Page 1

KURSUSPLAN 2011 - 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune


V

elkommen til kurser for dagtilbud og skole/SFO i Lyngby-Taarbæk Kommune

Vi har hermed fornøjelsen af igen at præsentere et omfattende og relevant kursusudbud for det kommende skoleår. Kursusudbud Kurserne er blevet til på baggrund af drøftelser i relevante fora. Det sker i de faglige netværk, hvor der sidder en repræsentant i hvert netværk fra hver skole og i referencegrupperne til kursusudvalget henholdsvis referencegruppen for dagtilbud og skole- og SFO ledere. Kurserne understøtter kommunale tiltag og udviklingstemaer for både dagtilbud og skoler/SFO. Man er velkommen til at melde sig til et kursus der kunne have interesse, selv om man ikke er nævnt i den primære målgruppe. Tilmelding HELE året Da vi udbyder mange kurser vil der være kurser der ikke opnår deltagere nok til at blive gennemført. Det endelige kursusudbud udmeldes senest 1. april. Her efter vil de kurser der gennemføres stadig kunne søges ved henvendelse til Susanne Nørbæk tlf. nr. 4597 3911. Nye tiltag På baggrund af interviews med omkring 100 lærere har vi besluttet at udbyde flere kurser. Ligeledes beskrives kompetencemål nu specifikt for kurser rettet mod skole og SFO for at tydeliggøre, hvilke kompetencer kurset kan medvirke til at udvikle. Kurserne er oplistet i forhold til fokusområder. Nye kategorier er it, medier og læremidler, Læsning i fagene rettet mod fagteam og endelig prøvefag. Vi bestræber os på at gøre kurser rettet mod prøver relevante fra 7. klasse med henblik på deltagelse i relevante kurser til og med 9. klasse med henblik på at blive bedre rustet til at føre eleverne til afgangsprøven. Kursus i svømmeprøven afholdes fremover i samarbejde med Rudersdal og kurset vil ligge i juni måned. (Se side 55). Evaluering Da vi hele tiden bestræber os på at forbedre kurserne og optimere udbyttet ved at få kompetente undervisere til at forestå undervisningen, er det vigtigt for os løbende at evaluere kurserne. Alle kurser over 12 timer evalueres og derudover evalueres nye kurser og også et udpluk af øvrige kurser. Med henblik på en valid evaluering af kurserne er det vigtigt, at kursisterne bidrager hertil. Mulighed for forberedelse inden kurserne Kursusmateriale lægges på fællesnettet på en kursuskonference så man har mulighed for at få adgang til materialet inden kurset. Ligeledes kan man hente materiale til kursusgange man ikke har haft mulighed for at deltage i, hvis man er tilmeldt kurset. Da de kursusansvarlige ikke deltager på kursusgangene, vil det være en medarbejder i Skoleafdelingen, der byder velkommen.

2


Kommunale indsatområder. Indsatsområderne innovation/kreativitet og mangfoldighed/inklusion der begyndte i skoleåret 08/09, forsættes. Kurser og konference rettet mod disse findes henholdsvis under SAL kurser og et tredages kursus om Innovation. Konference om Læremidler er en fortsættelse af Læringscenter seminaret i november 2010. SAL forløbet strækker sig over tre år og vi er nu i år 2. Vi mener det er afgørende, at tilbyde kurser, der understøtter implementeringen af LP-princippet. Der udbydes introkursus til SAL til nye medarbejdere og der tilbydes tovholderkursus til skoler, der er i gang, men hvor nye eller flere skal varetage tovholderfunktionen. Ligeledes kan vi tilbyde skolerne at medvirke i studiegrupper eller temadage, hvor alle skolens medarbejdere arbejder med SAL temaer. Skole- og teamkurser Ud over faglige brush-up kurser fortsætter vi med at tilbyde skole- og teamkurser, hvor det vil være hensigtsmæssigt at flere medarbejdere fra samme skole, team eller fagteam deltager sammen. Det drejer sig især om henholdsvis relationskompetence, undervisningsdifferentiering og klasserumsledelse som er afgørende for at kunne udvikle og vedligeholde et befordrende læringsmiljø for alle elever. Fælles mål For forsat at understøtte krav i Fælles Mål opslås kurser i naturfaglig metode, læsning i fagene og kursus rettet mod at komme i gang med at arbejde med Internationalisering. It-rygsækken For at optimere undervisningen for elever der har en it-rygsæk, tilbydes et superbrugerkursus for koordinerende lærere, it-vejledere, læsevejledere og skolebibliotekarer: Formålet er at have en fast kerne af medarbejdere, der kan understøtte lærere i arbejdet med it-rygsække til konkrete elever, med henblik på at udnytte den kompenserende it bedst muligt. Der tilbydes også kursus til lærere med en elev, der visiteres til en it-rygsæk. Kursussamarbejde Samarbejdet mellem Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe (GRLX samarbejdet) fortsætter. Det betyder, at enkelte kurser afvikles uden for Lyngby-Taarbæk Kommune. Samarbejdet betyder, at vi er i stand til at gennemføre flere kurser inden for specifikke fagområder. Alle kurser på Fællesnettet Alle kurser skrives ind i Fællesnettets kursusprogram. Her kan du se alle kurser med beskrivelser og deltagerlister for hele året. På alle heldagskurser vil der blive serveret morgenkaffe samt en forfriskning om eftermiddagen. Frokostpakke medbringes. Tilmelding For lærere og SFO sker tilmeldingen via Fællesnettet. Daginstitutionens samlede tilmelding skal foretages på det skema, der er tilsendt din institution via mail. Transporttid For skolernes vedkommende skal der lægges transporttid til det samlede antal kursustimer d.v.s en halv time pr. kursusgang.

Vi glæder os til at se jer! Kursusudvalget

3


Indholdsfortegnelse Kurser vedr. indsatsområder * Henviser til kursusnummer

It, medier, læremidler og lydproduktion

Dagtilbud

Relationsarbejde i børnehøjde *1 Sundhedsambassadør *2 Styrk din viden om tosprogede børn *3 Brug naturen, det er ganske enkelt! *4 Børn med udadreagerende adfærd *5 At lære på mange måder - i børnehaven *6 Udvikling af børns sprog - vuggestuepæd og børnehave *7 Udvikling af børns sprog - medhjælpere *8 Forældreinddragelse i et fremadrettet perspektiv *9 Lydhus *10

Superbruger CD-ord og it-rygsækken *28 Intro til it-rygsæk personlig - låne *29 Læremidler - opfølgning på Læringscenter seminar november 2010 *30 Informationskompetence - hvad er det for en størrelse? *31 Faglig læsning på skærmen *32 Web 2.0 didaktik *33 Mobilen – panik eller pædagogik *34 Digital Story telling *35 IWB i engelskundervisningen *36 IWB i fransk- og tyskundervisningen *37 IWB i matematikundervisningen *38 Grundkursus i ActivBoard og AcitvInspire *39 Nye medier i sprogundervisningen *40 Kom i gang med GPS *41 Datalogger i naturfag *42 Geogebra *43

Dansk som andetsprog

Når der er en tosproget elev i klassen *11 Dansk som andetsprog - også i fritiden *12 Sådan kan de tosprogede drenge også med *13 Tosprogede elever og matematik *14

Læsning i fagene

Sprog

Fagenes sprog - når eleven har dansk som andetsprog *15

Culture in the English Classroom *44 English is my best *45 Tendances francophones *46 Kultur im Deutschunterricht *47 Developing Reading Skills *48

Dansk og læsning

Fandango - nu til indskolingen *16 Her kommer jeg *17 At lære på mange måder - om læringsstile i skole og SFO *18 Opdagende skrivning *19 Læsekompetencer i begynderundervisningen *20 Danskkompetencer på mellemtrinnet *21 At læse hovedværker i 7. - 10. klasse *22 Graphic Novels - ny litterær genre *23 Hvad vil du sige *24 Mød en forfatter i hendes skriveværksted *25 Computerspillets fortællinger *26 Læseløftet *27

Internationalisering

Internationalisering - hvordan kommer del 1 *49 Internationalisering - hvordan kommer del 2 *50

Kristendom, historie og samfund

Livsfilosofi og etik *51 Film i kristendomsundervisningen *52 Historie 7-9 kilder, kanon og sammenhæng *53

4


Matematik

Narrative perspektiver - i den pædagogiske praksis og forældresamarbejde *78 SAL Klasseledelse *79 SAL Undervisningsdifferentiering * 80

Matematik på spil *54 Hoppende tal *55 Årsplaner - fra ritual til værktøj *56 Trigonometri på mellemtrinnet *57 Trigonometri i udskolingen *58 Lektionsstudier i matematik *59

Forårsudstilling

Skolernes Forårsudstilling 2012 *81

Naturfag

Musik

Brug selv naturskolen - nøglekursus *60 Plante- og dyrebestemmelse *61 Naturfaglig metode i udskolingen *62 Naturundersøgelser i skoven - faglig progression *63 Vestforbrændingen i skolen - en problemløsningsmetode *64 Bæredygtighed og sundhed *65 Biodiversitet *66 Evolution *67

Korstævne *82

Prøver

De mundtlige prøver i 9. klasse *83 Heldagsekskursion til forskellige religiøse institutioner *84 Film omkring det grønne bord *85 Projekt Samfundsfag og prøven *86 Elektroniske retstavningsprøver i de ældre klasser *87 Prøveform B i mundtlig dansk *88

Idræt og sundhed

Skolekurser

Samfundsfag og idræt *68 Naturen som motionsrum *69 Grundkursus i førstehjælp *70 Livredning - obligatorisk repetitionskursus *71

Skolekursus i ActivInspire *89 Dynamisk klasserumsledelse - på mellemtrin og i udskoling *90

Innovation

Lydproduktion *72 Innovation i praksis *73

SAL - systemisk analyse af læringsmiljøer

Intro til arbejdet med SAL - Systemisk Analyse af Læringsmiljøer *74 SAL-tovholderkursus for nye tovholdere *75 Systemiske muligheder i det pædagogiske felt *76 Begreber og principper - i SAL arbejdet *77

5


t e t ræt

b e n teg

Projektrum – nye læringsmiljøer

På Pædagogisk Center vil vi lave projektrum, som skal sætte fokus på læremidler og ny didaktik.. Rum som inspirerer og lægger op til teamets arbejde med it, læringsstile og især naturfag. Vi vil understøtte jeres forberedelse med tilbud om vejledning og opfølgning. Vi vil i løbet af næste skoleår invitere til workshops under overskriften Mange måder at lære på. Senere vil det være muligt at få ”rummet” ud på skolen, så eleverne kan være med. Projektet er på tegnebrættet, din skolebibliotekar bliver informeret om, hvornår det løber af stablen.

mmet

stil ru ærings

L

Lego-edu rummet

Stop-motion animationsrummet

Mais oui, nous parlons francais! Klar sprechen wir Deutsch!

I efteråret 2011 vil der blive afholdt en heldagskonference, der sætter 2. fremmedsprog på dagsorden. Det er dejligt og vigtigt, at vores elever er gode til engelsk, men det er ikke nok! Konferencen vil sætte fokus på, hvordan vi kan styrke fremmedsprog nummer 2. Hvordan motiverer vi eleverne til at engagere sig i undervisningen, hvordan bruger vi de nye medier, hvordan lærer eleverne bedst, hvilken rolle spiller grammatikken osv. . Hanne Leth Andersen, som lige er blevet prodekan på RUC og er leder af CBS Learning Lab vil indlede med et foredrag. Hold øje med invitationen til konferencen, som vil komme i løbet af foråret. À bientot ! Bis dann! 6

White Horse Theatre

kommer igen på besøg i skoleåret 2011-12. Forestillingerne vil blive spillet - ligesom i år - i den første uge af november. Denne gang håber vi på at kunne vise deres forestillinger i Kulturhusets teatersal. Så sæt allerede nu et x i kalenderen.


Dagtilbud

1 Relationsarbejde i børnehøjde

- Anerkendelse som næring til udvikling i relationer Relationsarbejde og anerkendelse er begreber, der fylder meget i tidens pædagogiske debat. Der er mange versioner af både det ene og det andet og på denne dag vil vi arbejde med at komme lidt dybere i begreberne og den praksis, vi kan knytte dertil - blandt andet ved at inddrage den norske relationsforsker Anne-Lise Løvlie Schibbyes dialektiske relationsteori. Vi vil arbejde med følgende spørgsmål: • Hvad er relationsarbejde – og hvorfor er det vigtigt? • Hvilken betydning har anerkendelse og anerkendende relationer for børn og børns udvikling? • Hvad er pædagogens opgaver i anerkendende relationer? • Hvem bestemmer – og over hvad? • Hvordan sætter man grænser som skaber udvikling? Undervisningen vil foregå i en dialogisk form med vekslen mellem oplæg, dialog, mindre refleksionsøvelser og fokuseret arbejde med egen praksis. Der vil være god plads til at reflektere over og inddrage egen praksis undervejs. Målgruppe: Dagtilbud Underviser: Anne Zimmer, cand.phil i kommunikation, underviser, supervisor i pædagogik og socialt arbejde Tid og sted: Tirsdag d. 23.08.11 kl. 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Berit Brodersen

7


Dagtilbud

Målgruppe: Pædagoger dagtilbud og SFO Underviser: Tine Nygård Cand. Scient. i idræt og sundhedsplejerske Kirsten Dalsgaard, Birgitte Vogelsang fra Fødevarestyrelsen Tid og sted: Torsdag d. 01.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby Fredag d. 02.09.11 kl. 9.00 – 15.00 ”Motorikhuset”, Parcelvej 151, 2830 Virum Husk praktisk tøj og sko til begge dage Fredag d. 09.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Tirsdag d. 07.02.12 kl. 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Jernbanepladsen 22, 2800 Kgs. Lyngby Kursustimetal: 24 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Sanne Clement

2 Sundhedsambassadør Kurset bygger på de erfaringer og den succes projekt Kong Gulerod havde i foråret 2009. Efterfølgende er der uddannet yderligere 20 Sundhedsambassadører. Formålet med kurset er at sætte fokus på sund kost og bevægelse blandt børn i alderen 1 til 9 år. Pædagogen får opgraderet sin viden inden for dette område gennem et kursus på 3 koncentrerede dage. Efter en periode med praktisk arbejde i egen institution, er der 1 dags supplerende kursus med opfølgning. Det vil være hensigtsmæssigt, at man deltager to pædagoger fra hver institution, så arbejdet med holdninger og vaner i egen institution bliver mere givende og effektivt. Underviserne på kurset er medarbejdere fra Fødevarestyrelsens rejsehold og cand.scient. i idræt Tine Nygaard, samt sundhedsplejerske Kirsten Dalsgaard fra LTK. Der veksles mellem teoretiske og praktiske øvelser, hvor man blandt andet klædes på til at opfange de inaktive, kropsligt urolige og kræsne børn, så leg og bevægelse og varieret kost bliver en naturlig del af alle børns hverdag. Emner der gennemgås er bl.a.: • Krop, bevægelse, leg og sanselighed • Hvorfor skal børn bevæge sig? • Hvad giver legen og den kropslige aktivitet? • Indendørs og udendørs bevægelsesaktiviteter • Hvordan fremmer vi en god mad- og måltidskultur? • Fokus på sukker, råderum og ”særlige lejligheder” • Fokus på egen institution med henblik på indretning og mulighed for bevægelse inde og ude. Som en del af kurset etableres der en netværksgruppe for deltagende pædagoger.

8


Dagtilbud

3

4

Styrk din viden om tosprogede børn

Brug naturen, det er ganske enkelt!

Når der er tosprogede børn med behov for sprogstimulering i dagtilbuddet, er dette arbejde en del af den daglige praksis. Indsatsen kan tilrettelægges på forskellig vis, men indgår altid som en del af den samlede indsats. På kurset sættes der fokus på, hvad det vil sige at være tosproget og hvordan den samlede sprogudvikling typisk forløber, når barnet har dansk som sit andetsprog. Hvad skal vi være særlig opmærksomme på, og hvordan kan vi tilrettelægge et sprogmiljø, som giver barnet de bedst mulige vilkår for en optimal sprogudvikling? Der gives også bud på, hvordan forældresamarbejdet kan blive til en succeshistorie. Ny litteratur på området vil blive inddraget, desuden ser vi korte filmklip. Der skal udføres et mindre arbejde mellem de to kursusgange, som giver dig mulighed for at styrke din sproglige bevidsthed og refleksion over praksis. Målgruppe: Ansatte i dagtilbud; pædagoger, herunder sprogholdere, tale/hørelærere m.fl., som har ingen eller begrænset viden om tosprogede børn Underviser: Beata Engels Andersson Tid og sted: Onsdag d. 17.08.11 kl. 9.00 – 12.00 Onsdag d. 21.09.11 kl. 9.00 – 12.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 17 deltagere Kursusarrangør: Berit Brodersen

Kom med ud i naturen, til en dag hvor du vil komme til at tage aktivt del i de mange tilbud som naturen har at byde på! Det vil blive en dag med udveksling af idéer. Vi vil komme til at tale pædagogik, motivation og glæden ved at bruge det lokale uderum. Naturpædagog Benjamin Kawamura vil ud fra devisen ”det er ikke så svært/simpelt er godt”, tage dig en tur med ud i skoven og vise hvor enkelt det kan være at få en god oplevelse! Vi vil tale om: • Udstyr • Påklædning • Fysiske aktiviteter • Selve uderummet, naturen • Transport • Ild og flere aktiviteter. Medbring madpakke og drikkevarer. Koldt som varmt. Vi vil i løbet af dagen tilberede en lille lækker godbid på bål. Vi ses til en forrygende dag, med masser af aktivitet og fordybelse. Målgruppe: Dagtilbud Underviser: Benjamin Kawamura Tid og sted: Tirsdag d. 13.09.11 kl. 9.00 – 14.00 Mødested: Lyngby lokal station, Toftebæksvej 22, 2800 Kgs. Lyngby. Nærmere info følger Kursustimetal: 5 timer Antal deltagere: Max 15 deltagere Kursusarrangør: Benjamin Kawamura

– sprogudvikling, daglig praksis og forældresamarbejde

9


Dagtilbud

5 Børn med udadreagerende adfærd i daginstitutioner og skoler

Med fokus på børn med forskellige udviklingsforstyrrelser diskuteres emnet: Børn med problemvrede. Børn med problemvrede kan beskrives som børn, der reagerer alt for stærkt og alt for hyppigt på alt for små ting – set ud fra vores vinkel, ikke ud fra barnets vinkel. Vi diskuterer årsager til problemvrede: Årsager i barnet og årsager i miljøet - ikke fordi årsagerne i sig selv er så interessante, men fordi forskellige årsager peger på forskellige former for intervention. Hovedvægten vil ligge på pædagogiske muligheder for intervention i dagligdagen. Interventionen kan spænde fra optræning af barnets indlevelsesevne og sociale kompetencer til miljøtilrettelæggelse i hjem og daginstitution. Anbefalet litteratur: A.V. Fleischer, Set med børns øjne. Dansk Psykologisk Forlag, 2009. Målgruppe: Pædagoger og lærere Underviser: Anne Vibeke Fleischer, neuropsykolog Tid og sted: Onsdag d. 02.11.11 kl. 8.30 – 14.30 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Sanne Clement

10


Dagtilbud

6

7

At lære på mange måder - læringsstile og læreplaner i børnehaven

Udvikling af børns sprog og brug af sprog

På dette kursus vil vi med udgangspunkt i Dunn og Dunns læringsstilsteori, kigge på børns forskellige måder at lære på. Læringsstile er et værktøj blandt mange andre, som kan være med til at gøre både din og børnenes dag i børnehaven mere udbytterig og spændende. Ved at arbejde med læringsstilsteorien i praksis får børnene en legende tilgang til læring og lysten til læring bibeholdes. Det bliver nemmere at inkludere de forskellige børn vi møder i dagligdagen, og ikke mindst er arbejdet med læringsstile et rigtig godt udgangspunkt i forhold til de børn, som skal starte i skole. Kursusdagene vil blive en blanding af oplæg i ord og billeder, praksis og diskussion, så alle går hjem med ny viden og ny inspiration. Mellem de to kursusgange får kursusdeltagerne selv mulighed for at afprøve nogle af de lege og materialer, som bliver præsenteret på kurset. Målgruppe: Dagtilbud. (gerne 2 fra hver institution) Underviser: Alice Darville – børnehaveklasseleder, indskolingslærer, lærebogsforfatter, certificeret læringsstilskonsulent. Forfatter til: Godtfreds Dyrehandel, FORMAT til børnehaveklassen, Cirkus Total – et læringsmateriale til børnehaverne, Læringsstile i børnehaven Tid og sted: Onsdag d. 07.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Onsdag d. 26.10.11 kl. 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 12 timer Antal deltagere: 25 deltagere Kursusarrangør: Lene Zschau

• Hvad ved vi om børns sprogudvikling i dag? • Hvordan udnytter vi én-til-én - kontakter som basis for sprogudviklingen? • Hvordan møder vi børnene, så sproget bliver sat i spil i hverdagen? • Hvordan får vi sat fokus på de sproglige elementer? • Hvordan inkluderer vi børn i gruppen, når de har sproglige udfordringer? • Hvordan vejleder vi forældre, når deres børn har sproglige udfordringer?

– for vuggestuepædagoger – børnehavepædagoger

Kompetencemål: Målet er at skabe pædagogiske værktøjer i forhold til opmærksomhed på og udvikling af børns sprog og brug af sprog. Målgruppe: Pædagoger i vuggestuer og børnehaver Underviser: Lis Pedersen, støttepædagog Tid og sted: Kursus 7-1: Vuggestuepædagoger Tirsdag d. 30.08.11 kl. 8.30 – 13.30 Kursus 7-2: Børnehavepædagoger Tirsdag d. 06.09.11 kl. 8.30 – 13.30 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 5 timer Antal deltagere: Max 25 deltagere Kursusarrangør: Lene Zschau

11


Dagtilbud

8 Udvikling af børns sprog og brug af sprog - medhjælpere

En kort præsentation om børns sprogudvikling fra 0 til 6 år. Hvordan kan jeg møde børnene sprogligt i hverdagen: • I samtalen? • I legen? • I de strukturerede situationer? Hvordan kan jeg vægte samværet, så sproget kommer i spil, og så de sprogligt svage børn kommer til orde og får socialt samspil med andre børn?

Hvordan læser man bøger og fortæller historier, synger og laver rim og remser for børn, så det virker sprogfremmende for alle børn? Hvad er min hovedopgave som voksen, når jeg møder børn, der har sproglige udfordringer? Kompetencemål: At skabe pædagogiske værktøjer i forhold til opmærksomhed på og udvikling af børns sprog og brug af sprog. Målgruppe: Medhjælpere i daginstitutioner Underviser: Lis Pedersen, støttepædagog Tid og sted: Tirsdag d. 27.09.11 kl. 8.30 – 11.30 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: Max 25 deltagere Kursusarrangør: Lene Zschau

12


Dagtilbud

9

10

Forældreinddragelse i et fremadrettet perspektiv

Lydhus og håndfonemer

Dialogen i forældresamarbejdet er vigtig og befordrende for den fælles indsats at sikre barnets udvikling. Gennem dialogen skabes grundlaget for at dele bekymringer og glæde i forhold til at se barnet i udvikling. Den fælles fortælling om barnets situation og behov har betydning for mulighederne i forældresamarbejdet. Narrative perspektiver på anerkendelse og samarbejde præsenteres og anvendes i praksis.

Håndfonemer tydeliggør udtalen af de enkelte konsonantlyde samtidig med, at vokalerne sanses og mundaflæses. Der er tradition for at bruge denne metode i børnehaveklasse og 1. klasse samt af speciallærere, der støtter i indskolingen. I en eventyrlig ramme efterfulgt af en række procesorienterede fonemlege, vil deltagerne blive præsenterede for de overordnede begreber: Prosodi, fonologi, morfologi, semantik og syntaks, der kan være med til at styrke tilrettelæggelsen af ”sproglig opmærksomhed”.

Kompetencemål: At kende til principper for dialog og spørgsmål som understøtter fælles forståelse og refleksion. At aktivt kunne inddrage flere perspektiver på oplevelser af barnets situation. At kende og anvende metoder som åbner for anerkendelse og samarbejde. Målgruppe: Ledere og pædagoger i dagtilbud Underviser: Anne Leopold, proceskonsulent Tid og sted: Tirsdag d. 20.09.11 kl. 8.30 – 15.00 Tirsdag d. 11.10.11 kl. 8.30 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 15 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Berit Brodersen

Målgruppe: Kommende dansklærere, bh.kl.-ledere, SFO assistenter og SPU lærere Fag: Alle Underviser: Dorthe Schløer, tale/hørelærer Tid og sted: Mandag d. 05.09.11 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Dorthe Schløer GLRX 1101

13


Dansk som andet sprog

11

12

Når der er en tosproget elev i klassen

Dansk som andetsprog

Vi sætter fokus på, hvad det vil sige, når en elev har dansk som sit andetsprog. Hvordan tilrettelægges en undervisning, som giver eleven de bedste muligheder for at nå de faglige mål? Hvordan kan den tosprogede elevs faglige viden inddrages og hvordan nyttiggøres elevens modersmål i læringen? Vi ser nærmere på den udfordring det er for en lærer at inkludere en tosproget elev i klassen. Gode råd og idébanksudveksling vil indgå.

Tosprogede børn lærer dansk i skolen, men de lærer også dansk i deres fritid. Skolefritidsordninger og fritidsaktiviteter udgør ofte en uudnyttet ramme for sprogindlæring og en god integrationsproces. Der bør finde en målrettet indsats sted også uden for skolens rammer. På kurset vil der blive vist eksempler fra kommuner, som har haft særlig fokus på opgaven og gjort sig gode erfaringer på området. Vi udvikler forslag og idéer til, hvordan vi selv kan komme i gang.

Kompetencemål: At blive bedre kvalificeret til at undervise tosprogede elever i en almindelig klasse. Målgruppe: Lærere med tosprogede elever i klassen Fag: Alle fag Underviser: Mette Ginman, lektor, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2), Professionshøjskolen UCC Tid og sted: Torsdag d. 17.11.11 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 17 deltagere Kursusarrangør: Beata Engels Andersson GLRX 1102

Kompetencemål: Indsigt i hvordan personalet kan støtte tosprogede elevers danskudvikling og være med til at sikre en positiv integrationsproces. Målgruppe: Ansatte i SFO Underviser: Tosprogskonsulent Beata Engels Andersson Tid og sted: Mandag d. 16.01.12 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Kursusarrangør: Beata Engels Andersson GLRX 1103

- også i fritiden

14


Dansk som andet sprog

13

14

Sådan kan de tosprogede drenge også være med

Tosprogede elever og matematik

Lærere og skoledebattører river sig ofte i håret over de tosprogede drenge, som har fået ry for at lave ballade og modsætte sig de voksnes autoritet. På baggrund af et 7 måneders feltarbejde blandt en gruppe tosprogede drenge i en københavnsk skoleklasse, sættes der fokus på disse drenges ballade og relationer til skolen. Drengene har opbygget en stærk modkultur og modidentitet omkring en modsætning til danskere og deres fælles identitet som indvandrere, muslimer og ballademagere. Hvilken rolle spiller institutioner, pædagoger og lærere i dette, hvad er konsekvenserne for drengenes identitet, skolegang og sociale position i det danske samfund og hvad kan i gøre for at inkludere drengene bedre?

I matematikkredse har man de senere år i stigende grad været opmærksom på, at elevernes mulighed for at reflektere over og kommunikere om matematiske begreber, har afgørende betydning for elevernes matematiske forståelse og begrebsudvikling. Mødet med det matematiske register – den særlige måde, man anvender sproget på i matematikken – udgør en udfordring for alle elever, men for mange tosprogede elever repræsenterer det matematiske register en dobbelt udfordring, idet deres vej ind i det matematiske register går gennem et andetsprog, som de stadig er i gang med at tilegne sig. Vi vil på kurset beskæftige os med, hvordan matematikundervisningen kan tilrettelægges, så den understøtter de tosprogede elevers tilegnelse af matematik. Kompetencemål: Kursusdeltagerne vil efter kurset have opnået indsigt i og værktøjer til en løsning af de problemer tosprogede elever står overfor i tilegnelsen af matematik. Målgruppe: Kursus 1: Matematiklærere i indskolingen og på mellemtrinnet Kursus 2: Matematiklærere i udskolingen Fag: Matematik Underviser: Kommer senere Tid og sted: Kursus 1: Indskoling og mellemtrin Dato følger Kursus 2: Udskoling Dato følger Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 24 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen

Kompetencemål: At få indsigt i den nyeste forskningsbaserede viden på området og få redskaber og idéer til at ændre egen praksis. Målgruppe: Lærere med tosprogede drenge i klassen og ansatte i SFO Fag: Alle fag Underviser: Adjunkt, ph.d. Laura Gilliam, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet Tid og sted: Torsdag d. 27.10.2011 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Kursusarrangør: Beata Engels Andersson GLRX 1104

15


Dansk som andetsprog

15 Fagenes sprog

- når eleven har dansk som andetsprog Tosprogede elever skal lære sprog, samtidig med at de lærer fag. For at tilrettelægge en effektiv undervisning for tosprogede elever, er det nødvendigt at have viden om, hvad det vil sige at være tosproget. På kurset gives desuden redskaber til planlægning af en sprogudviklende fagundervisning, hvor nøgleordene er læring i kontekstrige sammenhænge, sproglig støtte samt organisering af en varieret og sprogudviklende klasseinteraktion. Vi ser nærmere på andetsprogslæsning i fagene ved at undersøge sproglige mønstre i fagtekster og diskutere, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning, der både er læseudviklende og styrker fagligheden. Lærernes egne lærebogsmaterialer vil danne udgangspunkt for indsigt i hvilket sprog, der knytter sig til det enkelte fag og hvordan der kan arbejdes med faglig læsning og skrivning.

Tid og sted: Mandag d. 23.01.12 kl. 9.00 – 14.00 Mandag d. 19.03.12 kl. 9.00 – 14.00 Mandag d. 23.04.12 kl. 9.00 – 14.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 15 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Beata Engels Andersson GLRX 1105

Kompetencemål: At få indsigt i forhold omkring andetsprogstilegnelse og tosprogethed som baggrund for at forstå de sproglige udfordringer, de tosprogede elever står overfor i skolens fag. Fokus på pædagogiske tilgange til integration af andetsprogs- og interkulturel dimension i skolens undervisning. Fokus på egen praksis. Målgruppe: Lærere som underviser tosprogede elever Fag: Alle fag Underviser: Mette Ginman, lektor, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2), Professionshøjskolen UCC

16


Dansk og læsning

16

17

Fandango - nu til indskolingen

Her kommer jeg

Dansksystemet Fandango er nu lavet til indskolingen. For at blive en god læser kræves på den ene side en sikker bogstav-lyd-afkodning og på den anden side en god sprogforståelse og fiktionskompetence. Alle tre elementer vægtes på dette kursus. Med systematisk og direkte instruktion i bogstavlyd forbindelser, kommer eleverne hurtigt i gang med at læse og stave ord på egen hånd. Sideløbende arbejdes med udvikling af ordkendskab og den moderne børnelitteratur, kunst, film og nye medier. På kurset præsenteres tankerne bag systemet, og der vises eksempler på konkrete forløb. Hver kursist får en bog gave fra systemet.

Med udgangspunkt i ”den gode historie” præsenterer forfatterne en litteraturpædagogisk indfaldsvinkel til sprogarbejdet og den forberedende skrive- og læseundervisning i børnehaveklassen. Kurset fokuserer på engagement, motivation og læselyst. Dette er grundlaget for en afbalanceret læseudvikling, hvor eleverne ”læser”, digter med og arbejder i en meningsfuld sammenhæng med bogstavernes navn, lyd og form.

Kompetencemål: At øge elevernes sproglige og skriftlige kompetencer. Målgruppe: Bh.-klasselærere Fag: Dansk Kompetencemål: Undervisere: At give bh-klasselærere kompetencer i bogstavLena Bülow-Olsen og Susanne Kjær Harms, lærelyd forbindelser og metoder til at udvikle ordbogsforfattere til bl.a. Tid til dansk kendskab. At give bh-klasselærere kompetencer til at kunne Tid og sted: Onsdag d. 30.11.11 kl. 13.15 – 16.16 undervise i litteratur, kunst, film og nye medier, Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby for at skærpe elevernes kompetencer. Kursustimetal: Målgruppe: Bh-klasselærere og 1. klasse-lærere, der har timer 3 timer Antal deltagere: i bh-klassen 18 deltagere Fag: Kursusarrangør: Dansk Pernille Tjellesen Undervisere: Trine May, Marianne Skovsted Pedersen, AnneMette Veber Nielsen og Katrine Klim Jacobsen Tid og sted: Mandag d. 07.11.11 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

17


Dansk og læsning

18 At lære på mange måder - om læringsstile i skole og SFO Hvordan skaber vi gode rammer i skole og SFO, så vi fremmer børnenes trivsel og læring? Et af svarene kan være: At bruge læringsstile i sin klasse eller i sin SFO. Kursets omdrejningspunkt er Dunn og Dunns læringsstilsteori. Kursisterne vil få en grundig gennemgang af læringsstilsmodellen og se eksempler på, hvordan man kan kombinere trinmål og opsætning af faglige mål ud fra teorien ”så flest lærer mest”. Kursisterne vil blive præsenteret for eksempler på eksemplariske forløb og forskellige læringsstilmaterialer. Alle skal i begyndelsen af kurset lave deres egen læringsprofil og vil dermed også få en større bevidsthed om egen undervisningsprofil. Kompetencemål: Målet med praksisdelen af kurset er, at alle deltagere planlægger, fremstiller og gennemfører et forløb med udgangspunkt i teorien. Der vil være tid både til fremstilling, feedback og evaluering i praksisdelen. Målgruppe: Indskolingslærere, børnehaveklasseledere og SFO pædagoger og lærere på mellemtrinnet Fag: Dansk, matematik og engelsk Undervisere: Alice Darville m.fl. Tid og sted: Onsdag d. 23.11.11 kl. 9 – 15 Torsdag d. 24.11.11 kl. 9 – 15 Torsdag d. 08.03.12 kl. 9 – 15 Torsdag d. 10.05.12 kl. 9 – 15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 30 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Alice Darville

18


Dansk og læsning

19 Opdagende skrivning Børn er klar til at skrive, før de er klar til at læse. Derfor er der god grund til at lade børnene skrive sig til læsning allerede i børnehaveklassen. Det viser et udviklingsprojekt på Søholmskolen ved Ringsted. Kurset falder i to dele: Første gang (6 lektioner) præsenteres teorierne og erfaringerne fra det treårige projekt under Nationalt Videnscenter for "Læsning opdagende skrivning – en vej ind i læsningen". Der bliver mulighed for at diskutere børnetekster, se videosekvenser fra undervisningen og udveksle ideer, sådan at kursisterne fagligt og pædagogisk klædes på til at afprøve metoden i egne børnehaveklasser efterfølgende. Vi skal også diskutere de indbyggede evalueringsmuligheder, der ligger i at skrive med børnehaveklassebørn. Anden gang (3 lektioner) tager udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer med metoden og vi diskuterer stilladseringsmuligheder, fordele, ulemper og ikke mindst perspektiverne i forhold til undervisningen i første klasse.

Bemærkninger: Litteratur, der forudsættes læst inden første kursusgang: Korsgaard, Hannibal og Vitger: Opdagende skrivning – en vej ind i læsningen. Dansklærerforeningens Forlag, 2010. Litteratur indkøbes af Pædagogisk Center og udsendes til kursusdeltagerne i god tid inden kursernes afholdelse. Kompetencemål: At deltagerne tilegner sig metoden, får indsigt i konsekvenserne for undervisningen i læsning og skrivning i første klasse og erhverver sig viden om, hvordan metoden kan bruges til løbende at evaluere børnenes skriftsprogsudvikling Målgruppe: Alle kommunens børnehaveklasseledere Fag: Børnehaveklassen Underviser: Sara Hannibal, lektor i dansk ved læreruddannelsen Zahle Tid og sted: Onsdag d. 21.09.11 kl. 9.00 - 15.00 Torsdag d. 15.12.11 kl. 13.15 - 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 9 timer Antal deltagere: 25 deltagere Kursusarrangør: Carsten Halleby

19


Dansk og læsning

20 Læsekompetencer i begynderundervisningen Med udgangspunkt i Fælles Mål 2009 præsenteres et varieret kursustilbud for lærere i 1. klasse. Med skriftsprogskompetencen som omdrejningspunkt for hele kurset, vil der blive lagt vægt på at tilbyde mange forskellige indfaldsvinkler til det at få eleverne i gang med at læse og skrive. Den nationale handlingsplan for læsning fordrer dygtige veluddannede lærere, som kan mestre en læseundervisning, der er både kompetent og motiverende. Kurset arbejder med løbende læseevaluering og metoder til, hvordan man kan udvikle og løfte elevernes læse-, stave- og skrivefærdigheder og gøre dem til aktive, kompetente læsere af både fag- og skønlitteratur. På det praktiske plan vil der blive givet forslag til arbejdet med fælles læsetekst, gruppelæsning og selvstændig læsning, samt aktiviteter i læse- og skriveværksteder og inspiration til udvikling af en langsigtet læse- og skrivekultur i klassen med brug af bl.a. it og læringsstile. Torsdag d. 25.08.11 kl. 9.00 – 15.00 Den første læsning Underviser: Lis Pøhler, MA i specialpædagogik, National Videncenter for Læsning Torsdag d. 01.09.11 kl. 13.15 – 16.00 Den første læsning 2 Underviser: Lis Pøhler, MA i specialpædagogik, National Videncenter for Læsning Deltagerne får en grundlæggende viden om forudsætningerne for læse- og skriveudviklingen og idéer til, hvordan undervisningen kan gribes an og elevernes udbytte at undervisningen løbende evalueres.

Torsdag d. 08.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Mundtlighed og skriftlighed i undervisningen Underviser: Trine May, lærebogsforfatter, MA i børnelitteratur Med udgangspunkt i dialogisk oplæsning af ny børnelitteratur, får du fagdidaktiske kompetencer til at vurdere, målsætte og planlægge læse- og skriveaktiviteter, der understøtter elevernes læseog skriveudvikling. Du får indsigt i og viden om: • Valg af tekster til oplæsning • Forskelle på tekster til den selvstændige læsning og oplæsning • Hvordan sprog-genre- og bogstav-/lydkendskab kan inddrages i oplæsningen • Hvilken betydning ordforrådets bredde og dybde har for læseforståelsen. Torsdag d. 15.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Litteratur Underviser: Trine May, lærebogsforfatter, MA i børnelitteratur Med udgangspunkt i læseplanen og hovedvægten på litteraturpædagogik i begynderundervisningen vil kurset omhandle følgende punkter: • Hvad er god litteratur? Herunder diskussion og afklaring af kanonbegrebet • Hvilke tekster er velegnede at introducere i indskolingen? • Hvorfor vælge netop de tekster? • Hvordan kan teksterne introduceres, så de opleves som vedkommende og interessante for eleverne? Torsdag d. 22.09.11 kl. 13.15 – 16.00 Læringsstile Underviser: Marianne Borup, læsevejleder og lærer i Hvidovre Hvordan får vi eleverne til at finde netop deres læringskanal, så de får udviklet deres skriftsproglige kompetencer? Hvordan skaber vi rammer, så vi får fremmet elevernes individuelle læring? Kursets omdrejningspunkt er Dunn og Dunns læringsstilteori, og kursisterne vil få en lang række praktiske forslag til, hvordan man kan arbejde med læringsstile i dansk i 1. klasse.

20


Dansk og læsning

Torsdag d. 29.09.11 kl. 13.15 – 16.00 Stavning og staveudvikling Underviser: Karen Kjær og Carsten Halleby, læsekonsulent Der gives en introduktion til de første trin i staveudviklingen med afsæt i Mette Zieglers forskning. Endvidere gives der massevis af eksempler på relevant stavemateriale. Der bliver også lejlighed til at arbejde med konkrete staveprøver, bestemme elevens staveudviklingstrin og reflektere over, hvilken undervisning der bedst kan understøtte eleverne i deres videre staveudvikling.

Fag: Dansk, læsning og specialundervisning Undervisere: Se kursusbeskrivelse/indhold Tid og sted: Se kursusbeskrivelse Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 35 timer Antal deltagere: 24 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen og Carsten Halleby

Torsdag d. 06.10.11 kl. 9.00 – 15.00 IWB og dansk Underviser: Jakob Chammon, lærer og IWB ekspert På kurset vil deltagerne blive indført i, hvordan man kan bruge den interaktive tavle i danskundervisningen på 1. klassetrin. Hvilke didaktiske overvejelser skal man gøre sig, og hvordan bliver det interaktive whiteboard et naturligt redskab i undervisningen? Deltagerne vil på kurset lære at bruge softwaren Active Inspire, hvor det er muligt at arbejde med ord, stavning og små lyd- og videoklip fra internettet. Torsdag d. 13.10.11 kl. 13.15 – 16.00 Dansk og it og lidt om CD-ord Underviser: Jakob Chammon, lærer og IWB ekspert Kurset viser eksempler på it-programmer til indskolingen, der kan understøtte elevernes skriftsprogsudvikling. Endvidere vil det læse- og skrivestøttende værktøj CD-ord, der er hovedingrediensen i de personlige it-rygsække, blive omtalt. Kompetencemål: At præsentere discipliner i begynderundervisningen, der udvikler elevernes skriftsprogskompetence, tekstkompetence og sproglige kompetence. Målgruppe: Dansklærere i indskolingen samt læsevejledere og specialundervisningslærere

21


Dansk og læsning

21 Danskskompetence på mellemtrinnet Kurset er sammensat så det tilbyder en bred vifte af centrale danskfaglige kompetencer, hvor både det snævre og det brede kompetencebegreb vil komme i spil. Kurset henvender sig både til nye og erfarne dansklærere på mellemtrinnet, med et varieret udbud af kursusholdere med hver deres ekspertise indenfor både tekstkompetence, sproglig kompetence og skriftsproglig kompetence. Der vil være fokus på: • Stadig udvikling af elevernes læse- og skrivekompetencer • Ny litteraturpædagogik og fed fiktion • Mundtlighed • Stavning og staveudvikling • Læseforståelse • Evaluering og/eller hvordan vi kan bruge de nationale test • IWB i danskundervisningen • It og dansk. Onsdag d. 04.01.12 kl. 9.00 – 15.00 Nationale test og anden evaluering af læsning Underviser: Lis Pøhler, MA i specialpædagogik, National Videncenter for Læsning Valg af hensigtsmæssige evalueringsformer samt viden om hvordan testresultater kan tolkes, er en væsentlig forudsætning for, at evalueringerne kan blive reelle værktøjer for læreren i den daglige undervisning. Kurset giver idéer til, hvordan forskellige læsefærdigheder kan måles og evalueres og et indblik i, hvad de obligatoriske nationale test tester – og hvad de ikke tester. Onsdag d. 11.01.12 kl. 9.00 – 15.00 Ny (helt ny) litteraturpædagogik og dens metodiske konsekvenser

Underviser: Trine May, lærebogsforfatter, MA i børnelitteratur Hvordan kommer vi videre fra 90‘ernes meddigtende tilgang til litteraturundervisningen? Kræver den nye, komplekse børnelitteratur et mere tekstnært fokus? Vi drøfter forskellige litteraturpædagogiske positioner og nye, gode arbejdsmetoder introduceres. En række af dem afprøver vi i praksis. Geniale billedbøger til halvstore børn er udkommet i en lind strøm de seneste år. Der gives et teoretisk oplæg om billedbogen som medie, og masser af eksempler præsenteres, ligesom der gives bud på, hvordan de kan indgå i litteraturundervisningen. Onsdag d. 18.01.12 kl. 9.00 – 15.00 Sprog og kanon Underviser: Trine May, lærebogsforfatter, MA i børnelitteratur Kan vi undervise i sprog, således at det indgår i en funktionel sammenhæng? Der præsenteres nye metoder inspireret af systemisk funktionel lingvistik, og vi forsøger at gøre sprogundervisning levende ved, på baggrund af gode teksteksempler fra både skøn- og faglitteraturen, selv at skrive også. Ka’ litteraturhistorie blive funky i femte? Ja da! Klassisk litteratur kan være en nydelse og en spændende rejse - også for børn. Hvis vi ellers gør os umage med både at arkivere og aktualisere den ældre litteratur. Få bud på, hvordan det lader sig gøre i praksis. Onsdag d. 25.01.12 kl. 9.00 – 15.00 IWB og it Underviser: Jacob Chammon, lærer og IWB ekspert På kurset vil deltagerne blive indført i, hvordan man kan bruge den interaktive tavle i danskundervisningen på mellemtrinnet. Hvilke didaktiske overvejelser skal man gøre sig, og hvordan bliver det interaktive whiteboard et naturligt redskab i undervisningen? Deltagerne vil på kurset lære at bruge softwaren Active Inspire, og få idéer til arbejdet med grammatik, ordklasser, læsestrategier og diktater.

22


Dansk og læsning

Endvidere vil deltagerne lære at linke til nettet, integrere videoklip i tavlerne samt at lave enkle meningsmålinger med Active Expression. Man behøver ikke have kendskab til IWB i forvejen. Onsdag d. 01.02.12 kl. 13.15 – 16.00 Læseforståelse Underviser: Lis Pøhler, MA i specialpædagogik, National Videncenter for Læsning I alle timer hvor der arbejdes med tekster, skal lærere have fokus på elevernes forståelse af teksten. Der er ikke meget motivation i at læse en tekst og ikke forstå den. Kurset giver indblik i de mange forskellige forudsætninger som er i spil når eleven skal læse med fokus på, og idéer til undervisning som fokuserer på læseforståelsen. Onsdag d. 08.02.12 kl. 9.00 – 15.00 Stavning og staveudvikling Underviser: Karen Kjær og Carsten Halleby, læsekonsulent Der gives en indføring i teorien om den trinvise staveudvikling på baggrund af Mette Zieglers forskning. Sammen med teorien gives der massevis af eksempler på relevant stavemateriale. Der bliver også lejlighed til at arbejde med konkrete staveprøver, bestemme elevens staveudviklingstrin og reflektere over, hvilken undervisning der bedst kan understøtte eleverne i deres fortsatte staveudvikling.

midling og undervisningsplanlægning kan finde sted. Kompetencemål: Indgående kendskab til og overblik over discipliner i danskundervisningen der udvikler elevernes skriftsprogskompetence. Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet samt læsevejledere og specialundervisningslærere Fag: Dansk, læsning og specialundervisning Undervisere: Se kursusbeskrivelse/indhold Tid og sted: Se kursusbeskrivelse Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 36 timer Antal deltagere: 24 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen og Carsten Halleby

Onsdag d. 25.04.12 kl. 13.15 – 16.00 Nationale test – og hvad så? Underviser: Lis Pøhler, MA i specialpædagogik, National Videncenter for Læsning Alle 2., 4., 6. og 8. klasser skal i perioden 1/2 til 30/4 gennemføre nationale test i dansk, læsning. Dagen efter testen er gennemført, får dansklæreren testresultater for klassen og for de enkelte elever. Testresultaterne skal tolkes, formidles og integreres i den kommende periodes undervisning. På baggrund af anonymiserede testresultater lægges op til drøftelse af, hvordan tolkning, for-

23


Dansk og læsning

22 At læse hovedværker i 7. - 10 klasse

Romanlæsning i folkeskolen?

Underviser: Pædagogisk konsulent Inger-Lise Lund Tid og sted: Mandag d. 29.08.11 kl. 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

Det medfører en masse refleksioner som lærer som f.eks. Hvad styrer mit valg af den helt rigtige roman? Hvor meget skal jeg læse op eller skal jeg overhovedet læse op? Skal alle elever læse det samme og den samme mængde, eller skal de læse i deres eget tempo? Hvordan skal min plan for læreprocessen og analysearbejdet udformes? Hvordan tackler jeg de mange stemmer og fortolkninger i klasserummet? Er nogle tolkninger mere ”rigtige” end andre? Alle disse refleksioner og spørgsmål vil blive behandlet på dette kursus, i en arbejdsform hvor debat og diskussion er altovervejende – men også krydret med teoretiske oplæg. Der vil på kurset blive arbejdet i dybden med en enkelt roman af nyeste udgivelse. Romanen vil være udgangspunktet for diskussion, analyse og fortolkning. Deltagerne får titlen sendt per mail, så de kan anskaffe og læse den i løbet af sommerferien. Herudover inddrages en række romaner, som er velegnede i udskolingen – med vægt på den nyere udgivet litteratur. Kompetencemål: At deltagerne får kompetencer til at reflektere over valg af hovedværk. At deltagerne får kompetencer til at kvalificere deres forløbsplanlægning i forhold til den nyere litteraturpædagogik med henblik på at eleverne får øget deres tekst- og sproglige kompetencer. Målgruppe: Skolebibliotekarer og dansklærere i 7. – 10. klasse Fag: Dansk

24


Dansk og læsning

23 Graphic Novels –

ny litterær genreundervisning for de ældste klasser Kurset tager udgangspunkt i serien Dansk i dybden, og går i dybden med den spændende genre Graphic Novels. Kurset indeholder konkrete forslag til en undervisning, der giver eleverne et solidt kendskab til genrens specielle træk og virkemidler, så de kan læse og analysere tekster og selv anvende de danskfaglige begreber, der er blevet arbejdet med. Kurset viser, hvordan et undervisningsforløb kan tilrettelægges, så læreren i sin årsplan kan indlægge et litteraturfagligt forløb, som dækker danskfaget bredt (genren) og i dybden (analyse og fortolkning). Kurset giver eksempler fra hæftet Graphic Novels på opgaver til både skriftlig og mundtlig fremstilling, og der vil være eksempler på gennemførte analyser af udvalgte tekster. Der vil også være fokus på billeder, billedanalyse og dramaturgi. Kompetencemål: At give lærerne kompetencer til at målfastsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere et særligt genremæssigt forløb At give lærerne kompetencer i at kunne undervise i analyse og fortolkning i den nye genre Graphic Novels. Målgruppe: Dansklærere i udskolingen og skolebibliotekarer Fag: Dansk Underviser: Thomas Thorhauge, forfatter til tegneserier og fiktion samt formand for Dansk Tegneserieråd Tid og sted: Onsdag d. 07.03.12 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

25


Dansk og læsning

24 Hvad vil du sige? redskaber og genrer i mundtlig dansk

Kan du få eleverne til at bruge de mundtlige genrer? På dette kursus lærer du at bruge mundtlige genrer, der træner elevernes talegaver, så de uden besvær og kvalificeret kan stille sig op foran andre og tage ordet. Der er store fordele ved at opbygge en kreativ mundtlighedskultur, hvor eleverne lærer at stille sig op foran andre for at overbevise, informere og underholde: Eleverne lærer at argumentere for et synspunkt, de opnår sikkerhed i at tale og de lærer at sprog kan have flere udtryk og funktioner. På kurset arbejder vi med: • Hvordan man skaber en mundtlig kultur i klassen • Hvad der kendetegner mundtligt sprog og hvordan man bruger det • Hvordan man bruger mundtlige genrer som fx oplæsning, Rap n´ Battle, lejlighedstaler, politiske taler og personlige beretninger. Kompetencemål: Kendskab om discipliner, der udvikler elevernes kommunikative kompetencer. Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen, samfundsfagslærere, lærere og vejledere i projektopgaven Fag: Dansk, samfundsfag og projektopgaven Undervisere: Søren Marquardt Frederiksen: Retoriker, underviser og forfatter til en række bøger om retorik, bl.a. ’Hvad vil du sige? Redskaber og genrer i

mundtligt dansk’, Alinea 2009 Tid og sted: Torsdag d. 29.03.12 kl. 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

25 Mød en forfatter i hendes skriveværksted

Mød en af Danmarks mest populære fantasyog eventyrforfattere. Hør hende fortælle om sit forfatterskab, hvordan det er at skrive – og ikke mindst hvordan man skriver. Få ny inspiration til arbejdet med fiktionsskrivning både på mellemtrin og i udskolingen og vær med til at give eleverne redskaber, så deres tekster kommer til at sprudle af fortælleglæde og samtidigt bliver en fornøjelse at læse. På kurset vil deltagerne få en masse praktiske øvelser til at bruge i den daglige undervisning. Der vil blive arbejdet med følgende elementer: • Kreativitetsøvelser og idéudvikling • Opbygning af et godt plot • Personkarakteristik • Miljøbeskrivelse • Fortællermåder dvs. synsvinkel, fortælletempo m.m. • Sproglig udformning. Bemærkninger: Medbring skriveredskaber og skrivelyst.

26


Dansk og læsning

Kompetencemål: At give deltagerne nogle indfaldsvinkler og konkrete redskaber, der kan anvendes i arbejdet med elevernes produktion af fiktionsteks-ter At øge lærernes kompetencer til at kunne undervise, vurdere og give respons på elevskrevne fiktionstekster At øge elevernes skriftsproglige kompetencer. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling Fag: Dansk Underviser: Cecilie Eken, forfatter Tid og sted: Torsdag d. 03.11.11 kl. 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

26 Computerspillets fortællinger Bogen og tekstkulturen er ikke længere det eneste udgangspunkt for dannelse. Det med de nye medier er kommet for at blive. I Fælles Mål står der, at vi skal arbejde med det udvidede tekstbegreb og computerspil er med til at udvide tekstfeltet i danskundervisningen. Derfor må vi som dansklærere have kendskab til dette tekstfelt, så vi er i stand til at inddrage det i undervisningen. Kurset giver inspiration til, hvordan computerspillets fortællinger kan indgå side om side med de tekstbaserede fortællinger i danskundervisningen – vel at mærke de ”rigtige” computerspil, som børn og unge (og voksne) spiller i fritiden for deres fornøjelses skyld. Der vises eksempler fra nogle af de spil og konkrete forløb til, hvordan de kan være genstand for analyse, præsenteres og sættes ind i en danskfaglig optik. Kompetencemål: At give deltagerne redskaber og inspiration til, hvordan computerspil kan bruges i danskundervisningen At give deltagerne redskaber til at undervise eleverne i at forholde sig analytisk og reflekteret til computerspil. Målgruppe: Mellemtrin, udskoling, dansk og skolebibliotekarer Fag: Dansk og skolebibliotek Underviser: Trine May, lærebogsforfatter og MA i børnelitteratur Tid og sted: Torsdag d. 12.01.12 kl. 13.15-16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Penille Tjellesen

27


Dansk og læsning

Kompetencemål: At give deltagerne en teoretisk og praktisk indføring i læseløft-undervisningens metoder, materialer og organisationsformer samt i en kvalitativ og dynamisk iagttagelsesmetodik før og efter et læseløft. Målgruppe: Koordinerende lærere for specialundervisningen og læsevejledere – mindst én fra hver skole Fag: Læsning og specialundervisning Underviser: Læseløftet er et succesfuldt individuelt læse- og Grethe Kjær, læsekonsulent i Køge skriveprogram, som led i en tidlig foregribende Tid og sted: indsats til de elever, som ikke er kommet i gang Onsdag d. 09.11.11 kl. 09.00 – 15.00 med at læse og skrive i løbet af det første halve Onsdag d. 16.11.11 kl. 09.00 – 15.00 år i første klasse. Onsdag d. 07.12.11 kl. 09.00 – 15.00 Læseløftet tager oprindeligt udspring i Mary M. Onsdag d. 14.12.11 kl. 09.00 – 15.00 Clays ”Reading Recovery”, men det metodiske Onsdag d. 01.02.12 kl. 13.15 – 16.00 oplæg er desuden blevet til inspireret af dansk Onsdag d. 07.03.12 kl. 13.15 – 16.00 indskolings- og specialpædagogik og de erfaOnsdag d. 18.04.12 kl. 13.15 – 16.00 ringer, som er høstet under udviklingsarbejdet de Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby seneste 9 år. Kursustimetal: Læseløftet indgår som et element i ”Strategi for 24 timer samt 3 gange 3 timer til opfølgende netlæsning i Lyngby-Taarbæk Kommune 2010”. Heraf værksarbejde – i alt 33 timer fremgår det, at der på hver skole bør være mindst Antal deltagere: én lærer, der kan varetage ”Læse-løft” opgaven. Max 15 og mindst én fra hver skole Kurset her har således til opgave at ”klæde Kursusarrangør: skolerne på” til at løse opgaven. Carsten Halleby

27

Læseløftet

28


It, medier, læremidler og lydproduktion

28 Superbruger CD-ord og it-rygsækken

I den nyligt vedtagne ”Strategi for læsning i Lyngby-Taarbæk Kommune” er det formuleret som mål, at alle kommunens elever stifter bekendtskab med computerprogrammet CD-ord. CD-ord er almindeligvis kendt som hovedprogrammet i it-rygsækken – et program, der gør eleven i stand til at lyttelæse sig til viden og information, samt gør det lettere for eleven at udtrykke sin viden, tanker og følelser på skrift. Nyere forskning viser imidlertid at alle elever uanset læsekompetence - udvikler deres ordforråd, nuancerer sproget og får forøget skriveglæde ved at arbejde med CD-ord. Kurset giver en indføring i, hvordan CD-ord og it-rygsækken fungerer samt hvordan CD-ord kan understøtte forskellige undervisningsprogrammer og forløb. • Hvorfor er det vigtigt at inddrage it i undervisningen blandt alle børn og specielt børn i læsevanskeligheder? • Præsentation af gode hjælperedskaber på nettet • E17/NOTA • Gode links mm • Præsentation af CD-ord 7 • Oprette individuelle profiler • Demonstration af læse- og skrivefunktioner • Oprette lydfiler • Scanning af tekster • Præsentation af andre undervisningsprogrammer og forløb.

Kompetencemål: At kursisterne erhverver sig et grundlæggende kendskab til brugen af CD-ord samt til it-rygsækkens funktion, så de kan videregive deres viden til alle elever Målgruppe: Dansklærere, it-vejledere, skolebibliotekarer, læsevejledere, koordinerende lærere for specialundervisningen samt specialundervisninsgslærere Fag: Dansk og specialundervisning Undervisere: Anette Steenberg og Kenneth Arvesen fra læseskolen i Gladsaxe Tid og sted: Onsdag d. 12.10.11 kl. 13.15 – 16.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: Maximalt 16 deltagere Kursusarrangør: Carsten Halleby

Bemærkninger: Kursisterne skal selv medbringe computere/itrygsække til kurset

29


It, medier, læremidler og lydproduktion

Tid og sted: Dato for kurserne vil blive fastlagt og meddelt senere Pædagogisk Center, Kgs. Lyngy Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 50 deltagere Kursusarrangør: Carsten Halleby

29 Intro til it-rygsække personlige - låne

Introduktionskursus til klasselærere og specialundervisningslærere med elever, der visiteres til/ låner en it-rygsæk • Begrundelse for vigtigheden af at inddrage it i undervisningen blandt børn med læsevanskeligheder • Præsentation af gode hjælperedskaber på nettet • E17/NOTA • Gode links mm. • Præsentation af CD-ord 7 • Oprettelse af individuelle profiler • Demonstration af læse- og skrivefunktioner • Oprettelse af lydfiler • Scanning af tekster • Præsentation af andre undervisningsprogrammer og forløb. Bemærkninger: Kursisterne skal selv medbringe elevernes maskiner til kurset. Kompetencemål: At kursisterne erhverver sig et grundlæggende kendskab til it-rygsækkens funktion, så de kan tilrettelægge undervisningen optimalt for den modtagende elev Målgruppe: Elevens dansk- og specialundervisningslærer. De præcise personer kendes først i maj måned når visitationen til it-rygsækkene er afsluttet Fag: Dansk og specialundervisning Undervisere: Anette Steenberg og Kenneth Arvesen fra læseskolen i Gladsaxe

30


It, medier, læremidler og lydproduktion

30

31

Læremidler

Informationskompetence

Læremiddelfeltet er i udvikling, nye typer af læremidler dukker til stadighed op. Læremidlerne udgør en væsentlig ressource i skolens hverdag – både i lærerens undervisning og i elevens læring. Hvordan formidler vi om læremidler og deres potentiale? Hvordan skaber vi en innovativ læremiddelkultur? Hvordan kan it bidrage til at løfte skolens læringsmiljø? Hvilke kompetencer kalder det på? Kurset vil være en blanding af oplæg, debat og gruppearbejde. Kompetencemål: Deltagerne vil opnå en bredere viden om læremidler og deres betydning i udviklingen af en læremiddelkultur. Endvidere vil teamet tilegne sig en fælles referenceramme i forhold til formidling af læringsressourcer. Målet er, at teamet tilegner sig redskaber, der sætter dem i stand til at være medskabere af en innovativ læremiddelkultur på den enkelte skole. Målgruppe: Skolebibliotekarer, it-vejledere, faglige vejledere - teamet omkring skolens læringscenter Fag: Tværfagligt og it, Læringscenter og vejledning Underviser: - er på nuværende tidspunkt ikke aftalt Tid og sted: Torsdag d. 08.09.11 kl. 9.00 – 16.00 Fredag d. 09.09.11 kl. 9.00 – 13.00 Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 13 timer Antal deltagere: 30 deltagere Kursusarrangør: Kirsten PlumTholle og Steffen Weikop

En allerede uanet stor og stadig voksende mængde information på internettet stiller store krav til, at eleverne kan søge, sortere og udvælge information. Informationssøgning på specialiserede websteder som SkoDa forudsætter kendskab til søgeteknikker. Hvordan sikrer vi, at eleverne får den nødvendige informationskompetence? Hvordan sætter vi SkoDa i spil i undervisningen? Du kan finde SkoDa på denne adresse: http://skoda.emu.dk/

– hvad er det for en størrelse?

– opfølgning på Læringscenter seminaret november 2010

Kompetencemål: Kursisterne opnår viden om informationskompetence samt ideer til, hvordan SkoDa kan anvendes i undervisningen. Målgruppe: Skolebibliotekarer, it-vejledere, dansklærere, samfundsfagslærere og historielærere Fag: Tværfagligt, dansk, historie, samfundsfag, it og skolebibliotek Underviser: Johnny Riber Larsen, Christina Rønne, UNI-C Tid og sted: Mandag d. 10.10.11 kl. 12.15 – 15.45 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3½ time Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Kirsten Plum Tholle GLRX 1106

31


It, medier, læremidler og lydproduktion

32 Faglig læsning på skærmen

Tekster på internettet er kendetegnede ved at være multimodale, dvs. bestå af både skrift, billeder, ikoner og udpræget brug af design og layout, og de udgør mange genrer og etablerer mange kommunikationssituationer. Når man læser og søger på internettet, står man derfor over for en lang række udfordringer af læsemæssig art, som vi må forberede eleverne på. I foredraget introduceres til, hvad det vil sige at læse på en skærm, hvad det kræver af læsemæssige kompetencer at kunne surfesøge (klikke sig frem til et svar) og fuldtekstsøge (med Google) og forholde sig kritisk vurderende til de fundne tekster. Foredraget giver desuden en række konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med faglig læsning på skærmen.

Kompetencemål: At give deltagerne redskaber, så de kan planlægge og udføre direkte undervisning i læsning på skærmen. At opnå forudsætninger til at øge den kommunikationskritiske kompetence hos eleverne At kunne arbejde kvalificeret med it i mere projektorganiserede undervisningsformer. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling Fag: Dansk, humanistiske fag, projektopgaven og tværfaglighed Underviser: Jeppe Bundsgaard, lektor i kommunikative kompetencer DPU Tid og sted: Onsdag d. 16.11.11 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

32


It, medier, læremidler og lydproduktion

33 WEB 2.0 - didaktik I kølvandet på Web 2.0 er der opstået en ny læremiddelkultur, hvor materialer til brug i undervisningen kun er et klik væk. Oplægget forsøger at give en overordnet didaktisk ramme som du kan bruge, når du leder efter anvendelige web 2.0 værktøjer til din undervisning. Det er en blanding af teori og praksiseksempler der eksemplificerer, hvordan web 2.0 kan didaktiseres og anvendes i praksis. Der spørges: Hvilken slags viden er det eleverne/ de studerende skal tilegne sig, hvilken pædagogisk metode understøtter bedst vidensformidlingen og endelig hvilke web 2.0 værktøjer kan understøtte denne læringsproces? Medieportfolier, Flash logbøger, Podcasting, visuelle notater og meget andet, er blot enkelte bud på ny teknologi, der sætter nye standarder for undervisning og refleksive læreprocesser. Kurset er en blanding af oplæg og hands-on. Der gives først en grundig introduktion til didaktisering af Web 2.0 og en introduktion til den nye læremiddelkultur. Herefter følger mindre oplæg med efterfølgende hands-on opgaver, der giver kursisterne indsigt og berøring med en lang række tjenester. I løbet af dagen opretter og opbygger kursisterne arbejdsredskaber til sortering og refleksion over web 2.0 værktøjer i form af deres egen Eportfolio. Deres portfolio ligger online og kan efter kurset eventuelt fungere som et collaborativt værktøj inden for eksempelvis et fagdidaktisk praksisfællesskab. Eller som en ressource og videndelingsbank, som eventuelt kan tilgås online af kolleger.

teoretiske og didaktiske ramme og overføre elementerne heri til deres egen undervisning og fagdidaktik. At kursisterne får et overblik over mulighederne med web 2.0 tjenester. At kursisterne har oprettet online arbejdsredskaber til videre arbejde med didaktisering af Web 2.0 Indsigt i helt konkret anvendelse af Web 2.0. Målgruppe: Lærere Fag: Alle Underviser: Uffe Sørensen Tid og sted: Onsdag d. 05.10.11 kl. 9.00 – 12.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 15 deltagere Kursusarrangør: Steffen Weikop og Kirsten Plum Tholle

Kompetencemål: At kursisterne selv bliver i stand til at tage den

33


It, medier, læremidler og lydproduktion

34 Mobilen – panik eller pædagogik Med mobiltelefonen har eleverne et redskab i lommen, hvormed de kan tænke højt, og udtrykke sig både auditivt og visuelt om de problemer og løsninger de bruger, når de arbejder med matematiske metoder og problemstillinger, boganmeldelser, sprogfag og meget andet. Kurset giver et bud på, hvordan man kan arbejde refleksivt med læringsprocesser med hjælp fra mobiltelefonen og medieportfolier på SkoleTube. Fra tanker i elevens hoved til landsdækkende videndeling. Titlen guider dig igennem hele processen. Bemærkning: Kursisterne har oprettet online delingskanaler, som kan anvendes i forbindelse med produktion på mobiltelefonen Indsigt i mulighederne med SkoleTube, SkoleBlogs og SkoleIntra i forbindelse med produktion på mobiltelefonen. Kompetencemål: Kursisterne får en teoretisk og didaktisk indsigt i begrundelserne for arbejdet med mobiltelefonen i undervisningen. Kursisterne får et overblik over mulighederne med mobiltelefonen.

Indhold og form Kurset er en blanding af oplæg og hands-on. Der gives først en grundig introduktion til didaktisering af mobilteknologien og en introduktion til den nye lærermiddelkultur. Herefter følger mindre oplæg med efterfølgende hands on opgaver, der giver kursisterne indsigt og berøring med en lang række muligheder med mobilen. Overførsel af filer, oprettelse af medieportfolios, klassens egen tv/radiostation, boganmeldelser med video og lyd, og mange andre praksiseksempler. Kursisterne bliver i stand til at tænke kreativt inden for deres eget fagdidaktiske felt, og kan efterfølgende fungere som ressourcepersoner på området. Målgruppe: Lærere Fag: Alle Underviser: Uffe Sørensen Tid og sted: Onsdag d. 05.10.11 kl. 13.00 – 16.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 15 deltagere Kursusarrangør: Steffen Weikop og Kirsten Plum Tholle GLRX 1108

34


It, medier, læremidler og lydproduktion

Indhold for kursusforløbet: Introduktion til digital Storytelling + kreative skriveøvelser. De 7 elementer: • Hvad er en god digital historie? • Manuskriptskrivning og Storyboard • Storycircle • Stemmens kraft • Tips til gratis og copyfree musik-, lyd- og bilLige så længe som vi mennesker har eksisteret, ledtjenester på nettet har vi delt vores historier via de medier, som var • Kort introduktion til videoredigering og effektil rådighed. Digitale kompetencer er og bliver kun ternes betydning vigtigere i fremtiden, eftersom evnen til at for• Tværfaglige projekter og fremtidens Storytelmidle, netværke og socialisere i stigende grad sker ling i nye medier via de nye medier. Den reflektive proces i Digital Storytelling er det I digital storytelling-metoden er udgangspunktet vigtigste, og der fokuseres på at skabe et dynaden personlige historie og den transformative kraft misk, sjovt og læringsmæssigt fortælle-univers i historiefortælling kombineres med tilegnelsen af med den personlige historie som omdrejningdigitale kompetencer igennem de nye medier. spunkt. Digitale historier kan bidrage med en Digital Storytelling-metoden tager udgangspunkt virkelighedsnær og individuel skildring af emnet, i processen i at formidle en personlig digital hissagen eller problemet. Digitale historier er et torie og bygger på 7 elementer for en god digital ideelt udgangspunkt for at starte samtaler om historie. På kurset vil deltageren få indblik i de 7 specifikke emner i en uddannelseskontekst og elementer samt processen for at finde ´den gode dette vil kurset bidrage med. historie´. Målgruppe: I forløbet deler deltagerne deres historier med Dansk- og sproglærere andre i en “story circle”, de lærer at finde historien Fag: og formidle den multimodalt. De kan bruge deres Dansk og sprogfag egne billeder og videoklip, hentet fra familiealUnderviser: bummet, mobiltelefonen eller digital kameraet. Nikoline Alice Lohmann Historien nedskrives og deltagerne indtaler deres Tid og sted: historie, som bringes ind i filmen og danner selve Torsdag d. 27.10.11 kl. 13.15 – 16.15 fundamentet for deres arbejde med billedvalg, Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby -redigering og klipning. Via instruktion og handsKursustimetal: on øvelser introduceres deltagerne til at formidle 3 timer deres historie multimodalt. Antal deltagere: 15 deltagere Digital StoryLab arbejder med workshopdeltagerne Kursusarrangør: i en intensiv workshopproces, som benytter sig af Steffen Weikop gruppe-sparring på det narrative plan og kort introduktion til it-træning, hvilket resulterer i, at hver deltager på workshoppen får mulighed for at producere en digital historie på 2-3 minutter. Til sidst vil der være mulighed for at debattere bl.a. det tværfaglige læringspotentiale i digital Storytellingmetoden samt se eksempler på, hvorledes digital Storytelling anvendes i Danmark samt internationale projekter i Europa og USA.

35

Digital Storytelling Kursus

35


It, medier, læremidler og lydproduktion

36

37

IWB

IWB

- som arbejdsredskab for engelsklæreren

- som arbejdsredskab for tysk- og

I mange lokaler hænger interaktive tavler, men hvordan får vi dem inddraget i sprogundervisningen? Jacob Ragnvid Chammon vil give inspiration til, hvordan man kan bruge tavlen aktivt i sprogundervisningen, hvor bl.a. videoevaluering, test, quiz og klip fra tv-stationernes arkiver gøres til naturlige ressourcer. På kurset vil deltagerne lære forskellige funktioner i Active Inspire at kende, og de vil få mulighed for at lave tavler og forløb til brug i undervisningen. Mellem hver kursusgang forventes det, at hver deltager træner færdighederne hjemme og på den måde får programmet og tavlen ind under huden. Bemærkninger: Husk computer og USB, egen PC med nyeste version af Active Inspire installeret.

I mange lokaler hænger interaktive tavler, men hvordan får vi dem inddraget i sprogundervisningen? Jacob Ragnvid Chammon vil give inspiration til, hvordan man kan bruge tavlen aktivt i sprogundervisningen, hvor bl.a. videoevaluering, test, quiz og klip fra tv-stationernes arkiver gøres til naturlige ressourcer. På kurset vil deltagerne lære forskellige funktioner i Active Inspire at kende, og de vil få mulighed for at lave tavler og forløb til brug i undervisningen. Mellem hver kursusgang forventes det, at deltagerne træner færdighederne hjemme og på den måde får programmet og tavlen ind under huden. Bemærkninger: Husk computer og USB.

Kompetencemål: Lærerne kvalificerer deres kompetencer med henblik på at bruge IWB tavlerne i engelskundervisningen. Målgruppe: Engelsklærere Fag: Engelsk Underviser: Jacob Chammon, superbruger og ekspert i IWB Tid og sted: Mandag d. 22.08.11 kl. 8.00 – 12.00 Mandag d. 24.10.11 kl. 8.00 – 12.00 Mandag d. 05.12.11 kl. 8.00 – 12.00 Kongevejens Skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum Kursustimetal: 12 timer Antal deltagere: Max 24 deltagere Kursusarrangør: Lore Rørvig

fransklæreren

Kompetencemål: Lærerne kvalificerer deres kompetencer med henblik på at bruge IWB tavlerne i sprog-undervisningen. Målgruppe: Tysk- og fransklærere Fag: Tysk og fransk Underviser: Jacob Chammon, superbruger og ekspert i IWB Tid og sted: Tirsdag d. 23.08.11 kl. 8.00 – 12.00 Tirsdag d. 25.10.11 kl. 8.00 – 12.00 Tirsdag d. 06.12.11 kl. 8.00 – 12.00 Kongevejens Skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum Kursustimetal: 12 timer Antal deltagere: Max 24 deltagere Kursusarrangør: Lore Rørvig

36


It, medier, læremidler og lydproduktion

38

39

IWB

IWB

- i matematikundervisningen

Grundkursus i ActiveBoard og Active Inspire

Matematiklæreren introduceres til værktøjer i Active Inspire og eksempler på brug af ActiveBoardet i matematikundervisningen. Det kan eksempelvis være til arbejde med geometri, statistik, funktioner, matematiske modeller og samspillet mellem fx Excel og GeoGebra og ActiveBoardet. Softwaren til de interaktive tavler tilbyder lærere og elever fascinerende muligheder for at arbejde på nye og spændende måder med fx Active Expression, og samtidig giver de ekstra liv til andre digitale medier, herunder de mange gratis netressourcer, der er tilgængelige. Kurset vil i høj grad bestå af hands-on opgaver, hvor deltagerne selv udforsker softwaren, fremstiller tavlefiler eller udarbejder forslag til undervisningsforløb. Bemærkninger: Der tages udgangspunkt i, at kursusdeltagerne har gennemgået Grundkurset til Active Inspire eller har færdigheder på samme niveau. Kompetencemål: Kursusdeltagerne vil efter kurset være i stand til at benytte Active Inspire til fremstilling af undervisningsforløb, samt benytte de matematiske værktøjer, som programmet indeholder. Herudover vil deltagerne kunne benyttes som ressourcepersoner ift. integrationen af ActiveBoardet og Active Expression i undervisningen. Målgruppe: Matematiklærere Fag: Matematik Underviser: Martin Villumsen, koordinator for matematik LTK Tid og sted: Kongevejens Skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum Kursustimetal: 12 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen

Kurset henvender sig til kursister, uden eller med meget begrænset kendskab til ActiveBoardet og programmet Active Inspire. På kurset vil ActiveBoardets grundlæggende funktioner som fx kalibrering blive gennemgået, og vi vil se nærmere på de mest grundlæggende funktioner i Active Inspire som fx at skrive tekst og indsætte bil-leder fra Active Inspires bibliotek eller fra nettet. Kurset vil veksle mellem korte oplæg og handson opgaver. Kompetencemål: Kursisterne vil efter kurset være i stand til at benytte de grundlæggende funktioner i Active Inspire samt fremstille simple tavler til undervisningen. Målgruppe: Lærere og skolepædagoger Fag: Alle Underviser: Martin Villumsen, koordinator for matematik LTK og Jacob Chammon, superbruger og ekspert i IWB Tid og sted: I begyndelsen af skoleåret 2011, dato følger Kursustimetal: 2 x 3 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen og Jacob Chammon

37


It, medier, læremidler og lydproduktion

40

41

Nye medier i sprogundervisningen

Kom godt igang med GPS

Nettet vrimler med sites, der kan være en guldgrube for os som sproglærere – men hvordan udvælger vi de bedste, og hvordan bruger vi dem på den mest hensigtsmæssige måde i undervisningen? På kurset vil deltagerne blive introducerede til en bred vifte af internetbaserede sider, der med stor succes kan bruges i sprogundervisningen. Desuden vil deltagerne få idéer til, hvordan elevernes mobiltelefoner kan bruges i undervisningen til fx ordbogsøvelser, samtaletræning inden den mundtlige prøve og til en løbende sproglig evaluering.

På kurset gives en kort introduktion til håndholdte GPS’ere og GPS-teknologi. Derefter arbejder vi praktisk med de grundlæggende funktioner i GPS’en, såsom at markere et punkt, gå til et punkt, aflæse afstand, hastighed, rute, indstille enheder osv. og ikke mindst at lave aktiviteter som løb og lege ved hjælp af GPS.

Bemærkninger: Kursisterne bør medbringe: computer, egen mobiltelefon – gerne med kabel til overførsel. Målgruppe: Lærere i fremmedsprog Fag: Engelsk, tysk og fransk Underviser: Jacob Chammon, superbruger og ekspert i IWB Tid og sted: Onsdag d. 21.09.11 kl. 09.00 – 15.00 Kongevejens Skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 24 deltagere Kursusarrangør: Lore Rørvig GLRX 1112

Kompetencemål: At deltagerne kan anvende håndholdt GPS og planlægge aktiviteter med brug af GPS-teknologi. Målgruppe: Lærere og pædagoger Fag: Alle fag Underviser: Dorrit Hansen, Naturskolen Tid og sted: Torsdag d. 03.11.11 kl. 13.15 – 16.15 Naturskolen i Raadvad Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: Max 30 deltagere Kursusarrangør: Naturskolen GLRX 1113

38


It, medier, læremidler og lydproduktion

42

43

Datalogger i naturfagsundervisningen

Geogebra

Moderne dataopsamling foregår - særligt indenfor naturfagsområdet - med dataloggere. Dataloggere har givet muligheder for eksperimenter og undersøgelser, som indtil for 20 år siden var utilgængelige for forskningen, og som mange steder i dag stadig er uafprøvet i undervisningen. Naturskolen i Raadvad har i en del år arbejdet med dataloggere i bl.a. klima- og økologiforløb og tilbyder nu et kursus som introducerer og inspirerer til fremtidens naturfagsundervisning med inddragelse af ny teknologi. Vi anvender bl.a. Pascos 3. generations dataopsamler SPARK SLS og tilhørende software, med forbedret brugervenlighed til glæde for både lærere og elever! Kurset er i høj grad praktisk fokuseret og vil indeholde teknisk introduktion, felt- og laboratoriearbejde med dataindsamling, dataoverførsel, -bearbejdning og præsentation, samt fortolkning. Kompetencemål: At deltagerne umiddelbart kan gå i gang med at anvende dataloggere i natur-fagsundervisningen. Målgruppe: Alle naturfagslærere Fag: Natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi Undervisere: Klaus Peter Brodersen og Dorrit Hansen, Naturskolen Tid og sted: Torsdag d. 06.10.11 kl. 9.00 – 16.00 Naturskolen i Raadvad Kursustimetal: 7 timer Antal deltagere: Max 30 deltagere Kursusarrangør: Naturskolen GLRX 1114

– et uundværligt værktøj i matematikundervisningen GeoGebra er et gratis geometriprogram, som elever og lærere nemt har adgang til, både hjemme og på skolen. Programmet er bygget op med en let overskuelig ikonstyret menu, hvilket gør, at programmet er simpelt at benytte i undervisningen. Programmet kan med fordel benyttes, når der undervises i emner som geometrisk konstruktion, funktioner og trigonometri, hvor eleverne nu med lethed kan arbejde undersøgende. Kursisterne vil på kurset blive introduceret til programmet gennem forskellige opgavetyper som fx opgaver fra den daglige undervisning og folkeskolens afgangsprøver. Kompetencemål: Målet med kurset er, at kursisterne opnår fortrolighed med programmets opbygning og muligheder samt får idéer til, hvor programmet med fordel og lethed kan benyttes i den daglige undervisning. Målgruppe: Matematiklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Fag: Matematik Underviser: Martin Villumsen, koordinator for matematik LTK Tid og sted: Mandag d. 05.03.12 kl. 12.00 – 16.00 Kongevejens Skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum Kursustimetal: 4 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen

39


Sprog

44

45

Culture in the English Classroom

English is my best

Kultur- og samfundsforhold, primært i de engelsktalende lande, skal være indholdet i engelskundervisningen. Eleverne skal være i stand til at anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk samt kunne drage sammenligninger mellem egen og andres kulturer. Hvordan underviser vi eleverne, sådan at de bliver i stand til dette? Og hvad rører der sig egentlig i de engelsktalende lande? We shall: • look at definitions of culture and the important role it plays in language teaching • explore contemporary aspects of Britain and the USA • look at culture relating to varieties of World English • English will be spoken throughout the course.

Undervisning i begynderengelsk bygger på motivation, variation og gentagelse. Det er vigtigt, at vi i begynderundervisningen giver vores elever sproglig selvtillid og positive erfaringer med engelskundervisningen. Kurset veksler mellem oplæg og afprøvning af idéer og hands-on aktiviteter samt erfaringsudveksling. Kursisterne går hjem med masser af idéer til: • Arbejdsformer i begynderengelsk • Konkrete aktiviteter til begynderengelsk • Variation i undervisningen • IWB i begynderundervisningen • Hvordan sørger man for, at alle tør • At tilgodese alle elever osv. Kurset vil tage udgangspunkt i konkrete emner og komme ind på årsplaner og Fælles Mål 2009.

Kompetencemål: Kursisterne vil blive opdateret mht. viden om kultur- og samfundsforhold lige nu, fortrinsvis i Storbritannien og USA. Desuden vil lærerne øge deres praktiske viden i forhold til undervisning i denne dimension, og dermed øge elevernes udbytte af undervisningen. Målgruppe: Engelsklærere i udskolingen Fag: Engelsk Underviser: Teachers Trainer at Pilgrims, Sally Farley Tid og sted: Torsdag d. 08.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Kongevejens Skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: Max 24 deltagere Kursusarrangør: Lore Rørvig GLRX 1115

Kompetencemål: Kursisterne bliver opdateret mht. hvilke spændende aktiviteter, der kan knytte sig til de emner, man typisk arbejder med i engelskundervisningen i den første fase. Hvordan tilgodeser vi alle børn og laver en motiverende undervisning for alle? Målgruppe: Engelsklærere i 3.-4. klasse, evt. 5. og specialundervisningslærere i engelsk Fag: Engelsk Underviser: Christie Beckmann og Louise Holst, engelsklærere Tid og sted: Torsdag d. 09.02.12 kl. 8.30 – 14.30 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: Max 24 deltagere Kursusarrangør: Lore Rørvig GLRX 1116

40


Sprog

46 Tendances francophones Den interkulturelle dimension i fremmedsprogsundervisningen er styrket med Fælles Mål 2009. Eleverne skal til prøverne vise, at de har fået indsigt i kultur – og samfundsforhold fra fransktalende lande. Kurset arbejder med, hvordan man kan integrere kulturelle frankofone aspekter i den daglige undervisning. Med afsæt i Belgien, gives der på kurset viden om, idéer og inspiration til arbejdet med tekster og temaer som: • La vie quotidienne • On ne mange pas que des frites • Les projets des jeunes • Les hommes et femmes célèbres • Les bandes dessinées, la musique • Les actualités. Under kurset vil der blive arbejdet med konkrete aktiviteter. Musik, film, drama og billeder vil blive inddraget. Der vil blive fokuseret på, hvordan den kulturelle dimension indgår i undervisningen, sådan at eleverne støttes i arbejdet med at anvende deres viden i den mundtlige og den skrift-

lige prøve. Kursusdeltagerne vil selv skulle deltage i praktiske øvelser med samtaler i strukturer fra Cooperative Learning, it-værktøjer og drama. Bemærkninger: Medbring USB stik. Kompetencemål: Kursisterne får redskaber til og viden om, hvordan fransklærerne løser opgaven med at forberede eleverne til den mundtlige og skriftlige prøve, sådan at eleverne bliver i stand til at inddrage og anvende deres viden om frankofon kultur. Målgruppe: Fransklærere Fag: Fransk Underviser: Helle Boelt Hindsgaul, fransklærer og redaktør for fransksiderne i PS Praktisk Sprog Tid og sted: Mandag d. 19.09.11 kl. 8.30 – 14.30 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: Max 24 deltagere Kursusarrangør: Lore Rørvig GLRX 1117

41


Sprog

47 Kultur im Deutschunterricht Den interkulturelle dimension og forståelse for andre lande og kulturer i fremmedsprogsundervisning er blevet styrket med Fælles Mål 2009. Eleverne skal til de afsluttende mundtlige prøver vise, at de har indsigt i kultur- og samfundsforhold. De skal kunne udtrykke det både mundtligt og skriftligt. Tekstopgivelserne skal fremover også i FSA afspejle, at der tales tysk andre steder end i Tyskland. Kurset vil præsentere deltagerne for et indblik i Østrig og Schweiz i dag samt for faget tysk og dets nye udfordringer i form af reviderende prøveformer. Derudover vil deltagerne få eksempler på, hvordan man kan fremme elevernes mundtlige færdigheder. Hvordan kan undervisning bidrage til, at eleverne får lyst til tysk, får grundlæggende viden om kultur og samfundsforhold og styrker deres internationale og interkulturelle forståelse? På kurset vil der blive arbejdet med: De nye prøveformer i tysk og den selvvalgte opgave Kunst, Literatur und Musik in Österreich und der Schweiz: Kultur in wunderschöner Natur

Servus und Grüß Gott – Deutsche Sprache in den Alpen Sing mit Hubert von Goisern! „lechts und rinks“ – Konkrete Poesie mit Ernst Jandl Wilhelm Tell – ein schweizer Nationalheld … und vieles mehr! Kompetencemål: Kursisterne vil blive orienteret om prøvernes krav i forhold til CKF kultur- og samfundsforhold. De opkvalificeres vedr. hvordan man som lærer kan arbejde med denne dimension og hvordan eleverne kan blive dygtigere til at inddrage denne dimension i forhold til prøverne. Målgruppe: Tysklærere Fag: Tysk Underviser: Joachim Schade, tysklærer, medlem af opgavekommissionen for tysk, lærebogsforfatter Tid og sted: Torsdag d. 01.12.11 kl. 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: Max 24 deltagere Kursusarrangør: Lore Rørvig GLRX 1118

42


Sprog

48 Developing Reading Skills in English Elevernes ordforråd øges betragteligt gennem omfattende og varieret læsning. Men for at læsningen skal føre til at ordene bliver i langtidshukommelsen, skal der også arbejdes med forskellige typer af ordindlæringsøvelser. Kurset vil give en vifte af konkrete forløb på, hvordan der kan arbejdes med varierede læseopgaver fra 3. – 10. klasse. Der vil være fokus på: • Forskellige læsemåder og strategier i forhold til, hvad der er formålet med læsningen • Motiverende læseforløb og materialer (herunder blandede frilæsningskasser) • Læsning og skriftligt arbejde • Læsning på nettet • Reader´s theatre • Højtlæsning • Faglig læsning • Evaluering af læsekompetencen

Cooperative learning vil indgå som én af måderne, der kan arbejdes på. Kompetencemål: Lærerne bliver kvalificeret til at arbejde bevidst med læsning og læsestrategier i engelskundervisningen. At arbejde målrettet med faglig læsning vil blive en af lærernes kompetencer, samtidigt med at lærerne vil blive opdateret mht. idéer og best praxis. Målgruppe: Engelsklærere fra 3.-9. klasse Fag: Engelsk Underviser: Anne-Marie Schæffer, skolekonsulent for fremmedsprog PUC Helsingør Tid og sted: Torsdag d. 17.11.11 kl. 8.30 – 14.30 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: Max 24 deltagere Kursusarrangør: Lore Rørvig

43


Internationalisering

49

50

Internationalisering

Internationalisering

– hvordan kommer vi i gang? Del 1 - Comenius

– hvordan kommer vi i gang? Del 2 - eTwining

Kurset består af to dele. Det er muligt at søge begge dele eller blot en af delene.

Kurset består af to dele. Det er muligt at søge begge dele eller blot en af delene.

Del 1: Globaliseringen banker på og alle elever skal arbejde med den internationale dimension i løbet af deres skoletid. Der er mange muligheder for at få tilskud til forskellige former for internationalt samarbejde. Hvilke muligheder er der i Comenius programmet for hele skolen og for den enkelte lærer? Kurset giver et overblik over mulighederne i Styrelsen for International Uddannelse, så den enkelte lærer bliver i stand til at vælge. www.10.dk

Del 2: Skolerne skal tilbyde undervisning, der integrerer internationale aspekter. eTwinning er en måde at finde samarbejdspartnere og projekter på. TwinSpace, som er en del af eTwinning, indeholder web 2.0 funktioner, som kan være med til at gøre samarbejdet med elever og lærere fra andre lande mere spændende og lettere. Kurset vil være en kombination af oplæg og hands on. Kursisterne opfordres til at have idéer til evt. projekter med. Der vil blive mulighed for at oprette sig som bruger i eTwinning samt søge efter eventuelle projekter. www.etwinning.net/da Kompetencemål: Kursisten vil opnå en viden om eTwinnings muligheder samt få idéer til projekter med samarbejdspartnere fra Europa. Målgruppe: Alle lærere med lyst til at arbejde med internationalisering (krav i Fælles Mål) Fag: Sprog, historie, samfundsfag, naturfag og skolebibliotekarer Underviser: Ebbe Schultze, chefkonsulent UNI-C Tid og sted: Onsdag d. 31.08.11 kl. 12.15 – 15.45 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3½ time Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Kirsten Plum Tholle GLRX 1120

Kompetencemål: Kursisten vil opnå et overblik over de eksisterende muligheder for internationalt samarbejde samt få indsigt i den internationale dimensions nødvendighed. Målgruppe: Alle lærere med lyst til at arbejde med internationalisering (krav i Fælles Mål) Fag: Sprog, historie, samfundsfag, naturfag og skolebibliotekarer Underviser: Ina Winther Groth, International rådgiver i Styrelsen for International Uddannelse Tid og sted: Onsdag d. 31.08.11 kl. 9.00 – 11.30 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 2½ time Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Kirsten Plum Tholle GLRX 1119

44


Kristendom, historie og samfund

51 Livsfilosofi og etik Kurset er første del af en fireårig kursusserie, hvor der hvert år sættes fokus på et af kristendomsfagets fire hovedområder, som også danner den faglige baggrund for den mundtlige prøve i 9. klasse. Indhold på denne kursusdel: Etik: Etiske grundpositioner og grundbegreber, det gode, menneskerettigheder, etik i Bibelen. Menneskesyn: At være et menneske, urhistoriens menneskesyn, moderne menneskesyn. Religionsfilosofi: Religionsbegrebet, gudsbegrebet, sandhedsbegrebet, det onde. Tro og viden: Myte og naturvidenskab, to sprog, verdensbilleder, sjæl og legeme, natur, liv og ånd. Målgruppe Kristendomslærere Fag Kristendomskundskab Underviser Poul Astrup, cand.pæd. Tid og sted Onsdag d. 29.02.12 kl. 13.15 – 16.15 Onsdag d. 14.03.12 kl. 13.15 – 16.15 Onsdag d. 21.03.12 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal 9 timer Antal deltagere Max 25 deltagere Kursusarrangør Poul Astrup GLRX 1123

45


Kristendom, historie og samfund

52

53

Film i undervisningen

Historie 7-9 kilder, kanon og sammenhæng

Hvordan kan film bruges som læringsresurse i undervisningen, så dette medie ikke bare bliver et krydderi i undervisningen? Hvad kan film som teksten ikke kan? Hvilke film kan bruges både i fagene dansk, kristendomskundskab og historie? Kurset vil præsentere eksempler på udvalgte film, der er særdeles velegnede til både eksistentielle, etiske og religiøse problemstillinger, der kan gøres til genstand for undervisningen i overbygningen. Der vil også på kurset blive præsenteret en slags ”kanon” liste over gode film til undervisningen med særligt henblik på undervisningen i kristendomskundskab. Målgruppe: Lærere i udskolingen Fag: Kristendomskundskab, samt dansk og samfundsfag Underviser: Seminarielektor og lærebogsforfatter Rose Maria Bering-Jensen Tid og sted: Torsdag d. 19.01.12 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: Max 20 deltagere Kursusarrangør: Poul Astrup GLRX 1124

Fælles Mål 2009 stiller krav til historieundervisningen. Hvordan tilrettelægger man en undervisning, der integrerer kanonpunkterne, giver eleverne et kronologisk overblik og styrker deres forudsætninger for at anvende kilder, forstå sammenhænge i historien – og ikke mindst bruge denne indsigt til at forstå sig selv, deres samtid og fremtidsmuligheder? Med afsæt i Gyldendals system Historie 7-9 giver kurset nogle svar på dette spørgsmål – samt konkrete idéer til undervisningen og til prøven i faget. Hver kursist får en bog gave fra systemet. Målgruppe: Historielærere i udskolingen Fag: Historie Underviser: Jens Aage Poulsen, cand.pæd. historie master IKT og læring, lærebogsforfatter Tid og sted: Onsdag d. 07.09.11 kl. 13.15– 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 18 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

46


Matematik

54

55

Matematik på spil

Hoppende tal og Talkufferten

Kurset har til formål at lære nye spil - og spilleaktiviteter - at kende, som kan anvendes i børnehaveklassen. En del vil være gratisspil (kopispil), en anden del er købespil, som kan erhverves på stedet eller i en lokal legetøjsbutik. Intensionen er, at eleverne gennem spil kommer til at arbejde med tal og former for at udvikle deres faglige og sociale kompetencer. Derfor vil vi gennemgå didaktiske muligheder og sætte dem i forhold til faglige mål og elevernes forskellighed.

Hvordan skaber vi glæde ved matematikken for hele klassen helt fra første time? ”Jubii, matematik” kan være elevernes grundholdning, hvis deres læring kan bygge på egne erfaringer og afprøvninger, hvor hele kroppen er med. Vi vil afprøve brugbare aktiviteter, som skaber sammenhæng og forståelse for tal, numre og mængder. Tallinjen og talsystemet er det centrale i arbejdet med de 4 regningsarter. Vi skal arbejde med lærerens/forældrenes voksenvinkel til faget og omsætte abstrakte koder til konkrete aktiviteter for at undgå barnets blokeringer for læringen. Erkendelser fra teorien om læringsstile er en naturlig baggrund for de forskellige indgangsvinkler, som vil blive præsenteret. Debat om anvendelse og integration af bogsystemer i undervisningen indgår i de teoretiske overvejelser. Kurset tager udgangspunkt i materialer fra Talkufferten. Kompetencemål: Kursusdeltagerne vil efter kurset være i stand til at inddrage legende og eksperimenterende tilgange til matematik inde og ude, samt have større indsigt i, hvilken betydning sprog har i tilegnelsen af matematiske kompetencer. Målgruppe: Matematiklærere i indskolingen Fag: Matematik Underviser: Volker Berthold, lærer i indskolingen (0.-3.kl.), spilleudvikler og instruktør, modtager af NKTs uddannelsespris for undervisningsmateriale 2001 Tid og sted: Torsdag d. 03.05.12 kl. 9.00 - 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngy Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 24 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen

Kompetencemål: Kursusdeltagerne vil efter kurset være i stand til at inddrage spil i undervisningen ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser. Målgruppe: Børnehaveklasseledere og pædagoger samt lærere i 1. klasse Fag: Matematik Underviser: Volker Berthold, lærer i indskolingen (0.-3.kl.), spilleudvikler og instruktør, modtager af NKTs uddannelsespris for undervisningsmateriale 2001 Tid og sted: Onsdag d. 11.04.12 kl. 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 24 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen

47


Matematik

56

57

Årsplaner – fra ritual til redskab

Trigonometri på mellemtrinnet

Evalueringskulturen sætter fokus på systematik og refleksion, og lærernes årsplaner er et redskab i denne proces. Fælles Mål 2009 er et ”skal” for alle lærere, og derfor skal muligheden for at indarbejde disse i undervisningen være til stede. Deltagerne på kurset sætter sig ind i den systematik, som målsætning og årsplanlægning bygger på. Gennem arbejdet med mål, årsplan og undervisningsplan, udfordrer deltagerne egen didaktiske og faglige tankegang og skærper bevidstheden om de valg, der træffes i planlægningsfasen. Der vil på kurset blive taget udgangspunkt i deltagernes konkrete års- og undervisningsplaner.

I Fælles Mål 2009 er indført et nyt trinmål efter 9. klasse: ”Arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler”. Målet er ment som en overbygning på arbejdet med fx målestoksforhold, ligedannethed og Pythagoras læresætning. Hvordan kan matematiklærerne på mellemtrinnet arbejde med geometri, så det også lægger op til arbejdet med trigonometri i overbygningen? Hvordan kan vi inddrage trigonometriens anvendelseshistorie i undervisningen? Hvordan kan udendørsmatematik forenes med arbejde i et dynamisk geometriprogram? Hvilke matematiske kompetencer og matematiske arbejdsmåder kan bringes i spil sammen med arbejdet med det matematiske emne trigonometri? Der veksles mellem oplæg, aktiviteter og dialog. Husk blyant, passer og lineal! Der arbejdes på computeren med GeoGebra. Bemærkninger: Husk udendørstøj og sko, da nogle af aktiviteterne foregår udendørs. Kompetencemål: Kursusdeltagerne får indblik i, hvilke muligheder der ligger i arbejdet med trigonometri og får idéer til undervisningsforløb, der kan lægge op til og udvikle arbejdet indenfor denne del af geometrien. Målgruppe: Matematiklærere på mellemtrinnet Fag: Matematik Underviser: Klaus Fink, lærer og fagkonsulent i matematik UVM Tid og sted: Mandag d. 29.08.11 kl. 9.00 – 15.00 Kongevejens Skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen

Kompetencemål: Deltagerne vil efter kurset have større indsigt i de nødvendige didaktiske forudsætninger og overvejelser, der ligger bag de valg, der træffes i planlægningsfasen. Målgruppe: Team kursus Fag: Alle Underviser: Kirsten ”Søs” Spahn, pædagogisk konsulent i matematik og Marianne Eskildsen, pædagogisk konsulent samt cand. pæd. i dansk Tid og sted: Onsdag d. 24.08.11 kl. 9.00 - 15.00 Onsdag d. 21.09.11 kl. 13.00 - 16.00 Sted oplyses senere Kursustimetal: 9 timer Antal deltagere: 24 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen

48


Matematik

58 Trigonometri i udskolingen I Fælles Mål 2009 er indført et nyt trinmål efter 9. klasse: ”Arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler”. Målet er ment som en overbygning på arbejdet med fx målestoksforhold, ligedannethed og Pythagoras læresætning. Hvordan kan vi inddrage trigonometriens anvendelseshistorie i undervisningen? Hvordan kan udendørsmatematik forenes med arbejde i et dynamisk geometriprogram? Hvilke matematiske kompetencer og matematiske arbejdsmåder kan bringes i spil sammen med arbejdet med det matematiske emne trigonometri? Der veksles mellem oplæg, aktiviteter og dialog. Husk blyant, passer og lineal! Der arbejdes på computeren med GeoGebra.

Bemærkninger: Husk udendørstøj og sko, da nogle af aktiviteterne foregår udendørs. Kompetencemål: Kursusdeltagerne får indblik i, hvilke muligheder der ligger i arbejdet med trigonometri og får ideer til undervisningsforløb, der kan lægge op til og udvikle arbejdet indenfor denne del af geometrien. Målgruppe: Matematiklærere i udskolingen Fag: Matematik Underviser: Klaus Fink, lærer og fagkonsulent i matematik UVM Tid og sted: Mandag 28.11.11 kl. 9.00 - 15.00 Kongevejens Skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen

49


Matematik

59 Lektionsstudier i matematik

Et lektionsstudium handler kort sagt om at planlægge en lektion med et bestemt fagligt mål (som det gælder om at præcisere, men som normalt også refererer til lektionens funktion i et større undervisningsforløb). Lektionsstudier udføres af teams af faglærere, typisk over et par måneder. Helt centralt i lektionsstudiet står lektionsplanen, som er en minutiøs beskrivelse af arbejdets resultater – herunder naturligvis ”drejebogen” for lektionen. Det er også vigtigt, at lektionsstudier i princippet er offentlige, og resultaterne (lektionsplanen) i princippet kan bruges af andre lærere; samtidig er lektionsstudier baseret på, at lærerne observerer hinandens undervisning (under brug af den fælles lektion). Endelig er der tale om en meget udbredt praksisform i Japan; stort set alle grundskoler har regelmæssige lektionsstudier. Ved observation af lektioner i en helt anden kontekst end ens eget lektionsstudiearbejde, bliver man især opmærksom på elevernes arbejde i et didaktisk miljø. Observationen foregår i lærerteams, og den er dermed medvirkende til lærerteamets kontinuerlige professionelle udvikling. Fokus er på udviklingen af teamets undervisning – ikke på udvikling af den enkelte lærer.

Underviser: Carl Winsløw, Professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik Tid og sted: Torsdag d. 02.02.12 kl. 13.00 – 16.00 En skole, sted følger Anden kursusgang aftales senere Kursustimetal: 2 x 3 timer med arbejde i omfanget ca. 30 lektioner i fagteamet mellem de to kursusgange Antal deltagere: 24 deltagere Kursusarrangør: Martin Villumsen

Kompetencemål: Kursusdeltagerne vil efter kurset have opnået indsigt i teorien bag lektionsstudier, samt hvordan et lektionsstudium kan gennemføres af fagteam mm. ude på de enkelte skoler. Målgruppe: Fagteam af minimum 3 personer Fag: Matematik

50


Naturfag

60

61

Brug selv naturskolen -

Plante- og dyrebestemmelser

nøglekursus Kurset introducerer Ellehuset, der er en del af Naturskolen i Raadvad, som et muligt udgangspunkt for lærere og pædagogers egne natur- og friluftsaktiviteter med de 6 til12-årige elever i forbindelse med undervisning og fritidsaktiviteter. På kurset besvares spørgsmål som: Hvordan bookes Ellehuset? Hvordan foregår brug af naturskolen i praksis? Hvilke sikkerhedsmæssige hensyn skal tages ved brug af området? Hvilket udstyr står til rådighed? Hvilke natur- og friluftsaktiviteter samt undervisningsforløb er oplagte og hvordan kan de gennemføres? Vi vil bl.a. afprøve indsamling af smådyr på land og i vand, aktiviteter med planter, naturlege, samarbejdsøvelser, bålaktiviteter mv. Kurset er i princippet en forudsætning for at kunne anvende naturskolens faciliteter uden naturvejleder. Kompetencemål: At deltagerne selvstændigt og med et konkret fagligt udgangspunkt kan anvende naturskolen, relevante materialer og udstyr samt de omgivende naturområder til natur- og friluftsliv samt dele af undervisningsforløb. Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskoling og på mellemtrin samt SFO Fag: Alle fag Undervisere: Medarbejdere på Naturskolen Tid og sted: Onsdag d. 24.08.11 kl. 13.15 – 16.15 Onsdag d. 31.08.11 kl. 13.15 – 16.15 Naturskolen i Raadvad Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: Max 30 deltagere Kursusarrangør: Naturskolen GLRX 1125

Arbejdet med dyr og planter og deres levesteder har en vigtig plads i både natur/teknik og biologi. Desuden er det at kunne bestemme og kunne genkende dyr og planter i naturen, dels en vej til at glædes mere over naturen, dels til at føle sig tryg ved at færdes i naturen og ikke mindst en kilde til at kunne søge og finde mere viden om de enkelte arter. Vi arbejder både med at skabe overblik over den taksonomiske struktur af hhv. plante- og dyreriget, samt med forskellige typer redskaber til plante- og dyrebestemmelse, dels i form af håndbøger og bestemmelsesduge/tavler, dels i form af internetressourcer. Der bliver også tid til at træne artsbestemmelse af indsamlede organismer fra sø/å og skov. Kompetencemål: At deltagerne får konkrete redskaber til arbejdet med bestemmelse af planter og dyr fra den lokale natur i undervisningen. Målgruppe: Naturfagslærere på alle klassetrin Fag: Primært natur/teknik og biologi Undervisere: Dorrit Hansen og Klaus Peter Brodersen, Naturskolen Tid og sted: Torsdag d. 18.08.11 kl. 9.00 – 15.00 Naturskolen i Raadvad Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 30 deltagere Kursusarrangør: Jesper Christoffersen GLRX 1126

51


Naturfag

62 Naturfaglig metode i udskolingen

På kurset arbejder vi med anvendelse af forskellige arbejdsmetoder i naturfag – dels som redskab til at øge elevernes begrebs- og sammenhængsforståelse i naturfag, dels som redskab til bedre at forstå, hvordan naturvidenskabelig viden bliver til. Med naturundersøgelser som eksempel undersøger vi, hvordan arbejdsmetoder kommer i spil i naturfag, og går særligt i dybden med, hvordan man kan arbejde med hypoteser og hypotesedannelse på forskellige niveauer, og hvordan undersøgelser og eksperimenter kan gennemføres i en progression med elevernes selvstændige planlægning og gennemførelse af praktisk/undersøgende arbejde som mål. Herunder sætter vi fokus på, hvordan der i praksis kan undervisningsdifferentieres i naturfagene. Vi arbejder også med, hvordan vi kan bruge forskerfortællinger i undervisningen og hvordan elevernes praktiske/undersøgende arbejde i naturfagene dels grundlæggende adskiller sig fra videnskabsmandens forskning, dels henter inspiration herfra, med udgangspunkt i begrebet IBSE (inquiry based science education). Kompetencemål: At deltagerne i højere grad bliver i stand til at anvende forskellige arbejdsmetoder i naturfag med forskellige læringsmål for øje. Målgruppe: Naturfagslærere i udskolingen Fag: Biologi, geografi, fysik/kemi og naturfag Undervisere: Dorrit Hansen og Klaus Peter Brodersen, Naturskolen Tid og sted: Torsdag d. 25.08.11 kl. 9.00 – 16.00 Torsdag d. 01.09.11 kl. 9.00 – 16.00 Naturskolen i Raadvad

Kursustimetal: 14 timer Antal deltagere: Max 30 deltagere Kursusarrangør: Naturskolen GLRX 1127

63 Naturundersøgelser i skoven

– faglig progression og gode overgange Der ligger en aktuel og konkret udfordring i at skabe sammenhængende naturfagsundervisning med faglig progression og naturlige overgange i den afdelingsopdelte skole. På kurset gør vi med eksempel i naturundersøgelser i skoven, et forsøg på at etablere et stillads til en slags naturfagskanon, der på den enkelte skole kan bruges som et af redskaberne til at klare ovennævnte udfordring. Temaet om skoven favner bredt omkring begreber, teorier, praktiske færdigheder, samarbejde, undervisningsdifferentiering, tværfaglighed osv. – og er relevant på alle klassetrin. Hvilke erfaringer skal eleverne gøre sig på hvilke klassetrin på din skole? Hvilke begreber og sammenhænge skal de have kendskab til? Og ikke mindst – hvilke erfaringer og forståelser danner grundlag for andre? Vi starter naturligvis i skoven og skaber grundlag for det videre arbejde, og deltagerne bidrager med deres faglighed og erfaringer fra forskellige klassetrin til et fælles produkt for hver deltagende skole. Kompetencemål: At deltagerne kan udvikle sammenhængende naturfagsundervisning i samarbejde med fagkolleger og deltage i udviklingen af den naturfaglige kultur på egen skole.

52


Naturfag

Målgruppe: Naturfagslærere i hele skoleforløbet NB! Repræsentanter fra hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling fra hver skole skaber grundlag for reel implementering af arbejdsresultaterne Fag: Natur/teknik samt naturfag i udskolingen Underviser: Dorrit Hansen, Naturskolen Tid og sted: Torsdag d. 22.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Torsdag d. 29.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Naturskolen i Raadvad Kursustimetal: 12 timer Antal deltagere: Max 30 deltagere Kursusarrangør: Jesper Christoffersen GLRX 1128

64 Vestforbrændingen i skolen – en problemløsningsmetode

Kurset er et led i et samarbejde mellem LyngbyTaarbæk kommune og Vestforbrændingen. Der er tale om en inspirationsdag, hvor du naturligvis ser Vestforbrændingens anlæg og derved kommer igennem de naturfaglige processer. Samtidigt får du, gennem forskellige praktiske øvelser i det nye wastelab, indsigt i sammenhænge mellem affald og ressourcer og derved kredsløbstanken inden for produktion og genbrug – og hvordan denne tanke undervises til eleverne. Undervisningsmetoden er stærkt inspireret af den innovative tilgang til problemløsning, hvor vi lægger op til, at eleverne selv finder løsninger gennem fire stadier. SE et problem, FIND nyttig viden og ressourcepersoner, GØR noget ved problemet i praksis og evaluer, hvad du KAN. Vi skaber det autentiske samarbejde – som både undervisere og elever har efterlyst. Kompetencemål: Du bliver i stand til at lede en dimension i klassen, hvor eleverne selv søger viden og skaber arbejdsgange og løsninger inden for kredsløbs- og ressourcetanken med det formål at skabe mere værdi for dem selv og deres lokalsamfund – og egentlig også nationalt. Målgruppe: Naturfagslærere fra fjerde – niende klasse Fag: Naturfagene Underviser: Vestforbrændingen Tid og sted: Torsdag d. 27.11.11 kl. 9.00 – 15.00 Vestforbrændingen Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 30 deltagere Kursusarrangør: Jesper Rud Christoffersen og Vestforbrændingen

53


Naturfag

65

66

Bæredygtighed og sundhed

Biodiversitet

Vi er allerede langt i FNs 10-år for uddannelse for bæredygtig udvikling (2005-14). Med Fælles mål II fra 2009 optræder begrebet "bæredygtighed nu" mange gange, både i naturfagene samt i fx samfundsfag og hjemkundskab. Begrebet er spændende og vedkommende – men også abstrakt og vidtfavnende. Hovedspørgsmålene på kursusdagen er: Hvordan kan vi lave en konkret sammenhængende undervisning i folkeskolen, der kan udstyre eleverne med en handleorienteret forståelse af bæredygtig udvikling, når de forlader folkeskolen? Og hvordan kan vi koble tankerne om det bæredygtige samfund sammen med visionerne om det sunde liv med høj livskvalitet? Dagen vil indeholde en blanding af oplæg, flere konkrete aktiviteter, idéer og diskussion – og måske en fælles spire til svar på de store spørgsmål! Kompetencemål: At deltagerne erhverver flere redskaber til at lave en konkret progressiv undervisning i folkeskolen - en undervisning der med en positiv tilgang kan give eleverne en handleorienteret forståelse af bæredygtig udvikling. Målgruppe: Alle lærere – dog primært naturfagslærere Fag: Alle fag, dog primært naturfag Undervisere: Dorrit Hansen og Klaus Peter Brodersen, Naturskolen Tid og sted: Torsdag d. 22.03.12 kl. 9.00 – 16.00 Naturskolen i Raadvad Kursustimetal: 7 timer Antal deltagere: Max 30 deltagere Kursusarrangør: Jesper Christoffersen GLRX 1129

– en global udfordring Biodiversitet er et begreb som er højaktuelt i disse år. Året 2010 var FN’s Internationale Biodiversitetsår, og den danske miljøminister har for nylig meldt ud, at biodiversiteten skal på danskernes dagsorden på linje med klimaforandringer og global opvarmning. Biodiversitet bliver præsenteret som en naturfaglig disciplin, der omhandler mønstre for arternes antal, hyppighed og fordeling over tidslige, rumlige og miljømæssige skalaer. Biodiversitet behandler også processerne bag arternes opståen, spredning og uddøen i en evolutionær og historisk sammenhæng og der opstilles hypoteser og forklaringer på disse mønstre. Biodiversitetsbegrebet integrerer således biologi, økologi, evolution, geografi, matematik, samfundsfag mm. Kurset henvender sig derfor til alle naturfagslærere og indeholder en introduktion til emnet, praktiske øvelser, samt didaktisk og pædagogisk inspiration til undervisning i emnet. På kurset fokuserer vi på den danske biodiversitet, status for biodiversiteten og en fremtid med nye og invasive arter. Naturskolens data redskaber vil også blive præsenteret og afprøvet. Kompetencemål: At deltagerne på solidt teoretisk, praktisk og didaktisk grundlag kan udvikle og gennemføre undervisning om biodiversitet. Målgruppe: Naturfagslærere ca. 5. klassetrin Fag: Naturfagene, matematik og samfundsfag Undervisere: Klaus Peter Brodersen og Dorrit Hansen, Naturskolen Tid og sted: Torsdag d. 08.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Torsdag d. 15.09.11 kl. 9.00 – 15.00 Naturskolen i Raadvad Kursustimetal: 12 timer Antal deltagere: Max 30 deltagere Kursusarrangør: Naturskolen GLRX 1130

54


Naturfag

Idræt og sundhed

67

68

Evolution

Samfundsfag og idræt

Vi tager udgangspunkt i det grundlæggende spørgsmål: ”Hvordan kan det være, der findes så mange forskellige planter og dyr?” og formulerer de basale teorier i evolutionslæren. Så bevæger vi os hastigt videre til aktuelle temaer og udfordringer, som fx: Milepæle i livets udvikling; evolutionsteorien som eksempel på, hvordan naturvidenskab bliver til; håndtering af argumenter for kreationisme og intelligent design; elevernes hverdagsforståelser omkring evolution mv. Desuden ser vi naturligvis på, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet med evolutionsbegrebet i folkeskolen, med elementer af praktisk arbejde, ekskursioner, diskussioner og faglig læsning.

Hvordan kan undervisningen i idræt tilrettelægges så den enkelte elev udfordres og udvikles i forhold til fysisk formåen og kompetencer? Med afsæt i deltagernes erfaringer fra egen praksis, byder kurset på praktiske eksempler på undervisningsdifferentiering i idræt i forhold til • valg af indhold og læremidler • processer i undervisningen • elevernes produkter /færdigheder • læringsmiljøet. På kurset vil der således blive arbejdet med mål, progression og evaluering. Kurset er tilrettelagt som tre undervisningsgange. En del af kursustiden vil blive anvendt til konkret tilrettelæggelse af kursisternes kommende undervisning, med efterfølgende opfølgning.

Kompetencemål: At deltagerne på et godt teoretisk, praktisk og didaktisk grundlag kan udvikle og gennemføre undervisning om evolution. Målgruppe: Naturfagslærere fra ca. 5. klassetrin Fag: Natur/teknik og biologi Undervisere: Dorrit Hansen og Klaus Peter Brodersen, Naturskolen Tid og sted: Torsdag d. 27.10.11 kl. 9.00 – 16.00 Naturskolen i Raadvad Kursustimetal: 7 timer Antal deltagere: Max 30 deltagere Kursusarrangør: Naturskolen GLRX 1131

Kompetencemål: At give deltagerne metoder til hvordan undervisningsdifferentiering er mulig i idrætsundervisningen. Målgruppe: Idrætslærere Fag: Idræt Underviser: Lene B. Terp og andre idrætsundervisere fra UC Syd, der har arbejdet med udviklingsprojekter i Skole Idrættens Udviklingscenter Tid og sted: Tirsdag d. 20.03.12 kl. 9 – 15 Tirsdag d. 17.04.12 kl. 9 – 15 Tirsdag d. 15.05.12 kl. 9 – 15 Rudersdal Kursustimetal: 15 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Rudersdal Kommune GLRX 1132

55


Idræt og sundhed

69

70

Naturen som motionsrum

Grundkursus i førstehjælp

Motion i naturen, naturfitness, styrke, leg og afspænding. Kort teori om udendørstræning og stressforebyggelse. Formidling af træning i naturen året rundt via naturens redskaber, som træer, sten og rækværk. Træningen kombineres med den frihed og sanselighed, der er i at opholde sig i naturen frem for i et træningslokale. Derudover brug af billige redskaber fx cykelslanger, tennisbolde og sandflasker. Fokus vil være på: Kondition, styrke og bevægelighed Få puls via løb og lege Styrketræning via naturens redskaber, fx bakker, sten, liggende og stående træer Stressforebyggelse, afspænding og stræk Påklædning: løbesko og træningstøj - al undervisningen er udendørs – også hvis det regner. Tag gerne et tæppe med til at ligge på, hvis det er godt vejr. Kompetencemål: At kunne bruge naturen som et alsidigt motionsrum hele året Målgruppe: Idrætslærere og pædagoger Fag: Idræt og motion Underviser: Henriette Bjerre Tybjerg, psykomotorisk terapeut, dap. Tid og sted: Onsdag d. 14.09.11 kl. 13.00 – 16.00 Onsdag d. 12.10.11 kl. 13.00 – 16.00 Bagindgang til Frilandsmuseet på parkeringspladsen, I.C. Modewegs Vej, Brede Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 15 deltagere Kursusarrangør: Ida Aagaard-Svendsen

Alle svømmelærere skal have gennemført et grundkursus i førstehjælp, hvis de har svømning. 1. del – Kommunens førstehjælpskursus To hele dage i efteråret 2. del Bassinprøve: Udspring fra kant efterfulgt af 50 m fri svømning. Maksimalt tidsforbrug 1 min. Dykning efter medie på 4 m vand: efter udspring fra kant, derefter bjergning tilbage til udspringsstedet efter vandtrædning. Kursisten skal ved dykning være iført lange bukser og T-shirt. Kompetencemål: At opfylde sikkerhedsbestemmelserne ved svømmeundervisning Målgruppe: Svømmelærere og pædagoger der ikke har været på grundkurset - eller hvor det er længe siden Fag: Svømning Underviser: Rudersdal Kommune Tid og sted: Førstehjælpskursus: 2 dage i efteråret Bassinprøven: Rudersdal Kommune - dato følger! Kursustimetal: 13,5 time Antal deltagere: 10 deltagere Kursusarrangør: Rudersdal GLRX 1137

56


Idræt og sundhed

Inovation

71

72

Livredning

Lydproduktion/mediedidaktik

Obligatorisk repetitionskursus i genoplivning og bassinprøve for svømmelærere. Alle svømmelærere skal hvert år gennemføre kurset og bestå bassinprøven. 1. del – Bassinprøve: Udspring fra kant efterfulgt af 50 m fri svømning. Maksimalt tidsforbrug 1 min. Dykning efter medie på 4 m vand: efter udspring fra kant, derefter bjergning tilbage til udspringsstedet efter vandtrædning. Kursisten skal ved dykning være iført lange bukser og T-shirt 2. del – Repetition af grundlæggende nødbehandling: Anatomi - de livsvigtige systemer Førstehjælpens 4 hovedpunkter Livreddende førstehjælp Situationsøvelser Afslutning & evaluering.

Vi sætter fokus på computerproduktion af din lyd og giver eksempler på idéer til brugen af lyd og lydproduktioner. Du får kendskab til programmet Cubase og vil gennem konkrete opgaver som også kan bruges på elever, producere musik / lyd. Samtidig opnår du erfaringer med, hvordan og hvorfor brugen af multimediet som formidlingsværktøj er essentielt. Både for lærer og elev. Den første kursusgang lærer du programmet at kende, og den anden laver du en konkret opgave, som kunne være relevant med især udskolingselever. Vi tager udgangspunkt i begynderniveau.

– obligatorisk repetitionskursus

Kompetencemål: Opfyldelse af sikkerhedsbestemmelserne ved svømmeundervisning Målgruppe: Svømmelærere og pædagoger der har været på grundkursus Fag: Svømning Underviser: Rudersdal Kommune Tid og sted: Dato følger Rudersdal Kommune Kursustimetal: 4 timer 40 min Antal deltagere: 12 deltagere Kursusarrangør: Rudersdal GLRX 1138

Kompetencemål: Du opnår kompetencer til at vurdere den didaktiske brug af digital lyd og billede som led i analyse, produktion og evaluering i undervisningen. Målgruppe: Lærere Fag: Alle Underviser: Jesper Rud Christoffersen Tid og sted: Onsdag d. 14.09.11 kl. 09.00 – 15.00 Onsdag d. 05.10.11 kl. 09.00 – 15.00 Kongevejens Skole, Kongsvænget 10, 2830 Virum Kursustimetal: 12 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Jesper Rud Christoffersen

57


Inovation

SAL

73

74

Innovation i praksis

Intro til arbejdet med SAL

Du bliver klædt på til at undervise efter en innovativ pædagogik. Du får kendskab til innovative teorier og vil gennem små opgaver og ”energizers” selv opleve teorierne. Det er hensigten, at du kommer hjem med værktøjer, som du kan bruge direkte i din undervisning – og som du kan dele med dine kolleger. Derudover modtager du en kursusmappe med oversigt over øvelser, teori mv. Over de tre kursusdage får du en glidende teorigennemgang efterfulgt af praktiske opgaver – og du kommer selv til at arbejde med en større konkret opgave. Kompetencemål: Du vil opnå kompetencer til at facilitere en innovativ didaktik for din undervisning. Dermed bliver du en guide, der iscenesætter innovation og iværksætteri for eleverne. Målgruppe: Lærere – fortrinsvis på mellemtrin og i udskoling. Fag: Alle Underviser: Jesper Rud Christoffersen Tid og sted: Onsdag d. 22.02.12 kl. 09.00 – 15.00 Onsdag d. 28.03.12 kl. 09.00 – 15.00 Onsdag d. 02.05.12 kl. 09.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 18 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Jesper Rud Christoffersen

- Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Alle kommunens skoler arbejder med principperne i SAL, som understøtter teamenes arbejde med videre udvikling af læringsmiljøet og fælles refleksion om de udfordringer der opleves i klassen eller børnegruppen. SAL præsenterer en struktur som inviterer til at se udfordringer i flere perspektiver. På kurset præsenteres indholdet af SAL-modellen og det teorigrundlag der er grundlæggende for teamets refleksioner. Kompetencemål: At kende systematikken i SAL arbejdet og de systemiske perspektiver som anvendes i SAL. Kendskab til SAL- modellens anvendelse i tværfaglige sammenhænge. Målgruppe: Nyansatte lærere og pædagoger Underviser: Anne Leopold, proceskonsulent Tid og sted: Mandag d. 29.08.11 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 20 personer Kursusarrangør: Anne Leopold

58


SAL

75

76

SAL-tovholderkursus

Systemiske muligheder - i det pædagogiske felt

- for nye tovholdere

Kurset indeholder mulighed for, at du som tovholder kender til teorigrundlaget for arbejdet med Systemisk Analyse af Læringsmiljøer og den systematik, som sikrer teamets refleksioner og fælles fokus på opgaven. På kurset vil fælles drøftelser og gruppearbejde inddrage den kompleksitet der opleves i udfordringer i læringsmiljøet. Gennem anvendelse af systemiske perspektiver i kommunikationen, får kommende tovholdere rutine i at facilitere teamets fælles refleksion over muligheder i den pædagogiske praksis. Kompetencemål: Kendskab til SAL modellens elementer og tovholders opgave som procesfacilitator. Viden om systemiske perspektiver som grundlag for teamets refleksioner og muligheder for at bidrage konstruktivt til kommunikationen i teamet. Målgruppe: Lærere og pædagoger der har en funktion som tovholder og ikke tidligere har deltaget i skolens SAL-tovholderkursus Underviser: Anne Leopold, proceskonsulent Tid og sted: Mandag d. 05.09.11 kl. 12.00 – 16.00 Mandag d. 26.09.11 kl. 08.30 – 15.00 Mandag d. 31.10.11 kl. 08.30 – 15.00 Mandag d. 14.11.11 kl. 12.00 – 16.00 Mandag d. 05.12.11 kl. 09.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 30 timer Antal deltagere: 15 deltagere Kursusarrangør: Anne Leopold

Kurset har fokus på muligheder i fællesskabet i klassen, børnegruppen, forældregruppen og det faglige samarbejde. Kurset præsenterer systemteoretiske tilgange til forståelse af relation, kommunikation og samarbejde. Fokus vil være på en forståelse af dialogens betydning for skabelsen af mulighederne i det sociale samspil. Inddragelse af børnenes perspektiver giver mange muligheder for et fremadrettet samarbejde, også et samarbejde hvor forældre får mulighed for at bidrage til deres barns fortsatte udvikling fagligt og socialt. Kompetencemål: Deltagerne får mulighed for at kende betydningen af den dialog som finder sted, samt de muligheder der opstår ved at arbejde med forståelser og forventninger i sociale sammenhænge. Eksempler fra deltagernes hverdag giver mulighed for konkret at inddrage systemiske perspektiver i forberedelsen af interventioner i den daglige pædagogiske praksis. Målgruppe: Lærere og pædagoger Underviser: Anne Leopold, proceskonsulent Tid og sted: Torsdag d. 26.01.12 kl. 08.30 – 15.00 Torsdag d. 23.02.12 kl. 09.00 – 15.00 Torsdag d. 15.03.12 kl. 0 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 20 timer Antal deltagere: 25 deltagere Kursusarrangør: Anne Leopold

59


SAL

77

78

Begreber og principper - i SAL arbejdet

Narrative perspektiver - i den pædagogiske praksis

På kurset sættes fokus på systematikken i SAL modellen og grundlaget for at inddrage flere perspektiver i teamets refleksioner. Teamets arbejde omkring udfordringer og videre udvikling af læringsmiljøet, er en opgave som kræver fælles fokus. Kurset indeholder fælles oplæg, refleksion i mindre grupper og afprøvning af metoder som inddrager principperne i SAL arbejdet. Kompetencemål: Deltagerne får grundigt kendskab til systematikken i SAL og de fokus der er i teamets fælles refleksioner. Denne viden vil sætte deltagerne i stand til at understøtte teamets arbejde med SAL og mulighed for at holde fælles fokus på teamets konkrete opgave i den daglige praksis. Målgruppe: Lærere og pædagoger, som ønsker nærmere kendskab til grundlaget for arbejdet med Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Underviser: Anne Leopold, proceskonsulent Tid og sted: Kurset eller kurserne kan tilbydes som skolekursus, dato aftales med Anne Leopold. PC kurset Mandag d. 12.09.11 kl. 12.00 – 16.00 Mandag d. 03.10.11 kl. 12.00 – 16.00 Mandag d. 24.10.11 kl. 12.00 – 16.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: Kan bestilles om skolekursus, planlægges med 12 timer og kan planlægges som skolen ønsker over to eller tre gange PC kurser 12 timer Antal deltagere: 25 deltagere Kursusarrangør: Anne Leopold

Kurset vil sætte fokus på den fortælling der skabes i klassen og omkring det enkelte barn. Det er fortællingen om de muligheder vi selv ser og hvilken betydning den kan have for vore handlemuligheder i samspillet med børn og forældre. Narrative perspektiver fokuserer ikke på problemerne, men på forståelsen af problemerne. Denne tilgang sætter fokus på ønsker og forventninger som børn, forældre og fagpersoner har til skole, kammeratskab og samarbejde. Disse ønsker og forventninger er omdrejningspunkt for aktiviteter og dialoger som planlægges i den pædagogiske praksis. Kursisterne deltager i forskellige aktiviteter som sætter fortællingerne og forventningerne i spil.

og forældresamarbejdet

Kompetence mål: Kendskab til narrative perspektiver og introduktion til aktiviteter som kan anvendes i egen praksis. Målgruppe: Lærere og pædagoger Underviser: Anne Leopold, proceskonsulent Tid og sted: Torsdag d. 02.02.12 kl. 12.00 – 16.00 Torsdag d. 01.03.12 kl. 08.30 – 15.00 Torsdag d. 22.03.12 kl. 08.30 – 15.00 Torsdag d. 12.04.12 kl. 12.00 – 16.00 Torsdag d. 26.04.12 kl. 09.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 30 timer Antal deltagere: 25 deltagere Kursusarrangør: Anne Leopold

60


SAL

79 SAL Klasseledelse

Klasseledelse er en væsentlig kompetence for at udvikle trivsel i klassen. Lærer/pædagog kan kun skabe forandring ved selv at starte med at ændre egen praksis. Kurset har fokus på at gå i dybden med, hvad klasseledelse indebærer både i forhold til handlingsledelse og læringsledelse. Der vil være fokus på, hvordan du bevidst kan arbejde med din egen klasseledelse. Der lægges op til afprøvning af værktøjer mellem undervisningsgangene. Underviseren giver sparring på kursisternes konkrete praksiserfaringer.

Kompetencemål: At opnå kendskab til klasseledelse i et systemisk perspektiv. At øge bevidsthed om, hvordan man aktivt kan skabe reel udvikling af læringsmiljøet. At erhverve sig nye værktøjer til at lede en klasse. At få kompetence til at tilrettelægge læring for den enkelte elev. Målgruppe: Teams Underviser: Lene Skovbo Heckmann, Lærebogsforfatter og lærer på Hellerup skole www.leneheckmann.dk Tid og sted: Torsdag d. 10.11.11. kl. 9.00 - 15.00 Torsdag d. 08.12.11 kl. 13.15 - 16.15 Mandag d. 05.03.12 kl. 13.15 - 16.15 Torsdag d. 19.04.12 kl. 13.15 - 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 18 timer Antal deltagere: 25 deltagere Kursusansarrangør: Tine Rosenberg Larsen

61


SAL

80 SAL Undervisningsdifferentiering Kursets tema er: undervisningsdifferentiering - hvad og hvordan? Konkete værktøjer, organisering af undervisningen, mange måder at lære på, ledelse af den enkelte elevs læreproces, mål og evaluering, planlægning af et konkret undervisningsforløb og videndeling. Der lægges op til afprøvning af værktøjer mellem undervisningsgangene. Kompetencemål Kendskab til undervisningsdifferentiering i et systemisk perspektiv. Viden om ’Læringsstile’ (Dunn/ Dunn), undervisningsdifferentiering inspireret af cooperative learning og værktøj til mål og evalueringsarbejde. Bevidsthed om, hvordan man aktivt kan arbejde med undervisningsdifferentiering, fx hvordan undervisningen kan organiseres så elever arbejder alene, parvis, i gruppe eller med lærerstøtte. Ligeledes vil der være fokus på undervisningsdifferentiering fx i fht lavt motiverede elever og urolige elever. Viden om klasselokalets indretning med henblik på at udvikle et differentieret og befordrende læringsmiljø. Målgruppe: Teams Underviser: Lene Skovbo Heckmann, Lærebogsforfatter og lærer på Hellerup skole. www.leneheckmann.dk Tid og sted : Mandag d. 24.10.11 kl. 9.00 - 15.00 Mandag d. 14.11.11 kl. 13.15 - 16.15 Mandag d. 05.12.11 kl. 13.15 - 16.15 Mandag d. 20.02.12 kl. 13.15 - 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 18 timer Antal deltagere: 25 deltagere Kursusarrangør: Tine Rosenberg Larsen

62


Skolernes Forårsudstilling

81 Skolernes Forårsudstilling Skolernes Forårsudstilling på Stadsbiblioteket er en tradition, som har eksisteret i mange år. Ligesom på de tidligere års udstillinger håber vi, at vægten lægges på det gennemarbejdede og kvalitetsbetonede, og at fagets indhold bliver præsenteret med så mange materialer og teknikker som muligt – f.eks. også multimedieproduktioner, installationer, videoer, lysbilleder og ”living art” i form af tableauer. Plakatkonkurrence: Der udskrives en konkurrence, hvor klasserne/ eleverne opfordres til at indsende billeder, som kan bruges til at fremstille en plakat, der kan reklamere for udstillingen. Det vindende billede vil blive digitaliseret og layoutet. Kompetencemål: Synliggørelse og evaluering af billedkunstundervisningen i Lyngby-Taarbæk Kommune Målgruppe: Billedkunstlærere og klasser fra 0. – 10. Fag: Billedkunst Tid og sted: Foråret 2012 En fredag fra 9 – 14.30, mindst en lærer fra hver af de tilmeldte skoler En lørdag fra 11 – 12, fernisering Efter udstilling, nedtagning af egen skoles værker Stadsbiblioteket i Lyngby Kursustimetal: 7 timer Antal deltagere: Mange Kursusarrangør: Ida Aagaard-Svendsen

63


Prøver

82

83

Korstævne

Den mundtlige prøve i 9. klasse i kristendom

Årets korstævne afholdes i foråret 2012. Datoen aftaler vi på et planlægningsmøde i januar 2012, hvor sangene gennemgås. Indholdet oplyses senere. Skolerne skal selv betale for noderne. Korstævnet afsluttes med en koncert for forældre og andre interesserede. Kompetencemål: Korglæde. Målgruppe: Skolekor og korledere Fag: Kor og musik Underviser: Vi får se Tid og sted: Efteråret 2011 – 3 timer i Virum Skoles musiklokale Korstævnet: Foråret 2012 kl. 9.00 – 14.00 og kl. 18.30 – 21.00 Virum Skoles festsal Kursustimetal: 10 ½ time Antal deltagere: 400 deltagere Kursusleder: Ida Aagaard-Svendsen

At få overblik over den mundtlige prøve i kristendom og få en gennemgang af det centrale stof, således som det kan uddrages af Fælles Mål 2009. Fælles Mål 2009: • Prøvebestemmelserne, spørgsmål og pensum • Forslag til strategi i planlægningen • De fire hovedemner og deres grundspørgsmål • Det faglige overblik gives ud fra en opdeling af det faglige stof i 16 temaer, som kan anvendes som konkrete oplæg i undervisningen. Målgruppe: Lærere i udskolingen Fag: Kristendomskundskab Underviser: Cand. pæd. Poul Astrup Tid og sted: Onsdag d. 31.08.11 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: Max 20 deltagere Kursusarrangør: Poul Astrup GLRX 1134

64


Prøver

84

85

Heldagsekskursion

Film omkring det grønne bord

til forskellige religiøse institutioner Der besøges en række institutio-ner i Københavnsområdet. Islam og en øst-religion vil med sikkerhed indgå i programmet. Der vil være fælles afgang fra et lokalt opsamlingssted, hvorefter der køres i bus fra sted til sted. Tidsrammen er incl. transport 8.00-16.30. Det konkrete program følger. Der indgår en frokost midtvejs. Øvrig forplejning sørger man selv for at medbringe. Kompetencemål: Formålet med kurset er at få et styrket konkret kendskab til forskellige religioner og deres religiøse praksis. Målgruppe: Kristendomslærere på mellemtrin og i udskoling Fag: Kristendomskundskab Underviser: Forskellige på den lokale institution Tid og sted: Onsdag d. 07.09.11 kl. 8.00 – 16.30 Busafgang fra Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 1, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 8½ time Antal deltagere: Max 40 deltagere Kursusarrangør: Poul Astrup GLRX1135

De andre udtryksformer skal indgå i både tekstopgivelser og som prøveoplæg ved eksamensbordet. Spillefilm, kortfilm, novellefilm, reklamefilm, musikvideoer, tv-serier, mm. mulighederne er mange, men prøveform A og B efterspørger forskellige formater. Fiktionsfilm, kortfilm, reklamefilm og tv-serier arbejder ofte komprimeret og sofistikeret med indhold, form og stil. På kurset sætter vi fokus på den korte fiktion og reklamefilm. Analysearbejdet med et velvalgt klip skaber bevidsthed om filmsprog, virkemidler og opbygning. Vi ser på: Dramaturgi og forløbsanalyse – fortællere, fristelser og forførelse Stilanalyse – når stilen understøtter eller skaber kontrast til indhold Indholdsanalyse – præmisarbejde, karakterarbejde og arketyper. Arbejdsform: Teori & metode, filmeksempler, analyseøvelser og opgaver, som stiller skarpt på filmsprog. Kurset udbydes i samarbejde med Det danske Filminstitut. Kompetencemål: At inspirere og give idéer til at udvælge og arbejde med gode, fyldige film- og medieeksempler i undervisningen og ved prøverne. Målgruppe: Dansklærere i udskolingen Fag: Dansk Underviser: Majken Tang Koch, cand. phil. i Film og medievidenskab Tid og sted: Onsdag d. 24.08.11 kl. 9.00 – 15.00 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 6 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

65


Prøver

86 Projekt Samfundsfag og prøven Kurset giver gode råd til, hvordan samfundsfagslæreren kan gribe tilrettelæggelsen af problemorienteret undervisning og projektarbejde an. Kurset starter med en gennemgang af de pædagogiske og faglige tanker, der ligger til grund for grundbogssystemet Projekt Samfundsfag og herefter gives der idéer til, hvordan Projekt Samfundsfag kan anvendes i den daglige undervisning, så de faglige og almene mål for elevernes undervisning blive tilgodeset. Kurset præsenterer desuden eksempler på prøvespørgsmål og kommer med inspiration til, hvordan arbejdet med at formulere opgivelser og prøvespørgsmål i faget gribes an. Kurset vil også komme ind på, hvordan videoklip fra bl.a. nyhedsudsendelser kan inddrages i samfundsfagsundervisningen – med konkrete eksempler fra Projekt Samfundsfag – prøveoplæg. Kurset tager udgangspunkt i den nye udgave af Projekt Samfundsfag, men er relevant for alle lærere, der med projektarbejde ønsker at skabe

et mere helhedsorienteret udgangspunkt for deres undervisning. Både lærere, der underviser efter Projekt Samfundsfag og lærere, der ikke gør, kan deltage. Hver kursist får en bog gave fra systemet. Kompetencemål: At lærerne opnår viden og kompetencer om, hvordan den problemorienterede undervisning kan øge den faglige progression. At lærerne får kompetencer til at gennemføre en undervisning, der hænger sammen fra målfastsættelse – tilrettelæggelse af undervisning til udarbejdelse af velvalgte prøveoplæg. Målgruppe: Udskoling Fag: Samfundsfag og projektopgaven Underviser: Ane Bonnesen, UU-Øresund, Master i dansk og pædagogik, lærebogsforfatter Tid og sted: Onsdag d. 09.11.11 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 27 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

66


Prøver

87

88

Elektroniske retstavningsprøver - i de ældste klasser

Prøveform B i mundtlig dansk

Kurset vil vise hvordan elektroniske retskrivningsprøver kan være en nem og effektiv hjælp i staveundervisningen. Kurset vil blandt andet komme ind på følgende områder: • Evaluering til at afdække den enkelte elevs resurser og behov for træning • Krav ved Afgangsprøven – indholdet af den nye Afgangsprøve i retskrivning • Målrettet træning af de opgaveformer eleverne møder ved Afgangsprøven • Individuel træning af de staveområder den enkelte elev har behov for at arbejde med • Brug af elektroniske retskrivningsprøver hvor computeren dikterer, retter elevens besvarelse og inddeler fejlskrevne ord i fejltyper • Elektroniske retskrivningsprøver som en del af et samlet undervisningsforløb.

Kurset vil præsentere forberedelsen, forløbet og afviklingen af prøveform B og arbejdsformen vil veksle mellem oplæg, diskussion og praktiske eksempler. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis man medbringer periode/årsplan som udgangspunkt for arbejdet. På kurset vil følgende elementer indgå: • Gennemgang af de formelle forhold i forbindelse med prøverne • Forløbet af prøveform B • Opgivelser – fordybelsesområder – prøveoplæg • Lærerens opgave og rolle • Eksempler på undervisningsforløb frem mod prøven • Diskussion og erfaringsudveksling • Vurderingskriterier og karaktergivning. Kompetencemål: At lærerne får kendskab til prøvekravene At lærerne får indblik i de mange fordele ved denne prøveform, som øger elevernes danskfaglige kompetencer At lærerne møder forskellige tilgange til denne prøveform. Målgruppe: Lærere der underviser i dansk i udskolingen Fag: Dansk Underviser: Pernille Tjellesen, koordinator i dansk LTK, stud. cand.pæd. i didaktik mshp dansk DPU Tid og sted: Onsdag d. 28.09.11 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 17 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

Kompetencemål: At øge elevernes skriftsproglige kompetencer. Målgruppe: Dansklærere i udskolingen Fag: Dansk Undervisere: Marianne og Mogens Brandt Jensen, lærebogsforfattere Tid og sted: Mandag d. 19.09.11 kl. 13.15 – 16.15 Pædagogisk Center, Kgs. Lyngby Kursustimetal: 3 timer Antal deltagere: 20 deltagere Kursusarrangør: Pernille Tjellesen

67


Skolekurser

89 Skolekursus i Active Inspire Hvordan kommer I som skole godt i gang med at benytte IWB og Active Inspire? Vi skræddersyer, i samarbejde med jer, kurset efter jeres ønsker og behov. Kurset er på fire gange tre timer, hvor der er mulighed for at splitte læregruppen op i mindre grupper som fx fagteam og arbejde med relevante opgaver inden for de enkelte fag/faggrupper. Kurset vil veksle mellem korte oplæg, diskussioner og hands-on opgaver.

Kompetencemål: Skolens lærere vil få en solid base i programmet Active Inspire, så det videre arbejde med at fremstille tavler til undervisningen bliver betydeligt lettere og udbytterigt. Målgruppe: Lærere og pædagoger Fag: Alle Underviser: Martin Villumsen og Jacob Chammon, lærere Ko Tid og sted: Efter aftale Afholdes på skolen Kursustimetal: 4x3 timer Antal deltagere: Aftales Kursusarrangør: Martin Villumsen

68


Skolekurser

90 Dynamisk klasserumsledelse - på mellemtrin og i udskoling Kompetencemål: Kursets formål er at give et systematisk værktøj til at skabe et godt og tillidsfuldt læringsmiljø, hvor alle elever får øget udbytte af undervisningen. Kurset kombinerer værktøjer fra læringsstile, positiv psykologi og bevidsthed om egen undervisningsstil. Ligeledes arbejdes der med, hvordan læringspointer anskueliggøres, fastholdes og lagres som aktiv viden. Undervisningen foregår på engelsk - tilrettelagt af True North ved Nicolai Moltke-Leth.

69

Målgruppe: Lærere på mellemtrinnet og i udskolingen. Det anbefales at flere lærere fra samme team/ årgangsteam deltager Sted: Rudersdal Kommune Tid: Ugekursus i uge 43 (eksternat) Kursusarrangør: Tine Rosenberg Larsen GLRX 1139


Tilmelding for lærere og SFO

De enkelte kurser er ordnet efter tema og fag, du kan finde dem på Fællesnettet og i kursusplanen.

Tilmelding via Fællesnettet For lærere og SFO sker tilmelding via Fællesnettet. Her finder man de ønskede kurser og tilmelder sig elektronisk.

Tilmeldingen er åben indtil fredag d. 21. januar 2011 Herefter skal skole/SFO-ledelsen godkende de enkelte læreres/pædagogers kursusønsker senest den 6. februar 2011.

70

Tilbagemelding om kurser Senest 1. april er alle aftaler på plads. Hvis dit kursus ikke bliver oprettet, kan du altid melde dig på et andet kursus. Tilmeldingen sker til Susanne Nørbæk, susanne@skolekom.dk via skolens kontor. Du får besked om hvert kursus i personaleintra, og på Fællesnettet kan du se din kursusoversigt. Forespørgsler: Spørgsmål i forbindelse med de enkelte kurser rettes til kontorleder Susanne Nørbæk, Pædagogisk Center 4597 3900 Sygdom: Bliver du forhindret i at deltage i et kursus, skal afbud meddeles skolens/institutionens kontor, som derefter giver besked til Pædagogisk Center.


Tilmelding for daginstitutioner I kursusplanen kan du finde de enkelte kursusnumre ordnet efter tema og fag. Tilmelding: Institutionens samlede tilmelding skal foretages via det skema, der er sendt til din institution via mail fra su@ltk.dk. Aflevering: E-mails med tilmeldingerne sendes til su@ltk.dk senest

Fredag d. 21. januar 2011 til Pædagogisk Center Tilbagemelding om kurser Tilbagemelding om optagelse på kurserne sker via mail til institutionerne senest 1. april. Forespørgsler: Spørgsmål i forbindelse med de enkelte kurser rettes til kontorleder Susanne Nørbæk, Pædagogisk Center - 4597 3900 Sygdom: Bliver du forhindret i at deltage i et kursus, skal afbud meddeles institutionens kontor, som derefter giver besked til Pædagogisk Center. Traktement På alle heldagskurser vil der blive serveret morgenkaffe samt en forfriskning om eftermiddagen. Frokostpakke medbringes.


Udgivelse: Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Redaktion: Tine Rosenberg Larsen Susanne Nørbæk Jeanette Steffensen Ole Egemose Steffen Weikop Udarbejdet af: Kirsten Tholle Lore Rørvig Martin Villumsen Jesper Rud Christoffersen Ida Aagaard-Svendsen Carsten Halleby Pernille Tjellesen Beate Engels Andersson Anne Leopold Layout: Pædagogisk Center/S. Weikop December 2010 6. udgave

Kursuskatalog 2011-2012  

Læringshusets kursuskatalog