí ìåç àâàé Ôåéçå áàäåäèí õàòóð âèðèáóðóç áàãüà òèð. àäàõú "Âàú!" ëóãüóäàé ãàô àâàéäè òóøèð. àéãüàíà, ñà íèí ÿòIàíè òIàëàáóí êüèëèç àêúóäèç òàõüàéòIà, Ôåéçå áàäåäè òàìàì ñà âàöðà à êàðäèêàé õèÿëàðäàé âà õàæàëàò ÷Ióãâàäàé. ÐèêI ãçàô ìèõüè èíñàí òèð çè áàäå. õúåë àòàíà ÿãúàéòIàíè, àäàí ãúèëè çåððåíè òIàðäà÷èð. àäàí ãúèë öàâàé çàðáäàêàç êúâåäàé, àììà àêüóðëà, òIàð æåäà÷èð. Ôåéçå áàäå çè ÷Iåõè áóáàäèí êüâåä ëàãüàé ïàá òèð. àäàõú âè÷èí ñèôòå ãúóüëåëàéíè âåëåäàð õüàéèäè òóøèð. ßòIàíè, ãüè÷ ñàäàíè àäàç ñèâèíñóçâàë êúåõóüí àâóíà÷èð. àäàç çè áóáàíè çè äèäå âè÷èí õàéè áàëàÿð õüèç êIàíè òèð. Áàäåäèõú âèíåë ïàä ðàêüóí çóëàðàëäè ÷àïäàêàç íåõèøàðíàâàé ñà ñàíäóõ àâàé. àäàí âèíåë øóìóä êúàò ìåñ-ÿïãúàí êIâàòIíàâàé. àáóðóí âèíåëàé êúåðåõðèê öIèëåð êâàé, ðàãúóë âà âè÷åëàé ðàíã àëàõüíàâàé ïàð÷àäèí ïåðäå ýêIÿíàâàé. Ãàãü-ãàãü ÷Iåõè áóáàäè ÷èíà õúâåð àâàç ëóãüóäàé: -è êúàðèäèí ñàíäóõäàé êúóüðåí êàð÷íè æàãúèäà! Çàç, ãúâå÷Iè àÿëäèç, ãüåëáåòäà, ÷àí àëàé êúóüð àêóðäè òóøèð. àììà êúóüðåí êàð÷ ãüèõüòèíäè ÿòIà, ÷èðèç êIàíçàâàé. Ãüàâèëÿé ñàäðà çà áàäåäèç ëàãüàíàé: -Áàäå, çàç âè ñàíäóõäàé êúóüðåí ñà êàð÷ öå ìàí! Ôåéçå áàäåäèí ÷èíà ðàãú õüòèí õúâåð ãüàòíàé âà àäà æàâàá õãàíàé: -Âóí ñà áóáàò ÷Iåõè õüóõü, êúóüðåí êàð÷íè ãóäà çà âàç, ìàñà çàòIàðíè! è ãàôàðèí âàí àòàéäàëàé êüóëóõú, çóí æóâ ìóñ ÷Iåõè æåäàòIà ëóãüóç, âèë àëàç õüàíàé. Ýõèðíè âàõò àòàíà àãàêüíà. ×è àðàäà è èõòèëàò õüàéè ñà øóìóä éèñàëàé ãóüãúóüíèç ÷èíà ãüàìèøà ðàêúèíèí íóð àâàé, ìåöåë âèðò àëàé áàäå, ëóãüóíðèç êèëèãàéëà, ÷Ióðó õóìà ãàëóêüíà êüåíà. Áàäåäèí ñàíäóõ ÷Iåõè áóáàäè õöèâ, ÿíè Äàäàøáàëàäèâ, êIâàëÿé àêúóäèç òóíà. -Òâàõ è ñàíäóõ, - ëàãüàíàé àäà, - àì âè ñóñàç êüèñìåò õüóðàé! Ãüà èêI çè äèäå Ôåéçå áàäåäèí ñàíäóõäèí èåñè õüàíàé. Äèäåäè, ãüåëáåòäà, àì àõúàéíàé. àíà ãüàð æóüðåäèí êúàäèì äåâèðäèí ïåê-ëåê, ïàðòà-


ÐèêIåë õêóíàÐ ëàð, ïàð÷àÿð, èåð íåõèøàð àëàé ãóüëóüòàð âà ìàñà, çè ðèêIåë àëàìà÷èð, ãçàô çàòIàð àâàé. àíà àâà÷èðäè àíæàõ êúóüðåí êàð÷ òèð. -èíà àêüóëëó ñà ñóñàí æèãüèçàð àâà, - ëàãüàíàé äèäåäè, - àìóêüðàé èáóð. ×íà ÷è õöèç ñâàñ ãúàéèëà, èáóð ãüàäàç ãóäà! Ãèëà çà âèëèêàìàç êúåéä èéèí: à ñàíäóõäà àâàé ëàï èåð âà áàãüà ãèìèøäèí êàìàðè Âàòàíäèí ×Iåõè äÿâå àâàëàéëà çè áóáàäè àðìèÿäèç êóüìåêäàé ôîíäóíèç ãàíàé. -è êàìàðèäèí êúèìåò ñà âèê ãàìèøàð òèð! ëàãüàíàé à ÷Iàâóç çè áóáàäè. Ñàíäóõäàé àêúàòàé äåãü äåâèðäèí ãàïóð ãèëàíè ÷è êIâàëå àìàçìà. Ãüåëáåòäà, çà àì, áàäåäèí ÿäèãàð ÿç, æóâàí ðóõâàéðèç òóíâàéäè ÿ. Áàäåäèí ñàíäóõäàâàé âàç è äèäåäèí áàãüà ñàâêüàòàð õüèç õóüçâàé ìóüêóü øåéýð âèðè äÿâåäèí êàø àâàé éèñàðà ñàä-ñàä ìàñà ãàíàé. àáóðóõú êúà÷óð ìóõàí ôà ÷è õçàíäèç êóüìåêíàé. Çè ðèêIåë àëàìà: ñàíäóõäàé ìàñà ãóí ïàòàë íóáàòäèí øåé àêúóääàéëà, çè äèäåäè Ôåéçå áàäåäèí ðóüãüäèç ÿñèí êIåëäàé. àäà ÿñèí êIåëçàâàé øèðèí âàí ãèëàíè çè ÿïàðà àìà.

ÐÈÇ­Â À­Í ­Ð ÈÍ­ÑÈ­Õ ÈË Èðèä àðõàÿð ÷èí òèéèäàé, àáóðóí ãüóüðìåò õóüí òèéèäàé êàñäèç ãúåéðàò êâàé èòèì ëóãüóç æåäà÷. Äåãü äåâèðäèí êòàáäàé. Øà, êIàíäàòIà, ÷óí à÷óõäàêàç ðàõàí. ëåçãèéðèõú ÷ïèí ïóä âà ÿ êüóä áóáàäëàé à ïàòàí áóáàéðèí òIâàðàð ÷èäàéáóð òIèìèë àâà. Ãüàâèëÿé âè÷èí òàðèõ òå÷èçâàé õàëêüäèç àëëàãüäè àçàäâàë ãàéè ÷Iàâóç, àäàç ãüè ïàòàõú, íèõú ãàëàç, âó÷ ïàòàëäè ôèäàòIà, ÷èð æåäà÷. àì àêàõüíà àìóêüäà. Çè áóáàäèí òIâàð Äàäàøáàëà ÿ. àäàí áóáàäèí òIâàð - àáäóëãúàíè. àäàí áóáàäèí òIâàðíè - Ðèçâàí. Ðèçâàíàí áóáàäèí òIâàð - àáäóëãúàíè, àäàí áóáàäèí òIâàð - èñìèõàí âà ãüà èêI ñàä ìóüêóüäàí ãóüãúóüíàëëàç - Ãüàæèáàëà, Øàáóðõàí, Ñàëàð, ìàä Øàáóðõàí. Çàç êüóüçóüáóðóí ñèâåðàé âàí àòàéâàë, è ýõèðèìæè Øàáóðõàíàí áóáàäèí òIâàð êúàôëàí òèð. àíëàé àíèõú òàéèí òèð ìàëóìàòàð àâà÷, àììà ñà áÿçèáóðó òåñòèêüàðçàâàéâàë, à êúàôëàíàí ÷Iåõè áóáàéðèí àðàäà Ãüàïóò, Øàðâàí âà ×óðó òIâàðàð àëàé êñàðíè àâàé. Ñèôòåäàé àáóðóí áèíå Ìèãðàãú õóüð òèð. Ðèçâàí áóáàäèí âàõòóíäà ÷è ñèõèë Ìèãðàãúàé ýêúå÷Iíà Ìàíêúóëèäõóüðóüç êóü÷ õüàíàé. àíà èñÿòäàíè Ìèãðàãúàð òIâàð àëàé ìÿãüëå âà ñèõèë àìàçìà. Ìèãðàãúàð ëóãüóäàé ñèõèë Ìàíêúóëèäõóüðå êàð àëàêüäàé ëåæáåðàð âà õïåõúàíàð ÿç ãüèñàáçàâàé. àáóðóí æåðãåéðèê äåâèðäèç êèëèãàé ëàï õúñàí êIåëóíàð àâóð êñàðíè õüàíàé, áàæàðàãúêâàé óñòIàðàðíè. Çè ÷Iåõè áóáà àáäóëãúàíèäèõú êüâå õâà õüàíàé.

5 Ñàä çè õàéè áóáà Äàäàøáàëà òèð. Çàáèò òIâàð àëàé çè èìè àãàêüíàâàé æåãüèë ÿç, ÖIèéèõóüðóüí äóãóíà ãúóüð ðåãúâåíà õóüêâåäàéëà, ÿöàðèâàé õóüç òàõüàíà, ãóüíåäàé àãúóç àâàõüàé âà ÿðõ õüàéè àðàáàäèí êIàíèê àêàòíà êüåíàé. àì êüåéè ÷êàäèç àãüàëèéðè ãèëàíè "Çàáèò êüåéè ãóüíå" ëóãüóçìà. Çóí äèäåäèç õüàéèëà, çè ÷Iåõè áóáàäè çàë âè÷èí æåãüèë òåëåô õüàéè ãúâå÷Iè õöèí òIâàð ýöèãíàé. Ãüà èêI çè òIâàð Çàáèò õüàíàé. àáäóëãúàíèäèí ñòõàäèí òIâàð àáäóëàëè òèð. è êüâå ñòõàäèí êIâàëåð ñàä-ñàäàê ãàëêIàíâàé. àáäóëàëèäèç ðóõâàÿð õüàíà÷èð. àáäóëãúàíèäèííè àáäóëàëèäèí òàõàé ñòõàäèí òIâàð ÒIàéèá òèð. ÒIàéèáàõú êüâå õâà õüàíàé. àáóðóêàé ÷Iåõèäàí òIâàð - ×óáàí, ãúâå÷Ièäàí òIâàðíè Ìåãüìàí òèð. è Ìåãüìàí æåãüèëçàìàç êüåíàé, ×óáàí ëàãüàéòIà, Âàòàíäèí ×Iåõè äÿâåäà òåëåô õüàíàé. ×óáàíàõú ÒIàéèá òIâàð àëàé ñà õâà àìóêüíàé. Ãèëà Ìàíêúóëèäõóüðåâàé ÷è êIâàëå àäàí õçàí æåçâà. Çè ìèðåñðèêàé ñàä àõóíäàí êúàéèáàëèäèí õâà íåçåðààëè òèð. àäà ñà ÷Iàâóç òóüêâåíäà êIâàëàõíàé, àõïà âè÷èç ïàðòàëàð öâàäàé ñà ìàøèí êúà÷óíà, ãüàäëàé êúâåçâàé õèéèðäàë êüèë õóüç õüàíàé. àäàõú êüâå õâà õüàíà. Ñàäàí òIâàð - èìèðñóëòàí, ìóüêóüäàí òIâàðíè Øåôèþëëàãü ÿ. àáóðóõú ãèëà ÷ïèí õçàíàð, ðóõâàÿð, ðóøàð àâà. Ìóüêóü çè ìèðåñàð - Ìåæèò, èìèðàñëàí âà èñìåéèë ÿ. àáóðóõúíè ÷ïèí ðóõâàÿð âà õòóëàð àâà. Ðèçâàíðèí ñèõèëäè ÷ïèí ðóøàð ãàéè âà ÷ïè ðóøàð êúà÷óð êúàâóìàðíè âà ãüà êúàâóìðèí ìóêüâà-êüèëèÿðíè êâàç êüóðòIà, Ìàíêúóëèäõóüðóüí ÷Iåõè ñà ïàé ìóêüâà-êüèëèÿð ÿç ãüèñàáèç æåäà.

ÓЭÒÀ­ÕÀÐ Ãúè­ëè­ãúèë­÷óü­õóü­äà,­ ãúè­ëå­ðè­-­÷èí. Õàëêüäèí ìèñàë. Ìàíêúóëèäõóüðóüí ëåæáåððè óðòàõ õüàíà öàí öàäàé, ïóðóíçäèí õèðíè óðòàõäàêàç êóòIóíäàé, êóüç ëàãüàéòIà ñà õçàíäèõú ÿöàð, ãàìèøàð àâàéëà, ìóêóüäàõú àáóð æåäà÷èð. Ñàäàí õçàíäà èòèìàð ãçàô àâàé, ìóüêóüäàí õçàíäà - òIèìèë. Ñàäàõú ãçàô ìóëê æåäàé, ìóüêóüäàç áåñ êüàäàð ÷èë àâà÷èð. èõüòèí ñåáåáðèç êèëèãíà, ëåæáåðàð óðòàõ õüàíà êIâàëàõóíèç ìàæáóð òèð. è àäåò ìóñ àðàäèç àêúàòàéäè ÿòIà, ñàäàí ðèêIåëíè àëàìà÷. àììà óðòàõ õüóíèõú ìàõñóñ, ñàäàâàéíè äåãèø òåæåäàé, âèðè ïàòàðèõúàé ôàãüóì ãàíà òàéèíàðíàâàé êúàéäà-êúàíóí àâàéäè òèð. óðòàõ õüàíà ãüàñèëíàâàé ìàãüñóë óðòàõðè ÷ïèí òàêüàòðèí êüàäàðäèç êèëèãíà âèëèêàìàç òàéèíàðíàâàé êúàéäàäàâàç ïàéäàéäè òèð. Ãüàð ñà õúçàíäèõú àëàâà ÿç âè÷èí êüèëäè öàíâàé ãúâå÷Iè íèêíè áóñòàí æåäàé. è ãúâå÷Iè íèêIåðèç êIâàëåâàé êüóüçóüáóðó âà ãúâå÷Iè àÿëðè êúóëëóãú èéèäàé. ×è õçàíäèõú Ìàíêúóëèäõóüðåíè, "Òàëà" ëóãüó-


6

Æèâîïèñü

Çè ãúâå÷Iè õàëêü Ñóüëåéìàíàð ãàéèäè, Èíñàíèÿò äàèìà âàç àçèç ÿ. Êâàäðèç òàõüóé æóâ öàéèäè, õàéèäè, Ãüàð ñà ìèëëåò äèäå ÷Iàëàë âèíèç ÿ.

“ÇàáÈò ÐÈÇâàíîâ”

×Ióãâàð:

ñ. ñåéôåäèíîâ


ÐèêIåë õêóíàÐ äàé ÷êàäàíè íèê àâàé. Òàëàäà ÷èáóðó õèð êóòIóííà ïóðóíç öàäàé. àíà ÷àõú ñà ÷Iåõè áàãúíè àâàé. è áàãúäà àáäóëãúàíèäè âà àáäóëàëèäè ÷ïèç êüâå ãüàâàäèí ãåãüåíø êIâàë ýöèãíàâàé. Ãüà è êIâàëèí ïàòàâ ÷è ìèðåñ íåçåðàëèäèí àñêIàí äåõìå ãâàé. àäàõú èíà õúñàí ñà áàãúíè àâàé. õèðèí âà íèêIèí ÷êàÿð àäàíè êIâàëå ýðêåêàð àâà÷èð àáäóëàëèäè ãçàô âàõòàðà óðòàõðèâ êèðèäà âóãóäàé. Ìàíêúóëèäõóüðå ÷è õçàíäèç êüâå íèê àâàé. àíà çè áóáàäè ãüàð éèñóç ìóõ, êúóüë, öóüêI, íàõóòI, ìåðæèìåê öàäàé. Ãüà èêI ÷è õçàíäèõú ãüàð éèñóç áåñ êüàäàð ðèçêüè æåçâàé. àëàâà ÿç ÷àç ãóüãúóüíà áàðöIàê àâàé êàëãàìèø, ñà áàëêIàí, êüâå êàë àâàé. àáäóëãúàíèäèõú ïóä àãúçóðäàëàé âèíèç õïåðíè àâàé. àáóð ìàæèáäàëëàé ÷óáàíðè õóüçâàé. ×óáàíðèí ñåðêåðäèõú ãàëàç àáäóëãúàíèäè ãüàõú-ãüèñàá èéèäàé. àáäóëãúàíèäèç âè÷èí õïåð ãüèíà âà ãüèêI õóüçâàéäè ÿòIà, ÷èð õüàéèäè òóø. àì ñàäðàíè õóüðÿé êúåðåõäèç ýêúå÷I òàâóðäè çà âèíèäèõú êúåéäíàé. ×óáàíðàë êüèë ÷Ióãâàç ôèçâàéäè, ãåðåê õüàéèëà, ÿê ïàòàë õïåð ãâàç õóüêâåçâàéäèíè çè áóáà Äàäàøáàëà òèð. Ãàòóç ãâåí ãóüäàé âàõòóíäà, ìàãüñóë êIâàòIóí ïàòàë òàêüàòàð àãàêüäà÷èð, ãüàâèëÿé ãçàôáóðó ïàòàëàé êóüìåêàð êüàäàé. êóüìåê÷èÿð ÷è õóüðóüç Øèðâàí âà Ìóãúàí ïàòàðàé âà ãüàòòà èðàí ïàòàéíè êúâåäàé. àáóðóç "áè÷èí÷è", ÿíè ãâåí ãóüäàéáóð ëóãüóäàé. Áè÷èí÷èâèëèç êúâåçâàéáóðóç ÷è õóüðå "ãüåìøåðè" ëóãüóäàé. "Ãüåìøåðè" ôàðñ ÷Iàëàë "øåãüåðýãüëè" ëàãüàé ÷Iàë ÿòIàíè, ÷è ïàòàðà "ãüåìøåðè" àæóç-óæóç õüàíâàé, ñà êàï ôàí ïàòàë ÷èíèõú àêúàòíàâàé èíñàíðèç âà ãüàêIíè òóüðê ÷Iàëàðàë ðàõàçâàé õàëêüàðèç ëóãüóäàé. Ãüåìøåðèéðèç ÷ïèç ãüèêüâàí ãüàêúè ãóçâàéäè ÿòIà, âèëèêàìàç ÷èçâàéäè òèð, âó÷èç ëàãüàéòIà è êúàéäà éèñàðàëäè òàéèí õüàíâàéäè òèð. Ãâåí ãóüçâàé ãüàð ñà êàñäèç êIâàëèí èåñèäè éèêúà ïóäðà òIóüí ãóíèí øàðòIóíàëäè ãüàð ñà öIóä öóüë àòIàéëà, ñà öóüë ãüàäàç çåãüìåòäèí ãüàêúè ÿç ãóí õèâå êüàäàé. èäàç "äåãüåê" ëóãüóçâàé. èìíè ôàðñ ÷Iàëà öIóäàé ñà ïàé ëàãüàé ãàô ÿ. Ãüåìøåðèÿð ÷è õóüðóüç êåðïè÷àð àòIóç, êIâàëåð ýöèãçàâàéáóðóç êóüìåêàð ãóç, áàõ÷àéðèç âà ãúâå÷Iè áóñòàíðèç ïåð ÿãúèç âà ìàñà çàëàí êIâàëàõàð àâóí ïàòàëíè êúâåäàé. àãüâàëàâàé, àììà êIâàëå êóüìåêàð òIèìèë òèð ëåæáåððè ãüåìøåðèÿð âàõòóíàëäè, âèëèêàìàç èêüðàð õüàíâàé ãüàêúèäèõú êIâàëàõäàë êüàáóëäàé. Áÿçè áåðåéðà àáäóëãúàíèäèíè, íèêIåð ãóüäàéëà, ãüåìøåðèéðèêàé áè÷èí÷èÿð êüàäàé. Ìóêüâàëëàé íèêIå êIâàëàõçàâàé áè÷èí÷èéðèç íèñèíèí òIóüí òóõóäàé ÷Iàâóç àíèç ôèçâàéäàõú ãàëàç çóííè òóõâàé äóüøóüøàð æåäàé. Ôó òIóüíà õüèç, ÷àðäàõäèê àöóêüíà, ãüåìøåðèéðè ìàíèÿð ëóãüóäàé. ×Iàëàðèí ãúàâóðäà àêüàäà÷èðòIàíè, àáóðóí

7 àâàçàð øèðèíáóð òèð. Ãüà àâàçàð ãèëàíè çè ðèêIåë àëàìà. àáóðó èíñàíäèí ðèêIèç çàðóëâàë, ÷àðà àòIàé ïàøìàíâàë êâàé ãüèññåð ãúèäàé. Òåê-òåê áåðåéðà ãüåìøåðèéðèí ìàíèéðèê ÿá àêàëàéëà, àáóðóç ôó òóõâàé Ôåéçå áàäåäèí âèëåðàë íàêúâàð àêúàëòàéäàí øàãüèäíè õüàéèäè òèð çóí. õóüðóüíâèÿð þãú-éèô òàëãüàíà ôàõú ãàëòóãçàâàé, àáóð ÷ïèí äóëàíàæàãúäèí øàðòIàð õúñàíàðèç àëàõúçàâàé, àáóðóç çåãüìåò ÷Ióãóíèëàé âà ÷ïèí ìàë-ìóëê, ýìåííè àðòóõàðóíèí êàðäèëàé ãúåéðè ñà êúàéãúóíè àâà÷èð. àáóðóç ãçàô âàõòàðà Ìàíêúóëèäõóüðåëàé êúåðåõäà âó÷òèí êðàð êüèëå ôèçâàòIà, õàáàðíè æåäà÷èð. õóüðóüç êúàðèáà õàáàðàð ãúèçâàéáóð ãüà áè÷èí÷è ãüåìøåðèÿð òèð. Ñàäíè, õóüðóüí òóüêâåí÷è ôèäàé Áàêóäèç, Äåðáåíòäèç, Ãåíæåäèç. Ãüà êàñäè ãúèäàé äóüíüÿäèí õàáàðàð. àäàí ãàôàðèê êIâàëàõðàë òåôèçìàé êüóüçóüáóðó ÿá àêàëäàé. êIâàëàõçàâàéáóðóç ëàãüàéòIà, à õàáàðàð ãüè÷ ãåðåêíè àâà÷èð. àäàí óüìóüð ãüà âè÷èí êIâàëàõäè áåãüåìäàêàç ôèòIèíçàâàé. Ìåë òóüêIóüðóííè óðòàõ êIâàëàõäèí, ñàäà ñàäàç êóüìåê ãóíèí ëàï êúàäèì àäåòðèêàé, âàæèá êðàðèêàé ñàä òèð. Ìàíêúóëèäõóüðå öIèéè êIâàëåðèí êúàâàðàë íàêüâ àêúóääàéëà, ëàï ãóðëóäàêàç òóüêIóüðíàâàé ìåë æåäàé. è ìåëåç íåèíêè ìèðåñ-âàðèñàð, ìóêüâà-êüèëèÿð, ãüàêI õóüðóüí æåìÿò âèðè êúâåäàé. Ìåëå çóüðíå-äàëäàìäèí, ìàíèéðèí âàíåð æåäàé. Æåãüèëðè ÷óâàëðàâàç êúàâàë íàêüâ àêúóääàé, êàéâàíèéðè àòàíâàé êüâàí èíñàíðèç òIóüí ãóí ïàòàë çóðáà êúàæãúàíðà øóðâàÿð ãüàçóðäàé, õóüðóüí àÿëàðíè ìåë àâàé êIâàëèí ãúåíåë öåãâåð õüèç êúóãúâàäàé. Ìåëåâàéáóðó êIâàëèí êúàâàë áåñ êüàäàð íàêüâ àêúóäíà, àì ãüàéíà êóüòÿãüàéäàëàé êüóëóõú ôó íåäàé âà ðÿäåíèõú ÷ïèí êIâàëåðèç õúôèäàé. êIâàëå êIâàëàõäàé èòèìàð àâà÷èð õçàíðèí íèê ãóüç, þã ãàòàç, êüóüãúâåð ãüàëèç êóüìåê ãóí ïàòàëíè ìåë òóüêIóüðäàé. èõüòèí ìåëåç àòàíâàéáóðóç òIóüí ãóäàé àäåò àâà÷èð. êóüìåêäèç àòàíâàé èòèìðèí ÷àíòàéðà ÷ïèí ôóíè êúàôóí æåäàéäè òèð. Ñàð ýâÿãúäàéëà, ñàðèêàé ãúàëàð èéèäàéëà êóêðóçàð (ïàéãúàìáàðäèí êúóüë) êIàøàðàé àêúóääàéëà, êIóðòàð-êàâàëàð ïàòàë õàìàð òIóøóíäàéëà âà ãüàð ãüèõüòèí ÿòIàíè õçàíäèí ãóæ àãàêü òèéèçâàé, àììà ÷àðàâà÷èç àâóíà êIàíçàâàé êIâàëàõ àðàäèç àêúàòàéëà, ìåë êóòàäàé àäåò âèðèáóðóç õàñ òèð. Ìåëåç ýâåðäàéëà, ñàäíè èíæèêëó æåäà÷èð. èõüòèí êàðäàë àáóð ðàçèâèëåëäè ôèäàé, êóüç ëàãüàéòIà ìåëåðè èíñàíðèí àðàäàâàé äóñòâàë, ãüóüðìåò ìÿãüêåìàðçàâàé. àáóðóç ãüà è ìåëåðà õóüðóüí õàáàððèêàéíè âàí êúâåäàé, ÿðãúàë õóüðåðà âà âèëàÿòðà õüàéè êðàðèêàé ìàëóìàòíè æåäàé. èõüòèí ìåëåðèê æóâàç àäàõëè õêÿãúóííè ðåãüÿò òèð, ãüàâèëÿé ìåëåç ãçàôíè ãçàô æåãüèë ãàäàÿðíè ðóøàð êúâåäàé.


8

ÑÓ­Â À­Ð ÀÐ Ëó­âàð­êâà­÷èð­êúóø­æå­äà÷,­ ýë­äèí­ñó­âàð­áóø­æå­äà÷. Õàëêü­äèí­ìè­ñàë. Çóí àÿë òèð áåðåäà, ÷è õóüðå ëàï ãóðëóäàêàç êüèëå ôèäàéäè ßðàí ñóâàð òèð. Àì öIèéè éèñ àëóêüçàâàé ñóâàð òèðâèëÿé, àäàç ãüåëå ñà âàðç âèëèêàìàç ãüàçóð æåäàé. Ñóâàðèí þêúóç ñèëåìà ("ñèë" ãàôóíèêàé) ÷óðóí ïàòàë òåêíåéðà, ñèíèéðà êúóüë ýêIÿéíà õüèç, àäàâ öIèðèç òàäàé. Àõïà à öIèðåðèêàé ñèëåìà ÷ðàäàé. Ñèëåìàíè óðòàõ õüàíà ÷ðàäàé àäåò àâàéäè òèð. Ñèëåìàäèê æóâàí ïàé êóòóí ïàòàë, öIèðåð ãüàçóðíàâàé êIâàëèç ñà êüàäàð ãúóüð òóõóí âà öIèðåð ãàòàç êóüìåê ãóí áåñ òèð. Ñèëåìà ãüàçóð õüàéèëà, ãüàðìà ñàäà âè÷è ãúàéè ãúóüðóüí êüàäàðäèç êèëèãàé ñèëåìàíè òóõóäàé. Ñèëåìà òIÿì êâàéäè òèð, àÿë áåðåäà òIóüð ñèëåìàäèí äàä ãèëàíè çè ñèâå àìà. Ñóâàðèëàé ñà øóìóä þãú âèëèê âèðèáóðó ÷ïèí êIâàë, ãúåí õúñàíäàêàç ìèõüäàé. ÊIâàëåâàé êüâàí ðóõàð, ñóìàãàð âà ãàìàð ãàòàäàé, àáóðàé ðóã àêúóääàé. ÊIâàëåðèí öëàðèç ëàç ÿäàé, ïåê-ïàðòàë ÷óüõóüäàé, âèðè õçàíäè ÷óüõóüíàãàðäàé. Ñóâàðäèëàé âèëèê êâàé þêúóç "êâàëàð" ëóãüóäàé. È þêúóç âèðèáóðó ñóâàðèí õóüðåêàð ãüàçóðäàé, àòàé ìóãüìàíðèç ïèøêåø ãóí ïàòàë êàêàÿð ðàíãóíà òâàäàé, øèðíèÿð ÷ðàäàé. Íÿíèõú âèðèáóðó ÷ïèí êIâàëåðèí êúàâàðàë, àéâàíðàë, ãúåíåðàë ÷èðàãúàð êóüêIóüðäàé. È áåðåäà õóüð òàìàì èøèãúëàâàí æåäàé âà ðèêIèç õóø êúâåäàé âàíåðàëäè àöIóäàé. Æåãüèëðè âà àÿëðè ðåêüåðàë öIàÿð õúèéèäàé, âà àáóð ãüà öIàÿðèëàé ãàäðèç êúóãúâàäàé. Ñóâàðäèí þêúóç èíñàíàð ñàä-ñàäàç ìóãüìàí æåäàé. Ìóãüìàíàð âèëèêàìàç òóüêIóüðíàâàé ñóôðàéðèõú àöóêüäàé. Àáóðó ñàäà ñàäàç ñóâàð ìóáàðàêäàé, òIóüí òIóüðäàëàé ãóüãúóüíèç êúàðàãúäàé âà ìàñà êúóíøèäèí êIâàëèç ôèäàé. Àòàé ìóãüìàíàð êüàáóëóí ïàòàë êIâàëåðà àäåò

Øàèð äóñòàðèõú ãàëàç

ÐÈÊIåë õÊÓÍÀÐ òèðâàë áàäå âà ÿ öIèéèç ãúàíâàé ñâàñ àìóêüäàé. Ìóüêóüáóð êüâåä-êüâåä, ïóä-ïóä õüàíà ìèðåñâàðèñðèí, ìóêüâà-êüèëèéðèí, êúóíè-êúóíøèéðèí êIâàëåðèç ñóâàð ìóáàðàê àâóí ïàòàë ôèäàé. Àÿëàð äåñòå-äåñòå ñóâàð ìóáàðàêèç õóüð òèðâàë êúåêúâåäàé. ÊIâàëèí èåñèéðè àáóðóç ðàíãóíàâàé êàêàÿð, ïàêâàð (êüóðóðíàâàé ìàéâàÿð), è÷åð, êIåðåöàð, òIóíóòIàð âà øèðíèÿð ãóäàé. ßðàí ñóâàðèç õóüðå ñàä ñàäàõú ãàëàç õúåë õüàíâàéáóð áàðèøóãú õúèæåäàé. Èõüòèí áàðèøóãúâàë òóüêIóüðèí ïàòàë õóüðóüí àãúñàêúàëàð àëàõúäàé. Ñóâàðèí éèêúàí íÿíèõú õçàíàð ñóôðàäèâ àãàò õúèéèäàé âà, òóõ ÿòIàíè, ÷ïèí ñóôðàäèëàé ñà òIèìèë ôó íåäàé. Ìàíêúóëèäõóüðóüíâèéðè ãüàêIíè Ìåãüàìåä ïàéãúàìáàð äèäåäèç õüàéè éóãú - "ìàâëóä", "Ñèâ õóüíèí ñóâàð", "Êúóðáàí ñóâàð" âèëèêàìàç ãüàçóðâàë àâóíà õúñàíäàêàç êüèëå òóõóäàé. Èäëàé ãúåéðè õóüðóüíâèéðè öàí öàç ôåíà ñèôòå ðãàë êóòóð þãú, ãâåí ãóüç ôåéèëà, ñèôòå öóüë àòIàé þãú, þãàðàð ãàòàíà êóüòÿãü õüàéèëà, ýõèðèìæè þãàí þãú, áóñòàíðàâàé âà ñàëàðàâàé ìàéâàÿð êIâàòIíà êóüòÿãüàéëà "ñàë àðó õúóâóð þãú" õüòèí ìàéèøàòäèí ñóâàðàðíè ãóðëóäàêàç êüèëå òóõóäàé.

ÕÓÜ­Ð ÓÜÍ­ØÀ­È Ð Ãçàô­àêü­óë­õüóí­íè­ êüè­ëèç­áà­ëà­ÿ. Õàëêü­äèí­ìè­ñàë. Êüâå ãüàâàäèí ÷è êIâàëåðèí âèëè êðàò êüâàí àâàé ñà êúóð àëàé. È êúóðóê çóëóç âà õúóüòIóüç êúâàë êúâàçâàé áåðåéðà õóüðóüíâèéðè ìåõúåððèí äåì òóüêIóüðäàé. Àíèí ñà ïèïIå ÷Iåõè òIàíóð àâàé. ÒIàíóðäà öIàé õúóâóðëà, ñàêè êüâå þêúóç ìÿãüëåäèí ïàïàðè èíàë ôó ÷ðàäàé. È êüâå þêúóç ÷è êúóðóêàé äèøåãüëèéðèí "êëóá" æåäàé. ÒIàíóðäèí ïàòàâ ñà õüàðíè ðàñíàâàé. Ãüàôòåäà êüâåäðà-ïóäðà õüðàê öIàé êóòàäàé âà à ÷Iàâóçíè èíàë ìàä äèøåãüëèÿð êIâàòI õúèæåäàé. Ãüà èêI ÷è êúóðàëàé ãçàô âàõòàðà Ôàí àòèð àëàõüäàé âà èíà äèøåãüëèéðè ÷ïèí äåðäåðèêàé, ãüàë-àãüâàëäèêàé ðèêIåð õúóüòIóüë æåäàëäè èõòèëàòàðäàé. Ãüà è êúóðóê ñà âàõòóíäà Äàãúóñòàíäàé àòàíâàé êúåëå÷èäè âè÷èí êIâàëàõàðíè àâóíàé. ×è õóüðóüíâè Óðäóõàíîâ Àáäóëëàãü àäàí öåë ÷Ióãâàäàéäè õüàíàé. È Àáäóëëàãüàç õóüðóüíâèéðè "Æóíó Àáäóëëàãü" âà ÿíè àäàí ñà âèë áóüðêüóü òèðâèëÿé àäàç "Áóüðêüóü Àáäóëëàãü", àì àêúàëòIàé êåñèá òèðâèëÿé "Êåñèá Àáäóëëàãü" ëóãüóäàé. È Àáäóëëàãü óñòIàð òèð. Àäà õóðàëàé âèøåðàëäè ìàíèÿð âà øèèðàð ëóãüóäàé. Àáäóëëàãüà õóüðóüíâèéðèí êúèëèõðèç, õåñåòðèç, äóëàíàæàãúäèí øàðòIàðèç òàëóêü òèð "ìóüõåììåñàð" (òàéèí êúàéäàäàâàç òóüêIóüðíàâàé øèèðàð) òóüêIóüðäàé. Ãçàôáóðóç


ÐèêIåë ÕêóíàÐ àâàéâàë ëàãüàé ãàôàðèêàé õóø êúâåäà÷èð, ãüàâèëÿé àäàê "äèëè", "ãèæè" ëàêIàáàðíè ãàëêIóðíà, àäàç âåæåâàç òóüãüìåòàðäàé. Ãüà è êåñèá àáäóëëàãüà öåë ÷Ióãâàç êóüìåê ãàéèäè ãåëåæåãäèí Äàãúóñòàíäèí õàëêüäèí øàèð Õóüðóüã Òàãüèð òèðäè à áåðåäà ãüè÷ ñàäàçíè ÷èäà÷èð. Õóüðóüã Òàãüðà âè÷èç êåñèáâèëè òàäè ãàéèëà, êúóáà ïàòà êúåëå÷èâèëåë ìàøãúóë õüàéèëà, ÷è õóüðóüç êúâåç, âè÷èí õâàíàõâà, çè ÷Iåõè áóáà àáäóëãúàíèäèí êIâàëåðèí êúóðóê êúåëå÷èâèëèí òàäàðàêàð òóüêIóüðäàé. à ÷Iàâàðèëàé ñà õåéëèí éèñàð àëàòàéëà, çóí ãüà êàñäèí óüìóüðäèêàé ïîâåñòü âà ïüåñà êõüèí ïàòàë I953-éèñóç Õóüðóüãà ãüà êàñäèí ìóãüìàí õüàéè áåðåäà, àäà çàâàé çè ÷Iåõè áóáàäèêàé, êåñèá àáäóëëàãüàêàé æóçóí-êà÷óçóí àâóíàé âà Ìàíêúóëèäõóüðå âè÷è ãüèêI êIâàëàõíàéòIà, èõòèëàòíàé. Ñà ÷Iàâóç Ìàíêúóëèäõóüðóüí Ñîâåòäèí ïðåäñåäàòåëü õüàéè êüâàëàí ïàä õüòèí çóðáà äèøåãüëè Õàíïè÷å àäàí ðèêIåë àëàìàé âà àäà ãüà Õàíïè÷åäèí êúàæãúàíðèç ãüèêI êúåëå ãàíàéòIà, êúåìåäè ñà èõòèëàòíè àâóíàé çàç. à èõòèëàò èõüòèíäè òèð. Õàíïè÷åäè êúåëå÷èäèí ïàòàâ ñà øóìóä ÿãúëàâíè ñà êúàæãúàí ðàêúóðíàé. àëàòàé ñåôåðäà ãüà èõüòèí êúàïàð ãúàéè ÷Iàâóç êúåëå÷èäè àäàâàé âè÷èí çåãüìåòäèí ãüàêúè êúà÷óíà÷èð, âó÷èç ëàãüàéòIà àäàâ Õàíïè÷åäè âè÷èí âèðè êðàð ãüàêúè òàãóç òóüêIóüðçàâàéäè ÿ ëóãüóäàé õàáàð àãàêüíàâàé. àì õóüðóüí ãüàêèì òèð ýõèð. è ìàëóìàò ôèêèðäàâàç, Òàãüèðà è ñåôåðäà àäàí ÿãúëàâðèçíè êúàæãúàíäèç ñà æèçâè ÷èìè æåçìàçíè àáóðóëàé õúèðåïI àëàòäàéâàë êúåëå ãàíà. Õàíïè÷åäèç èêüâàí ãçàô êúåëå ãóíàé Òàãüèðàç çåãüìåòäèí ãüàêúè ãóç êIàí õüàíàé, ÿòIàíè à ìèñêüè äèøåãüëèäè àäàç ñà êúàæãúàíäàâàé àø ÷ðàíà ðàêúóðóí êüåòIíàé. àøíè öIèéèç êúåëå ãàíâàé êúàæãúàíäà ÷ðàçâàéäè òèð. àø ÷ðàíà, Õàíïè÷å-

Õâà Ðèçâàí äèäå-áóáàäèõú ãàëàç

9 äè àäàêàé ñèôòå âè÷èí ãúóüë Ãüóüñåéíàëèäèç àêúóäíàé. êåïêèðäàëëàç êúåëåäèí ñà êúàò êüåëå÷I ÷àðíè àêúàòíà àêóð Õàíïè÷å êàðäèí ãúàâóðäà àêüóíà, âà àäà òàäèç à êúàæãúàí êúåíå àøíè àâàç êúåëå÷èäèí ïàòàâ ãúàíàé. Ãüà èíàë, êüóäâàä õóüðóüíâèíè àëàé ÷êàäàë, Õàíïè÷åäè êúåëå÷èäèí ñèíèäèç àø àêúóäíàé. àøäèí âèíåë êúåëåäèí õúåðåïIàð àëàç àêóðëà, Òàãüèðà ëàãüàíàé: -×àí âàõ, ãüàâàéè êúåëå ãüè÷ ñà êúàæãúàíäèíè êüàäàéäè òóø. è êàðäèêàé âàç ëóãüóí çè ðèêIåë õüàíà÷, çåãüìåòäèí ãüàêúè õãóí - âè ðèêIåë. Ãüàâèëÿé çàëíè âàë ãüè÷ ñà òàõñèðíè àëà÷! è àãüâàëàòäàë õóüðóüíâèÿð ðèêIèâàé õúóüðåíàé. Ðåãúóü õüàéè Õàíïè÷åäè ëàãüàéòIà, êúåëå÷èäèí çåãüìåòäèí ãüàêúè ãüà íÿíèõú àõãàêüàðíàé. Õàíïè÷å èòèìäèí êúèëèõàð àâàé äèøåãüëè òèð. Õóüðå àäàõú ãàëàç ãüóüæåòàðäàé ãüè÷ ñà êàñíè àâà÷èð. Ãåðåê õüàéèëà, àì êóüòåíäàëíè ôèäàé, àäà þðãúà áàëêIàíäàëëàç ÷àìàðíè ÷óêâàäàé. Ñèâ ãçàô õàð÷è äèøåãüëè òèð. èòèìðèç âè÷èí ìåöåë âó÷ àòàéòIàíè ëóãüóäàé âà ãçàô âåêúè ñåïåðàðäàé. Õóüðóüã Òàãüèðà ÷è ïàòàðà êúåëå÷èâàëçàâàéëà, àäàç êóüìåê ãóçâàé êåñèá àáäóëëàãüíè, âè÷ àëàêüóíàð àâàé êàñ ÿç, õóðàëàé ãüàð ñà êóüêàé õüàéèòIàíè "ìóüõåììåñàð" òóüêIóüðäàé. àäàí ÷Iàëàð ðèêIåë àëàìàé êñàð ãèëàíè Ìàíêúóëèäõóüðå àìàçìà. êåñèá àáäóëëàãü, çàç ÷èð õüàéèâàë, I934-éèñóç âè÷ äàêIàí êñàðèêàé ñàäà ÿíà êüåíàé âà àäàí ìåéèò "Øóëëàð" òIâàð àëàé òàìàé æàãúàíàé.

ÑÈÔ­ÒÅÃÜ­ÀÍ­ÌÓ­ÀË­ËÈÌ Ìó­àë­ëèì­àÿë­äèí­ êüâåä­ëàãü­àé­áó­áà­ÿ. Õàëêü­äèí­ìè­ñàë. ×è êIâàëèííè "×Ióëàâ ìèñêIèíäèí" àðàäà àâàéäè êúàä-êúàííèöIóä êàì òèð. Ñîâåòðèí ãüóêóìàòäè àíà õóüðóüí Ïåëåí ìÿãüëåäèí àÿëàð ïàòàë ãúâå÷Iè ìåêòåá àõúàéíàâàé. Ôåêüèÿð àíèõú àõãóäçàìà÷èð. "Äèí - áåéãüóù ÿ!" ãàôàð õóüðóüí ãçàô êIâàëåðèí öëàðàë êõüåíâàé. Ñàäðà çóí ãüà ìèñêIèíäà òóüêIóüðíàâàé ìåêòåáäèç òóõâàíàé ÷è êIâàëå êèðèäà àöóêüíàâàé àñëàí òIâàð àëàé ìóàëëèìäè. àñëàí ìóàëëèì àãúà-ëàêàð õóüðÿé òèð. àì çè õàëóéðèí õóüð ÿ. Çè äèäå Ìåäèíà ãüà è õóüðóüíâè íÿìåòàí ðóø òèð. àãúà-ëàêàðâè íÿìåòíè Ãüåéáåò ñà êüàäàð âàðäåâëåò àâàéáóð òèð. Ãüåéáåòàí ïàá Ìàðèÿò âè÷èí êòàáàð âèðèíðà ìàøãüóð òèð ý÷Iåõóüðóüíâè Æàìè-ýôåíäèäèí ðóø ÿ. Ãüàâèëÿé Ãüåéáåòàí ðóõâàÿðíè âèðè èëèìäèõú ÿëçàâàéáóð òèð. àñëàí ìóàëëèì ÿõóí, êIóë ýêúèñàé, êüàêüàí èòèì òèð. àäàíè çè õàëó Ðàìàçàíà ñàíàë ìóàëëèìâèëèí êóðñàðà êIåëíàé, âà àì Ìàíêúóëèäõóüðóüç ìóàëëèìâèëèç ðàêúóðàéëà, ÷è êIâàëå àêú-


10 âàçóí òIåáèè êIâàëàõ òèð. àñëàí ìóàëëèìäè õúñàíäàêàç òàð ÿäàé. àäà òàð õóðàë õêàæçàìàç, ìÿãüëåäèí àÿëàð âèðè ÷è êIâàëåðèí äàêIàððèõú êIâàòI æåäàé. Çè ÷Iåõè áóáà àáäóëãúàíèäèç ìóàëëèìäè òàð ÿãúóíèêàé õóø êúâåäà÷èð. àäà è êàð àäàí êúóëëóãúäèç êóòóãíàâà÷èðäè ÿç ãüèñàáäàé. àììà çè áóáà Äàäàøáàëàäèí ðèêI ìóçûêàäàë ãçàô àëàé âà àäà íÿíðèõú, ãàëàòíàâàç êIâàëàõäèëàé õòàéëà, ôó òIóüðäàëàé ãóüãúóüíèç àñëàí ìóàëëèìäèí òàðäèê ãüåâåñäàëäè ÿá àêàëäàé. Çè äèäåäèí ðèêIíè ìàíèéðàë âà àâàçðàë ãçàô àëàéäè òèð. Âè÷ òåêäàêàç êIâàëå àâàéëà âà ÿ ÷óüëäèí êIâàëàõðàë âè÷èí ÿøäèëàé ÷Iåõèáóð àëà÷èð ÷êàäàë àäà õúóüòIóüë âàíöåëäè ãçàô êúàðèá âà òàúñèðäàé ìàíèÿð ëóãüóäàé. à ÷Iàâóç ãàãü-ãàãü àäàí âèëåðàë íàêúâàð àêúàëòäàé. àäàí èêI ÿëãúóçäàêàç ìàíèÿð ëóãüóäàé õåñåò Âàòàíäèí ×Iåõè äÿâåäèç âè÷èí êüâå ñòõàíè ôåéèëà âà àáóðóí ÷àðàð òàõòàéëà, ìàäíè êúèçãúèí õüàíàé. àäà éèôåðèç, àÿëàð âà êüóüçóüáóð êñàéëà, ëàï ÿâàø âàíöåëäè êóç-êóç ìàíèÿð ëóãüóäàé âà çóí àäàí ìàíèéðèõú ÿá àêàëèç-àêàëèç âèëåðàë íàêúâàð àëàç àõâàðèç ôèäàé. Ñàäðà ãüèêI ÿòIàíè ìÿãüëåäèí àÿëðèõú ãàëàç ñàíàë ÷íà, êèìåëàé êüóüçóü êñàð êIâàëåðèç õúôåé áåðåäà, àáóðó ÷Ióãóíà ÷èëåë ãàäàðíàâàé ïIàïIðóñðèí êüàòIàð êIâàòIíàé. è ÷Ióðó êàð ÷àç ÷àëàé ÿøäèç ÷Iåõè àÿëðè ÷èðíàâàéäè òèð. ÏIàïIðóñðèí êüàòIàðà àìàé, ãóìàäèí òàúñèðäèêäè õúèïè âà ÷Ióëàâ õüàíâàé òåíáåê ÷íà ìóêüóôäàëäè êIâàòIäàé âà ãüàðìà ñàäà âè÷èç ÷Iåõè ñà ïIàïIðóñ òóüêIóüðäàé. Çàçíè ãüàõüòèí ñà ïIàïIðóñ àâàé. ÃüèêI ÿòIàíè ñà íÿíèõú çà ãüà ïIàïIðóñ ÷óüíóüõàðíàâàé ÷êàäàé àêúóäíà âà àÿëðèõú ãàëàç ñàíàë ÷Ióãâàç õüàíàé. Ãüà è ÷Iàâóç ÷àç õàáàðíè àâà÷èç ÷è âèëèê àñëàí ìóàëëèì ïàéäà õüàíàé. àÿëàð, ÷óüíóüðóüã àêóð öèöIèáàð õüèç, ãüàðìà ñàíèõú êàòíàé. Ãúèëå ïIàïIðóñ àâàé çóí, êè÷Iåëà, ñóüãüóüðäà ãüàòíàâàéäè õüèç, àäàí êúàíøàðäà êúàõ õüàíà àìóêüíàé. Ãüà è àðàäà çè ñèâå ñà ñèëå àêüóíàé. Çàç çóí öàâàé ôåéèäè õüèç õüàíàé. Çóí àêóð äèäåäàé öIóãú àêúàòíàé âà àäà èâèäàé õüàíâàé çè íåð êúàéè öåëäè ÷óüõâåíàé. Çà æóâ ìóàëëèìäè ÿãúàéäè õèâå êüóíà÷èð. àììà íÿíèõú àñëàí-ìóàëëèìäè çóí âè÷è ÿãúàéäè õçàíàð âèðè àëàé ÷êàäàë ëàãüàíàé. èì çàç õúñàí òàðñ õüàíàé. àììà ãóüãúóüíàé, äÿâåäèí éèñàðà àðìèÿäà àâàéëà, çóí ìàä ïIàïIðóñ ÷Ióãóíèê àõêàòíàé. ×èäàé, ìóàëëèì æóâàí êIâàëå àâàéäàâàé òèðíè, òàõüàéòIà æóâàí çèãüèíäèí õöIèâèëÿé, àììà à ÷Iàâóç çóí âèðèäàëàéíè õúñàíäàêàç êIåëçàâàé àÿëðèêàé ÿç ãüèñàáçàâàé. Çà êòàáäàâàé ãúâå÷Iè õêåòàð "áèëáèëäè õüèç" êIåëäàé âà è êàðäèêàé ÷Iåõè áóáàäèç õóø êúâåäàé. íÿíðèõú ôåêüè Ìóñòàæèá àòàéëà, ÷Iåõè áóáàäè çàç ýâåðäàé âà êòàá ãúóí òIàëàáäàé. Äèäåäè çàç ðàíã àëàõüíàâàé ÷èòèí ïàð÷àäèêàé âè÷è õêàòIíà öâàíâàé ÷àíòàäàé êòàá àêúóäíà âóãóäàé çà àäàâ.

ÐèêIåë õêóíàÐ àäà, êüóíà çè ãúèëèêàé, ÿëäàé çóí âè÷èí ïàòàâ, àöóêüàðäàé âà êòàá ýöèãäàé âè÷èí ìåòIåë. àõïà âè÷èç êIàíè õêåò àâàé ÷êà àõúàéäàé âà "èíëàé êIåëà, ÷àí õòóë", ëóãüóäàé. Çàíè êIåëäàé ÷óáàíäèêàéíè àäàí âàôàëó êèöIèêàé, à êèöI ãèëèêüàéëà, àì ñóðàðà êó÷óäèç êIàí õüóíèêàé, ôåêüèäèç õúåë àòóíèêàé, ÷óáàíäè ñà õåá õèâå êüóðëà, êèöI ñóðàðèí ïàòàâ êó÷óäóíèç èõòèÿð ãóíèêàé èõòèëàòçàâàé õêåò. è õêåòäèêàé ôåêüè Ìóñòàæèáàç õúåë êúâåäàé âà àäà ãüà êòàá êõüåíâàéäèíè, à êòàá êIåëçàâàé çóííè ôàñèêü ÿ ëóãüóäàé. àäàç õúåë àòóíèêàé çè ÷Iåõè áóáàäèç õóø êúâåäàé âà àì ðèêIèâàé õúóüðåäàé, âè÷èí ãúèë òàâàçèâèëåëäè çè êüèëåëàé àëòàääàé àõïà ëóãüóäàé: -Âóí âè äåâèðäèí ôåêüè æåäà, õòóë! Çàç ôåêüè Ìóñòàæèá êIåíè òóøèð. àäàí êàêóð íåðíè ÿðãúè ÷óðó çè ðèêIèç êúàéè òèð, ãüàâèëÿé çàç àì õüòèí ôåêüè æåç êIàíçàâà÷èð. Çà ÷Iåõè áóáàäèç æàâàá ãóäàé: -Çóí ÷è àñëàí ìóàëëèì õüòèí ìóàëëèì æåäà! è ãàôàðàëíè ÷Iåõè áóáà õúóüðåäàé âà àäà ëóãüóäàé: -õóðàé, ÷àí õòóë, õüóðàé! Çàç àì âó÷èç õúóüðåçâàéäè ÿòIà, ÷èäà÷èð. àêâàð ãüàëàðàé, àäàç òàð ÿãúèç ìàíèÿð ëóãüóäàé ìóàëëèì êIåíè òóøèð æåäè… ×è ìèñêIèíäàâàé ìåêòåáäèç "Ãúâå÷Iè ìåêòåá" ëóãüóçâàéäè òèð. õóüðóüí êüèáëå ïàòàí ïåëåë óðóñ ïàäèøàãüäèí äåâèðäà êúâàíöèêàé ðàñíàâàé ÿðàøóãúàâàé ìåêòåáäèí äàðàìàòíè àëàé. àíèç æåìÿòäè "Øèêàéèì" ëóãüóçâàé. èì "øêîëà" ãàôóíèí äåãèøàðíàâàé æóüðå òèð. õóüðóüí þêüâàëëàé ÷Iåõè ìèñêIèíäèí êIóêI êîìñîìîëðè àëóäíàâàé âà àíèêàé êëóá òóüêIóüðíàâàé. è êëóáäà êîìñîìîëðè äèíäèç âà "êóëàêðèç" òàëóêüàðíàâàé, àáóð áåÿáóðçàâàé, õúóüðóüíàð êâàé êúåìåäèÿð êúàëóðçàâàé. à äåâèðäà ÷óí, àÿëàð ïàòàë, à òàìàøàéðèç êèëèãóí ëàï ñà äóüíüÿäèâ áàðàáàð òèð. Çè ÷Iåõè áóáàäèç õóüðóüí æåãüèëðèí è êIâàëàõàð êIàíè òóøèð âà àäà àáóðóç "êóñàÿð" ëóãüóäàé, ãüàêIíè àäà çàç àíèç ôèíèô ìåñëÿò èéèäà÷èð. àñëàí ìóàëëèìäèí ïàòàâ ãüàð þêúóç ñàâàäàâà÷èð ïóä-êüóä èòèì ÷àðàð êõüèí ïàòàë êúâåäàé. ×àðàð âà àðçàÿð êõüèíàé âè÷èç âåð÷ âà ÿ ìàñà çàòI-ìàòI ãúèäàéäè õüàéèëà, àñëàí ìóàëëèìäè àäàç òóüãüìåòàðäàé âà âè÷èí ïàòàâ ìàä õóüêâåìèð ëóãüóç ãüàðàÿð ãóäàé. Ãúèë à÷óõ, ðèêI ìèõüè èòèì òèð ÷è àñëàí ìóàëëèì. ×óí, àÿëàð, âèðè àäàë àøóêü òèð âà ÷Iåõè õüàéèëà, ãüàì õüòèí ìóàëëèì æåç êIàíäàé ÷àç. àñëàí ìóàëëèìäèç íÿíðèõúíè êúèçãúèí êIâàëàõàâàé. õóüðóüí ÷Iåõèáóðó àãüàëèéèç öIèéèç êüàáóëíàâàé ëàòèí ãüàðôàðàëäè êIåëèç-êõüèç ÷èðóí ïàòàë òåøêèëíàâàé êóðñàðà òàðñàð ãóí àñëàí ìóàëëèìäàë âåãüåíâàé. ÊöIàð øåãüåð


11

ÑåéËÈÁóÐ

Ç

ÏÀ­ËÀ­ÑÀÉ­ÐÈÍ ÀÂÀ­ÇÀÐ

è óüìóüðäà õüàéè õúñàí äåãèøâèëåðèêàé, âàêúèàéðèêàé, çè êõüèíðèêàé ñóüãüáåòäàéëà êIàíç - äàêIàíç Ìàõà÷êúàëàäèç àòàíà Äàãúóñòàíäèí ðàäèîäà êIâàëàõàë àêúâàçàé âàõò ðèêIåë õêóíèç ìàæáóð æåäà çóí. Âó÷èç ëàãüàéòIà, çàõú õüàéè ðèêIåë àëóìóêüäàé õüòèí õúñàí äåãèøâèëåð çóí ðàäèîäèç àòàéäèëàé êüóëóõú õüàéèäè ÿ. Êúå çà êóüí âè÷èõú ãàëàç òàíèøàðäàé, Äàãúóñòàíäèí õàëêüäèí àðòèñò, êîìïîçèòîð Îìàð Àþáîâíè çóí èíèç àòàéëà çàç àêóíà, ÷èð õüàéè êàñ ÿ. Ãüàð ñà êàñ ãüèíèç ôåéèòIàíè âè÷èí ðèêI àëàé ñà ìóçûêàäèí àëàò âà ìàñà ñà çàòI àêóðëà, àäàí âàí õüàéèëà àêúâàçíà êèëèãèç, ÿá àêàëèç àëàõúäà. Çóíè ñèôòå ÿç Ìàõà÷êúàëàäà Äàãúóñòàíäèí ðàäèîäèí áèíàäèç ãüàõüàéëà òàðäèí âàí õüàíà àêúâàçíàé. Çè âèëèê êâàç ãóðàðàé õêàæ æåçâàé, çè öIèéè äóñò, øàèð Øàãüýìèð Ìóðàäîâà -"ÃüèêI õüàíà, Àñåô, êàì àêàäàðçàâà õüè, ëàãüàéëà, çóí àõâàðàé àâàòàé õüèç õüàíàé: -Âàëëàãü ìóàëèì, òàðäèí ñåñ âàí õüàéèëà ñåðñåð õüàíàé çóí. Çàç òàð ãçàô êIàíäàé àëàò ÿ. -Àäàêàé çàç õàáàð àâà, äóñò êàñ, èñÿòäà ÷óí ãüà òàð ÿãúàçâàé óñòIàðàð àâàé îðêåñòðäèç ôèäà, ëàãüàíà Øàãüýìèð ìóàëëèìäè ãóðàðàé àêüàõóí äàâàìàðíàé. Èíèç àòàé øàèð Øàãüýìèð Ìóðàäîâ àêóðëà àðòèñòðèêàé ñà øóìóä êàñ àäàí ïàòàâ àãàòíà õàáàðàð êüàç, ðàõàç ýãå÷Iíà. Øàãüýìèðà âè÷èí òåãüåðäà ñà ãúâå÷Iè "óüãüó-óüãüóü" àâóíà : -Ãèëà äóñòàð, Êüóëàí âàöIóí à ïàòàé àòàíâàé ñà ìóãüìàíäèõú, ÿíè Àñåô Ìåãüìàíàíõú ãëàç òàíèøàðäà çà êóüí. - ëàãüàíà çàêàé ðàõàç ýãå÷Iíà. Àáóðóí àðàäàâàé ñà æåãèë êàñäè: -Çóí Àãúà Ëàêàððèí õóüðÿé ÿ, - ëàãüàíà ãúèë ãàíà çàâ. Ãüà è êàñ êúå çà âè÷èêàé è öIàðàð êõüèçâàé Àþáîâ Îìàð òèð êüâàí. -Çóí Ý÷Iåõóüðÿé ÿ. Çàíè ïàêàäëàé èíà êIâàëàõ-

äàéâàë ÿ, -æàâàá ãàíàé çà. Ãèëà Îìàð çàç ìóêüâà õüàíâàé. Ãüà èíàëäè ÷óí òàíèø õüàíà. È éèêúàëàé ÷íà êüâåäà ñàêè êúàííè öIèïóä éèñóç ñàíàë, ñà èäàðàäà êIâàëàõíà. Çóí ðåäàêòîð, àì îðêåñòðäà òàð ÿäàéäè. Àãúà Ëàêàððèí õóüðÿé òèð øàèð, òàðæóìà÷è Ìèðçåáåãîâ Àçèçà 2009 ëàãàüé éèñóç ÷àïíàâàé âè÷èí "Ðóüãüäèí ñèíåð" òIâàð àëàé óëóáäà àâàé êüåãüàë ëàêàðâèéðèí æåðãåäà Îìàðàç õúñàí ÷êà ãàíà, àäàí òóüêIóüðóíðèêàé êõüåíâà. Àäà Îìàðà òðàêòîðèñòâèëåíè êIâàëàõàéäè êúåéäíàâà. Áåëêå âè÷åëàé ãçàô éèñàð ãúâå÷Iè Àçèç ìóàëèìäèç Îìàðà ãüà òðàêòîðäà âè÷èí òàðíè ãâàç õüàéèäè ëàãüàíà÷ æåäè. Àììà, Îìàðà ÷è ïàëàñàéðà, òàëàéðà öàíàð öàäàéëà òðàêòîðäà òàðäèçíè ÷êà õüàéèäè çàç ÷èäà. Îìàðà âè÷èí êüèëåë àòàé êüâàí äóüøóüøðèêàé, âè÷èç àêóð êüâàí àçèÿòðèêàé çàç ãçàô ñóüãüáåòàð àâóðäè ÿ. Àììà ñóüãüáåòàð ãüàâàéè õüàéèäè òóøèð. Çàíè àäàç, ãüàäëàéíè ïàðà, æóâàí óüìóüðäèêàé ñóüãüáåòàðàé òèð. ÀêI õüàéèëà ÷óí ñàä-ñàäàç áóðæëó ÿç àìóêüçàâà÷èð. Àãúà ëàêàðâèéðèêàé ñóüãüáåòäàéëà, ðèêIåë àëàìàç, I962 ëàãàé éèñóç ãüà õóüðóüíâè, ìàøãüóð êëàðíåò ÿãúàäàé óñòIàð Àÿòóëëàãüà Ý÷Iåõóüðå çè ìåõúåð ÿãúàéäè ÿ, ëàãüàíà àäàç Àëëàãüäè ðàãüìåòðàé, -ëóãüóç êIàíçàâà çàç. Ãèëà ÷óí Îìàðàêàé êîìïîçèòîðäèêàé, Äàãúóñòàíäèí õàüêüäèí àðòèñòäèêàé õüèç ðàõàäà. I96Î ëàãüàé éèñóç çà Äàãúóñòàíäèí ðàäèîäà ðåäàêòîðâèëèí êIâàëàõäèê êüèë êóòóðëà ìóçûêàäèí ôîíäóíà, ÿíè ôîíåòåêäà Îìàðà Øàãüýìèð Ìóðàäîâàí ÷Iàëàðèç êõüåíâàé "Èíäèÿäèí ðóø" âà "Ãàòóí ïàêàìàõú" ìàíèÿð àâàé. È ìàíèÿð ÐÑÔÑÐ-äèí õàëêüäèí àðòèñòêà Ðàãüèìàò Ãüàæèåâàäè ëóãüóçâàé. Àõïà Äàãúóñòàíäèç àòàéëà à ìàíèÿð Äóüðóüÿ Ðàãüèìîâàäèíè ëàãüàíàé. Àáóð ðàäèîäèí ôîíåòåêàäà ãèëàíè àìàçâà. Ãèëà ýëêúâåíà Îìàð âè÷èí âàòàíäà, ÊöIàð ðàéîí-


ÑåéëèáóÐ 12 äà õüàéè âàõòóíàë õêâåçâà çóí. Ðàéîíäà àìàéëà àäà ÊöIàðèí êóëüòóðàäèí êIâàëèí àíñàìáëäàíè òàð ÿãúàçâàé. Àì êóëüòóðàäèí êIâàëèí êîëëåêòèâäèê ãàëàç ðàéîíäèí âà ãüàêI êúóíøè ðàéîíðèí õóüðåðèçíè êîíöåòàð ãóç ôèçâàé. Ãüèêüâàí ãüåâåñêàð àðòèñò õüàéèòIàíè àäàí ðèêIå êIåëíà, õàëèñ òàðèñò õüóíèí êúàñò àâàé. Ñàäðà êîíöåðò ãóç ôåéèëà Ìåãüàðàìäõóüðóüí ðàéîíäèí ÷Iåõèáóðó àäàç ÷ïèí ðàéîíäà àêúâàçíà êIâàëàõóí òåêëèôàéëà àì ðàçè õüàíàé. Àììà êIåëíà íîòàäèí ñàâàä ÷èðóí ðèêIåëàé ðàêúóðçàâà÷èð æåãüèëäè. Ãüà ñà âàõòóíäà êIâàëàõíè òàâóíà æåçâà÷èð. ÀêI Ìàíèÿð ëóãüóçâàéäè Ðàãüèìàò Ãüàæèåâà, òàð ÿçàâàéäè Îìàð Àþáîâ ÿ õüàéèëà Îìàðà ñà øóìóä éèñóç (Êîìïîçèòîðäèí àðõèâäàé) Ìåãüåðàìäõóüðóüí ðàéîíäà êIâàëàõíà, àõïà 1951 éèñóç Ìàõà÷êúàëàäèí ìóçó÷è- âàéáóð òèð. ×àç ñàäàç ñàä àêâàäàé âàõò òàõüàíà ëèùàäèç ãüàõüíà, ÷àíäà àâàé ñàä ëàãüàé ìóðàä- àáóð õúôåíàé. Ñèôòå òåëåôîíäàé òàíèø õüàéè äèâ àãàúêüíà. Ãüà ÷Iàâóçíè ãèëàíè ìóçûêàäèí Àëèðçà çóí êIâàëàõàë êüàáóëàé þêúóç Ìàõà÷êúàó÷èëèùðà, êîíöåðâàòîðèÿðà êIåëçàâàé êñàðè îð- ëàäà àâàé. "Ôàðèçà" ìàíèäèí òàðèõ çà âèíèäèõú êåñòðà, ìóûêàäèí ìåêòåáðà âà êóëüòóðàäèí ìà- êúåéä àâóðâàë ñà òIèìèë êüâàí êúåêúóüíàð àâàéñà ìàêàíðà êIâàëàõèí ñà àäåòäèç ýëêúâåíàâàé. äè õüàíâàé. Ìàõà÷êúàëàäà àâàé ñà ëåçãè ïðîÎìàðàíè ãüåëå êIåëäàé éèñàðèëàé îðêåñòððäà ôåññîðäèí Ôàðèçà òIâàð àëàé ðóøàë êüâå æåãüêIâàëàõíè èéèçâàé. Çóí Îìàðàõú ãàëàç òàíèø èë àøóêü æåçâà. Ñàä æåãüèë øàèð Àëèðçà Ñàèõüàéèäè ïóäêúàä ëàãüàé éèñ òèð ëàãüàíàé çà. äîâ, ìóêóüäèíè ñà êüåãüàë æåãüèë. Êüâåä ëàãüàéÀ ÷Iàâóç Îìàð êüâå ìàíèäèí çóí ëàãüàéòIà ñà øó- äàí òIâàð çàç êüàç êIàíçàâà÷ (àäàç âè÷èí ñåáåá ìóä ìàíèäèí àâòîð òèð. Ãüåëå 1959 ëàãüàé éèñóç àâà) Àëàé ÷Iàâóç àáóð êüâåäíè ðàãüìåòäà àâà. çè ðèêI àëàé ìàíèäàð Äóüðóüÿ Ðàãüèìîâàäè áà- Àáóðóç ðàãüìåò õüóðàé. Êüâåäíè àëàêüóíàð àâàé êóäèí ðàäèîäàé çè "Âóí ÿ ÷àí äèäå", "Àõâàð", æåãüèëàð òèð. Ýõü, êüâå æåãèëäèç ñà ðóø êIàí "ëåçãè ðóø", "×Ióëàâ âèëåð çàç æåäà" ìàíèÿð æåçâà. è ðóøàë àøóêü õüàíâàéáóð âà ðóøàí ëóãüóíè çàõú ñà ãúâå÷Iè äàìàõíè êóòóíâàé âàõò ìóêüâà-êüèëèÿð âèðè Àõöåãü ðàéîíäàé ÿ. Ýâåë äåâèðàð òèðòIà æåãüèëðè äóýëäèç ýâåð ãóäàé òèð. è ìàíèÿð çà çè ÷Iàëàðèç êõüåíâàéáóð òèð. Çàç òèð, àáóð äóýëðèç êüâàí àêúàòíà÷. Àëèðçàäè âèëàï ãçàô êàíè õüàéè ìàñà øàèðèí ÷Iàëàðèçíè ÷èí ìàíèäèí òIâàð äåãèøàðäàéâàë õüàíà. Âó÷èç ãàãü-ãàãü ìóçûêà êõüèäà çà. Âè÷èí ÷Iàëàðèç çà ëàãüàéòIà, ðóø ýâåë êIàí õüàéè êàñäèç êüèñìåò ñàä ëàãüàé ìóçûêà êõüåé øàèð Øàãüýìèð Ìóðà- õüàíà. ÀêI õüàéèëà øàèðäè ÔÀÐèÇÀÄèÍ ÷êàäàë äîâ ÿ. Êüâåä ëàãüàéäè, ëàï ÷Iåõè àëàêüóíàð, ÔÀÒèÌÀ òIâàð ýõöèãíà. Ãüåëáåòäà, à òIâàð äåàãàëêüóíàð àâàé, æåãüèëçàìàç ðàãüìåòäèç ôåéè, ãèø àâóíèõú çóííè óðòàõ õüàíâàé. Çóí ìóçûêàøàèð Àëèðçà Ñàèäîâ õüàíà. Àäàí "ßðàá çè ÿð äèí ïåðåäà÷àéðèí ðåäàêòîð òèð. Çàçíè ìåõúåâóæ æåäàòIà", "Ýìèíàí ãüàðàé", "Ñèíîðèíà" ìà- ðèç ãüàçóð õüàíâàé æåãüèëäèí õàòóð àìóêüíà íèéðèí ÷Iàëàðèçíè ìóçûêàÿð çà êõüåíàé. Âèíè- êIàíçàâà÷èð. À êüâå æåãüèëäèí àðàäà äóñòâàë äèõú òIâàðàð êóüð ÷Iàëàðèç çà ìóçûêàÿð êõüåíà ìàäíè ìÿãüêåì õüàíà êIàíçàâàé. ÃüàêI õüóííè õåéëèí âàõò àëàòàéäèëàé ãóüãúóüíèç æåãüèë øà- àâóíàé. èðäè "Ôàðèçà" òIâàð àëàç âèíåë êúàë àëàé ìàÃúóüð÷åõúàíäèí ÿë ãàëóêüàé æåéðàí õüèç, íèäèí ÷Iàëàð êõüèçâà. Àäàç è ÷Iàëàðèç Îìàðà Âó÷èç çàêàé êàòçàâà âóí Ôàðèçà? ìóçûêà êõüåíà êàíçàâàé. Ýâåë êóüðåëäè çóííè Ãüè ïàòà çóí õòàéòIàíè ýëêúâåíà, Àëèðçà òàíèø õüóíèêàé êõüèäà çà, àõïà ìàíèäàë Êúâåç çè ðèêIå ãüàòçàâà âóí Ôàðèçà. õêâåäà. Àëèðçàäèõú ãàëàç çóí 1959 ëàãüàé éèñóç Ìåðäåêàíäà ñàíàòîðèÿäà àâàéëà òåëåôîíäàé èíà õüàéè ñà ÷åòèíâàëíè àâà÷. Ôàðèçà õêóäíà òàíèø õüàéèäè òèð. Àì áàêóäèç àòàéëà àäàí ÷êàäàë Ôàòèìà êõüåíà. Ãüà èäàëäè êüâå òIâàðöIåëäè ÷èäàé çóí àäà òåëåôîíäàé æàãúóðïàä íè ñåêèí õüàíà. Àíæàõ ìàíèäèç Ôàòèìà òIâàð íà çàõú ãàëàç ðàõàíàé. Àëèðçàíè Ãüàæèåâ Ðàñèì àëàé ëåç ãè ðóøàðèêàé ñà øóìóä ìóüøòåðè àêúñàíàë ñà ãüè ÿòIàíè æåãèëðèí ìàðåêàòäèç àòàí-


Ñåéëèáóð àò­íà.­Ôà­òè­ìàé­ðè­ìà­íè­èäà­çàç,­àäà­çàç­êõüåé­äè ÿ,­-­ëóãü­óç­äà­ìà­õàð­çà­âàé. Îìàð­Àþ­áî­âà­Àëèð­çà­Ñà­è­äî­âàí­÷Iàëà­ðèç­"Ôà­òè­ìà"­ìà­íè­êõüå­íà­õåé­ëèí­éè­ñàð­àëàò­íà­âàòIà­íè, à­ìà­íè­êúå­íè­ÿá­àêàë­äàé­áó­ðóí­àðà­äà­ìàøãü­óð­ÿ. Îìà­ðàõú­ ãà­ëàç­ ñàä­ õüèç­ à­ ÷Iàâóç­ æåãü­èë­ øà­èð Àëèð­çà­äèí­ ­ ÷Iàëà­ðèç­ ­ ðàãü­ìåò­ëó­ Ãüà­ñà­íà­ãúà Ìóð­ñà­ëî­âà­ "Äàãú­ó­ñ­òàí",­ "Íàç­ ãó­ìèð",­ Çåé­íàë Ãüà­æè­å­âà­"Àã­ðà­íîì­ðóø",­­"Ìà­ÿê­Ñà­è­ìàò"­ìà­íè­ÿð,­çà­"Ñè­íü­î­ðè­íà"­ìà­íè­­êõüå­íàé. Ãè­ëà­ çà­ êâåç­ êîì­ïî­çè­òîð­äè­íè­ øà­èð­äè­ ñà­íàë ìà­íè­ÿð­êõüèí­êàé­êóü­ðåë­äè­ñóüãü­áåò­äà.­ -­ Øà­èð­äè­ êõüåí­âàé­ ìà­íè­äèí­ ÷Iàëàð­ êîì­ïî­çè­òîð­äèç­ êúà­ëóð­çà­âà,­ àäàç­ ­ ÷Iàëàð­ êIàí­ õüàé­èòIà ìó­çû­êà­ êõüå­íà­ ðå­äàê­öè­ÿ­äèç­ ­ àãú­àêü­àð­çà­âà.­ ðå­äàê­öèÿ­­ðà­çè­­õüàé­èòIà­ìà­íè­õóä­ñî­âåò­äàë­ýöèã­çà­âà,­ õóä­ñî­âåò­äè­ êüà­áó­ëàé­ëà­ àâ­òîð­ðèç­ ãî­íî­ðàð ãóç­âà.­ -Øà­èð­äè­ ìà­íè­äèí­ òåêñò­ ðå­äàê­öè­ÿ­äèç­ ãúèç­âà, ðå­äàê­öè­ÿ­äè­ ÷ïèç­ ëà­çèì­ àêóð­ êîì­ïî­çè­òîð­äèâ òåêñò­ãà­íà­ìà­íè­êõüèç­òàç­âà.­è­êüâåä­ëàãü­àé­âà­ðè­àò­çàç­êàí­äàé­äè­òèð.­ðå­äàê­öè­ÿ­äè­âè­÷è­­ìà­íè êüà­áó­ëó­íèí­ êúàéãúó­ ÷Ióã­âàç­âàé.­ è­ êúàé­äà­ÿð­ ñà êúàä­éèñ­èäà­ëàé­âè­ëèê,­çà­êIâàä­ëàõ­çà­âàé­äå­âèð­äà­àâàé­äè­òèð.­Ãè­ëà­õóä­ñî­âå­òàð,­ãî­íî­ðàð­ãó­íàð àìàé­äè­ òóø.­ ðà­äèî­äà­ ìó­çû­êà­äèç­ òà­ìàø­äàé,­ ÿá àêàë­äàé­ ðå­äàê­òî­ðàð­íè­ àìà÷.­ Ãüàð­ ñà­ ìà­íè òóüêIóü­ðàé­äè­âè÷­ êîì­ïî­çè­òîð­ ÿ­ ëóãü­óç­ ­ìàé­äàí­äèç­­ýêú­å÷Içà­âà.­Ìàä­àäàõú­ÿá­­àêàë­äàé,­ñà­ìåñ­ëÿò­êúà­ëóð­äàé,­èé­èç­âàé­÷Ióðó­÷êà­äóü­çàð­õúèÿ,­ëóãü­ó­äàé­áåí­äå­æàãú­ó­ðèç­êIàí­õüàé­èòIàíè­æàãú­ó­ðèç­æåç­ìà÷. èãðàìè­äó­ñ­òàð,­÷è­ðà­äèî­äèí­õàëêü­äèí­ìó­çû­êà­äèí­ àëà­ò­ðèí­ îð­êåñòð­äà­ êIâà­ëàõ­çà­âàé­ ìó­çû­êàí­ò­ðèí­ ñà­êè­ ÷Iåõè­ ïàé­ ëåç­ãè­ÿð­ òèð.­ Àá­ðó­êàé­ Îìà­ðàõú­ãà­ëàç­ñà­íàë­àöóêü­íà­òà­ðàð­ÿãú­àç­âàé­ñà­­øó­ìóä­ êà­ñ­äèí,­ ðàãü­ìåò­ õü­àéè­ êüåïIèð­âè­ áè­íå­òîâ ðà­ìà­çà­íàí,­ êüà­ñóì­õóü­ðóüíâè­ ­ Ìåãü­à­ìå­äîâ­ Âèð­çàí­òàí,­àõ­öåãü­âè­Êå­ðè­ìîâ­Êå­ðè­ìàí,­àëàé­âà­òóí­äà­íè­ êIâà­ëàõ­çà­âàé­ ôè­ëè­âè­ ­ Êå­áå­ðîâ­ Ïà­òè­øàãü­àí,­ êà­ìàí­÷à­ ÿäàé­ óñòIàð­ ­ ðàãü­ìåò­ õü­àéè­ Íå­÷à­åâ Àï­ìà­ñàí­­òIâà­ðàð­êüàç­êIàí­çà­âà­çàç.­Õêå­ò­ðèê­êâàé õüòèí­ ìàøãü­óð­ çóüðíå­÷è,­ âè÷­ àõ­öåãü­âè­ ðàãü­ìåò õü­àéè­ Àáó­áà­êà­ðîâ­ óðóæ,­ èñÿò­äà­íè­ îð­êåñòð­äà êIâà­ëàõ­çà­âàé,­ÿë­òó­íà­ÿãú­à­äàé­(íå­ôå­ñ­äèí)­­ìó­çû­êà­äèí­ àëà­òàð­íè­ òóüêIóüðäàé­ ÷Iåõè­ óñòIàð­ ðó­ñ­òà­ìîâ­ ðó­ñ­òàì­ ãüà­ Àþ­áîâ­ Îìàð­ õüèç­ îð­êåñòð­äèí äà­ÿõ­ àð­õüàé­è­äè­ÿ.­Ìó­çû­êà­äè­êàé,­ìà­íèé­ðè­êàé­ðà­õà­äàé­ëà­ çà­ ãüà­ìè­øà­ àáó­ðóí­ òIâà­ðàð­ êüà­äà.­ Çóí ðà­äèî­äèç­ êIâàë­à­õàë­ àòàé­ 1960­ ëàãü­àé­ éè­ñóç Îìàð­Àþ­áî­­âàç­Äàãú­ó­ñ­òàí­äèí­ëàé­èõ­àð­òèñò,­1967 ëàãü­àé­éè­ñóç­ëàãü­àéòIà,­õàëêü­äèí­àð­òèñò­ëàãü­àé òIâà­ðà­ðèç­ëàé­èõ­õüà­íà.­Îìà­ðà­âè­÷åë­èõü­òèí­÷Iåõè êüâå­ òIàð­ àëàé­äè­ ðèêIåëàé­ ðàêú­óð­çà­âà­÷èð.­ Àäà ãüà­òIâà­ðà­ðèç­ëàé­èõ­àâàé­êIàëàõ­íè­èé­èç­âàé. Ãè­ëà­çóí­íè­Ñà­è­äîâ­Àëèð­çà,­Ãüà­æèêú­ó­ëè­åâ­áó­-

13 áà,­Ñà­ëè­ìîâ­áàé­ðàì,­Ãüà­æè­åâ­Ìå­æèä,­Øè­õ­âåð­äè­åâ­Ìó­ðàä­õàí,­ßðà­ëè­åâ­ßêü­óá­âà­ìà­ñà­êóë­òó­ðà­äèí­ðåêüå­àâàé­êñàð­ìóêü­âàë-ìóêü­âàë­àê­âàç­âàé. Êõüè­í­ðè­êàé,­ êõüèç­âàé­áó­ðó­êàé­ ñóüãü­áå­òàð­çà­âàé. èíãüå­éèêú­à­ðè­êàé­ñà­þêú­óç­Àëèð­çà­Ñà­è­äî­âà­­ðå­äàê­öè­ÿ­äèç­ "áåñ­ âó­÷èç"­ êüèë­ ãàí­âàé­ ìà­íè­äèí­÷Iàëàð­ãúà­íà.­è­÷Iàëàð­Øàãü­ý­ìèð­ìó­à­ëëèì­äèç,­ ðå­äà­öè­ÿ­äèí­ êüè­ëèí­ ðåäêòîð­ Ãüà­æèêú­ó­ëè­åâ áó­áà­äèç,­Ãüà­æè­åâ­Ìå­æè­äàç,­çàç­ïà­ðà­êIå­íè­õüà­íà.­ ×àç­ è­ ìà­íè­äèí­ ÷Iàëà­ðèç­íè­ Îìà­ðà­ ìó­çû­êà êõüå­íà­êIàí­õüà­íà.­ÃüèêI­ëó­ãóüð­êüâàí­òèð,­ñà­âàõò àëà­òàé­ëà,­êüåãü­àë­äè­è­÷Iàëà­ðèç­íè­ëàï­õúñàí­ìó­çû­êà­êõüå­íà­ãâàç­àòà­íà.­×íà­­ìà­íè­äèõú­ÿá­àêà­ëà­íà­Îìà­ðàç­àôå­ðèí­ëàãü­à­íàé.­ èíãüå,­ "áåñ­ âó­÷èç"­ ìà­íè­äèí­ ñèô­òå­ áåíä­íèõú ãà­ëàç­íè­çà­êóüí­òà­íè­øàð­çà­âà. Ëóãü­ó­äà­õüè,­øå­êåð­äè­ëàé. ÐèêIèç­êIàíè­ÿð­øè­ðèí­ÿ. Ãúå­òå­ðè­ëàé,­ñåãü­åð­äè­ëàé, Àäàí­ãóüð÷åã­òIâàð­øè­ðèí­ÿ. Áåñ­âó­÷èç­âè­âè­ëå­ðè­êúå, Çè­ýêóü­ðèêI­ñå­ðèí­çà­âà? Âè­êIâà­÷å­ðèí­ãå­ëå­ðè­êúå, Çè­äà­ðè­õ­âàë­ñå­êèí­çà­âà÷? Ýãåð­ êóü­íå­ ìà­íè­äèí­ ÷Iàëà­ðèõú­íè­ ìó­çû­êà­äèõú ñà­íàë­ ÿá­ àêàë­íàéòIà­ êâåç­ Îìà­ðàí­ àëà­ìàò­äè­êàé, ÿíè­ õúñàí­ êõüèí­êàé­ õà­áàð­ æå­äàé.­ Ìàêü­àì­äè­íè­÷Iàëà­ðè­àêü­âàí­õúñàí­êüóí­âà­õüè,­íà­ëóãü­ó­äè ìåõú­åð­íà­àáóð­ñàä-ñà­äàç­íå­êÿãü­íà­âàé­äè­ÿ. Àçèç­äó­ñ­òàð,­êâåç­çà­äà­ìà­õàð­çà­âàé­õüèç­òàõü­ó­ðàé.­ðå­äàê­öè­ÿ­äèç­àòàé­ìà­íèé­ðèí­÷Iàëàð­êîë­ëåê­òèâ­äà­àâàé­áó­ðó­êàé­ýâåë­íè­êIåëàéòIàíè­çàâ­àãú­àêü­àð­çà­âàé­äè­ òèð.­ Âó­÷èç­ ëàãü­àéòIà,­ çè­ êIâà­ëàõ ìó­çû­êà­äèí­ ôîíä­ õúñàí­ ýñå­ðàë­äè­ àöIóðóí­ òèð. Êüâåä­ ëàãü­àé­äè,­ ðå­äàê­öè­ÿ­äèç­ ìà­íèé­ðèí­ ÷Iàëàð ðàêú­óð­çà­âàé­êñà­ðèí­ãçàô­áó­ðóç­ìó­çû­êà­ÿð­êõüèç­âàé­àâ­òî­ðàð­÷è­äà­÷èð.­Àáóð­÷àõú­ñà­àêü­âàí­ïà­ðà­íè­àâà­÷èð.­ÀêI­õüàé­è­ëà­ãçàô­áó­ðóç,­÷ïèí­÷Iàëà­ðèç ìó­çû­êà­ÿð­çà­êõüå­íà­êàí­çà­âàé.­ðàãü­ìåò­õü­àéè­øà­èð­Ãà­ðàãú­âè­Àáóë­Ìó­òà­ëè­áîâ­çè­ðèêI­àëàé­øà­èð­ðè­êàé­ñàä­òèð.­Àð­ìè­ÿ­äàé­õòà­íà­çà­ñà­éè­ñóç­Äåð­áåíò­äèí­ïå­äó­÷è­ëè­ùà­äà­êIåë­õúà­ó­âó­íà­êIàí­çà­âàé. Çóí­ ëàãü­àéòIà­ ëåç­ãè­ ÷Iàëàí­ ÷êà­äàë­ Àçåð­áàé­æàí­÷Iàë­÷èð­äàé­ñåê­òîð­äèç­ôèç­âàé.­èäà­êàé­­õà­áàð­õüàéè­Àá­äóë­ìó­àë­ëèì­äè­çàç­ýâåð­ãà­íà­"×àí áà­ëà,­âóí­æó­âàí­äè­äå­äèí­÷Iàë­÷èð­çà­âàé­ñåê­òîð­äèç­âà÷.­Àçåð­áàé­æà­í­äèç­÷ïèí­øà­è­ðàð­àâàé­äè­ÿ. Æóâ­ ëåç­ãè­ ÷Iàëàë­ õúñàí­ êõüèç­ àëàõúà",­ ëàãü­à­íà äóüç­ ðåêüå­ õòó­íàé.­ Âè­÷èç­ çè­ áó­áà­íè­ õúñàí­ ÷è­äàé­äà­êàé­ ­ ñóüãü­áåò­íàé.­ ÃüàêI­ ÿòIàíè­ òIàëà­áóí àâàç­àòàé­"Êüâàð­÷àãú­ðèí­äå­ðå"­ìà­íè­äèí­­÷Iàëàð­íè­çà­Îìà­ðàâ­ãà­íà­ìó­çû­êà­êõüèí­òIàëàá­íàé.­èäàí êüâåä­ëàãü­àé­ñå­áåá­íè­Îìà­ðà­êàãü­óë­âàë­èé­èç­âàé, àäà­ëàï­ÿâàø­äèç­êIâà­ëàõ­äàé.­ÀêI­õüàé­è­ëà­çàç­àäà


14 ìóêüâàë-ìóêüâàë õúñàí ìàíèÿð êõüåíà êàíçàâàé. Áåëêå è ñåáåáðèê àì çè ÷êàäèí êàñ õüóííè êâàéòIà? Ìóìêèí ÿ ãüàêIíè õüóí. Âàç äàêIàðäàé ðàãú õúóðåçâà, ÐèêIÿéíè ÷Iàëàð. Íà ãàìóíàë ýêIÿéçàâà, Óüçóüìäèí êóëàð. Öóüêâåð õðàçâàé, Ìèãðàãúæóâàí, ðóø. Âèëåð ðãàçâàé, Çè ðàãú, æàâàí ðóø. Âó÷èç âèðè ìàíèéðèí ÷Iàëàð Îìàðàâ âóãóçâàé? -ëàãüàíà ñóàë ãóäàé êàñ õüàíàéòIà çà àäàç: Ñàä ëàãüàéäè ÷àõú ìóçûêàÿð êõüèçâàé àâòîðàð òIèìèë àâàé, êüâåä ëàãàüéäè àâàéáóðíè øåãüåðäèëàé ÿðãúàë æåçâàé òèð. Ìåñåëà, Ãüàñàíàãúà Ìóðñàëîâ Àõöåãüà, Ôåòãüóëëà Ðàãüèìõàíîâ ÊöIàðà, Êåðèìõàí Áàáàåâíè Õàëèë Õàëèëîâ Ìåãàðàìäõóüóðüóí ðàéîíäà àâàé. Ìàõà÷êúàëàäà àâàéáóð Ñåéôóëëàãü Êåðèìîâ, Çåéíàë Ãüàæèåâíè Îìàð Àþáîâ òèð. Êîìïîçèòîð Ìåãüàìåä Ãüóüñåéíîâàç ìàíèéðèí ÷Iàëàð ãåðåê õüàéèëà àäà âè÷è êúàéãúó àêâàäàé, çà ëàãüàéòIà æóâàí ÷Iàëàðèç êõüèçâéäè òèð. ÀêI õüàéèëà çè äóñò ðàãüìåòõüàéè Øèõíåñèð Êúàôëàíîâà çà ìóçûêà êõüèí ïàòàë çàë ðåêüå òóð "Ìèãðàãúæóâàí ðóø" ìàíèäèí ÷Iàëàðíè õîðäèç ìàíè êõüèí ïàòàë Îìàðàâ ãàíàé. À ìàíèäèõú ÿá àêàëàéëà ãàì õðàçâàé Ìèãðàãúæóâàí ðóøàí òóïIàð àêâàäà. Ñà ñåôåðäà “Ëåçãè ãàçåò”äèç àêúàòàé çè øèèððèí àðàäà "Çóüðíåäèí âàí" øèèðíè ãüàòíàâàé: ßá ãóç êIàíäà êåìåí÷èäèç òàðäèçíè, Ñêðèïêàäèí âàííè ãóüçåë àêúàòäà. Âó÷ ÿòIàíè çóüðíåäèí âàí õüàéèëà Àáóð âèðè çè ðèêIåëàé àëàòäà. Êúóøà çóüðíåä âàí õüàéèëà ÿïàðèç, ÀêI æåäà çàç çóí ìåõúåðèê êâàé õüòèí. Âèëåðèêàé êàðàãúäà çè ìåæëèñàð, Ëåçãè ðóøàð, Çóüãüðå ãúåòðåí ïàé õüòèí. Êüàêüàí Øàãüäàãú àêâàäà çàç çóüðíåäàé, Ñàìóðäèí öèí ñåñ àêúàëòäà ðèêIåë çè. Àêâàäà çàç áàëóãú÷èÿð, ëóüòêåÿð, Õèÿëàðíè ôèäà äåðèí ãüóüëåë çè. ÃüàêI ÿ, äóñòàð, çóüðíå ãçàô õóø ÿ çàç, Êüàêüàí Êàâêàç àêâàäà çàç çóüðíåäàé. Äàãúäèí êóêIâàë çóüðíå ÿãúèç õüàéèòIà, Ãàëàòäà÷ çóí ýêúå÷Iäàéëà ãóüíåäàé. Èíãüå, ñàäðà çàç ãàçåò ãúèëåâàç çóí ãàëàé ïà-

ÑåéËÈÁóÐ òàõú Îìàð êúâåç àêóíà. Ñàëàì-êàëàìäèëàé ãóüãúóüíèç: -Øèèðäèç ìóçûêà çà êõüåéòIà æåäà÷íè? Âè÷íè õîðäèç. -Õîðäèç êõüåéòIà æåäà, Îìàð ñòõà. Èñÿòäàìàç ïàðà êüâàí ñàãúðàé, ëóãóüçâà çà âàç. Ãèëàìàç õúñàí ìàíè æåäàéäè êüàòIèçâà çà. Âó÷èç ëàãüàéòIà, âóíà âàç êIàí òóøèð ÷Iàëàðèç ìóçûêà êõüèí òèéèäàéäè çàç ÷èäà. Âèíèäèõú ÷è àðàäà õüàéè ðàõóíðèëàé ãóüãúóüíèç Îìàð Àþáîâà çè "Çóüðíåäèí ñåñ" ÷Iàëàðèç, Äàãúóñòàíäèí ðàäèîäèíè òåëåâèäèÿäèí õîðäè ëóãüóçâàé ìàíè êõüåíà. "Çóüðíåäèí ñåñ" ìàíè Äàãúóñòàíäèí õàëêüäèí àðòèñò Äóüðóüÿ Ðàãüèìîâàäèíè êüèëäè ëóãüóçâà. Äàãúóñòàíäèí õàëêüäèí àðòèñò Îìàð Àþáîâà îð êåñòð äèí êîíöåðòìåéñòð õüèç àð-

Êîìïîçèòîð Îìàð Àþáîâ òèñòðèâ ãâàé ìóçûêàäèí âèðè àëàòàð êóüêäèê êâàç ïàéãàðäèç õóüí ïàòàëäè âè÷íè ãüàìèøà ïàéãàð õüàíà êàíçàâàé. ÒàõüàéòIà îðêåñòðäè ÇÈË äóüç êüàç òåæåäàé çóüðíå÷èäè õüèç ÷Ióðó ïàòàõú ÿëäàé. Îðêåñòð ïàéãàðäèê êâàç õóüç àäàëàé àëàêüçàâàé. Àäëàéíè ãúåéðè àì õàëêüäèí êóüãüíå àâàçàð õîðäèç âà îðêåñòðäèç òóüêIóüð õúèéèäàé õúñàí óñòàäíè òèð. Èäàç ìèñàë ÿç çàâàé "×àí êüàêüàí äàãúëàð", "Øèðèí-øèðèí", "Êóáà êúåíôåòàð" âà ìàñà àâàçàðèí òIâàðàð êüàç æåäà. Îìàð Àþáîâà "Êóáà êúåíôåòàð" ìàíè îðêåñòðäèçíè õîðäèç òóüêIóüð õúóâóíà ëåíòèíèç êúà÷óð þãú ëàï õúñàíäèç ðèêIåë àëàìà çè. Ìàõà÷êúàëà ÷èäàéáóðóí ðèêIåë õòóí ïàòàë ÷è ðàäèîêîìèòåò òåëåâûøêàäèëàé ñàä ëàãüàé Ìàõà÷êúàëà ãàëàé ïàòà àâàé, -ëóãüóç êIàíçàâà çàç. ×óí êIâàëàõ àâà÷èðëà ãüà ðàäèîäèí ãüàÿòäà, áàãúäà æåäàé. Ñàäðà ãüà áàãúäà àöóêüíà ïàïðóñ ÷Ióãâàçâàé ÷Iàâóç Îìàð àòàíà àêúàòíà. -Àñåô ñòõà, òàäè ñà êIâàëàõ ãüàëòíàâà âàë. Ëàï òàäè ìàæàë ÿ, êúàðàíäàøíè ñà ÷àð ãàíà çè ãúèëå: "×àí çåìëÿê, ñà ñÿòäèëàé õîðäè ëóãüóçâàé õàëêüäèí "Êúóáà êúåíôåòàð" ìàíè ëåíòèíèç


Ñåéëèáóð êúà÷óäàéâàë ÿ. Êúå çè õèÿëäèç õàëêüäèí ÷Iàëàðèõú êüóä öIàð ïðèïåâ êõòóí àòàíâà. Àì èêüâàí ôàä âàëàé ãúåéðè êõüèç àëàêüäàé ãüè÷ ìàñà ñà êàñíè àâàéä òóø. À êüóä öIàð êõüèí òIàëàáäà çà âàâàé”. -Õüóðàé çåìëÿê. Âóíà äóüç êIâàëàõçàâà. Ìàíèäèí àâàç ðèêIåë õêâàø, êóä öIàð çàëàé àëàêüäàéâàë êõüèäà çà. "Äàãú­äà­âàé­ìà­ðàë­ÿ­âóí, ßð­ðèêIèí­õè­ÿë­ÿ­âóí, Àøêú­è­äèâ­àöIàíà­âàé, Ìà­íè­äèí­ñà­÷Iàë­ÿ­âóí. Âèíèäèõú êâàé êüóä öIàð êõòóðëà, ìàíè ÿá àêàëçàéáóðóçíè ãçàô õóø õüàíàé. Ìàíèäèõú àõüòèí ïðèïåâ êõòóð Îìàðàëàé çóííè ãçàô ðàçè õüàíàé. Àììà ãçàôáóð ÷íà à ïðèïåâ òàäè ãüàëäà êõòóðäè ÿ, ëàãüàéëà ÷Iàëàõú æåçâà÷èð. Êóüí õüàéèòIàíè ÷Iàëàõú õüóõü èãðàìè “Àëàì”äèí êIåëäàéáóð.

15 Àãúà ëàêàðâè Àáóñàëàòàí õâà, Äàãúóñòàíäèí õàëêüäèí àðòèñò Îìàð Àþáîâàí àâàçàð èíñàíðèí ðèêIåðèç õóø, ÿðãúè óüìóüð æåäàéáóð òèðäàë çóí ÷Iàëàõú ÿ. Ãüà âè÷è ëàãüàéâàë, ÷àç "Ïàëàñàéðèí àâàçàð" òóíâàé Îìàð Àþáîâ 2005-éèñóç Ìàõà÷êúàëàäà ðàãüìåòäèç ôåíà. Ìóüæóüä ÿøäà àâàéëà äèäå Íóðæàãàüàí êüåíà õåíäåäàäèí ãúèëå ãüàòàé àäàç ïàáíè ðàãüìåòäèç ôåéèäèëàé êüóëóõú, êüóüçóü êüèëÿé êèëèãàéäè, àäàí âàõ áåäèðæàãüàíàí ðóø, Òàèáàò õüàíà. Îìàðàç ãçàô àçèÿòàð àêóðäè ÿ. Àáðóêàé çàç çè ìàúàëàäà êõüèç êIàíçàâà÷. ðàãüìåò õüóðàé âè÷èç.

Àñåô ÌÅÃÜÌÀÍ, Êîìïîçèòîð, Äàãúóñòàíäèí õàëêüäèí­àðòèñò­

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ÄÈÊÚÅÒ! ÄÈÊÚÅÒ! ÄÈÊÚÅÒ! Èã­ðà­ìè­ëèòåðàòóðàäàë­âà­òóüêIóü­ðó­í­ðàë­ðèêI­àëàé­áóð! "Àëàì" ëåçãè êóëòóðàäèí æóðíàëäèí êúåíå

"ÌÀÐÂÀÐ" òIâàð àëàé ëåçãè ëèòåðàòóðàäèí êIâàòIàë êàðäèê àêàòíàâà. ÊIâàò Iàë­ â àö­ð à­ ñà ­ä ­ð à­ (ãüàð­ â àö­ð àí­ ñèô­ò å ãü­à í­ êèø­ä èí­þêú­ó ç­ñÿòäèí­14­00­-àç)­ðå­ä àê­ö è­ÿ ­ä à­êüè­ë å­ôè­ä à. Ëè òå ðà ò óð àä à ë­ ð èêI­ à ëà éá ó ðó âà é­ à ò àé òIà ­ æ å äà .

ÒIàëà­á ó­í àð­ïà­ò àë­òå­ë å­ô î­í àð:­(012)­510-76-09;­(055)­838-70-44. "Àëàì"- äèí ðåäàêöèÿ


16

Ì

ÉÀÄÄÀØ

ÑÀËÅÙ ßÔßÍÄÈ

ÿ­íèì­ àòàì­ áè­çÿ­ ùÿ­ìè­øÿ­ èá­ðÿ­òà­ìèç­ ùå­êàé­ÿ­ëÿð­ äà­íû­øàð­äû.­ έ ùå­êàé­ÿ­ëÿ­ðèí­ ÿê­ñÿ­ðèéé­ÿ­òèí­äÿ Ìîë­ëà­Ñà­ëå­ùèí­èãòèáàñëàðûíà­ðàñò­ýÿë­ìÿê­îëàð.­Áó­àäû­åøèò­ìÿéÿ­î­ãÿ­äÿð­àäÿò­åò­ìèø­äèì­êè,­ãåé­ðè-èðà­äè­ìÿí­äÿ­åëÿ­áèð­òÿ­ñÿââöð­éà­ðàí­äû­êè,­î,­ìöãÿä­äÿñ­ëÿð­äÿí­äèð.­Ñî­íðà­ëàð­áó­àäà­ìûí­êèì­ëèé­è­íè­áè­ëÿí­äÿ,­åëÿ­õîø­áèð­ùèññ­è÷è­ìÿ­ùà­êèì­îë­äó­êè,­áó­ýöí­äÿ­î­ùèññ­ìÿ­íè­òÿðê­åò­ìèð­äå­ñÿì,­èíà­íûí.­Áöòöí­ùÿé­à­òûì­áîéó­îí­äàí­äà­ùà­ëÿé­à­ãÿò­ëè,­ãÿ­òèéé­ÿí­òÿ­ðÿääöä­ùèññ­åò­ìÿ­äÿí­ãàð­øû­ñûí­äà­ùþð­ìÿò­ëÿ­ÿé­è­ëÿ­áè­ëÿú­ÿé­èì­âÿ­øÿõ­ñèéé­ÿ­òè­íè­ùÿð­çà­ìàí­óúà­òó­òàú­àü­ûì­áèð­àä­áèë­ìè­ðÿì. Ìÿ­ñóì­óøàã­ëûü­ûì­äà­“ìöãÿä­äÿñ”­ùå­ñàá­åò­äèé­èì­øÿõñ­åëÿ­ìöãÿä­äÿñ­èäè.­Îäóð­êè,­­ùàã­ãûí­äà îëàí­áöòöí­ùÿ­ãè­ãÿ­òè­îë­äóüó­êè­ìè­òîï­ëà­ìàüà­ãÿ­ðàð­ëûé­àì­âÿ­Ñè­çÿ­äÿ­î­óúà­âàð­ëûã­ùàã­ãûí­äà­äà­íû­øàú­àü­àì.­ ßâ­âÿë­äÿí­áà­ø­ëàéà­áèë­ìÿ­ðÿì.­Îäóð­êè,­ñîí­äàí­ÿâ­âÿ­ëÿ­ýåò­ìÿ­ëèé­ÿì.­Î,­1970-úè­èëÿ­ãÿ­äÿð­Ýþé­÷àé­ ãÿ­çà­ñûí­äà­ áþéöê­ áèð­ ìÿ­ñ­÷è­äèí­ àõóí­äó­ îëóá.­ Ùà­ðà­äàí­ áà­ø­ëà­äûü­û­íû­ áèë­ìÿ­äèé­èì­ áó­ ùÿé­àò Ýþé­÷àé­äà­áèò­äè.­Îíóí­áöòöí­àè­ëÿ­ñè,­ãî­ùóì­âÿ­äîü­ìà­ëà­ðû­íûí­ÿê­ñÿ­ðèéé­ÿ­òè­äÿ­åëÿ­îðà­äà­éà­øàé­ûð­ëàð.­Õîø­áÿõò­ëèê­äÿí­ìÿí­îíóí­îü­ëó­Ùöììÿò­ìöÿë­ëèì­ëÿ­òà­íûø­îëà­áèë­äèì­âÿ­øÿõ­ñÿí­îíóí­äè­ëèí­äÿí­åøèò­äèê­ëÿ­ðè­ìè­áèð-áèð­éàç­äûì.­Ëà­êèí,­ãÿ­ðè­áÿ­áèð­òÿ­ñàäöô­íÿ­òèú­ÿ­ñèí­äÿ­áó­àðàø­äûð­ìà­ëàð­äàé­àí­äû.­Áó­ìþâ­çóéà­îí­áåø­èë­äÿí­ñî­íðà­ãàé­ûò­äûì­âÿ­è÷è­ìè­àü­ðû­äàí­áèð­èò­êè­èëÿ­öçëÿø­äèì.­Áó­íà ýþ­ðÿ­þçöìö­ãû­íà­ìàã­äàí­éî­ðóë­ìóð­äóì.­Ìÿí­ÿí­éàõ­øû­áÿ­ëÿä­÷è­ìè-Ùöììÿò­ìöÿë­ëè­ìè­èòèð­ìèø­äèì. Èí­äè­áó­éîë­äà­òÿê­àä­äûì­ëàé­ûð­äûì. Ñÿ­ôÿ­ðîâ­Ñà­ëåù­Ñÿ­ôÿð­îü­ëó­1898-úè­èë­äÿ­Äàü­û­ñ­òàí­äà-­Àõ­òû­ðàé­î­íó­íóí­Ìà­çà­êÿí­äèí­äÿ­àíà­äàí­îë­ìóø­äóð.­Ìàë­äàð­ùÿé­à­òû­éà­øàé­àí­ëÿ­çý­è­ëÿð­àäÿ­òè­öçðÿ­éå­íÿ­äÿ­ãû­ø­ëà­ìàüà­àðà­íà­åíèð­ëÿð.­Îí­ëà­ðûí­éîë­ëà­ðû­þç­ëÿ­ðè­íÿ­äÿ­-ãàð­øû­ëà­ðûí­äà­êû­ñöðöëÿ­ðÿ­äÿ­áÿë­ëè­äèð.­Îí­ëà­ðà­áó­äà­áÿë­ëè­äèð­êè,­áó­äîü­ìà­éîë­ëàð­îí­ëà­ðû­ùÿ­ìè­øÿ Ìà­çàéà­ýÿ­òè­ðÿú­ÿê.­Áó­éî­ëóí­öñòöíäÿ­êè­áöòöí­äàé­à­íàú­àã­ëàð­îí­ëà­ðà­åëÿ­Ìà­çà­ãÿ­äÿð­äîü­ìà­äûð.­Îäóð êè,­ þç­ëÿ­ðè­íè­ ùå÷­ éåð­äÿ­ ãÿ­ðèá­ ùèññ­ åò­ìÿ­äÿí­ îí­ëà­ðûí éî­ëó­íó­ýþç­ëÿé­ÿí­äîü­ìà­ëà­ðû­íà­ãî­íàã­îëà-îëà­éîë­ëà­ðû­íà­äà­âàì­åäÿð­ëÿð.­Áó­ýöí­äÿ­Ãÿ­áÿ­ëÿ­äÿ,­Îü­óç­äà, Àü­äàø­äà,­ Èñ­ìàé­ûë­ëû­äà,­ õöëà­ñÿ,­ øè­ìàë­ áþ­ëý­ÿ­ëÿ­ðè­íèí éîë­ëà­ðûí­äà­ éöê­ ìà­øûí­ëà­ðûí­äà­ êþ÷­ëÿ­ðèí­ ùà­ðà­ñà­ ýåò­äèé­è­íÿ­÷îõ­òÿ­ñàäöô­åò­ìÿê­îëàð.­Ùà­ìû­áè­ëèð­áó­êþ÷­êè­-

ìèí­êþ÷öäöð,­îí­ëàð­ùà­ðà­ýå­äèð­ëÿð.­Áå­ëÿ­êþ÷­àðà­áà­ëà­ðûí­äàí­áè­ðèí­äÿ­àíà­ñû­Ñà­ëå­ùÿ­ëàé­ëà­÷à­ëà-÷à­ëà­Ôèë­ôèë­è­äÿí­ åíèá­ Àü­äà­øà­ äîü­ðó­ üå­äèð­äè.­ Èí­äè­ Òöðéàí­÷àé Äþâ­ëÿò­Ãî­ðóüó­áèë­äèé­è­ìèç­éåð­äÿ­Àüäèá­àä­ëà­íàí­ëÿ­çý­è­ëÿ­ðÿ­ìÿõ­ñóñ­ãû­ø­ëàã­ëà­ðû­âàð.­Ìàë­-ãà­ðà­­ñåíòé­àáð àé­ûí­äàí­ìàéà­ãÿ­äÿð­îðà­äà­ãû­ø­ëàé­ûð.­­Êþ­÷ÿ­ðè­îë­ìàé­àí­âÿ­õöñó­ñè­ëÿ­Ãÿ­áÿ­ëÿ,­Àü­äàø­âÿ­Ýþé­÷àé­ÿðà­çè­ñèí­äÿ­­éà­øàé­àí­éåð­ëè­ëÿ­çý­è­ëÿð­ëÿ­ãî­ùóì­ìöíà­ñè­áÿò­ëÿ­ðèí­äÿ­ îëàí­ Ñà­ëå­ùèí­ âà­ëè­äåéí­ëÿ­ðè­ îí­ëàð­ëà­ òåç-òåç ýþðöøöð,­ áà­çàð­ëûã­ åäèð­äè­ëÿð.­ Áÿ­çÿí­ èñÿ­ ùàí­ñû­ ïðî­áëåì­ëÿ­ñÿ­ áàü­ëû­ êÿíä­ëÿð­äÿí­ áè­ðèí­äÿ­ äà­ùà­ óçóí­ çà­ìàí­ ãàë­ìà­ëû­ îëóð­äó­ëàð.­ Áó­ ïðî­áëåì­ëÿð­äÿí­ áè­ðè­ äÿ ãà­äûí­ëàð­äûð.­ Áè­çèì­ òà­íû­äûü­û­ìûç­ áèð­ ÷îõ­ òà­íûí­ìûø àäàì­ëàð­ áå­ëÿ­ êþ÷­ëÿð­äÿ,­ éîë­ëàð­äà­ äöíéàéà­ ýÿ­ëèá.


ÉÀÄÄÀØ Îäóð êè, ÿñëèíäÿ Ñàëåù ÿôÿíäèíèí ÿñèë âÿòÿíèíèí ùàðà îëäóüóíó ìöÿééÿí åòìÿê ÷ÿòèíäèð. Ìàçàäàí òóòìóø, Ãÿáÿëÿíèí, Àüäàøûí âÿ Ýþé÷àéûí ëÿçýèëÿð éàøàéàí êÿíäëÿðèíäÿ ùàìûñû áó øÿõñè òàíûéûð âÿ äåéÿ áèëÿð êè, î, áèçèì êÿíääÿí èäè. Éóõàðûäà äåäèì êè, êþ÷ åäÿí ìàçàëûëàð Ìàçàéà ãàéûäàúàüûíû äöøöíÿðÿê éîëà ÷ûõûðäû. Ýöíöí áèðèíäÿ ñÿðùÿäëÿð áàüëàíäû. Áó î çàìàí èäè êè, Ãÿáÿëÿäÿí éîëà ÷ûõàí êàðâàí Ýþé÷àéà ÷àòìûøäû. Îíëàðà äà äàéàíìàã ÿìðè âåðèëäè. Áó ñÿáÿáäÿí Ýþé÷àéûí ÿùàëèñèíèí ñÿêñÿí ôàèçè ãÿáÿëÿëèëÿðäèð. Îäóð êè, Ñàëåù ßôÿíäè Ýþé÷àéäà éàøàäû. Àòàñû äèíäàð àäàì èäè. Áóíà ýþðÿ äÿ Ñàëåù ýþçöíö à÷ûá àçàí ñÿñè åøèäèá, åâèíäÿ ÷îõëó êèòàá ýþðöá. Î äà äþðä éàøûíäàí åòèáàðÿí îõóìàüà áàøëàéûá. Ùöììÿò ìöÿëëèì äåéèðäè êè, àòàì îõóìàüà áàøëàéàíäà ÷îõ êþðïÿ èäè, äàèì ãîëóíóí áèðèíÿ äèðñÿêëÿíäèéè ö÷öí ñàü ãîëó çÿäÿ àëìûøäû. Ãàçìàäà òîðïàã åâäÿ éàøàìàã âÿ éåðÿ äèðñÿêëÿíìÿêäÿí íÿìèøëèê ÷ÿêÿí ãîëóíó ñîíðàëàð õèëàñ åòìÿê ìöìêöí îëìàäû. Àììà, áó îíóí îõóìàüà îëàí ñåâýèñèíè àçàëòìûðäû. Áèòìÿéÿí áèð èñòÿêëÿ äàèì îõóìàüà úàí àòûð, äàùà ÷îõ áèëìÿê, áèëäèêëÿðèíè ìöêêÿììÿëëÿøäèðìÿê èñòÿéèðäè. Àðòûã éåíèéåòìÿ ÷àüëàðûíäà î, ÿðÿá-ôàðñ äèëëÿðèíèí ìöêÿììÿë áèëèúèñè, êàìèë áèð äèíäàð èäè. Ãóðàíû ñÿëèñ áèð äèëëÿ îõóéóð, òÿðúöìÿ åäèðäè. Áöòöí äèíè àäÿò-ÿíÿíÿëÿðè âÿ àéèíëÿðè òàì ãàâðàìûøäû. Ìöëêè òÿùñèë àëñà äà äþâðöíöí äèíè ìÿðêÿçëÿðäÿ îõóìóø àäàìëàðûíäàí äàùà éåòêèí, ýÿíú îëìàüûíà áàõìàéàðàã äàùà ìöäðèê èäè. Áèð ìöääÿò Ãÿáÿëÿäÿ -Ãÿìÿðâàí êÿíäèíäÿ ìîëëàëûã åòñÿ äÿ òåçëèêëÿ áöòöí ÿòðàôà îíóí áèëèéè âÿ ãàáèëèééÿòëÿðè ùàããûíäà áèð ãÿäÿð äÿ øèøèðäèëìèø ñþùáÿòëÿð éàéûëìàüà áàøëàéûð. Ùöììÿò ìöÿëëèì õàòèðÿëÿðèíäÿ ãåéä åäèð êè, îíóí ýþçÿë âÿ àùÿíýäàð ñÿñè âàðäû âÿ ÷îõ ìÿùàðÿòëÿ õöòáÿ îõóéóðäó. Äèíëÿéÿíëÿð îíà âàëåù îëóðäóëàð. ×öíêè, ìèíëÿðëÿ äèíäàð àðàñûíäà åëÿ èíäèíèí þçöíäÿ äÿ ÷îõ íàäèð àäàìëàð õöòáÿ îõóéà áèëèð. Ñàëåù ßôÿíäèíèí òàëåéèíÿ ÷ÿòèí çàìàíëàðäà éàøàìàã éàçûëûáìûø. Èéèðìèíúè ÿñð èíãèëàáëàð âÿ äöíéà ìöùàðèáÿñè èëÿ áàøëàäû. Áó àüûð èëëÿðè îíóí äà àèëÿñè èòêèëÿð âåðÿðÿê àüûð çàìàíëàð éàøàäû. Ýÿíú Ñàëåù ÿñë ìöñÿëìàí êèìè àèëÿñèíèí ñàü ãàëàí öçâëÿðèíè áàøûíà éûüäû. Ãàðäàøûíûí äóë ãàëàí õàíûìû èëÿ åâëÿíäè. Àèëÿíèí áöòöí éöêö îíóí ÷èéíèíäÿ èäè. Áó ãàäûí îíà äþðä îüóë áÿõø åòäè. Ìÿùÿììÿä, Ùöììÿò, ßáäöëÿùÿä âÿ Úàâèä. Îíëàðäàí áó ýöí òÿêúÿ Úàâèä ñàüäû. Ñàëåù ßôÿíäè äèíäàð îëñà äà Ñîâåò ùþêóìÿòèíèí ÿëåéùèíÿ ÷ûõìàäû. Áó èø ÷îõëàðûíû òÿÿúúöáëÿíäèðäè. Áàø âåðÿíëÿðÿ îíóí ñóñãóí ìöíàñèáÿòèíè áåëÿ àéäûíëàøäûðäû: Àëëàù-òààëàíûí éîë âåðäèéè áèð ùþêóìÿòÿ áÿíäÿëÿð ãàðøû ÷ûõìàìàëûäûð, ýÿëÿúÿê îíëàðûíäûð,

17 öñòÿëèê ìÿí êàñûá-êóñóáóí ùþêöìÿòèíèí ÿëåéùèíÿ ýåäÿ áèëìÿðÿì. Ùàìû áèëèðäè êè, Ñàëåù ßôÿíäèíèí áÿñèðÿò ýþçö à÷ûãäûð, ÿýÿð î äåéèðñÿ êè, áîëøåâèêëÿðÿ ãàðøû ÷ûõìàéûí, äåìÿê ìÿíàñûç èòêèëÿð âåðìÿê ëàçûì äåéèë. Áóíà áàõìàéàðàã Ñàëåù ßôÿíäè ðåïðåññèéà ùÿäÿôèíÿ èëêèí äöøÿíëÿðäÿí áèðè îëäó. Àõû î, àõóíä èäè. 1938-úè èëäÿ ùÿáñÿ àëûíàí Ñàëåù Ñÿôÿðîâóí óçóí çàìàí äèíäèðìÿëÿðè îëóá. Þçö áó ùàäèñÿëÿðÿ ÷îõ ñîéóããàíëû éàíàøûðäû. Ñàíêè, áóíà ùàçûð èäè. ßñëèíäÿ ìÿíòèãè úÿùÿòäÿí îíóí ùÿáñ îëóíìàñûíäà ãåéðè-àäè áèð øåé éîõäóð. Îíó ñîâåò ùþêöìÿòèíèí ÿëåéùèíÿ òÿáëèüàò àïàðìàãäà èòòèùàì åäèðäèëÿð. Èòòèùàìëà òàíûø îëàí Ñàëåù ýöëöìñÿäè. Êîìèññàðà õîø ýÿëìÿéÿí áó èñòåùçàëû òÿáÿññöì îíóí øèääÿòëè úÿçàëàíìàñû èëÿ íÿòèúÿëÿíäè. Áÿäÿíèíäÿ âÿ öçöíäÿ ñàü éåð éîõ èäè. Àììà, î, éåíÿ äÿ ýöëöðäö. Äöíéàäà ùå÷ áèð ìÿùáÿñ îíóí àçàä ðóùóíà çèíäàí äåéèëäè, ùå÷ áèð øèääÿò îíà ãèéàìÿò ýöíöíö óíóòäóðà áèëìÿçäè. Ñàëåù áèð òÿùÿð àéàüà ãàëõûá íàìàçà äóðäó. Îíóí äÿéàíÿòèíÿ ìàò ãàëàí êîìèññàð õöñóñè áèð ìàðàãëà éåíèäÿí èñòèíòàãà áàøëàéûð. Áó ïðîñåñ-èñòèíòàã ìàòåðèàëëàðû âÿ ìÿùêÿìÿ ãÿòíàìÿñè òàìàì áàøãà áèð ùåêàéÿíèí ìþâçóñóäóð. Áó, Ñàëåù þìðöíöí ÿí èáðÿòàìèç àíëàðûíäàí áèðèäèð. Åëÿ áó éåðäÿ áèð ùàøèéÿ ÷ûõûá îõóúóëàðà áèëäèðìÿê èñòÿéèðÿì êè, ÄÒÊ-íûí àðõèâèíäÿ ñàõëàíûëàí áó ïðîòîêîëëàðûí âÿ ùàäèñÿíèí ñÿíÿäëè òÿôÿððöàòûíûí îõóúóëàðà òÿãäèì îëóíìàñûíà áèð äàùà ãàéûäûëàúàã. Áó äèíäèðìÿëÿðäÿ èêè àí îëäóãúà ìàðàãëûäûð. Êîìèññàð Ñàëåùäÿí ñîðóøóð: - Íÿéÿ ýöëöðñÿí, þëöìÿ ýåäèðñÿí?! - Áóíó Àëëàùäàí áàøãà êèìñÿ áèëìÿç. - ßýÿð äèíäàðëûãäàí èìòèíà åäèá, ÿùàëèéÿ äåäèêëÿðèíèí ÿêñèíè äåñÿí, àòåèñò îëñàí ñÿíè áàüûøëàéà áèëÿðèê. - Ìÿí äèíäàðàì, ÿãèäÿì ìöñÿëìàíëûãäûð, ìÿí êè, áó èòòèùàìäàí èìòèíà åòìèðÿì, ñèç íèéÿ ìÿíè áàüûøëàìàüû òÿêëèô åäèðñèç. Áóíà ýþðÿ ùÿð ùàíñû úÿçàéà ùàçûðàì.

“Ãàôãàç” ðÿãñ ãðóïó (Ýþé÷àé ðàéîíó)


18 Ñà­ëå­ùèí­ ãÿ­òèéé­ÿí­ ãîðõ­ìà­äûü­û­íû,­ éàë­âàð­ìà­äûü­û­íû ýþ­ðÿí­êî­ìèñ­ñàð­ùåé­ðÿò­è÷èí­äÿ­ñî­ðó­øóð: -­Éÿ­íè­ùå÷­ãîðõ­ìóð­ñàí,­ñÿ­íè­áó­ãÿ­äÿð­éå­íèë­ìÿç åäÿí­íÿ­äèð,­íÿéÿ­ãà­äèð­ñÿí­ñÿí? -­ Ìÿ­íè­ ãîðõ­ìàç­ åäÿí­ ÿãè­äÿ­ìèí­ ìþù­êÿì­ëèé­è­äèð. Ýöúöì­ñè­çèí­òÿá­ëèü­àò­àïà­ðà­òûí­äàí­èêè­äÿ­ôÿ­÷îõ­äóð. Èñ­òÿ­ñÿì­ùÿô­òÿ­è÷èí­äÿ­õàë­ãû­àí­òè­ñî­âåò­ãèé­à­ìà­ãàë­äû­ðà­áè­ëÿ­ðÿì... Äèí­äèð­ìÿ­ëÿ­ðèí­ ñî­íóí­äà­ ýöëëÿ­ëÿí­ìÿ­ áà­ðÿ­äÿ­ ãÿò­íà­ìÿ­ùà­çûð­ëà­ìûø­êî­ìèñ­ñàð­ýþç­ëÿ­ðè­íè­îíà­çèë­ëÿé­ÿ­ðÿê áó­õÿ­áÿ­ðè­îíà­íåúÿ­äåé­ÿú­ÿé­è­íè­áèë­ìèð­äè.­Áèð­äÿí,­ñå­âèí­ìèø­ êè­ìè­ îë­äó,­ ñàí­êè­ áèð­ éîë­ òàï­äû­ âÿ­ áó­ ­ îíóí öçöíäÿ,­ýþç­ëÿ­ðèí­äÿ­îõóí­äó.­Ñà­ëåù­îíóí­öçöíäÿ­êè äÿé­è­øèê­ëèéè­äÿð­ùàë­ùèññ­åò­äè,­äèã­ãÿò­ëÿ­ýþç­ëÿ­ðè­íèí­è÷è­íÿ áàõ­äû.­Êî­ìèñ­ñàð­ñî­ðóø­äó: -­Êè­øè,­êèì­ñÿ­í­âàð­ìû?­Ñîí­áèð­àð­çóí,­äåé­ÿú­ÿé­èí? -­ Äàü­û­ñ­òàí­äà­ áèð­ ãîúà­ àíàì­ ãà­ëûá,­ ùà­ðà­äà­ éó­áàí­äûü­û­ìû­áèë­ìèð.­Åâ­äÿí­÷û­õàí­äà­òàï­øûð­äû­êè,­áèð­ãÿ­äÿð­íþéöò­âÿ­äóç­àëàð­ñàí.­Ìÿí­äÿí­áàø­ãà­êèì­ñÿ­ñè îë­ìà­äûüû­ ö÷öí­ èú­à­çÿ­ âå­ðèí­ ýå­äèá­ àíà­ìà­ î­ øåé­ëÿ­ðè âå­ðèá­ýÿ­ëèì,­àð­âà­äûí­ýþçö­éîë­ëàð­äàí­éûü­ûø­ñûí. -­Áó­÷ÿ­òèí­áèð­õà­ùèø­äèð,­àì­ìà,­íÿ­åò­ìÿê­îëàð,­áèç ãóë­äóð­äåé­è­ëèê­ìÿù­êÿ­ìÿ­íèí­þç­ãà­íóí­ëà­ðû­âàð,­þëöì úÿ­çà­ñû­àëàí­ëà­ðûí­ñîí­àð­çó­ñó­éå­ðè­íÿ­éå­òè­ðè­ëèð,­áèð­øåé­äÿí­äÿ­åù­òèé­àò­åäè­ðÿì,­ýå­äÿð­ñÿí,­ýÿë­ìÿç­ñÿí­ùà... Èêèíúè­äöíéà­ìöùà­ðè­áÿ­ñèí­äÿ­áþéöê­îü­ëó­Ìÿ­ùÿì­ìÿ­äè­èòèð­äè.­Èêè­îü­ëó­íà­àëè­òÿù­ñèë­âåðäè,­Ñà­ëåù­ßôÿí­äè. Ùÿð­èêè­ñè­ïå­äî­ãî­æè­òÿù­ñèë­àë­äû.­Ôè­ëî­ëîã­èäè­ëÿð.­Ýþé­÷àé­äà­äèë-ÿäÿ­áèéé­àò­ìöÿë­ëè­ìè­èø­ëÿé­ÿí­Ùöììÿò­ìöÿë­ëèì àòà­ñû­íûí­ þëöìöíäÿí­ ñî­íðà­ óçóí­ çà­ìàí­ Ýþé­÷àé ãÿ­çà­ñû­íûí­áþéöê­ìÿ­ñ­úè­äèí­äÿ­äèí­äàð­ëûã­ôÿ­à­ëèéé­ÿ­òè­èëÿ ìÿ­øü­óë­îë­äó.­ Áó­éà­çû­íû­ùà­çûð­ëà­ìàç­äàí­ÿâ­âÿë­÷îõ­áþéöê­áèð­÷ÿ­òèí­ëèê­ëÿ­Úà­âèä­ñòõà­(ãàðäàø)­èëÿ­òå­ëå­ôîí­ÿëà­ãÿ­ñè­éà­ðà­äà­áèë­äèì.­Ýþé­÷àé­ìÿ­ñ­úè­äèí­äÿ­÷à­ëû­øàí­Ðÿ­øàä­àä­ëû áèð­ ãàð­äàø­ áþéöê­ áèð­ ìÿ­ùÿá­áÿò­ëÿ­ Ñà­ëåù­ ßôÿí­äèéÿ îëàí­ñîí­ñóç­åù­òè­ðà­ìû­íà­ìè­íÿ­ìÿ­íÿ­îíóí­òå­ëå­ôî­íó­íó­òàï­ìàüà­éàð­äûì­åò­äè.­Ìÿí­ùÿì­Ðÿ­øàä­ãàð­äà­øû­ìà,­ ùÿì­ Úà­âèä­ ãàð­äà­øû­ìà­ ýþ­ñ­òÿð­äèéè­ òÿ­ìÿí­íà­ñûç­ êþ­ìÿéÿ­ ýþ­ðÿ­ äÿ­ðèí­ ìèí­íÿò­äàð­ëûü­û­ìû­ áèë­äè­ðè­ðÿì. Úà­âèä­ëÿ­ ñþù­áÿ­òèì­äÿ­ ýþç­ëÿ­ìÿ­äèé­èì­ áèð­ ñþù­áÿ­òèí öñòö­à÷ûë­äû... Ñà­ëåù­ þìðö­ èá­ðÿ­òà­ìèç­ áèð­ ùÿé­àò­ íöìó­íÿ­ñè,­ êåø­ìÿ­êå­ø­ëè­ñû­íàã­ëàð­ëà­äî­ëó­áèð­äÿð­ñäèð.­Áó­áèð­ìÿ­ãà­ëÿ­íèí,­ ìöñà­ùè­áÿ­íèí­ ìþâ­çó­ñó­ äåé­èë.­ Îíóí­ ùÿé­à­òû­íûí ùÿð­àíû­áèð­äðàì­ÿñÿ­ðè­äèð.­Áèë­ìè­ðÿì­êè,­íÿé­è­íè­äåé­èì,­íÿéè­ãàë­ñûí.­Àì­ìà,­áèð­øåéè­äå­ìÿ­ëèé­ÿì,­îíóí ýþ­ðÿ­ áè­ëÿú­ÿé­è­ìèç­ ùÿé­à­òûí­äàí­ áàø­ãà­ ÷îõ­ ìöáùÿì äà­õè­ëè­áèð­è÷­äöíéà­ñû­âàð­êè,­îíó­ýþð­ìÿê­ö÷öí­ýÿ­ðÿê áà­õà­íûí­áÿ­ñè­ðÿò­ýþçö­îë­ñóí,­åëÿ­Ñà­ëåù­ßôÿí­äè­äÿ­êè êè­ìè.­ Ùöììÿò­ ìöÿë­ëèì­ ìÿ­íÿ­ îíóí­ øå­èð­ëÿ­ðèí­äÿí (èëà­ùè­ëÿ­ðèí­äÿí)­ áèð­ íöìó­íÿ­ âåð­ìèø­äè.­ Ìÿí­ àí­ëà­äûì êè,­áó­òÿê­äåé­èë.­Ñî­ðóø­äóì­êè,­áÿñ­áàø­ãà­ëà­ðû?­Î­çà­-

ÉÀÄÄÀØ ìàí­î,­ñû­íàé­ûúû­áèð­ýþç­ëÿ­ìÿ­íÿ­áà­õà­ðàã­äå­äè-äà­ùà éîõ­äó,­ìÿí­äÿ­îëàí­åëÿ­áó­áèð­äÿ­íÿ­äè.­Ùÿ­ìèí­ñó­à­ëû Úà­âèä­ ñòõàéà­ äà­ âåð­äèì.­ Íÿ­ùàé­ÿò­ êè,­ ìÿí­ àð­çó­ìà­÷àò­äûì.­Àì­ìà,­áó­áàø­ãà­áèð­òà­ëå­äèð­âÿ­áàø­ãà áèð­ìà­òå­ðè­à­ëûí­ìþâ­çó­ñó­äóð.­Àõ­òà­ðû­ø­ëà­ðûì­ìÿ­íè­äöç éå­íè­äÿí­Ãÿ­áÿ­ëÿéÿ-Äû­çàõ­ëû­êÿí­äè­íÿ­àïàð­äû.­Áó­ðà­äà ìÿ­íÿ­Ýþé­÷àé­ëà­Îüöç­àðà­ñû,­ùÿò­òà,­Øÿ­êè­âÿ­Èñ­ìàé­ûë­ëû­ÿðà­çè­ñè­íèí­áöòöí­ëÿ­çýè­ÿùà­ëè­ñè­íèí­÷îõ­éàõ­øû­òà­íû­äûüû­ èêèíúè­ áèð­ øÿõ­ñèéé­ÿò­ -ßù­ìÿä­ áà­áà­ âÿ­ îíóí åâèí­äÿ­êè­ àð­õèâè­ ùàã­ãûí­äà­ ìÿ­ëó­ìàò­ëàð­ ÷àòäû.­ Ìÿí Úà­âèä­äÿí­ þé­ðÿí­äèì­ êè,­ òó­òóë­ìàç­äàí­ ãà­áàã­ Ñà­ëåù ßôÿí­äè­áó­íó­áè­ëèð­ìèø­âÿ­ÿëé­àç­ìà­ëà­ðû­íû­ßù­ìÿ­äÿ­åòè­áàð­ åäèá­ îí­ëà­ðû­ ýèç­ëÿò­ìÿéè­ òàï­øû­ðûá­ìûø.­ Áó­ àð­õè­âäÿ­÷îõ­áþéöê­­áèð­ñÿð­âÿò­-­Ñà­ëåù­ßôÿí­äè­íèí­øå­èð­ëÿ­ðè âàð.­Îíóí­à÷à­ðû­èñÿ­áó­ýöí­ßù­ìÿä­áà­áà­íûí­îü­ëó Àü­äàø­ìÿ­ñ­úè­äè­íèí­àõóí­äó­Èë­ãàð­Ñÿ­ôÿ­ðî­âóí­ÿëèí­äÿ­äèð.­Èë­ãàð­­Ñÿ­ôÿ­ðî­âóí­­ìÿ­íÿ­êþ­ìÿê­åäÿú­ÿé­è­íÿ­÷îõ öìèä­åäè­ðÿì.­×öíêè,­î,­ÿðÿá­äè­ëè­íè,­ôàðñ­ãðà­ôè­êà­ñû­íû éàõ­øû­áè­ëèð­âÿ­äè­íè­òÿù­ñè­ëè­­âàð­äûð.­ Ìÿ­íÿ­ñó­àë­âå­ðèð­ëÿð­êè,­íèéÿ­Ñà­ëåù­ßôÿí­äè­íè­ãÿ­ù­ðÿ­ìàí­ñå÷­äèí?.­ -­ Ìÿí­ éîõ,­ î,­ ìÿ­íè­ ñå÷­äè.­ Î,­ ìÿ­íÿ­ åòè­áàð­ åò­äè. Ìÿ­íèì­ëÿ­çý­è­ëÿð­ãàð­øû­ñûí­äà­áèð­áîðú­óì­âàð.­­Òà­íûí­ìûø­ ­ øà­èð-ïóá­ëè­ñèñò­ Ìöçÿô­ôÿð­ Ìÿ­ëèê­ìÿì­ìÿ­äîâ­äàí ñî­ðóø­äóì­ êè,­ ëÿ­çý­è­ëÿð­ ãÿ­ù­ðÿ­ìàí­ õàëã­äûð,­ îí­ëà­ðûí ùàã­ãûí­äà­éà­çû­ëû­ÿäÿ­áèéé­à­òû­ìûç­äà­íÿ­âàð?­Îí­ëàð­òà­ðè­õè­ éà­ðà­äûá­ëàð,­ áÿñ­ éà­çàí­ëàð­ îí­ëà­ðû­ ÿáÿ­äè­ëÿø­äè­ðèá­ìè?­Áè­çèì­éå­íè­íÿñ­ëÿ­þð­íÿê­ãÿ­ù­ðÿ­ìàí­ëà­ðû­êèì­éå­òèø­äè­ðèð? Ìöçÿô­ôÿð­ ìöÿë­ëèì­ ìÿ­íà­ëû-ìÿ­íà­ëû­ ìÿ­íÿ­ áà­õûá ýöëöìñÿ­äè.­ ßë­áÿò­òÿ,­ úà­âà­áû­ìû­ àë­äûì.­ Áó­íó­ áèç åäÿú­ÿé­èê.­Ñÿí,­ìÿí­âÿ­áó­íó­áàú­à­ðàí­ùÿð­êÿñ...

Äèëáÿð ÀÜÀÉÅÂÀ, tàðèõ÷è


19

ÑÓÁÚÅÊÒÈÂ

ÊIâàë Êúåíè õüóðàé, ÊIåëäàéäè! È

í­ñà­íàð­ ñàä-ñà­äàë­ ãüàë­òàé­ëà­ (èë­ëàãü õüè­ ÷è­äàé­áóð)­ ñà­ëàì­ ãóí­ ôàä­ëàé­ àäåò­äèí­ êàð õüàí­âà.­ Ãüàð­ ñà­ õàëêü­äè­ âè­÷èí­ æóü­ðå­äà­ âà­ âè­÷èí­ ÷Iàëàë­ ñà­ëàì­ ãó­äà.­ Çàç­ êúå­ ÷íà­ ñàä-ñà­äàë ãüàë­òàé­ëà,­êIâà­ëèç­ôåé­ëà­ãüèêI­ñà­ëàì­ãóç­âàòIà­âà ãüèêI­ãà­íà­êàí­çà­âàòIà­âå­ðå­âèð­äåð­èé­èç­êàí­çà­âà.­ Àäåò­ õüàí­âàé­ æóü­ðå­äà­ ïà­ðà­áó­ðó­ ñàä-ñà­äàë ãüàë­òàé­ëà­ àðà­á­ðèí­ æóü­ðå­äà­ “Àñ­ñà­ëà­ìà­ëåé­êóì”, “Âà­à­ëåé­êà­ìàñ­ñà­ëàì”­ ëóãü­óç­âà.­ “Ñà­áàãü­ õèé­è­ðàð”,­“Ýêóüí­õèé­è­ðàð”,­“Ïà­êàì­õèé­è­ðàð”,­“Óüõú­íåí­ õèé­è­ðàð”,­ “Íè­ñèí­ õèé­è­ðàð”,­ “Àõ­øàì­ õèé­è­ðèð”,­ “Íÿí­ õèé­è­ðàð”­ ëóãü­óç­âàé­áóð­íè­ äóü­øóüø æåç­âà.­ Éè­ôèç­ ìóãü­ìàí­âè­ëÿé­ õúôè­äàé­ëà­ “Ãå­æå õèé­è­ðàð”­âà­“Éèô­õèé­èð­õüó­ðàé”­ëóãü­óç­âàé­áóð­íè æåç­âà. Çà­âàé­ õüàé­èòIà,­ ÷íà­ àäåò­ êüóí­âàé­ è­ ñà­ëàì­ ãó­äàé­æóü­ðå­ÿð­÷è­õàëêü­äàë­äèí­äèõú­ãà­ëàç­àðà­á­ðè èëèòIíà­âà.­Áåñ,­àðà­áàð­÷è­÷è­ëåë­êúâå­äàë­äè­÷íà ñàä-ñà­äàë­ãüàë­òàé­ëà­âó÷­ëóãü­óç­âàé? “Ñàãúõü­ó­ðàé”,­“Ñàãú­ðàé”­ãà­ôàð­÷íà­êúå­ñàä-ñà­äàõú­ãà­ëàç­÷à­ðà­æå­äàé­ëà­âà­æó­âàí­ðà­çè­âàë­êúà­ëó­ðóí­ïà­òàë­­ëóãü­óç­âà.­Çà­âàé­õüàé­èòIà­ñà­÷Iàâà­ðà­ ÷íà­ è­ ãà­ôàð­ ñàä-ñà­äàë­ ãüàë­òàé­ëà­íè­ ëàãü­àí­âàé­äè­ ÿ.­ Êúå­ ÷óí­ æó­âàë­ õòóí­ ïà­òàõú­àé­ ÷íà­ ñàäñà­äàë­ ãüàë­òàé­ëà­ ÑÀÃÚÕÜ­Ó­ÐÀÉ,­ ÷à­ðà­ æåð­ëà­íè ÑÀÃÚ­ÐÀÉ­ëàãü­àéòIà­õúñàí­æå­äàé,­÷Iàëàí­ìèõü­âàë ïà­òàë. ×íà­ ÷à­ðà­äàí­ êIâà­ëåé­ õúôèð­ëà­ "Êóü­ êIâà­ëåð-

êúàð­êúå­íè­õüó­ðàé"­ëóãü­óð­ãà­ôàð,­ñà­÷Iàâà­ðà­÷óí êIâà­ëèç­ãüàõü­àé­ëà­ëàãü­àí­âàé­ÊIÂÀË­ÊÚÅ­ÍÈ­ÕÜÓ­ÐÀÉ­ãà­ôó­íè­êàé­àìóêü­íà­âàé­äè­ÿ. Ãüà­èêI­÷è­÷Iàëàí­ìèõü­è­âàë­õóüí­ïà­òàë­÷íà­ñàñà­äàç­ ñà­ëàì­ ãó­äàé­ëà­ ÊIÂÀË­ ÊÚÅ­ÍÈ­ ÕÜÓ­ÐÀÉ­ âà ÑÀÃÚÕÜ­Ó­ÐÀÉ­ëàãü­àéòIà­õúñàí­æå­äàé,­èã­ðà­ìè­÷àí æó­âàí­áóð.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Êêàí Ëåç­ãè­ ìè­ôî­ëî­ãè­ÿ­äàë­äè­ ×Iåõè­ ãúó­öà­ðè­ ÷óí òàí,­÷÷àí,­êêàí­äè­êàé­àðà­äàë­ãúàí­âà.­Ãúó­öàð­ñó­âàí­ êIàíå­âàé­ íàêü­âà­äè­êàé­ òóüêIóü­ðàé­ ÷è­ òà­í­ðèç­×Iåõè­ãúóö­ðà­âè­÷èí­÷÷àí­äè­êàé­÷÷àí­ãà­íà.­Àõ­ïà­âè÷­÷àç­âà­÷óí­÷àç­ìóêü­âà­àâóí­ïà­òàë­÷è­÷÷àí­äà­êêàí­òòó­íà.­Ãüà­êêàí­ÿ­÷óí­êúå­äàë­äè­ñàä-ñà­äàç ìóêü­âà­èé­èç­âàé­äè.­Êêà­íè­âàë­âà­êêà­íè­äè­ãà­ôàð­íè­ êêàí­ ñå­áåá­ ÿç­ àðà­äàë­ àòàí­âà.­ Áåñ­ âó­÷èç êúå­÷è­ñà­áÿ­çè­àëè­ì­ðè­÷è­ïàê­êêàí­äè­êàé­êIàí­èé­èç­âà?­ (òè­ÿí­äèí­ êIàí,­ ëå­ãåí­äèí­ êIàí,­ ãüóü­ëóüí êIàí)­ Çà­âàé­ õüàé­èòIà­ êúå­ êêàí­íè­ êIàí­ ÷à­ðà­ èé­è­äàé­÷Iàâ­íè­àòà­íà­àãàêü­íà­âà.­

àä Ñàä,­ êüâåä,­ ïóä,...­ êúàä.­ Êüâåêú­àä,­ ïóäêú­àä, êüóäêú­àä,­ âàäêú­àä.­ Ýãåð­ õúñàí­ ôè­êèð­ ãàé­èòIà­÷íà­êüàòIèç­âà,­âè­ðè­õñå­áó­íàð­"ä"­õà­ôó­íàë­äè êóü­òÿãü­ æåç­âà.­ ×è­ ãà­ôàð­ãà­í­ðà­ ãüàò­ òà­âóí­âàé "íîë­äèç­íè"­÷íà­ñà­÷Iàâà­ðà­àä­ëàãü­àí­âà.­Ãüè­ñà­áó­-


20 íàë-äè êüèëå ôèçâàé àÿëðèí "Àäóí" òIâàð àëàé êúóãúóííè "àä" ãàôóíèêàé æåçâà. Êúàä ãàôíè 2+0 ãàôàðèêàé àðàäàë àòàíâà.

×è ñèõèëðèêàé Ëåçãèéðèí ñèõèëðèí òIâàðàð (ôàìèëèÿð) òóüêIóüðóüí ïàòàë ñà øóìóä âàðèàíò àâà. 1. Ñèõèëäèí òIâàð èïðè ãàëà÷èç êõüèí. È æóüðåäèí ñèõèëäèí òIâàðàð ëåçãèéðèç ýâåë ÷Iàâàðà õüàíâà: Åòèì Ýìèí, ÑòIàë Ñàÿä, Êüóü÷õóüð Ñàèä âà ìàä èêI. Èõüòèí ñèõèëäèí òIâàðàð òóüêIóüðäàé ÷Iàâóç ãüàð êàñäè âè÷èííè áóáàäèí, âè÷èííè ÷Iåõè áóáàäèí âà ÿõóä âè÷èííè õóüðóüí òIâàðàð êüàáóëèç æåäà. 2. Ñèõèë êúàëóðçàâàé òIâàð õóüðóüí, ðàéîíäèí øåãüåðäèí òIâàðöèê "âè" èïðè ãàëêIóðíàíè òóüêIóüðèç æåäà: Ãüàäæè Äàâóä ÌóüøêIóüðâè, Íèçàìè Êóüðåâè, Ýòèáàð ÑòIóðâè âà ìñá. 3. Âè÷èííè áóáàäèí òIâàðàð êõüåíà êüóëóõú "õâà", âè÷èííè ÷Iåõè áóáàäèí òIâàðàð

ÑÓÁÚÅÊÒÈ êõåíà êüóëõú "øòóë", "ïòóë" ãàôàð ãàëêIóðíà òóüêIóüðçàâàé ñèõèëäèí òIâàðàð: Êàìðàí Àáäóëòàãüèðàí õâà, Ôåéðóç Áåäåëàõòóë, Æàëàë Áàãúèðàøòóë âà ìàä èêI. 4. Ñèõèë êúàëóðçàâàé ãàôóíèê "ðèêàé", "éðèêàé" èïðèÿð ãàëêIóðíà: Êàìðàí Àëèõàíðèêàé, Æàëàë Òåêúèéðèêàé âà ìàä èêI. 5. "îâ", "åâ", "îâà", "åâà" èïðèÿð ãàäàðíà àáóðóí ÷êàäàë "ðèí", "éðèí" èïðèÿð ýöèãèç æåäà: Àäèëðèí Áèëàë, Ãóüëàëèéðèí Ýéâàç âà ì.è. ×íà âèíèäèõú êúàëóðíàâàéáóðóëàé ãúåéðè ìàñà âàðèàíòàðíè æåí ìóìêèí ÿ. ×àç êàíçàâàéäè àì ÿ õüè, ëåçãèéðèí ñèõèëðèí òIâàðàð ëåçãèéðèç ÷ïèç õàñáóð õüóðàé, ÷óí ÷àë õóüêâåí ïàòàë.

Êàìðàí Êúóðáàíàëèéðèí

*************************************************************************************************************


21

ÒÀÐÈõ

ßðà­ëè­ßðà­ëè­åâ, Ïðîôåññîð

ÅÙÅ ÐÀÇ

"ÈÑÒÎÐÈÈ ÀËÁÀÍÈÈ"

ÎÁ "È

ñ­òî­ðèÿ­Àë­áà­íèè"­àë­áàí­ñêî­ãî­èñ­òî­ðè­êà­Ìî­è­ñåÿ­Êà­ëàí­êà­òóé­ñêî­ãî,­íå­èç­âå­ñò­íàÿ â­îðè­ãè­íà­ëå,­à­òîëü­êî­ñó­ùå­ñò­âó­þ­ùàÿ­â­âè­äå­îêî­ëî­30­ðó­êî­ïè­ñåé­ïå­ðå­âî­äà­íà­ãðà­áàð (äðåâ­íå­àðìÿí­ñêèé­ ÿçûê)­ -­ åäèí­ñò­âåí­íûé­ èñ­òî÷­íèê­ ïî­ èñ­òî­ðèè­ Êàâ­êàç­ñêîé­ Àë­áà­íèè. Ñêîëü­êî­íà­ó÷­íûõ­ñòà­òåé­âå­äó­ùèõ­èñ­òî­ðè­êîâ-àë­áà­íî­âå­äîâ­ìè­ðà,­ñêîëü­êî­êàí­äè­äàò­ñêèõ è­ äîê­òîð­ñêèõ­ äèñ­ñåð­òàöèé,­ ñêîëü­êî­ ôóí­äà­ìåí­òàëü­íûõ­ ìî­íî­ãðà­ôèé­ ïî­ñâÿ­ùå­íî­ ýòîé óíè­êàëü­íîé­êíè­ãå!­Îíà­÷à­ñ­òè÷íî­èëè­ïîë­íî­ñòüþ­ïå­ðå­âå­äå­íà­íà­ôðàí­öóç­ñêèé­(Ý.Áî­ðý, 1847/1848­ãã;­Ì.­Áðîñ­ñå,­1851­ã),­íà­íå­ìåö­êèé­(ß.À.­Ìà­íàí­äÿí,­1897­ã),­íà­àí­ã­ëèé­ñêèé (×.­Äî­óñåò,­1961­ã),­íà­ðóñ­ñêèé­(Ê.­Ïàò­êàíÿí,­1861;­Ø.Ñ.­Ñìáà­òÿí,­1984­ã),­íà­ñî­âðå­ìåí­íûé­àð­ìÿí­ñêèé­(Â.­Àðà­êå­ëÿí,­1968­ã),­íà­àçåðáàé­ä­æàí­ñêèé­(Ç.­Áó­íè­ÿ­òîâ,­1993­ã) ÿçû­êè.­ Ñïî­ðû­îá­"Èñ­òî­ðèè­Àë­áà­íèè"­(ÈÀ)­óæå­äàâ­íî­ïå­ðå­ñòà­ëè­íî­ñèòü­íà­ó÷­íûé­õà­ðàê­òåð­è­ïðå­âðà­òè­ëèñü â­ àðå­íó­ ïî­ëè­òè­÷å­ñ­êèõ­ àì­áè­öèé;­ íå­îä­íî­êðàò­íî­ ïî­âòî­ðÿ­þò­ñÿ­ èç­âå­ñò­íûå­ ñâå­äå­íèÿ­ â­ ðà­çó­êðà­øåí­íîé ôîð­ìå,­âû­äâè­ãà­þò­ñÿ­îáîñ­íî­âàí­íûå­èëè­íå­î­áîñ­íî­âàí­íûå­íî­âûå­ñî­îá­ùå­íèÿ.­Íå­óæå­ëè,­â­òà­êîé­îá­ñòà­íîâ­êå,­îñ­òà­ëîñü­åùå­÷òî-ëè­áî,­êî­òî­ðîå­ìîæ­íî­áû­ëî­áû­äî­áà­âèòü­ê­èíôîð­ìà­öè­ÿì­îá­ÈÀ­è­ïðî­ñâå­òèòü­êîå-êà­êèå­òåì­íûå­ìå­ñ­òà?­Äà,­îñ­òà­ëîñü­è,­âîç­ìîæ­íî,­áî­ëåå­ñó­ùå­ñò­âåí­íîå!­ß­â­íà­ñòî­ÿ­ùåé ñòà­òüå­íå­íà­ìå­ðåí­äàòü­êà­êîé-íè­áóäü,­äà­æå­î÷åíü­êî­ðîò­êèé,­îáçîð­ëè­òå­ðà­òó­ðû­ïî­ÈÀ,­äà­ýòî­è­íå­âîç­ìîæ­íî.­Îä­íà­êî,­âñå­òà­êè­êîå-÷òî­èç­ëè­òå­ðà­òó­ðû­ïðè­õîäèò­ñÿ­ïî­âòî­ðèòü.­ 90-ûå­ãî­äû­ïðî­øëî­ãî­ñòî­ëå­òèÿ­áû­ëè­äëÿ­Êàâ­êàç­ñêîé­Àë­áà­íèè­ñóäü­áî­íîñ­íû­ìè.­Íà­Ñèíàé­ñêîé­ãî­ðå­â­ìî­íà­ñ­òû­ðå­Ñâÿ­òîé­Åêà­òå­ðè­íû­áû­ëè­îá­íà­ðî­äî­âà­íû­àë­áà­íî-ãðó­çèí­ñêèå­ïà­ëèìïñå­ñ­òû­-­248­ñòðà­íèö­àë­áàí­ñêî­ãî­òåê­ñ­òà,­âû­çû­âàâ­øèå­ìè­ðî­âóþ­ñåí­ñà­öèþ­(îíè­îïóá­ëè­êî­âà­íû­â­2009­ãî­äó­â­Áåëü­ãèè íà­àí­ã­ëèé­ñêîì­ÿçû­êå).­Â­òî­æå­âðå­ìÿ­â­àð­õè­âå­èç­âå­ñò­íî­ãî­ëåç­ãèí­ñêî­ãî­ïî­ýòà­Çà­áè­òà­Ðèç­âà­íî­âà­(Ðå­-


Òàðèõ 22 ñ­ïóá­ëè­êà­àçåð­áàé­ä­æàí,­ãî­ðîä­Êó­ñàð)­áû­ëè­îá­íà­ðó­æå­íû­ôî­òî­êîïèè­50­ñòðà­íèö­îä­íîé­êíè­ãè­ñ­àë­áàí­ñêîé­ãðà­ôè­êîé,­âîñ­ïðè­íè­ìà­å­ìûå­â­íà­ó÷­íîì­ìè­ðå­êàê­"ôàëü­ñè­ôè­êà­öèÿ"­(îíè­îïóá­ëè­êî­âà­íû,­äå­øè­ô­ðî­âà­íû­è­ïå­ðå­âå­äå­íû­íà­ðóñ­ñêèé­ÿçûê­â­1995­ãî­äó­â­Ìà­õà÷­êà­ëå).­­Îñ­òà­âèì­íà­ñòî­ðî­íå­ñè­íàé­ñêèå àë­áà­íî-ãðó­çèí­ñêèå­ïà­ëèìï­ñå­ñ­òû­è­ïî­ãîâî­ðèì­îá­àë­áàí­ñêîé­êíè­ãå­â­âè­äå­ôî­òî­êî­ïèè,­òàê­êàê,­íà­ïåð­âûé­âçãëÿä,­îíà­ñèëü­íî­íà­ïî­ìèíà­åò­èà. Ïåð­âàÿ­èí­ôîð­ìà­öèÿ­îá­àë­áàí­ñêîé­êíè­ãå­ñ­ôî­òî­êî­ïè­åé­åå­îä­íîé­ñòðà­íè­öû­áû­ëà­îïóáëè­êî­âà­íà­â æóð­íà­ëå­"Ëåç­ãè­ñ­òàí",­èç­äà­òå­ëåì­êî­òî­ðî­ãî­áûë­èç­âå­ñò­íûé­ïî­ýò­è­ïðî­çà­èê­íû­íå­äîê­òîð­ôè­ëî­ëî­ãè­÷å­ñ­êèõ­íà­óê­Ôåé­çó­äèí­Íà­ãè­åâ.­Ïîç­æå­âû­ÿñ­íè­ëîñü,­÷òî­50­ñòðà­íèö­ýòîé­êíèãè­â­âè­äå­ôî­òî­êî­ïèé­íà­õî­äè­ëèñü­â­àð­õè­âå­Çà­áè­òà­ðèç­âà­íî­âà.­èç-çà­îò­ñóò­ñò­âèÿ­òè­òóëü­íî­ãî­ëè­ñ­òà,­ÿ­óñ­ëîâ­íî­åå­íà­çû­âàë­"àëó­ïàí­ñêîé­êíè­ãîé"­(àÊ).­Äå­øè­ô­ðîâ­êà­òåê­ñ­òà­êíè­ãè­ïî­êà­çà­ëà,­÷òî­îíà­ñî­ñòî­èò­èç­êðàò­êîé­èñ­òî­ðèè­àëó­ïà­íà­(àë­áàí­ñêî­ãî­ãî­ñó­äàð­ñò­âà,­áóêâ.­äî­ìà),­èí­ôîðìà­öèè­î­çâåç­äàõ­è­êà­ëåí­äà­ðå,­î­âû­äà­þ­ùèõ­ñÿ­ìó­æü­ÿõ­Êàâ­êàç­ñêîé­àë­áà­íèè­è­îò­ðûâ­êè­èç­õðèñòè­àí­ñêèõ­êíèã­/ß.à.­ßðà­ëè­åâ.­àëó­ïàí­ñêàÿ­(êàâ­êàç­ñêî-àë­áàí­ñêàÿ)­ïèñü­ìåí­íîñòü­è­ëåç­ãèí­ñêèé­ÿçûê.­Ìà­õà÷­êà­ëà,­1995/.­Äà­âàé­òå,­ñî­ïî­ñ­òà­âèì­íå­êî­òî­ðûå­ìî­ìåí­òû­èç­òåê­ñ­òà­àÊ­­ñ­èç­âå­ñò­íû­ìè­â­ëè­òå­ðà­òó­ðå­íå­êî­òî­ðû­ìè­ñâå­äå­íè­ÿ­ìè­îá­èà. I. Íè­â­îä­íîé­áî­ëåå­äðåâ­íåé­àð­ìÿí­ñêîé­ðó­êî­ïè­ñè­íå­óêà­çà­íû­íè­íà­çâà­íèå,­íè­àâ­òîð­êíè­ãè.­Òîã­äà îò­êó­äà­ïî­ÿâèë­ñÿ­àâ­òîð­èà­Ìî­è­ñåé­Êà­ëàí­êà­òóé­ñêèé,­ïðè­÷åì­"Ìî­è­ñåé"­ïè­øåò­ñÿ­è­êàê­"Ìîâ­ñåñ",­à­"Êà­ëàí­êà­òóé­ñêèé"­è­êàê­"Äà­ñ­õó­ðàí­ñêèé".­à.à.­àêî­ïÿí­ïè­øåò­/à.à.­àêîïÿí.­àë­áà­íèÿ­-­àëó­àíê­â­ãðå­êî-ëà­òèí­ñêèõ­è­äðåâ­íå­àð­ìÿí­ñêèõ­èñ­òî÷­íè­êàõ.­Åðå­âàí,­1987/,­÷òî­â­äðåâ­íåé­øåé­ðó­êî­ïè­ñè­èà,­à­òàê­æå­âî âñåõ­øå­ñ­òè­ðàí­íèõ­ñïè­ñ­êàõ­ãðóï­ïû­Á­àâ­òîð­èà­íå­íà-çâàí.­Âïåð­âûå­èìÿ­èñ­òî­ðè­êà­ïî­ÿâ­ëÿ­åò­ñÿ­íà­ðó­êî­ïè­ñÿõ­â­XVIII­â.­â­ôîð­ìå­Ìîâ­ñýñ­Êà­ëàí­êà­òóàöè.­Äà­ëåå:­"Ñà­ìûå­ïåð­âûå­àð­ìÿí­ñêèå­àâ­òî­ðû,­çíà­êî­ìûå­ñ­èà­(àíà­íèà­Ìî­êà­öè,­Óõ­òà­íýñ,­àíà­íèà­Ñà­íà­õè­íå­öè,­Ìõè­òàð­àíå­öè),­à­òàê­æå­àâ­òî­ðû­êîí­öà­XIIIíà­÷à­ëà­XIV­ââ.­Ñòå­ïàí­íîñ­Îð­áå­ëÿí­è­Ãðè­ãîð­àíà­âàð­çå­öè­èìå­íè­ñî­ñòà­âè­òå­ëÿ­èà­íå­ñî­îá­ùà­þò.­Óõ­òà­íýñ­è­Ãðè­ãîð­àíàâàð­çå­öè­óïî­ìè­íà­þò­òîëü­êî­"èñ­òî­ðè­êà­àë­áà­íèè". Âïåð­âûå­"èñ­òî­ðè­êà­àë­áà­íèè"­ïî­èìå­íè­íà­çû­âà­åò­Ìõè­òàð­Ãîø,­íà­ïè­ñàâ­øèé­ñî­÷è­íå­íèå­"Ñïè­ñîê­àë­áàí­ñêèõ­ïà­ò­ðè­àð­õîâ"­â­êîí­öå­XII­èëè­â­íà­÷à­ëå­XIII­â.­Îí­è­åãî­ó÷å­íèê­Âà­íà­êàí­íàçû­âà­þò­àâ­òî­ðà­èà­êàê "Ìîâ­ñåñ­Äà­ñ­õó­ðàí­öè".­Óæå­ó÷å­íèê­Âà­íà­êà­íà,­Êè­ðà­êîñ­Ãàíä­çà­êå­öè,­íà­çû­âà­åò­èñ­òî­ðè­êà­èíà­÷å-Ìîâ­ñýñ Êà­ëàí­êà­òó­à­öè.­Ýòî­èìÿ­çà­èì­ñò­âó­þò­ó­íå­ãî­áî­ëåå­ïî­çä­íèå­àð­ìÿí­ñêèå­èñ­òî­ðè­êè. Ç.­Áó­íè­ÿ­òîâ­/"èñ­òî­ðèÿ­àë­áà­íèè"­Ìî­è­ñåÿ­Êà­ëàí­êà­òóê­ëó.­"àë­áàí­ñêàÿ­õðî­íè­êà"­Ìõè­òà­ðà­Ãî­øà.­Áà­êó. 1993.­Ïå­ðå­âîä­Ç.­Áó­íè­ÿ­òî­âà­(íà­àçåð­áàé­ä­æàí­ñêîì­ÿçû­êå)/­îò­ìå­÷à­åò,­÷òî­äî­íà­ñòî­ÿ­ùå­ãî­âðå­ìå­íè­âî­ïðîñ­îá­àâ­òî­ðàõ­èà­åùå­íå­ðå­øåí,­òàê­êàê­íè­êåì­íå­óñ­òà­íîâ­ëå­íî­èìÿ­àâ­òî­ðà­è,­êðî­ìå­òî­ãî,­ñó­ùå­ñò­âó­þ­ùèå­ñî­îá­ùå­íèÿ­îá­àâ­òî­ðå­èëè­àâ­òî­ðàõ­èà­­ÿâ­ëÿ­þò­ñÿ­êðàé­íå­ïðî­òè­âî­ðå­÷è­âû­ìè.­Åäèí­ñò­âåí­íûì èñ­òî­ðè­÷å­ñ­êèì­ôàê­òîì­ÿâ­ëÿ­åò­ñÿ­ïðè­çíà­íèå­àâ­òî­ðà,­÷òî­îí­èç­ñå­ëå­íèÿ­Êà­ëàí­êà­òóê­(êîã­äà­ðå÷ü­â­êíè­ãå­èäåò­î­ñå­ëå­íèè­Êà­ëàí­êà­òóê­îá­ëà­ñ­òè­Óòèê,­àâ­òîð­ãî­âî­ðèò,­÷òî­îí­èç­ýòî­ãî­ñå­ëå­íèÿ).­ àð­ìÿí­ñêèé­èñ­òî­ðèê­Í.­àêè­íÿí­êîí­ñòà­òè­ðó­åò,­÷òî­àâ­òî­ðîì­"èñ­òî­ðèè"­áûë­òîëü­êî­îäèí­Ìî­è­ñåé.­Îí ïè­øåò:­"Êîã­äà­÷è­òà­òå­ëè­èñ­òî­ðèè­â­XII-XIII­ââ.­õî­òå­ëè­óç­íàòü­ýòî­ãî­íå­èç­âå­ñò­íî­ãî­àâ­òî­ðà,­åñ­òå­ñò­âåí­íî, ïðè­øëè­ê­òà­êî­ìó­çà­êëþ­÷å­íèþ,­÷òî­àâ­òîð­"èñ­òî­ðèè"­ìî­æåò­áûòü­òîëü­êî­àë­áàí­ñêèé­êà­òî­ëè­êîñ.­Â­òà­êîì­ñëó­÷àå,­ýòèì­èñ­òî­ðè­êîì­äîë­æåí­áûòü­ïî­ñëåä­íèé­êà­òî­ëè­êîñ­Ìîâ­ñåñ.­­àí­ã­ëèé­ñêèé­ó÷å­íûé­×.­Äî­âñåò­ñ÷è­òà­åò,­÷òî­"ïðî­çâè­ùå­Êà­ëàí­êà­òóé­ñêèé­áû­ëî­âçÿ­òî­èç­íà­çâà­íèÿ­ìî­íà­ñ­òû­ðÿ­Ìî­è­ñåÿ­â­ñå­ëå­íèè Êà­ëàí­êà­òóê.­Ñëå­äî­âà­òåëü­íî,­ìû­ïðè­õî­äèì­ê­òà­êî­ìó­çà­êëþ­÷å­íèþ,­÷òî­Ìî­è­ñåé­Êà­ëàí­êà­òóé­ñêèé­è­Ìî­è­ñåé­Äà­ñ­õó­ðàí­ñêèé­-­îäèí­è­òîò­æå­÷å­ëî­âåê".­Ç.­Áó­íè­ÿ­òîâ­ïðè­âî­äèò­ñëî­âà­×.­Äî­âñå­òà­î­òîì,­÷òî­àâ­òî­ðîì­èà­ÿâ­ëÿ­åò­ñÿ­Ìî­è­ñåé,­êî­òî­ðûé­ðîäèë­ñÿ­â­Äà­ñ­õó­ðà­íå­(Äà­ñ­õó­ðàí­ñêèé)­è­îñ­òàë­ñÿ­­â­ìî­íà­ñ­òû­ðå Ìî­è­ñåé,­íà­õî­äÿ­ùèé­ñÿ­â­ñå­ëå­íèè­Êà­ëàí­êà­òóê­(Êà­ëàí­êà­òóé­ñêèé). Îáà­ ïñåâ­äî­íè­ìà­ àâ­òî­ðà­ -­ "Êà­ëàí­êà­òó­à­öè"­ è­ "Äà­ñ­õî­ðàí­öè"­ (â­ àð­ìÿí­ñêèõ­ âà­ðè­àí­òàõ)­ èäåí­òè÷­íû­ ñ ëåç­ãèí­ñêè­ìè­òî­ïî­íè­ìè­÷å­ñ­êè­ìè­íà­çâà­íè­ÿ­ìè­-­"Êà­ëóí­êàò­âè"­è­"Äà­ñ­õóü­ðèí­âè",­ãäå­"Êàò"­è­"Äàñ"­-­íà­çâà­íèÿ­ñ¸ë:­"Êà­ëóí"­ïî-ëåç­ãèí­ñêè­îç­íà­÷à­åò­"íèç­ìåí­íèé"­(ãäå­èìå­åò­ñÿ­çèì­íåå­ïàñò­áè­ùå)­â­îò­ëè­÷èå îò­"ãîð­íûé"­(ëåçã.­"êêàë"­'çè­ìî­âüå;­ðàâ­íèí­íûé­êðàé')­è­"Äàñ­õóüð"­'ñå­ëå­íèå­Äàñ'­(ëåçã.­"õóüð"­'ñå­ëî, ñå­ëå­íèå'). Îä­íà­êî,­íå­ìå­íåå­âàæ­íûì­ÿâ­ëÿ­åò­ñÿ­äðó­ãîå­îá­ñòî­ÿ­òåëü­ñò­âî:­êàê­â­èà­îò­ñóò­ñò­âî­âà­ëî­íàçâà­íèå­è­àâ­òîð­êíè­ãè,­òàê­è­â­ñðàâ­íè­âà­å­ìîé­ñ­èà­"àëó­ïàí­ñêîé­êíè­ãå"­îò­ñóò­ñò­âî­âàë­òè­òóëüíûé­ëèñò,­ò.å.­òî­æå­íå èç­âå­ñò­íû­íà­çâà­íèå­è­àâ­òîð­êíè­ãè.­Ìû­ïî­ëà­ãà­ëè,­÷òî­ñðå­äè­ôî­òî­êî­ïèé­íå­ñî­õðà­íèë­ñÿ­òè­òóëü­íûé­ëèñò àÊ,­ïî­ýòî­ìó­ìû­åå­óñ­ëîâ­íî­íà­çû­âà­ëè­"àëó­ïàí­ñêîé­êíè­ãîé".­à­÷òî,­åñ­ëè­íè­íà­çâà­íèÿ,­íè­èìå­íè­àâ­òî­ðà­íå­áû­ëî­èç­íà­÷àëü­íî?­Ìî­æåò­áûòü,­ýòî­áû­ëî­êà­êîåòî­ó÷åá­íîå­ïî­ñî­áèå­â­âè­äå­ñáîð­íè­êà­èëè­îá­ùå­ïîç­íà­âà­òåëü­íàÿ­õðî­íè­êà?­Âîç­ìîæ­íî,­îò­ñóòñòâèå­íè­íà­çâà­íèÿ­êíè­ãè,­íè­èìå­íè­åãî­àâ­òî­ðà­êàê­â­èà, òàê­è­â­àÊ­íå­ñëó­÷àé­íîå­ñîâ­ïà­äå­íèå?!


Òàðèõ 23 II. Î íàçâàíèè êíèãè. à. àêîïÿí ïèøåò, ÷òî ñîáñòâåííî íàçâàíèÿ ñî÷èíåíèÿ Ìîâñýñà Äàñõóðàíöè äðåâíåéøèå ñïèñêè íå ñîäåðæàò. Íî â íèõ èìåþòñÿ çàãëàâèÿ îãëàâëåíèé, îòäåëüíûõ ãëàâ, à òàêæå çàìåòêè î íà÷àëå èëè îêîí÷àíèè òîãî èëè èíîãî ðàçäåëà òåêñòà, ãäå óïîìèíàåòñÿ íàçâàíèå êíèãè. Íàïðèìåð, ïîñëå òåêñòà ïåðâîé êíèãè èìååòñÿ ñëåäóþùàÿ çàìåòêà: "Çàâåðøèëàñü ïåðâàÿ êíèãà ñåé èñòîðèè àëáàíèè". Ïîñëå îãëàâëåíèÿ âòîðîé êíèãè íàïèñàíî:. "Çàâåðøèëèñü îãëàâëåíèÿ ñåé âòîðîé èñòîðèè àëáàíèè, â êîòîðîé íàõîäÿòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå è ðàçëè÷íûå ðàññêàçû". Òðåòüÿ êíèãà îçàãëàâëåíà òàê: "Âòîðîé ðàçäåë èñòîðèè àëáàíèè". Ýòà èíôîðìàöèÿ ïîçâîëÿåò íàçûâàòü êíèãó êàê "èñòîðèÿ àëáàíèè". àðìÿíñêèé âàðèàíò íàçâàíèÿ àëáàíèè (à.à. àêîïÿí, 1987). Íàçâàíèå ñîñòîèò èç 7 áóêâ. Ïåðâàÿ áóêâà - çàãëàâíàÿ "à", à ÷åòâåðòàÿ - ñòðî÷íàÿ "à". èíòåðïðåòàöèÿ äðåâíåàðìÿíñêèõ áóêâ ÿ áðàë èç ñòàòüè à.Ã. Øàíèäçå /à.Ã. Øàíèäçå. Ïîðÿäîê áóêâ ãðóçèíñêîãî, àðìÿíñêîãî è àëáàíñêîãî àëôàâèòîâ.  ñá.: "Ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè àçåðáàéäæàíà. Ò. II". Áàêó, 1957, ñ. 33-44/. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â äðåâíèõ ïèñüìåíàõ îòñóòñòâîâàëè çàãëàâíûå áóêâû è âåñü òåêñò íàïèñàí ñòðî÷íûìè áóêâàìè (íà ñèíàéñêèõ ïàëèìïñåñòàõ çàãëàâíûå áóêâû íàïèñàíû ïîêðóïíåå). Òî æå ñàìîå ìû âèäèì è â àÊ. Òàêîå ïðèìå÷àíèå äëÿ ñëó÷àÿ àðìÿíñêîãî íàçâàíèÿ àëáàíèè, âîçìîæíî, íå ñóùåñòâåííîå. à ñóùåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ äðóãîå îáñòîÿòåëüñòâî. Êàê ïèøåò à. àêîïÿí, â ðàçëè÷íûõ àðìÿíñêèõ èñòî÷íèêàõ îäíî è òî æå ñëîâî ÷èòàåòñÿ ïîðàçíîìó: "àëáàíèÿ", "àãâàí" è "àëóàíê". Êàê ýòî âîçìîæíî? Ïåðâàÿ áóêâà ýòîãî íàçâàíèÿ "à", âòîðàÿ áóêâà "ãõ", êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò íå áóêâå "ë", à ïî ïðîèçíîøåíèþ áëèçêà ê "ãÚ" (ìåæäóíàðîäíàÿ ? èëè ), òðåòüÿ áóêâà "ó", ÷åòâåðòàÿ áóêâà "à", ïÿòàÿ áóêâà "í", øåñòàÿ áóêâà "è", ñåäüìàÿ áóêâà "ö". Ïîëó÷àåòñÿ, àÃÚÓàÍèÖ è â ðóññêîé ôîðìå àÃÓàÍèÖ. Çäåñü íåò áóêâ "ë" è "á", ñóùåñòâóþùèå â íàçâàíèè àËÁàÍèß. àðìÿíñêîå "àãóàíèö" ñîîòâåòñòâóåò íàçâàíèþ "àãâàí" (áóêâà "ó" îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ áóêâîé "â", åñëè ïîñëåäíÿÿ íå ãóáíî-çóáíàÿ "â", à ãóáíî-ãóáíàÿ w). Îòíîñèòåëüíî íàçâàíèþ "àëóàíê" à. àêîïÿí, ññûëàÿñü íà Ì. õîðåíàöè, îáúÿñíÿåò åãî ñîáûòèåì íàçíà÷åíèÿ öàðåì Âàëàðøàêîì íàìåñòíèêà ñåâåðî-âîñòî÷íîãî íàìåñòíè÷åñòâà Âåëèêîé àðìåíèè, ëåæàùåãî "íà âåëèêîé ðåêå Êóð", àðàíà èç ðîäà Ñèñàêà, ñûíà Ãåëàìà, âíóêà õàéêà, ïðàðîäèòåëÿ àðìÿí. Ýòà ñòðàíà áûëà íàçâàíà áëàãîäàðÿ Ñèñàêó "àëóàíêîì", ïîòîìó ÷òî èç-çà ìÿãêîñòè õàðàêòåðà åãî (Ñèñàêà) çâàëè "àëó" (êðîòêèé, ìÿãêèé). èòàê, - ïèøåò äà-ëåå à. àêîïÿí, - ãîâîðÿ îá àëáàíèè-àëóàíêå, Ìîâñýñ õîðåíàöè èìååò â âèäó îáëàñòü, íàõîäÿùàÿñÿ þæíåå Êóðû è ñîîòâåòñòâóþùàÿ àðìÿíñêèì ïðîâèíöèÿì Óòèê è àðöàõ. Îí íàñòàèâàåò, ÷òî ïðàâîáåðåæüå ðåêè Êóðà áûëî àðìÿíñêîå, õîòÿ "âî II â. äî í.ý. àðìÿíñêèé öàðü àðòàøåñ I ïðèñîåäèíèë ê àðìåíèè ðÿä ñîñåäíèõ îáëàñòåé, â òîì ÷èñëå è ïðàâîáåðåæüå Êóðû, ãäå îáèòàëè øàêè, óòèè è ãàðãàðû-àëáàíû" è "çàõâà÷åííûå îáëàñòè äî IV â.í.ý. îñòàâàëèñü â ñîñòàâå àðìåíèè (Øàêàøåí, Óòèè, àðöàõ è Ïàéòàêàðàí), à çàòåì áûëè âîññîåäèíåíû ñ àëáàíèåé" / Òðåâåð Ê.Â. Î÷åðêè ïî èñòîðèè è êóëüòóðå Êàâêàçñêîé àëáàíèè. IV â. äî í.ý. - VII â.í.ý. Ì.,Ë., 1959/. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðàâîáåðåæüå ðåêè Êóðà íàçûâàëîñü "àëóàíê", "àðàí", òàê êàê åãî öàðåì áûë íàçíà÷åí àðàí èç ðîäà "ìÿãêîãî" Ñèñàêà, à ëåâîáåðåæüå ðåêè Êóðà - àëáàíèåé. "Åñëè ïðîäîëæèòü õîä ìûñëåé õîðåíàöè, - ïèøåò à. àêîïÿí, - òî ïîëó÷èòñÿ, ÷òî íàçâàíèå "àëóàíê" ïåðåøëî íà ëåâîáåðåæüå èìåííî ñ ïðàâîáåðåæüÿ (à íå íàîáîðîò, êàê â äåéñòâèòåëüíîñòè)".  ïåðâîé êíèãå èà ÷èòàåì: "àðàí ïîëó÷èë â íàñëåäñòâî ðàâíèííûå è ãîðíûå òåððèòîðèè ñòðàíû àëáàí îò ðåêè àðàêñ äî êðåïîñòè õóíàðàêåðò. Îíè íàçûâàëè ñâîþ ñòðàíó àãâàí (àëáàí) ïîòîìó, ÷òî ñàìîãî àðàíà (à íå Ñèñàêà - ß.ß.) ïî åãî ìÿãêîãî õàðàêòåðà çâàëè "àãúó" (à íå "àëó" - ß.ß.) 'ìèëûé'. Ïî ïðåäàíèþ, ìíîãèõ õðàáðûõ è ñëàâíûõ ìóæåé èç ðîäà àðàíà íàçíà÷èë ïðàâèòåëåì ñàì Âàëàðøàê. Íàðîäû â êíÿæåñòâàõ Óòè, Ãèðäìàí, Öîâä è Ãàð-ãàð ÿâëÿþòñÿ ïîòîìêàìè ñûíîâåé òîãî æå àðàíà" /Ç.Áóíèÿòîâ,1993/. Òåïåðü îáðàòèìñÿ ê "àëóïàíñêîé êíèãå". Êàê ÿâñòâóåò èç òåêñòà êíèãè, ïåðâîíà÷àëüíûé âàðèàíò àÊ íàïèñàí íà "çóëàõ" (ëåçã. "çóë" 'ïîëîñêà') - íà ïîëîñêàõ êîæè. Íà "çóëå 2" ÷èòàåì:


Òàðèõ 24 "Êîã­äà­ äó­øó­ àëó­ïà­ îòî­á­ðàë­ Áîã,­ åãî Âå­ëè­êîå­ãî­ñó­äàð­ñò­âî­(áóêâ.­äîì)­ðàñ­ïà­ëîñü­íà­ìåë­êèå­(ãî­ñó­äàð­ñò­âà)".­Äà­ëåå:­"ðàí­îáú­å­äè­íèë­âî­êðóã­ñå­áÿ­âëè­ÿ­òåëü­íûõ­ïëå­ìåí.­Îí­ñî­çäàë­ìîù­íîå öàð­ñò­âî­ â­ ìåæ­äó­ðå­÷üå­ àðö­ (àðàêñ)­ è Êþð­ (Êó­ðà).­ Çà­ íèì­ ïî­ø­ëè­ ïëå­ìå­íà ãàðã,­óä,­êþð­(è)­àðö.­ðàí­íà­çâàë­ñâîå ãî­ñó­äàð­ñò­âî­ "àëó­ïàí­ êIóàë"­ (áóêâ. "Äîì­ àëó­ïà";­ "êIâàë"­ ïî-ëåç­ãèí­ñêè 'äîì'­-­ß.ß.).­Îñ­òàëü­íûå­ðî­äû­è­ïëå­ìå­íà­ òàê­æå­ îñ­òà­ëèñü­ ïîä­ åãî­ ïîêðî­âè­òåëü­ñò­âîì­(áóêâ.,­îñ­òà­ëèñü­ïîä­åãî òå­íüþ).­ Ó­ óñ­òüÿ­ ðå­êè­ áîëü­øî­ãî­ êþð­ñêî­ãî­ðî­äà­ìó­êè­îð­ãà­íè­çî­âà­ëè­öàð­ñò­âî.­Øà­êè­ïî­ñå­ëè­ëèñü­â­áîëü­øèõ­êðå­ïî­ñò­ ÿõ,­ ñî­îðó­æåí­íûõ­ èìè­ íà­ ñêëî­íå ãî­ðû.­Öà­õè­îð­ãà­íè­çî­âà­ëè­ñâîå­öàð­ñò­âî­íà­âû­ñî­êèõ­ãî­ðàõ­ñî­ñíåæ­íûì­ïî­êðî­âîì.­ Ìóø­êè­ ïî­ñåëè­ëèñü­ ó­ óñ­òüÿ ðå­êè­Êó­ëàí­(ëåçã.­"Êüó­ëàí­âàöI"­'Ñå­ðå­äèí­íàÿ­ðå­êà';­ñîâð.­Ñà­ìóð­-­ß.ß.).­Ñó­ëû­è­÷ó­ëû­ïî­ñå­ëè­ëèñü­íà ñêëî­íå­ãî­ðû­Äæèë­ãà,­ñî­îðó­äèâ­òàì­áîëü­øóþ­êðå­ïîñòü­ñ­äâó­ìÿ­âî­ðî­òàìè.­Çà­ýòîé­êðå­ïî­ñ­òüþ­çà­êðå­ïè­ëîñü­íà­çâà­íèå­"Êâå­âàð"­('Äâîé­íûå­âî­ðî­òà'­-­ß.ß.).­Âû­ñî­êî-ãîð­íûå­ìå­ñ­òà­âû­øå­ýòîé­êðå­ïî­ñ­òè­áû­ëè­çà­íÿ­òû­ïëå­ìå­íåì­êþ­ðå.­ðî­äû­Âå­ëè­êî­ãî­àëó­ïà­íà­ñòàëè­ñèëü­íåå.­Îáú­å­äè­íèâ­ïëå­ìå­íà­õüåë,­ëåã,­ãè­ëè,­ëåçã,­êèðê,­à­òàê­æå­ìíî­æå­ñò­âî­äðó­ãèõ­ìàëåíü­êèõ­ïëå­ìåí,­ëåç­ãè­îð­ãà­íè­çî­âà­ëè­î÷åíü­ìîù­íîå­öàð­ñò­âî­ó­ðå­êè­Êó­ëàí.­Ñè­ëîé­ãî­ñó­äàð­ñò­âî­àëó­ïàí­íå­âîç­ìîæ­íî­áû­ëî­îäî­ëåòü.­Ñëà­âà­àëó­ïàí­ñêî­ãî­ãî­ñó­äàð­ñò­âà­ðàñ­ïðî­ñò­ðà­íè­ëàñü­âî­âñå­ñòî­ðî­íû.­Åãî­ñè­ëà­ñòà­ëà­áîëü­øå,­÷åì­ó­àé­ðà­òîâ­(àð­ìÿí,­-­ß.ß.)­è êàðò­ëè­(ãðó­çèí,­-­ß.ß.)"­/ß.à.­ßðà­ëè­åâ,­1995/. Êàê­âèä­íî­èç­ýòî­ãî­îò­ðûâ­êà,­ðàí­-­ïî­òî­ìîê­àëó­ïà­(ðî­äî­íà­÷àëü­íèê­ëåç­ãè­íî­ÿçû÷­íûõ­íà­ðî­äîâ)­è­îí îð­ãà­íè­çî­âàë­(òî÷­íåå­âîñ­ñîç­äàë­ðàç­ðó­øåí­íîå­ïî­ñëå­ñìåð­òè­àëó­ïà)­ãî­ñó­äàð­ñò­âî­â­ìåæ­äó­ðå­÷üå­Êó­ðû è­àðàê­ñà,­ò.å.­êàê­ðàç­íà­ïðà­âî­áå­ðå­æüå­ðå­êè­Êó­ðà,­è­íà­çû­âàë­åãî­"àëóïàí­êIóàë"­("Äîì­àëó­ïà").­Ïî­ñòå­ïåí­íî­îñ­òàëü­íûå­ëåç­ãèí­ñêèå­ïëå­ìå­íà­òàê­æå­îð­ãà­íè­çî­âà­ëè­äëÿ­ñå­áÿ­îò­äåëü­íûå­ãî­ñó­äàð­ñò­âà,­íå­ñî­ìíåí­íî,­âõî­äÿ­ùèå­â­"Äîì­àëó­ïà".­Ïåð­âî­íà­÷àëü­íî­â­àëó­ïàí­âõî­äè­ëè­àë­áàí­ñêèå­ïëå­ìå­íà,­ðàñ­ïî­ëî­æåí­íûå­ìåæ­äó­ðå­êà­ìè­Êó­ðà­è­àðàêñ,­-­ãàðã­(ãàð-ãà­ðû),­óäè­(óäè­íû),­êþð­(êþ­ðèí­öû)­è­àðö­(àð­öà­õè). Íå­äîëæ­íî­áûòü­ñî­ìíå­íèÿ­â­òîì,­÷òî­íàçâà­íèÿ­îá­ëà­ñ­òè­àð­Öàõ­è­ðå­êè­àðÖ­(ñîâð.­àðàêñ)­ïðî­èñ­õî­äÿò îò­íà­çâà­íèÿ­àë­áàí­ñêî­ãî­ïëå­ìå­íè­àðÖ. Íà­çâà­íèå­"àëó­ïàí"­-­ïðî­èç­âîä­íîå­îò­"àëóï"­("-àí"­îêîí­÷à­íèå­ïðè­íàä­ëåæ­íî­ñ­òè).­Ïåðå­õîä­ýòî­ãî­íà­çâà­íèÿ­â­"àë­áàí"­è­"àë­áà­íèÿ"­(ñ­ðå­äóê­öè­åé­áóê­âû­"ó"­è­åñ­òå­ñò­âåí­íûì­ïå­ðå­õîäîì­áóê­âû­"ï"­â­"á")­íå âû­çû­âà­åò­ñî­ìíå­íèÿ.­­Îá­ðà­òè­òå­âíè­ìà­íèå,­àë­áàí­ñêîå­íà­çâà­íèå­"àëóïàí"­óäè­âè­òåëü­íûì­îá­ðà­çîì­íà­ïî­ìè­íà­åò­àð­ìÿí­ñêîå­"àëó­àíê".­Îä­íà­êî,­â­îò­ëè­÷èå­îò­àð­ìÿíñêî­ãî­"àëó"­'ìÿã­êèé'­(òî÷­íåå­"àãúó",­ñì. âû­øå),­íà­ëåç­ãèí­ñêîì­ÿçû­êå­êî­ðåíü­"àë-",­"àëó-"­îçíà­÷à­åò­äåé­ñò­âèå­ñâåð­õó:­ 1) "àëóêI",­"àëóêIóí"­-­'íà­äå­âàòü,­îäå­âàòü­(ñâåð­õó)'; 2) "àëóä",­"àëó­äóí"­-­'ñíè­ìàòü,­ñíÿòü­(ñâåð­õó)'; 3) "àëóõ"­-­'îäåæ­äà'­(íà­ãåë­õåí­ñêîì­ãî­âî­ðå); 4) "àëóô"­-­'õè­æè­íà,­øà­ëàø'­(íà­ãåë­õåí­ñêîì­ãî­âî­ðå); 5) "àëó­ôàí"­-­'óê­ðû­òèå'­(íà­ãåë­õåí­ñêîì­ãî­âî­ðå); 6) "àëó­ãà"­-­'õëåá,­ïî­êðû­òûé­ÿè÷­íè­öåé'; 7) "àëó­ãóí"­-­'îïà­ëèòü­ñÿ,­îá­æå÷ü­ñÿ­(ñ­ïî­âåðõ­íî­ñ­òè)'; 8) "àëà"­-­'íà­õî­äèòü­ñÿ­íà­÷òî-íè­áóäü'; 9) "àëà­õóí"­-­'ïî­ñû­ïàòü­(ñâåð­õó,­íà­ïî­âåðõ­íîñòü)'; 10) "àëàõü­óí"­-­'ïå­ðå­ëè­âàòü­ñÿ­÷å­ðåç­êðàé'­è­äð. Ñëå­äî­âà­òåëü­íî:­­­"àëóï"­-­'ïî­êðî­âè­òåëü'.­­ III. ­èà­"ñòðà­íà"­îòîæ­äå­ñòâ­ëÿ­åò­ñÿ­ñ­"äî­ìîì".­à.­àêî­ïÿí­ïðè­âî­äèò­ñëî­âà­Ìõè­òà­ðà­Ãî­øà­èç­åãî­ñî­÷è­íå­íèÿ­"Ñïè­ñîê­àë­áàí­ñêèõ­ïà­ò­ðè­àð­õîâ"­(êî­íåö­XII­-­íà­÷à­ëî­XIII­â.):­"Åñ­ëè­êòî-íè­áóäü­ïî­æå­ëà­åò­íà­ïè­ñàòü­ èñ­òî­ðèþ­ ïî­ñëå­ /óæå/­ íà­ïè­ñàí­íîé­ èñ­òî­ðèè­ Ìîâ­ñå­ñà­ Äà­ñ­õóðàí­öè,­ êî­òî­ðûé­ âñå­îáú­åì­ëþ­ùå ðàñ­ñêà­çû­âà­åò­î­ñòðà­íå­(áóêâ.,­äî­ìå)­àë­áà­íèè,­ïóñòü­/äëÿ­íå­ãî/­áó­äåò­ëåã­÷å­âçÿòü­ñïè­ñîê­àë­áàí­ñêèõ


Òàðèõ 25 ïà­ò­ðè­àð­õîâ­îò­ñþ­äà". ­ïåð­âîé­êíè­ãå­èà­÷è­òà­åì:­"έâðå­ìå­íè­ñ­íà­çíà­÷å­íèÿ­àðà­íà­ïðà­âè­òå­ëåì­Äî­ìà­àë­áàí­äî­ïðàâ­ëå­íèÿ àë­áàí­ñêè­ìè­çåì­ëÿ­ìè­õðà­á­ðî­ãî­Âà­÷à­ãà­íà­ìû­íå­íà­øëè­íà­äåæ­íîé­èí­ôîð­ìà­öèè"­/Ç.Áó­íè­ÿ­òîâ,1993/. Ýòè­ñâå­äå­íèÿ­ñî­ãëà­ñó­þò­ñÿ­ñ­àÊ­î­òîì,­÷òî­ðàí­íà­çû­âàë­ñâîå­ãî­ñó­äàð­ñò­âî­"Äîì­àëóïà". IV. ­íà­÷à­ëå­ïåð­âîé­êíè­ãè­èà­ïðè­âî­äèò­ñÿ­áèá­ëåé­ñêîå­ðî­äî­ñëî­âèå,­íà­÷è­íàÿ­ñ­Íîÿ:­Íîé­-­èà­ôåò­Ãî­ìåð­-­Òàð­ãîì­-­îò­íå­ãî­àð­ìÿ­íå­(õàéê,­àð­ìå­íå­àê­è­äð.)­/Ç.Áó­íè­ÿ­òîâ,­1993/. Íà­ïåð­âîì­"çó­ëå"­àÊ­÷è­òà­åì:­"Áîã­ñî­çäàë­àäà­ìà­(áóêâ.,­èòå­ìà).­Äå­ñÿ­òûé­ïî­òî­ìîê­àäà­ìà­(èòå­ìà) áûë­Íîé.­Òðå­òèé­ñûí­Íîÿ­áûë­Éà­ôèç­(èà­ôåò).­Ó­Éà­ôè­çà­áû­ëî­8­ñû­íî­âåé.­Åãî­ìëàä­øèé­ñûí­-­Ãå­ìåð. Ó­Ãå­ìå­ðà­áû­ëî­3­ñû­íà.­Åãî­ìëàä­øèé­ñûí­-­Òàð­ãóì.­Ó­Òàð­ãó­ìà­áû­ëî­8­ñû­íî­âåé.­Åãî­ìëàä­øèé­ñûí­àëóï.­Ïðè­ðàç­äå­ëå­íèè­âëà­äå­íèé­(áóêâ.­ïî­ñëå­îò­äå­ëå­íèÿ­îò­îò­öà)­çåì­ëè­îò­íèæ­íå­ãî­äî­âåðõ­íå­ãî­ìî­ðåé­è­îò­íèæ­íèõ­äî­âåðõ­íèõ­ãîð­áû­ëè­ïå­ðå­äà­íû­àëó­ïó.­Ó­àëó­ïà­áû­ëî­8­ñû­íî­âåé.­Åãî­îñ­íîâ­íû­ìè­ïëå­ìå­íà­ìè­ áû­ëè:­ êèðê,­ ãàðã,­ ìèê,­ óäè,­ ëåã,­ õüåë,­ ëåçã,­ öàõ,­ ãàâ,­ íèõ,­ êàñ,­ êþð,­ ãè­ëè,­ áèë,­ ðàí,­ ìóø, øåê,­÷åã,­àëàê,­øàðâ,­àðö,­áàðç,­ìóõ,­ëåê,­êåë,­ñóë,­÷óð,­õåá,­öåõ,­õå÷,­ñåê.­Íàì­èç­âå­ñò­íî­òàê.­Áîã (áóêâ.­àë­áåñ)­çíà­åò­ëó÷­øå­íàñ".­ Êàê­âè­äèì,­÷åò­âåð­òûé­ïî­òî­ìîê­Íîÿ­"àëóï",­èìå­þ­ùèé­ñÿ­â­àÊ,­â­èà­íå­óïî­ìè­íà­åò­ñÿ. V. àâ­òîð­èà­-­î÷å­âè­äåö­ñî­áû­òèé­VII­â.­Êàê­ïè­øåò­Ê.­Òðå­âåð­/Ê.Â.­Òðå­âåð,­1959/,­âîïðîñ­î­âðå­ìå­íè­íà­ïè­ñà­íèÿ­êíè­ãè­èà,­òàê­è­î­âðå­ìå­íè­­æèç­íè­åå­àâ­òî­ðà,­äîë­ãî­ÿâ­ëÿë­ñÿ­ïðåäìå­òîì­äèñ­êóñ­ñèé.­èñ­õî­äÿ­­èç­­òî­ãî,­­÷òî­­Ìî­è­ñåé­­íå­îä­íî­êðàò­íî­­ãî­âî­ðèò­­î­­ñî­áû­òè­ÿõ­VII­­â.­­êàê­î÷å­âè­äåö,­­ðÿä­­èñ­ñëå­äî­âà­òå­ëåé­­îò­íî­ñèë­­âðå­ìÿ­­åãî­­æèç­íè­­ê­VII­­â.­ Íà­30-îé­ñòðà­íè­öå­àÊ­÷è­òà­åì:­"Òå­ïåðü­â­áîëü­øèí­ñò­âå­ìåñò­ñòî­èò­âîé­ñêî­÷åð­íûõ­àðàáîâ.­Îíè,­ðàç­ðó­øàÿ­ñó­ùå­ñò­âó­þ­ùèå­òàì­öåðê­âè,­ñòðî­ÿò­ñå­áå­ìå­÷å­òè"­/ß.à.­ßðà­ëè­åâ,­1995/. VI. Ê.­Ïàò­êà­íÿí­íà­çû­âà­åò­àâ­òî­ðà­èà­êîì­ïè­ëÿ­òî­ðîì.­Â­ïåð­âîé­êíè­ãå,­ïî­ìíå­íèþ­Ê.­Ïàò­êà­íÿ­íà,­ïåð­âûå­òðè­ãëà­âû­îá­ùèå­âñåõ­õðî­íî­ãðà­ôè­ÿõ.­Äà­ëåå: "Ãëà­âà­IV­çà­èì­ñò­âî­âà­íà­ó­Ì.­õî­ðåí­ñêî­ãî­(V­â). Ãëà­âû­VI­è­VII­çà­èì­ñò­âî­âà­íû­èç­æè­òèÿ­ñâÿ­òûõ. Ãëà­âû­VIII­è­IX­çà­èì­ñò­âî­âà­íû­ó­Ì.­õî­ðåí­ñêî­ãî­è­èç­æè­òèÿ­ñâÿ­òûõ. Ãëà­âà­X­çà­èì­ñò­âî­âà­íà­ó­Åãè­øå­(V­â). Ãëà­âà­XI,­ïèñü­ìî­Ãþ­òà­ñî­õðà­íè­ëîñü­íà­àð­ìÿí­ñêîì­ÿçû­êå­îò­äåëü­íî­(V­â). Ãëà­âû­XII­è­XIII­çà­èì­ñò­âî­âà­íû­ó­Ì.­õî­ðåí­ñêî­ãî. Ãëà­âà­XIV­çà­èì­ñò­âî­âà­íà­ó­àãà­ôàí­ãå­ëà­(IV­â)­è­Ì.­õî­ðåí­ñêî­ãî. Ãëà­âû­XVI­-­XVIII­çà­èì­ñò­âî­âà­íû­èç­æè­òèÿ­ñâÿ­òûõ. Ãëà­âû­XIX­-­XXIII­çà­èì­ñò­âî­âà­íû­èç­æè­òèÿ­àð­ìÿí­ñêèõ­ñâÿ­òûõ. Ãëà­âà­XXIV,­ïèñü­ìî­èå­ðåÿ­Ìàò­ôåÿ. Ãëà­âà­XXV,­ïèñü­ìî­àâ­ðà­à­ìà­Ìà­ìè­êî­íÿ­íà­(VI­â). Ãëà­âà­XXVI,­ñì.­Mem.­Sur­I'Arm.­÷.­I,­ñòð.­217. Ãëà­âà­XXVIII,­èç­æè­òèÿ­ñâÿ­òûõ. Òî÷­íî­òàê­æå­âî­II­÷à­ñ­òè­ìû­çà­ìå­òèì­íå­êî­òî­ðûå­èç­åãî­çà­èì­ñò­âî­âà­íèé. Ãëà­âà­I­çà­èì­ñò­âî­âà­íà­ó­Ïå­ò­ðà­Ñþ­íå­öè­(VI­â). Ãëà­âà­II­çà­èì­ñò­âî­âà­íà­ó­Åãè­øå. Ãëà­âà­III­çà­èì­ñò­âî­âà­íà­ó­Ì.­õî­ðåí­ñêî­ãî. Ãëà­âà­VII­çà­èì­ñò­âî­âà­íà­ó­èî­àí­íû­II,­êà­òî­ëè­êî­ñà­(VI­â)"­è­äð. Íà­îñ­íî­âà­íèè­ýòèõ­è­äðó­ãèõ­çà­èì­ñò­âî­âà­íèé,­Ê.­Ïàò­êà­íÿí­ïðè­õî­äèò­ê­çà­êëþ­÷å­íèþ,­÷òî­àâ­òîð­"íå­ïî­ëó­÷èë­îñî­áåí­íî­ãî­îá­ðà­çî­âà­íèÿ...­Îí­ñî­áè­ðà­åò­ðàç­íî­îá­ðàç­íûå­ñâå­äå­íèÿ,­ãäå­òîëüêî­ìî­æåò­äî­ñòàòü, è­ãðóï­ïè­ðó­åò­èõ­êàê­ïî­ïà­ëî,­íå­îá­ðà­ùàÿ­âíè­ìà­íèÿ­íà­âíó­ò­ðåí­íþþ­ñâÿçü­ôàê­òîâ,­íè­äà­æå­íà­èõ­õðî­íî­ëî­ãè­÷å­ñ­êóþ­ïî­ñëå­äî­âà­òåëü­íîñòü"­/èñ­òî­ðèÿ­àã­âàí­Ìî­è­ñåÿ­Êàëàí­êàò­âà­öè,­ïè­ñà­òå­ëÿ­X­âå­êà­(ïå­ðå­âîä ñ­àð­ìÿí­ñêî­ãî­Ê.­Ïàò­êà­íÿ­íà).­ÑÏá,­1861/. à.à.­àêî­ïÿí­îá­èñ­òî÷­íè­êàõ­"èñ­òî­ðèè­àë­áà­íèè"­ïè­øåò:­"ðà­áî­òà­íàä­âû­ÿâ­ëå­íè­åì­èñòî÷­íè­êîâ­Ìîâ­ñå­ñà­Äà­ñ­õó­ðàí­öè,­íà­÷à­òàÿ­åùå­Ê.­Ïàò­êà­íÿ­íîì­è­ïðî­äîë­æåí­íàÿ­ß.à.­Ìà­íàí­äÿíîì,­ð.­à÷à­ðÿ­íîì,­Í.­àäîí­öåì,­Í.­àêè­íÿ­íîì,­Ã.Ñ.­Ñâà­çÿ­íîì,­Ê.à.­Êà­ã­ðà­ìà­íÿ­íîì­è­äðó­ãè­ìè,­ïîç­âî­ëè­ëà­èñ­ñëå­äî­âà­òå­ëÿì­èà­îï­ðå­äå­ëèòü­è­îõà­ðàê­òå­ðè­çî­âàòü­áîëü­øîå­êî­ëè­÷å­ñò­âî­èñ­òî÷­íèêîâ­ñî­÷è­íå­íèÿ.­Ñðå­äè­íèõ­-­òðó­äû­Ìîâ­ñå­ñà­õî­ðå­íà­öè,­Åëè­øå,­Ïå­ò­ðî­ñà­­Ñþ­íå­öè,­Ïè­ëî­íà­Òèðà­êà­öè"­è­äð.­/à.à.­àêî­ïÿí,­1987/. Êàê âèäíî èç ýòèõ îòðûâêîâ, ïðèâîäèìûå â ÈÀ ñâåäåíèÿ ïî÷òè öåëèêîì àðìÿíñêèå. Âîçíèêàåò âïîëíå îáîñíîâàííûé âîïðîñ; "Ïî÷åìó èìåííî àðìÿíñêèå?". Ê. Ïàòêàíÿí îáúÿñíÿåò ýòî ñ íåãðàìîòíîñòüþ àâòîðà ÈÀ. Âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî òóò ïðè÷èíà ñîâñåì


26

Òàðèõ

Îäèí èç øåñüòè àðìÿíèçèðîâàííûõ Àëáàíñêèõ ìîíàñòðåé ßðóñàëèìà. â äðóãîì. Èç âñåãî ñêàçàííîãî âûòåêàåò ëîãè÷íûé âûâîä: âñå ñâåäåíèÿ, ÿêîáû çàèìñòâîâàííûå àâòîðîì èç àðìÿíñêèõ èñòî÷íèêîâ, áûëè äîáàâëåíû ïîçæå ïðè ïåðåâîäå êíèãè íà ãðàáàð. Ýòîìó ñâèäåòåëüñòâóåò òåêñò "Àëóïàíñêîé êíèãè", ãäå ÷àñòî ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ îá àëáàíî-èðàíñêèõ îòíîøåíèÿõ (÷òî è åñòåñòâåííî), è íåò ñâåäåíèé îá àëáàíî-àðìÿíñêèõ îòíîøåíèÿõ... Ñðàâ­íè­òåëü­íîå­èñ­òî­ðè­êî-ëèíã­âè­ñ­òè­÷å­ñ­êîå­èçó­÷å­íèå­òåê­ñ­òà­"àëó­ïàí­ñêîé­êíè­ãè"­ïðîäîë­æà­åò­ñÿ.

"Àëóïàíñêàÿ êíèãà", ñ. 1

"Àëóïàíñêàÿ êíèãà", ñ. 2


27

ÏÀÌßÒÜ

Ïðîñòîé è äîáðîäóøíûé ... Ñ

åé­ôóë­ëà­­Àñà­äó­ëà­å­âè÷­­Êå­ðè­ìîâ­îò­íî­ñèò­ñÿ­­ê­ïåð­âî­ìó­ïî­êî­ëå­íèþ­Äà­ãå­ñ­òàí­ñêèõ ïðî­ôåñ­ñè­î­íàëü­íûõ­êîì­ïî­çè­òî­ðîâ,­òâîð­÷å­ñò­âî­êî­òî­ðûõ­â­1950-70-å­ãî­äû­­ïðî­ñëà­âè­ëî íàø­Äà­ãå­ñ­òàí­íå­òîëü­êî­íà­âå­ëè­êóþ­òîã­äà­ñòðà­íó­Ñî­âåò­ñêèé­Ñî­þç,­íî­è­äà­ëå­êî­çà­å¸ ïðå­äå­ëà­ìè.­Â­ýòè­ãî­äû­ñâîè­ëó÷­øèå­ïðî­èç­âå­äå­íèÿ­ñî­çäà­âà­ëè­-­îñ­íî­âî­ïî­ëîæ­íèê­äà­ãå­ñ­òàí­ñêîé­ ïðî­ôåñ­ñè­î­íàëü­íîé­ ìó­çû­êè,­ çà­ñëó­æåí­íûé­ äå­ÿ­òåëü­ èñ­êóññòâ­ ÐÑÔÑÐ Ã.À.Ãà­ñà­íîâ,­âû­äà­þ­ùè­å­ñÿ­êîì­ïî­çè­òî­ðû:­íà­ðîä­íûé­àð­òèñò­ÐÑÔÑЭÍ.Ñ.­Äà­ãè­ðîâ,­çà­ñëó­æåí­íûé­­äå­ÿ­òåëü­èñ­êóññòâ­ÄÀÑÑЭ­Ñ.À.Àãà­áà­áîâ.­È­â­­­íà­øè­äíè­ñî­çäà­þò­ñâîè­­âû­ñî­êî­òà­ëàíò­ëè­âûå­ïðî­èç­âå­äå­íèÿ­íà­ðîä­íûé­àð­òèñò­ÑÑÑЭÌ.Ì.Êàæ­ëà­åâ­è­íà­ðîä­íûé­àð­òèñò­ÐÔ­Ø.Ð.×à­ëà­åâ.­­Â­ýòè­æå­ãî­äû­ñî­çäà­âàë­ñâîè­ïðî­èç­âå­äå­íèÿ­â­ðàç­ëè÷­íûõ­æà­í­ðàõ­­è­çà­ñëó­æåí­íûé­äå­ÿ­òåëü­­èñ­êóññòâ­ÐÑÔÑЭÑ.À.Êå­ðè­ìîâ. ­Êå­ðè­ìîâ­ Ñ.À.­ ­ ðî­äèë­ñÿ­ â­ ñåë.­ Óë­ëó-Ãà­òàã­ Êà­ñóì­êåíò­ñêî­ãî­ (íû­íå­ Ñ.-Ñòàëü­ñêî­ãî)­ ðàé­î­íà.­  1935ã.­ïî­ñòó­ïèë­â­Ìà­õà÷­êà­ëèí­ñêîå­ìó­çû­êàëü­íîå ó÷è­ëè­ùå­ïî­êëàñ­ñó­ñêðèï­êè­ïå­äà­ãî­ãà­Õà­íó­êà­å­âà Õ.Ì.­Íî­áîëü­øå­âñå­ãî­åãî­âëå­÷åò­ê­îð­êå­ñò­ ­ðó­íà­ðîä­íûõ­ èí­ñò­ðó­ìåí­òîâ,­ ê­ åãî­ êîë­ëåê­òè­âó­ è­ îí ïðî­áó­åò­ñâîè­ñè­ëû­â­îð­êå­ñ­ò­ðå­íà­ðîä­íûõ­èí­ñò­ðó­ìåí­òîâ­äà­ãå­ñ­òàí­ñêî­ãî­ðà­äèî,­èã­ðàÿ­íà­êÿ­ìàí­÷å. ­òå­ãî­äû,­èç-çà­îò­ñóò­ñò­âèÿ­ïå­äà­ãî­ãîâ­ïî­ñïå­öè­àëü­íûì­ïðåä­ìå­òàì,­â­ó÷è­ëè­ùå­íå­âå­ëèñü­çà­íÿ­òèÿ­ïî­ìíî­ãèì­òå­î­ðå­òè­÷å­ñ­êèì­ïðåä­ìå­òàì.­Â­ñè­ëó­ýòèõ­îá­ñòî­ÿ­òåëüñòâ­åìó­êàê­ó÷å­íè­êó,­îá­ëà­äàâ­ùå­ìó­ àá­ñî­ëþò­íûì­ ìó­çû­êàëü­íûì­ ñëó­õîì,­ îð­ãà­íè­çà­òîð­ó÷è­ëè­ùà­è­çà­âó­÷åá­íîé­÷à­ñ­òüþ­­Ã.À.Ãà­ñà­íîâ­ ïðåä­ëî­æèë­ ïå­ðå­âå­ñ­òèñü­ â­ Îäåñ­ñêèé­ ìó­çû­êàëü­íûé­òåõ­íè­êóì.­Ïî­ñëå­òåõ­íè­êó­ìà­Ñ.Êå­ðè­ìîâ ïî­ñòó­ïà­åò­â­Îäåñ­ñêóþ­ãî­ñó­äàð­ñò­âåí­íóþ­êîí­ñåð­âà­òî­ðèþ.­Âå­ëè­êàÿ­Îòå­÷å­ñò­âåí­íàÿ­âîé­íà­çà­ñòà­¸ò þíî­øó­íà­ïåð­âîì­êóð­ñå­êîí­ñåð­âà­òî­ðèè. Êå­ðè­ìîâ­Ñ.À.­ïðè­åç­æà­åò­â­Ìà­õà÷­êà­ëó­è­ïî­ñòó­ïà­åò­íà­ðà­áî­òó­­â­Íà­öè­î­íàëü­íûé­àí­ñàìáëü­ïåñ­íè­è­òàí­öà­Äà­ãå­ñ­òà­íà­â­êà­÷å­ñò­âå­ñî­ëè­ñ­òà-êÿ­ìàí­÷è­ñ­òà.­ Çäåñü­ Ñ.À.Êå­ðè­ìîâ­ ñòà­íî­âèò­ñÿ­ âå­äó­ùèì

ìó­çû­êàí­òîì,­à­âïîñ­ëåä­ñò­âèè­è­­äè­ðè­æ¸­ðîì­àí­ñàì­á­ëÿ.­ ­ òî­ æå­ âðå­ìÿ­ îí­ ïðè­íè­ìà­åò­ àê­òèâ­íîå ó÷à­ñ­òèå­è­â­îá­ùå­ñò­âåí­íîé­æèç­íè­ðå­ñ­ïóá­ëè­êè.­Â 60-å­ãî­äû­­îí­ïî­ñòó­ïà­åò­íà­ðà­áî­òó­ðå­äàê­òî­ðîì­â Äà­ãå­ñ­òàí­ñêèé­ðà­äèî­êî­ìè­òåò­ïðè­Ñî­âå­òå­ìè­íè­ñ­ò­ðîâ­ Äà­ãå­ñ­òàí­ñêîé­ ÀÑÑÐ,­ à­ çà­òåì­ ñòà­íî­âèò­ñÿ äè­ðè­æ¸­ðîì­ îð­êå­ñ­ò­ðà­ íà­ðîä­íûõ­ èí­ñò­ðó­ìåí­òîâ ïðè­ ðà­äèî.­ ­ ­ ýòè­ ãî­äû­ Êå­ðè­ìîâ­ Ñ.À.­ ­ àê­òèâ­íî çà­íè­ìà­åò­ñÿ­ è­ êîì­ïî­çè­òîð­ñêèì­ òâîð­÷å­ñò­âîì.­ È ïåð­âàÿ­åãî­ïåñ­íÿ,­íà­ïè­ñàí­íàÿ­­íà­ñëî­âà­ïå­âè­öû Àìè­íàò­Èá­ðà­ãè­ìî­âîé,­"Îæè­äà­íèå"­óæå­ïîä­êó­ïà­åò­ñëó­øà­òå­ëåé­ñâî­åé­ïðî­ñòî­òîé,­ÿð­êî­ñ­òüþ­ìå­ëî­äè­÷å­ñ­êî­ãî­ðè­ñóí­êà.­Ñëå­äó­þ­ùàÿ­ïåñ­íÿ­ìî­ëî­äî­ãî êîì­ïî­çè­òî­ðà­íà­ñëî­âà­Ò.Õðþã­ñêî­ãî­­"έÐî­äè­íå" áû­ëà­ âïåð­âûå­ èñ­ïîë­íå­íà,­ â­ òî­ âðå­ìÿ­ åù¸­ ­ íà­ðîä­íîé­ àð­òè­ñò­êîé­ Äà­ãå­ñ­òà­íà­ Ðà­ãè­ìàò­ Ãà­ä­æè­å­âîé.­ Ýòà­ ïåñ­íÿ­ ­ äî­ ñèõ­ ïîð­ îñ­òà­¸ò­ñÿ­ îä­íîé­ èç ëó÷­øèõ­ïå­ñåí,­ïî­ñâÿ­ù¸í­íûõ­íà­øå­ìó­Äà­ãå­ñ­òà­íó. Åù¸.­ ­ 1958­ â­ ðå­ñ­ïóá­ëè­êå­ áûë­ ñî­çäàí­ íî­âûé êîë­ëåê­òèâ­ -­ Ãî­ñó­äàð­ñò­âåí­íûé­ àí­ñàìáëü­ òàí­öà "Ëåç­ãèí­êà"­ ïîä­ õó­äî­æå­ñò­âåí­íûì­ ðó­êî­âîä­ñò­âîì Òàí­õî­Èç­ðà­è­ëî­âà.­Âîò­óæå­áî­ëåå­50-òè­ëåò­ýòîò âñå­ìèð­íî­ èç­âå­ñò­íûé­ Äà­ãå­ñ­òàí­ñêèé­ Ãî­ñó­äàð­ñò­-


28 âåí­íûé­ çà­ñëó­æåí­íûé­ àêà­äå­ìè­÷å­ñ­êèé­ àí­ñàìáëü òàí­öà­"Ëåç­ãèí­êà"­âî­âñåõ­ñòðà­íàõ­ìè­ðà­ñâîè­âû­ñòóï­ëå­íèÿ­íà­÷è­íà­åò­ìå­ëî­äè­åé­ïåñ­íè­Ñ.Êå­ðè­ìî­âà­­"έÐî­äè­íå".­Åñ­ëè­áû­ó­íàñ­â­ñòðà­íå­ðà­áî­òà­ëè­­çà­êî­íû­îá­Àâ­òîð­ñêèõ­ïðà­âàõ,­­Ñ.Êå­ðè­ìîâ,­à ñåé­÷àñ­åãî­ïî­òîì­êè­­áû­ëè­áû­ìèë­ëè­î­íå­ðà­ìè.­ ­1958­ã.­Ñ.Êå­ðè­ìîâ­îêîí­÷èë­(çà­î÷­íî)­Ìîñ­êîâ­ñêèé­ ãî­ñó­äàð­ñò­âåí­íûé­ ìó­çû­êàëü­íî-ïå­äà­ãî­ãè­÷å­ñ­êèé­ èí­ñòè­òóò­ èì.Ãíå­ñè­íûõ.­ È­ îä­íà­ èç­ ëó÷­øèõ èñ­ñëå­äî­âà­òåëü­ñêèõ­ ðà­áîò,­ ïî­ñâÿ­ù¸í­íûõ­ íà­ðîä­íî­ìó­ òâîð­÷å­ñò­âó,­ ÿâ­ëÿ­åò­ñÿ­ äèï­ëîì­íàÿ­ ðà­áî­òà Ñ.Êå­ðè­ìî­âà­­"Íà­ðîä­íîå­ìó­çû­êàëü­íîå­òâîð­÷å­ñò­âî­ëåç­ãèí".­Â­1964ã.­Êåð­èìî­âà­Ñ.À.­ïðè­íè­ìà­þò­â Ñî­þç­êîì­ïî­çè­òî­ðîâ­ÑÑÑÐ.­Ñ­ýòî­ãî­ãî­äà­îí­âîç­ãëàâ­ëÿ­åò­Äåò­ñêóþ­ìà­õà÷­êà­ëèí­ñêóþ­ìó­çû­êàëü­íóþ øêî­ëó­ ¹1­ è­ ïðî­äîë­æà­åò­ ðà­áî­òàòü­ îò­âåò­ñò­âåí­íûì­ñå­ê­ðå­òà­ð¸ì­­Ïðàâ­ëå­íèÿ­Ñî­þ­çà­êîì­ïî­çè­òî­ðîâ­Äà­ãå­ñ­òà­íà.­ Îñ­íîâ­íûå­ïðî­èç­âå­äå­íèÿ­êîì­ïî­çè­òî­ðà:­­ôàí­òà­çèè­ ­ íà­ òå­ìû­ ïå­ñåí­ À.Öóð­ìè­ëî­âà,­ Õ.Õà­íó­êà­å­âà, íà­òå­ìû­ñî­âðå­ìåí­íûõ­ïå­ñåí­Äà­ãå­ñ­òà­íà,­"Òðè­ýñ­êè­çà",­ñþ­è­òû,­òàí­öû­äëÿ­ñèì­ôî­íè­÷å­ñ­êî­ãî­îð­êå­ñ­ò­ðà,­ âî­êàëü­íî-ñèì­ôî­íè­÷å­ñ­êèå­ ñþ­è­òû­ -­ "Ìîÿ Ðî­äè­íà"­è­"Ãîð­öû­ó­Ëå­íè­íà",­îðà­òî­ðèÿ­ïî­ïî­ýìå Ð.Ãàì­çà­òî­âà­"Ïîð­ò­ðåò­Èëü­è­÷à",­Êâàð­òåò­äëÿ­äâóõ ñêðè­ïîê,­ àëü­òà­ è­ âè­î­ëîí­÷å­ëè,­ "Ïðà­çä­íè÷­íàÿ óâåð­òþ­ðà",­"Êîí­öåðò­íàÿ­ëåç­ãèí­êà",­"Ëåç­ãèí­ñêàÿ ðàï­ñî­äèÿ"­ äëÿ­ îð­êå­ñ­ò­ðà­ íà­ðîä­íûõ­ èí­ñò­ðó­ìåí­òîâ.­Ìó­çû­êà­ê­ñïåê­òàê­ëÿì­ëåç­ãèí­ñêî­ãî­ãî­ñó­äàð­ñò­âåí­íî­ãî­ ìó­çû­êàëü­íî-äðà­ìà­òè­÷å­ñ­êî­ãî­ òå­à­ò­ðà èì.­ Ñ.Ñòàëü­ñêî­ãî:­ "Ôà­òè­ìà",­ "Öâå­òîê­ Ðîñ­ñèè", "Àøóã­ Ñà­èä"­ è­ äð.­ Îí­ ÿâ­ëÿ­åò­ñÿ,­ òàê­æå­ àâ­òî­ðîì ìíî­ãî­÷èñ­ëåí­íûõ­ïå­ñåí­è­õî­ðî­âûõ­ïðî­èç­âå­äå­íèé íà­ ñòè­õè­ äà­ãå­ñ­òàí­ñêèõ­ ïî­ýòîâ,­ êà­ìåð­íûõ­ ïüåñ. Ñðå­äè­ ëó÷­øèõ­ îá­ðà­áî­òîê­ ëåç­ãèí­ñêèõ­ íà­ðîä­íûõ ïå­ñåí­õî­÷ó­âû­äå­ëèòü­îá­ðà­áîò­êè­ïå­ñåí­äëÿ­ñìå­øàí­íî­ãî­ ­ õî­ðà­ ñ­ îð­êå­ñ­ò­ðîì­ íà­ðîä­íûõ­ èí­ñò­ðó­ìåí­òîâ­ ­ "Ìè­ëûé­ íà­ ïî­ëÿ­íå",­ "Çà­ãà­äóð-çà­ãà"­ è ïåñ­íþ­íà­ñòè­õè­­Ò.Õðþã­ñêî­ãî­­"Õî­ðî­øî­ïà­ðåíü, õî­ðî­øî".­ Ýòè­ ñî­÷è­íå­íèÿ­ êîì­ïî­çè­òî­ðà­ ìîæ­íî ñìå­ëî­ îò­íå­ñ­òè­ ê­ îá­ðàç­öàì­ áå­ðåæ­íî­ãî­ îò­íî­øå­íèÿ­ê­íà­ðîä­íîé­ìó­çû­êå­è­êîì­ïî­çè­òîð­ñêî­ãî­ìà­ñ­òåð­ñò­âà.­­­­ Çà­ âû­äà­þ­ùè­å­ñÿ­ çà­ñëó­ãè­ êîì­ïî­çè­òîð­ ­ ­ ­ Êå­ðè­ìîâ­Ñ.À.­íà­ãðàæ­ä¸í­ìå­äà­ëÿ­ìè­"Çà­îáî­ðî­íó­Êàâ­êà­çà",­ "Çà­ äî­áëå­ñò­íûé­ òðóä­ â­ Âέ â­ 19411945ãã.",­ "Çà­ òðó­äî­âóþ­ äî­áëåñòü".­ Êîì­ïî­çè­òîð óäî­ñ­òî­åí­ çâà­íèé­ "Çà­ñëó­æåí­íî­ãî­ äå­ÿ­òå­ëÿ­ èñ­êóññòâ­Äà­ãå­ñ­òà­íà",­"Íà­ðîä­íî­ãî­àð­òè­ñ­òà­ÄÀÑÑÐ", "Çà­ñëó­æåí­íî­ãî­ äå­ÿ­òå­ëÿ­ èñ­êóññòâ­ ÐÑÔÑÐ",­ Ëà­ó­ðå­àò­ à­Ãî­ñó­äàð­ñò­âåí­íîé­ïðå­ìèè­ÄÀÑÑÐ.­Èìå­íåì Êå­ðè­ìî­âà­ Ñ.À.­ íà­çâà­íà­ óëè­öà­ â­ ã.Ìà­õà÷­êà­ëå­ è åãî­ èìÿ­ íî­ñèò­ Äåò­ñêàÿ­ ìó­çû­êàëü­íàÿ­ øêî­ëà¹6 ã.Ìà­õà÷­êà­ëû.­­­

ÏÀÌßÒÜ Îò­âåò­ñò­âåí­íûé­ñå­ê­ðå­òàðü­ÑÊ­ÐÄ­­­­­Ñ.Êå­ðè­ìîâ­­­íà­àâ­òîð­ñêîì­âå­÷å­ðå­êîì­ïî­çè­òî­ðà Ì.Ãó­ñåé­íî­âà.­ÄÃÓ­1983ã.

Êàê­ ÷å­ëî­âåê,­ Ñåé­ôóë­ëà­ Êå­ðè­ìîâ­ áûë­ óäè­âè­òåëü­íî­ïðî­ñòûì­è­äî­á­ðî­äóø­íûì.­Âñå­­ëþ­äè,­êî­òî­ðûå­ ­ çíà­ëè­ ­ Ñ.­ Êå­ðè­ìî­âà,­ âû­ñî­êî­ öå­íè­ëè­ â í¸ì­ íå­ òîëü­êî­ ­ ýòè­ êà­÷å­ñò­âà.­ Îí­ ëþ­áèë­ íå­ïîä­äåëü­íûé,­äî­á­ðûé­­þìîð.­À,­êàê­èç­âå­ñò­íî,­÷å­ëî­âåê,­ êî­òî­ðûé­ ëþ­áèò­ þìîð,­ óìå­åò­ øó­òèòü­ è­ ïî­ñìå­ÿòü­ñÿ­äà­æå­íàä­ñî­áîé,­­êàê­ïðà­âè­ëî,­âñå­ãäà äî­á­ðûé­÷å­ëî­âåê.­Çäåñü­õî­÷ó­âñïîì­íèòü­ñëó­÷àé, îïè­ñàí­íûé­ ìíîþ­ â­ ëè­òå­ðà­òóð­íûõ­ ­ þìî­ðå­ñ­êàõ "Äà­ãå­ñ­òàí­ñêèå­ ìó­çû­êàí­òû­ åù¸­ óëû­áà­þò­ñÿ", ñâÿ­çàí­íûé­ñ­­Ñ.À.Êå­ðè­ìî­âûì.­­

Çàâèäóþ òâîåìó ðîñòó 1960-å­ ãî­äû.Ìà­õà÷­êà­ëà.­ Äîì­ ðà­äèî­ íà óë.Êî­ò­ðî­âà­24.­­­­­­­­­ Çà­ñå­äà­íèå­ õó­äî­æå­ñò­âåí­íî­ãî­ Ñî­âå­òà­ ïî îá­ñóæ­äå­íèþ­ íî­âûõ­ ìó­çû­êàëü­íûõ­ ïðî­èç­âå­äå­íèé.­Çà­äëèí­íûì­ñòî­ëîì­ñè­äÿò­ïðåä­ñå­äà­òåëü­õóä­ñî­âå­òà,­ðå­ñ­ïåê­òà­áåëü­íûé­Ãà­ñà­íîâ­Ã.À.­Ðÿ­äîì­ñ­íèì­êî­ðå­íà­ñ­òûé,­âñå­ãäà­ ñ­ ìè­ëîé­ óëûá­êîé­ íà­ ëè­öå­ Äà­ãè­ðîâ Í.Ñ.,­ñòðî­ãèé­íà­âèä,­ñîâ­ñåì­íå­áîëü­øî­ãî ðîñ­òà­Êå­ðè­ìîâ­Ñ.À. Íà­ îá­ñóæ­äå­íèå­ âû­íî­ñèò­ñÿ­ îä­íà­ èç­ ïå­ñåí,­ ïî÷­òè­ äâóõ­ìå­ò­ðî­âî­ãî­ ðîñ­òà,­ âñå­ãäà ýêñ­ïðåñ­ñèâ­íî­ãî­êîì­ïî­çè­òî­ðà­Çåé­íà­ëà­Ãà­ä­æè­å­âà.­Ïî­ðàç­íûì­ïðè­÷è­íàì­ïåñ­íÿ­Ç.Ãà­ä­æè­å­âà­åäè­íî­ãëàñ­íî­áû­ëà­îò­êëî­íå­íà.­­Êàê âñå­ãäà,­íå­âû­äåð­æàí­íûé­­Çåé­íàë­øóì­íî, ñòðå­ìè­òåëü­íî­ ­ ïî­äî­ø¸ë­ ê­ ñòî­ëó­ è­ ïî÷­òè óã­ðî­æà­þ­ùèì­òî­íîì­îáú­ÿ­âèë: -­ ß­ ëó÷­øå­ âàñ­ ïè­øó­ è­ ­ ïî­ýòî­ìó­ âû­ âñå ìíå­çà­âè­äó­å­òå!­ Ïî­âèñ­ëà­ ïà­ó­çà.­ ­ Ñåé­ôóë­ëà­ Êå­ðè­ìîâ­ , óëûá­íóâ­øèñü,­îò­âå­òèë­åìó: -­Çåé­íàë,­ëè÷­íî­ÿ­çà­âè­äóþ­òîëü­êî­òâî­å­ìó­âû­ñî­êî­ìó­ðîñ­òó.­­­­­­­


ÏÀÌßÒÜ Íèêîãäà íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû Êåðèìîâ Ñ.À. íåòàêòè÷íî âûðàæàëñÿ èëè áåç îñíîâàíèÿ íà òî êðèòèêîâàë êîãî-òî èç íà÷èíàþùèõ êîìïîçèòîðîâ. Âñïîìèíàåòñÿ åùå òàêîé ñëó÷àé.  1970-å ãîäû ÿ âïåðâûå íàïèñàë äâå ýñòðàäíûå ïåñíè íà ëåçãèíñêîì ÿçûêå: "Ïåñíÿ Ñàÿä" íà ñëîâà È.Ãóñåéíîâà è "Êðàé ìîé-Äàãåñòàí" íà ñëîâà Ò.Õðþãñêîãî. Íà ðóññêîì ÿçûêå óæå ïðîçâó÷àëè íåñêîëüêî ïåñåí äàãåñòàíñêèõ êîìïîçèòîðîâ, à íà íàöèîíàëüíîì ÿçûêå ýòè ïåñíè áûëè ïåðâûå ýñòðàäíûå. Íà õóäñîâåòå çàïèñü ýòèõ ïåñåí ñ ýñòðàäíî-ñèìôîíè÷åñêèì îðêåñòðîì ïðîçâó÷àëà â èñïîëíåíèè òàëàíòëèâîé è ïîïóëÿðíîé òîãäà ñîëèñòêè Ñ.Ãàäæèåâîé.  òî âðåìÿ ìíå ïîâåçëî, Ñ.Ãàäæèåâà òîãäà åù¸ íå ñîçäàâàëà "ñâîè" ïåñåííûå îïóñû. Îäíà èç ñàìûõ èçâåñòíûõ â ðåñïóáëèêå ñîëèñòîê - ÷ëåí õóäîæåñòâåííîãî Ñîâåòà, âûñòóïèëà ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ ýòèõ ïåñåí â äîëãîñðî÷íûé ôîíä Ãîñòåëåðàäèî. Ýòî áûëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì. Íåêîòîðûå çàâèñòëèâûå êîëëåãè âñÿ÷åñêè ñòàðàëèñü ïîìåùàòü ïîÿâëåíèþ íîâîé ÿðêîé ïåñíè ó äðóãîé èñïîëíèòåëüíèöû. Íå óìåÿ êâàëèôèöèðîâàííî àíàëèçèðîâàòü ïðîèçâåäåíèå, îíà ãðîìêî ñêàçàëà, ÷òî ïåñíÿ ïî-

29 õîæà íà àçåðáàéäæàíñêóþ. Ÿ ðîáêî ñòàðàëèñü ïîääåðæàòü è íåêîòîðûå äðóãèå êîëëåãè. Ñëîâî áåð¸ò Êåðèìîâ Ñ.: - Ýòà ìóçûêà þæíîãî Äàãåñòàíà. È êàê õîðîøî, ÷òî íàêîíåö-òî ïîÿâèëèñü ýñòðàäíûå ïåñíè íà íàöèîíàëüíîì ÿçûêå. Ýòà ïåñíÿ íå òîëüêî ëåçãèíñêàÿ, â íåé äàæå åñòü èíòîíàöèè è ðóòóëüñêîé ìóçûêè, îòêóäà å¸ àâòîð.  çàêëþ÷åíèå Êåðèìîâ Ñ.À. äåëèêàòíî ïðåäëîæèë àðàíæèðîâùèêó ïåñíè Ì.Àáàêàðîâó ñäåëàòü ïðîèãðûø ïåñíè áîëåå ïðîçðà÷íûì. Òàêèì áûë Êåðèìîâ Ñ.À.- îáàÿòåëüíûé ÷åëîâåê, òàëàíòëèâûé êîìïîçèòîð, ìóçûêîâåä, äèðèæ¸ð - ãëóáîêî çíàþùèé è èñêðåííå ëþáÿùèé äàãåñòàíñêóþ ìóçûêàëüíóþ êóëüòóðû, âí¸ñøèé çíà÷èòåëüíûé âêëàä â å¸ ðàçâèòèå è ïðîïàãàíäó.

Ì.ÃÓñÅéÍîÂ, Çà­ñëó­æåí­íûé­äå­ÿ­òåëü èñ­êóññòâ­ÐÔ­

*************************************************************************************************************

ÀÒ êàíàëäà êüèëå ôèçâàé "ÒÀÍÛÄÛÌ ÑßÍÈ - 2" àêüàæóí-òåëåãóíóãäà ÊöIàðèí êóëòóðàäèí êIâàëèí

"ËÅÇÃÈÍÊÀ" êüóüëåðèí àíñàìáëäèíè ÷ïèí ãüóíàðàð êúàëóðçàâà.

×è æèãèòðèç SÌS ðàêúóðà! , S Ì S üàð ã ü ó ê ñ ! 1 SÌS 11 êõüåíà 86101 - àç, å ç â ÿ å ü ê ã å óí ð 10 SÌS 11 êõüåíà 86110 - àç, Äåñò á à à ä å 20 SÌS 11 êõüåíà 86120 - àç. Õêàæ æ Èãðàìè êIåëçàâàéáóð! ×È ÆÈÃÈÒÐÈÇ ÑÌÑ ÐÀÊÚÓÐÀ!!!


30

ÕÓØ ÕÀÁÀÐ

Ãîòîâèòüñÿ “ØÀÐÂÈËÈ” Ä

àãåñòàíñêèé  ãîñóäàðñòâåííûé  òåàòð îïåðû  è  áàëåòà  ãî òî âèò ñÿ  ê  ïî ñòà íîâ êå  îïå ðû "Øàð âè ëè",  çà ñëó æåí íî ãî  äå ÿ òå ëÿ  èñ êóññòâ  ÐÔ Ì.  Ãó ñåé íî âà,  ïî  âîñ ñòà íîâ ëåí íî ìó  ñþ æå òó Ç.Ðèç âà íî âûì  è  Á.  Ñà ëè ìî âûì  Ëåç ãèí ñêèé  íà ðîä íûé ãå ðî è ÷å ñ êèé ýïîñ “Øàð âè ëè". Àâ òîð ëè á ðåò òî- È. Áà ãè ðî âà. Êîì ïî çè òîð  ðà áî òàë íàä îïå ðîé áî ëåå 7-ìè ëåò.  Äîë ãîå  âðå ìÿ,  òå àòð  íå  ìîã  îñó ùå ñò âèòü ïî ñòà íîâ êó îïå ðó   èç-çà îò ñóò ñò âèÿ ôè íàí ñî âûõ ñðåäñòâ. Ïî ìî÷ü îïå ðå âçÿë ñÿ íàø çíà ìå íè òûé çåì ëÿê, ìèë ëè àð äåð Ñó ëåé ìàí Êå ðè ìîâ.  Íà ðÿ äó  ñ  Ïåð âîé  äà ãå ñò  àí ñêîé  îïå ðîé "Õî÷ áàð"  íà øå ãî  âå ëè êî ãî  êîì ïî çè òî ðà  Ã.  À. Ãà ñà íî âà,  îïå ðà  "Øàð âè ëè"  ÿâèò ñÿ    êðóï íîìàñ øòàá íûì    ïðî èç âå äå íè åì,  ãäå  ó÷à ñò âó åò âåñü êîë ëåê òèâ òå à ò ðà:  áîëü øîé  õîð,  ñèì ôî íè ÷å ñ êèé  îð êåñòð, ñî ëè ñ òû  è  áà ëåò íàÿ òðóï ïà- âñå ãî- 160  àð òè ñò  îâ  òå à ò ðà.  Íàä  ïî ñòà íîâ êîé  îïå ðû  êîë ëåê òèâ òå à ò ðà íà ÷àë ðà áî òàòü ñ îê òÿ á ðÿ ïðî øëî ãî ãî äà. Ïðå ìüå ðà îïå ðû, ïðåä ïî ëà ãà åò ñÿ â àï ðå ëå ñ.ã. Ðàñ­ñêà­çàòü­ îá­ îïå­ðå,­ ìû­ ïî­ïðî­ñè­ëè­ ïðî­ôåñ­ñî­ðà­ÄÃÏÓ­Ã.­À.­Àá­äó­ðà­ãè­ìî­âà.­ - Ïðè ñîçäàíèè îïåðû, êîìïîçèòîð Ì.Ãóñåéíîâ, ñ÷èòàë ñâîåé ãëàâíîé çàäà÷åé, âîñêðåøåíèå ñòàðèííûõ ëåçãèíñêèõ è äðóãèõ ïëåì¸í Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, íàðîäíûõ ïåñåí è òàíöåâàëüíûõ ðèòìîâ, èãð è îáðÿäîâ äðåâíåãî ìîëîä¸æíîãî

ïðàçäíèêà "Âàöðàêàð" (Ëóííûå äíè), ñâàäåáíîãî îáðÿäà. Âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèò íà ôîíå áîðüáû àëïàíñêèõ íàðîäîâ ïðîòèâ èíîçåìíûõ çàâîåâàòåëåé.  ýòîé ðàáîòå àâòîð îïèðàåòñÿ íà òðóäû äðåâíåãðå÷åñêèõ èñòîðèêîâ. " èñòîðèè íàðîäîâ Çàêàâêàçüÿ I âåê äî í.ý. îçíàìåíîâàí ïåðâûìè ñòîëêíîâåíèÿìè ñ ðèìëÿíàìè, ÷òî ÿâèëîñü íà÷àëîì ìíîãîâåêîâîé áîðüáû íàðîäîâ Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, èáåðîâ çà ñâîþ íåçàâèñèìîñòü". Ïëóòàðõ ñîõðàíèë íàì ïåðâûå â èñòîðèè íàðîäîâ Çàêàâêàçüÿ óïîìèíàíèÿ î ñîâìåñòíûõ âîåííûõ äåéñòâèÿõ àëáàíîâ, èáåðîâ ïðîòèâ îáùåãî âðàãà, î ñïëî÷åííîñòè ýòèõ íàðîäîâ, ïîëèòè÷åñêè äðóã îò äðóãà íåçàâèñèìûõ. Ïåðå÷åíü âîîðóæåíèÿ àëáàíîâ èìååòñÿ ó Ñòðàáîíà: "Êî âðåìåíè ðèìñêîãî âòîðæåíèÿ àëáàíû ñòàëè êîïüåíîñöàìè è ñòðåëêàìè, èìåþùèìè ïàíöèðè è ùèòû, øëåìû ñõîäíûå ñ èáåðñêèìè. Öàðü Îðîéñ, ñî ñâîåé ïðåêðàñíî âîîðóæåííîé êîííèöåé íàõîäèëñÿ â àðüåðãàðäå, âûñòàâèâ âïåðåäè ïåðåäîâûå îòðÿäû, ñîáðàííûå èç ìåñòíûõ æèòåëåé, ïðåèìóùåñòâåííî ãîðöåâ, ÿâèâøèõñÿ â ñâîèõ êîæàíûõ îäåæäàõ" Ïîâòîðþñü. Ãëàâíîå ìåñòî â îïåðå çàíèìàþò ñòàðèííûå ëåçãèíñêèå ìåëîäèè, òàíöû è îáðÿäû. "ÀËÀÌ"


ÀÍÀËÈÇ

31

"ÀËÀÌÄÈÍ" ÓËÀÌÀÐ Êú

åíèí äåâèðäà öIèéè ãàçåò âà ÿ æóðíàë àêúàòèç ýãå÷Ióí ñà àêüâàí ìÿãüòåë æåäàé êàð òóø. Ýõèðèìæè öIóâàä-êúàä éèñàí êúåíå ÷è õàëêüäèí âåêèëðè àêúóäàé àñëó òóøèð èçäàíèéðèí êüàäàð òIèìèë õüàíà÷. Èõüòèíáóð, çàç òå÷èç, ìàäíè àâà æåäè. Ãüàéèô õüè, ñàäàí óüìóüðíè ÿðãúàëäè ôåíà÷. ÈêI õüóíèí êüèëèí ñåáåá, àäåò ÿç, ïóë òàõüóí ÿç êüàäà. ßêúèí õüè, ïóëäèí ìåñåëà êàð àëàéäè ÿ. Àììà ãàçåò-æóðíàë âè÷ âè÷åëàé àãàë õüóí òåê ñà ïóë òàõüóíèõú ãèëèãèç æåäà÷. Ìàñà ÷Iåõè ñåáåáàðíè òàõüàíà àâà÷. Ëóãü­óí­ãå­ðåê­ÿ,­ãà­çåò-æóð­íàë­äèí­óü­ìóüð­ÿðãú­è­äè­ õüó­íèí­ ñèô­òåãü­àí­ äà­ÿõ­ àì­ àêú­óä­çà­âàé­ êñà­ðèí­ïå­øå­êàð­âàë,­àáó­ðóí­àëàêü­ó­íàð,­àâ­òîð­ðèí­âà êIåë­çà­âàé­áó­ðóí­òè­ëèò­êIâàòIäàé­­áà­æà­ðàãú­âà­ãüà èõü­òèí­ìà­ñà­ëè­øà­íàð­ÿç­æàãú­èç­âà.­ Èíàë,­"òè­ëèò"­­ãàô­êâà­òàé­÷êà­äàë,­­è­ãà­ôó­íèõú "êIåðåòI",­ "äå­ñ­òå",­ "ñà­ ôè­êèð­ðàë­ àëàé­áó­ðóí ãàïIàë"­ìà­íà­ÿð­àâàé­äè­ðèêIåë­õêóí­ëà­çèì­æåç­âà. Ìå­ñå­ëà,­Àçåð­áàé­æàí­äà­àêú­àò­çà­âàé­÷è­ãà­çå­ò­ðèíæóð­íàë­ðèí­íó­ì­ðàé­ðèç­"òè­ëèò"­ëóãü­óí­çàç­äóüç­ÿç àê­âàç­âà÷.­"Òè­ëèò"­ãàô­ýäå­áè­ÿò­äèí­÷Iàëà­êüà­áóë­íà­âàé­"íó­ì­ðà"­ãà­ôó­íè­âàé­ãçàô­ÿðãúà­àâà.­Ìå­ñå­ëà,­ñà­æåð­ãå­äà­àêú­âàç­íà­âàé­èí­ñà­í­ðèí­êüà­äàð­ñà êüè­ëÿé­ìóü­êóü­êüè­ëèç­ãüè­ñà­áàéòIà,­àáó­ðóõú­ãüàð ñà­äàõú­êüèë­äèí­"òè­ëèò"­àâà­ëóãü­óç­æå­äà­íè?­Âàú. Ãüàð­äàõú­âè­÷èí­íó­ì­ðà­àâà. "Íó­ì­ðà"­ ãàô­ óðó­ñ­äè­ ÿ­ ëóãü­óí­íè­ ìóì­êèí­ ÿ. Ãüèêü­âàí­ óðóñ­ (ãüàêI­ ìà­ñà­ ÷Iàëà­ðèí­íè)­ ãà­ôàð õàëêü­äè­ëåç­ãè­êIàëóá­äèç­ãúàí­âà:­"óòþã"­-­"óü­òóü", "ïîä­íîñ"­ -­ "ïIàòIíóñ",­ "ïå­ðå­ïèñü"­ -­ "áèð­áèöI", "ýòàï"­ -­ "ÿòàá"­ âà­ ìñá.?­ "Íó­ì­ðà­íè"­ ãüàõü­òèí­áó­ðó­êàé­ñàä­ÿ.

(Èíàë­ ìàä­ ñà­ àëà­âà­ õúèé­èí:­ "ÿòàá"­ ãà­ôó­íèí ñèô­òåãü­àí­ìà­íà­äà­"äó­ñ­òàãú­íà­ýòàï­äàéòIóç­ðàêú­óð­íà­âàé­äè"­òèðòIà,­ãè­ëà­è­ãà­ôó­íèõú­"ÿçóõ",­"þõ­ñóë",­"àæóç",­"àâàì",­"àêü­óë­äèç­çàé­èô­äè"­ìà­íà­ÿð àâà). ÖIèé­èç­ àêú­àò­çà­âàé­ "Àëàì"­ æóð­íàë­äà­ ÿ­ æèë­äè­íàë,­ ÿ­ àì­ àêú­àò­çà­âàé­ ÷êà­äèç­ òà­ëóêü­ äå­ëèë­ðà­ è ãàô­ "¹"­ ëè­øàí­äàë­äè­ ýâåç­çà­âà,­ àì­ìà­ 1-íó­ì­ðà­äèç­ êõüåí­âàé­ ñèô­òå­ ãà­ôó­íà­ èì­ "ñàä­ ëàãü­àé­ òè­ëèò"­òèð­äè­êúåéä­íà­âà.­ È­ ãàô­ ïàé­äà­ õüóí­ èë­ëà­êè­ Êüó­ëàí­ âàöIóí­ ýð­÷è ïà­òà­ ­ êüåòIèäà­êàç­ ­ êüè­ëå­ ôèç­âàé­ ëåç­ãè­ ÷Iàëà ãüàò­íà­âàé­ìà­ñà­÷Iàëà­ðèí­ãà­ôà­ðèç­ñà­ìóñ­ÿòIàíè õüàéè,­ ­ àâàé­ âà­ ÿ­ àâà­÷èð­ ­ ­ ýâå­çàð­ æàãú­ó­ðó­íèí ãüå­ðå­êàò­äèõú­ãà­ëàç­àëàêú­à­äà­àâà.­ ×Iàë­ôàä-ôàä­äå­ãèø­æå­äàé­âà­êúå­öå­ïà­òàí­òàú­ñè­ðàð­êüà­áóë­äàé­çàòI­ÿ.­Àì­êúà­òè­âàöIàð­íè,­ðàãú­óë­ êIàìàð­íè,­ ìèõüè­ áó­ëà­õàð­íè,­ êüàöIàé­ ÿòà­ðèí õó­ëàð­íè­ êüà­áóë­çà­âàé­ âà­ âè­÷å­ ãüÿë­çà­âàé­ ãüóüë õüèç­ ÿ.­ Èí­ñà­íàð­ òIåáè­àò­äèí­ ýêî­ëî­ãè­ÿ­äèí­ ìå­ñý­ëà­ÿð­ êúà­ðàãú­à­ðó­íèç­ ìàæ­áóð­ æåç­âàé­âàë, àáóð­ ÷Iàëàí­ ýêî­ëî­ãè­ÿ­äèí­ ìå­ñå­ëà­ÿð­ êúà­ðàãú­à­ðó­-


32 íèí ãóüãúóüíàíè õüóí ëàçèì ÿ. Èêüâàí ãàãüäà ÷è ÷Iàëà àì ìèõüè àâóíèí ìåñýëà òàéèíäàêàç âà ãåãüåíøäèç êúàðàãúàðàé äóüøóüø ìàëóì òóø. È ìåñýëà êüèáëå ïàòà àâàé ÷è øàèððè êóäíàâàé âà âèðèäàí õèâå òâàç àëàõúíàâàé õúñàí êàð ÿ. Èäàé àáóðóç àôåðèí!. Àììà ãçàô ÷Iàâàðà à ýâåçàð, èëëàêè öIèéèç òóüêIóüðíàâàéáóð, õàëêüäèí ãåãüåíø êúàòàð ïàòàë, áàÿíàð ãàëà÷èç, ãúàâóðäà òàêüàçâàéáóð æåçâà. Èäàëàéíè ãúåéðè, áÿçè ãàôàð ëåçãè ÿïàð ïàòàë êüóíèí-òàêüóíèí ìåñýëàíè êâàòçàâà. Ìåñåëà, êúà÷óí "êõüèðàã" ãàô. Èì ýõèðèìæè öIóâàä-êúàä éèñàí êúåíå Àçåðáàéæàíäà àêúàòçàâàé ëåçãè ãàçåòðàíè æóðíàëðà ãüàëòçàâàé ãàô ÿ. Âè÷íè áèíåäà "êõüèí" ãàôóíèêàé õüàíâàé "êõüèð" äååïðè÷àñòèå àâàç âà "-àã" ñóôôèêñäèí (õàëèñ ëåçãè ñóôôèêñ ÿ) êóüìåêäàëäè àðàäàë àòàíâà. Ãàôóíèí ìàíà "êõüèíàðçàâàé êàñ" òèðäè àêâàçâà. È ãàô àðàäàë ãúàíâàéáóðóç àäàëäè "ïèñàòåëü" ãàô ýâåç àâóíèí ìóðàä àâàéäè òàéèí õüàíâà. Àììà ÷àç àêâàç êIàíçàâàé òàâ è ãàôóíè ãóçâàíè? "Êõüèðàãäè" ÷è ðèêIåë ãüàñÿòäà "-àã" ñóôôèêñ êâàç àðàäàë àòàíâàé àíæàõ êüâå ãàô õêèçâà: "êúåêúâåðàã" âà "ãóãóðàã" (êüâåä ëàãüàé ãàô ìèñàë ÿç ãúóíàé çàëàé ãúèë êúàõ÷ó, êIåëçàâàéäè, ÷àðà àâà÷èç èéèçâàé êàð ÿ). È êüâå ãàôóíèí ìàíàäèí òàâ õàëêüäèí ýäåáäèí äåðåæàäèëàé ëàï àãúàäà àâàéäè ÿ. ßíè "-àã" ñóôôèêñäèí êüèëèí ëèøàí ãüàõüòèí ÷Ióðó òàâ ãóí ÿ. ÊIàíçíèòàêIàíç "êõüèðàãíè" ãüà æåðãåäà ãüàòçàâà, àäà êúåíè òàâ ãóí ìóìêèí òóø. Íóðåääèí Øåðèôîâàí øèèððàíè øàèðäè âè÷è òóüêIóüðíàâàé "ëóâàðàã" ãüàëòçàâà. ×è êúåíèí êüàòIóíðàé è ãàôóíèí ìàíà "ëóâàðàð òóüêIóüðçàâàéäè" æåçâà, àììà øàèðäè àäàëäè "ñàìîë¸ò" ãàô ýâåççàâà. È ãàô ÷è ÷Iàëà ãüàò òàâóíà àìóêüóíè, õàëêüäè àì êüàáóë òàâóíè è ãàôóíè ÷àç õêàòíà êIàíçàâàé ìàíà ãóçâà÷èðäè êúàëóðçàâà. Ìåñåëà, àëàêüóíàð àâàé øàèð Ðèììà Ãüàæèìóðàäîâàäè (çàç âè÷èí êòàá ðàêúóðóíàé ñàãúðàé âè÷)" ãàôàðãàíðà "ñóüðåò÷è" "÷Ióãàð" ãàôóíàëäè ýâåç àâóí òåêëèôçàâà. "Êõüèðàãðè "õóäîæíèê" ãàôóíèí ÷êàäàë "÷Ióãàð" êüàáóëíàâà, àììà ÷è ÷Iàëàí àëèìðèç àäàêàé õóø êúâåçâà÷..." êõüèçâà àäà. Âè÷èí ìàêúàëàäà "êõüèðàã" ãàôóíèêàé ìåíôÿò êúà÷óíâàé è àâòîð ïàòàë "÷Ióãàð" ãàôóíèí àðòóõàíâàë êâåêàé èáàðàò ÿòIà ãúàâóðäà àêüóí ÷åòèí ÿ. "Çàç "÷Ióãàð" ãçàô õóø ÿ", - êõüèçâà àäà. Ãàô ñà êàñäèç õóø õüóíàë êàð àëà÷, àì âèðèäà êüàáóëäàéäè õüàíà êIàíäà. Àçåðáàéæàíäà àêúàòçàâàé èçäàíèéðà êüàáóëíàâàé êúàéäàäàë àìàë àâóðòIà, "÷Ióãàðäèêàé" "÷Ióãàðàã" õüóí ëàçèì òèð. Áåñ âó÷èç èêI õüàíà÷? Ñà ñåáåá õüóí ëàçèì ÿ ýõèð. "×Ióãàð" (ýäåáèÿòäèí ÷Iàëàë "÷Ióãâàð") "÷Ióãóí" ãàôóíèêàé õüàíâàé äååïðè÷àñòèå

ÀÍÀËÈÇ

Ñèÿçàíäàâàé Íàäèð õàëó ÿ. Ëåçãè çèãüèíäè àì ñóùåñòâèòåëüíè õüèç êüàáóëäà÷. Àäàë "-àã" ñóôôèêñ àëàâà õúóâóðòIà, àäàí òàâ êàêIóð ïàòàõú äåãèø æåäà. Çóí àõüòèí òàâäèêàé âèíèäèõú ðàõàíàé. ÃüàêI õüàéèëà, "õóäîæíèê" âà "ñóüðåò÷è" ãàôàð ýâåçäàé ñà ìàñà ãàô òóüêIóüðíà êIàíäà, òàõüàéòIà, ãüà àâàéäàë ðàçè õüàíà êIàíäà. ×Iàë êóü÷åðè àìóêüàéðèêàé ìèõüè àâóíèí, êâàõüíàâàé ãàôàð æàãúóð õúóâóíà àáóðàë êúåíèí ÷Iàëà ÷àí õêóíèí, öIèéè ãàôàð òóüêIóüðóíèí ìåñýëàÿð êàð àëàéáóð âà ÷Iàë õóüí ïàòàë âà ìÿãüêåìàðóí ïàòàë ñèôòåíè-ñèôòå ëàçèì êðàð ÿ. ×àõú èõüòèí êIâàëàõàð èäàðàäà èéèäàé ñà ïåí, ñà ýáå àâà÷. Ãüàâèëÿé âèðè àáóð õàëêüäèí, äèäåä ÷Iàëàë ôèêèðçàâàéáóðóí, êIåëçàâàéáóðóí, êõüèçâàéáóðóí õèâå àâà. Êàðäèç êúóâàò ãóí ïàòàë âà ñà òàéèí äåðåæàäà àâàç ìóðàääèâ àãàêüóí ïàòàë Êüóëàí âàöIóí êüâå ïàòàíè àâàé ëåçãèéðè ÷ïèí êúóâàòàð, ãüàð ñà ãàôóíèí ãüàêúèíäàé ñà ìåñëÿòäàë, ñà ôèêèðäàë àòàíà, ñàä àâóíà êIàíäà. ÒàõüàéòIà, ãüàð ñà ãàçåòäè âà æóðíàëäè, ãüàð ñà êõüèçâàé êàñäè âè÷èç êIàíäàéâàë èéèç õüàéèòIà, ÷íà ÷è ÷Iàëíè, õàëêü õüèç, ïàéè-ïàÿð àâóí ìóìêèí ÿ. Ãåðåê ÿíè ÷àç è êàð? Ãüàð ñà êàì õèéèðäèç æåäàéâàë àâóíà êIàíäà. ×Iàë õàëêüäèí òàðèõäèí ãóüçãóü òèðäè ðèêIåëàé àëóäíà âèæå êúâåäà÷. Òàðèõäèí çóðáà âàêúèàÿð ñåáåá ÿç ÷è ÷Iàëàç ìàñà ÷Iàëàðèí ãàôàð ãçàô àòàíà. Êúå àáóðóëàé âèðèäàëàé öIàð ÷óãóí òàðèõäèí çóðáà ñà çóë àêúóäíà ãàäàðàé ìèñàë æåäà. Âè÷èê õêóüðàé òàðèõäè, âè÷èê õêóüðàé òIåáèàòäè õüèç, çóëóìäàëäè æàâàá õãóäà. ×Iàë õóüç,


ÀÍÀËÈÇ 33 ãåãüåíøàðèç, àêüàëòçàâàé íåñèëðèç àì ÷èðèç äàëäè ãàíâà. Ñà æóüðåäà õüàíàéòIà, äóüç æåäàé. ÷åòèí õüàíâàé äåâèðäà, ïàòàé àòàíâàé ãàôàðèê Èì ðåäàêòîðäèâàé òóüõêIóüðèç æåäàé êàð òèð. ñà àêüâàí êòàä òàâóíà, êâàõüíàâàé, ðèêIåëàé Ãüà è ìàêúàëàäà "Òàí - ìîëîâèçà" ëàãüàíà êõüåíôåíâàé âà öIèéè ãàôàð ðåãüÿòäàêàç õàëêüäèí âà. Ñàä ëàãüàéäè, òIàí (ýäåáèÿòäèí ÷Iàëàëäè ãüà ðèêIå ãüàòäàé ðåêüåð æàãúóðíà êIàíäà, ãåðåê, èêI ÿ) ëåçãè õóüðåêðèêàé ñàä ÿ ëóãüóí äóüç æåçàáóð ãóæóíàëäè âàú, òIåáèèäàêàç êàðäèê àêàò âàíè? Çàç ÷èç âàú. Âó÷èç ëàãüàéòIà òIàí õóüðåê õúèéèí. òóø. Àì ðãàäàéëà, àäàç íåê ÿäà, è æèìè-æóðóäèÈíàë êúâåäàëäè àâóð êüâàí âåðåâèðäåð ÷íà êàé æåçâàé áóëàìàäèç õóüðåê âàú, àäåò ÿç, êúàâèíèäèõú òIâàð êüóð "Àëàì" æóðíàë ñåáåá ÿç ôóí ëóãüóäà. Êüâåä ëàãüàéäè, "òàí" ìàêúàëàäèí àðàäàë àòàéáóð ÿ. Àêúàòíàâàé ïóä íóìðà- àâòîðäè "ìîëîâèçà" õüèç òàðæóìà àâóíâà. äà ÷Iàëàí ìåñýëàéðàé ñà êüàäàð ìàêúàëàÿð ÷àï- Óðóñ ÷Iàëà èõüòèí ãàô àâàéäè òóø, àäàí ÷êàäàë íàâà. Àâòîððè, ìåñåëà, ÷è ÷Iàëàç àòàíâàé "- "ìîëîçèâî" õüóí ëàçèì òèð. Àêâàçâàéâàë, è ìàìèø", "-ñóç", "-÷è" õüòèí ñóôôèêñàð àêúóäóí òåðèàëäèê ðåäàêòîðäèí ãúèë õêIóíâà÷. òåêëèôçàâà. Èì, ÷Iàëàç ñà çèÿííè àâà÷èç, èéèç Èäàëàéíè ãúåéðè, óðóñ ÷Iàëàë êõüåíâàé ìàòåæåäàé êàð ÿ. Àõüòèí ñóôôèêñàð êâàé ãàôà- ðèàëäà ëåçãè ãàôàðíè óðóñ êIåëçàâàéáóðóâàé, ðèç ÷è ÷Iàëàëäè ýâåçàð ðåãüÿòäèç æàãúóðèç æå- ÿíè ÷è ÷Iàë òå÷èçâàéáóðóâàé êIåëèç æåäàéâàë, êI, äà. Æóâàõú àâàéäè ÷àðàäàâàé êúà÷óí àéèá æå- òI, ïI, ÷I, öI ãüàðôàðèõú ãàëàé I ëèøàí ãàëà÷èç äàé êàð ÿ. êõüèí ëàçèì òèð. Ãàôàðèí ëåçãè æóüðå àíæàõ Àììà ëåçãè ãüèêàÿò÷èéðè, øàèððè ÕÕ ëàãüàé ñêîáêàéðà êúàëóðíàéòIà æåäàé. àñèðäèí 30-éèñàðà òóüêIóüðíàâàé "çàðáà÷è", Æóðíàëäèí 1-íóìðàäà àâàé Ã. Ãüàñàíîâàäèí "êIâåíêIâå÷è" ãàôàðèç âó÷ èéèäà? Àáóð ÷Iàëàç "Õöèí äàëó ÷èëèâ ãóçâà÷ äèäåäè" òIâàð àëàç Áèãúàéèäè Àëèáåã Ôàòàõîâ ÿ ëóãüóäà. ×íà ãèëà ëàë Àäèëîâàí øèèððèêàé ìàêúàëà êõüåíâà. Àëèáåãàí øèèððà è ãàôàð äåãèøàð õúèéèäàíè? Ìàêúàëàäèí äåðåæà ñà àêüâàí âèíèçäè õüàíâà÷, È æèãüåòäàé "Àëàìäèí" ðåäàêöèÿäèí ôèêèð âó÷èç ëàãüàéòIà àâòîð ýäåáèÿò ÷èðçàâàé ïåøåâó÷òèíäè ÿòIà ÷èð õüàíàéòIà êIàíäàé. êàð àëèì òóø. Èäàêàé ÷óí ðàõàçâà÷. ÌàêúàëàÑà øàêíè àëà÷èç, ëåçãèäàëäè êIåëèç-êõüèçâàé- äèí òIâàð ëåçãèäàëäè, ìàêúàëà âè÷ óðóñäàëäè, áóð ïàòàë, ãàçåò-æóðíàë àêúóäçàâàéáóð ïàòàë ìèñàëàð ÿç ãúèçâàé øèèðàð ëåçãèäàëäè õüóí êüèëèíäè ÿç õàëêüäè ñà àñèðäèí êúåíå ýäåáèÿò- ìàä ãúèëåðà êIåëçàâàéäè êõóðçàâàé êàð æåçâà. äèíäè ÿç êüàáóëíàâàé ÷Iàë êüóí ëàçèì ÿ. ×Iàëàí Ìàêúàëàäèí àâòîðäè ýâåëíè-ýâåë øàèðäèí øèõèéèðäèç èéèçâàé âèðè àëàõúóíðèí áèíåäà ýäå- èðàð ãüè ÷åøìåäàé êúà÷óíâàòIà êúàëóðóí ëàçèì áèÿòäèí ÷Iàë õóüíèõú, àäàë àìàë àâóíèõú èéèç- òèð. Àì àâà÷. Àäåò ÿç, èõüòèí ìàêúàëàéðà ëåçâàé ìàéèë ýöèãíà êIàíäà. ãè ÷Iàëàë ìèñàë ÿç ãúèçâàé ÷Iàëàð óðóñäàëäèíè "Àëàì" æóðíàëäèí ïóä íóìðàäà ÷àïíàâàé öIàðáà-öIàð òàðæóìà àâóíà ãóäà. ÈêIíè õüàíâà÷. ìàêúàëàéðèêàé çàâàé êIåëèç õüàéèäè ëåçãè âà ÒIâàð-âàí àâàé, ÷àç ãçàô êIàíè õóäîæíèê Äàðóðóñ ÷Iàëàë àêúàòàé ìàòåðèàëàð ÿ. âèí Âåëèáåãîâàí ìàòåðèàëàð ïóä íóìðàäàíè Èëëàêè ß. ßðàëèåâàí, Ì. Ãüóüñåéíîâàí, À. àâà. Àáóð ôèêèð æåëáäàéáóð ÿ. Àììà àäà êúàÌèðçåáåãîâàí, Ð. Ðèçâàíîâàí, Ê. Êúàëàæóõâèäèí âà ìàñàáóðóí ìàêúàëàÿð ïåøåêàðâèëåëäè âà êàð ÷èç êõüåíâàéáóð ÿ. Ãüàéèô õüè, ñà êüàäàð ìàêúàëàÿð ïàòàë ïåøåêàð ðåäàêòîðäèí ãúèë áåñ æåçâà÷ ãüàì ëåçãèäàëäèíè, ãüàì óðóñäàëäèíè. Ìàòåðèàëàð ÷åá ÷Iåõè ìåòëåá àâàéáóð, ãåðåêáóð ÿòIàíè, êóüëóü-øóüëóü ðåõíåéðè àáóð òàìàìäèç, ðèêIè ÷Ióãâàäàéâàë êüàáóëèç òàçâà÷. Ìåñåëà, Ô.Áåäåëîâàí, "Ëåçãèíñêàÿ êóõíÿ" òIâàð àëàç ãàíâàé ìàòåðèàëäà ëåçãè õóüðåêðèí òIâàðàð ëåçãèäàëäè êüàç, àáóðóí áàÿíàð óðóñäàëäè ãàíâà. Èäàç ÷óí àêñè òóø. Àììà áÿçè ÷êàéðàë áàÿíàð ëåçãè- Ô.Íàãúèåâ, Ì.Øèðèíîâà, Êú.Èáðàãüèìîâ, ß.ßðàëèåâ, Ð.Ðèçâàíîâ Øàðâèëèäèí ñóâàðèõú


34 ÷óç­âàé­ àÿ­ìàð,­ äå­âè­ðàð­ òå­æå­äàé­ êüâàí­ äå­ðè­í­ðà àâàé­áóð­ õüó­íèç­ êè­ëèã­íà­ ìóðàä­äèâ­ àãàêü­ ÿíè,­ ÿ òóøòIà­ìà­ñà­ñå­áåá­àâà­íè,­è­ìà­òå­ðè­àë­ðè­êIåë­çà­âàé­äè­ ïà­òàë­ ãçàô­ ñó­à­ëàð­ òàç­âà.­ Àäà,­ ìå­ñå­ëà, êúà­äèì­ ãðå­êðèí­ àë­ôà­âèò­äèí­ äå­øè­ô­ðîâ­êà­ ãóç­âàé­ìàêú­à­ëà­äà­êúà­ðàãú­àð­íà­âàé­ìå­ñý­ëàé­ðàé­çóí ïå­øå­êàð­òóøòIàíè,­àâ­òîð­âè­÷èí­âè­ëèê­ýöèã­çà­âàé ìó­ðàä­äèâ­ àãàêü­ òèé­èç­âàé­ õüèç­ àê­âàç­âà.­ ×Iàëàí àëè­ì­ðèõú­ ãà­ëàç­ èõü­òèí­ äå­ðè­í­ðè­êàé­ ðà­õàé­ëà, àáó­ðó­ãüà­ìè­øà­ñà­æà­âàá­ãó­äà:­"Ñà­êè­âè­ðè­÷Iàëà­ðà­ãüà­ñàä­õüòèí­óõ­øàð­ãà­ôàð­àâà,­à­êúà­äèì­âè­ëå­ðèí­èå­ñè­êúå­âóæ­õüóí­ëà­çèì­ÿòIà­÷å­òèí­ÿ".­Ñà ãà­ôó­íàë­äè,­ñóá­óòàð­äàé­äå­ëè­ëàð­àõü­òèí­áóð­õüà­íà­êIàí­äà­õüè,­ãå­ðåê,­âè­ôè­êèð­äèç­àê­ñè­ýêú­å÷Içà­âàé­áóð­ ïà­òàë­ äå­ëè­ëàð­ åð­ëè­ âà­ ÿ­ ëàï­ òIèìèë àìóêü­äàé­âàë­æåí.­ Ãüåë­áåò­äà,­ èì­ èõü­òèí­ ìà­òå­ðè­à­ëàð­ ãå­ðåê­ àâà÷ ëàãü­àé­÷Iàë­òóø,­àì­ìà­­àáóð­êIåë­çà­âàé­áó­ðóí­âè­ëèê­ ýöèã­äàë­äè­ ­ âè­ëèê­ ïå­øå­êàð­ðèç­ êúà­ëó­ðóí, àáó­ðóí­áà­ÿí­íè­ãà­ëàç­ãóç­õüàé­èòIà,­æóð­íàë­äàë­àð­òóõ­àáóð­êúâå­äà. Ýòè­áàð­ ÑòIóð­âè­äèí­ "Ëåç­ãèé­ðèí­ ìÿ­ðå­êà­òàð­ âà àäå­òàð"­ õúñàí,­ ãå­ðåê­ àâàé­ ­ ìàêú­à­ëà­ ÿ,­ àì­ìà ñòIóð­âè­ÿð­ðà­õà­äàé­÷Iàëàë­äè­êõüåí­âà.­Ãüåë­áåò­äà, æó­âàí­ìåç­âåð­äèø­õüàí­âàé­õàéè­õóü­ðóüí­íóãú­àò øè­ðèí­ æå­äà,­ àì­ìà­ êõüèç­âàé­ êà­ñ­äè­ ýäå­áè­ÿò­äèí­÷Iàëàç­ãüóüðìåò­íà­êIàí­äà.­Èì­àäà­êIåë­çà­âàé­áó­ðóç­ èé­èç­âàé­ ãüóüðìåò­íè­ æå­äà.­ Ìàêú­à­ëà­äà ãüàëò­çà­âàé­"öIàð­ëè­ÿð"­ãàô,­çóí­ãúà­âóð­äà­àêü­óð­âàë,­ ìàêü­à­ìàð­ ÿçà­âàé­ óñòIàðàð­ ÿ.­ Êüó­ëàí âàöIóí­ ÷àï­ëà­ ïà­òà­ è­ ïå­øå­äèí­ óñòIàð­ðèç­ "êüà­âà­ëàð"­ëóãü­ó­äà.­Æóð­íàë­âè­ðè­ëåç­ãè­ÿð­ïà­òàë­àêú­óä­çà­âàé­äè­ ÿç­ õüàé­è­ëà,­ âè­ðè­ ãúà­âóð­äà­ àêü­à­äàé ðåêü­åð­ õêÿãú­íà­ êIàí­äà.­ Èì­íè­ ðå­äàê­òîð­äèí­ õè­âå àâàé­êàð­ÿ.­Òàõü­àéòIà,­ãüà­è­òIâàð­êüóð­ìàêú­à­ëà­äà­ àâàé­ èõü­òèí­ æóüìëåé­ðèç­ ðåõú­ ãóí­ æåç­âà: "Ìåõú­å­ðè­ëàé­ âè­ëèê­ ìóêü­âà-êüè­ëè­ èëè­ôàð­íà ãüàð­äàë­ñà­êàð­òà­äà,­õè­âå­êüóí­òà­âóð­áóð­ïà­òàõú èé­è­äà".­"Êàð­òà­äà"­ëóãü­óð­äà­ëàé­"êàð­õè­âå­òâà­äà" äóüç­ÿ.­"Ãüàð­äàë­ñà­êàð­òóí"­ãà­ôà­ðè­êàé­ãüàð­äàí õè­âå­ñà­êàð­òó­íà­(òòó­íà),­à­êàð­êüè­ëèç­àêú­óä­òà­âó­íà­òóð­õüòèí­ìà­íà­õêàò­çà­âà.­Æóüìëå­äèí­êüâåä ëàãü­àé­ïàé­íè­ñà­àêü­âàí­ïàé­ãàð­äè­õüàí­âà÷.­"Õè­âå êüóí­òà­âóð­áóð­ïà­òàõú­èé­è­äà"­ëàãü­àé­ëà,­÷óí­ãüåë­áåò­äà,­èõ­òè­ëàò­êóü­êàé­ôèç­âàòIà­ãúà­âóð­äà­àêü­àç­âà,­ àì­ìà­ ãüà­ ñà­ âàõ­òóí­äà­ àêI­ æåç­âà­ õüè,­ ãóÿ­ à êñàð­ãúè­ëå­ðèç­çâàð­ãà­íà­ïà­òàõú­àð­çà­âà.­"Ïà­òàõú èé­è­äà"­ãà­ôà­ðèí­÷êà­äàë­"êúå­ðåõ­äèç­èé­è­äà"­õüà­íàéòIà­ïèñ­æå­äà­÷èð. Ô.­Íàãú­è­å­âàí­íè­Ð.­Íàãú­è­å­âàí­"Ìóêü­âà-êüè­ëè­âè­ëèí­êüå­âåð"­­ìàêú­à­ëà­íè­ôè­êèð­æåëá­äàé­äè­ÿ. Àì­ìà­ òIâàðöIå­ àâàé­ "êüå­âåð"­ ãàô­ ãüè­ ìà­íà­äà àâàç­ ãàí­âàòIà,­ ãúà­âóð­äà­ àêü­àç­ ÷å­òèí­ ÿ.­ Ëåç­ãè­ ÷Iàëà­ "êüåâ"­ ãà­ôó­íèõú­ àâàé­äè­ ñà­ ìà­íà­ ÿ.­ Ñà ãúóü­ëóüê­êâàé­êüâåä­âà­ÿ­ñà­øó­ìóä­ïàá­÷åá­÷ïèç êüå­âåð­æåç­âà.­­Ìóêü­âà-êüè­ëè­âè­ëèõú­êüå­âåð­õüóí

ÀÍÀËÈÇ -­èì­êüè­ëå­àöóêü­òèé­è­äàé­êàð­æåç­âà. Ãüà­ è­ ìàêú­à­ëà­äà­ ñà­ áó­áà­äè­ëàé­ êúâåç­âàé­ ñà øó­ìóä­ íå­ñèë­äèí­ âå­êèë­âàë­ êúà­ëóð­çà­âàé­ "õòóë", "ïòóë",­ "øòóë",­ "êòóë"­ ãà­ôà­ðè­ëàé­ ãóüãú­óü­íèç "êóðöIóë"­ êúâåç­âà.­ Èì­ ÷Iàëàõú­ æå­äàé­ êàð­ òóø, "êóðöIóë"­ "ãóðöIóë"­ ãà­ôó­íèí­ ñà­ æóü­ðå­ ÿ.­ ÁèöIè âå­ëå­ä­ðèç­ ÷Iåõè­áó­ðó­ çà­ðà­ôàò­äèâ­ "ãóðöIóë"­ ëàãü­àéòIàíè,­ íå­ñèë­ðèí­ êIàðà­ðà­ ­ è­ òIâàð­ êüóí­âàé êIàðöIèí­ âå­êèë­äèç­ èêI­ ëóãü­óç­ õüóí­ ìóì­êèí­ òóø. Àì­êúà­ëóð­çà­âàé­ìà­ñà­ãàô­àâà:­"øè­ãèë".­Ìå­ñå­ëà, Ðó­òóë­ðàé­îí­äèí­Õúóü­ëóü­äðèí­õóü­ðå­(ìèõü­èç­ëåç­ãè­õóüð­ÿ)­çàç­èõü­òèí­àë­õèø­âàí­õüà­íà:­"Õòó­ëàð­íè,­ ïòó­ëàð­íè,­ øòó­ëàð­íè,­ êòó­ëàð­íè,­ øè­ãè­ëàð­íè àê­âà­äàé­áó­ðó­êàé­õüó­ðàé­âóí".­È­ãàô­ìà­ñà­õóü­ðå­ðà­íè­­÷èð­òàõü­à­íà­àâà÷. Ãüà­ è­ ìàêú­à­ëà­äèí­ ìà­ñà­ ÷êà­äàë­ "Ðó­ãóë­ -­ àðàá õó­ðóõú­ ãà­ëà­ìàé­ àÿë­ (ýð­êåê­ ­ âå­ëåä)"­ ãà­ôàð­íè ãüàëò­çà­âà.­ "Àðàá­ õóð"­ âó÷­ ãàô­ ÿòIà­ õà­áàð­ êüóí ìóì­êèí­ÿ­êIåë­çà­âàé­áó­ðó.­Çàç­÷èç,­àâ­òî­ðèç­è­ãàô àðàá­÷Iàëàé­àòàé­äè­êúà­ëó­ðèç­êIàí­çà­âàé,­àì­ìà­àì ñêîá­êàé­ðà­òâàç­ðèêIåëàé­ôå­íà.­Àâ­òîð­ðèç­òà­êó­íà ôèí­æå­äàé­êàð­ÿ,­àì­ìà­ðå­äàê­òîð­èõü­òèí­÷êà­äè­ëàé­àëàò­íà­ôèí­äóüç­æåç­âà÷. Ô.­ Íàãú­è­å­âà­íè­ Ð.­ Íàãú­è­å­âà­ ãúàí­âàé­ ìóêü­âàêüè­ëè­âè­ëèí­ ãà­ôà­ðàë­ çàç­ çè­ õàéè­ Ìè­ã­ðàãú­ðèí õóü­ðå­ èìè­äèí­ ñó­ñàç­ ëóãü­ó­äàé­ "ñâà­ñ­äå"­ ãàô­íè àëà­âà­ õúèé­èç­ êIàí­çà­âà.­ Àì­ èñ­êè­ òàõü­à­íàé­ àìàé ãàô­ÿ. Ãüà­ èêI,­ "Àëàì"­ æóð­íàë­ âàõò-âàõ­òóí­äà­ àêú­à­òóí êúå­íèí­àÿì­äà­çóð­áà­êàð­ÿ­âà­ðå­äàê­öè­ÿ­äèí­ïëà­íàð­ ãå­íà­íè­ êüåòIèáóð­ òèð­äè­ àê­âàç­âà.­ Ïî­ëè­ãðà­ôè­ÿ­äèç­òà­ëóêü­ïà­òà­ðèõú­àé­æóð­íàë­õúñàí­åðè­äà àâàç­àêú­àò­çà­âà.­Èì­ìà­òå­ðè­àë­ðèí­äå­ðå­æà­íè­õêà­æó­íèõú­ ýâåð­çà­âàé­ ëè­øàí­ ÿ.­ Àçåð­áàé­æàí, óðóñ­ ÷Iàëà­ðàë­ ãóç­âàé­ ìà­òå­ðè­à­ëàð­ ýäå­áè­ÿò­äèí­÷Iàëà­ðèí­áè­íå­äàë­ëàç­êõüåí­âàé­áóð­ÿç­õüàé­è­ëà,­ ëåç­ãè­ ÷Iàëàë­ ãóç­âàé­ ìà­òå­ðè­à­ëàð­íè­ ãüàõü­òèí êúàé­äà­äàë­ìÿãü­êåì­àâóí­âàé­äè­õüóí­ãå­ðåê­ÿ.­ Æóð­íàë­äèí­ ðå­äàê­öè­ÿ­äèí­ âå­êèë­ðèõú,­ àâ­òîð­ðèõú­ öIèéè,­ êIåë­çà­âàé­áóð­ ãüåé­ðà­íàð­äàé­ âà àáóð­÷ïèí­÷Iàëàõú­àð­äàé­àëàêü­ó­íàð­õüóí­÷è­âè­ðè­äàí­ìó­ðàä­ÿ.

Àð­áåí­ÊÚÀЭÄÀØ, çà­ðè.


35

ÑåäÀÊúåò­ÊåðèìîÂÀ­-­60

ÄÀÍÊÎÄÈÍ ÐÈÊI ÕÜÈÇ... Ñ

å­äàêú­åò­Êå­ðè­ìî­âà­ñà­øà­èð,­ïðî­çà­èê­âà­ïóá­ëè­öèñò­õüèç­çàç­÷èç­ãçàô­éè­ñàð­ÿ.­Ëàï æåãü­èë­òèð­÷Iàâà­ðè­ëàé­çà­àäàí­ãà­çå­ò­ðà­àçåð­áàé­æàí­÷Iàëàë­àêú­àò­çà­âàé­ìàêú­à­ëà­ÿð,­øè­è­ðàð­âà ãüè­êà­ÿ­ÿð­÷Iåõè­ãüå­âå­ñ­äàë­äè­êIåë­íàé.­À­ýñåð­ðè­çè­ðèêIå­àáó­ðóí­àâ­òî­ðäè­êàé­ãçàô­õóø­ãüèñ­ñåð­àðà­äàë­ãúà­íàé.­Ñå­äàêú­åò­õà­íóì­äèí­õè­çàí­íè­çè­õàéè­õóüð­òèð­Àãúà­Ëà­êàð­äèõú­ãà­ëàç­ñèõ àëàêú­à­äà­ õüàéè­ õè­çà­í­ðè­êàé­ ñàä­ ÿ.­ Àäàí­ áó­áà­ Êúàé­èí­áåã­ õà­ëó­äè­ ÿðãú­àë­ éè­ñà­ðà­ ÷è­ ­ õóü­ðå æà­âàá­äàð­ êúóë­ëóãú­ðàë,­ ­ äè­äå­ Êóü­áðà­ õà­íóì­äè­íè­ ÷è­ õóü­ðóüí­ ìåê­òåá­äà­ ìó­àë­ëèì­âè­ëå­ êIâà­ëà­õàé­äè­ÿ.­Àáó­ðó­êüâå­äà­íè­÷è­õóü­ðóüí­æå­ìÿò­äèí­ïà­òàé­÷ïèç­åêå­ãüóüðìåò­êúà­çàí­ìèø­íàé.­Ëà­êàð­âèé­ðè­ ãè­ëàë­äè­ àáó­ðóí­ òIâà­ðàð­ ãüà­ìè­øà­ äå­ðèí­ ðà­çè­âè­ëèí­ ãüèñ­ñå­ðàë­äè­ ðèêIåë­ õêèç­âà. ßòIàíè­ çàç­ ­ Ñå­äàêú­åò­ õà­íóì­äèõú­ ãà­ëàç­ ìóêü­ó­âàé­ òà­íèø­âàë­ àâà­÷èð.­ Çàç­ àì­ âè÷­ àêóí­âà­÷èð. Ñàä­ëàãü­àé­ñå­ôåð­äà­çóí­àäàë­1992-éè­ñàí­20-ìàé­äèç­ÊöIàð­øåãü­åð­äà­­Ëåç­ãè­Íÿ­ìå­òàí­þáè­ëåé­äàë­äóü­øóüø­õüà­íàé.­È­ìÿ­ðå­êàò­äà­Ñ.Êå­ðè­ìî­âà­äè­âè­÷èí­äè­äåä­÷Iàëàë­êõüåí­âàé­ñàä­ëàãü­àé­øè­èð­-­"Ëåç­ãèí­êà­äàë­èëè­ãà"­-­êIåë­íàé.­Øè­èð­çàç­ãçàô­áå­ãåí­ìèø­õüà­íàé­âà­ãüà­âè­ëÿé­çà àäà­âàé­à­øè­èð­äèí­ãúè­ëåë­äè­êõüåí­âàé­òåêñò­êúà­÷ó­íà,­àì­à­÷Iàâóç­çà­àêú­óä­çà­âàé­"ÐèêIèí­ãàô" ãà­çåò­äà,­êüè­ëå­ëàé­àâ­òî­ðäèí­øè­êèë­íè­àëàç,­÷àï­íàé.­Øè­èð­êIåë­äàé­áó­ðó­ãçàô­õóø­âè­ëåë­äè­êüà­áóë­íàé.­ È­ êàð­äè­ âè­÷èê­ ëó­âà­ðàð­ êó­òóð­ Ñ.Êå­ðè­ìî­âà­äè­ ìàä­íè­ ÷Iåõè­ ãüå­âå­ñ­äàë­äè­ ëåç­ãè­äàë­äè êõüè­íàð­äà­âà­ìàð­íàé.­1995-éè­ñóç­õàéè­÷Iàëàë­àêú­à­òàé­âè­÷èí­ñàä­ëàãü­àé­êòàá­äèç­íè­Ñå­äàêú­åò õà­íóì­äè­äè­äåä­÷Iàëàë­êõüåé­ñèô­òå­øè­èð­äèí­-­"Ëåç­ãèí­êà­äàë­èëè­ãà"­-­òIâàð­ãà­íàé.­Ãüà­êòàá­äè­ëàé­ãóüãú­óü­íèç­àâ­òî­ðäè­ìàä­äè­äåä­÷Iàëàë­"Êúà­ðàãú,­äóü­íüÿ,­ëåç­ãèí­êà­äàë­êüóü­ëå­ðèç!"­(1998), "Ìàä­ñà­ãàò­ôàð"­(2003),­"Êúàéè­ðàãú"­(2003),­"Ðàãú­õúóü­ðåç­âà"­(2006),­"ÊöIàð-Ãó­ñàð"­(2011) âà­"×à­ëà­êàé­áàë­ëà­äà"­(2012)­òIâà­ðàð­àëàç­êòà­áàð­àêú­óä­íàé.­ Ñàí­ëàé­ êúà­÷óð­ëà,­ àëàé­ äå­âèð­äà­ Ñ.Êå­ðè­ìî­âà, ëåç­ãè,­àçåð­áàé­æàí­âà­óðóñ­÷Iàëà­ðàë­àêú­àò­íà­âàé, 16­êòàá­äèí­àâ­òîð­ÿ.­Õó­äî­æå­ñò­âåí­íûé­ýñå­ðàð­àäà êüâå­÷Iàëàë­-­ëåç­ãè­âà­àçåð­áàé­æàí,­ïóá­ëè­öè­ñ­òè­êà­äèí­ýñå­ðàð­ïóä­÷Iàëàë­-­ëåç­ãè,­àçåð­áàé­æàí­âà óðóñ­ ÷Iàëà­ðàë­ êõüèç­âà.­ ßðàò­ìè­øó­í­ðàë­ ìàøãú­óë òèð­êñà­ðèç­ñà­øó­ìóä­÷Iàëàë­êõüèí­ãüèêü­âàí­÷å­òèí êàð­ÿòIà­õúñàí­äèç­÷èç­âà.­Àì­ìà­Ñå­äàêú­åò­õà­íóì­äè­è­ïóä­÷Iàëàí­àëåì­äà­íè­âè÷­ãúå­ò­ðå­ãüóü­ëå­õüèç ãüèñ­ñçà­âà.­

Ëåç­ãè­äàë­ àêú­àò­íà­âàé­ âè­ðè­ êòà­á­ðà­ Ñ.Êå­ðè­ìî­âà­äèí­ïî­çè­öèÿ­ñàä­ÿ:­àäà­õàéè­÷Iàëàç­êúóë­ëóãú­ó­íèç,­õàéè­Âà­òàí­äàë­êüà­ðó­õüó­íèç,­ëåç­ãè­ìå­äå­íè­ÿò­ âè­íè­ äå­ðå­æàé­ðèç­ àêú­ó­äó­íèç­ ýâåð­ ãóç­âà­ âà õàéè­ ÷Iàëàí­ òàêü­à­ò­ðè­êàé­ õèé­èð­ êúà­÷ó­íà,­ ëåç­ãè­ ÷è­ëèí­ ìåí­çå­ðàé­ðèí­ ãóüð÷åã­âàë,­ èíèí­ èí­ñà­í­ðèí­ êúè­ëè­õ­ðèí­ ãóü­çåë­âàë,­ ðóüãü­äèí­ àëåì­äèí äåâ­ëåò­ëó­âàë­êúà­ëó­ðèç­àëàõú­íà­âà.­ Õúñàí­ øà­èð,­ ïðî­çà­èê­ âà­ æóð­íà­ëèñò­ õüó­íè­ëàé ãúåé­ðè­ Ñ.Êå­ðè­ìî­âà­ ãüàêIíè­ õúñàí­ äðà­ìà­òóðã­íè


Ñåäàêúåò êåðèìîâà - 60 36 ÿ. èêüâàí ãàãüäè àäà õöè äðàìàòè÷åñêèé êîí- çà ãúèëå êüóð êàð çóðàêI ÿç àìóêüíàé. àììà è ñåôëèêòàð àâàé ìàíàëó ïüåñàÿðíè àðàäàë ãúàíâà. ôåðäà è êàð êüèëèç àêúóäóí ÷àðàñóç ÿ... àáóð êúåíèí éèêúàí ëåçãè ñåãüíåäèç âàæèááóð ÿ Ñà èíñàíäèëàé èêüâàí êIâàëàõàð âà è ïüåñàéðè ôàä-ãåæ ÷è ìèëëè ñåãüíåäà ÷êà à ë à ê ü ó í , Ìàêñèì õ êüóíèõú ÷íà óìóä êóòàçâà. à â ò å ú ê à à Ñåäàêúåò õàíóì õúñàí òàðæóìà÷èíè ÿ. Ç à ã ü à ì è ø à Ñ å ä àðè" ãüèêàÿä ú ê ü ë è ã àäà àçåðáàéæàíäèí ëèòåðàòóðàäàé ãçàô ð å ç È äèí " âà. Äàíêîäè ç òIâàð-âàí àâàé øàèððèí øèèðàð ëåç- Ãîðüêèé è ú ã ð à ø õ ó ãè ÷Iàëàç òàðæóìà àâóíâà. ìèñàë ÿç, àãü- àâàé Äàíêîäèç àé àêúóäíà, ð ó õ I ê è ð í è ìåä Æàâàäàí, Ñàìåä âóðãúóíàí, Ãüóüàäàíè âè÷ è õàëêüäèí é à õ , à í ñåéí àðèôàí, ðàìèç êúóñàð÷àéëûäèí, õüèç ó ü ê ç õüè íèÿò âèå Øåðàôåò äàãúûñòàíëûäèí âà ìàñàáó- àì ñà ÷èðàãú ä å ì è ã ç å ë à, ðóí ÷Iàëàð êúàëóðèç æåäà. ú ýêóü èéèçâ íè äåðåæàéðèç àêúàõ å ð 1997-éèñóç Ñåäàêúåò êåðèìîâà "Ñàìóð" èç, àì âè ãàçåòäèí ðåäàêòîð òàéèí õüóí ÷è õàëêüäèí ëèê ôèí âà... òàðèõäà ëèøàíëó âàêúèàéðèêàé ñàä õüà- òóíèç êúóëëóãúçà íàé. Ïåøåêàð æóðíàëèñò õüèç âè÷èí âåçèàäàõú àáóð êüèëèç àêúôàéðèâ æàâàáäàðâèëåëäè ýãå÷Iàé Ñåäàêúóääàé êúóâàò õüóí èì àëàìàòäèí êàð ÿ. Çà ãüàìèåò õàíóìäè áàæàðàãúëó øàèð âà æóðíàëèñò òèð øà è èíñàíäèí ýíåðãèÿäàë, çåãüìåò ÷Ióãâàç ìóüçåôôåð ìåëèêìàìåäîâàõú ãàëàç ñàíàë ñà àëàêüóíèí áàæàðàãúäàë, ãüåâåñëóâèëåë ãüåéòIèìèë ÷Iàâàëàé ãàçåò êIâà÷åë àõêúóäíà, àäàêàé ðàíâàëçàâà âà àäàç ðèêIèí ñèäêüèäàé àëõèøçàêIåëäàéáóðóí ðèêI âà. Ñåäàêúåò õàíóì õüòèí èíñàíðè ÷è ÷Iàëíè ìåàëàé ñà ãàçåò, õàëè- äåíèÿò âèëèê òóõóçâà âà àì àðàäàé àêúàòóíèêàé, ñàí õàëêüäèí òðèáó- ðåêüèíèêàé õóüçâà. è êàðäèç êèëèãíà ÷íà àäàç íà àâóíà. ãüàìèøà àôåðèí ëóãüóí, ÷àëàé àëàêüäàé Ñåäàêúåò õàíóì ãüóüðìåò àâóí ëàçèì ÿ. ãüàêIíè áàæàðàãúëó Ñ.êåðèìîâàäèí ÿðàòìèøóíðèêàé, àäà êüèëå êîìïîçèòîðíè ÿ. àäà òóõóçâàé ãçàô âàæèá òèð êIâàëàõðèêàé ãçàô ðàâèøåëàé âèíèç ìà- õàç æåäà. àììà, ÷è ôèêèðäàëäè, àäàêàé âèðèäàíèÿð òåñíèôíàâà. ëàéíè õúñàíäèç àäàí ýñåðàð ÷åá ðàõàçâà. ×íà ÷è àáóð ìàãüèðà õàëêüäèí âåêèëðèç âèðèäàç àäàí ýñåðàð äèêúåòØèðèíîâà, Æåìèëÿ äàëäè êIåëóí ìåñëÿò êúàëóðçàâà. Çàëîâà, ðîçà Ãüàæèàëàé éèñóç Ñ.êåðèìîâàäèí 60 éèñ òàìàì æåçìóðàäîâà, Æàâàãüèð âà. Çà ðèêIèí ñèäêüèäàé àäàç è þáèëåé ìóáàðàêàáäóëîâà, ðóñëàí çàâà. êúóé õàéè õàëêüäèí ìåäåíèÿò âèëèê òóõóÏèðâåðäèåâ õüòèí íèí ðåêüå àäàõú ìàäíè ÷Iåõè àãàëêüóíàð õüóðàé! óñòàä ìàíèäàððè òà- àì ÿðàòìèøóíðèí ìàäíè ÷Iåõè äåðåæàéðèâ ìàìàðçàâà. àáóðà àãàêüðàé! àëëàãüäè àäàç ìàäíè êüàêüàí ñèíåðàë ëåçãè õàëêüäèí êúà- õêàæ æåäàé êúóâàò ãóðàé! äèì òàðèõäèí, êúàäèì ìàíèéðèí êîëîðèò, õàéè ÷èëèí íåôåñ âà àòèð ãüèññ æåçâà. àäà "Ñóâàð" òIâàð àëàç ëåçãè ìàíèéðèí âà êüóüëåðèí àíñàìáëíè àðàäàë ãúàíâà âà âè÷íè ãüà àíñàìáëäèí ðåãüáåð ÿç öIóä éèñàëàé âèíèç ÿ. àíñàìáëäè ÷è õàëêüäèí àðàäà ÷Iåõè ãüóüðìåò âà ìàøãüóðâàë êúàçàíìèøíàâà. Àçèç ÌÈÐÇÀÁÅÊΠÑ.êåðèìîâàäèí ÿðàòìèøóíðèêàé ðàõàäàéëà, Ôè­ëî­ëî­ãè­ÿ­äèí­èëè­ì­ðèí­ àäà ÷è õàëêüäèí ýòíîãðàôèÿäèç òàëóêü ÿç àðàêàí­äè­äàò,­çà­ðè äàë ãúàéè êüâå äîêóìåíòàëüíûé ôèëüìäèêàéíè ðàõóí òàâóí äóüç æåäà÷. Çóí à ôèëüìàéðèç êèëèãàéëà, àáóðó çè ðèêI ÷êàäèëàé þçóðíàé âà çàç à ôèëüìàéðèêàé æóâàí âåðåâèðäàð êõüåíà, ãàçåòðèí ÷èíðèç àêúóäèç êIàí õüàíàé. àììà ãüàð éèêúàí êúàéãúóéðè, êðàðè çàç è ôèêèð êüèëèç àêúóääàé ìàæàë ãàíà÷. ÃüàêIíè øóìóä ñåôåðäà çàç Ñåäàêúåò õàíóìäèí ÿðàòìèøóíðèêàéíè æóâàí âåðåâèðäàð êõüèç êIàí õüàíàé, ãüàð ñåôåðäà


37

ËÈÍÃÂÈÑÒÈÊÀ

ÑÒÎ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÁÎÃÎâ È

ËÅÇ­ÃÈÍ­ÑÊÈÉ­ßÇÛÊ

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ïðîøëîì íîìåðå)

33. ÁÅË

-

ñûí Ëèâèè îò Ïîñåéäîíà. Ýòîò òåðìèí ( Áàë, Áàëó) øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí â ñåìèòè÷åñêèõ ÿçûêàõ ñî çíà÷åíèåì "âëàäûêà, ãîñïîäü", èìååò âîïðåêè ðàñïðîñòðàíåííîìó ìíåíèþ èíäîåâðîïåéñêóþ ïðàôîðìó "Áàë" - âëàäûêà, ãîñóäàðü, öàðü, âëàñòü.

"Áà" - äðåâíÿÿ ôîðìà îáîçíà÷åíèÿ ñëîâà "îòåö", à â íàøå âðåìÿ - "Áóáà"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34. ÃÀß, ÃÅß

- îëèöåòâîðåíèå çåìëè, çåìíîé òâåðäè.  ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè, ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí ïî÷èòàëàñü êàê áîãèíÿ, ðîæäàþùàÿ èç ñâîåãî ÷ðåâà è êîðìÿùàÿ ñâîåé ãðóäüþ âñå, ÷òî æèâåò íà ñâåòå. Ïîñêîëüêó èñïàðåíèÿ, âäîõíîâëÿþùèå ê ïðîðî÷åñòâó, èñõîäÿò èç çåìëè, Ãàÿ ÿâëÿåòñÿ è ïðîðî÷åñêèì áîæåñòâîì. Äåëüôèéñêèé îðàêóë ïðèíàäëåæàë åé ñ äðåâíèõ âðåìåí. Åå èçîáðàæàëè ñ êëþ÷îì â ðóêå.

"Ãà" - äðåâíÿÿ ôîðìà îáîçíà÷åíèÿ çåìëè; ñì."ãàäàðíà êàò" - áåæàòü ïðî÷ü, "êàì" - øàã, "êàìàð" - óùåëüÿ. ( "ã" è "ê" - âçàèìîçàìåíÿåìû). "ãà-éà" - áðàòü, îáëàäàòü, èìåòü; "ãàíà" - äàë.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35. ÃÅÊÀÒÀ

- "äàëåêî ðàçÿùàÿ", îëèöåòâîðåíèå íî÷íûõ óæàñîâ, ïðèçðàêîâ; áîãèíÿ ìðàêà, ëóííûõ âëèÿíèé íà ïñèõèêó è ÷àðîäåéñòâà, à òàêæå - âëàäû÷èöà òåíåé óìåðøèõ.

ñì. "ãå/à/êúàò", "èì ãåêúàòðàé"- ïóñò ýòî ìèíóåò, íå äàé áîã

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36. ÃÅËÈÉ, ÃÅËÈÎÑ

- "ñîëíå÷íûé"; îëèöåòâîðåíèå çåìíîé âèäèìîñòè Ñîëíöà. Ãåëèé ñâîèìè ëó÷àìè ïðîíèêàåò ïîâñþäó è âèäèò âñåãî. Åìó áûë ïîñâÿùåí êîëîññàëüíîå èçâàÿíèå "Êîëîñ Ðîäîññêèé". Åãî îòîæäåñòâëÿëè ñ Àïîëëîíîì êàê âñåâèäÿùèé áîã ñîëíöà.

"ãåë" - ëó÷, ëèíèÿ, øòðèõ, íàïðàâëåíèå, êàíàâ è ò.ä.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37. ÃÅÐÀÊË

-

Áóêâàëüíî: "ñëàâà Ãåðû", ïî ìèôîëîãèè - ñûí Àëêìåíû è Çåâñà. Ìîæíî äîïóñòèòü òîæäåñòâî äðåâíåãî ýïèòåòà âîçíèêøåãî ìíîãî ðàíüøå ðåàëüíîãî Àëêèäà â äàíàéñêîé ñðåäå. Ãåðàêë êëàññè÷åñêèé ïðèìåð ãåðîÿ.

"Ãåðà -êüëå" - äîñëîâíî - Ãåðà â ãîëîâå"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38. ÃÅÑÒÈß

-

"î÷àã", îëèöåòâîðåíèå äóõà-õðàíèòåëÿ ñåìåéíîãî î÷àãà è ñâÿùåííîãî îãíÿ ðîäîïëåìåííîé îáùèíû. Ïîñåéäîí è Àïîëëîí

ñì. "ãüèñ"- êîïîòü, "ãüèñòè éà - ìåñòî.ãäå êîïîòü ïîëó÷àåòñÿ; î÷àã


38

ËÈÍÃÂÈÑÒÈÊÀ äîáèâàëèñü åå ðóêè, íî îíà ïîêëÿëàñü ñâÿùåííîé êëÿòâîé îñòàòüñÿ íàâñåãäà äåâîé. Çà ýòî Çåâñ äàðîâàë åé ïðèâèëåãèþ, ïî êîòîðîé åé ïîêëîíÿëèñü ïðè êàæäîì î÷àãå êàê áîãèíå- çàùèòíèöå. È â ÷åðòîãàõ áîãîâ ýòî áûëî ñâÿùåííûì ìåñòîì, à òàê êàê áîãàì ïðèíîñèëè æåðòâû íà î÷àãå, òî è åé, êàê íîñèòåëüíèöå æåðòâîïðèíîøåíèÿ, â íà÷àëå è â êîíöå æåðòâåííîãî ïèðà ñîâåðøàëè ñâÿùåííûå âîçëèÿíèÿ è ïîêëîíÿëèñü â õðàìàõ äðóãèõ áîãîâ. Ïîýòîìó åé ïîêëîíÿëèñü âìåñòå ñ Ãåðìåñîì, èçîáðåòàòåëåì æåðòâîïðèíîøåíèé. Îíà áûëà ïîêðîâèòåëüíèöåé ñåìåéíîãî åäèíîäóøèÿ, ìèðà è áëàãîäàòè

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39. ÃÅÔÅÑÒ

- Èìÿ áîãà êóçíå÷íîãî ðåìåñëà è âîîáùå ïðèêëàäíûõ ðåìåñåë ñ÷èòàåòñÿ íåÿñíûì, íåèíäîåâðîïåéñêèì ïî ïðîèñõîæäåíèþ òåîíèìîì. Îíî, îäíàêî, èìååò ïðîçðà÷íóþ ýòèìîëîãèþ â ïðåäåëàõ äðåâíåãðå÷åñêîãî ÿçûêà. Èìÿ áîãà ïðîèçâåäåíî îò êðèòñêîãî òîïîíèìà " ãîðîä Ôåñò" Ýòîò ãîðîä áûë îäíèì èç äðåâíåéøèõ ïåëàçãèéñêèõ ðåìåñëåííûõ öåíòðîâ Êðèòà è âñåé Ýãåèäû. Ïîäëèííûì çíàêîì çîäèàêà Ãåôåñòà ÿâëÿåòñÿ ϸñ (Âîëê), öâåòîâîé ñïåêòð åãî - ðóäî-æåëòûé (îðàíæåâûé). Åãî ñòèõèÿ -âîçäóõ è îãîíü. Ãåôåñò îëèöåòâîðÿåò ïñèõè÷åñêóþ òâîð÷åñêóþ ýíåðãèþ ìûñëè, ñèìâîëû êîòîðîé, - Ñîëíöå è îãîíü.

ñì. "íåôåñ" - äûõàíèå , "ãüåâåñ" - ýíåðãèÿ æåëàíèé, "ýôåíà" - íàãðåëîñü; ÷òîáû ïîëó÷èòü æàðó, çàêà÷èâàëè âîçäóõ è ïðè ýòîì ñîçäàâàëñÿ çâóê "ôûñ-ñ", ÷òî è îòðàæåíî â ñàìîì íàçâàíèè áîãà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40. ÃÈÃÀÍÒÛ

- Ó Ãîìåðà - èñïîëèíñêèé ïðåñòóïíûé íàÐîä; ó Ãåñèîäà ýòî ñèëüíûå è ãðîìàäíûå Ñûíîâüÿ Ãåè, ðîæäåííûå îò êðîâè Óðàíà.

"ãèã" - íà ëåçã.ÿç - îñü, âåðòèêàëü, îñíîâà, ñòîëá. "àí-òû" - ò.å. ïðèøëûå Îòòóäà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41. ÃÐÀÈÊÈ

- Àïîëîäîð óïîòðåáëÿåò ëàòèíñêîå íàèìåíîâàíèå ýëëèíîâ.

ñì. ëåçãèíñêîå ñåëåíèå Ãðàð ó ñàìîãî ïîäíîæèÿ Øàëáóç äàãà. Ãðàèêè - ýòî íåáîëüøîå ïëåìÿ íà ñàìîì ñåâ-çàï. Ãðåöèè, íà òåððèòîðèþ êîòîðûõ ïîïàäàþò èäóùèå èç Èòàëèè. Ýòèì èìåíåì ýòîãî íåáîëüøîãî ïåðâîãî âñòðå÷íîãî íàðîäà èòàëèêè è íàçâàëè âñþ Ãðåöèþ. (Ñì. êIðà êâà/éáóð - ó íîã íàõîäÿùèåñÿ, ïîä íîãàìè îêàçûâàþùèåñÿ ) ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42. ÄÅÌÅÒÐÀ

- â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè áîãèíÿ çåìëåäåëèÿ è ïëîäîðîäèÿ, äî÷ü Êðîíîñà è Ðåè, ñåñòðà è ñóïðóãà Çåâñà, îò êîòîðîãî îíà ðîäèëà Ïåðñåôîíó. Äðåâíÿÿ òðàäèöèÿ óêàçûâàåò î òåñíîé ñâÿçè òàèíñòâ Äåìåòðû ñ ïåëàçãàìè

îò ñëîâà-êîðíÿ "äåì", ò.å. íàãðåâàíèå, ñîçðåâàíèå, ýíåðãèå, ÷óâñòâî, êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà. òóðà - ââîäèòü, äåëàòü,


39

ËÈÍÃÂÈÑÒÈÊÀ Ýëåâñèíà è Ñàìîôðàêèè. Åå ãðå÷åñêîå èìÿÄåìåòèð, - òðî . Âìåñòî ðàñïðîñòðàíåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ èìåíè êàê "çåìëÿ-ìàòü", "äàðèòåëüíèöà", "ïîæèíàþùàÿ ïëîäû" ñëåäóåò íàïîìíèòü î íàëè÷èè â ñàìîì èìåíè êîðíÿ "äåì" èìåþùåå â ñâîåì ïîíÿòèè êàê â ïåëàçãèéñêîì ÿçûêå, òàê è ëåçãèíñêîì - ýíåðãèþ (îáùóþ), ÷óâñòâà è ýìîöèè. È ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò Äåìåòðû ïñèõè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ è ôóíêöèÿ ÷óâñòâà è ìèñòè÷åñêîå íà÷àëî. Äëÿ íåå õàðàêòåðíû òåíäåíöèè: òâîð÷åñòâî, ÷óâñòâèòåëüíîñòü, âîîáðàæåíèå è ò.ä., àññîöèèðóþùèåñÿ ñ áîãîâäîõíîâåíèåì, ñîñòîÿíèåì òðàíñà, âèäåíèåì, ÷òî íå óìàëÿåò îáùåïðèíÿòóþ çíà÷èìîñòü èäåè êóëüòà áîãèíè.

òâîðèòü.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43. ÄÈÊÅ

-

áîæåñòâî ñïðàâåäëèâîñòè è ïðàâîñóäèÿ, äî÷ü Çåâñà è Ôåìèäû

ýïèòåò "òóüêå" - èìååò ïîíÿòèå: ïîäõîäÿùåå, ñïðàâåäëèâîå, êàê åñòü, ïðàâîñóäèå.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44. ÄÎÄÎÍÀ

- îäíî èç äðåâíåéøèõ ïåëàçãèéñêèõ ïðîîðèöàëèùü Çåâñà â Ýïèðå, íûíå Äîäîíè áëèç Èîàííèíû, Ãðåöèÿ. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ïåðâûé õðàì Äîäîíà áûë âîçâåäåí Äåâêàëèîíîì, â íåì îí ñïàññÿ îò ïîòîïà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îðàêóë Äîäîíà ðàññìàòðèâàëñÿ êàê ñàìûé ñòàðûé â Ãðåöèè. Íåêîòîðûé óâåðåíû, ÷òî çíàìåíèòûé ãîâîðÿùèé ãîëóáü Äîäîíà áûë íà ñàìîì äåëå æåíùèíîé, ïîòîìó ÷òî â Ôåññàëèè ïðîðèöàòåëüíèöû è ãîëóáè íàçûâàëèñü Ïåëåéàäàìè. Íàçâàíèå óêàçûâàåò è íà âåùèå ñâîéñòâà, ñïîñîáíîñòü ïðîðî÷åñòâîâàòü. Îðàêóë Äîäîíû áûë ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Þïèòåðà, êîòîðûé ïðîðî÷åñòâîâàë ÷åðåç äåðåâüÿ, ïòèö è áðîíçîâûå âàçû.

"äàä íà" - ò.å. ïðîðî÷åñòâîâàòü, âûïðàøèâàòü, ïðîñèòü

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45. ÄÐÈÀÄÛ

-

"äðåâåñíûå", äóõè äåðåâüåâ, àðõàè÷íûå òîòåìû, êîòîðûå ëåãëè â îñíîâàíèå ñàêðàëüíîãî êàëåíäàðÿ äðóèäîâ. È ñàìî ñëîâî "äðóèäû" òîæå ñ ýòèì æå êîðíåì "äàð" - ò.å. äåðåâî.

ñì. "äàð" èëè "òàð" - äåðåâî, äåðåâüÿ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46. ÄÐÈÎÏÛ

- "äðåâîâèäíûå, ñ äåðåâÿííûì ëèêîì", ïëåìÿ èç òåððèòîðèè ñðåäíåé Ãðåöèè; ïîçäíåå ÷àñòü Àðãîëèäû. "Äðèîï" - îòãîëîñîê êóëüòà äåðåâüåâ è ñàêðàëüíîãî äðåâåñíîãî êàëåíäàðÿ.

"äðè /îï" â ñêëîíåííîé ôîðìå ñëîâà "äàð" (èëè "òàð") ò.å. äåðåâî

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.

ÇÅÂÑ

- îëèöåòâîðåíèå ýíåðãèè ñâåòà. Çåâñ - Îòåö äðåâíåéøåå îáùå èíäîåâðîïåéñêîå áîæåñòâî, îòíîñÿùååñÿ ê íåáåñíîìó ñâåòó, äíåâíîé. Ýòî ìîãóùåñòâåííåéøèé è âûñî÷àéøèé èç áîãîâ. Íèçâåðãíóâ â ñîþçå ñî ñâîè ìè áðàòüÿìè ãîñïîäñòâî Êðîíîñà è Òèòàíîâ, îí ðàçäåëèë ñ íèìè ìèð; Ïîñåéäîí ïîëó÷èë ìîðå, Àèä - ïîäçåìíûé ìèð, à Çåâñ - íåáî.

Çåâñ - "Öåâ çè" - ò.å. íåáî; ó êðèòÿí - "zan"(íà ëåçã.ÿç -ïàõàòü ò.å.- áûê Íåáåñíûé - êîðìèëåö; äðóãîå íàçâàíèå - "ÇåâñÕòîíèÿ" îò ëåçã. ÿç.õòóí " èëè "õòóí" ò.å. âîçâðàùå-


40

ËÈÍÃÂÈÑÒÈÊÀ Çåìëÿ æå è Îëèìï áûëè èõ îáùèì äîñòîÿíèåì. Êàê ñòàðøèé, ñèëüíåéøèé è óìíåéøèé îí èìååò âåðõîâíóþ âëàñòü íàä îñòàëüíûìè. Îí öàðü áîãîâ. Çåâñ ãîñïîäñòâóåò íà Îëèìïå, ãîðå ïåëàçãèéñêîé Ôåññàëèè, âåðøèíà êîòîðîé ïîêðûòà ñíåãîì è óõîäèò â íåáåñà, ýôèð è îáëàêà. Íåáî åñòü åãî íàñòîÿùåå ìåñòîïðåáûâàíèå; îí òâîðèò âñå íåáåñíûå ÿâëåíèÿ. Îí áðîñàåò ìîëíèþ, ñâîå ñòðàøíîå îðóæèå, ïðîèçâîäèò ãðîì (ñì. ëåçã ÿç - "ÖIàéëàïàí") è îäíîâðåìåííî óñïîêàèâàåò ÿâëåíèÿ ïðèðîäû, äàåò ÿñíûé äåíü è ïîñûëàåò ïîïóòíûé âåòåð. Îí âëàñòâóåò íàä ëþäüìè òàê è ãîñïîäñòâóåò íàä áîãàìè è ïðèðîäîé. ×åðåç ðîä Éàïåòà (Ïðîìåòåÿ, Ýïèìåòåÿ, Äåâêàëèîíà è Ïèððó) Çåâñ ïîðîäèë åâðîïåéñêèå ïëåìåíà.

íèå âåñíû; ñì. ïðàçäíèê âåñíû - "ßðàí ñóâàð" ó ëåçãèí. ÝÏÈÒÅÒÛ ÇÅÂÑÀ: Çèãèé (ñì. Çèãè - Îäèí)-"çè ãàé" (äëÿ ìåíÿ ëè÷íî) - ïîêðîâèòåëü áðàêîâ; Ãåíåòëèé (ðîäîíà÷àëüíèê) "ãúåí" - ïåðåäíÿÿ, íà÷àëî; Ýëëåíèé (íèñïîñûëàþùèé äîæäü) - "ýëèç" íàëèâàòü; Êàòàðñèé (î÷èñòèòåëü) "êúàòàð" - ñëîè; Ôèêñèé (ïîêðîâèòåëü áåãñòâà)- "ôè êüñà" - óõîäèòü óáåãàòü îò ìåñòè; Ñîòåð (çàùèòíèê) -"ç/óí òûð" - ìåíÿ ñîõðàíè

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48. ÈÊÀÐ

- ÄÅÄÀË - â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè âíóê Àôèíñêîãî öàðÿ Ýðåõòåÿ è ñûí Ìåòèîíà, ïî äðóãîé âåðñèè, ñûí Ýïïàëìà è âíóê Ìåòèîíà. Èçîáðåòàòåëü ñòîëÿðíûõ èíñòðóìåíòîâ è ìàñòåðñòâà, èñêóñíåéøèé àðõèòåêòîð è ñêóëüïòîð.(Ïî Àïîëëîäîðó) Êîãäà êðèòñêèé öàðü Ìèíîñ â íàêàçàíèå çàêëþ÷èë Äåäàëà âìåñòå ñ ñûíîì Èêàðîì â ëàáèðèíò (îòòóäà èõ îñâîáîäèëà Ïàñèôàÿ - æåíà Ìèíîñà. Ñäåëàâ êðûëüÿ (ñêëåèâ êðûëüÿ âîñêîì), Äåäàë âìåñòå ñ ñûíîì óëåòåëè ñ îñòðîâà. Èêàð, ïîäíÿâøèñü ñëèøêîì âûñîêî, óïàë â ìîðå, òàê êàê ñîëíå÷íûé æàð ðàñòîïèë âîñê

Èêàð - "è êàð" - ýòè äåëà, òâîðåíèÿ, ìàñòåðñòâî.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49. ÉÀÏÅÒ (ßïåò) - îëèöåòâîðåíèå íåáåñíîé ñèëû çàïàäíîé âèäèìîñòè æåëòîãî ñâåòèëà Þïèòåð, èíîñêàçàòåëüíîå íàèìåíîâàíèå ïëàíèòàðíîãî âîçäåéñòâèÿ Þïèòåðà íà çåìíóþ ïðèðîäó è â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ñàìîãî ÷åëîâåêà.

Þïèòåð - Éàïåò - "éàïà òóð" - ò.å.ïîçíàâàòü, âíèìàòü, ó÷èòü (ìóäðîñòè) èíûìè ñëîâàìè - ðàçóìà íàáðàòüñÿ; ÷òîáû ñòàòü Homo sapiens - ÷åëîâåêîì ðàçóìíûì.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50. ÈÐÈÄÀ

- "ÐÀÄÓÃÀ", äî÷ü Òàâìàíòà è Ýëåêòðû, Îëèöåòâîðåíèå ðàäóãè, ñîåäèíÿþùåé íåáî ñ Çåìëåé, ïîñëàííèöà áîãîâ, ïîñðåäíèöà â èõ ñíîøåíèÿõ ìåæäó ñîáîé è ëþäüìè. Ýòà çëàòîêðûëàÿ äåâóøêà, áûñòðàÿ, ñëîâíî âèõðü, äîñòàâëÿåò ïîðó÷åíèÿ áîãîâ íà çåìëþ, â ìîðå è ïîäçåìíûé ìèð. Ãëàâíûì îáðàçîì åå ïîñûëàåò Çåâñ è Ãåðà. Èðèäà - áîãèíÿ Ðàäóãè, òî åñòü âñåãî öâåòîâîãî ñïåêòðà, ñîñòîÿùåãî èç Ñåìè îñíîâíûõ öâåòîâ (ñì.- ïðèíöèï Ñåìèðè÷íîñòè, êàê Êîñìè÷åñêèé Çàêîí ìèðîçäàíèÿ).

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

"èðèä" - áóêâàëüíî - ñåìü

Äàðâèí ÂÅËÈÁÅÊÎÂ


41

Ëåçãè Ðàäèî- 20

ÐÀ­ÕÀÇ­ÂÀ­ÁÀ­ÊÓ!

Àðòóõ 20 éèñ ÿ, Àçåðáàéæàíäèí ðàäèî ëåçãè ÷Iàëàëíè ðàõàçâà

È

ãàô âèðè äóüíÿäèç ñèôòå ÿç ÷êIàé éèêúàëàé ñàêè 20 éèñ âàú, 20 âàðç àëàòíàâà. Ñàä ëàãüàé ñåôåð 1993 ëàãüàé éèñàí ÿíâàðäèí 18-àç è ãàô ëóãüóí ïàòàë ìèêðîôîíäèâ àãàòàéäè ãóüëáàãüàð àéäóíáåêîâà õüàíà. Ñà éèñ àëàòàéäàëàé àõïà çóííè è ðåäàêöèÿäèç äèêòîð ÿç êIâàëàõàë àòàíà. ×è à ÷Iàâàí ÷Iåõè ðåäàêòîð çàðè Êåëåíòåð Êåëåíòåðëè âà ðåäàêòîð Æàëàë Æàëàëîâ òèð. ãíóã ãüàôòåäà êüâåäðà - 15 äåêüèêüà ÿç ýôèðäèç àêúàòçàâàé. èäàç êèëèã òàâóíà ÷àõú ÿá àêàëçàâàéáóðèí ñàí ãçàô òèð. Êóüí ÷Iàëàõ æå÷, à éèñàðà àçåðáàéæàí “äåâëåòäèí” Ðàäèîäèí ïî÷òóíèç õêâåçàâàé ÷àðàðèí ïàðà ïàþíèí âèíåë "Ëåçãè ðåäàêöèÿäèç" êõüåíàâàé. Âó÷èç ëàãüàéòIà, èì àçåðáàéæàíäà àâàé ëåçãèéðèí òàðèõäà ñàä ëàãüàé âàêúèà òèð âà àáðó è ÷àðàðà ÷ïèí ìåñëÿòðèâäè, òIàëàáðèâäè ÷àç ÷è êàð êüèëèç àêúóäèç êóüìåê ãóçâàé. Ñàä ëàãüàé éèêúàëàé ÷è âèëèê àêúàòíàâàé ñà ïðîáëåì ìàòåðèàëðèí ôîíä êIâàòIóí òèð. Ðàäèîäèí ôîíîòåêàäà àëàòàé âèø éèñàí 60 ëàãüàé éèñàðà ëåíòèíèç êúà÷óíàâàé ìóüæóüä ìàêüàìäèëàé ãúåéðè ñà çàòIíè àâà÷èð. Ñà ãàôíè àâà÷èç, ÿá àêàëçàâàéäàí ãóüãüóüë êüàí, ãíóãðèí ðåéòèíã õêàæóí ïàòàëäè ìóçûêà õèêÿãúóí òåìàòèê ìàòåðèàëðèëàé òIèìèë ôàéäà êâàéäè òóø. Ïðîôåññèîíàë ãüàâàäà ñòóäèÿäà êõüåíâàé âà ýôèðäèç ëàéèõòèð ìóçûêàÿð ÷àõú àâà÷èð. à ÷åòèí ÷Iàâàðà çóí ÊöIàðèç õúôåíà, èíà àâàé àíñàìáëðèí ðåãüáåððèâàé ëåçãè ìàíèÿð êõüåíâàé êàñåòàð êIâàòIíà. ×è êóüìåêäèç êúå òIâàð âèðèäà èêðàìäèâäè êüàçâàé êîìïîçèòîð Ôåòóëëàãü Ðåãüèìõàíîâíè àãàêüíà. à ðàãüìåò õüàéèäè ÷è ðåäàêöèÿäèç âè÷è òóüêóüðíà ëåíòèíèç êõüåíâàé 13 ìàíèíè ãâàç àòàíàé. ãóüãúóüíàé ÷è ðåäàêöèÿäèõú ãàëàç ÷èìè àâñèÿòàð õóüçàâàé Ñ. Êåðèìîâàäè "Ñóâàð" àíñàìáëäèí ñàä ëàãüàé äèñê âà ïåøåêàð êîìïîçèòîð Ìåãüàìåä ãüóüñåéíîâàí ìàíèðèêàé òóüêIóüðíàâàé ëåíòåð ÷àâ àãàêüàðíàé. ×è ðàäèîäèí ðåäàêòîðâàë õèâå ãüàòíàâàé Æàëàë Æàëàëîâà ãüàçóðçàâàé õàáàððè âà î÷åðêðè, êüèëèí ðåäàêòîð õüàéè Êåëåíòåð Êåëåíòåðëèäèí ÷è òàðèõäèêàé, ëèòåðàòóðàäèêàé, àöóêüóíêúàðàãúóíðèêàé, êàðêàì, ðåõè âà ñåéëè êñàðèí óüìóüðäèí ðåêúåðèêàé, ãüàêIíè àáóðó òóíâàé ãå-

ëåðèêàé ãüàçóðçàâàé ðàäèî ìàêúàëàéðè ëåçãè ãíóãàð âèðèäàëàé ïàðà ÿá àêàëçàâàé ãíóãäèç ýëêúóüðíàâàé. ×è ýêóüáðó, õàéè ÷Iàëàë ðèêI àëàé âàòàíïåðåñòðè ÷èïåëàé àëàêüäàéâàë ðàäèîäèí êàðäèõú êúóüí êóòàçâàé. à éèñàðà ÷è ãíóã ãüàêI FÌ ëåïåéðàé (âîëíàéðàé), ãüàêIíè "àðàç" ïðîãðàìäàé ýôèðäèç ÷êIèçâàé âèëÿé àäàõú âèðèäàâàé ÿá àêàëèç æåçâàé. Âó÷èç ÿòIàíè ýõèðèìæè ðóãóä éèñèç, ÷è ãíóãàð è ëåïåéðàé àêúóäíà, óëòðàêóüðóü ëåïåéðèç âåãüåíâà. ãüàâèëÿéíè ýõèð ÷Iàâàðà ÷è ðåäàêöèÿäèí ÿá àêàëçàâàéáóðóõú ãàëàç àâñèÿòàð êúóüðóü õüàíâà. ×óí êúåíèí éèêúàëäè àðà äàòIàíà ãüàð ãüàôòåäèí èñëåí âà àðáå éèêúàðèç àçåðáàéæàíäèí äåâëåòäèí ðàäèîäàé "Ðàõàçâà Áàêó" ãàôàðàëäè êüèë êóòàçâàé ãíóãàð ãâàç ýôèðäèç àêúàòçàâà âà óìóäçàâà õüè, Áàêóäàé ëåçãè ÷Iàëàë òåëåãíóãàð êüèëå òóõóäàé þãú ÿðãúàäà àâà÷.

Ðóñ­ëàí­ØÅÉ­ÄÀ­Å PS. Ýõè­ðèì­æè­öIåêIóüä­éè­ñàí­êúå­íå­äàòIàíà Àçåð­áàé­­æàí­äèí­ëåç­ãè­ðà­äèî­äàé­"Ðà­õàç­âà­Áà­êó"­ ëóãü­óç­âàé­ "Ëåçãè­ Ëå­âè­òàí",­ ãüàêIíè­ ÷è "Àëàì"­æóð­íàë­äèí­ó÷­ðå­äè­òåë­Ðóñ­ëàí­Øåé­äà­å­âàí­àëà­òàí­éè­ñàí­íî­ÿáðäèí­30-àç­55-éèñ­òà­ìàì­õüàí­âà.­È­þáè­ëåé­äèí­âè­ëèê­àì­Àçåð­áàé­ä­æàí­äèí­ æóð­íà­ëè­ñ­ò­ðèí­ êIâàòIàë­äèí­ "Êúè­çèë­äèí­ êúå­ëåì"­ ìó­êà­ôàò­äèí­ ëà­ó­ðå­àò­íè­ õüàí­âà.­ ×íà­­ àì­ ðå­äàê­öè­ÿ­äèí­ êîë­ëåê­òèâ­äèí­ ïà­òàé ðèêIèí­ñèäêü­è­äàé­áàð­êà­èé­èç­âà.­Àäàç­÷àí­äèí ñàãú­âàë,­ ðèêIèí­ øàä­âàë­ âà­ ãúè­ëå­ àâàé­ êðàð êüè­ëèç­ àêú­óä­äàé­ ÷Iàâ­ âà­ òàêü­à­òàð­ òIàëàá­çà­âà­×Iåõè­Ãúó­öà­ðè­âàé. “ÀËÀÌ”


42

ÏÎÝÇÈß

Øàèð Ýéâàçàí ëèðëèÿð ×êà àìà÷, àöIàíà ðèêI, Ãúèë êúà÷óíà ãúàìàðèëàé. Êúåêúâåíà çóí øóìóä ðèêIå Õàì àëàòíà õàìàðèëàé. *** Çà øèèðäèâ âèë àõúàéíà, Âàí òàõüàéòIà ðèêI àêúâàçäà. Äèäåä áàÿä ðãàé ÷Iàâóç Öàêàð ãúèëåë òèê àêúâàçäà. *** ×åòèí ðåõú ÿ ãàôóíèí ðåõú, Øàèð ÿòIà, êIâà÷åë êIàíäà. ÀêúàòIàéòIàí øóüðóüêüóüì ãüåêü, Èíñàíäèí òIâàð âè÷åë êIàíäà. *** Àøêúèäèí òàðñ ÿìàí õüàíà, ÐèêI öIðàíà ñòIàë-ñòIàë. Ãüèêüâàí õúóüòóüë ðèêI àâàé çàõú Êúâàí æåç àâà êêIàë-êêIàë. *** ×èíàë ñà ãàô, êúóëóõú ñà ãàô, Âàí õüàéèëà àëóãäà çóí. Ìåç èåðäàí ðèêI àêóðëà Ãúèë ÷åíåäèê êóìóêüäà çóí. *** Æóâàí âàöIà êåê âèíèçà, ßä àìà÷òIàí , àêàäàðìèð. Ìàñäàí ÷àíöåë àòIàíà êIóñ Æóâàí êüàìàë àêúàäàðìèð. *** Àëëàãü íà çóí, çóðàêI êàñäèí Ñóôðàäèâàé ÿðãúà àÿ. Ýãåð çàêàé æåç àâàòIà Ãüàëàë ëóêIðàç àðõà àÿ. *** Ðàãú àêüàçâàé êúàêúàí ñèíåë, Ëåêü àöóêüíà âè÷èí ìóêâàë. Æóâàíäà êIâà÷ ÿë òàâóðòIà, ÊIâàë ýöèãäàé Øàãüäèí êóêIâàë. *** Êåðåìðèêàé ñàäíè çóí ÿ, ÊIàíèâèëèí ïIèð õüàíàâàé. Áàÿäðè ðèêI êüåçèëàðäà, Æóâàçíè êâàç ñèð õüàíàâà. *** Çóí öIàðàðèí õöèâàë õüèç, Âóí ëèðëèéðèí âåðöIèâàë ÿ. Ñàä àâà÷òIà ìóüêóüä òàõüóé, ×óí àøêúèäèí ÷Iåõèâàë ÿ.

ÊIàíèâèëåë àòàé çàðè, Èìàí æàãúàé äèëè õüèç ÿ. Áóëàõäèí ðåõú âèëèâ õóüð êüâàí, Çóí ÿòàðèí ïIèëè õüèç ÿ. *** Çóí Ìàæíóíàç ÷åøíå õüàíà, Ñàáóð õüàíà ôóãúàðàäèç. Ëåéëè æóçàç àòàíàâàé Çè àõâàðèç ìóêüâàðà õüèç. *** Ìàä óüìóüð êIàíç àðçà ãàíà, Àøêúèäèêàé êõüèç êIàí ÿç. Ýãåð êúåëåì õ÷óç õüàéòIà , È ÷èëåëàé õúôèç êIàí ÿç. *** Þçóðàéëà öèëöè âàíäàé ×èïèð è÷åð èëèãíà çà. Çóëóí öèô õüèç àöIàíàâàé Õàðó âèëèç êèëèãíà çà. *** ÐèêIå àøêúèä ãüàâà ãüàòíà ÖIèãåë-öIèãåë ÿãúàç àâàé. Âó÷ ëóãüóäà ÷Iàë òå÷èðäè, Çè ãúàâóðäà òàêüàç àâàé. *** ÐèêIåë àøêúèä êóüëåã àëàé, Âóíà çè ãüàë êüàòIàíàíè? Ãüè÷ òàõüàéòIà ñàäðà êèëèã Âóí öàâàðàé àòàíàíè? *** Ðàãú äèäåäàë õúôèç àâàé Øàëáóç äàãúäà àêIóí ïàòàë. Çàç ñåêèí éèô õóüêâåç àâàé Âóí çè ðèêIèç õêóí ïàòàë. *** Õàðóâèëåð èéèìèð çàç, ×åíãèäèêàé ìàõ àõúàéèç. ßðãúàðèëàé êóçâà íà çóí, ßëàâ ãàëàé àãü àõúàéèç. *** Çóí ÷èíåáà ðàõàäàé òóø, Çè öIàðàðàë âàí àëàéäà. È àøêúèäèí êàð ãàëà ÿð , Çè ãàôàðàë ÷àí àëàéäà. *** Çóë àòàíà êàíà öóüêâåð, Ñà öóüê àìà ðèêIèí ñàëà. ÐèêI àøêúèäèí êèì õüóðàé âàç, ÊIàíèâèëèâ äåâðàí ãüàëà.

Áàõòóíèêàé àðçà ãóìèð, Øàèðäèí ðèêI ÷Iåõèäè ÿ. ÊIóñíè ðåõíå æàãúèäà÷ âàç, Çóí àøêúèäà ìèõüèäè ÿ. *** Âàç àõúàéíà ðèêIèí âàðàð, Àíà ìàñàä òàäàé òóø ÿð. Äèäåä ÷Iàëàë ëèðëè ëóãüóð, Çà âè õàòóð õàäàé òóø ÿð. *** Ñà ñåôåð çè ðèêIèê ýëêúóüãú, Êüèáëå õüóðàé, ïIèð õüóðàé âàç. Ãàôàðèç âàú,ðèêIèç ÿá öå , Àøêúè âó÷ ÿ, ÷èð õüóðàé âàç. *** ÖIàð ýëêúóüðíà äóüíÿäèëàé, Ýêóüí öIàðöIåë àêúâàçíà âóí. ÐèêIèí êIâàëå øàãü äàìàðäàë, Øàãüâàë èéèç àâàçâà âóí. *** Àøêúè íåôåñ, àøêúè ãüåâåñ ÐèêIèí êIàíè õàë ÿ, òàâàò. ×àðàâèëè õàéè óüìóüð, Ëóãüóç òåæåð òIàë ÿ, òàâàò. *** Çà ãúåòåðàë éèô àêúóäíà, Ãúèë öàâàðèâ àãàêüäàéâàë. Ðàêúèí ïàòàë ðèêI àêúóääà, Ýêâ ãóí ïàòàë àëàêüäàéâàë. *** È ìåç êüóíà àøêúèäè ïèñ, ËèïI æåçàâà, ëàë æåçàâà. Âèë àõâàðèê öIèãåë õüàíà, Òàõüàé õüòèí ãüàë æåçàâà. *** Çà ÷àð÷àðäèê ÷óüõâåíà ðèêI, Ïàê àâóíà ïàé ãóäà âàç. Âè àøêúèäàë ÷Iàëàõú õüàíà, Õúóüðåç-õúóüðåç ãüàé ãóäà âàç. *** ÐèêIå ÷Iåõè öIàé àâàéäàç, ÕúóüòIåðèêàé äóøìàí æåäà÷. ßðäèç âàôà àâàé øàèð, Ñà ÷Iàâóçíè ïàøìàí æåäà÷. *** Êàì ìóãúàÿò âåãüèçâà çà, ÊIâà÷èêàé ÷èë õêàòçàâà. Àãàêü òèéèç êIàíèäàâ ãúèë, Çè ðèêIèí êüèë àêúàòçàâà.


×È­ÀÄÅÒÀÐ

43

Ìàãèÿ â ñâàäåáíîé îáðÿäíîñòè ëåçãèí Â

î âðåìÿ ñâàäåáíûõ ìåðîïðèÿòèé ëåçãèí íàáëþäàåòñÿ ìíîæåñòâî ïåðåæèòêîâ ðàííèõ ôîðì ðåëèãèîçíûõ âåðîâàíèé, îñîáåííî ìàãèè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, "íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ïî÷òè âåñü öèêë îáû÷àåâ è îáðÿäîâ, ñîïðîâîæäàþùèõ ñâàäüáó ó ëåçãèí, ñîõðàíÿåòñÿ â òðàäèöèîííîì âàðèàíòå", îäíàêî, "ìíîãèå îáðÿäû è îáû÷àè ñâàäåáíîãî öèêëà, êîòîðûì â ïðîøëîì ïðèäàâàëîñü ìàãè÷åñêîå çíà÷åíèå, â íàøè äíè ÷àùå âñåãî ÿâëÿþòñÿ ñèìâîëàìè, ïðèäàþùèìè ñâàäüáå ýìîöèîíàëüíîñòü è íàöèîíàëüíûé êîëîðèò".  íàøè äíè ñâàäåáíûå îáðÿäû ëåçãèí èìåþò äåìîíñòðàòèâíûé, çðåëèùíûé, ñèìâîëè÷åñêèé õàðàêòåð. Ñâà­äåá­íûé­îá­ðÿä­ó­ëåç­ãèí­ñî­õðà­íÿ­åò­â­ñå­áå­â áîëü­øîì­ êî­ëè­÷å­ñò­âå­ àð­õà­è­÷å­ñ­êèå­ ïî­âå­ðüÿ,­ ñî­äåð­æèò­ íå­ìà­ëî­ ñó­å­âåð­íî-áû­òî­âûõ­ ïå­ðå­æèò­êîâ, âî­âðå­ìÿ­åãî­ïðî­âå­äå­íèÿ­èñ­ïîë­íÿ­þò­ñÿ­ìíî­æå­ñò­âî­ìà­ãè­êî-ïðå­äî­õðà­íè­òåëü­íûõ­ïðè­åìîâ.­Ïðàê­òè­êà­ èçó­÷å­íèÿ­ ìà­ãè­÷å­ñ­êèõ­ îá­ðÿ­äîâ­ íà­ ñâàäü­áàõ ëåç­ãèí­èñ­ñëå­äî­âà­òå­ëÿ­ìè­ïî­êà­çû­âà­åò,­÷òî­îíè­â îò­âåò­íà­îï­ðå­äå­ëåí­íûå­ïðàê­òè­÷å­ñ­êèå­ïî­òðåá­íî­ñ­òè­ ïðè­çâà­íû­ âîç­äåé­ñò­âî­âàòü­ íà­ ïðè­ðî­äó,­ îá­ùå­ñò­âî,­ çà­ìå­íÿÿ­ ðå­àëü­íûå­ ñðåä­ñò­âà­ ìíè­ìû­ìè, èë­ëþ­çîð­íû­ìè.­Èõ­íà­çíà­÷å­íèå,­êàê­ïðà­âè­ëî,­ñâî­äèò­ñÿ­ ê­ äâóì­ öå­ëÿì:­ âî-ïåð­âûõ,­ óáå­ðå÷ü­ ìî­ëî­äûõ­ îò­ "ïîð­÷è",­ âîç­ìîæ­íî­ãî­ âðå­äà­ ñî­ ñòî­ðî­íû íå­äî­á­ðî­æå­ëà­òå­ëåé,­ è,­ âî-âòî­ðûõ,­ îáåñ­ïå­÷èòü èì­ äî­ñòà­òîê,­ çäî­ðî­âüå­ è­ ñïî­ñîá­íîñòü­ ïðî­äîë­æå­íèÿ­ ðî­äà,­ ñêëà­äû­âà­íèå­ íîð­ìàëü­íûõ­ îò­íî­øå­íèé­ñ­íî­âîé­ðîä­íåé­è­ò.­ä. Ìà­ãè­÷å­ñ­êèå­îá­ðÿ­äû­ñî­âåð­øà­þò­ñÿ­ëåç­ãè­íà­ìè­è ïå­ðåä­ ñâàäü­áîé,­ è­ âî­ âðå­ìÿ­ ñâàäü­áû,­ è­ ïî­ñëå ñâàäü­áû.

Ïå­ðåä­ ñâàäü­áîé­ ñî­áëþ­äà­þò­ñÿ­ ñëå­äó­þ­ùèå "ïðà­âè­ëà": - ×òîáû çàâîðîæèòü ïîíðàâèâøåãîñÿ ïàðíÿ, íàäî ðàçäîáûòü òðè âîëîñèíêè ñ åãî ãîëîâû è, çàâåðíóâ â òðÿïèöó, íîñèòü íà ãðóäè; - Ïðè âûáîðå íåâåñòû ó÷èòûâàëè, êðîìå êà÷åñòâ ñàìîé äåâóøêè (âíåøíÿÿ êðàñîòà, òðóäîëþáèå, çíàòíîñòü è ò. ä.), ìíîãîäåòíîñòü åå ìàòåðè, ñ÷èòàÿ, ÷òî ýòà ñïîñîáíîñòü ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ ïî íàñëåäñòâó; - Ñâàòàìè ñòàðàëèñü ïîñûëàòü ëþäåé, èìåâøèõ áîëüøîå ïîòîìñòâî, íî, íè â êîåì ñëó÷àå íå äîïóñêàëîñü, ÷òîáû ñâàòàìè áûëè ëþäè ñ "äóðíûì ãëàçîì"; - Åñëè ñâàòîâñòâî ñîñòîÿëîñü, ò. å. ðîäèòåëè äåâóøêè ñîãëàñíû, íà ñòîë (ñêàòåðòü) ïðèíîñÿò ñëàäêèé ÷àé. ×òîáû áóäóùèå ìóæ è æåíà, à òàêæå áóäóùèå ðîäñòâåííèêè ìåæäó ñîáîé áûëè â "ñëàäêèõ" îòíîøåíèÿõ - ëàäèëè, æèëè áåç îãîð÷åíèé, íå èñïûòûâàëè ãîðå÷ü;


44 - Ïîñëå ñâàòîâñòâà äîì íåâåñòû ïîñåùàëè ðîäñòâåííèöû æåíèõà è ïðèíîñèëè ñëàäîñòè - ïîæåëàíèå ñîâìåñòíîé ñëàäêîé æèçíè; - Ïðåäïðèíèìàëèñü çàùèòíûå ìåðû ïðîòèâ âîçìîæíûõ ïîïûòîê ïîìåøàòü ñâàäüáå è âðåäèòü æåíèõó è íåâåñòå ñ ïîìîùüþ âðåäîíîñíîé ìàãèè. Ê ïðèìåðó, ïîñëå ñâàòîâñòâà, íåâåñòà íå äîëæíà áûëà áåç îñîáîé íóæäû âûõîäèòü èç äîìà: áîÿëèñü ñãëàçà, êîëäîâñòâà, çëûõ äóõîâ è äåìîíîâ.

Âî  âðå ìÿ  ñâàäü áû  ñî áëþ äà þò ñÿ  ñëå äó þ ùèå "ïðà âè ëà": - Íåâåñòó, êîãäà åå ïðèâîäÿò â äîì æåíèõà, íàäî îáÿçàòåëüíî îáñûïàòü çåðíîì, ðèñîì, ìåëêèìè ìîíåòàìè, êîíôåòàìè, ÷òîáû îíà áûëà ïëîäîðîäíàÿ, ðîäèëà ìíîãî äåòåé, ïóñòèëà êîðíè; - Âî âðåìÿ ñâàäüáû îïåêóíàìè ìîëîäûõ (æåíèõà è íåâåñòû) äîëæíû áûòü ñåìåéíûå è îáÿçàòåëüíî ìíîãîäåòíûå, ñ÷àñòëèâûå â áðàêå ìóæ÷èíà è æåíùèíà, ÷òîáû èõ õîðîøèå êà÷åñòâà ïåðåäàâàëèñü ìîëîäûì; - Ïî äîðîãå â äîì æåíèõà âíèìàòåëüíî ñìîòðåëè, íåò ëè íà ïóòè äâèæåíèÿ îñêîëêîâ ðàçáèòîãî êóâøèíà, èëè äðåâåñíûõ óãîëüêîâ, çîëû è ò. ä. Èõ îáõîäèëè.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñ÷èòàëîñü, ÷òî ìå÷òû íåâåñòû ìîãóò ðàçáèòüñÿ, æèçíü ñòàíåò ÷åðíîé êàê óãîëüêè è ò.ä.; - Ïîñëå òîãî, êàê íåâåñòà âõîäèò â äîì æåíèõà è ñàäèòñÿ íà ñïåöèàëüíî äëÿ íåå ïðèãîòîâëåííîå ìåñòî, íà êîëåíè åå îáÿçàòåëüíî íàäî ñàæàòü ìàëü÷èêà, ÷òîáû îíà ðîäèëà

×È ÀÄÅÒÀÐ ðåáåíêà ìóæñêîãî ïîëà, òàê íåîáõîäèìîãî äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà è äëÿ çàùèòû ðîäíîé çåìëè; -  äåíü ñâàäüáû ëþäè íå äîëæíû âèäåòü ëèöî íåâåñòû, îíî äîëæíî áûòü ïîêðûòûì îáÿçàòåëüíî êðàñíûì øåëêîâûì ãîëîâíûì óáîðîì (áóüøìå), ÷òîáû îíà íå ïîïàëà â ñåòè âðåäîíîñíîé ìàãèè (÷èëà); - Ïðèäÿ â äîì ìóæà, íåâåñòà îáÿçàíà îáìàêíóòü ïðàâóþ ðóêó â ìåä, à ëåâóþ - â ïîñóäèíó ñ ìóêîé. Òîãäà åå ÿçûê áóäåò ëàñêîâûì, à äîì - ñ äîñòàòêîì; - Ïåðåä âõîäîì â êîìíàòó, ñïåöèàëüíî ïðèãîòîâëåííîé çàðàíåå äëÿ íåâåñòû, íàäî îáìàêíóòü ðóêó íåâåñòû â ìåä è îñòàâèòü îòïå÷àòîê ýòîé ðóêè íàä êðûëüöîì äâåðè, òîãäà îíà áóäåò ñëàùå è âå÷íî ëþáèìà â ýòîì äîìå; - Îñíîâíûå öâåòà ñâàäåáíûõ íàðÿäîâ äëÿ ëåçãèí ÿâëÿþòñÿ êðàñíûé (ñâÿçàííîé ñ Ïåðâîòâîðöîì è âåðõîâíûì áîãîì Ðàãú - Ñîëíöå, è ïîýòîìó ñâÿùåííûé öâåò ó ëåçãèí) è áåëûé (ñèìâîë Áåëîãî ìèðà - Ýêóü äýíå â ëåçãèíñêîé ìèôîëîãèè, ïðîòèâîïîñòàâëÿåìûé ïîäçåìíîìó Òåìíîìó ìèðó - Ìè÷Iè äýíå). Ìàãè÷åñêîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ áåëîìó è êðàñíîìó öâåòó: áåëûé öâåò îçíà÷àåò ÷èñòîòó, ðàäîñòü, êðàñíûé öâåò - ñâÿçü ñ ïðåäêàìè; - Ñâàäåáíîå ïëàòüå äëÿ íåâåñòû äîëæíà áûëà øèòü è íàäåâàòü íà íå¸, ïåðåä ïðèõîäîì â äîì æåíèõà, ìíîãîäåòíàÿ ìîëîäàÿ æåíùèíà ñ áåçóïðå÷íîé ðåïóòàöèåé. Áåçäåòíûõ è áëèçêî íå ïîäïóñêàëè. Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäà÷è ìîëîäûì êàê ïîëîæèòåëüíûõ, òàê è îòðèöàòåëüíûõ êà÷åñòâ êîíòàêòèðóþùèõñÿ ñ íèìè ëþäåé; - Âî âðåìÿ çàêëþ÷åíèÿ áðàêà ïî ìóñóëüìàíñêîìó îáðÿäó ñ÷èòàëîñü, ÷òî æåíèõ è íåâåñòà íàõîäÿòñÿ â íàèáîëåå óÿçâèìîì ñîñòîÿíèè, è íåäîáðîæåëàòåëü, ê ïðèìåðó, âçîáðàâøèñü íà êðûøó äîìà, ìîæåò óñëûøàòü ïðîèçíîñèìûå âíóòðè ôðàçû. Åñëè ýòîò íåäðóã âñëåä çà ñâÿùåííèêîì, æåíèõîì è íåâåñòîé íà÷íåò îòðèöàòü âñå (ïîâòîðÿòü íàîáîðîò, è ïðè òîì, çàâÿçûâàÿ óçåë íà íèòêå, çàïèðàÿ çàìîê, çàêðûâàÿ íîæ è ò. ä.), íå òîëüêî áðàê íå ïðîäåðæèòñÿ äîëãî, íî è ìîëîäîæåíû áóäóò ëèøåíû âñòóïàòü â áëèçîñòü. Äëÿ òîãî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ýòîãî èñïîëüçîâàëè ÿçû÷åñêèå ìåòîäû çàùèòû ýòîãî äîãîâîðà: äîì, ãäå ñîâåðøàåòñÿ áðàêîñî÷åòàíèå, îõðàíÿëè ðîäñòâåííèêè æåíèõà; ó÷àñòíèêàì áðàêîñî÷åòàíèÿ çàïðåùàëîñü äî îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà äåëàòü êàêèå ëèáî äâèæåíèÿ; îäèí èç ïðèñóòñòâóþùèõ â ïðîöåññå áðàêîñî÷åòàíèÿ ðàçðåçàë íîæíèöàìè


×È ÀÄÅÒÀÐ áóìàãó, øåðñòü è ò. ä. äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçðóøèòü òåì ñàìûì âîçìîæíûé âðåä ÷åðíîé ìàãèè. Çàòåì ðàçðåçàííûå âåùè ñæèãàëè âìåñòå ñ ñîëüþ, è ýòèì äûìîì îêóðèâàëè ìîëîäûõ; - Âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ðåëèãèîçíîãî îáðÿäà áðàêîñî÷åòàíèÿ ïîëîæåíî áûëî îòêðûòü âñå çàìêè â äîìå.  ýòîò ìîìåíò íåëüçÿ áûëî çàâÿçûâàòü óçëû, äåðæàòü êóëàê çàæàòûì, ñöåïëÿòü ïàëüöû îáåèõ ðóê. Ñóùåñòâîâàë îïðåäåëåííûé ïîðÿäîê áðàêîñî÷åòàíèÿ, âî âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ êîòîðîãî ïîñåðåäèíå êîìíàòû ñòàâèëè ìàëåíüêèé êóâøèí ñ âîäîé. Ïðåäñòàâèòåëè æåíèõà è íåâåñòû äîëæíû áûëè ñèäåòü, âûòÿíóâ íîãè âïåðåä, ïðè òîì ïðèëîæèòü áîëüøèå ïàëüöû ðóê ê ãîðëîâèíå êóâøèíà. Ïðè ýòîì ïàëåö ïðåäñòàâèòåëÿ æåíèõà äîëæåí áûë ðàñïîëàãàòüñÿ âûøå, ÷òî îçíà÷àëî ãëàâåíñòâî ìóæà â ñåìüå; -  ÷åòâåðòûé äåíü ñâàäüáû, ïåðåä òåì, êàê íåâåñòà íàäåíåò ñâàäåáíûé íàðÿä, îíà äîëæíà ïðîñòèòüñÿ ñ ðîäíûì î÷àãîì (áóêâàëüíî ñ ïå÷êîé) è ïîöåëîâàòü åå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî

Ôîòî Ðàâèëàí îíà ïîðûâàåò ñâÿçü ñ äóõàìè ðîäèòåëüñêîãî äîìà è ïåðåõîäèòü ïîä çàùèòó äóõîâ - ïîêðîâèòåëåé äîìà æåíèõà. Ñíà÷àëà íåâåñòà öåëîâàëà î÷àã, ïîñëå ýòîãî ðîäñòâåííèêè ïîî÷åðåäíî äàâàëè ñâîé "ðóõñàò" - ðàçðåøåíèå íà íàäåâàíèå ñâàäåáíîãî íàðÿäà è îñòàâëåíèå ðîäèòåëüñêîãî äîìà; - Íåâåñòó â äîì æåíèõà ñîïðîâîæäàëà äåâóøêà ñ çàææåííîé ëàìïîé, î÷èùàÿ äîðîãó îò çëûõ ñèë. Åñëè âäðóã çàææåííàÿ ëàìïà ïî äîðîãå ãàñëà, âñå íåïðèÿòíîñòè äàëüíåéøåé æèçíè ýòîé ñåìüè îáúÿñíÿëè ýòèì ôàêòîì, ò.å. êîëäîâñòâîì êîãî-òî èç íåäîáðîæåëàòåëåé. Çàææåííàÿ ëàìïà ñîäåðæàëà îãîíü îòöîâñêîãî î÷àãà, êîòîðûé äîëæåí áûë íà ïåðâûõ ïîðàõ ñëóæèòü åé çàùèòîé â äîìå ìóæà; - Ñèëüíûì îáåðåãîì äëÿ íåâåñòû ñ÷èòàëîñü

45 çåðêàëî â ðóêàõ ðîäñòâåííèö æåíèõà, à òàêæå âõîäèâøåå êàê îäèí èç îáÿçàòåëüíûõ ïðåäìåòîâ â ïðèäàíîå íåâåñòû. Îíî áûëî ïðèçâàíî îòðàæàòü îò íåâåñòû çëûõ äóõîâ èëè êîëäîâñòâî, à íàëè÷èå ðàçëè÷íûõ óêðàøåíèé óñèëèâàëî ôóíêöèè çåðêàëà, êàê îáåðåãà; - Íåëüçÿ õîäèòü ïî ÷óæèì ñëåäàì, èíà÷å ïðèñòàíóò åãî áîëåçíè. Ó÷èòûâàÿ ýòî, êîãäà íåâåñòó âåçëè â äîì æåíèõà, ñòàðàëèñü íå èäòè âñëåä äðóãîé ïðîöåññèè (åñëè â ñåëå â òîò äåíü äâå ñâàäüáû). Òàêæå, íåëüçÿ âîçâðàùàòüñÿ ñ íåâåñòîé â äîì æåíèõà òîé æå äîðîãîé, ïî êîòîðîé ïîøëè çà íåé. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî åñëè íå ñîáëþäàòü ýòî ïðàâèëî, òî íåâåñòà âåðíåòñÿ ïî òîé æå äîðîãå: (êàê ïîøëà, òàê è ïðèøëà), ò.å. ìóæ è æåíà ðàçâåäóòñÿ; - Ó íåâåñòêè - ëåçãèíêè â ñóíäóê, ãäå ñîäåðæèòñÿ ñâàäåáíàÿ ïèùà, îáÿçàòåëüíî êëàëè âàðåíûõ êóð è êðàøåíûå â êðàñíûé öâåò ÿéöà, êàê ýëåìåíò ìàãèè ïðîäóöèðîâàíèÿ; - Ó äîìà æåíèõà íàâñòðå÷ó ê íåâåñòå âûõîäèëè ìîëîäûå (äåâóøêè è ìàëü÷èêè) ñ çàææåííûìè ôàêåëàìè; - Íåâåñòó, êîãäà åå ïðèâîäÿò â äîì æåíèõà, íàäî îáÿçàòåëüíî îáñûïàòü çåðíîì, ðèñîì, ìåëêèìè ìîíåòàìè, êîíôåòàìè, ÷òîáû îíà áûëà ïëîäîðîäíàÿ, ðîäèëà ìíîãî äåòåé, ïóñòèëà êîðíè; - Ïåðåä âõîäîì â êîìíàòó, ñïåöèàëüíî ïðèãîòîâëåííîé äëÿ íåâåñòû çàðàíåå, íàäî îáìàêíóòü ðóêó íåâåñòû â ìåä è îñòàâèòü îòïå÷àòîê ýòîé ðóêè íàä êðûëüöîì äâåðè, òîãäà îíà áóäåò ñëàùå è âå÷íî ëþáèìà â ýòîì äîìå. Íî ñàìîå ãëàâíîå, äîìàøíèå äóõè áóäóò ê íåé õîðîøî ðàñïîëîæåíû; - Âî âðåìÿ ñâàäüáû îïåêóíàìè ìîëîäûõ (æåíèõà è íåâåñòû) äîëæíû áûòü ñåìåéíûå è îáÿçàòåëüíî ìíîãîäåòíûå, ñ÷àñòëèâûå â áðàêå ìóæ÷èíà è æåíùèíà, ÷òîáû èõ õîðîøèå êà÷åñòâà ïåðåäàâàëèñü ìîëîäûì; -  ìåíþ ñâàäåáíîãî ñòîëà îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü "áèðãàíä" (öåëèêîì ñâàðåííûé èëè îáæàðåííûé áàðàí), ÷òîáû â äîìå è ñåìüå áûë äîñòàòîê; - Ïîñëå òîãî, êàê íåâåñòà âõîäèò â äîì æåíèõà è ñàäèòñÿ íà ñïåöèàëüíî ïðèãîòîâëåííîå ìåñòî, íà êîëåíè åå îáÿçàòåëüíî íàäî ñàæàòü ìàëü÷èêà, ÷òîáû îíà ðîäèëà ðåáåíêà ìóæñêîãî ïîëà, òàê íåîáõîäèìîãî äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà è äëÿ çàùèòû ðîäíîé çåìëè; - Âåñåííèå ñâàäüáû èìåëè îïðåäåëåííîå ñàêðàìåíòàëüíîå çíà÷åíèå: âåñíà - íà÷àëî ëåòà, âåñíîé ïðîáóæäàåòñÿ âñÿ ïðèðîäà è ðîæäàåòñÿ íîâîå. ßðêîå ñîëíöå âî âðåìÿ


46

Ôîòî Ðàâèëàí ñâàäüáû ñ÷èòàþò õîðîøèì ïðåäçíàìåíîâàíèåì: îíî ïðåäâåùàåò áëàãîïîëó÷èå â ñåìåéíîé æèçíè ìîëîäîæåíîâ. Äîæäü âåñíîé - õîðîøàÿ ïðèìåòà: âîçðîæäåíèå ïðèðîäû è ïðèçíàê áóäóùåãî óðîæàÿ. Ñ ýòèì ÿâëåíèåì ñâÿçàíî ñëåäóþùåå íàðîäíîå ïîâåðüå: åñëè â äåíü ñâàäüáû ïðîéäåò äîæäü, òî íåâåñòà áóäåò ñ÷àñòëèâîé. Ýòèì, âèäèìî, ìîòèâèðîâàíî è òàêîå îáðÿäîâîå äåéñòâèå, êàê ïîëèâàíèå ñëåäîâ íåâåñòû ÷èñòîé âîäîé â ìîìåíò åå âûõîäà èç îò÷åãî äîìà; - Äëÿ îõðàíû æåíèõà è íåâåñòû îò çëûõ ñèë, à òàêæå îò ìàãè÷åñêèõ äåéñòâèé íåäîáðîæåëàòåëåé (áðîñàíèå òóõëûõ ÿèö âñëåä ñâàäåáíîé ïðîöåññèè, ãàøåíèå ëàìïû íåâåñòû è ò. ä.) ïðåäïðèíèìàëèñü ìåðû. Åùå äî íà÷àëà ñâàäüáû äëÿ æåíèõà è íåâåñòû "íàíèìàëè" òåëîõðàíèòåëåé. Òåëîõðàíèòåëè æåíèõà íàçûâàþòñÿ "ïêàâóë" (ïóêàâóë, ïèêIåâóë), à ó íåâåñòû åíãå (åíãå âàõàð, íàèáàð). Îíè îõðàíÿëè æåíèõà è íåâåñòó îò âðåäîíîñíîé ìàãèè, çëûõ óìûñëîâ êîíêðåòíûõ âðàãîâ; - Åñëè â äåíü ñâàäüáû â ñåëå óìåð êòî-òî, ñ÷èòàëîñü, ÷òî îí (ìåðòâåö) èëè åãî äóõ ìîæåò íàâðåäèòü æåíèõó èëè íåâåñòå. Äëÿ òîãî, ÷òî áû óìåðøèé èëè åãî ðàçãíåâàííûé äóõ, íå íàíîñèë âðåäà ìîëîäîæåíàì (áåñïëîäèå, áîëåçíè è ò. ä. èç-çà òîãî, ÷òî â äåíü åãî ñìåðòè ïðîâîäèòñÿ ñâàäüáà), ïðåäïðèíèìàëèñü ìåðû. Îäíà èç íèõ ñîñòîÿëà èç ñëåäóþùåãî äåéñòâèÿ: îòìåðÿëè ïî ðîñòó æåíèõà èëè íåâåñòû (â çàâèñèìîñòè êòî óìåð: ìóæ÷èíà èëè æåíùèíà) øåðñòÿíûå íèòêè ñåìè ðàçíûõ öâåòîâ è êëàëè â ìîãèëó (çàêàïûâàëè â çåìëþ). Òàêèì îáðàçîì äåéñòâîâàëè íà äóõ (äóøó) óìåðøåãî, ÷òîáû îí, íå çàäåðæèâàÿñü (åñëè äóõ çàäåðæèòñÿ íà çåìëå, ìîæåò âðåäèòü), îòïðàâèëñÿ â íåáåñà - â ñâåòèëüíèê äóø, ðàñïîëîæåííûé ó àïàðòàìåíòîâ âåðõîâíîãî áîãà Ðàãú. Øåðñòÿíûå íèòêè ñå-

×È ÀÄÅÒÀÐ ìè öâåòîâ, âåðîÿòíî, ñèìâîëèçèðîâàë Ðàäóãó - äîðîãó ìåæäó Íåáîì è Çåìëåé; -  äîìå íåâåñòû, êîãäà æåíùèíû èç ïðîöåññèè æåíèõà èñïîëíÿëè ïåñíè, îäíà èç ïðèøåäøèõ æåíùèí ñîâåðøàëà ñëåäóþùèé îáðÿä: îíà ðàçëàìûâàëà íàä ãîëîâîé íåâåñòû õëåá íà ìàëåíüêèå êóñî÷êè, êîòîðûå òóò æå ñìàçûâàëà ìåäîì è ìàñëîì, è ðàçäàâàëà ïðèñóòñòâóþùèì â äîìå íåâåñòû. Ýòî îáðÿäîâîå äåéñòâèå ñâÿçàíî ñ äðåâíèìè ìàãè÷åñêèìè ïîæåëàíèÿìè íîâîáðà÷íûì - ñëàäêîé è ïîëíîé äîâîëüñòâà æèçíè (õëåá, ìàñëî, ìåä).  íàðîäå ñ÷èòàëîñü, ÷òî ÷åëîâåê, ñúåâøèé êóñîê íåâåñòèíîãî õëåáà, îáðåòàåò ñ÷àñòüå. Ïîñëå ýòîãî íåâåñòó ïîêðûâàëè êðàñíûì ïëàòêîì (êðàñíûé è áåëûé öâåò - ñèìâîë íåâèííîñòè äåâóøêè, à òàêæå ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ); - Íåâåñòó, ïðèáûâøóþ â äîì æåíèõà îòâîäèëè â êóõíþ (öIóí êIâàë), è îíà ïîêëîíÿëàñü äîìàøíåìó î÷àãó ìóæà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà îíà ïåðåõîäèëà ïîä îïåêó äóõîâ äîìà æåíèõà. Ïîñëå ñâàäüáû ñîáëþäàëèñü ñëåäóþùèå "ïðàâèëà": - Ïîñëå ñâàäüáû íåîáõîäèìî äíî êàñòðþëè îáìàçàòü æèðîì; - Ñóùåñòâîâàëè ðàçëè÷íûå ñïîñîáû îõðàíû ìîëîäîæåíîâ è â ïåðâîå âðåìÿ ïîñëå ñâàäüáû, òàê êàê ìîëîäàÿ ñóïðóæåñêàÿ ïàðà âñå åùå îñòàâàëàñü íàèáîëåå óÿçâèìûì îáúåêòîì äëÿ âðàæäåáíî íàñòðîåííûõ ëèö. Ïîýòîìó â êîìíàòå, ãäå æèëè ìîëîäûå, õðàíèëèñü ðàçëè÷íûå òàëèñìàíû; â îäíîì èç ïîìåùåíèé íàõîäèëñÿ íàïîëíåííûé âîäîé ñîñóä ñ êóðèíûì ñûðûì ÿéöîì èëè ñêîðëóïîé ÿèö; õðàíèëè â äîìå ïðîñòîé ðå÷íîé êàìåíü. Èíîãäà ìîëîäûå, âûõîäÿ íà óëèöó, áðàëè ñ ñîáîé òàêîé êàìåíü. Â  ïðî öåñ ñå  äëè òåëü íî ãî  èñ òî ðè ÷å ñ êî ãî  ðàç âè òèÿ ñâà äåá íî ãî ðè òó à ëà äðåâ íåé øèå ìà ãè ÷å ñ êèå ïðåä ñòàâ ëå íèÿ è ñâÿ çàí íûå ñ íè ìè îá ðÿ äî âûå  äåé ñò âèÿ  ïîä âåð ãà ëèñü  òðàíñ ôîð ìà öèè è ïå ðå îñ ìûñ ëå íèþ, óñè ëè âà ëàñü èõ ýñ òå òè ÷å ñ êàÿ íà ïðàâ ëåí íîñòü, íà ïåð âîå ìå ñ òî âû äâè ãà ëàñü èã ðî âàÿ ñòî ðî íà ìíî ãèõ èç íèõ, ÷òî ïðè äà âà ëî  ñâàäü áå  â  íà øè  äíè  õà ðàê òåð  êðà ñî÷ íî îôîðì ëåí íî ãî ñïåê òàê ëÿ.  Ôåéðóç Áàäàëîâ, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ýòíîëîã


47

ÇÀ ÒÅÊËÈÔÇÀâÀ

ÊÕÜÈÍÐÀ ÀÂÀÉ ËÈØÀÍÀÐ ÂÀ ÀÁÓÐÓÍ ÒIÂÀÐÀÐ Ä

óüíÿäèí êõüèíàð àâàé ÷Iàëàðà ñà öIèðãú êüèëäè ëèøàíðèêàé ìåíôÿò êúà÷óç æåäà. ×è äèäåä ÷Iàëàíè ãüàêI ÿ, àììà ÷è ÷Iàëà àáóðàë, êõüèíðèõú êóòàçâàé ëèøàíðàë, òàëóêü òIâàðàð àëà÷. ÀëàòIàíè àáóð ÿ óðóñ ÷Iàëàë, ÿíè àðàá ÷Iàëàë æåçâà. Àâàé ãüàë ôàãüóìäà êüóíà, çóí è êàðäèí âèíåë ñà ãçàô êIâàëàõ àâóíèç ìàæáóð õüàíà. Èíãüå, çè ãúèëå I982-éèñóç Ìàãüà÷êúàëàäà Ãüàõúâåðäè Ðàìàëäàíîâà àêúóäíàâàé "Óðóñ ÷Iàëàííè ëåçãè ÷Iàëàí òåðìèíðèí ñëîâàðü" êüèë àëàé óëóá àâà. Àâòîðäè ñèôòå ãàôóíà òåðìèíðèêàé, èëëàãü õüè ÷Iàëàí, ëèòåðàòóðàäèí, ïåäàãîãèêàäèí òåðìèíðèêàé âè÷èí âåðåâèðäåð èéèçâà, àõïà ñàäñàä òåðìèíàð ãúèëå êüàçâà, óðóñ ÷Iàëàë âà ëåçãè ÷Iàëàë ãüèêI æåçâàòIà ëóãüóçâà. Àìàíè êúàëóðíà êIàíäà õüè, àâòîðäè òåðìèíàð ãüà óðóñ ÷Iàëàë àâàéâàë òóíà, ñà áÿçè ÷Iàâóç êóüëóü äåãèøâàë êóòóíà ãóçâà. Èãðàìè êIåëäàé êñàð, çóí ÿðãúàë òåôåíà òåðìèíðèêàé æóâàí ôèêèðàð àãàêüàðóíèâ ýãå÷Iäà. Æóâàí ôèêèðàð çà àãúàäèõú ãóçâà:

Ýâåð­ãó­íèí­èøà­ðà­-­ýâð­ãó­íèí­ëè­øàí. Êüâå­òî÷­êà­-­êüâå­òIèíêI. Äå­ôèñ­-­êóü­ðóü­öIàð. Çà­ïÿ­òàÿ­-­öIèðõ. Êî­âû÷­êà­ÿð­-­êIèðåð. Ãçàô­òî÷­êà­ÿð­-­òIèíêIåð. Ñêîá­êà­ÿð­-­õúâà­ëàõú­àð. Òî÷­êà­-­òIèíêI. Òî÷­êà­çà­ïÿ­òîé­-­òIèíêIíè­öIèðõ. Òè­ðå­-­ÿðãúè­öIàð.

Ýõèðäàé çàç âó÷ ëóãüóç êIàíçàâà? Çà âèíèäèõú êúàëàíâàé òåðìèíðèí âàðèàíòàð êüó ðèêIÿé ÿíè, òóøíè àáóð õàëêüäè êüàáóëäàíè, êüàáóëäà÷íè, êóü èõòèÿð ÿ!

âàêú­èô Ìóüøêóüðâè,­ çàðè

Àá­çàö­-­öIèéè­öIàð. Ñó­àë­äèí­èøà­ðà­-­æó­çó­íèí­ëè­øàí. *************************************************************************************************************

ñàâêü­âàò -äèí ëåç ãè áó áàé ðèí ìè ñàë ðèí âà ñó ìà ã ðèí ãè øèð ðèí áè íå äàë ëàç

2013 éè ñàí ÷Iàâàð ãàí ãüà çóð íà áà ñ ìà äàé àêú óä íà âà.


48

ÊÐÈÒÈÊÀ

Æåíùèíà, âëþáëåííàÿ â ãàçåëè “Ï

óñòü â êàæäîì äîìå íà ëåçãèíñêîé çåìëå áóäåò ñâåòèòü ñîëíöå ëþáâè" ("Ëåçãè ÷èëåë ìóüãüóüáàòäèí ðàãú àâà÷èð êIâàë òàõüóðàé"), - ýòî ñòðîêà ãàçåëè ëåçãèíñêîé ïîýòåññû Áàæèõàíóì Èñàåâîé. Èíîãäà, ÷òîáû ïîíÿòü èñòèííîãî ïîýòà, íå íàäîáíî èçó÷àòü êíèãè - äîñòàòî÷íî âñåãî ëèøü îäíîé ñòðîêè. Âñåãî îäíà ñòðîêà, à êàêàÿ ãëóáèíà, êàêàÿ ôèëîñîôèÿ ìûñëè! Ýòîé ãëóáèíîé ïðîíèçàíû âñå ãàçåëè Áàæèõàíóì Èñàåâîé, êîòîðàÿ, ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè ïðååìñòâåííîñòè, îáðàùàåòñÿ ê íèì. Ãàçåëè Á. Èñàåâîé ðàçíîîáðàçíû ïî òåìàòèêå, íî èõ îáúåäèíÿåò ëþáîâü ïîýòåññû ê ðîäíîé çåìëå, ëåçãèíñêîìó íàðîäó, ëþáîâü ê ×åëîâåêó. Ñðåäîòî÷èåì åå òâîð÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííàÿ æèçíü ÷åëîâåêà âî âñåõ å¸ ïðîÿâëåíèÿõ.  ñâîèõ ëèðè÷åñêèõ ñòèõàõ Áàæèõàíóì Èñàåâà âîñïåâàåò ëþáîâü, åå îáëàãîðàæèâàþùóþ ñèëó: ("Àøêú êúóâàò ÿ, ÷Iåõè ãüàéáàò, êIâà÷åðèí çâåð, ÷àíäèí òàêüàò,/ ÖIâåðåêIðèêàé ÿëàâ õüàíà, êIàíèáóðàë ðåêIâ àâàòäà."/Ëþáîâü - ìîãó÷àÿ äâèæóùàÿñÿ ñèëà, äóøåâíîå ñîñòîÿíèå,/Ïëàìÿ, ðîæäåííîå èç èñêðû ëþáâè, ñíèçîéäåò áëàãîäàòüþ íà âëþáëåííûõ), ðàäîñòü âñòðå÷è ("Ìóøòóëóõ õüóé êâåç ÿ ýëëåð, çè Ïåðèçàò ÿð õêâåçâà"/Áëàãàÿ âåñòü âàì, ëþäè, ìîÿ ëþáèìàÿ Ïåðèçàò ïðèåçæàåò) è ïå÷àëü ðàçëóêè ("Âàëëàãü, ðóøàð, êIàíèä òàêóð þêúóç ïåëåç ãüåêü àêúàòäà,/ÐèêIèí êúåíÿé àãü àêüóð êúâàíöÿéíè òIâåê àêúàòäà"/Åé áîãó, äåâóøêè, äåíü áåç ëþáèìîãî òðóäåí, êðèê ìîåé äóøè ðàñêîëåò äàæå êàìåíü). Ãàçåëè Áàæèõàíóì Èñàåâîé - ñâîåîáðàçíûé ìîíîëîã î ñóäüáå æåíùèíû. Êòî, êàê íå îíà, ëó÷øå çíàåò î æåíùèíå, î åå âíóòðåííåì ìèðå, î åå ìåñòå â ýòîì áðåííîì ìèðå? Îíà ïèøåò, ÷òî îíà íå ïðîñòî æåíùèíà, à ïîýò, ìàòü, íàäåæíûé äðóã, áîðåö ëþáâè: Øà­èð,­äè­äå,­êàé­âà­íè,­ãüàì­èõ­òè­áàð­ëó­óü­ìóüðä­þë­äàø, Ìóüãü­ó­áàò­äèí­ðåêüå­äà­èì­æåíã­÷Ióã­âàç­­ âàé­ñà­ñåð­äåð­ÿ­âóí. /Ïîýò, ìàòü, æåíà, íàäåæíûé äðóã, /íåóòîìèìûé áîðåö çà ÷óâñòâà ëþáâè.../ Ìàòåðèíñòâî - âûñøåå ïðîÿâëåíèå æåíñòâåííîñòè. Èìåííî æåíùèíå ïðèðîäà ïîðó÷èëà ìèññèþ ïðîäîëæåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà.  ãàçåëè ïîýòåññû ñ÷àñòëèâà æåíùèíà, ñòàâøàÿ ìàòåðüþ: Äè­äå­õüà­íà­çà­êàé­íè­êúå­ãúèë­êüåïIèíàë,­òàí­ãà­ðàë­ëà, Öóüê­àõú­àé­íà­çè­õè­ëå­ðè,­âè­ëåð­êóç­âàé­ðàí­ãà­ðàë­ëà. /ß ñåãîäíÿ ñòàëà ìàòåðüþ, êà÷àþ ëþëüêó, ïåëåíàþ, Çàöâåëè ìîè âåòêè.../ Ìàòü íè÷åãî íå ïîæàëåëà ðàäè ñâîèõ äåòåé ("Ãàëàòíà÷ ãüè÷ ãüàáóð ïàòàë ðåêüåð êúàòèç, æåíãåð ÷Ióãâàç"), òåïåðü äîâîëüíà èõ æèçíüþ (Çè õàéèáóð ÷ïèí ìóêâàë øàä íóüêIâåð õüèç ãàòôàðàëëà", "...Áàæèõàíóì, /Àðõàéèí õüóõü, âè ìóðàäàð ýëäèí êüóëà, áàõòàðàëëà"/Ìíîþ ðîæäåííûå


ÊÐÈÒÈÊÀ 49 â ñâîèõ ãíåçäàõ ðàäû êàê ïòè÷êè âåñíîé,/Áóäü ñïîêîéíà, òâîè ìå÷òû ñðåäè íàðîäà ñ÷àñòëèâû ). "Ñ÷àñòüå ìàòåðè - â ñ÷àñòüå äåòåé", - óâåðåíà Áàæèõàíóì Èñàåâà. Îáðàç ìàòåðè â åå ãàçåëÿõ íå âñåãäà ñ÷àñòëèâûé.  íèõ òàêæå âñòðå÷àåòñÿ îáðàç ìàòåðè, íå äîæäàâøåéñÿ ñâîåãî "áëóäíîãî ñûíà", êàê â ñëåäóþùåé ãàçåëè: Òà­ðàí­êóêIâà­ìóã­íà­êúó­ø­ðà­øà­ðàã­äèç­êIâàë­õüó­ðàé­ëóãü­óç, Èíàé-àíàé­òIóüí­æàãú­ó­ðèç,­êIàë­õàí­äà­òâàç,­êIóôàé-êIóôóç. /Íà ìàêóøêå äåðåâà ïòè÷êà ñâèëà ãíåçäî, ÷òîáû áûë äîì äëÿ äåòåé, Îòîâñþäó êîðì èùà, â êëþâå òàñêàëà ïèùó, êîðìèëà/ Òó­íà­òóüêäèí­êúå­íå­õúóü­òóüë,­âè÷­êñà­íà­êüó­ðó­õè­ëåë, Ìàð­ôà­äè­íè­ãà­òà­íà­êüàì,­ðàêú­è­íè­öIàé­ãà­íà­êó­êóç. /Óëîæèâ íà ìÿãêèõ ïåðüÿõ, ñàìà ñïàëà íà ãîëîé âåòêå, Ñîëíöå ïàëèëî ìàêóøêó, äîæäü õëåñòàë ïî çàòûëêó/ Ãàð­àòàé­ëà,­öèô­ãüà­òàé­ëà­ëó­âà­ðè­êàé­õêóä­òèé­èç,­ ×à­ðà­äàç­ãúèë­àõú­àé­òèé­èç,­ìåðä­äèç­õâå­íà­áà­ëà­ÿëãú­óç. / íåïîãîäó, â óðàãàí áåðåãëà ïîä êðûëûøêîì, Íà ÷óæîå íå çàðèëàñü, îäíà äîñòîéíî ðàñòèëà äèòÿ ÷åñòíûì òðóäîì/ Êúàð­àëà­òèç­è­öå­ìåë­äàë­÷Iè÷I­àòà­íà­ìåõ­ìåð­äàë­õüèç. Êúâà­ëàë­ëó­âàð­àõúà­õüà­íà,­÷Iàë­àêú­àò­íà,­ãà­ôàð­êúà­÷óç. /Äåíü çà äíåì îïåðèëñÿ ìàëûø, ñòàëè øåëêîâû ïåðüÿ, Çàùåáåòàë, çàïåë, ðàñêðûëèñü êðûëüÿ/ Âàõ­òàð­øàä­äèç­àëà­òèç­ôèç,­ÿøàð­òà­ìàì­æåãü­èë­õüà­íà, Ñà­þêú­óç­ìóã­è÷Ièç­òó­íà,­õêàæ­õüà­íà­âè­ëè­öà­âóç. /Ïîâçðîñëåë: âðåìÿ â ðàäîñòè áûñòðî ïðîøëî, Îäíàæäû âçìûë â ñèíåå íåáî, îïóñòåëî ãíåçäî/ Äè­äå­äè­ãüà­õâå­íà­ðåêü­åð­áà­ëà­êüó­ëóõú­õêâå­äà­ëóãü­óç, Àäàí­ãúè­ëèí­ðèçêü­è­äèê­âèë­ãà­ëà­ìàç­àì­ôå­íà­ñó­ðóç. /Ìàòü äîëãî, ñìîòðÿ íà äîðîãó, ñûíî÷êà ñâîåãî æäàëà, Ñòàêàíà âîäû íå äîæäàâøèñü, â ìèð èíîé óøëà./ Ýòà ãàçåëü, êàê ìíå êàæåòñÿ, îäíà èç ñàìûõ òðîãàòåëüíûõ ãàçåëåé î áåççàâåòíîé ìàòåðèíñêîé ëþáâè, è îäíîâðåìåííî îäíà èç ñàìûõ òðàãè÷íûõ. Ãàçåëü èíòåðåñíà ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîðìû, ñîäåðæàíèÿ, à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ â íåé ïðèåìà ðàçâåðíóòîé ìåòàôîðû, óñèëèâàþùåé ìîòèâ òðàãè÷íîñòè. Ñòðîêè ëèðè÷åñêèõ ñòèõîâ îòêðûâàþò ÷èòàòåëþ âíóòðåííèé ìèð àâòîðà - ÷èñòûé, âûñîêî íðàâñòâåííûé. Àòàí­âàòIà­è­äóü­íü­ÿ­äèç­æóâ­ìóãü­ìàí­äàé­êüà­ìèð­âó­íà, Óü­ìóüðäèí­ãüàõú­ðåõú­êüó­íà­âà÷,­êüèë­êúà­ëà­ðà­òâà­ìèð­âó­íà. (Ïðèäÿ â ýòîò ìèð, íå âåäè ñåáÿ êàê ãîñòü, à èäè åå ïðàâåäíîé äîðîãîé ñ ìèðîì). Âîñõèùàåò Áàæèõàíóì ëåçãèíêè, èõ êðàñîòà ("Çóüãüðåäèí íóð ãóçâàé ÷èëèí ãúåòåð ÿ êóüí"/Âû çåìíûå çâåçäû ñî ñâåòîì óòðåííåé çàðè), íðàâñòâåííîñòü ("Êüåãüàëâèëèâ òIâàð õóüçàâàé "÷àì" ãàäàéðèí, æåâãüåð ÿ êóüí"), ÷èñòîòà äóøè è ïîìûñëîâ ("Óüìóüðäèõú äàä æåäà÷èð äóüíüÿäà êóüí àâà÷èðòIà"/æèçíü áåç âàñ áûëà áû ïðåñíîé, áåçâêóñíîé); îíà ãîâîðèò î òîì, ÷òî, åñëè ñëó÷èòñÿ ñ äåâóøêîé "áåäà", òî ãîðåñòè ñåðäöà ïîýòà íå áóäåò ïðåäåëà ("...êóüòÿãü òåæåð ãúàìàð ÿ êóüí, äåðäåð ÿ êóüí"/âû íåçàáûâàåìàÿ áîëü äóøè). Ïîýòåññà ñàìà áûëà â ìîëîäîñòè, êàê ýòè äåâóøêè, êîêåòëèâà è ñ÷àñòëèâà, è ïîýòîìó òåïåðü â ñâîèõ ãàçåëÿõ âîñïåâàåò ëåçãèíîê: Ñà­âàõ­òà­ðà­çóí­íè­êóüí­õüèç­íà­çäèâ­êúåêú­âåç­áàõ­òà­âàð­òèð, Áà­æè­õà­íóì­êúå­ëåì­äèí­ÿêú­óò,­èí­æè,­ãåâãü­åð­ÿ­êóüí.


50 /Íå­êîã­äà­è­ÿ,­êàê­âû,­áû­ëà­êî­êåò­ëè­âà,­ñ÷à­ñò­ëè­âà, Âû­äðà­ãî­öåí­íûå­êà­ìå­íüÿ­-­ïåð­ëû­-­­ïîä­ïå­ðîì­Áà­æè­õà­íóì/

ÊÐÈÒÈÊÀ

Óü­ìóüðäèõú­äàä­æå­äà­÷èð­äóü­íü­ÿ­äà­êóüí­àâà­÷èðòIà /Æèçíü­áåç­âàñ­áû­ëà­áû­ïðåñ­íîé,­íå­èìå­ëà­áû­âêó­ñà/ Ðàêú­è­íè­õüèç­íóð­÷óêIóðà,­æóâ­âóæ­ÿòIà­àê­âà­äàé­âàë Ýë­äèí­íà­ìóñ­õóüõ­äàòIàíà,­ãúåé­ðàò­äèí­ïåð­õà­ìèð­âó­íà. (Ñâå­òè­êàê­ñîëí­öå,­÷òî­áû­âè­äå­ëè,­êòî­òû/­ Áóäü­íå­óòî­ìè­ìûì­çà­ùèò­íè­êîì­ñî­âå­ñ­òè­íà­ðî­äà...) Îñî­áîå­ìå­ñ­òî­ñðå­äè­ãà­çå­ëåé­Áà­æè­õà­íóì­Èñà­å­âîé­çà­íè­ìà­þò­ãà­çå­ëè­î­ìà­ëîé­ðî­äè­íå.­ Åå­âäîõ­íîâ­ëÿ­åò­ðîä­íîå­ñå­ëî,­ïðî­ñòûå­ëþ­äè­-­íà­ñòî­ÿ­ùèå­òðó­æå­íè­êè,­èõ­ñóäü­áû.­Îíà­ãîð­äà­òåì,­÷òî ðî­äè­ëàñü­èìåí­íî­â­Ýä­æå­õó­ðå. Õà­áàð­êüóðòIà­íà­áå­ëå­ä­ðè,­ëàãü,­Ý÷Iåõóüð­óüëêâå­äàé­ÿ, È­÷è­ëå­ðàë­áàõ­òà­âàð­äèç­êúåêú­âåç­âàé­ñà­Êúå­ìåð­ÿ /åñ­ëè­ñïðî­ñÿò­íå­ñâå­äó­ùèå,­ñêà­æè,­èç­ñòðà­íû­Ýä­æå­õóð­ÿ, Îä­íà­èç­òåõ,­êòî­ñ÷à­ñò­ëèâ,­÷òî­õî­äèò­ïî­ýòîé­çåì­ëå/ Ýä­æå­õóð­-­ðî­äè­íà­ïî­ýòåñ­ñû­-­­óäè­âè­òåëü­íûé­êðàé,­ïî­äà­ðèâ­øèé­ëåç­ãèí­ñêî­ìó­íà­ðî­äó­Àñå­ôà­Ìåõ­ìà­íà,­Ëåç­ãè­Íÿ­ìå­òà­è­äð.­Ýòî­ìå­ñ­òî­-­íå­èñ­ñÿ­êà­å­ìûé­èñ­òî÷­íèê­äëÿ­òâîð­÷å­ñò­âà.­Î­ëþá­âè­ê­ðîä­íî­ìó ñå­ëó­Áà­æè­õà­íóì­Èñà­å­âà­­ïè­øåò­òðî­ãà­òåëü­íûå­ëè­ðè­÷å­ñ­êèå­ñòðî­êè:­ Êúå­õâå­øå­ðèâ­àöIàí­âà­ðèêI­Âà­òàí­ëóãü­óð­ÿð­àõ­êó­íà, Çâàë­êúà­÷óç­âà­õè­ÿë­ðè­çè,­äàãú­äèí­ìè­ëè­ãàð­àêü­ó­íà,­-­ /Ñå­ãî­äíÿ­ðà­äî­ñ­òüþ­ïå­ðå­ïîë­íå­íî­ñåðä­öå­ïðè­âè­äå­ëþ­áè­ìîé,­ïî­èìå­íè­­Ðî­äè­íà,/ Ìîè­ìûñ­ëè­âîë­íó­þò­ñÿ­îò­íåæ­íî­ãî­ïðè­êîñ­íî­âå­íèÿ­âå­òåð­êà­ñ­ãîð/,Çà­ðèé­ðèê­àøêú,­èëãü­àì­êó­òóð,­êúàãü­ðè­­ ìà­í­ðè­êúó­âàò­êúà­÷óð, Äè­äåä­÷Iàëàë­êõüåí­âàé­çè­ëåç­ãè­õóü­ðóüí­òIâàð­àêó­íà. /Âäîõ­íî­âèâ­øåå­ïî­ýòîâ,­äàâ­øåå­ñè­ëó­áî­ãà­òû­ðÿì,­Óâè­äå­ëà­íà­çâà­íèå­ñå­ëà­íà­ðîä­íîì­ÿçû­êå./ Âà­òàí­äè­âàé­ÿðãúà­àâàé­õàé­è­áó­ðóê­êà­íà­çè­ðèêI, Çè­áó­áà­äèí­ãúå­íèê­ãà­ëàé­âàð­àêó­íà. /Ñåðä­öå­çà­íû­ëî­îò­ìûñ­ëè­î­òåõ,­êòî­íà­÷óæ­áè­íå,­Óâè­äåâ­âî­ðî­òà­îò­öîâ­ñêî­ãî­äî­ìà/ ÀêI­õüà­íà­çàç­àÿë­÷Iàâàð­ãúà­ôèë­êüó­ëóõú­ýëêú­âåé­äè­õüèç... /Ìíå­ïî­êà­çà­ëîñü,­÷òî­âðå­ìÿ­äåò­ñò­âà­âåð­íó­ëîñü­..../ Áà­æè­õà­íóì­èëãü­àì­äè­êàé­÷àð­÷àð­õüà­íà,­ñåë­õüà­íà­âè, Õàéè­÷è­ëèí­áå­ðå­êà­òàð,­êóü­òÿãü­òå­æåð­áàð­àêó­íà. /Áà­æè­õà­íóì­òâîå­âäîõ­íî­âå­íèå­ïðå­âðà­òè­ëîñü­â­ñåëü­..ðîä­íèê, /Óâè­äåâ­áî­ãàò­ñò­âî­ðî­äè­íû­íå­èñ­ñÿ­êà­å­ìîå/ Ñ­ðîä­íûì­ñå­ëîì,­ñ­êðûëü­öîì­îò­öîâ­ñêî­ãî­äî­ìà­ñâÿ­çà­íû­åå­âîñ­ïî­ìè­íà­íèÿ­î­çî­ëî­òîé­ïî­ðå,­äåò­ñò­âå, ìûñ­ëè­î­òîì,­÷òî­òîëü­êî­ðî­äè­íà­­äà­åò­÷å­ëî­âå­êó­æèç­íåí­íóþ­ñè­ëó,­âäîõ­íîâ­ëÿ­åò­åãî­ê­òâîð­÷å­ñò­âó.­Â­òî æå­âðå­ìÿ­îíà­ñî­÷óâ­ñò­âó­åò­òåì,­êòî­ëè­øåí­ðà­äî­ñ­òè­îá­ùå­íèÿ­ñ­ðî­äè­íîé,­íà­õî­äÿñü­íà­÷óæ­áè­íå.­Ïðî­æèâ íå­êîã­äà­âäà­ëè­îò­ðîä­íî­ãî­äî­ìà,­ïî­ýòåñ­ñà­ïî­íÿ­ëà,­÷òî­íåò­ñâÿ­ùåí­íåå­ìå­ñ­òà­îò­÷å­ãî­äî­ìà,­ðî­äè­íû: Ãúà­ðèá­ëóõ­äà­êúàð­àêú­ó­äèç­óü­ìóüð­ÿä­õüèç­ôåé­è­áó­ðóõú, Ãúàì­ëó­÷Iàâóç­ñà­áóð­ãó­äàé­Âà­òàí­õüòèí­ïIèð­õüàé­èä­òóø. /Òå,­ó­êî­ãî­íà­÷óæ­áè­íå­æèçíü­ïðî­òå­êà­ëà­êàê­âî­äà, ­ãî­ðå­íå­íàé­äóò­ñâÿ­òî­ãî­ìå­ñ­òà­äëÿ­óòå­øå­íèÿ,­êàê­ðîä­íûå­êðàÿ/


ÊÐÈÒÈÊÀ 51 Ãå­ðî­è­íÿ­Á.­Èñà­å­âîé,­âåð­íóâ­øèñü­íà­ðî­äè­íó,­óâè­äå­ëà­ñâîþ­ìà­ëóþ­ðî­äè­íó­åùå­êðà­øå.­Îíà­î÷à­ðî­âà­íà­ðîä­íîé­çåì­ëåé,­åå­êðà­ñî­òîé­è­­íå­ñìåò­íû­ìè­áî­ãàò­ñò­âà­ìè. Ðîä­íàÿ­çåì­ëÿ,­ðîä­íàÿ­ïðè­ðî­äà­íà­øëè­îò­ðà­æå­íèå­âî­ìíî­ãèõ­­ãà­çå­ëÿõ­Áà­æè­õà­íóì­Èñà­å­âîé.­Åå­ëþ­áè­ìîå­âðå­ìÿ­ãî­äà­-­âåñ­íà­("Ïàê­íàêü­âà­ðàë­öóüê­àêú­óä­äàé­çè­ðèêI­àëàé­ãàò­ôàð­ãâàç­øà"/Ñ­ìî­åé­ëþ­áè­ìîé­âåñ­íîé,­ðîæ­äà­þ­ùåé­íà­çåì­ëå­­öâå­òû,­ïðè­õî­äè),­ïî­òî­ìó­÷òî­åå­ñåðä­öó­ìè­ëî,­êîã­äà­îò­òà­èâ­ à­åò­ïî­ñëå­çèì­íå­ãî­ñíà­ðîä­íàÿ­ïðè­ðî­äà: âó÷­èåð­ÿ­òIåáè­àò­êúå,­êúó­æàõ­äà­ãàä,­ãàò­ôàð­àâàç, Ãóüð÷åã­âè­ëè­íèê­÷Iàãó­ðèç,­êóêIóïI­õüòèí­òà­âàð­àâàç. /Êàê­êðà­ñè­âà­ïðè­ðî­äà­â­îáú­ÿ­òü­ÿõ­âåñ­íû­è­ëå­òà,­Êîã­äà­ïî­ëÿ­ðà­çó­êðà­øå­íû.../ Æè­âå­äèê­òàí­êüó­ðà­íà­âàé­÷Ióðà­ðàë­íè­õòàí­âà­÷àí, Êúà­öó­ìàõ­ïóð,­ÿðó­õà­ðà,­èðèä­çà­ðäèí­ðàí­ãàð­àâà. /Ñïàâ­øèå­ïîä­ñíå­ãîì,­îæè­ëè­ëó­ãà,­Çå­ëå­íûé­áàð­õàò,­êðàñ­íûé­øåëê,­ðàç­íî­öâå­òüå­êðó­ãîì/ ×Ièæå­ðè­íè­öóüêâå­äè­ëàé­öóüêâå­äàë­ôèç,­àðà­òà­ãóç ÔòIèí­çà­âà­øè­ðèí­ìå­æå,­àêó­ãüèõü­òèí­ãüó­íàð­àâà. /È­ï÷å­ëû,­îò­öâå­òî÷­êà­ê­öâåò­êó­ïå­ðå­ëå­òàÿ,­íå­ïðå­ñòàí­íî Ñî­áè­ðà­þò­íå­êòàð,­ñìî­ò­ðè,­òðó­äÿò­ñÿ,­êàê­íå­óñ­òàí­íî./ Áà­æè­õà­íóì,­âó­íà­íè­ãúèë­õóüç­òàõü­ó­ðàé,­àöIóðà­÷àð, Øè­è­ðàò­äèí­ãó­ðà­ðà­âàõú­õêàæ­òàõü­àé­êIàðàð­àìà. /Áà­æè­õà­íóì,­òû­òî­æå­íå­ñïó­ñ­òÿ­ðó­êà­âà,­çà­ïîë­íÿé­ëè­ñ­òû, Ó­òå­áÿ­îñ­òà­ëèñü­åùå­íå­ïðå­îäî­ëåí­íûå­ñòó­ïå­íè­ëå­ñò­íè­öû­ïî­ýçèè/ Îá­ðàç­ñî­ëî­âüÿ­íà­ëî­íå­âå­ñåí­íåé­ïðè­ðî­äû­âñòðå­÷à­åò­ñÿ­â­ãà­çå­ëÿõ­Áà­æè­õà­íóì­Èñà­å­âîé­íå­îä­íî­êðàò­íî.­Ãå­ðî­è­íÿ­ãà­çå­ëè­è­­ñî­ëî­âåé­-­­ñî­ó÷à­ñò­íè­êè­òâîð­÷å­ñò­âà,­ñî­òâîð­öû.­Êàæ­äûé­èç­íèõ­ïî­åò­ñâîþ­ïåñíü: ñàä­çà­ëóãü­óí,­ñàä­âó­íà­ëàãü,­÷è­àâàç­ðàë­âàí­àëàç­õüóé.... /Äà­âàé­ñïî­åì:­ÿ­ñâîþ,­à­òû­ñâîþ,­ïóñòü­áó­äóò­ñî­çâó÷­íû­íà­øè­ïåñ­íè/ Ïåñ­íè­ñî­ëî­âüÿ­è­ïî­ýòà­ñî­çâó÷­íû­âñå­ãäà,­èáî­îáà­ïî­þò­î­ëþá­âè.­Ñî­ëî­âåé­ñâî­åé­ïåñ­íåé­âå­ùà­åò­î ëþá­âè­ê­öâå­òàì,­âåñ­íå,­à­ïî­ýò-Áà­æè­õà­íóì­ñâî­è­ìè­ãà­çå­ëÿ­ìè­-­î­ëþá­âè­ê­ðîä­íîé­çåì­ëå,­íà­ðî­äó.­È­ïî­ìî­ãà­åò­ïî­ýòåñ­ñå­âû­ðà­çèòü­ýòó­ëþ­áîâü­­ïî­ýçèÿ,­êî­òî­ðàÿ­íå­âîç­ìîæ­íà­áåç­ñî­çâó­÷èé­ðîä­íî­ãî­ÿçû­êà. Ïðè­ñëó­øà­åì­ñÿ­ê­åå­ãî­ëî­ñó-îá­ðà­ùå­íèþ: Çè­øà­èð­äóñò,­æå­ìèð­âóí­ñóñò,­ãúèë­êúå­ëåì­äàë­àëàç­õüó­ðàé, Ãüàð­ñà­öIàðöIå,­ãüàð­øè­èð­äà­ëåç­ãè­÷Iàëàí­àâàç­õüó­ðàé. /Ìîé­äðóã­ïî­ýò,­ïðî­ñíèñü,­ïóñòü­â­ðó­êå­áó­äåò­ïå­ðî­ È­â­êàæ­äîì­ñòè­õå,­â­êàæ­äîé­ñòðî­êå­çà­çâó­÷èò­ìå­ëî­äèÿ­ðîä­íî­ãî­ÿçû­êà./ Äåé­ñò­âè­òåëü­íî,­ ëåç­ãèí­ñêèé­ ÿçûê­ ïå­âó÷­ è­ íå­æåí,­ ñëîâ­íî­ ñî­çäàí­ Âñå­âûø­íèì­ èñ­êëþ­÷è­òåëü­íî­ äëÿ Ïî­ýçèè,­è­â­ñâî­èõ­ãà­çå­ëÿõ­Áà­æè­õà­íóì­ïè­øåò:­"Èë­ëàãüè,­âàç­øó­êóð­õüó­ðàé,­÷Iàë­òóüêIóüðäàé­èëãü­àì­ãà­íà.../Ñïà­ñè­áî,­ãîñ­ïî­äè,­çà­äàð­ïèñü­ìà,­âäîõ­íî­âå­íèå".­Îíà­óâå­ðå­íà­â­òîì,­÷òî­ïî­êà­ïî­ýò­ñ­íà­ðî­äîì­-­ïî­ýò­íå­îäè­íîê,­à­ïî­òî­ìó­òàê­òðî­ãà­òåëü­íî­åå­ïî­æå­ëà­íèå­â­ãà­çå­ëè­ñâî­å­ìó­íà­ðî­äó,­÷òî­áû­â êàæ­äîì­äî­ìå­íà­ëåç­ãèí­ñêîé­çåì­ëå­ñâå­òè­ëî­ñîëí­öå­ëþá­âè".­Ëþ­áîâü­-­íà­÷à­ëî­âñåõ­íà­÷àë,­îíà­­îñ­íî­âà­âñå­ãî,­è­â­ýòîì­çà­êëþ­÷à­åò­ñÿ­­ïðàâ­äà­æèç­íè,­-­ýòîé­ìûñ­ëüþ­ïðî­íè­çà­íû­ëè­ðè­÷å­ñ­êèå­ñòè­õè­Áà­æè­õà­íóì­Èñà­å­âîé­-­­æåí­ùè­íû,­âëþá­ëåí­íîé­â­ãà­çå­ëè.­

Ãþ­çå­ëÿ­Ãà­ñà­íî­âà, ôè­ëî­ëîã, Ã.­Ñàíòê-Ïå­òåð­áóðã.


52

ÃÀÔÀÐÈÍ­ÒÀÐÈÕÄÀÉ

È öIàðàðèç ãóüãú àâàòIà... Ë

åç­ãè­ ÷Iàëà­ àãú­çóð­ éè­ñà­ðèí­ ñè­ðåð,­ ãå­ëåð õâåí­âà.­ÐèêIèê­äà­ìàõ­êó­òà­äàé­êàð­ÿ­õüè,­ß.­ßðà­ëè­åâ­ õüòèí­ àëè­ì­ðè­ ÷è­ ÷Iàëàí­ êóü­ìåê­äàë­äè äåãü­ ÷Iàâàí­ êõüè­íàð­ êIåë­çà­âà,­ ãçàô­ ñè­ðåð­ ñàäñàä­ýêóüíàë­àêú­óä­çà­âà. È­ ÷àð­ êõüè­íèí­ ñå­áåá­ àÿë­ ÷Iàâà­ðè­ëàé­ çàç äèíæâàë­ òà­ãóç­âàé­ ñà­ ãà­ôó­íèí­ ìà­íà­ ÷è­ðèç­ êIàí õüóí­ ÿ.­ Çè­ ãúâå÷Iè­ âà­òàí­ òèð­ Ìàíêú­ó­ëèäõóü­ðóüí æå­ìÿò­ñà­øó­ìóä­ñè­õèë­äè­êàé­àðà­äèç­àòàí­âà,­àáó­ðàë­ãüà­ðà­äàë­âè­÷èç­òà­ëóêü­òèð­òIâàð­íè­àëà:­Ìè­ê­ðàãú­àð,­ Áàé­ðà­ìàð,­ Ãúå­òåãú­àð,­ ÒIàïIàöàð,­ ×àâ­ìà­ðà­ÿð,­ Êâà­ñà­ÿð­ âà­ èêI­ ìàä.­ Çè­ ÷Iåõè­ áó­áà­ÿð "ÊüèíòIàð"­ òIâàð­ àëàé­ ñè­õèë­äè­êàé­ ÿ.­ Çàç àÿë­ ÷Iàâà­ðè­ëàé­ ôàä-ôàä­ çè­ ÿïóõ­ ãà­ëóêü­çà­âàé­ è ãà­ôó­íèí­ ìà­íà­ ÷èð­ õüóí,­ àì­ ãüè­íàé­ àòàí­âàé­äè ÿòIà,­ âó÷­ ëàãü­àé­ ÷Iàë­ ÿòIà­ ãúà­âóð­äà­ àêü­âàç­ êIàí òèð.­"ÊüèíòIàð"­âó÷­ëàãü­àé­ãàô­ÿòIà?­Ñà­ãüàõü­òèí ÿòIà­"êüèí­êúóí­âàé­áóð"­ÿòIà?­"Êåí­òàâð"­ãà­ôè­íèç­íè­ óõ­øàð­ ÿ.­ Áåë­êè­ òà­ðèõ­äèí­ êúà­äèì­ êúà­òà­ðà "ÊüèíòI"­òIâàð­àëàé­òàé­ôà,­õàëêü­õüàí­âàòIà? ×è­ðèç­êIàí­çà­âàé­ìàä­ñà­çàòI.­×óí­àÿë­òèð­÷Iàâà­ðèç­÷è­áà­äå­äè­ãàãü-ãàãü­÷èí­Ðàãú­è­íèê­ýëêú­óüðíà èõü­òèí­ñà­ìà­íè­ëóãü­ó­äàé:

Ðàãú, Ðàãú, áóáàä êIâàëÿé ôó òIóüíà õúøà! ßðó êúâàíæàëàé ÿä õúâàíà õúøà!.. Ãüàé­èô­õüè,­à­÷Iàâóç­÷è­ãüè÷­­àêü­óë­äèç­íè­êúâå­äà­÷èð­áà­äå­äè­âàé­æó­çàí:­àì­âó÷­ìà­íè­ÿ,­àì­ãüè­íàé­àòàí­âàé­äè­ÿ,­âó­÷èç­ëóãü­óç­âàé­äè­ÿ?­Àäàç­ìàä ãóüãú­àâàé­äè­ÿíè? Çè­ôè­êèð­äàë­äè­(ýãåð­àì­ñà­øà­èð­äèí­øè­èð­äèí öIàðàð­òóøòIà)­è­ìà­íè­÷è­õàëêü­äèí­õðè­ñ­òè­àí­äèí­äè­ëàé­âè­ëè­êàí,­Ðàêú­è­íèç,­Âàö­ðàç,­öIóç­èê­ðàì­çà­âàé­ äèí­äèç­ òà­ëóêü­äè­ ÿ.­ Âè÷­íè­ è­ ìà­íè­ Ðàãú àêIèäà­ìàç,­àì­­"áó­áà­äèí­êIâà­ëèç"­õúôèð­ëà­ðåêúå òâàç­âàé­ ìà­íè­ ÿ.­ Çàç­ âàí­ àòó­íàé­ è­ ìà­íè­äèç ãóüãú­íè­àâàé­äè­ÿ.­Ýãåð­ãüàêI­ÿòIà,­àäàí­ãóüãú­÷èç­âàé­êñàð­àâàòIà,­è­ìà­íè­äèí­àìàé­ïàé­íè­÷èð­õüà­íàéòIà­ õúñàí­ òèð.­ ×è­ õàëêü­äèí­ ôîë­ê­ëîðäèí êIâàòIàëðàé­çàç­è­ìà­íè­­ãüàò­íà­âà÷.­Âó­÷èç?

Ðèììà­ ÃüÀ­æÈ­Ìó­ÐÀ­Äî­âÀ çàðè

*************************************************************************************************************

"ÀËÀÌ"äèí­ÑÈÔÒÅ­ÄÈÑÊÀÐ Ì à ã ü ­è ­ð à ­ Ø è ­ð è ­í î â ­ à:

Ìóü­çåô­ôåð­Ìå­ëèê­ìà­ìå­äîâ:

"È ðóøàç áàõò öå Àëëàãü"

"ÖèðèìÖèðèì..."

(Ìà­íèÿð. Êîìïîçèòîðàð À. Ìåãüìàí, Ì. Ãüóüñåéíîâ, Ì. Øèðèíîâà ÿ.)

(Øè­è­ðàð­âà­ ïî­ýìà­ÿð. ÊIåëçàâàéäè àâòîð âè÷ ÿ.)

Àâ­ñè­ÿò­äèí­òå­ëå­ôî­íàð:­(012)­510-76-09;­(055)­838-70-44


×È ÊÜÓÜËÅÐ

53

Èñòîðèÿ òàíöà "Ëåçãèíêà" Ó

êàæäîãî íàðîäà íà çåìëå åñòü ñâîé ÿçûê, äóõîâíàÿ è ìàòåðèàëüíàÿ êóëüòóðà, èñòîðèÿ, ñâîè íàöèîíàëüíûå ñâÿùåííûå ñèìâîëû è ýòíè÷åñêîå ñàìîñîçíàíèå. Åñòåñòâåííî, â õîäå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êóëüòóðà ëþáîãî íàðîäà, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ñîñåäíèìè, ïðåòåðïåâàþò îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ. Ñóùåñòâåííîé ÷àñòüþ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû ÿâëÿåòñÿ ôîëüêëîð íàðîäà, êîòîðûé âìåùàåò â ñåáÿ ïî÷òè âñþ åãî äóõîâíóþ êóëüòóðó. Ïðèðîäà íå îáäåëèëà è ëåçãèí â ÷àñòè äóõîâíîé êóëüòóðû. Äî íàøèõ äíåé äîøëî áîëåå 300 íàðîäíûõ òàíöåâàëüíûõ è ïåñåííûõ ìåëîäèé, òåêñòîâ íàðîäíûõ ïåñåí, ñîòíè ñêàçîê è ëåãåíä, òûñÿ÷è ïîãîâîðîê è ïîñëîâèö, ãåðîè÷åñêèå ïåñíè "ÁàëêIàíäàëëàç ñèíåë êúóãúâàé ðóø" ("Âñàäíèöà, ãàðöåâàâøàÿ íà ñêàëå"), "Êúâàíöèí ãàäà" ("Êàìåííûé ìàëü÷èê"), "×Ióëàâ êüèë" ("×åðíàÿ ãîëîâà"), ýïîñ "Øàðð-Âèëè, êîòîðîìó îêîëî 3-õ òûñÿ÷ ëåò è ìíîãîå äðóãîå. Ìûøëåíèå è ìèðîâîççðåíèå íàðîäà, åãî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå òðàäèöèè ïðåêðàñíî ñîõðàíèëèñü â îäåæäå è â óäèâèòåëüíî ðàçíîîáðàçíîé è áîãàòåéøåé íà Êàâêàçå êóõíå ëåçãèí. Ëåçãèíñêèé ÿçûê ñîõðàíèë îáøèðíóþ îòðàñëåâóþ ëåêñèêó, ñâèäåòåëüñòâóþùóþ î ðàçíîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè ëåçãèí â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû. Ýòèìîëîãèÿ ñëîâà ëåçãèí èñõîäèò ê ñëîâó ëåêü (îðåë, ïå÷åíü). Îðåë áûë òîòåìíûì çíàêîì ó ëåçãèí. Îðåë ñ÷èòàëñÿ àíãåëîì, êîòîðûé îòíîñèë äóøó óìåðøåãî íà íåáåñà. Ïîêîéíèêà âûâåøèâàëè íà äåðåâå è íàáëþäàëè, êîãäà æå ïðèëåòèò àíãåë çà åãî äóøîé. Îðåë ïðèëåòàë è êëåâàë ïå÷åíü ïîêîéíèêà (âñïîìíèì ìèô î Ïðîìåòåå, ïðèêîâàííîì ê Êàâêàçñêèì ãîðàì, ê êîòîðîìó ïðèëåòàë îðåë è êëåâàë åãî ïå÷åíü!) Åñëè îðåë ïðèëåòàë áûñòðî, òî ýòî ñ÷èòàëîñü õîðîøèì çíàêîì, ÷òî Ðà (Ñîëíöå) ïðèíÿëî äóøó ïîêîéíèêà. Åñëè îðåë âîâñå íå ïðèëåòàë, òî ñ÷èòàëè, ÷òî â æèçíè ÷åëîâåêîì áûë ñîâåðøåí áîëüøîé ãðåõ.  ëåçãèíñêîé ìèôîëîãèè ñîëíöå (Ðà) ÷àñòî ïðÿìî àññîöèèðóåòñÿ ñ çîëîòûì îðëîì. Ïîýòîìó "îðåë" è "ïå÷åíü" ó ëåçãèí îáîçíà÷àþò îäíèì è òåì æå ñëîâîì "ëåêü". Ýòî íàçâàíèå ïåðåøëî è íà ýòíîñ.  äàëüíåéøåì èç-çà íåâîçìîæíîñòè àäåêâàòíîãî îòîáðàæåíèÿ ñëîâà ËÅÊÜ äðóãèì ïèñüìîì, â ÷àñòíîñòè - àðàáñêèì, ãäå íåò çâóêîâ "Å" è "Êü", ËÅÊÜ ïðåâðàòèëñÿ â

ËÀÊ. À äàëåå ïîñðåäñòâîì ñóôôèêñà ìåñòà "Ç" è èðàíñêîãî "ñòàí" ("ìåñòî") ËÀÊ ïðåâðàòèëñÿ â ËÀÊÇ è ËÀÊÇÈÑÒÀÍ, ÷òî äàëî íàðîäó íàçâàíèå ëàêçàí-ëàêçèí-ëåçãèí. Ó ìíîãèõ íàðîäîâ åñòü ñâîè ðèòóàëüíûå òàíöû. Áûëè è åñòü îíè è ó ëåçãèí: òàíåö îõîòíèêîâ, òàíåö ÷àáàíà, "àðàñàð", "æåíãè" - áîåâûå òàíöû è ìí.äð. Òàíåö "Ëåçãèíêà" ñîõðàíèë îòãîëîñêè äàëåêèõ âðåìåí - ÿçû÷åñêèõ âåðîâàíèé è îáðÿäîâ. Âåñü òàíåö â ðàçëè÷íûõ åãî ïîñòàíîâêàõ è èñïîëíåíèÿõ â îñíîâå ñâîåé ïðåäñòàâëÿë îñîáûé ðèòóàë ïåðåä îõîòîé èëè ïåðåä áîåì. Îáëà÷åííûå â îäåæäó ñ ïåðüÿìè îðëîâ þíîøè èìèòèðîâàëè äâèæåíèÿ îðëîâ ïðåñëåäóþùèõ äîáû÷ó è çàãîíÿþùèõ åå â çàïàäíþ. Çàòåì îðåë áðîñàåòñÿ íà äîáû÷ó è çàáèðàåò åå.  ðîëè äîáû÷è (êóðîïàòêà, ãîðëèöà, ãîëóáêà, ñîêîëèõà) âûñòóïàëè äåâóøêè. Òàê è ðîäèëñÿ "ëåêüåðèí êüóüë"- òàíåö îðëîâ. Ñî âðåìåíåì òàíåö ïðåâðàòèëñÿ â ñâîåîáðàçíîå ñîðåâíîâàíèå þíîøåé â äæèãèòîâêå è ñìåëîñòè (áðîñàíèå íîæåé), â èçÿùåñòâå è ãðà-


54 öèîçíîñòè, áûñòðîòå è ëîâêîñòè. Ãîðäî ðàñêèíóâ ðóêè-êðûëüÿ è âñòàâ íà ïàëüöû, äæèãèò-îðåë, ñëîâíî â ïîëåòå, îïèñûâàåò ïëàâíûå êðóãè âîêðóã äåâóøêè-ãîðëèöû, à çàòåì óñêîðÿåò äâèæåíèÿ, ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî çàâëàäåòü äîáû÷åé. Òàêèì îáðàçîì, þíîøè ïîêàçûâàëè ñâîþ óäàëü è òåìïåðàìåíò ïåðåä äåâóøêîé, ÷òîáû îíà îáðàòèëà âíèìàíèå òîëüêî íà íåãî, ÷òîáû îíà èç ìíîãèõ "îðëîâ" âûáðàëà èìåííî åãî. È äåâóøêà ñâîèì èçÿùíûì è ïëàâíûì òàíöåì-ïîëåòîì âûêàçûâàëà ñâîå îñîáîå îòíîøåíèå ê èçáðàííèêó è âûáèðàëà ñàìîãî ñìåëîãî, ñàìîãî ëîâêîãî äæèãèòà äëÿ óëó÷øåíèÿ ïîòîìñòâà "îðëîâ". Ñìåëûé, èñêðîìåòíûé, óäàëîé òàíåö ïîíðàâèëñÿ âñåì è áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëñÿ ó âñåõ ñîñåäíèõ íàðîäîâ. Ãðóçèíû íàçâàëè åãî "ëåêIóðè", èðàíöû - "ëàçãè", äàãåñòàíñêèå íàðîäû "ëåçãèíêà". Ïîä òàêèì íàçâàíèåì òàíåö è ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåìó ìèðó è èçâåñòåí âî âñåõ äàëüíèõ óãîëêàõ ïëàíåòû. Ñàìè ëåçãèíû íå íàçûâàþò åãî ëåçãèíêîé, èáî ýòî è òàê ïîíÿòíî, ÷åé òàíåö. Ó ëåçãèí ñóùåñòâóþò ìíîãî ìîäèôèêàöèé ýòîãî òàíöà: "Õêàäàðäàé êüóüë" ("Ïðûãàþùèé, ñêà÷óùèé òàíåö"), "Çàðá êüóüë" ("Áûñòðûé òàíåö"), "Àâàðà êàâõà" ("Îáíèùàâøèé ñòàðîñòà") è äð. Î "áûñòðîì" íàðîäíîì òàíöå óïîìèíàåòñÿ â ïåñíÿõ è ñêàçêàõ ëåçãèí. Ñîãëàñíî îäíîé ëåãåíäå, òàêîé òàíåö èñïîëíÿëà äåâóøêà, êîãäà óñëûøàëà ìóøòóëóõ (áëàãóþ âåñòü), ÷òî åå áðàòüÿ ïîáåäèëè âðàãà è âîçâðàùàþòñÿ äîìîé.Òàêîé òàíåö òàíöåâàëà âñàäíèöà íà ñêàëå èç ãåðîè÷åñêîé ïåñíè "Âñàäíèöà, ãàðöåâàâøàÿ íà ñêàëå". Èñêðîìåòíóþ "Ëåçãèíêó" òàíöåâàë è ãåðîé îäíîèìåííîãî ýïîñà Øàðâèëè. Âðàãè ïîäñûïàëè ïîä åãî íîãè ãîðîõ, ÷òîáû îäîëåòü åãî, êîãäà, ïîñêîëüçíóâøèñü íà ãîðîõå, îí óïàäåò... "Ñåãîäíÿ òàíåö íà ëåçãèíñêèõ ñâàäüáàõ, ïðàçäíèêàõ èñïîëíÿþòñÿ ìíîæåñòâî ïåñåííûõ è òàíöåâàëüíûõ ìåëîäèé. Íî îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ è ëþáîâüþ ó ìîëîäåæè ïîëüçóþòñÿ "áûñòðûå" òàíöû. Íà òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ þíîøè è äåâóøêè ïðèãëÿäûâàþòñÿ äðóã ê äðóãó, çíàêîìÿòñÿ. Þíî-

×È ÊÜÓÜËÅÐ øà âçãëÿäîì è âåæëèâûì æåñòîì ðóêè ïðèãëàøàåò ïîíðàâèâøóþñÿ äåâóøêó íà òàíåö. Ìîëîäûå îáúÿñíÿòñÿ â ñâîèõ ÷óâñòâàõ ÿçûêîì òàíöà. Êîãäà äåâóøêà çàâåðøàåò òàíåö è ñîáèðàåòñÿ óõîäèòü, òî þíîøà, êàê áû ïðåãðàæäàåò åé ïóòü. È äåâóøêà ñàìà âûáèðàåò: ïðîäîëæèòü òàíåö èëè óõîäèòü. Åñëè äåâóøêà ðåøèëà áîëüøå íå òàíöåâàòü è óõîäèòü, òî þíîøà, ïðèëîæèâ ïðàâóþ ëàäîíü ê ñåðäöó è ÷óòü êëàíÿÿñü, áëàãîäàðèò äåâóøêó çà òàíåö.  ëåçãèíñêîì òàíöå åñòü ñâîåîáðàçíîå òàáó: þíîøà, êàê áû áëèçêî íå ïîäõîäèë ê äåâóøêå âî âðåìÿ òàíöà, äàæå ïëàòüÿ åå íå äîëæåí êàñàòüñÿ. Ýòî ñ÷èòàåòñÿ áîëüøèì îñêîðáëåíèåì è âûçîâîì ìóæ÷èíàì èç ðîäà äåâóøêè. È òàêèå îñêîðáëåíèÿ çà÷àñòóþ çàâåðøàëèñü êðîâîïðîëèòèåì è êðîâíîé ìåñòüþ.  ïåðèîä çàâîåâàíèÿ Ëåçãèñòàíà àðàáàìè ïåñíè è òàíöû áûëè â çàïðåòå, õîòÿ èõ è èñïîëíÿëè.  ñîâåòñêèé ïåðèîä ïåñåííî-òàíöåâàëüíàÿ êóëüòóðà íàðîäîâ ïðèîáðåëà íîâîå ðàçâèòèå.  ñâåòå ÷àñòî ìóññèðóåìûõ â ïðåññå è â Èíòåðíåò-ñåòè ñïîðîâ î ïðîèñõîæäåíèè òàíöà "Ëåçãèíêà", î åå ïðèíàäëåæíîñòè êàêîìó-òî íàðîäó, õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî ëåçãèíñêèé íàðîäíûé òàíåö ñåãîäíÿ ñòàë òàíöåì íàðîäîâ âñåãî Êàâêàçà è äàæå çà åãî ïðåäåëàìè. Êîíå÷íî æå, ëåçãèíêà âèäîèçìåíèëàñü, îêóëüòóðèëàñü. Ìíîãèå íàðîäû Êàâêàçà âíîñÿò â íåå ñâîè òðàäèöèîííûå ýëåìåíòû, ñâîé íàöèîíàëüíûé êîëîðèò, ñâîè íîâøåñòâà. Ñåãîäíÿ "Ëåçãèíêà" ïðåâðàòèëàñü â òàíåö äðóæáû íàðîäîâ, è â ëèöå îäíîèìåííîãî àíñàìáëÿ - îíà âèçèòíàÿ êàðòî÷êà êóëüòóðû è èñêóññòâà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí. À åùå ëó÷øå, ÷åì ñïîðèòü î òàíöå, ëó÷øå èì îâëàäåòü! Òàíöóé ëó÷øå âñåõ, - è îí òâîé íàâñåãäà!

Ôåé­çó­äèí­Íà­ãè­åâ, Ôèëîëîãèÿäèí èëèìðèí äîêòîð


55

óëóáäèêàé âåðåâèðäåð...

Ðóüõúâåäèêàé õêàæäà êüèë! Ê

öIàð ðàéîíäèí ßñàáðèí õóüðÿé òèð Ýñìèðà Áàãúèðîâàäè þêüâàí ìåêòåá Áàêóäà êIåëíà. Í. Íàðèìàíîâàí òIâàðóíèõú ãàëàé ìåäèöèíàäèí èíñòèòóò àêüàëòIàðàéäàëàé êüóëóõú âè÷è õêÿãüíàâàé ñåíÿòäà ñà êüàäàð êIâàëàõíàòIàíè, êõüèíðèç àâàé ãüåâåñäè àì æóðíàëèñòèêàäèç ãúàíàé. Øóìóäíè ñà éèñóç ìóõáèð õüèçíè êIâàëàõíà, ãàçåòàð òåøêèëíà, àáóðóç ðåãüáåðâàëíà. Èäàõú ãàëàç ñàíàë, ñà êüàäàð àâòîððèí óëóáàð ÷àïäèç ãüàçóðíà , ðåäàêòîðâàëíè àâóíà... Àììà Ýñìèðàäèí âè÷èí êõüèíðèêàé è ìóêüâàðà áàñìàäàé àêúàòíàâàé " Óüìóüð õüòèí óüìóüð" òIâàð àëàé óëóá àêâàäàëäè, ñàäàçíè õàáàð àâà÷èð. 190 ÷èí àâàé è óëóáäèê Ý.Áàãúèðîâàäèí øèèðàð, òàðæóìàÿð, êüèñàÿð àêàòíàâà. Ñàä ëàãüàé øèèðäèëàé êüèë êóòóíà, Ý. áàãúèðîâàäèí ïîýçèÿäè âè÷èí òåìàòèêàäèí ãåãüåíøâàë , âåçíäèí èåðâàë, êüåòIåí ðèôìàÿð, èëëàêè ôèëîñîôâèëèí âåðåâèðäåðàëäè êIåëçàâàéäè æåëáçàâà. èêüâàí ÷Iàâàëäè âèðèäàç ñà õúñàí æóðíàëèñò õüèç ÷èçâàé àâòîð, õöè êúåëåì, äåðèí êüàòIóíàð àâàé ñà çàðè õüèçíè ÷àç ìàäíè ìóêüâàë æåçâà. Ý. áàãúèðîâàäèí ïîýçèÿäèí êúàãüðèìàí äàèì óüìóüðäà âè÷èí ÷êàäèõú êúåêúâåçâàé, ðóüãüäà äèíæâàë àâà÷èð, ïàðà ÷Iàâàðà ëàãüàéòIà, âè÷èí êúåíå àâàé âè÷ õüòèí ñà ìàñàäàõú ãàëàç äÿâå òóõóçâàéäè ÿ. "àì ãüàì êúâàí ÿ, ãüàì ìóì, ãüàìíè êúàé ÿ, ãüàì ÷èì, ãüàì ìóðê ÿ, ãüàì ÿëàâ, ãüàì äàðìàí ÿ, ãüàì çåãüåð, ãüàì ìè÷I ÿ, ãüàìíè ýêâ... àäà ãàãü âè÷èí æàêIóìàð ñèìåð õüèç àêúàæ õüàíâàé ðèêI øóüøåäèõú ãàëàç ãåêúèãçàâà, ãàãü âèëåð ãåãüåíø àõúàéíà êüóä ïàòà ÷Iàíàâàë àêóðëà, "èì ÿíè óüìóüð?"- ëóãüóç ñóàëçàâà. "Çóí" øèèðäà àâòîðäè èíñàíäèí ðóüãüäà ñàä-ñàäàç àêñèâèëåðèí êúàëàðèêàé, àáóðó ãúèçâàé òIàëàðèêàé ãàô êóäçàâà. Ãüàð ñà öIàðöIå äåðèí ìàíà-ìåòëåá àâàé è ýñåðäà àâòîðäè âè÷èç õàñ òèð óñòIàðâèëåëäè ôèëîñîôàð ïåõèë æåäàé õüòèí áàÿíàð ãóçâà:

ß - íàñëàæäåíèå è áîëü íåñòåðïèìàÿ, ß - îäåðæèìîñòü è ãðåçû íåçðèìûå...

Ñà ìàñà øèèðäà òóüêIóüðíàâàé îáðàçäèí ðèêIå ñóçà àâà, àäàç âè÷èí çàéèôâèëèêàé õúåë êúâåçâà, ãüàâèëÿéíè áàéèõàð ðóüãüäàé àêúóäèç àëàõúçàâà. è êàð öëàëàé öIóðó õüàíâàé ÷àðàð àëóäóíèâ ãåêúèãóíè ëàãüàéòIà, Ý. áàãúèðîâàäèí çàðèâèëèí òàëàíòäèêàé õàáàð ãóçâà. êúàãüðèìàíäèç äåðò- ãúàìàðèêàé ãúóüëÿãúäèç âè÷èí öIóðó õàìóíèêàé àçàä æåäàé õüèç êàòèç êIàíçàâà. àëàêüäàòIà? "Ìè÷Ièâèëèí ýõèðäà ñà çàéèô ýêâ àêóíè" óìóä ãóçâà àäàç:

ß - ìèð è âîéíà, ÿ - õîëîä è ñòðàñòü, ß - ãîðå è ðàäîñòü, ïîêîðíîñòü è âëàñòü,

àììà è ãüàë ïàðà äàâàìçàâà÷! âó÷èç ëàãüàéòIà, êúàãüðèìàí ãüàð ñà ÷Iàâóç âè÷è âè÷ êüàòIóç àëàõúçàâà, âè÷è âè÷íè êóêIâàðçàâà àäà. ðóüãü-

(Çóí - èñ ëÿãüâàë, äÿâåíè êúàé, êIàíèâàë, Çóí - øàäâàë, ãúàì, çóí ãüàì ëóêI ÿ, ãüàì ãüó íàð, Çóí ëå çåò ÿ, ãüàìíè ýõèç òå æåð òIàë, Çóí - ãúóëãúó ëà, çóí ÷èíåáà êüàòIóíàð) (Ýëêúóüðóíàð âèðè çèáóð ÿ - Á.À.)

Òîëüêî òàê îòðåêøèñü îò ïðåñòîëà, Çà êîòîðîé áèëñÿ ìíîãî ëåò, Ëèøü òàêîé öåíîé - áåç ñëåç áåç ñòîíà,  ñóìåðêàõ äóøè çàáðåçæèò ñâåò... (Àì ìà ìàä çóí èêI àêú àõ äà÷ òàõ òó íèç, Éè ñàð ôå íà àì ïà òàë äè æåí ãå ðèç, Ðóãü äèí ìè÷Iå ýêâ êóüêIóüðäà áàõ òó íèç, Ãüà èêI íàêú âàð, ñó çà ÿð íè ãà ëà ÷èç...)


56 äèí äåðèíâèëåðà "ðàêúèíèí íóðàð õüòèí" ôàãüóìàð àâà ýõèð! àììà êàêàõüíàâàé ñà àðàäà àáóð àõúàéäàé êóüëåãàð àìà÷, êâàõüíàâà. âè÷èí õàçèíà êåïåêðèõú ìàñà ãàíâàòIàíè, âè÷èí çåãüìåòäèâ ñà ìàñàäàç ëàéèõ òóøèð êIåëå ýöèãíàâàòIàíè àì ïàøìàí òóø! Ïàøìàíâàë ãóíàãü ÿ ëóãüóç óüìóüðäà öIèéè ÷àð àõúàþíèêàé õèÿëçàâà, ãüàâèëÿéíè ãüà ðóüãüäèí äåðèíâèëåðà àâàé øåì òóüõúóüðíàâà÷:  ãëóáèíå ñâîåãî ïîäñîçíàíüÿ, ß åùå íå çàäóëà ñâå÷ó, Íî óâû â ñóåòå ìèðîçäàíüÿ ß íå çíàþ, ÷åãî ÿ õî÷ó... (Çè àêü óë äèí ëàï íè äå ðèí êúà òà ðà, Ýõü, ãüå ëå íè òóüõú óüðíà âà÷ çà ÷è ðàãú Àì ìà ãüàé èô è äå âèð ðèí ÷à òà ðà ×èç âà÷ æó âàç, ãüè íàé ãó äà çà ñó ðàêú...) ×êà àòàéëà çàðèäè êüóä ïàòàõú ãúóëãúóëàäèí âàí êóòàçâà. àäà ÷åòèíâèëèí, õàèíâèëèí âèëèê ãàðäàí êIèðçàâà÷, àêñè ÿç àì êIâà÷åëëà, äàèì äÿâåäàâà, âè÷ ãüàõú òèðâèëÿéíè äàêIàíäàéáóðóç ìàéäàí êIåëçàâà:  ÷àñ, êîãäà ÿ ñãîðþ áåç îãíÿ, íî äîòëà áåç îñòàòêà, ß âîññòàíó èç ïåïëà. Íå âîñïàðþ, íå èñ÷åçíó, íå ïðîïàäó, À âîññòàíó èç ïåïëà. Ïóñòü çåìëÿ ïîä ìîèìè íîãàìè íåíàäåæíà è øàòêà, ß âîññòàíó èç ïåïëà ß äûøó, ýòî çíà÷èò - æèâó, ñìîòðþ è èäó, È âîññòàíó èç ïåïëà! (ÖIàé ãà ëà ÷èç êàéè ÷Iàâóç, õüàíà öIèë-öIèë, Ðóüõúâå äèêàé õêàæäà êüèë . ß ëóâ ãó äà÷, ÿ êâàõü äà÷ çóí, àìóêü äà èêI, Ðóüõúâå äèêàé õêàæäà êüèë, ÊIâà ÷èí êIàíèê óìóä êâà÷èç þçó ðàé ÷èë, Ðóüõúâå äèêàé õêàæ äà êüèë, Íå ôåñ àìà, êè ëèãçà âà - õó ðàì ÿ ðèêI Ðóüõúâå äèêàé õêàæ äà êüèë!) Ý. áàãúèðîâàäèí ïîýçèÿäèí êüåòIåíâèëåðèêàé ñàäíè, äåâèðäèí òàòóãàéâèëåðèç, èíñàíðèí ÷Ióðó õåñåòðèç çàðè-ôèëîñîô ïðèçìàäàé êèëèãóí ÿ. "×óí ðåêüèçâàéäè ÷óêIóëàð, ÿðàêüàð òóø. ×óí ðåêüèçâàéäè ÷è èõòèáàðâèëèêàé ìåíôÿò êúà÷óíàëäè, àãàòíà "äóñòâàëçàâàé", àõïàíè ÷àç ìàõñóñ òèð ãüàð ñà çàòI âè÷èõú ãàëàç òóõóç êIàíçàâàéáóð, ÷èí-÷èíàë ñèâåë êàô àëàç âàç ÿëàõúâàëèç, êüóëóõúàé ýãúâåçâàé òàïàðõúàíàð, õàèíàð ÿ" -ëóãüóçâà çàðèäè...

óëóáäèêàé âåðåâèðäåð... Ýãü, è äóüíÿäà ãüèêüâàííè ÷Iàíàâèëåð àâà! äóñòèíè äóñò âèæäàíäèí àçàáíè ÷Ióãóí òàâóíà ìàñà ãóçâà, ñòõàäè ñòõà, âàõà âàõ íåãüçàâà ìàëäåâëåò ïàòàëäè, êúóëëóãúðàëëàéáóðó äåâëåòäèí ïóë òIóüíà åòèì åñèððèí êúàéãúó "÷Ióãâàçàâà"... Çàðèäè èíñàíàð äóüçâèëèç, õúñàíâèëåðèç ãüàðäà âè÷ âè÷èí âèëèê æàâàá ãóíèç ýâåðçàâà, àæàë "ëàï ñàëàì õüèç àòóí", ìóüêóü äóüíÿäèç ôèäàéëà, õèéèð-øèéèðäèí ìèçàí-òåðåç ðèêIåë ãúèçâà: Êàê ìíîãî â ìîãèëó ìû áåðåì ñ ñîáîé? Õîòü ìîíåòêó äàíî ëè ïåðåíåñòè â ìèð èíîé? (×íà ñó ðóç âó÷ òó õó äà ÷è äà íè âàç? Ôèç æå äà íè êå ïåê êüâàí íè ãâàç à ïà òàç?) óüìóüðäèêàé ôàãüóìäàéëà àðàäàë êúâåçâàé ñóàëðèç æàâàá æàãúóðóí ÷åòèí õüàéèëà, çàðèäè ÷èí òIåáèàòäèõú ýëêúóüðçàâà, ãüóüëóüí êúåðåõäèç, äàãúëàðèç ôèçâà. àì ïàòàëäè ãüóüëóüí êüåð òIåì, ñåêèíâàë ãàíà ãúàìàð êúàõ÷óçâàé, óìóäðèííè ìóðàäðèí ìàêàí ÿòIà, õàéè ñóâàð êüâå ÷èí àëàéáóð àâà÷èð, ñàôâèëèí, ìèõüèâèëèí ñèìâîë ÿ. è êüàêüàíâèëå ÷Iàíàâèëåð, ÷Ióðó íèÿòàð àâàéáóð ãüèêüâàííè è÷Iè, ãüèêüâàííè ñåôèë àêâàçâàòIà, ñóâàðèâàé êúàêúàòóí ñà àêüâàííè ÷åòèí ÿ çàðèäèç Ãüàâèëÿéíè, Ý. áàãúèðîâàäèí êúàãüðèìàíäè ÷åòèíâèëåðàë ãüàëòàéëàíè, ñóâàð, ãüóüë ðèêIåë õêèçâà: Ìíå êàçàëîñü, ÷òî íåáî ñåäüìîå Íè çà ÷òî íå äîïóñòèò áåäû. ×òî è ãîðû ñî ìíîþ, è ìîðå Ñâåæåñòü âåòðà è ñèëà âîäû. (Çàç àêI æå äàé, èðèä ëàãü àé öà âàð íè, Âè ëèê êúâàç äà äåð äå ðèí íè ãúà ìà ðèí, Çè ïà òà âà âè ðè ãüóü ëåð, ñó âàð íè Êúó âà òàð öèí, ìè ëè âè ëåð ãà ðà ðèí...) Ôèëîñîôâèëèí âåðåâèðäåð Ý. áàãúèðîâàäè êIàíèâèëèí ëèðèêàäàíè äàâàìçàâà. Ìóüãüóüááàòäèç òàëóêü øèèðàðíè ìåòàôîðàéðèí áóëâàë, ìàõñóñ êIàëóá, ãüèññåðèí ìèõüèâèëåëäè âèëè êúàäàéáóð ÿ. Ýõü, ñèôòå àêóíðàé âèðèäàç ÷èçâàé áàéèõàð ÿ: ÷àðàâàë, ãüèæðàíäèí àçàáàð, ñàíàë õüóí ïàòàëäè ÷Ióãâàçâàé æåíãåð.. àììà Ýñìèðàäèí ëèðèê êúàãüðèìàí, ãüàð ñà ÷Iàâóç âè÷åëàé


óëóáäèêàé âåðåâèðäåð... ÿðãúàë õüàíâàéäàçíè áàõòàâàðâàë òIàëàá æåäàé ðèêI àâàé èíñàí ÿ. àéèá àâà÷, êIàíèâàë àìà÷òIàíè ãüàð ñà àçàáäèçíè, òåêâèëèçíè, ðóüãüäèí è÷Ièâèëèçíè òàá ãóäà àäà: Êàê æå ïóñòî áåç òåáÿ â ýòîì ãîðîäå, Ïóñòî âñþäó, è äàæå âî ñíå. Çíàòü áû, ÷òî íà äðóãîì êîíöå ïðîâîäà, Òû õîòü íåìíîãî ãðóñòèøü îáî ìíå. (Âóí àâà ÷èç ãüèêü âàí áóø ÿ è øåãü åð, Àõ âà ðàð íè è÷Ièâè ëè êüó íà çè, Âó÷ õúñàí òèð ÷èð õüà íàéòIà çàç, ýãåð, Ãúèë çåí ãè íàë - äåðò ÷Ióã âàç âà âó íà çè.) Çàðèäè "Çè âåëîñèïåä" öèêëäàé ÷è èõòèÿðäèç ãàíâàé øèèðàð õàëêüäèí àðàäà ìàøãüóð òèð ìèñàëðèí áèíåäàëëàç àðàäèç àòàíâàòIàíè, àáóðà ëàï àÿëàðíè õúñàí ãúàâóðäà àêüàäàé ôîðìàäà äåðèí êüàòóíàðíè àâà. Çóí ÷àëàõú ÿ, è øèèðàðíè êIåëäàéáóðó êIàíèâèëåëäè êüàáóëäà. àììà Ýñìèðàäèí ïîýçèÿäèí âèðèäàëàéíè êüàêüàí êóêIóø "êIèðè áóáàäèêàé áàëëàäà" ÿ ëàãüàéòIà, ÷óí ÿãúàë æå÷. Ãüàð ñà öIàð õàéè ÷èëèç, ÷Iàëàç, ýëäèç êIàíèâèëèí ãüèññåðèâ òIóøóííàâàé è ýñåðäà õàëêüäèí êúàãüðèìàíäèí óüìóüðäèí ðåõú õöè êúåëåìäèâ, äåðèí ìóüãüóááàòäèâ àãàêüàðçàâà ÷àâ çàðèäè. èíãüå, ñóâàðàâàé ëåçãè õóüðå ñà æåãüèë ÷Iåõè æåçâà.. êüóüçóü ëåçãèäè õöåë áóáà òIâàð ýöèãíàâà. àÿë ÷Iàâàëàé àäàëàò ïàòàëäè æåíã ÷óãâàçâà æåãüèëäè, äàðâèëåâàéäàç ãúèë ãóçâà, àëàêüäàé êóüìåêàð êúàëóðçàâà. äåâèðäèí àçãúóíâèëåðèç àêñè àêúàòàé áóáà ñà ãúàïàâàéáóðóç êúà÷àãú õüèç àêâàçâàéòIàíè, õàëêüäèç àäàí òIâàð âè÷èí òàúñèá ÷Ióãóð ñà êüåãàë õüèç ãüàð

57 ñà ÷Iàâóç áàãüà õüàíà, áàãüàíè æåäà : Êèðè áóáà íèêîãäà íå óìðåò . Äóõ åãî áóäåò âèòàòü íàä ãîðàìè, Êîëü ñóíåòñÿ âðàã - ïóñòü ïîùàäû íå æäåò, Ìû ãîðöû íå òå, êòî òåðïåòü ñòàíåò ãíåò À íàø Ðîáèí Ãóä âñåãäà ñ íàìè! (ÊIèðè áó áà, ýõü, ðåêü è äà÷, ÿ õüè ñàãú, Ýëêú âåç æå äà àäàí ðóüãü ÷è ñó âà ðàë, ÃàòIóìàéòIà, äóø ìà í ðèç íè ãó äà òàãú , Äàãú äèí ëåêü ðå ýõ äà÷ ïà ðàð ëó âà ðàë ×è Ðî áèí Ãóä æå äà äà èì ÷è ïà òàâ!) Çàðèäè ëåçãèéðèí êúàãüðèìàíâèëèí òàðèõäà âè÷èç ìàõñóñ ÷êà êüóíâàé êIèðè áóáàäèç àâàé êIàíèâèëèí áàéèõàð, àäàêàé òèð áàÿäàð óðóñäàë ýëêúóüðóíàëäè ìàäíè àõúàéíà êúàëóðíàâà. Ý. áàãúèðîâàäèí êúåëåìäèí ýãüëè õúèç áàæàðàãúâèëåðèêàé ñàäíè ãüàð ñà æàíðäà áèòàâ ýñåðàð òóüêIóüðèç àëàêüóí ÿ. óëóáäà ãüàòíàâàé ïðîçàäèí ÷åøíåéðèíè èì ñóáóòçàâà. óðóñ ÷Iàëàë êõüåíâàòIàíè, è êüèñàéðèç ìèëëè êîëîðèò, âàêúèàÿð óñòIàðâèëåëäè ãóí, ñþæåòäèí êüåòIåíâàë õàñ ÿ. ×íà õúñàí òàëàíò, èåð õàòI àâàé Ý. áàãúèðîâàäèç ìàäíè ÷Iåõè àãàëêüóíàð òIàëàáóíàëäè, àäàí öIèéè óëóáàð âèëèâäè õóüçâà.

Áè­ëàë Àäè­ëîâ

Ñ î ­ç ä à ­í è å ­ Ñ à é ­ò î â Ïðè­÷è­íû,­ïî­êî­òî­ðûì­ëó÷­øå­çà­êà­çàòü­ ðàç­ðà­áîò­êó­ñàé­òà­ó­íàñ: * * * * *

Íèçêèå è äîñòóïíûå öåíû Óíèêàëüíûé äèçàéí áóäóùåãî ñàéòà Óäîáíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ Êîðîòêèå ñðîêè èçãîòîâëåíèÿ Îáó÷åíèå óïðàâëåíèÿ ñàéòîì

Ìû âûïîëíèì âñå ñòîÿùèå ïåðåä íàìè çàäà÷è òàê, ÷òîáû íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ âàìè ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ âàøåãî áèçíåñà è ïðèíîñèëî âàì ïðèáûëü.

www. alcha. net

www. facebook. com/alcha. net

E-mail: info@alcha. net

Òåë.: (055)­ 696-21-06,­ (055)­ 231-69-79


58

ÖIÈéÈ ÓËÓÁÀÐ

“×èÐàãú”äèí íóáàòäèí óëóá àêúàòíà 2012-éè­ñóç­ ëåç­ãè­ øè­è­ðàò­äà­ ýêâ­ òóð­ óëó­á­ðè­êàé­ ñàä­íè­ Êüè­ëåãü­ Êúó­ä­ðà­òàí "Õêÿãú­àé­ýñå­ðàð"­õüà­íà. Êüè­ëåãü­Êúó­ä­ðà­òàí­óëóá­äè­êàé­ãüà­èêI­ëóãü­óí­äóüç­æå­äà.­Âó­÷èç­ëàãü­àéòIà,­81 éèñ­óü­ìóüð­ãüà­ëàé,­66­éè­ñóç­øè­è­ðàð­òóüêIóü­ðàé­ñà­øà­èð­äèí­ñàä­ëàãü­àé­óëóá àí­æàõ­ àäàí­ 90-éè­ñàí­ þáè­ëåé­äèç­ ÷àï­ õüàí­âà.­ Èì,­ ãüàêú­èêú­àò­äà­íè,­ èí­ñàí­äèí ðèêI­þçóð­äàé­ñà­êàð­ÿ. Ñå­áåá­âó÷­òèð?­È­ñó­àë­äè­ãçàô­áó­ðóí­ðèêIåð­ðåãú­âå­íà­æå­äà,­ãüà­áó­ðó­êàé­ÿç­âè­íè­äèõú­ êâàé­ öIàðà­ðà­ âèë­ ýêú­óü­ðàé­áó­ðóí­íè.­ Êüè­ëåãü­ Êúó­ä­ðàò­ òIèëè­ øè­è­ðàð òóüêIóüðçà­âàé­ ñà­ øà­èð­ òó­øèð,­ àì­ øè­èð­äèâ­ òóüêIâåí­âàé,­ ðèô­ìà­äèâ­ äè­ãàí­âàé øà­èð­ òèð.­ Àëà­òàé­ àñèð­äèí­ þêü­âà­ðè­ëàé­ èíèõú­ àäàí­ ÷Iàëà­ðèí­ àâàç­äàë­ ãúèë õêàæ­íà­ êüóü­ëåð­ òà­âóð,­ àäàí­ ãà­ôà­ðèç­ êõüåí­âàé­ ìà­íè­äèí­ öIàðàð­ ïIóçàð­ðè­êàé êóø­êóø­òà­âóð­êàñ­áà­æàãü­àò­æàãú­è­äà.­Àì­ìå­öå­ðà­ýç­áåð­òèðòIàíè,­àäåò­äèí­ëåæ­áåð­òèð.­ß­êüà­ìà­ÿë­òó­íà­âè÷­âè­íå­êüóí,­ÿíè­çóí­øà­èð­ÿ,­çàç­èê­ðà­ìà,­ëóãü­óí àäàí­êúè­ëèõ­äà­àâà­÷èð.­ÃüàêI­òèð­âè­ëÿé­àì­ãüà­ñà­øè­è­ðàð­êüóä-âàä­æóü­ðå­÷àï­çà­âàé­ãçàô­"øà­èð­ðè­ëàé" âè­íå­àâàé­ØÀ­ÈЭÿ!­Àõü­òèí­ñà­øà­èð­õüè,­øè­èð­ðè­ãçàô­èí­ñà­í­ðèí­ðèêIèí­êúå­íå­÷êà­êüóí­âà! Óëóá­ "×è­Ðàãú"­ æóð­íàë­äèí­ ðå­äàê­öè­ÿ­äè­ ÷àï­íà­âàé­ êüóä­ëàãü­àé­äè­ ÿ.­ ÒóüêIóüðíà­ ñèô­òå­ ãàô­ êõüåé­äè Âàêú­èô­ Ìóü­øêóüðâè,­ ðå­äàê­òîð­ ôè­ëî­ëî­ãè­ÿ­äèí­ èëè­ì­ðèí­ êàí­äè­äàò­ Ãóüëáåñ­ Àñ­ëàí­õà­íî­âà­ ÿ.­ Óëóá­äà ãüàêIíè­çà­ðè­Ãóü­ëà­ëèé­ðèí­Ýé­âà­çàí­Êüè­ëåãü­Êúó­ä­ðà­òà­êàé­ðèêIåë­õ­êó­íàð­íè­ãüàò­íà­âà.­

Áóáàéðèëàé àìàé àìàíàò, àõãàêüíà ÷àâ ñàëàìàò

Ñà­õàëêü­äèí­÷êà,­óü­ìóüð,­àäå­òàð,­êóë­òó­ðà,­÷Iàëàí­êúó­âàò­âà­ìñá.­àê­âàç­êIàí­çà­âàé­ êà­ñ­äè­ à­ ÷Iàëàë­ ðà­õàç­âàé­ õàëêü­äèí­ áó­áàé­ðèí­ ìè­ñà­ëàð­ òóïIàëàé­ àâóðòIà,­ à õàëêü­äè­êàé­êIàíè­êüà­äàð­ìà­ëó­ìàò­íè­÷èð­âàë­àäàç­ãüà­ìè­ñàë­ðàé­æàãú­è­äà.­Ìè­ñà­ëàð­íè­õüè,­óü­ìóüð­ôèí­âàé­ãçàô­æåç­âàé,­êüàòIóí­äå­ðèí­õüó­íè­âàé­ìà­íà­àõúà­æåç­âàé­çàòIàð­ÿ.­ÃüàêI­ÿç,­àáó­ðóí­âè­íåë­äà­èì­êIâà­ëàõ­òó­õóí,­öIèé­è­áóð­àõ­êó­íà­âè­íåë àêú­ó­äóí­÷à­ðà­âà­÷èð­êàð­ÿ.­ Àëà­òàé­éè­ñóç­­Ãüà­êèì­Êúóð­áà­íà­ãüà­è­ðåêü­ÿé­êIâà­ëàõ­íà­àðà­äàë­ãúàí­âàé­"Ëåç­ãè­õàëêü­äèí­ìè­ñà­ëàð"­òIâàð­àëàé­óëóá­÷è­ëè­òå­ðà­òó­ðà­äà­÷Iåõè­âàêú­èà­ÿ.­Àì­÷àç èêü­âàí­ãàãü­äè­àêóð­÷è­õàëêü­äèí­áó­áàé­ðèí­ìè­ñàë­ðè­êàé­êõüåí­âàé­âè­ðè­óëó­á­ðè­ëàé­ ÿöIóäè­ âà­ ìåò­ëåáêâàé­äè­ ÿ.­ ×êà­ àòàíâàéâàë,­ êIâàòIàëäèç­ 15­ àãúçóðàëàéíè ãçàô­áóáàéðèí­ãàôàð­ãüàòíàâà.­ÃüàêIíè­÷Iàëàí­ìèõü­è­âè­ëè­âà­õöè­âè­ëè­àìàé­áó­ðó­ëàé­òà­ôà­âàò­êâàé­äè­íè­õüàí­âà.­ßòIàíè,­óëóá­äà­Êúó­áà­ïà­òàí­ëåç­ãèé­ðèí­ìå­öå -÷Iàëà­àâàé­ãçàô­ìè­ñà­ëàð­ãüàò­íà­âà÷.­Ìà­ëóì­ìå­ñý­ëà­ÿ­õüè,­è­êàð­ãóüíãóü­íà­êó­òóí­ïà­òàë­àçèì­éè­ñàð­êIâà­ëàõ­òó­õóí­ãå­ðåê­ÿ.­È­êàð­ïà­òàë­âè­ðè­äà­ëàé­õúñàí­ðåõú­ãüàð­êIåëàé,­àêóð­êà­ñ­äè­âè­÷èç­÷è­äàé,­àí­æàõ­óëó­á­ðà­ãüàò­íà­âà­÷èð­ìè­ñà­ëàð­ãüà­óëó­á­ðèí­àâ­òîð­ðèí­ýëå­ê­òðîíäèí­ïî÷­òó­íèç, ãà­çå­ò­ðèí,­æóð­íàë­ðèí­ðå­äàê­öèÿé­ðèç­àãóêü­ó­ðóí­ÿ.­Áó­áàé­ðè­ëàãü­àé­âàë,­âèðò­êå­íè­äà­÷Ièæ­ðå­êüâàí­çåãü­ìåò­íè­êúà­÷ó­íà­êàí­äà. “ÀËÀÌ”


ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß

59

ÀËÓ­ÏÀÍ­×IÀÂÀ­ÐÈÍ ÊÈ­ËÈ­ÑÀ­ßÐ Ó

ãú­óç­ (âè­ëè­êàí­ Âàð­òà­øàí­ õóüð)­ øåãü­åð­äà õðè­ñ­òè­àí­êè­ëè­ñà­àìà­ëàãü­àé­ëà,­çóí­ìÿãü­òåë­õüà­íà­÷èð,­âó­÷èç­ëàãü­àéòIà,­ïà­òàâ­ãâàé­Çà­êà­òà­ëà,­Áà­ëà­êàí­ âà­ Êúàõ­ ðàé­î­í­ðà­ Êúàâêú­àç­ Àëó­ïà­íè­ÿ­äèí õðè­ñ­òè­àí­÷Iàâà­ðèí­êè­ëè­ñà­ÿð­õüà­íà,­Óãú­óç­äà­õüà­íà­÷èðòIà,­ è­ êàð­ ÷Iàëàõ­ òå­æå­äàé­ êàð­ ãüå­ñàá­ æå­äàé. Óãú­óç­äà­ ÷óí­ ÷è­ âà­òà­íåãü­ëè­ Åë­ìàð­ ñòõà­äè­ óü­ëóüâ­õóüçâàé,­ðàé­îí­äèí­òà­ðèõ­÷èð­äàé­ìó­çåé­äèç ýëêúêú­óüðíà­âàé­ìå­áåä­äèâ­àãàò­íà. ÖIèéè­éè­ñàí­ñó­âà­ðàð­ÿ­ëó­ãóç,­ìó­çåé­àãàë­íà­âàé. Çè­ âè­ëèê­ ÷è­ ýðà­äèí­ IV-XIII­ ëàãü­àé­ âèøé­è­ñà­ðèç òIàëóêü­òà­ðèõ­äèí­äà­ðà­ìàò­ãà­ëàé.­Äà­ðà­ìàò­äèí­ãå­î­ãðà­ôèê­ ýöå­ãóí,­ àð­õå­òåê­òó­ðà­äèí­ ñòèë,­ êúà­âàë

àëàé­ êüåí÷Iåáàð(÷åðåïèöà),­ êó­ïîë,­ íà­ ëóãü­ó­äè, çàõú­ãà­ëàç­÷ïèí­òà­ðèõ­äè­êàé­"ðà­õà­íà". ×è­ñóð­áó­áàé­ðè­÷àç­àìà­íàò­òó­íà­âàé­è­òà­ðèõ­äèí ãóüìáåò­äè­ëàé­èðèä­ñå­ôåð­öIàð­ÿ­à­íà­÷óí,­ãúå­íåë àëàé­÷è­íàð­äèí­òà­ðàí­êIàíóê­àöàêü­íà. Àëà­ìàò­ êàð­ òèð,­ òIèìèë­ ÿòIà­ 1200­ -­ 1500­ ÿø àâàé­ äà­ðà­ìàò­ ïà­ðà­ õúñàí­ àìàé.­ È­ êàð­äè­êàé­ çè âå­ðå­âèð­äå­ðèç­ ÿá­ àêàë­çà­âàé­ Åë­ìàð­ ñòõà­äè­âàé ðèêIèí­òIàë­ýõ­òàõü­à­íà­àãü­÷ó­ãó­íà,­ëàãü­à­íà: -­ Ãè­ëà­ Àáèð­ ìó­àë­ëèì,­ çà­ âàç­ êüè­ëåë­ òå­æå­äàé ìó­ñè­áà­òàð­ãúà­íà­âàé,­÷è­ìèë­ëåò­äèí­ðóãü­ðåêü­èí ïà­òàë,­ êüàöIóð­íà-ìóð­äàð­íà­âàé­ ñà­ ìà­ñà­ êè­ëè­ñà êúà­ëó­ðèí. Óãú­óç­äà­êüâåä­ëàãü­àé­êè­ëè­ñà­àìàé­âè­ëè­êàé­õâå­øè­ õüàéè­ çàõú,­ òà­äè­ àêàò­íà.­ ×óí­ ðåõú­äè­ ôè­çàâàé­÷Iàâóç­Åë­ìàð­ñòõà­äè­çàç­êè­ëè­ñà­äè­êàé­ìà­ëó­ìà­òàð­ãóç­âàé. -­Çè­áó­áà­äè­ëóãü­ó­äàé,­Øó­ðà­äèí­ãüó­êó­ìàò­àòàé­ëà­ è­ êè­ëè­ñà­äè­êàé­ êîë­õîç­äèí­ ìà­ëà­ðèí­ öóð­ àâó­íàé,­ ÷óüãú­óü­íàé­ ­ àíàã­ êúóü­ëå­ðèí­ ñêëàä­ õüà­íàé, êè­ëè­ñà­-­êîì­ïëåê­ñ­äèí­áàãú­äèç­ðàé­îí­äèí­àçàð­õà­íà­ êóü­÷à­ðàé­äà­ëàé­ êüó­ëóõú­ äàð­ìà­í­ðèí­ ñêëàä­äèç ýëêú­âå­íà.­Àëàé­áå­ðå­äà­è­êîì­ïëåê­ñ­äà­ñà­êúà÷êú­ûí­äè­(Êúà­ðà­áàãú­äàé­äó­ãóð­íà­âàé­äà)­êüèë­õóü­ç­âà âà­êóü­ëå­ãàð­àäàí­èõ­òè­ÿð­äà­àâà. Ïà­ðó­äè­ëàé­ ýëÿ÷Iíà­ (ðà­êàð­ðàë­ êóü­ëå­ãàð­ àëàé) êîì­ïëåê­ñ­äèí­ êúå­íå­ ãüàõü­àé­ëà­ çóí­ ïàãü­ àòIàíà àìóêü­íà. ×àç­àêóð­ìó­çåé-êè­ëè­ñà­äè­ëàé­÷Iåõè­âà­êúàêú­àí, âè­íåë­êüåí÷Iåá­àëà­ìàé,­öIëàð­80-­ñì­ãüÿðêü­óü­ñà "èåð­äè".­Äà­ðà­ìàò­äèí­ðàãú­àêIèäàé­ïà­òà­àâàé­âà­ðà­ðèí­âè­íåë­êIàðà­ñ­äèí­íà­õè­øàð­ñà­ëà­ìàò­àìàé. Þêü­âàí­àð­êà­äèí­ðàêIàðàé­êúå­íåç­ãüàõü­íà­÷óí...


60 Êè­ëè­ãè­íèç­ êüâå­ âèë áåñ­ æåç­âà­÷èð,­ ñòó­íàð­ àâàé­ ÷Iåõè­ òåí­ãåð­ (çàë),­ ïî­äè­óì (òåí­ãåð­äè­ëàé­ ïóä êIàð­âè­íèç),­êúàêú­àí (10-12ì)­­êúå­íåí­êó­ïîë­ðèí­ êúàâ,­ ïî­äè­óì­äèí­ êüâå­ ïà­òà ãúâå­÷è­ êüâå­ òàâ, çåíã­ ÿãú­à­äàé­áó­ðèí øàõ­òà­ÿð,­ êúà­âàë ýêú­å÷­äàé­ êúå­íåí ýëêú­âåé­ ãó­ðà­ðàð, ðàãú­àâàò­äàé­êüè­ëèí äàêIàð...­ Çà­âàé­ àêú­âà­çèç­ òàõü­à­íà­ çà­ êàï­ ÿãú­àé­ëà­ çàç­ ïà­ðà­ ìèõüè àêó­ñ­òè­êà­ (ýõî)­ àâàé­äè­ ÷èð­ õüà­íà.­ Áàð­êàë­ëàãü ýöåã­íà­âàé­ñóð­÷Iàâà­ðèí­óñ­òàð­ðèç.­Çà­âàç­ìàä­âó÷ ëóãü­óí­êIåë­çà­âàé­õâà­íà­õ­âà,­ñà­ìà­ñà­àêóí­òèð. Êúå­íå­ìà­ëàð­õâåé,­êúóü­ëå­ðèí­ñêëà­äàð­ÿç­êüè­ôåð­íè-êðû­ñà­ÿð­ êúóãú­âàé­ êè­ëè­ñà­äèí­ òåí­ãåð,­ çè âè­ëå­ðèç­íà­ëóãü­óí,­ïà­÷àãü­ðèí­ñà­ðàé­äè­ëàé­íè­èåð àê­âàç­âàé. Ñòó­í­ðè­êàé­ñà­äàí­âè­íå­ëàé­ ÿãú­óí­ õú­âóí­âàé öIèéè­ öå­ìåíò­äèí­ ñó­âàãú­ ïàä­ õü­à­íà­ ñòóí­äèí­ñóð­÷Iàâà­ðà­ãà­ëàé ìåãú­óüí­ êIàðà­ñ­äèí ñòóí­äè­ "ÇÓÍ­ ÈÍÀ­ÂÀ..."­ -ëóãü­óç­ ãüà­ðàé­çà­âàé.­Çà­âàé­èíàë,­÷è ðå­ñ­òà­â­ðà­òîð­ðèí­ ëó­ìàòI­êIâà­ëàõ­êúåéä­òà­âó­íà­àêú­âà­çèç­æå­äà÷. Çàç­ àê­âàç­âàé­äè­ ÷Iàëàõ­ òå­æå­äàé­ ñà àëà­ìàò,­ ñóüãü­óüð­ òèð, èêü­âàí­ýõ­àâóð,­­õúïè­áóð,­ êúà­öó­áóð,­ ëà­öó­áóð,­ÿðó­áóð­àê­óð­÷è­ìå­áåä­òà­ðèõ­äèí­òIóð­ôà­í­ðè­êàé­ñà­ëà­ìàò­àìóêü­íà­âàé. ×è­âè­íåë­àòàé­ÿðàêü­ãâàé­áóð,­÷åá­øàãü­åí­øàãü ãüè­ñàá­çà­âàé­áóð,­ õà­ãà­íàð,­ èì­ïå­ðè­ÿ­ÿð­ ÷êIàíà­ ïó÷ õüà­íà,­ àí­æàõ­ ÷è­ òà­ðèõ­äèí­ ìå­áå­äàð­ àìà.­ Áåñ­ è

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß

êàð­ àëà­ìàò­ òó÷­íè?­ Âàõò­ àâàé,­ ÑÄÊ-­ äàë­ àëàé Ñòà­ëè­íàí­ ãóüìáåò­ ÷êIóð­äà­ìàç­ "òðàê­òîð­ òóüõú­âå­íàé"­ -ëóãü­ó­äàé­ ìè­ô­ðàë­ ÷Iàëàõú æ å ­ä à é ­ä è òèð­÷óí.­Âè­ëå­ðàë­ ÷Iàëàõú ò å ­æ å ç ­â à é çàç­ ÷Iàâ­ àêú­âàç­íà­âàé,­ àí­æàõ­ äóü­íÿ­äèí­ ÷Iàâ­ àêú­âàç­í à­â à­÷ èð, çè­ òå­ëå­ôîí Êúà­ë à­æ óãú­â è ñòõàé­ðèí­ çåí­ãå­ðè­ "ÿðó àâóí­âàé". Åë­ìàð­ ñòõà­äè­ çóí­ ðåêúå òâà­äàé­ëà­ Óãú­óç­äà­"ðàãú­äè­äå­äàë­õúè­ôèç­âàé".­Çè­ðåõú­Êúà­ëà­æóãú­äèç­òèð.

Àáèð ÒÀãüèðîâ abir.tagirov@mail.ru


ÖIÈÉÈ­ÒIÂÀÐ

61

Âàðàð àõúàÿ æåãüèëðèç Ñ

àð­õàí­ßðàãü­ìå­äîâ­÷è­êúóí­øè­äèí­­ãà­äà­­ÿ. 1986­­ëàãü­àé­éè­ñàí­­29­­èþëü­äèç­­ÊöIàð­­ðàé­îí­äèí­×è­ïèð­õóü­ðå­äóü­íÿ­äèç­âèë­àõú­àé­íà,­­Áà­êó­äà ÷Iåõè­­õüà­íà.­Áà­êó­äà­âàé­283­¹-äèí­þêü­âàí­ìåê­òåá­äà,­ ãóüãú­óü­íàé­íè­ Àçåð­áàé­æàí­äèí­ Êî­î­ïå­ðà­öèÿ­Óíè­âåð­ñè­òåò­äà­êIåë­óíàð­òà­ìà­ìàð­íà.­Àÿë­­áå­ðåé­ðè­ëàé­øè­èð­äàë­ðèêI­àëàé­æåãü­èë­äè­äè­äå­äèí ÷Iàëàë­øè­è­ðàð­êõüèç­âà.­Ìóêü­âà­ðà­õóü­ðóüç­õòàé­ëà­­è­êúàêú­àí­áóé­äèí,­êúó­ì­ðàë­ãà­äà­äè­ðåãú­óüçðåãú­óüç­çàç­âè­÷èí­øè­èð­ðàð­ãúà­íà.­Áà­êó­äà­÷Iåõè õüà­íà,­äè­äå­äèí­÷Iàëàë­òàðñ­òà­êóí­âàé­æåãü­èë­äèí õàéè­ ÷è­ëèí­ èåð­âè­ëè­êàé,­ ÷Iàëà­êàé,­ óü­ìóüðäè­êàé øè­è­ðàð­ ­ êIåëàé­ëà­ ­ çè­ ðèêIèç­ ­ ãüèêü­âàí­ õâå­øè õüà­íà.­ Ãüàð­ ãà­òóç­ õóü­ðå­ ðàãü­ìåò­ëó­ Ñå­÷­ìå­ áà­äå­äèí,­ßðàãü­ìåä­áó­áà­äèí­ãüà­ëàë­âè­ëèí,­ðå­õè­âè­ëèí, óü­ìóüðäèí,­ìà­õà­ðèí,­ìà­íèé­ðèí,­÷àí-ðèêI­àâó­íèí ìåê­òåá­ êIåë­íà­âàé­ ãà­äà­ øè­èð­äàë­íè­ ìà­íè­éðàë ðèêI­àëàç­÷Iåõè­õüà­íà.­Àäà­­Àçåð­áàé­æàí­­÷Iàëàë ãúå­çå­ëàð­êàðêIà÷I­áå­ðåé­ðè­ëàé­êõüå­íà,­àäàç­øè­èð­äèí­àðóç­õåë­õúñàí­äèç­÷è­äà,­ñà­êüà­äàð­÷Iàâ­ÿ ëåç­ãè­ ÷Iàëàë­ èåð-èåð­ ãúå­çå­ëàð­ àðà­äàë­ ãúèç. Ãüàð­ñà­êà­ìó­íà­÷è­òà­ðèõ­äèí­ãåë,­ëè­øàí­àâàé­×è­ïèð­õóü­ðóüí­àëà­ìàò­äèí­èåð­âè­ëè­ðàì­àâóð­æåãü­èë­äè­äè­äå­äèí­÷Iàëàë­êõüèí­òà­âóí­ãó­íàãü­æå­äà:

Ëåçãèäèí ÷Iàë ñóâàí ïåëåë âàí òâàçàâàé ëåêüðåí âàí ÿ, Ïåõúåðèõüèç êúóâ ÿçàâàé õàõàéðèêàé ãüèêI êõüèäà? Çè­ðèêI­ãàë­òàä­õüà­íà­è­­öIàðàð­êIåëàé­ëà.­Çà­­âàí àëàç­ëàãü­à­íà:-­"Ñàãú­ðàé,­ñàãú­ðàé­Ñàð­õàí"!.­Ñàð­õà­íà­êàé­ êõüèí,­ àäàí­ ­ ìè­ëè,­ ðóüãü­ àâàé­ öIàðàð êIåë­äàé­áó­ðóâ­ àãàêü­à­ðóí­ ­ êüåòIíà­ çà.­ Ýõü,­ ÐÓÜÃÜ àâàé!­ Øè­èð­äèí­ ­ ñàä­ ëàãü­àé­ øàðòI­ àäàí­ ìèë­ëè ðóüãü­ÿ.­Ñàð­õà­íàç­ïàê­ðóüãü­íè,­÷èð­âè­ëåð­íè­àâà. Âè­÷åë­àëàõú­óí,­÷èð­âè­ëåð­ïà­ðà­èé­èí,­ãüàêIíè­âè÷ òóüêIóü­ðó­íà­ðèâ­ ìàøãú­óë­ êñà­ðèç­ õàñ­ òèð­ ÷Iàíà ãüèñ­ñå­ðè­êàé­íè­õóüí­­êIàí­çà­âà­àäàç.­ Âè­ðè­÷å­òèí­âè­ëå­ðè­ëàé­êàì­íà,­÷àç­õúñàí­ñà­­çà­ðè æå­äàé­äàë­ ­ ÷Iàëàõú­ ­ õüà­íà­ çóí.­ Âó­÷èç­ ëàãü­àéòIà, àäàí­ðóüãü­íè-ðèêI­ñàä­ÿ.­Facebook-äà­­"ÇÓÍ­ËÅÇ­ÃÈ­ß"­òIâàð­­àëàé­ãó­ðóï­ïà­íè­­òóêIóüðíà,­÷è­êóë­òó­ðà,­ ­ ëè­òà­ðà­òó­ðà­ ýë­äèâ,­ äóü­íü­ÿ­äèâ­ àãàêü­àð­çà­âà. Àãú­çóð­ðàë­äè­ëåç­ãè­ñà­íàë­êIâàòIíà­âà.­Èã­ðà­ìè­Ñàð­õàí,­âàç­àãàëêü­ó­íàð­õüó­ðàé.­È­“ÀËÀÌ”-äà­­âåãü­èç­âàé­ ñèô­òå­ êàì,­ ­ ïî­ýçè­ÿ­äèí­ ­ êóêIóø­ðàë­ ­ ôè­äàé øåãü­ðå­äà­óüòêåì­äè­õüó­ðàé.­Âà­êàé­­àëàõú­àéòIà­ïà­ðà­õúñàí­­çà­ðè­­æå­äàé­äàë­­÷Iàëàõú­­ÿ­­çóí.­Èã­ðà­ìè­áóð,­Ñàð­õà­íàí­ãúå­çå­ëàð­êóü­ðèêIàé­íè­­æå­äà,­çà àáóð­ñà­äè­ãèø­âàë­íè­òà­âó­íà­ãóç­âà.

×è áóáàéðè ïàê èâèäèâ, êõüåíàâà ÷èëåë òàðèõ, Äèäåä ÷Iàëàë ãàô ÷èçâà÷èð, ëåçãèéðèêàé ãüèêI êõüèäà? Àäà­âàé­âè­ëèí­­êIàíèê­÷Iàë­êâàäàðçàâàéáóð­àê­âàç­ýõ­­æåç­âà÷,­è­êàð­èâè­äèâ­òà­ðèõ­êõüåé­áó­áàé­ðèç­ õà­òóð­ òà­âóí,­ æó­âà-æóâ­ ãúâå÷Iè­ èé­èí,­ óñà­ëà­ðèí­ õüèç­ êüàç­âà.­ Ãúå­çåë­äèí­ ìóü­êóü­ öIàðà­ðà­ è ôè­êèð­÷Iàëàí­÷Iåõè­âè­ëåë,­ìèõü­è­âè­ëåë­ãúèç­âà:

Ýé­âàç­­ Ãóü­ëà­ëèé­ðèí çàðè


62

ÖIÈÉÈ ÒIÂÀÐ

ÐèêIåëàé àëàòäà ×àí àëàìàç ÷àí ðèêIåëàé àëàòäà. Óüìóüðäèí äåâðàí ðèêIåëàé àëàòäà. Ãúàðèá ÷èëåë ñåôèë õüàéòIà ñà ÷Iàâóç, Äèäåäèí âàòàí ðèêIåëàé àëàòäà. Íàãüàõúðèêàé ãüàõú õüàíàâàé äóüíüÿäà, Ãüàõú ðåêúå õóòàí ðèêIåëàé àëàòäà. Ãüàð ñà ïèïIåé àãüçóð æóüðå âàíàð êúâåç, "Ëåçãèíêàäèí" âàí ðèêIåëàé àëàòäà. Æóâàíáóðó õàèíâàëèç àêóðëà, ÊIâàë ÷Ióðàé äóøìàí ðèêIåëàé àëàòäà. Æóâàíä òóíà ïàòàí ÷Iàëàë ðàõàç ÷óí, Äèäåä ÷Iàë æóâàí ðèêIåëàé àëàòäà. Øàèð ïàðà ôèêèð ìèéèð, òàõüàéòIà, Âóæ ÿòIà Ñàðõàí ðèêIåëàé àëàòäà.

Æåãüèë øàèð: Ñàðõàí ßðàãüìåäîâ

ÕÀÁÀÐ ÖÅ ÇÀÇ Õàáàð öå Ýéâàç ìóàëëèì, ÷è õóüðóüêàé õàáàð öå çàç. ÏIèðåðèí þêüâàë ÷êà êüóíâàé ×èïèðäèêàé õàáàð öå çàç. Ñàä - ñàäàç äàëó õüàíàâàé õàéè õóüðóüí êüåãüàëðèêàé, Ìåëåð èéèç êúóüí-êúóüíåâàé ýëëåðèêàé õàáàð öå çàç. Õúèøëàõ ïåëå ñóð ñóðàðàë òàðèõ êõüåé íåñèëðèêàé, Áóáàéðèëàé ìèðàñ àìàé ìèñêIèäèêàé õàáàð öå çàç. Ýêúâåäàìàç ðóã êúàðàãúèç ãåë àìóêüäàé ðåêúåðèêàé, Ëèðëè ÿãúèç ÿä ãóçàâàé áóëàõðèêàé õàáàð öå çàç. Ýêóüí-ýêóüí Êüóëàí âàöIóí âàí êúâåçàâàé ÖIóêI ïåëåêàé, Àõâàð àëàç êóñóðçàâàé ãüàâàäèêàé õàáàð öå çàç. Êúàöó-öIàðó íèêIåðèêàé, ÷Iåõè-÷Iåõè áàãúëàðèêàé, Áóë áåãüåðêâàé, áåðåêàò êâàé ÷èëåðèêàé õàáàð öå çàç. Ñàðõàíàç íà Ýéâàç ñòõà, ×èïèð õóüðóüí øàèððèêàé, ×àí àëàìàç ïIèð õüàíàâàé èíñàíðèêàé õàáàð öå çàç.


63

ÊîíÊóðñ

"Àêü­óë­äèâ­äè­ôàãü­ó­ìà" Æ À Â À Á À Ð I òóð:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

“Êâå­ê àé­ëóãú­ì àí­âóæ­ÿ?” Âó­÷èç­­ëàãü­àéòIà,­ãúâå÷Iè­ñòõà­äèç­ìàä­ñóüãü­óüðëó­­è÷­­àìà÷.­Àäà­âè­÷èí­­è÷­­öIèë-öIèë­­ïà­÷àãü­äèí­­íà­÷àãú­ðó­øàâ­­íåç­­ãà­íà.­Àì­ìà­­ìóü­êóü­ñòõàé­ðèâ­­÷ïèí­­ñóüãü­óüðëóü­çàòIàð­ãó­ìàç­ìà.­Ìà­ñà­­ãà­ôó­íàë­äè, êIàí­õüàé­è­ëà­÷Iåõè­ñòõà­äè­âàé­âè­÷èí­­ëóâ­ãóð­­õà­ëè­÷à­äè­êàé,­þêü­àí­ñòõà­äè­âàé­ñóüãü­óüðëó­ãóüçãóü­äè­êàé ìåí­ôÿò­êúà­÷óç­æåç­ìà.­Ãúâå÷Iè­ñòõà­äèç­èõü­òèí­ìóì­êèí­âàë­àìà÷.­Ãüà­âè­ëÿé­ïà­÷àãü­äè­ðóø­àäàç­ãà­íà.

“Áàãú­ì àí­÷ è­áó­á à­âà­õòó­ë àð” Áàãú­ìàí­÷è­­­áó­áà­äèí­­­­÷àí­òà­äà­­17­­­è÷­­­àâàé.­­Àäàí­­­õòóë­ðèí­­­ñàí­­5­­òèð.­ðèêIèâàé­íè,­­5­*­3­= 15­(+2)­­­âà­­­5­*­4­=­20­(-­3)-äàç­­áà­ðà­áàð­­ÿ.

II òóð: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

“Ìà­ë è­ê à­ò àí­êüâåò­õ ­â å­ð àð” Ìå­ñý­ëà­äèí­­­ñàä­­ëàãü­àé­­øàðòIóíàé­­ìà­ëóì­­æåç­âàé­âàë,­­Çà­óðà­íè­­Êúà­ôó­ðà­­÷à­ðà­­ìàé­âà­ÿð­­êIâàòIçà­âà.­­Ìà­ñà­­ãà­ôó­íàë­äè,­­àá­ðó­êàé­­ñà­äà­­è÷åð,­­ìóü­êóü­äà­­÷óü­õâå­ðàð­­àòIóç­âà.­­×íà­­ãè­ìàí­­èé­èí­­õüè, Çà­óðà­­è÷åð­­êIâàòIçà­âà.­­ÈêI­­ÿòIà,­­êúóí­øè­äèí­­ïà­ïàí­­2­-­ëàãü­àé­­ìà­ëó­ìàò­äèõú­­äà­ëó­­ãà­íà­­ëóãü­óç æå­äà:­Òà­ìó­ìà­­÷óü­õâå­ðàð­­àòIóç­­êIâàòIçà­âà.­Àì­ìà­­èì­­ìóì­êèí­­êàð­­òóø.­­­Âó­÷èç­­ëàãü­àéòIà,­­áàãú­äà àâàé­äè­­òåê­­ñà­­÷óü­õâåð­äèí­­òàð­­ÿ.­­­È­­àê­ñè­âè­ëè­êàé­­àê­âàç­­æåç­âà­­õüè,­­÷óü­õâå­ðàð­­àòIóç­âàé­äè­­Çà­óð­­ÿ.­È÷åð­­àäàí­­âàõ­-­Òà­ìó­ìà­­âà­­ìóü­êóü­­ñòõàé­ðè­­êIâàòIçà­âà.

“×Ióëàâ­Ñåâ,­ßðó­ÑèêI­âà­Ðå­õ è­ÖóöIóë” Ýõü,­­ðóê­âàç­­÷êIàí­âàé­äè­­äóüç­­ãàô­­òèð.­Âó­÷èç­­ëàãü­àéòIà,­­ðå­õè­­ÖóöIóë­äè­­òIóüð­­­6­­÷óü­õâåð­­­×Ióëàâ ñå­â­ðåí­­ñàâêú­âàò­äè­êàé­­òèð.­­Ìå­ñý­ëà­äèí­­øàðòIóíà­­êúà­ëóð­çà­âàé­âàë,­­àäàç­­­ýâåë­äàé­­12­­÷óü­õâåð àâàé.­ßðó­ñèêIðåç­6­÷óü­õâåð­­àâàé­­âà­­þð­ãóð­äà­ëàé­­­êüó­ëóõú­­àáóð­­­ðó­ãóä­íè­­­âè­÷è­­òIóü­íà.­­Ãüà­âè­ëÿé,­ ­ ÷óí­ àäà­ëàòäèâ­äè­ ­ ïà­þ­íè­êàé­ ­ ðà­õàç­âàòIà,­ ­ öóöIóë­äè­ ­ ãúàí­âàé­ ­ âè­ðè­ ­ ­ êIåðå­öàð(24­ ­ êIåðåö­íè) ×Ióëàâ­­ñå­â­ðåç­­õüà­íà­­êIàí­äàé.­­Àì­ìà­­­ðåãü­èì­ëó­­ñå­â­ðå­­8­­­êIåðåö­­­âè­÷èí­­­òàïIàöIäèâ­äè­­ãüè­ñàá­íà­ßðó­ñèêIðåç­ãà­íà.­

III òóð:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

“ÁàëêIàí­êúà­÷ ó” Ýõü,­Êà­ñ­áó­áà­äè­âàé­­áàëêIàí­­êúà­÷óç­­æå­äà.­Êúóí­øè­äè­­ëóãü­óç­âàé­âàë,­áà­çàð­äàé­­óæóç­­áàëêIàí­­500 ìà­íàò­äèê­­êúà­÷óç­­æå­äà.­­ñèô­òå­äè­ëàé­­èêI­­àê­âàí­­ìóì­êèí­­ÿ­­õüè,­­öIóä­­ìà­íàò­äèê­­ìà­ñà­­ãóç­âàé­­ëà­ì­ðàí­­ïó­ëó­íèõú­­áàëêIàí­­êúà­÷óç­­æåí­­ìóì­êèí­­òóø.­Àì­ìà­­òIèëè­äà­êàç­­ãüè­ñà­áèç­­æå­äà­­õüè,­­Êà­ñ­áó­áà­äèç­­"óæóç­­ìà­ñà­­ãàí­âàé­­ëàì"ðàí­­òåê­­ñà­­ëå­ý­í­ðè­êàé­­614­­ìà­íàò­íè­­25­­êå­ïåê­­ïóë­­õüàí­âà.­Ìóü­êóü­­çàòIàðèí­­êúè­ìå­òàð­íè­­âè­íåë­­õòàé­ëà­­àäàí­­ãúè­ëå­­äóüç­­626,15­(614,25­+­11,9)ìà­íàò­­ïóë­­æåç­âà.­À­­äå­âèð­äà­­è­­êüà­äàð­äà­­ïó­ëó­íèõú­­õúñàí­­ñà­­áàëêIàí­­êúà­÷óç­æå­äàé.­ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Êúåéä: Æþðèäè ãúàëèáðèí òIâàðàð êúâåäàé íóìðàäà àõúàéäà.


64

ÊÎíÊóðÑ

“Éèñàí ìàíèäàð” 2012

Øàç äåêàáðäèí ýâåëðà ÷è æóðíàëäè ëåçãè ìàíèäàððèêàé âèðèäàëàé õúñàíäè õêÿãúóí ïàòàëäè æóçóíàð êüèëå òóõâàíà. ×è êúàñò 2012 éèñàí âèðèäàëàé õúñàí ìàíèäàð âóæ ÿòIà ÷èðóí, ÷è ìàíèÿð õàëêüäèí ãåãüåíø êúàòàðèí àðàäà ÷êIóðóí âà ïîïóëÿð àâóí õüàíàé. Æóçóíàð ÷è æóðíàëäèí âà "Ëåçãè ÷Iàë" ñàéòàðèõú ãàëàç ñàíàë “Îäíîêëàññíèêè” ñàéòóíèí "Ëåçãèÿð" ãðóïïàäà, ãüàêIíè àíêåòðèí êóüìåêäàëäè Áàêó, Ñóìãàèò âà ÊöIàð øåãüåððà êüèëå òóõâàíàé. Òåæðèáà âà âàõò òIèìèë õüóíè êîíêóðñ ÷àâàé ôèêèðäà êüóíâàé æóüðåäà ãåãüåíøäàêàç, ìàäíè ãçàô èíñàíàð æåëáíà êüèëå òóõóç õüàíà÷. ÃüàêI ÿòIàíè è êàð ñèôòå ÿç ÷è æóðíàëäè êüèëèç àêúóäíà. Àëëàãüäè ðåõú ãàéèòIà êúâåðè éèñàðà ÷àâàé êîíêóðñäèí ãúàëèáðèç äèïëîìðèõú ãàëàç ïðåìèÿÿðíè ãóç æåäà. Ãèëà ÷íà êîíêóðñäèí íåòèæåÿð ðàèæçàâà. I äèïëîì. ïèðâåðäèåâ Ðóñëàí Áóëôåðàí õâà 1974 éèñàí èþëäèí 20-àç Õà÷ìàç ðàéîíäèí ßëàìà õóüðå äèäåäèç õüàíâà. Ãåíåðàë Ì. Àáèëîâàí òIâàðóíèõú ãàëàé ßëàìàäèí þêüâàí ìåêòåá àêüàëòðàé Ðóñëàí Áàêóäèí Ãüóêóìàòäèí Àðõèòåêòóðà âà Ýöèãóíðèí Óíèâåðñèòåòäèê àêàòíà. Ãóüãúóüíàé Áàêóäèí êîíöåâàòîðèÿäèí êúâàëàâ âîêàë ìåêòåá êüèëèç àêúóäàé Ðóñëàí ïðîôåññèîíàë âîêàëèñòðèí öIèðãúèíà ãüàòíà. 1997 2006-éèñàðà "Ñóâàð" àíñàìáëäà êIâàëàõàéäàëàé êüóëóõú àì Äàãúóñòàíäèç êóü÷ õüàíà. Ýâåë Äàãúóñòàíäèí Ãüóêóìàòäèí Îïåðà âà Áàëåòäèí Òåàòðäà ñîëèñò õüèç êIâàëàõàé Ðóñëàíà àëàé ÷Iàâóç ÑòIàë Ñóüëåéìàíàí òIâàðóíèõú ãàëàé Ãüóêóìàòäèí Ëåçãè Äðàì Òåàòðäà àêòåðâàëçàâà. II äèïëîì. Øèðèíîâà ìàãüèÐà ñàáèðàí ðóø ÊIöàð ðàéîíäèí Àãúà Ëàêàððèí õóüðå äèäåäèç õüàíâà. Þêüâàí ìåêòåá õàéè õóüðå àêüàëòðàé Ìàãüèðà êüèñìåòäè Áàêóäèç àêúóäíà. Àçåðáàéæàíäèí õàëêü àðòèñò, ïðîôåññîð Àëèáàáà Ìàìåäîâàí ðåãüáåðâèëèê êâàé “Ãüóìàéóí” õàëêüäèí àëàòðèí àíñàìáëäà ñîëèñòâàëàé Ìàãüèðà ïðîôåññèîíàë ìóçûêàíòðèí öIèðãúèíà ãüàòíà. 1997-éèñàëàé "Ñóâàð" àíñàìáëäà êIâàëàõàé Ìàãüðà ëåçãè ìàíèäàð õüèç ÷èíàë àêúàòíà. Ìàõà÷êúàëà, Äåðáåíä, Àõöåãü, Ìîñêâà âà Áàêóäèí êîíöåðò çàëðà ëàãüàé öIèéè ìàíèéðè Ìàãüèðà ÿá àêëçàâàéáóðóí âèëå õêàæíà. Àëàé ÷Iàâóç Ìàãüèðàäè Àçåðáàéæàíäèí êóëòóðàäèí ìèíåñòåðñòâîäèí êúâàëàâ “×èíàð” òóüêIóüðóíðèí êIâàòIàëäèê êâàé “Ñèìàè øåìñ” àíñàìáëäèí ñîëèñò ÿ. III äèïëîì. Ýëòóäî (ëåáèáîâ Ýëøàä ëåáèáàí õâà) 1992-éèñàí 21 èþëäèç Áàêóäà äèäåäèç õüàíâà. Áàêóäàâàé 167 íóìðàäèí þêüàí ìåêòåá àêúàëòIàðàéäàëàé êúóëóõú àì ÁÄÓ-äèí ôèëîñîôèÿäèí ôàêóëòåòäèê ýêå÷Iíà. Àëàé ÷Iàâóç Ýëøàäà III êóðñóíà êIåëçàâà. Àäà àëàòàé éèñóç "Ýëëà", "Ôðèñòàéë", "Ôðàãåíò", "40 öIàð", "Äóüíÿ ñà êèíîôèëì ÿ", "Êóü÷åäèí êóëòóðà" âà ìàñà òIâàðàð àëàé ìàíèÿð àðàäàë ãúàíâà. Ñà òIèìèë ÷Iàâàí êúåíå øèðà (ìàøãüóð) õüàéè ìàíèäàð ÊöIàðà, Áàêóäà âà Ìîñêâàäàíè ñåãüíåéðèí ìóãüìàí õüàíà. "Êóü÷åäèí êóëòóðà" òIâàð àëàé ðåï ôåñòèâàëäèí ëàóðåàò ÿ.


2012-úè èëäÿí íÿøð îëóíóð

ëÿçãè ìÿäÿíèééÿòè æóðíàëû

I

Ðåäàêñèéà ùåéßòè Êàìàë àáäóëëàéåâ ßøðÿô áàëàÌßÒîâ äàðâèí âßëèáßéîâ âèäàäè ÑåâÇèÕàÍîâ äöíéàìÿääèí ßÑýßÐîâ åòèáàð ÑÒóÐâè áèëàë ßäèëîâ Ðàèäà ÐîâØàÍ åéâàç ýöëßëèéÐèÍ âàãèô ÌöØÊöÐâè Ðèììà ùàÚÛÌóÐàäîâà áàúûõàíûì èÑàéåâà ýþçÿëéà saMURsKaYa ýöëáÿñ àÑëàÍÕàÍîâà àíàð öÍöüâè Ðóñëàí ùàÐóÍâè îðõàí ÃóÑàÐâè Ðóñëàí Øåéäàéåâ (Òÿñèñ÷è) Êàìðàí aLaMVè (Áàø Ðåäàêòîð) Úÿëàë Úßëàëîâ (Ðåäàêòîð) àáèð ÒàùèÐîâ (Ìÿñóë êàòèá)

Æóð­íàë­ìî­æíî­êó­ïèòü: Â Áà ê ó : Â êèîñêàõ ôèðìû "ÃÀß" è "Ìåòðî-ñåðâèñ" (â ïåðåõîäàõ ñòàíöèè ìåòðî).

 Êóñàðàõ:  ðåäàêöèè ãàçåòû "QUSAR­ÊÖlÀÐ", *àäðåñ: óë. Ô. Ìóñàåâà 41, òåë: 5-23-83  êíèæíîì ìàãàçèíå íàïðîòèâ ñðåäíåé *­ øêîëû ¹2, óë. Ëåçãè Íÿìåò Íà àâòîâîãçàëå ãîðîäå Êóñàðû â ãàçåòíîì *­ êèîñêå.

Ïîäïèñêà: Ô è ð ì à “ Ã À ß” ã. Áàêó, óë. Ã. Àëèåâ, 82. Òåë.: 465-67-13, 564-48-96, 564-63-45 Ôàêñ: 465-67-13 E-mail: abune@qaya.az

Ïîçâàíèâ â ðåäàêöèþ æóðíàëà Òåë: (012) 510-76-09; (055) 838-70-44.

Dèçàéíåð âÿ sÿùèôÿëÿéèúè: Ìóðàä Ùàúûáàáàéåâ

“ÀëÀÌ” - ëåç ãè êóëòó ðà äèí æóð íàë Òåë.: (012) 510-76-09; (070) 350-18-11; (050) 355-96-41

Jóðíàëûn ðåäàêñèéàñûíäà éûüûëìûø, ñÿùèôÿëÿíìèø âÿ “Àçÿðáàéúàí” íÿøðèééàòûíäà ÷àï îëóíìóøäóð.

Òèðàæ: 700

Ãèéìÿòè: Ìàñ:

5

III ùåñàá: 003803010094480621; âÞåÍ 1002447121; Ìöõáèð ùåñàáû: àÇ61ÍàáÇ01350100000000006944; áàêû øÿùÿðè, “Ðàáèòÿáàíê” àÑÚ; Êîä 506399; âÞåÍ 9900001016

___________________________________________________________

Ìÿãàëÿëÿðäÿ âåðèëìèø ôàêòëàðûí äîüðóëóüóíà ìöÿëëèôëÿð úàâàáäåùäèð. Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ñèôàðèø: 284//

II

manat ìàíàò

Ðåäàêñèéàíûí öíâàíû: àç1073, áàêû øÿùÿðè, Ìÿòáóàò ïðîñïåêòè, 529-úó ìÿùÿëëÿ, “àçÿðáàéúàí” íÿøðèééàòû, 6-úû ìÿðòÿáÿ. Àä­ ðåñ­ðå­ äàê­ öèè:­Àç1073, ã.Áàêó, Ìåòáóàò ïðîñïåêòè, 529-ûé êâàðòàë, Èçäàòåëüñòâî “Àçåðáàéäæàí”, ýòàæ 6.

www.alamjurnal.com | E-mail: info@alamjurnal.com


ÀËÀÌ (4 )

ßÃÜß ÁÀÊÓÂÈÄÈÍ ÑÀÐÊÎÔÀà Øèð­âàí­øàãü­ðèí Áà­êó­äà­âàé õúòIóüí­ñà­ðàé (È÷å­ðè­øåãü­åð).

¹1

Ôåâðàëü - 2013

Ëßçýè Ìßäßíèééßòè æóðíàËû

ËÅÇÃÈ ÊÓËÒÓÐÀÄÈÍ ÆÓÐÍÀË

Ìàãîìåä­Ãóñåéíîâ

Ïðîñòîé è äîáðîäóøíûé... 27

Ðóñëàí­Øåéäàåâ

Ðàõàçâà 41 Áàêó

ßãüÿ Áàêóâèäèí 30-àë êüâàí äèíäèç òàëóêü óëóáàð Òóüðêèÿäèí Ìàíèñà, Èñòàìáóë âà Êîíÿ øåãüåððèí ìóçåéðà õóüçâà.

Äèëáÿð ÀÜÀéåâÀ

16

Ñàëåù ßôÿíäè

“Éèñàí ìàíèäàð” 2012

№4 Февраль 2012  

"АЛАМ" - Лезги културадин журнал

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you