Page 1

audyt (noun) ocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu; audyt jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej. audit:Niezależni księgowi kontrolują firmę każdego roku. Independent accountants

audit the company annually. faktura (noun) dokument invoice: wystawić fakturę to issue an invoice kapitał zakładowy kapitał podstawowy spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. initial capital: Kapitał założycielski

wynosił 10,000 mln europejskich jednostek walutowych. Its initial capital was 10,000 million European currency units. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. National Court Register: Krajowy Rejestr Sądowy to dostęp do danych firm i

organizacji.National Court Register is an access to the companies' and organisations' data. obrót (noun) przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych turnover: Firma

odnotowała obroty w wysokości 50 milionów funtów w zeszłym roku. The company recorded a turnover of £50 million last year. Rejestr Handlowy rodzaj podmiotowego rejestru publicznego, prowadzonego w sądach rejestrowych do 1 stycznia 2001. Commercial Register: Rejestr Handlowy został zamknięty z dniem 1 stycznia 2001

roku. Commercial Register was closed on 1st January 2001. Sąd Rejonowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji.district court: Sądy rejonowe tworzy i znosi Minister Sprawiedliwości. District courts are

created and closed by the Minister of Justice. spółka akcyjna rodzaj spółki kapitałowej joint-stock company (JSC): Jeśli spółka akcyjna ma zostać

przekształcona w Kft, najpierw wszystkie akcje na okaziciela muszą być zamienione na akcje imienne. If a joint-stock company is to be converted into a Kft, first all bearer shares must be converted into registered shares. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością forma prawna przedsiębiorstw spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce. limited liability company: Jakie są różnice pomiędzy działalnością gospodarczą

osoby fizycznej a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością? What are the differences between a sole proprietorship and a limited liability company? sprawozdanie finansowe wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości financial statement: Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 lipca 1990r. znajduje

się w rocznym raporcie. The Financial Statement for the year ending 31st July 1990 is to be found in the Annual Report.


audit /'ɔ:dɪt/ to ascertain the validity and reliability of information; to provide an assessment of a system's internal control. audyt: Independent accountants audit the company annually. Niezależni księgowi kontrolują

firmę każdego roku. Commercial Register /kəˈmɜ:ʃəl ˈredʒɪstə/ a kind of an entity public register kept in the registration courts till 1 January 2001. Rejestr Handlowy: Commercial Register was closed on 1st January 2001. Rejestr

Handlowy został zamknięty z dniem 1 stycznia 2001 roku. district court /ˈdɪstrɪkt kɔ:t/ common court established to determine all matters belonging to the common courts, with the exception of matters reserved for the higher courts. Sąd Rejonowy: District courts are

created and closed by the Minister of Justice. Sądy rejonowe tworzy i znosi Minister Sprawiedliwości. financial statement /fa ɪˈnænt ʃəl ˈsteɪtmənt/ a formal record of the financial activities of a business, person, or other entity. sprawozdanie finansowe: The Financial Statement for the year ending 31st July 1990 is to

be found in the Annual Report. Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 lipca 1990r. znajduje się w rocznym raporcie. initial capital /ɪˈnɪʃəl ˈkæpɪtəl/ basic capital of a company; equity kapitał zakładowy: Its initial capital was

10,000 million European currency units. Kapitał założycielski wynosił 10,000 mln europejskich jednostek walutowych. invoice /ˈɪnvɔɪs/ a commercial document issued by a seller to the buyer, indicating the products, quantities, and agreed prices for products or services the seller has provided the buyer faktura: to issue an

invoice wystawić fakturę joint-stock company (JSC) /ˌdʒɔɪnt.stɒkˈkʌmpəni/ a type of corporation or partnership involving two or more individuals that own shares of stock in the company spółka akcyjna: If a joint-stock company is to be

converted into a Kft, first all bearer shares must be converted into registered shares. Jeśli spółka akcyjna ma zostać przekształcona w Kft, najpierw wszystkie akcje na okaziciela muszą być zamienione na akcje imienne. limited liability company /ˈlɪmɪtɪd ˌlaɪəˈbɪlɪti ˈkʌmpəni/ a flexible form of enterprise that blends elements of partnership and corporate structures. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: If a joint-stock company is

to be converted into a Kft, first all bearer shares must be converted into registered shares. Jeśli spółka akcyjna ma zostać przekształcona w Kft, najpierw wszystkie akcje na okaziciela muszą być zamienione na akcje imienne. National Court Register /ˈnæʃənəl kɔ:t register/ a kind of a public registration controlled by chosen distrct courts and the Ministry of Justice Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): National Court Register is an access to

the companies' and organisations' data. Krajowy Rejestr Sądowy to dostęp do danych firm i organizacji. turnover /ˈtɜ:nˌəʊvər/ is sometimes a synonym for revenue (or in certain contexts, sales), especially in European and South African usage. obrót: The company recorded a turnover of £50 million last year. Firma

odnotowała obroty w wysokości 50 milionów funtów w zeszłym roku.

accountancy dictionary  

Kilka pojęć z zakresu księgowości i prawa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you