Page 1

ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม

Industrial Leading Indicators: ILI

ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม ประจาเดือน พฤศจิกายน 2555 ภาพที่ 1 ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม (ILI_FTI) 105

ILI (FTI) 100

55 ILI %MoM = ILI %YoY = -

95

8.

90

85

80

M11/55

M07/55

M03/55

M11/54

M7/54

M3/54

M11/53

M7/53

M3/53

M11/52

M7/52

M3/52

M11/51

M7/51

M3/51

M11/50

M7/50

M3/50

M11/49

M7/49

M3/49

M11/48

M7/48

M3/48

M11/47

M7/47

M11/46

M3/47

75

:

ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหก รรมประจาเดื อนพฤศจิกายน 2555 อยู่ที่ระดับ 84.4 ปรับ ตัวลดลงจาก เดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.4 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีชี้นา (ขจัดฤดูกาล) ที่ปรับตัวลดลงในเดือน นี้ ได้แก่ ส่วนกลับมูลค่าการนาเข้าสินค้าทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีค่าเงินบาท ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (คาดการณ์ ) ส่วนกลับดัชนีราคาผู้บริโภค สหรัฐฯ ยอดขายปลีกรถยนต์ใน สหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (คาดการณ์ ) ในขณะที่ดัชนีองค์ประกอบที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในเดือนนี้ ได้แก่ ส่วนกลับดัชนีราคาผู้บริโภค หากพิจารณาอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เมื่อเปรียบเทียบจากช่วง เดียวกันของปีก่อน (%YoY) ตารางที่ 2 จะพบว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.2 ขณะที่ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม (ILI) ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของดัชนีองค์ประกอบ รายละเอียด มีดังนี้ ปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ขยายตัวร้อยละ 2.74 มูลค่าการนาเข้า สินค้าทุน ขยายตัวร้อยละ 58.99 ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท ยขยาย ตัวร้อยละ 33.03 ดัชนี ค่าเงินบาทขยายตัวร้อยละ 1.46 และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 3 เดือนข้างหน้า ขยายตัวร้อยละ 2.76 ปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (เงินเฟ้อ ) ขยาย ตัวร้อยละ 1.76 ยอดขายปลีกรถยนต์ในสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.95 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ บริโภคสหรัฐฯ (คาดการณ์ 1 เดือน) หดตัวร้อยละ 13.64

สานักวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1


ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม

Industrial Leading Indicators: ILI

หากพิจารณาจุดวกกลับของวัฎจักรดัชนีองค์ประกอบ (ตาราง 3) ก็จะเห็นว่า ดัชนีผลผลิตสินค้า อุตสาหกรรม (MPI) และยอดขายปลีกรถยนต์ในตลาดสหรัฐฯ ผ่านจุดต่าสุดเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม และดัชนีองค์ประกอบ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ผ่านจุดต่าสุดมาแล้วเมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2554 สาหรับ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ ดัชนีค่าเงินบาท และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไท ย ผ่านจุดต่าสุดเมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค มูลค่าการนาเข้าสินค้าทุน และดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ถึงจุดสูงสุดเมื่อไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ภาพที่ 2 แสดงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน %(YoY) Index 220

MPI

%YoY 100

MPI %YoY

80

200

60 180

40

160

20 0

140

-20

120

-40 -60 M11/52 M12/52 M1/53 M2/53 M3/53 M4/53 M5/53 M6/53 M7/53 M8/53 M9/53 M10/53 M11/53 M12/53 M1/54 M2/54 M3/54 M4/54 M5/54 M6/54 M7/54 M8/54 M9/54 M10/54 M11/54 M12/54 M01/55 M02/55 M03/55 M04/55 N05/55 M06/55 M07/55 M08/55 M09/55 M10/55 M11/55

100

:

สานักวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2


ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม

Industrial Leading Indicators: ILI

ตารางที่ 1 ดัชนีผลผลิต ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม และองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล เทียบกับเดือนก่อน หน้า (%MoM) อัตราการขยายตัว (MoM)/1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม %MoM ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม %MoM อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีองค์ประกอบ sa ส่วนกลับ ดัชนีราคาผู้บริโภค ส่วนกลับ มูลค่าการนาเข้าสินค้าทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีค่าเงินบาท ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ(คาดการณ์) ส่วนกลับ ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ยอดขายปลีกรถยนต์ในสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ(คาดการณ์)

M2/55 M3/55 M4/55 M5/55 M6/55 M7/55 M8/55 M9/55 M10/55 M11/55 10.38 -3.68 0.24 7.83 -10.36 1.02 1.59 -4.61 6.27 7.98 0.25 -0.43 -0.13 -0.47 0.20 -0.24 -0.02 -0.14 0.31 -0.40 -0.09 -12.32 5.34 1.21 0.44 -0.40 5.05 6.50

-0.32 -5.45 -1.75 0.60 1.94 -0.62 -2.95 -7.20

0.20 3.97 2.41 -0.47 -0.27 -0.01 -3.08 -7.32

-0.35 -3.82 -4.59 -0.35 -4.39 0.21 5.23 -6.59

-0.18 9.07 1.83 0.18 -0.47 0.05 -3.82 12.63

-0.46 -7.68 -0.10 0.12 1.29 -0.09 -0.12 -0.52

-0.40 -1.37 2.24 0.01 -1.56 -0.52 5.50 8.05

-0.68 -1.15 4.19 -0.13 2.05 -0.53 -2.32 9.49

-0.33 -8.13 5.47 0.77 2.12 0.30 3.15 0.50

0.13 -8.17 2.92 0.13 0.39 0.28 0.36 -27.54

ที่มา : ธปท., สศอ., ตลท., กระทรวงพาณิชย์ (คานวณโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) หมายเหตุ : /1 คือ ดัชนีผลผลิตอุตฯ ดัชนีชี้นาฯ และอัตราการขยายตัวของข้อมูลที่ปรับปัจจัยด้านฤดูกาลและค่าผิดปกติแล้ว

ตารางที่ 2 แสดงอัตราขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) อัตราการขยายตัว: YoY (ร้อยละ) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) MPI (%YoY) ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม (ILI) ILI (%YoY) ดัชนีองค์ประกอบ ดัชนีราคาผู้บริโภค มูลค่าการนาเข้าสินค้าทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีค่าเงินบาท ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ(คาดการณ์) ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ยอดขายปลีกรถยนต์ในสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ(คาดการณ์)

M02/55 M03/55 M04/55 M05/55 M06/55 M07/55 M08/55 M09/55 M10/55 M11/55 172.38 193.17 165.35 189.00 182.39 178.70 174.42 173.39 173.75 189.11 -3.04 -2.56 0.02 6.10 -9.53 -5.38 -11.07 -13.66 29.96 88.24 85.57 85.21 85.10 84.69 84.86 84.65 84.64 84.52 84.78 84.44 -1.73 -1.24 -1.21 -1.62 -0.97 -1.46 -0.05 -0.09 1.08 -1.05 3.35 25.89 17.51 -1.01 1.80 2.87 12.57 -15.38

3.45 15.59 14.25 -0.23 5.19 2.65 8.76 -1.11

2.47 27.43 12.34 -0.88 7.20 2.30 6.08 -6.73

2.53 51.31 6.30 -0.44 -2.15 1.70 15.33 -5.74

2.56 15.97 12.54 0.50 -3.35 1.66 8.21 10.47

2.73 35.23 5.80 -0.48 0.72 1.41 10.09 -5.87

2.69 6.91 14.71 -0.56 -0.54 1.69 14.44 59.73

3.38 37.95 41.76 -0.34 7.71 1.99 7.38 50.45

3.32 46.75 33.25 1.27 27.74 2.16 10.65 70.20

2.74 58.99 33.03 1.46 2.76 1.76 7.95 -13.64

ที่มา : ธปท., สศอ., ตลท., กระทรวงพาณิชย์ (คานวณโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

สานักวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3


ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม

Industrial Leading Indicators: ILI

ตารางที่ 3 จุดวกกลับของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม และองค์ประกอบดัชนีชี้นา องค์ประกอบ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ ดัชนีราคาผู้บริโภค มูลค่าการนาเข้าสินค้าทุน ดัชนีค่าเงินบาท ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ยอดขายปลีกรถยนต์ในตลาดสหรัฐฯ ทีม่ า : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จุดสูงสุด จุดต่าสุด จุดสูงสุด Q2/47 Q3/49 Q4/50 Q4/46 Q2/49 Q3/50 Q1/47 Q2/49 Q3/50 Q3/46 Q4/48 Q2/50 Q3/46 Q3/48 Q2/50 Q1/47 Q2/49 Q3/50 Q2/47 Q2/49 Q4/50 Q3/46 Q4/48 Q2/50 Q4/46 Q2/49 Q3/50 Q2/47 Q2/49 Q4/50

จุดวกกลับ จุดต่าสุด Q1/52 Q4/51 Q4/51 Q3/51 Q2/51 Q4/51 Q1/52 Q3/51 Q4/51 Q1/52

จุดสูงสุด จุดต่าสุด Q1/54 Q1/55 Q1/53 Q3/54 Q1/53 Q4/54 Q3/52 Q2/54 Q3/52 Q2/54 Q1/53 Q4/54 Q4/53 Q4/54 Q3/52 Q2/54 Q1/53 Q3/54 Q4/53 Q1/55

จุดสูงสุด Q2/55 Q2/55 Q2/55 -

ภาพที่ 3 แสดงวัฏจักรของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม 4.0

ILI)

MPI)

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

สานักวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

M11/55

M08/55

M05/55

M02/55

M8/54

M11/54

M5/54

M2/54

M8/53

M11/53

M5/53

M2/53

M8/52

M11/52

M5/52

M2/52

M8/51

M11/51

M5/51

M2/51

M8/50

M11/50

M5/50

M2/50

M8/49

M11/49

M5/49

M2/49

M8/48

M11/48

M5/48

M2/48

M8/47

M11/47

M5/47

M2/47

M8/46

M11/46

M5/46

M2/46

M8/45

M5/45

M11/45

:

M2/45

M8/44

M11/44

-5.0

4


ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม

Industrial Leading Indicators: ILI

ภาพที่ 4 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YOY) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม ILI_FTI

8

ILI_(FTI) %YoY

6

MPI %YoY

MPI

5 ILI %YoY = -

35 25

5 MPI %YoY =

4

15

2

5

0

-5

-2 -15

-4

-25

-6

-35

-10

-45

-12

-55

M11/45 M3/46 M7/46 M11/46 M3/47 M7/47 M11/47 M3/48 M7/48 M11/48 M3/49 M7/49 M11/49 M3/50 M7/50 M11/50 M3/51 M7/51 M11/51 M3/52 M7/52 M11/52 M3/53 M7/53 M11/53 M3/54 M7/54 M11/54 M03/55 M07/55 M11/55

-8

4:

คาชี้แจง ดัชนีชี้นาภาวะอุตสาหกรรม (Industrial Leading Indicators: ILI) เป็นดัชนีผสมที่สร้างขึ้นจาก ดัชนีองค์ประกอบจานวน 8 ตัวที่มีคุณสมบัติในการชี้นาดัชนีอ้างอิงภาวะอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมี ประโยชน์ในการคาดการณ์แนวโน้มการผลิตในช่วง 4-6 เดือนข้างหน้าเป็นสาคัญ และใช้ในการทานาย จุดวกกลับ (จุดต่าสุด-สูงสุด) ของวัฎจักรการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีอ้างอิงภาวะอุตสาหกรรม ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใช้อ้างอิงภาวะกิจกรรมการ ผลิตภาคอุตสาหกรรมในแต่ละเดือน คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่จัดทาโดยสานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การนาเสนอในรายงานฉบับนี้ จะนาเสนอใน 2 ลักษณะ คือ (1) การวิเคราะห์ค่าดัชนีที่เกิดขึ้น ณ เดือนปัจจุบัน (2) การติดตามแนวโน้มวัฎจักรของดัชนีอ้างอิง ดัชนีชี้นาฯ และองค์ประกอบทั้ง 8 ตัว เพื่อประมาณจุดวกกลับที่จะเกิดขึ้น

สานักวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5

e-news_5-5_35  
e-news_5-5_35  

e-news_5-5_35 bulletin