Page 1


เกณฑ์การให้คะแนนการประกันคุณภาพการฝึกอบรม PMQA  
เกณฑ์การให้คะแนนการประกันคุณภาพการฝึกอบรม PMQA  

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามตัวชี้วัด PMQA